HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Majoor Flinterman jaagt zijn Meteor 14,5 km de lucht in Had zicht tot voorbij IJ m u i den 40.000 Nederlanders op Duits familiebezoek Geen uitstel RTC door incidenten op Java Militair hulpprogramma neemt eerste hiiidernis Hongkong op de drempel van tie noodtoestand Meteor binnen 9 minuten reeds op ruim 10 km hoogte N Wal gaat-ie hard, wat gaat-ie hoog Boven Waddeneilanden bereikte de Meteor zijn hoogste punt, 14579 meter Nee toch.Heus! Sancties van Batavia tegen rood-witte vlag acht men uiterst ongelukkig Tippelt op één dag honderd kilometer! V_. Toch debat in de Kamer over Indonesië? 9e Jaargang no. 190 Red. en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week ƒ0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 16 'Augustus 1949) Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Van onze speciale verslaggever) LEEUWARDEN, vliegbasis, Maandag 15 Augustus 18.14 uur. Van het vliegveld schiet een Gloster Meteor, de 7 Y 9, de stralen blauwe lucht in. Snel stijgend verdwijnt het in Zuid-Oostelijke richting- Binnen enkele minuten is het uit het gezicht verdwenen. De man op de verkeerstoren, de tower operator schrijft het toestel in verkeersleidingrslogboek in en noteert dat om 17,14 uur Greenwichtijd de Meteor met de roepnaam Popsey-10, bestuurder Fllnt. is opgestegen met als bestemming Leeuwarden. Maj. vlieger J. Flinterman is zijn vlucht om het Nederlands hoogte- record te verbeteren begonnen, nageoogd door de enkele honderden belangstellenden die bi; de ingang van het vliegveld cn voor het restau rant vele uren op dit ogenblik hebben staan wachten. Op de verkeerstoren, heerst vol komen stilte. Een ieder luistert ge spannen naar de schaarse berichten die maj. Flinterman van zijn een zame hoogte naar beneden zendt. 9 minuten na de start, om 18.23 uur bevindt hij zich op 35.000 voet, 4 minuten daarna reeds op 40.000 voet. Dan wordt het radiocontact onduidelijk. Op de', verkeerstoren poogt men ononderbroken het con tact te herstellen. „Popsey one zero, this is Leeuw arden tower", klinkt het. Pratende geluiden met nu en dan onver staanbare klanken van een men selijke stem zijn het antwoord. „Popsey one zero, het is onver staanbaar. Say it again, please". De radiotelegrafist ligt met zijn oor tegen de' luidspreker, maar. het geeft niets. Dan komt plotseling de stem van maj. Flinterman weer duidelijk door: hij zit op 47.500 voet, circa 14.579 meter. Het is 18.43 uur, 29 minuten na de start, 18,52 uur: „Popsey one zero, what is your altitude now3' vraagt de verkeerstoren. Duidelijk komt -het antwoord: „Zit op 46.000 voet. Ben iets gezakt, maar zal het nog eens proberen". Twee minuten daarna meldt maj. Flinterman dat hij tot 47,800 voet gekomen is en niet hoger kan komen. Hij keert naar de basis te rug. Om 19 uur precies, zet hij zijn kist weer aan de grond. Vijftig volle minuten heeft de record vlucht geduurd. In de tank bevindt zich nog brandstof voor precies 4 minuten. - Maar wat een voorbereidingen zijn voor deze vlucht nodig ge weest. Dag en nacht is er'de laat ste dagen door het grondpersoneel van de vliegbasis Leeuwarden aan de Meteor gewerkt om een nieuwe ..motor^..monteren.„v. De mensen van het Nationale' Luchtvaart Laboratorium- brachten dé automatische waarnemer aan. Het filmtoestel werd over de schouder van de vlieger bevestigd om het dashboard gedurende een uur te filmen. Maandag morgen was alles ge reed voor de vlucht, maar toch dreigde alles op het allerlaatste ogenblik nog mis te lopeni Luit. vlieger Wansïnk maakte Maandagmiddag nog een laatste proefvlucht met het toestel, doch bij de landing bleek dat door de enorme snelheid de stikstof en de electrische thermometers, die spe ciaal voor de recordvlucht onder de romp waren bevestigd eraf wa ren geslagen. In allerijl werd het Nat. Lucht vaartlaboratorium in Amsterdam