HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Communistische stakingen in Finland worden krachtproef Huis van Afgevaardigden kort wapenprogram met 50 procent Brits plan voor opheffing van dollarcrisis voltooid Amerika helpt „Maurits" aan cokesbatterij Ook een succes kan voor Indonesië verlies zijn Hertha Kuusinen bevindt zich ergens in Hongarije Treinabonnementen 15 procent duurder DIT WEEKEINDE Meer bewolking maar vrijwel geen regen Bosbrand in Frankrijk brengt 3000 bommen tot ontploffing West-Europa moet eerst wil tot eenheid bewijzen Slag voor president Truman Nee toch...? Heus! J 9e Jaargang no. 193 Red. on Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door ds Stichting „Het Parool" DE Vrijdag 19 Augustus 1949, Uitgave N.V. De Nieuwe Peis Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper HELSINKI. De politie heeft gisteren het vuur op stakers in Kemi in West-Finland geopend, nadat zij zelve met jachtgeweren en pistolen, stokken en stenen was aangevallen. Een staker werd gedood, zes stakers en tien politiemannen werden gewond. De soc.-democratische regering beeft troepen- en politicversterkingen naar Kemi gedirigeerd. De stakers te Kemi ztfn houtvlotters. De gedode zon geen gedode doch een „gestorvene" kunnen zijn, daar enkele berichten hardnekkig volhouden dat deze betogende staker vaii opwinding aan een hartverlamming is bezweken. Socialisten wensen staking verpletterende nederlaag te laten worden De narigheid is aldus begonnen: Tweeduizend stakers "waren in vergadering bijeen. Zij besloten, na verschillende toespraken te hebben aangehoord, op te mar- cherén naar de Kemi rivier en de politie, de daar geposteerd was ter bescherming van werkwilligen die bezig waren met de opruiming van een enonmt dam van boom stammen in de rivier ,te verjagen, De politiemannen wierpen da delijk barricaden op en trachtten een brug over de rivier te blokke ren door er een locomotief op te rangeren. Toen de opmarcherende stakers de rivier naderden, gelastte de po litie hun zich te verspreiden en terug te keren. De stakers gaven In bet zoeklicht aan die lastgeving geen gevolg, waarop de politie enige traangas- bommen wierp. Opeens werd uit de 'groep stakers geschoten met een ganzenroer en gegooid met stenen. De politie beantwoordde dit vuur met pistoolschoten. Oog getuigen zeggen, dat een dozijn po litiemannen gewond was geraakt. Uit Uolo, in Zuid-Finland zijn nu infanteriemanschappen ter sterkte van een bataljon naar Ke mi gezonden en de politie heeft in Kemi alle geweren .zelfs jachtge weren ,in beslag genomen. Andere militairen- doen dienst in de havenstad Hangoe, die door de regering tot open haven is ver klaard. De politie in alle be langrijke steden is versterkt. De minister vaii Justitie, Aarre Simo- nen, heeft in een radiorede gezegd, dat de regering „de orde kan en zal handhaven". In vakverenigingskringen te Hel sinki zegt men, dat de regering twee troeven bezit: het Verbond van Vakveren, heeft de stakingen veroordeeld en het leger is anti communistisch. De door de com munisten geleide stakingen zijn „een wapen gericht op de gemeen schap", zo schrijft het Zweedse so cialistische blad „Aftontidniogen" De stakingen zijn gericht tegen de eigen organisaties -'en tegen het eigen land van de stakers. Achter hen, als een spin in een web, zit Ture Lehen, de leider van de noordelijke sectie van de Komin- form. Als de stakingen mislukken zal dat een verpletterende slag voor de communisten zijn. „Als de communisten hard tegen hard willen, moeten zij het maar proberen," heeft Unto Varjonen een socialistisch lid van het kabinet, ver klaard,: „zij zullen ongetwijfeld ds strijd verliezen, en wij zullen hun nederlaag zo verpletterend mogelijk maken! Het maats chapelijk. leven zal .normaal- Mi/veni'*un«mbbh>r&m" Finland's