HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Landmacht wordt maximaal zes lichtingen diep Mgr. Beran protesteert tegen vrijheidsberoving Onderduiker na vijf uur uit schuilplaats gezaagd Europa zet nieuwe stap op weg naar vrijhandel Laat Duitsland suel toe tot Raad van Europa EXCLUSIEF intervieuw MET GENERAAL KEULS „Marine blijft onmisbaar" Kamer achter regering inzake RTC Vijfentwintig rechercheurs zwoegen als verhuizers in propvol ouderwets pand Nee toch...? Heus! J 9e Jaargang no, 192 Reg. en Ada. tange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abcmn.prijs: per week ƒ0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 18 ïug. 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. E. F. Schaper (Van een' onzer redacteuren) DEN HAAG Een veldleger met een diepte van niet meer dan zes lichtingen, in geallieerd verband opererend als een nationale eenheid, doch bepaald onder een hoger geallieerd operatief bevel. Dat is in enkele woor den samengevat, de kern van wat de chef van de Generale Staf. Generaal H. J. Kruis, ons tijdens een exclusief interview, dat hij ons toestond, als het perspectief voor onze landmacht voor ogen hield. Clingendaal, het hoofdkwartier van de Generale Staf, waar generaal Kruis ons ontving, heeft, wanneer men door de lange gangen dwaalt, iets van een heel modern ziekenhuis. Een sober, zakelijk gebouw, waarbinnen de denkbeelden worden uitgewerkt, welke generaal Kruis in de militaire comite's van de Westelijke Unie en straks ook van de Noord Atlantische Staten, naar voren zal brengen. En waar de besluiten, die de chefs van de bondgenootschappelijke staten hebben genomen, worden uitgewerkt voor zover ze Nederland raken. Het hart van de nationale beveiliging; één der zintuigen van de collectieve Westeuropese, we mogen wel zeggen, Noord- atlantïsche defensie. „Hoe klein ons land ook mag zijn, het zal kwalitatief en kwantitatief een belangrijke rol kunnen spelen in dit verdedigingssysteem," gaf ge neraal Kruis ons in de loop van het gesprek te kennen. ..Nederland zal die rol zelfs moeten spelen. De taak, die we gezamenlijk te ver vullen hebben en de middelen daar voor benodigd, zijn zo veeleisend, dat elk van de hier bij betrokken landen het uiterste- 2al moeten ge ven." voegde hij er aart toe." „Er bestaat," zei generaal Kruis, ons, „een plan. in ruwe lijnen. Doch zie dat niet als een al te gedetail leerd plan. Het os een voorlopig operatïeplan van de Westelijke Unie. We weten nu ongeveer tot welke omvang we ome strijdmacht moeten opbouwen en voor welke taken. Dat plan is weliswaar in het West-Europesc verband ontstaan, doch bij die besprekingen zijn altiid Amerikaanse waarnemers aanwezig geweest. Men kan dus zeggen dat de Amerikaanse staten zoal geen vinger, dan toch steeds een oog in de pap hebben gehad De vrees b°- boeft dus niet al te groot te zijn dat de claimen, nu ze in een groter verband gepast moeten worden, diepgaand gewijzigd moeten wor den." „Pas op de hond!" We waagden een vraag naar een duidelijker inhoud vsn dat operatie plan. Maar onze vertegenwoordiger in. het Comité van Ooperbevp]- hebbers week glimlachend uit. ..Dat behoort trvfc de militaire geheimen - van de Westelijke Unie." En voor het overige; versta mii'niet mis. "éls ik het over-een oneratie-plan heb. Dat betekent niet dat er een plan is voor komende operaties Het be tekent juist dat er een plan bestar.fr voor het scheppen van een militair evenwicht, waardoor operaties juist kunnen worden uitgesloten. Ons hoofddoel is niet oorlog te voeren, maar oorlog te voorkomen. Maar ■wanneer je een bord ophanat met de woordetr „Past op de hond!" dan heeft dat alleen effect als er achter