opgebeld, dat nieuwe thermometers met een auto naar Schiphol bracht. Luit. Wansink kwam ze daar even Majoor Flinterman' verlaat zijn gloster meteor na zijn geslaag de vlucht. Werkloosheid en honger belagen het fort Malta LONDEN De minister van .wederopbouw, van Malta, Dom Mintoff, die met een delegatie te Londen is voor officiële besprekin gen over de economische toestand van het eiland,-heeft zijn ontslag ingediend bij premier dr. Paul Boffa, die aan hei -hoofd -, van -de- delegatie staat. In een brief aan Boffa noemt Mintoff Malta „een overbevolkt fort, belaagd door werkloosheid en honger", zonder hulp van buiten kan het eiland aan deze moeilijkheden niet meer het hoofd bieden. De brief moet „een laatste po ging zijn om de ramp' af te wen den." FLINTERMAN (WEER BENEDEN) (Van onze speciale verslaggever) LEEUWARDEN „Nou, ik ben erin gaan zitten en gewoon naar boven gevlogen", vertelt majoor Flinterman op de persconferentie die hij onmiddellijk na de record- poging belegt. „Er valt verder eigenlijk weinig over te vertellen. De omstandig heden waren gunstig en de machi ne deed het buitengewoon goed Het is allemaal precies zo gegaan als ik dacht. Ik had gehoopt 48 a 49.000 voet te halen, maar dat is een beetje tegen gevallen. Het werden er 47.800. Maar dat kan in werkelijk heid ook wel wat meer of minder z{jn geweest." In bet zoeklicht 'AMERIKA Somber verschiet Wij in Europa zijn geneigd ons të laten verblinden door de over dadige welvaart, waarover de Ver enigde Staten onder meer blijkens geïllustreerde bladen, films en overleveringen beschikt. Daarbij dringt het niet altijd' ten volle tot ons door, dat de meeste West-Eu ropese landen, en Nederland stellig niet uitgezonderd, op het gebied van sociale zorg voor de werkne mer van .meer verantwoordelijk heidsgevoel blijk geven. Ook in dit opzicht zijn de V.S. een jong land, waar nog niet alles wat in Europa in tientallen..jaren is gegroeid, tot ontwikkeling is ge komen. i E_"De meesten der Amerikaanse ar beiders mogen dan al hun Eu ropese collega'3 de ogen uitste kt l met een éigen wagentje, ook zij kennen de gevolgen van span ning tussen lonen en prijzen.De hoop van President Truman, dat de. prijzei. in de afgelopen maanden een dalende tendens van betekenis zouden vertonen, zijn niet bewaar heid, Integendeel, ook in. de V.S. wordt het leven steeds duurder. Bedriegen de voortekenen niet, dan staan dit land voor de nabije toekomst nieuwe, diepgaande con flicten te wachten tussen werkne mer en werkgever,, die, zoals wij hiervoor schetsten,./zowel de bete kenis hebben van strijd om hoger loon, maar ook om betere, sociale voorzieningen. In Detroit bij Ford hebben zich van de 87,000 arbeiders 60.000 uit gesproken ten gunste van het sta kingswapen, indien de ondernemer hun eisen niet .tegemoetkomt.Na Ford zal de beurt zijn aan General Motors eh Chrysler en daarna moet men verwachten dat in de gehele industriële sector gepoogd zal wor den inwilliging van de eisen af te dwingen in navolging van wat John Lewis voor zijn mijnwerkers wist te bereiken. Zou het tot een staking komen, dan móet er reke ning mee'gehouden worden,dat het een harde strijd zal zijn, die hoge eisen zal stellen aan de weer- standskassen. Koeler Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen enkele re genbuien. Matige en in het Noordén vanhet land vrij' krachtige wind-'tussen-West en Noord. Koeler. 17 Aug.Zon op 5.28. on der 20.011 Maan op 22.42, onder 1540. met een Meteor halen, In vijftig minuten was hij 'uit en thuis. Toen Toen begon net'monteren opnieuw en even na zessen was alles weer in orde én kon maj Flintemian in de kist klimmen. Is het Nederlandse record nu werkelijk verbeterd? Wij kunnen het hog- -met'-zeggènï*-daar voor vzal: het Laboratoriumrapport moeten.