communistenleidster, Heriha Kuusinen—Denio, bevindt zich, zogenaamd ,uit de gratie, bij Moskou en. ter geneeskundige opera tie", buitenslands, vermoedelijk er gens in Hongarije, of zoats haar eigen aanhangers zorgen: Zij wordt ge-Dïmïtro't.Zou zij tegen dit wil de gestaak zijn geweest? De schattingen van het aantal sta kers lopen uiteen van 25.000 tot 50.000, maar verwacht wordt, dat het tot 150.000 zal stijgen als de nieuwe stakingen, die heden begin nen, volledig worden uitgevoerd. Dus: als de .duikers en. metselaars zich voegen bij alle. arbeiders in levensmiddelen en textielbedrijven. SYRIË Touwtrekken HET stof, dat is opgewaaid door de staatsgreep in Damascus, die de Syrische president Hoesni bei el Zaim het ieven heeft gekost en Sami el Hinnawi in het nieuws heeft gebracht, is gaan liggen, zodat het mogelijk is de politieke horizon van het Midden Oosten te overzien. Deze horizon is zeer wijd. Aan de kim ervan tekenen zich Londen, Parijs en zelfs Washington af. En duidelijk onderscheiden zich van elkaar de reacties van de beide eerste steden op de gebeurtenis sen van het weekeinde. Parijs is het roerigst. Zelfs gereserveerde persorganen -als',jLe. Monde" verhelen niet, dat zij Lon den. op zijn minst mede aanspra kelijk achten voor het gebeurde in de nacht van Zaterdag op Zondag. Eens was Hoesni Bei officier in het Franse leger en op 8 Juni 1941 verdediger van Syrië, dat de zijde van Vichy had gekozen tegen de Britten en Vrije Franse troepen. In Parijs meent men, dat hij, toen hij Vijf maanden geleden de cen trale figuur werd in Syrië een streep was door de Britse rekening. Inderdaad steeg de invloed van* Frankrijk snel en stond dit land op het punt met Syrië een mone taire unie te sluiten, die de Fran sen zeer tot voordeel zou hebben gestrekt. Wat van deze plannen terecht zal komen zal de toekomst moeten leren. Ook Washington was geïnteres seerd bij de politieke constellatie in Syrië, daar Hoesni Bei, na lang aarzelen, bereid was een Ameri kaanse oliemaatschappij toestem ming te geven - door het land een olieleiding aan te leggen. Twee re denen dus waarom deze dictator Londen niet welgevallig was. Londen wil zich over de executie van Hoesni Bei, zomin als over verwachtingen van het nieuwe regime, uitlaten. De Franse be schuldiging, dat Engeland recht streeks verantwoordelijk is voor moord op Hoesni bei el Zaim, schijnt op zijn minst genomen, voorbarig. Wel illustreert het gebeurde in Syrië de tegenstellingen, die in dit deel der wereld leven, evenals dit het geval, is met de demonstratie ve droefenis, die door de dood van de president gewekt is in het anti- Britse Egypte en de voldoening erover die de reactie is van het pro Britse Transjordanië. Het stof is gaan liggen, een petroleumlucht blijft hangen. LONDEN. De Engelse autoriteiten hebben gisteren het zeer geheime document, waarin voorstellen zijn neergelegd voor een oplossing van de internationale dollarcrisis, voltooid. Het stuk is opgesteld door een com missie van deskundigen van de departementen van Financiën, Buiten landse Zaken en Handel en zal aan het eind van de volgende week aan het kabinet worden voorgelegd. Wanneer het wordt goedgekeurd zal het de basis vormen voor de l«n, die de Engelsen op de in September in Washington te honden conferentie zullen volgen. Aan de conferentie zal worden deelgenomen door de En gelse minister van Financiën sir Stafford Cripps en z«n Amerikaanse collega John W. Snyder en door de Britse minister van Buitenlandse Za ken Emest Bevïn en zün Amerikaanse ambtgenoot Dean Acheson. Kleurstof in de boter ongevaarlijk DEN HAAG Nederlandse bo- ter bevat geen kankerverwekken de stoffen, aldus een mededeling van de voedingsraad. Aanleiding hiertoe is de geruchtmakende con clusie van een Duitse