dat bord ook inderdaad een. hond staat." Terugkerend van het plan naar FINLAND Schaakspel In he t J zoeklicht J A de gebeurtenissen in Februari 1948 in Tsjechoslowakije, waar mede de» communisten, in feite dus Rusland, de laatste hand legden aan een ontwikkeling, die gevreesd moest worden, maar door de keuze van het moment van handelen en het tempo ervan toch de gehele Wes terse wereld verraste, gingen de ge dachten uit naar de toekomst van Finland, het Noordelijkste deel, van. wat de Russen aan hun Westgrens schiepen, volgens sommigen alswei- ligheidsgordel, volgens anderen als uitvalspunt naar het Westen. An derhalf jaar zijn sedertdien verstre ken en, afgezien van soms wei zeer vinnige Russische uitval len, moet toch ■worden vastge steld, dat de situatie in dat land zich steeds meer consolideert en de invloed van de communisten in de loop der jaren is teruggedrongen overeenkomstig de betekenis die zij als een der kleine politieke partijen in dat land hebben. Schijnbaar kan dit verbazing wek ken. Immers, ook in Tsjechoslowa- kije vormden de communisten een, zij het sterke, minderheid, op het tijdstip, dat zij de greep naar de macht deden. In feite dunkt ons deze consolida tie verklaarbaar uit de groeiende paraatheid van het Westen, onder meer in het Atlantisch Pact, ook al maken de Finnen daarvan geen deel Uit. Immers, 'n onverbloemd, agressie ve houding van de Sowjet-Unie ten opzichte van dit land, zou onvermij delijk zijn terugslag hebben op Zwe den, dat zich daardoor bedreigd voelende, vermoedelijk de laatste schroom zal overwinnen om zich in de gelederen van het Atlantisch Pact te scharen. Dit is iets, wat Rusland allerminst kan gebruiken. Een. omstandigheid dus, die de conclusie wettigt, dat zelfs voor deze landen, die welis waar neutraal zijn, maar over wier sympathieën Stalin zich geen illu sies maakt, van het Pact een gunsti ge uitwerking uitgaat. Waarmee echter ook weer niet gezegd wil zijn, dat beider positie en die-van Fin land in het bijzonder, aantrekkelijk Is. de strijdmacht, zei generaal Kruis, dat ook al niet te veel over de om vang is vastgelegd. „Verder baan brekend werk op het gebied van de ontwikkeling van moderner strijd middelen, zal straks die omvang sterk kunnen beïnvloeden." Dat neemt Intussen niet weg, dat de generaal over de grootte van het Nederlands aandeel in het Westelijk defensiesysteem een duidelijke vin gerwijzing gaf, toen wij hem vroe gen naar de diepte van ons leger. Jong veldleger Generaal Kruis Is geen voorstan der van een leger van zovele jaar gangen diep als onze vooroorlogse strijdmacht. „Ik zie de dringende noodzaak veel meer uit de lichtin gen te halen dan de 50 van het ogenblik," gaf hy rondweg als zijn mening. „Maar daartegenover is een mobillsatiesterkte van zes lichtin gen het maximum, dat ïk in mijn gedachten heb. Voor het veldleger wel te verstaan, dat m het gealli eerde verband buiten de eigen gren zen kan opereren. "Dit oudere lich tingen kunnen dan de manschappen worden geput voor territoriale fa ken. handhaving van orde en rust in het binnenland, luchtverdediging en zo meer.. Maar uit die oudere lichtingen kunnen dan ook veel meer oorlogsvriisteUingen worden gegeven. Dit is nodig, omdat er in de moderne oorlog vele niet-mili- taire sleutelposities zijn, waarvoor goede mensen beschikbaar moeten blijven." Op dit punt gekomen dwaalde het gesprek even naar de Nationale Reserve, welke dat werd uit dit gesprek wel duidelijk zij aan zij met de oudere lichtingen binnen lands zal moeten optreden. De Na tionale Reserve, zal in tie toekom stige militaire-erganisatia-een blij vende en gewichtige factor zijn. „Ideaal zal het zijn." gaf generaal