- worden afgewacht, dat het Lucht vaartlaboratorium zoju opmaken tezamen met de twee sportcommis- sarissen, de heer J. K. Hoekstra die houder is van het Nederlands duurrecord zweefvliegen en de j heer L. A. de Lange, directeur van de Rijksluchtvaartschool, die bei den deze vlucht hebben gecontro leerd. De bereikte hoogte van. 47.800 voet is onofficieel, omdat ze afge lezen is op de hoogtemeter in de cockpit.Nietterain kan rustig wor den aangenomen dat maj. Flinter man boven de 11:354 meter van het huidige Nederlandse hoogterecord, dat op naam staat van luit. T. H. Leegstra, die hét in 1937 in een Fokker D 21 boven Soesterberg vestigde, is gekomen. Het bedoelde rapport zal waar- schijnlijk binnen een week worden gepubliceerd. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG: Niet minder dan 25.000 Nederlanders hebben in Juli het plan opgevat naar Duitsland te reizen, omdat het. bestuur van de drie Westelijke zones thans visa afgeven voor familiebezoek en toerisme. De 21ste Juni werd de mogelijkheid geopend; bijna 60 dagen zijn sinds dien verlopen en meer dan 40.000 mensen hebben het Allied Military Permit Office ora een visum gevraagd, alle oude gevoelens ten spijt,. Het Military Permit Office heeft met man-en. macht gewerkt om die stroom meester te blijven; 70 da mes en heren hebben iedere dag tot diep in de nacht gezwöegd. Zodat op het ogenblik tussen de aanvraag en de verlening van. het visum nog geen week verloopt. Het merendeel der aanvragers zijn toeristen, (weinig) of familie- bezoekers (zeer veel). Voor fami liebezoek verleent de. Nederlandse Bank marken, voor toerisme geen cent., Conclusie: het zijn dus zeer vele „oude banden, die opnieuw worden aangeknoopt"; men kan zich aalteen verbazen, dat het aantal „oude banden" zo groot is. Negen doden bij ongeluk Amerikaanse Skymaster Het staat thans vast, dat bij het ongeluk van de Amerikaanse Sky master zeven mensen zijn omgeko men. Twee anderen worden nog ver mist en zijn waarschijnlijk eveneens gedood. Volgens een lid van de be manning bleef het toestel na de lan ding op zee een kwartier drijveu, waardoor het mogelijk was de rub berboten op te blazen. Ru*h Nicholïs die de vlucht als stewardesse mee maakte, heeft bij dit ongeval al het materiaal over de internationale kinderzorg verloren, dat zij voor de V.N. verzameld had. Gezagvoerder Edward Bessey heeft verklaard, dat hij ongeveer 16 kilometer van Shannon, toen de brandstof op was, de passagiers waarschuwde, dat hij een - noodlan ding moest verrichten. „Ieder maak te zich gereed, maar enkelen spron gen tegen onze instructies in zee en dat zijn degenen, die nmkwa- men", aldus de gezagvoerder. Mao Tse-Toeng reeds een maand dood? KANTON. Mao, Tse-Toeng de leider der communisten in China, zou op 17 Juli in Peiping overleden zijn, aldus een mededeling van de woordvoerder van het ministerie van Defensie in Kanton. De 'woordvoerder zei, dat hij uit vier steden in het communistische gebied gelijkluidende berichten had ontvangen, volgens welke Mao Tse- Toeng aan longtüberculose zou zijn gestorven. Hoe is U gevlogen? „Ik ben eerst in de richting Twenthe ge vlogen en daarna naar het westen gedraaid. Ik kreeg toen last van de zon en koerste daarom meer noor delijk. Boven de Waddeneilanden bereikte ik het hoogste punt." Hoever hebt U daarboven kun nen zien? „Ik had zeker 100 km. zicht, tot ver. voorbij IJmuiden." Hebt U veel last van ijsafzetting gehad? „Neen, boven de 40.000 voet heb je daar geen last meer van. Alleen bij het dalen vormt zich ijs. Ik kon dan ook op een gegeven ogenblik niets meer zien en moest voor de landing de kop van de cockpit openschuiven." Maj. Flinterman. legde er de na druk op, dat deze vlucht niet als een j propagandastunt van een en keling moet, worden beschouwd. Het doel is de luchtvaart in het algemeen en de L.S.K. (luchtstrijd krachten) en de Meteors in het bijzonder, populair te maken. "Wij kunnen nog genoeg jonge kerels, gebruiken. Jacht vliegen is het eni ge -ware -vliegen, dat. er bestaat...Je, zit alleen in je' toestel, dat je als het ware beschouwt als een ras paard. De vlucht Is gemaakt met een gewoon diensttoestel. Het is namelijk uitermate belangrijk te weten wat wij 'van zo'n kist kun nen vergen, aldus maj. Flinterman, die nog niet kon zeggen wanneer hij zou trachten het Nederlands snelheidsrecord op zijn naam te brengen. „Houdt U het maar op 24 Augustus," zei hij. N Een meneer in Plymouth in' Engeland, die in een huis van overwegend aluminium woont, kreeg, toen hij de sleutel in de voordeur stak, een enorme schok. Aan de achterdeur was het het zelfde. Een electro technicus, die hij er b# haalde, steide -wast dat een blanke stroomdraad tegen een aluminium ba ik lag, waar door het hele huis onder stroom stond. Op een congres van vee-artsen heeft een Deense dokter me degedeeld, dat handen, die een poot hebben gebroken niet be- hoeven te worden afgemaakt, In zijn praktijk waren negen van de tien dieren genezen. Een Britse bommenwerper, die carbon dioxide op wolkenfor maties wierp, is er in twee van de drie gevallen in geslaagd daarmede regen te verwekken, Hoe het komt, weet men niet, maar feit is, dat sommige mensen, die door de mond peni cilline toegediend wordt, daar door haar op de tong krijgen. De haren kunnen een centimeter lang worden, maar verdwijnen binnen een maand na het einde van de kuur. De 52-jarige bewoonster van Bari, Teresa Porcaro, die Za terdag op het belastingkantoor vemam hoeveel belasting zij zou moeten betalen, bleef bij het zien van het aanslagbiljet dood. V MINISTER ÏOEKES: Geen behoefte aan werktij dverlenging DEM HAAG Het Tweede Kamerlid Corneüssen heeft in schriftelijke vragen aan de minis ter van Sociale Zaken er de aan dacht op gevestigd, dat het toe staan van o verwerk vergunningen op ruimere schaal, speciaal voor de grafische bedrijven door de vigerende bepalingen wordt belet. In verband met het gebrek aan voldoende vakbekwaam- personeel en het verouderd ma chinepark zou volgens de vragen steller aan de onhoudbare toestand alleen door overwerk een einde kunnen worden gemaakt. Minister Joekes heeft geant woord, dat in de grafische vakken volgens de collectieve arbeidsover eenkomst 40 overuren per kwar taal toegestaan^zijn, waarvan 25 zonder aanvrage naar behoefte mogen worden gebruikt. Het Cen traal Bureau voor de Grafische Bedrijven heeft, na door de direc teur-generaal van de arlfeid op ernstige misbruiken te zijn, gewe zen, een waarschuwing tot de on dernemers gericht en in tal van gevallen disciplinaire maatregelen genomen. Van de limiet van. 40 uren kan met goedkeuring van het Centraal Bureau worden afgeweken. Aange nomen mag worden, zegt de minis ter dat dit niet de belangen van het bedrijf volledige rekening houdt. Overigens is hem niet ge bleken, dat in enige bedrijfstak be hoefte bestaat om de werktijd in het algemeen boven het normale te verlengen. Reusachtig plan voor steun aan ^;hterlijke landen GENDVE. De Economische en Sociale Raad der V.N. heeft giste ren met 15 tegen 0 stemmen en drie onthoudingen (van de Sowjet- Unie, "Wit-Rusïand en Polen) het lanceren van een reusachtig plan tot ontwikkeling van economisch achterlijke landen goedgekeurd. Het besluit heeft ten doel een nieuw internationaal apparaat te scheppen voor het beheer van vele milloenen dollars van technische steun voor onontwikkelde gebieden. De totale kosten van het schema, dat de volgende maand door de Algemene Vergadering moet wor den goedgekeurd, werden nog niet vastgesteld. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG De leiders van de drie delegaties, welke atraks aan de Ronde Tafel Conferentie (R.T.C.) zullen deelnemen, hebben vanmorgen de koppen b(j elkaar gestoken om de te volgen gang van zaken te be spreken. Dit geschiedde nadat de ministerraad gistermiddag nog even de puntjes op de had gezet Verwacht wordt dat de Nederlandse dele gatie, waarvan de globale samenstelling reeds was uitgelekt, vandaag of morgen door de koninklijke handtekening definitief wordt. Uit goede bron vernemen wjj, dat In deze delegatie geen Nederlandse minderheids groepen in Indonesië zullen worden opgenomen. persconferentie vorige week zeer Kamerzitting van heden met. spanning venvacht Het belangrijkste nieuws van dit ogenblik is, dat men ia officiële kringen in Oen Haag in de Inci denten van Surakarta en Surabaya geen reden aanwezig acht om het begin van de R-T.C. te vertragen. Men laat er in Nederlandse kringen echter geen twijfel over bestaan, dat deze incidenten een zeer ongunst'- ge indruk nebben gemaakt Dr. van Royen drukte zich tijdens zjj.n AMERSFOORTMet ïetiik- kende knieën strompelde laat in de apond de Amsterdammer J. Cijs de Amersfoortse Markt hal binnen. Hij was erg moe, maar dat viel te begrijpen. Cijs had op één dag honderd ki lometer gelopen. Met 51 ande ren was hij 's morgens om zes uur gestart uoor een tippel van zeventig kilometer, ■uitgeschre ven door de wandelsport-vere niging „Wilhelmina". Ruim dui zend deelnemers schreven, in »oor de üerschillendé afstan den. Van de „zeventigers" meldde Cijs zich 's middags om- half vier al weer aan het eind punt. Hij ontving zijn medaille en schreef direct nog in voor de dertig kilometer tochtHij vol bracht ook deze. a WASHINGTON. uB commissie voor buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis .van Afgevaardigden heeft gisteren het wapenprogram van president Trnman zonder beknotting goedgekeurd. De commissie weigerde een machtiging voor een wapenprogram voor het niet-commmois- tische China in te lassen. Vóór z(j het program goedkeurde, stelde de commissie de bedragen, die a contant voldaan moeten worden en bedragen, waarvoor contractvergunnlngen vereist zijn, vast. De president had ver zocht om 1.1G0.990.000 dollar om de landen van het Atlantisch Pact te helpen zich tegen agressie te wapenen. H(j wenste het gehele bedrag In contanten. De commissie besloot tot het volgende: a contant; 438.130,000 dollar tot 31 Maart van het volgend Jaar en 157.710.000 dollar in de periode van 31 Maart tot 30 Juni; per contractvergunning; 428.100.000 dollar tot 31 Maart en 77.050.000 dollar van 31 Maart tot 30 Juni. De commissie kwam tot haar be sluit, kort nadat de senatoren Van- denberg cn Foster Dulles (beide re publikeinse deskundigen voor de buitenlandse politiek) een be snoeiing van het program met bijna 170 milioen dollar hadden voorge steld. Zij zullen echter, ondanks het besluit van de commissie, hun voor stel toch bij de Senaat kunnen in dienen, Senator Vandenberg deelde op een persconferentie mede, dat hij en senator Dulles amendementen op de wet op de hulpverlening aan het buitenland hadden opgesteld, ten einde deze met het Atlantisch ver dedigingsplan te verweven, Intussen heeft Harvey Gunders- son, directeur van de Reconstruc tion Finance Corporation, aan de bankeommissïe van de Senaat mede gedeeld, dat zijn instelling 800 mil- lioen dollar beschikbaar kan stellen om het wapenprogram in werking te doen treden. Naar men zegt, zou de minister van buitenlandse' zaken, Dean Acheson, voorstander van een dergelijke stap zijn, daar het pro gramma dan onmiddellijk na goed keuring door het Congres in wer king zou kunnen worden gesteld, zander dat men zou behoeven te wachten op bepaalde door het Con gres toe te wijzen bedragen. Het spoor van Aga Khan's juwelen leidt nu naar Algiers PARIJS. Thans zoekt .men in Algiers naar de gestolen juwelen van Aga Khan, want er zijn feiten aan het licht gekomen, dat zij ver moedelijk van Zuid-Frankrijk naar Noord-Afrika zijn gevlogen. Me vrouw Azouley, de moedei* van de onder zware verdenking gearres teerde bendeleider Roger Senanedj, is op'9 Augustus met een koffertje van 15 kg. per vliegtuig "naar Al giers gereisd. Senanedj heeft drie dagen voor de