scheikundi ge, die meent, dat voor de kleu ring van boter soms stoffen wor den gebruikt, die de ontwikkeling van kanker kunnen bevorderen. Deze kankerverwekkende stof is het zogenaamde botergeel, een anilinekieurstof. Hier te lande wordt echter uitsluitend gebruik gemaakt van anatto, een Volkomen onschuldige kleurstof. Het gebruik van botergeel is in ons land bij de wet verboden. PADANG. De Nederlandse soldaat D. Prasing van de vijfde compagnie, eerste regiment infan terie heeft een tijger van 2meter lengte, gedood. Hij bevond zich. op patrouille tussen Tarusan en Pai- nan op West Sumatra toen hij het dier onder vuur kreeg. De bevol king is hem hiervoor zeer erkente lijk. daar de tijger danig bufc 'd onder het vee. UTRECHT. Met ingang van 1 September wordt het reizen op abonnement bij de spoorwegen vijf tien procent duurder. De enige uit zondering hierop wordt gevormd door de toeslag, die voor de eerste maand verschuldigd is op algemene abonnementen. Daarvan wordt de prijs niet veranderd. Als reden voor de verhoging meldt de directie van N.S., dat de samenhang tussen de verschillende tarieven was ver stoord. Ook de verbeteringen, die de spoorwegverbindingen, in het bij zonder sedert de dienstregeling van 15 Mei hebben ondergaan, zouden de verhoogde kosten %vettigem Protest tegen ontmanteling Herman Goerïng Werke BRUNSWIJK, Tienduizend arbeiders van de voormalige Her mann Goering Werke te Waten- stedt Slazgitter bij Brunswijk heb ben gisteren geprotesteerd tegen de voorgenomen ontmanteling van de ze ijzer- en staalfabriek. Er wer den redevoeringen tégen de ont- mantelingspolitiek gehouden, maar er vielen geen incidenten voor. Bij de demonstratie verklaarde dx. Machens, de bisschop van Hildes- heim, dat de ontmanteling van de fabriek het maken van een „leven de atoombom" betekende. „Al heeft Hitier misdader! tegen de mense lijkheid begaan", zo zeide hij, „daarom heeft nog niet iemand I anders het recht hetzelfde te doen". HEERLEN. Met een drnk op een knop heeft de heer C. E. Hunter, hoofd van de „Special E.C.A.-Mission to the Netherlands" gisteren op het met vele Amerikaanse en Nederlandse vlaggen versierde terrein van de cobesfabriek „Maurits" te Lutterade een nieuwe, 75 ovens omvat tende cokesbatterij in bedrijf gesteld. Toen mr. Hunter de knop Indrukte begon een sirene te loeien, hetgeen voor een der arbeiders van de cokesfabriek het teken was om de inhoud van een der nieuwe ovens neer te laten storten in een inmiddels voorgereden bluswagon. Tien en een halve ton gloeiende cokes stortte daarna in deze wagon en werd ver volgens onder een blustoren gereden, waar acht kubieke meter water OP de cokes werd gestort Voortaan zal ditzelfde proces zich om de drie minuten afspelen. Iedere dag zullen van nu af aan 564 ovens geledigd worden op deze fabriek. Dank zü de nieuwe batterij kunnen hier thans elke dag 7500 ton fijnkool in cokes worden omgezet. Dit'is duizend ton meer per dag dan tot dusver. Cokesproductie bijna weer vooroorlogs Voordat mr. Hunter de nieuwe ovens in bedrijf stelde* Meld- direc teur C. Th. Groothoff een toespraak waarin hij allereerst de onlangs overleden directeur D. P. Ross van Lennep herdacht, aan wiens voor uitziend beleid en energieke leiding het te danken is, dat het grote werk óndanks vele moeilijkheden reeds thans-gereed is voor inbedrijfstel- ling. Vervolgens richtte hij zich in het Engels tot Mr. Hunter en de andere aanwezige leden van de E. C.A.