Kruis als lain oordeel, „indien straks het hel© volk voorzover dat in staat is wapenen te hanteren, voor de Nationale Reserve en andere reser vediensten beschikbaar zal zijn. Maar wanneer men mij een mini maal vereiste sterkte vraagt, dan is geloof ik voor een begin het cijfer van 100.000 wel verantwoord. En alsjeblieft vrijwillig! Dat men toch goed beseffe waarom hst gaat!" Wij hebben ons wel eens afge vraagd, of. behalve het verreweg te prefereren systeem van vrijwil ligheid, op den duur niet een sup pletoir systeem van dienstplicht'g- heid voor de Nationale^ Reserve te scheppen is. Liever niet uit die groep van lichtingen '41 tot en met '45. doch uit de nieuwe en jong^ lichtingen. Generaal Kruis hééft ons nu Weliswaar juist verteld, dat naar zijn oordeel uit de volgende lich tingen veel meer mensen dienen te worden opgeroepen, doch dat neemt niet weg. dat er toch nog altijd vele duizenden af zullen vallen die 'niet temin voor de Nationale. Reserve zeer wel geschikt zullen zijn. Zie verder pag. 3jtr. Generaal H. J. KRUIS die een onzer verslaggevers een exclusief interview toestond, waarin hij uiteen zet welke rol ons laad mili tair zal spelen temidden van de Noord-Atlantische Staten in het kader van het collectieve verdedigings systeem. DEN HAAG Het debat over het Indonesische beleid van de rege ring-, dat met enige zorg werd te gemoet gezien, heeft een gunstig besluit gevonden. Nadat de heer Romme het zijne hierover had gezegd, waarbij bleek dat hjj van zijn tegenstrevende houding is te rug gekomen, was het duidelijk dat de gevaren, die het kabinet be dreigden, een kabinetscrisis scheen niet uitgesloten, bezworen waren. De spreker namens de P.v.d.A., de heer Schermerhorn ver klaarde zich verheugd over de gun stige ontwikkeling van zaken. De beide andere partijen, die in het ka binet zijn vertegenwoordigd, de V.V.D. en de C.H.U. uitten welis waar critiek maar bleken toch niet absoluut afwijzend. Alleen uiterst links, de C.P.N., en uiterst rechts, de A.R-, de S.G.P, en de heer Wei ter bleken onverzoenlijke tegenstan ders. Na de rede van de heer Van Maarseveen oordeelde de Kamer geen repliek nodig, de nota's van de regering werden voor kennisgeving aangenomen, zodat de weg naar de Ronde Tafel Conferentie open ligt. Voor een overzicht van het debat verwijzen wij naar pagina 3. VATICAANSTAD (Reuter). Communisten kunnen in het alge meen in een katholieke kerk door een priester in de echt verbonden worden, wegens de bijzondere aard van het sacrament des huwelijks» aldus het Vaticaan, PRAAG. - Mgr. Beran, de aartsbisschop van Praag, heeft na twee maanden zyn stilzwijgen verbroken door te protesteren tegen zyn „huls arrest" in zijn paleis door de Tsjechoslowaakse regering. Tevens pro testeert mgr. Beran tegen de aanwezigheid van de regeringsagent dr, Houska in z(jn paleis en tegen de inbeslagneming van de fondsen en landgoederen van het aartsbisdom, zonder dat hij hiervan zelfs is ver wittigd. Het protest is vervat in een open brief van de aartsbisschop aan de openbare aanklager van de staat, een administratieve functie, waar van niet bekend is, door wie zij wordt bekleed. Zonder toestemming van de regering mag mgr. Beran geen verklaringen doen publiceren of in contact treden met zijn geestelijkheid, zodat mgr. Beran deze manier heeft aangegrepen als dc enige, waarop hij z(jn protest kon uiten. Mgr. Beran verklaart in zijn brief, -dat zijn15- eerder gezonden protest brieven aan het Departement van Opvoeding onbeantwoord zijn ge bleven, Hij beklaagt zich over zijn „huisarrest" en over het feit, dat geen bezoekers tot hem worden toegelaten. „Alle persoonlijke en officiële correspondentie^ voor