roofoverval zelf voor zijn. moeder passage geboekt; zij is in gezelschap Van een zekere San- tucci van het vliegveld Marignsns vertrokken, met het kof fertje. Voor vluchten tussen Frankrijk en Al giers wordt geen kofferconlröle of lijfs-visitatie door de Franse dou ane verricht. Koningin Juliana heeft giste renmiddag Hamid II, sultan van Pontianak, op het paleis Soestdijk in audiëntie ontvangen. Marg. Mitchell stervende ATLANTA. De toestand van de schrijfster Margaret Mitchell, die vorige week door een auto werd aangereden en daarbij ernstig werd gewond, heeft een verkeerde wending genomen. Kalme Hartjesdag in de hoofdstad AMSTERDAM Hartjesdag, de derde Maandag in Augustus, waar. op vroeger in de hoofdstad rotjes en bommen knalden, vuurpijlen sissend de lucht inschoten en poli tie en brandweer een drukke avond hadden, ïs dit jaar zeer rus tig verlopen. Alleen in .de- zoge naamde Staatsliedenbuurt moest de brandweer enige malen straat vuurtjes blussen. Geruchten willen vertrek van dr. Baruch WASHINGTON. In diplomat!-- ke. kringen in Washington gaat het gerucht, dat mr. Selden Chaplin, de vroegere gezant vdn de Ver. Staten in Hongarije, de.tegenwoordige am bassadeur in Nederland, dr. Herman B. Baruch, zal opvolgen, indien en wanneer deze laatste z«n post zal neerleggen. Bij de ambassade der Ver. Staten in ons land was noch van dit gerucht noch,van een even tueel vertrek van dr Herman B. Ba ruch iets bekend. HONGKONG. De Engelse autoriteiten in Hongkong treffen maat regelen voor het uitroepen van de noodtoestand na de communistische troepen ongehinderd in de richting van de kroonkolonie opmarcheren. Britse troepen stromen Hongkong binnen op leder beschikbaar vaartuig. Twintigduizend man bevinden zich reeds in dc stad. Al deze stappen wor den genomen op het ogenblik, dat de Chinese regeringsleiders Jn Kanton de koppen hijeen hebben gestoken om zich te beraden over een laatste ^wanhopige weerstandspoging tegen het oprukkende communistLsche leger. Communisten rukken Deze woordvoerder gaf vuorts hel ongehinderd op Procureur-generaal J. B, Griffin heeft bekend gemaakt, dat hij de laatste hand legt aan. speciale wet ten, die de doodstraf of deportatie mogelijk maken in geval van over treding der noodwetten. Deze spe ciale maatregelen zullen morgen voor onmiddellijke goedkeuring worden voorgelegd aan de Wetge vende Raad. Inmiddels deelde ïn Kanton een militaire woordvoerder van de na tionalisten mede, dat de rode troe pen Hengsjan zijn binnengetrok ken en dat er gevochten wordt bij, het Oostelijk station van deze stad. verlies van Ningsiang toe, alsmede de val van Siangtan en Anhwa. Het is de tactiek der communisten om de ontsnappingsroute van ge neraal Pai Tsjoeng van Hengsjan naar Kwangsi af te snijden. Zuiderkruis vertrekt Woensdag DEN HAAG Het troepenschïp „Zuiderkruis" zal Woensdag 17 'Augustus 1949 met -aflossingsdeta- chementen van het KNIL, dg Kon, Marine en de Kon. Landmacht uit de haven van Rotterdam naar Indonesië vertrekken. Generaal Thomas Handy, die op hetogenblik commandant .van het vierde leger in Texas is, zal generaal Luciits Clay als com mandant van de Amerikaanse troepen, in Europa opvolgen. De ze functie Wordt sinds het ver trék van generaal Clay waarge nomen door luitenant-generaal Huebner. Lt-generaalHuebner blijft echter commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in Duitsland. gematigd uit, toen Hij deze inci denten aan de vooravond van het Staakt het Vuren ontsierende slor digheden noemde. In Nederlandse kringen. In Ba tavia was men er furieus ovar. Doch in de besprekingen van de delegaties, welke over de wapen stilstand onderhandelen, heeft ds Republikeinse delegatie een bevre digende verKiaring afgelegd. Dit er» het feit, dat de guerilia- actie tegen Surakarta op het oger.