de aartsbisschop en het paleispersoneel wordt achtergehouden", zo schrijft dr. Beran. „Ik ben beroofd van alle persoonlijke vrijheid en alle rech ten. die ik als aartsbisschop heb. en dit zonder enige vorm van politio neel onderzoek en zonder enig be sluit van een gerechtshof of andere officiële instantie." Ten slotte beschuldigt mgr. Be ran de communisten ervan, dat zij dc tegen hem gerichte demonstra ties in fie St. Vituskathedraal op 19 Juni georganiseerd hebben. Hij ver klaart, op 18 Juni te hebben ver nomen, dat de communistische ar beiders opdracht hadden gekregen nm zich van hun fabrieken naar de kathedraal te begeven. Mgr. Beran beklaagt zich erover, dat geen der demonstranten gearresteerd of in staat van beschuldiging gesteld is en vraagt of de wet, waarbij ver storing van kerkdiensten verboden is. nog geldt. Veranderlijk Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond (Opgemaakt te tien uur). Half tot zwaar bewolkt met slechts hier en daar enige lichte regen. Zwakke wind. Tempera tuur ongeveer dezelfde als van daag of iets hoger. 19 Aug.; Zon op 5.29, onder 19.57; Maan op onder 17.34. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM In een klein hokje, knap en Vernuftig geconstrueerd achter de wand van een schilderijénbergplaats in ztfn Hïlversumse wo ning, daar heeft „professor" Pootjes twee jaar lang ondergedoken ge zeten, telkens wanneer de politie weer eens een klopjacht op hem organi seerde. Licht ontving deze schuilplaats door een klein venster in het dak. Een vernuftig- alarmsysteem waarschuwde de „professor" telkens wan neer ongewenst en onverwacht bezoek het raadzaam maakte, dat hij zich in veiligheid stelde. En zo goed, zo volkomen onzichtbaar was dit ge heime verblijf gebouwd, dat de argeloze vreemdeling, die de zolder van het achterhuis bezocht er tientallen malen aan voorbÖ kon gaan, zonder er ook maar het flauwste Idee van te hebben, dat daar een mens ver borgen was. Zo kou het gebeuren, dat tot driemaal toe een huiszoeking zonder resultaat bleef. Totdat ger door do ramen van de eetkamer de woning bannen. Over het blad van de tegen de vensters staande tafel, marcheren zy snel, achter elkaar naar voren, in de hoop de gezochte daar in dat vertrek te zullen aantreffen. Mrfar die hoop is ijdel. Het ingenieuze alarmsysteem heeft al gewerkt. De verrassende bestorming is slechts het begin van een moeizame speurtocht. Wie ooit een bezoek gebracht heeft aan het oude gebouw, waarin „professor" Pootjes z$n Hogeschool der Cultusvrije Christus belijders heeft gevestigd, zal begrippen, dat de politie voor een uiterst moeilijke taak stond. Gangen en trappen, kamers en zalen wisselen er elkaar ai. Ergens in het achterhuis ver spert een gegrendelde deur, die alleen ,maar van de binnenzijde kan worden geopend, de doorgang. De indeling der vertrekken is ingewik keld; wie er voor het eerst komt loopt grote kans er te verdwalen. Oorspronkelijk zijn het vjjf verschil lende woningen geweest de per celen Langestraat 118 tot en met 122 die tot één geheel zijn. ver enigd. De huidige eigenaar heeft er tal van verbouwingen in doen aan brengen en bleef aan het verbouwen Iedere keer nadat de politie zich er Nieuwe recordpógirig van majoor Flinterman bij Noord wij kerhout DEN HAAG Zoals bekend, werd als aanvankelijke datum voor de poging van majoor-vlieger Flinterman om een Nederlands snelheidsrecord te vestigen, de datum 24 Aug. genoemd. Waar schijnlijk zal het echter iets later worden. Wel ligt het in de bedoe ling, dat majoor Flinterman op genoemde datum een proefvlucht zal maken. De kans is groot, dat de recordpoging zal geschieden op het strand bij Noord wij kerhout. PARIJS, De aan bet plan-Marshall deelnemende landen moeten voor 1 October aan de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking mededelen, welke goederen zij willen invoeren, hetzij zonder beperkin gen, hetzij door automatische uitgifte van invoervergunningen. Deze maatregel ter bevordering van een vrijere handel werd gisteren door de uit 19 leden bestaande Bestuursraad der Organisatie bekend gemaakt. Met betrekking tot dit besluit verklaarde de Raad, dat progressieve op heffing van kwantitatieve beperkingen op de invoer alleen kan voort vloeien uit volledige opheffing van con tingen tering en of uit de automa tische uitgifte van Invoervergunningen voor die goederen, welke de regeringen van de ledenstaten willen vrijstellen van de bestaande in voerb eperkingen. Beperking van tourisme zal het eerst sneuvelen De raad stelde het volgende vast: 1) De instelling van globale quota zou de eerste stap kunnen beteke nen in de richting van vrijmaking van de inter-Europese handel. 2) De handelscommissie zal een studie maken van de methodes ter uitvoering van het systeezp van globale quota. 3) De maatregelen voor vrijere handel zullen ook van toepassing zijn voor de overzeese gebieden. 4. De deelnemers zullen trachten alle discriminatie te vermijden, welke niet gebaseerd is op over wegingen betreffende de betalings balans. 5, Technische commissies zullen practische maatregelen bestuderen om de maatregelen voor een vrijere handel ook toe te passen op het tourisme en andere „on zichtbare transacties". In de verklaring wordt verder gezegd, dat het dcnl, waarnaar de Organisatie op het gebied van de handelspolitiek streeft, is, dat de aangesloten landen de handel met elkander zo volledig als mogelijk is vrij maken. Erkend wordt ech ter, dat onder de bestaande om standigheden dit niet ten volle be reikt kan worden, voor een vol doende evenwicht is hersteld in de inter-Europese betalingen binnen het kader van het gestelde doel: het tot stand brengen van een en kel multilateraal wereldhandels stelsel, dat de landen in staat zal stellen vrij met elkander handel te drijven, zonder verplicht te zijn tot afwikkeling in goud of dollars. Herve Alphand, economisch di recteur van het Franse ministerie Slowakije door slagregens zwaar geteisterd PRAAG In Oost Slowakije heb ben zware stormen en grote over stromingen de dood van zestien mensen ten gevolge gehad, aldus hel officiële Tsjechische, persbu reau Tevorgh ^had het persbureau reeds gemelS, dat er in Noord-Mo- ravië bü de Poolse grens grote overstromingen waren geregis treerd, waarbij voor 12,5 millioen gulden vernield was, In Slowakije werd de grootste schade aangericht in landbouwdis tricten. De zware regens Van Zon dag en Maandag veroorzaakten echter ook schade in de hoofdstad Bratislava, waar tientallen huizon onder water staan en wegen en spoorlijnen vernield zijn. De rivier cle Donau in Bratislava is tot on heilspellende hoogte gestegen, doch verklaard wordt, dat hét hoogte punt inmiddels bereikt ïs. van Buitenlandse Zaken en voor zitter van het speciale comité van de O.E.E.S. voor handelsverkeer, verklaarde tegenover de pers, dat de goederen, die zullen voorkomen op de lijsten, welke voor 1 Octo ber worden ingediend, in twee categorieën zullen worden ver deeld: Ij Goederen, waarvoor de landen de beperkingen eenzijdig willen opheffen, &W2Z. ongeacht de voornemens van de andere aan de O.E.E.S. deelnemende landen. 