- biik waarop dc wapenstilstand van klacht werd inderdaad was ge slaakt heeft de atmosfeer weer ge zuiverd, al neeft de regering in Ba tavia als tegenmaatregel verboden morgen de loodwitte vlag uit te steken. Vlak vooiw het eindexamen moet het kind nog even in de hoek staan, verzuchtte vanmorgen een Indonesiër in Den Haag. Dit verbod heeft in de Indone sische kringen ciie hier aan de R. T. C. komen deelnemen een uiterst ongelukkige indruk ge maakt. Ook in Nederlandse krin gen in Den Haag betreurt men dit besluit, vooral omdat men hier uit alles dc indruk krijgt, dat van Re publikeinse zijde al het mogelijke wordt gedaan om tot een goede uit werking van het Staakt het Vuren te komen. Sancties als die nu ten aanzien van de vlag zijn getroffen, coen aan het resultaat van die po gingen uiteraard weer sterk at Komt de Kamer vanmiddag niet in het geweer over de gebeurtenis sen van Surakarta en Surabaja, dan is te verwachten, dat de ope ningsdatum voor de conferentie welke vanmorgen in algemeen overleg voorlopig zou worden vast gesteld definitief wordt bepaald. Dat zal dan inderdaad wel de 22e Augustus worden. Wij hebben re denen om aan te nemen, dat de Republiek en het B.F. O. er zich mee zullen verenigen, dat dr. Drees de R.T. C. als voorzitter leidt. Doch tevens menen wij te weten, dat van Indonesische zijde is aangedrongen op een roulerend voorzitterschap in de commissie-vergaderingen, een aandrang waaraan van Nederland se zijde vermoedelijk niets in de weg zal worden gelegd. (Eigen bericht) DEN HAAG. Zojuist verne men wij, dat het contact, dat de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst, gisteren heeft op genomen met het seniorenconvent geen reden heeft kunnen geven tot de verwar nting dat de Kamer dc Indonesische kwestie in dit stadium niet zal bespreken. Prof. Romrae, die eerst wel cn toen weer geen prijs op een debat stelde is, zo vernemen wij in katholieke kring nu weer naar zijn oorspronkelijk standpunt teruggekeerd. Mr. Oud is gisteren in dc vergadering van het seniorenconvent met de kamer voorzitter helemaal niet op het ta pijt verschenen. De P. v, d. A. was vertegenwoordigd door de waarne mende fractievoorzitter, mr. J. A. W. Burger. Nu zal de Kamer vanmiddag dan in ieder geval beginnen met de zaak, waarbij van socialistische zijde wel ernstige bezwaren zullen worden gemaakt, doch vermoede lijk zullen zij thans niet meer op voldoende steun kunnen rekenen om het debat op dit ongelukkige ogenblik van de agenda te wippen. Er wordt op gerekend ,dat het debat twee dagen in beslag zal ne men. Het overleg van de regering met de Indonesische delegaties en de UNCI-vertegenwoordigers komt daardoor althans voor 48 uur op losse schroeven te staan. In politieke kringen in Den Haag vraagt men zich thans af, of de katholieke kamervoorzitter, mr. Kortenhorst, toen hij vorige weck de Kamer bijeenriep, voor ny dit besluit nam rjjet toch eerst over leg met prof. Romme heeft ge pleegd. Be heer Kortenhorst be vond zich op het ogenblik dat hij de griffie opdracht gaf de verga dering uit te schrijven met vacan- lie in het buitenland. Vast stond toen, dat hij met de fractieleiders als zodanig geen overleg had ge pleegd, Thans heeft men echter de sterke indruk, dat hij zich wel met zijn partijgenoot Romme heeft on derhouden. Duilslands lidmaatschap van Europese Unie zal stof doen opwaaien STRAATSBURG, Worit Duits- land ook lid van de Europese Unie? vertegenwoordigers van de As semblee bereiden zich voor op deze kwestie, die heel wat stof zal doen opwaaien. Vooraanstaande leden van de As semblee hebben na een serie confe renties achter de schermen de laat ste hand gelegd aan plannen tot be spoediging van de vorderingen in de richting van een 'Verenigd Europa. De Nederlandse afgevaardigde jhr. v. d. Goes van Naters heeft in de Europese Assemblee de toelating van West-Duitsland tof de volgende zitting van de Assemblee bepleit, i -v.TL,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1