2. Goederen, waarvoor de landen de beperkingen willen opheffen, in dien de mede-leden van de O.E.E, S. soortgelijke maatregelen nemen. Alphand verklaarde, dat de be schermende maatregelen van kracht zullen blijven ten behoeve van die industrieën, die nog steeds de gevolgen van de oorlog niet te boven zijn gekomen. Hij zeide, dat prioriteit zal worden gegeven aan de. opheffing van de beperkingen op het tourisme. Treurige balans van aardbeving in Ecuador QUITO President Galo Plaza Lasso heeft meegedeeld, dat de schade, veroorzaakt bij de aardbe vingen in Ecuador, thans opgelo pen is tot 67.500.000 dollar, en het aantal doden tot meer dan 6.000. De president zei, dat het niet mo gelijk is het juiste aantal slacht offers vast te stellen, doch dat verschillende berekeningen, met inbegrip van die van een Ameri kaanse hulpbrigade, er toe geleid hebben, het cijfer 4.000 thans op 6.000 te brengen. Bij de aardbeving waren 280.000 bewoners van Ecuador rechtstreeks betrokken, aldus de president. De hevigste schokken vonden plaats in de Pelileo-Quero zone op 5 Aug. om 2.10 uur. Meer dan 100.000 per sonen zijn dakloos ten gevolge van de ramp, voegde de president er aan toe. De zone, die het zwaarst getroffen is, is ongeveer 38 km. lang en strekt zich uit van Lata- cunga tot Riobamba. Ze omvat de provincies Tungorahua, Cotopaari, Chimborzazo en Napo Pastaza. Sedert het Britse oorlogs schip de „Amethysf* erin is geslaagd te ontsnappen uit Chi nese wateren onder communis tische controle, is het aantal vrijwilligers, dat zich aanmeldt voor de Britse vloot driemaal zo hoog als voorheen. In. hemdsrooutoen. mag men de Sint Pieter in Rome niet betreden. Vindingrijke Romei- nen hebben in dit verbod een tans op handel ontdekt. Men fcan nu voor drie gulden en een waarborgsom van 20 gulden een jasje huren. - Ondernemende jongens f» Koog aan de Zaan hebben in hun vacantie een amateurcir cus annex loterij gedreven. Gis teren stelden zij aan de secre taris van het Witte Kruis ter plaatse f 176.38 ter hand, zynde ie opbrengst van hun bedrijfje. v En nog eens in de Zaanstreek. In Wortnerueer brak school staking uit omdat de ouders van kinderen voor de eerste klas, iie gisteren moest beginnen, h.un kinderen niet toevertrouw- len aan juffrouw v. VS., omdat iie wel eens sloeg. *s Middags tuas het pleit reeds gewonnen, want de slaande juf kreeg een maand ziekteverlof V ertrouwensvotum voor Belgische regering BRUSSEL De Belgische Kamer heeft gistermiddag met 125 tegerv 64 stemmen en een onthou ding (de liberaal Leclercq) haar vertrouwen in de nieuwe regering uitgesproken. De Kamer ging daarop tot October op reces. CHURCHILL STELT VOOR STRAATSBURG. De Britse conservatieven met Churchill aan het hoofd, hebben gisteren de onmiddellijke toelating van Duitsland tot de Assemblee bepleit en voorstellen ter tafel gebracht voor drastische ver sterking van de rol van de Assemblee in de Koad van Europa. Zij wensen een speciale zitting van de Assemblee in Januari, waarbü deze zelf over de agenda zou kunnen beslissen. Churchill vroeg van het Comité der Ministers voordien over Duitsland» toelating te beslissen, opdat de Duitse delegatie reeds in deze speciale zitting aanwezig zou kunnen zÖn. Fransen maken bezwaar Commissaris van Veen: Lange afstand-lopers winnen het altijd Totdat de Hilversumse politie commissaris Van Veen Maandag middag om half drie het sein gaf tot de „operatie-Pootjes", een zorgvuldig voorbereide inval in grote stijl, waaraan niet minder dan vijfentwintig rechercheurs in bur ger, een bouwkundige en de nodige agenten in uniform aan hebben deelgenomen. Toen kon eindelyk de hand worden gelegd op de man tegen wie twee jaar geleden door de Amsterdamse rechtbank al een arrestatiebevel was uitgevaardigd. Maandagmiddag, half drie pre cies. Commissaris Van Veen belt aan de voordeur van het perceel Langestraat 118. Op precies het zelfde ogenblik plaatst een kwieke politieman tegen de voorzijde van het pand een ladder, die onmiddel lijk bestormd wordt door een aantal rechercheurs. De voordeur wordt geopend, commissaris Van Veen be- treeds de ruime corridor. Terzelfder- tyd dringen boven agent-n in bur- DIT IS HET OUDERWETSE, in gewikkelde huts van „profes sor" Pootjes te Hilversum, waar in hij twee jaar ondergedoken heeft gezeten. De pyl geeft de plaats aan, waar in het dak een klein venstertje is aangebracht. Daarackter bevond zich het klei ne hokje, waar tientallen politie mannen zo lang naar hebben moeten zoeken. weer eens had laten zien. In deze doolhof struikelt men over de meu belen. Van onder tot boven is ZÜ volgepropt met tafels, stoelen, ca- napé's en schrtffbureaux. Men kan er zich niet gemakkelijk bewegen. Wie er de vloeren wü bekloppen moet dikke tapijten oprollen; wie er de wanden wil inspecteren moet banken en kasten opzij slepen. Commissaris Van Veen kent het pand. Heeft hy niet meer dan eens een huiszoeking geleid? In zijn veld tochtsplan is met alles rekening ge houden. Van het hoofdbureau heeft hy een stel „corveeërs" meegeno men, die de hele middag zwoegen als verhuizers. Ditmaal wordt er geen enkel plekje overgeslagen. Ge wapend met zagen breekijzers en andere sloop werk tuigen begint men een minitieus onderzoek. Vloer voor vloer wordt zorgvuldig onderzocht soms zelfs stukgezaagd. Vijf uren lang klinkt in de ruimten, waar „professor" Pootjes de „Hoge re Jurisdictie" onderwijst, waar hij zijn volgelingen leert, dat de rege ring een stel „eedbrekers" is en waar hft zyn verontwaardiging lucht, dat Koningin Juliana de eed op de grondwet van 1948 heei'l af gelegd, het geluid van gzei' op hout Tegen het einde van de mladag bevindt men zich op de bovenver dieping van het achterhuis by de schilderyenbergplaats, die door een verticale wand van de overige ruim te is gescheiden. Een zijde is open. De andere toegang is zorgvuldig ge maskeerd door een gezellig zitje. Maar het vorsend oog van de speur ders en de bouwkundige bl(j£t nieta verborgen. Twee rechercheurs drin gen van weerskanten de donkere bergplaats binnen. Ongeveer in het midden van de lange smalle ruimte stuiten zij op een verticale houten wand. Vreemd; van het geklop van de een, hoort de ander niets en ora- gekeerd. Argwaan.vermoedens. nauwkeurige opmetingen in en bul ten de bergplaats Dan spreekt commissaris Van Veen het verlos sende woord: „De zaag!" Zie verder pag. 3 Benzine-monopolie en verbrui kersbelang DEN HAAG. Naar aanleiding van persberichten, dat de vier grootste oliemaatschappijen in Ne derland de benzineverkoopprijs met een halve cent per liter hebben verlaagd, heeft het Tweede Ka merlid Suurhof aan de Minister van Economische Zaken de volgen de vragen gesteld: als de benzineprijs te hoog was, waarom is deze dan niet over de gehele linie verlaagd? indien hij niet te hoog was, is de minister dan niet van mening, dat in deze prijsverlaging een poging moet gezien worden tot monopoli sering van de binnenlandse klein- handelsmarkt?; acht de minister dit met het oog op het verbruikersbei ang toelaat baar? Deze voorsteilen werden gedaan nadat Morrison de Europa-politiek van de Britse Labourpartij ont vouwd had en nogmaals de weg van voorzichtige groei van de in ternationale functies, gebaseerd op volledig vrije deelneming van de naties» had uitgestippeld. Er was slechts een principieel standpunt, waarin beide polen der Britse mening elkaar niet afstoten. Zowel Churchill als Morrison von den het vroegtijdig in dit stadium van groei der Europese Unie reeds de nationale souvereiniteit aan te tasten, een denkbeeld dat ook in een overvloed van redevoering gis teren herhaaldelijk als sleutel tot de oplossing van de Europese problemen werd aangediend. Vol gens de Franse socialist Le Bail moest in deze durf boven voor zichtigheid prevaleren De Britse tegenstanders bepleitten eerst een grondige en zeker niet overhaaste studie van de gevolgen, en waren het eens in de uitspraak van de grote Britse oorlogsleider: „Het is eter eerst te zien, hoe het meisje er uit ziet, dan er meteen mee te trouwen". Wat Churchills voorstel in zake Duitsland betreft; reserves ten aanzien van een snelle gang van zaken op dit punt werden uitge sproken door Bidault. Hij putte de stof voor die reserves zowel uit de B.B.C. boekt overwinning in radio-oorlog LONDEN. Nieuwe en zeer ge heime electronische apparaten heb ben voor Engeland een nieuwe phase in de koude oorlog met Rus land gewonnen. Britse radio-inge nieurs hebben namelijk de aether boven delen van Centraal Europa vrijgemaakt van het storen door ae Russen van uitzendingen in de En gelse taal. De Londense bladen melden dat de BBC een volkomen nieuwe weg heeft gevonden om aan dat storen een eind te maken. Men heeft daarmee zulk- een suc ces, aldus deze berichten, dat de luisteraars in Finland in staat zijn de Amerikaanse en Britse uitzendin gen practisch zonder storing op te vangen. Soortgelijke rapporten zijn ontvangen van andere Centraal-Eu- ropese luisterposten en uit Rusland zelf. Militaire waarnemers in Londen wijzen er op dat het nieuwe proces van onschatbare waarde kan zijn voor lange-afstand-bommenwerpers. die in oorlogstijd last zouden kun nen hebben van storing van hun ra dio en radar-apparaten door de vijand. historie als uit de Duitse verkie- zingsspeecbes. De Fransman gaf te kennen, dat vooraleer Duitsland kon worden toegelaten, de „com plicaties met het Saargebied" dien den te worden opgelost. Uit de verste hoek van het voor lopige Europese gebouw, Grieken land. en Turkije, kwamen gisteren stemmen voor het afbreken van de souvereiniteit; zij hoopten, dat de grote naties bereid zouden zijn iets van hun grootheid op te ge ven. Franeker wordt 3 Septem ber 750 jaar oud DEN HAAG Op 3 September zal de stad Franeker in Friesland haar 750-jarig bestaan vieren. Met medewerking van de leger- luchtmachtr Nederland zullen vlieg- demonstraties worden gegeven. Verder zal een openluchtspel over de historie der stad worden opge voerd. Een grote tentoonstelling over handel, nijverheid en land bouw van de stad Franeker, een internationale kaatswedstrijd tus sen Nederland en België, een voet balwedstrijd tussen de Koninklijke Marine en Luchtstrijdkrachten en ruitersport behoren eveneens tot het feestprogramma. Zuid-SIavië mag staal fabriek in V.S. kopen WASHINGTON. De V.S. hebben Zuid-Sla rië toegestaan materiaal voor een staalfabriek te kopen van een Amerikaanse maatschappij. Di plomaten in Washington beschouwen dit besluit als een belangrijke stap ter versterking van maarschalk Ti- tos positie tegenover de Sowjet- Unie. Het Is de eerste maal sedert het begin van de „koude oorlog", dat de Amerikaanse regering toestem ming heeft gegeven tot de levering van goederen, die in de oorlogsin dustrie kunnen worden gebruikt, aan een Oost-Europees land. Het besluit werd genomen na maanden van overleg tussen de de partementen van Buitenlandse Za ken en Nationale n en ande re regeringsinstanties. Da waarde van de fabriek wordt geschat op drie millioen dollar. Nieuwe bonnen werkkleding DEN HAAG. Het CJD.K. deelt mede. dat de bonnen voor werkkle ding H. 17 en L. 17 tot nader order geldig zullen zijn voor het kopen van werkkleding. De bonnen H. 13 t/m H. 16 en L. 13 t/m L. 16 blijven voorlopig geldig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1