-Mïssïon. „Dat deze batterij in betrekkelijk korte tijd klaar is kun nen komen", aldus dr. Groothoff hebben, wij te danken aan de grote hulp en steun van de Wilputte Co kes Oven Division, die op zich nam Volgens bovengenoemde woord voerders zou het plan uit vier delen bestaan, te weten: 1. Een studie over de achtergrond Minder koel Weersverwachting, medege deeld door het KNMI te de Büt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond (Opgemaakt te 10 uur). Over het algemeen veel be wolking met hier en daar enige regen of motregen, maar plaat selijk ook enkele opklaringen. 'Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest, Iets minder koel vooral ih het bin nenland. 20 Aug.: Zon op 531, onder 1935 Maan op 0-C3. onder 1839. en de oorzaken van het gevaarlijk gebrek aan évenwicht tussen de dol lar- en de sterlinggebieden. 2. Een overzicht over de door de drie regeringen, genomen maatrege len ter verbetering van dit verstoord evenwicht. 3. Een nauwkeurig beeld van de toestand, zoals deze thans is, waar bij .alle gevolgen genoemd worden, die zullen optreden, wanneer men •het niet eens wordt over een oplos sing., 4. Een reeks voorstellen, die er op gericht zijn om een soort schema voor de internationale handel op te stellen, waarbij een vrije stroom van valuta tussen de dollar- en de andere 'gebieden mógelijk zou ^Ö11* In het Britse document heeft men trachten aan te tonen, dat de 'dollar- crisis geen Engelse of Amerikaanse crisis is, doch eèn internationale. DE PRODUCTIE VAN PLASTIC heeft na de oorlog een enorme vlucht genomen. Talrijke stoffen zijn. door het veel voordeliger plastic vervangen. Een Engelse fabrikant zal op de St Erik's ten toonstellingdie volgende week in Stockholm wordt geopend 'zijn nieuwste vinding exposeren. Het is een transparante globe, die van binnen uit kan worden verlicht. De fabrikant kan de glo be leveren met de geografische namen in pracfisch elke ge loenste taal. Wetsontwerp tot'P.B.O. 22 September in debat, DEN HAAG - Het wetsontwerp inzake de publiekrechtelijke be- drijfs organisatie komt waarschijn lijk Donderdag 22 September in de Tweede Kamer in debat. Er zullen met de behandeling wel enige dagen gemoeid 2ijn. De lopende zitting der Tweede Kamer wordt Zaterdag 17 December gesloten. Voor die datum zal de Kamer, on voorziene omstandigheden voorbe-. houden, niet meer worden bijeen geroepen. UTRECHT Als eerste journa listieke vakorganisatie in ons land, die zich aansluit bij een vakcen trale heeft de organisatie van protestants christelijke journalis ten besloten-lid te worden van het Christelijk Nationaal Vakverbond. dit werk voor te bereiden en uit te voeren. Met al haar ervaring, per soneel en materiaal heeft deze Amerikaanse firma de Staatsmij nen bijgestaan .om het werk ia de kortst mogelijke;tijd=-te.'Jvolbrengen.. Maar bovendien gaat onze dank baarheid uit naar het Amerikaanse volk," zo vervolgde de heer Groot hoff. „Dat deze, cokësbatterij thans gereed is gekomen, danken wij'im mers ook aan de financiële steun, die het Marsh'all-plan ons schenkt.'! In antwoord op de toespraak van dr.: Groothoff zeide mr.. Hunter, dat hij nog geen ervaring had in het in bedrijf stellen van cokesbatterijen,, maar dat hij dit soort bezigheden met groot genoegen, verrichtte, om dat daardoor het beste wordt gede monstreerd wat de E.C-A-Mission bereiken wil. Deze 75 nieuwe co kesovens, aldus xnr. Hunter zullen de Nederlandse cokesproductie' bij na terugbrengen tot de vooroorlog, se capaciteit: spopdig zal zij deze productie evenaren en daarna zelfs overschrijden. Dit is het wat de E.C.A.-raission hoopt te bereiken in heel Nederland in elke tak van in dustrie. Mr. Hunter wees erop, dat de Verenigde Staten iy3.millioen. dol lar beschikbaar hebben gesteld voor de uitbreiding van de cokes- fabriek „Maurits". Tevens hebben zij nog 4'/» millioen dollar geïnves teerd in de overige Staatsmijnbe- drijven. Voor Amerika is dit een goede belegging, zo besloot mr. Hunter, omdat het resultaat hier van, een gezonde Nederlandse eco- nomie, het geïnvesteerde kapitaal ruimschoots zal vergoeden. Voorlopig ziet het er niet -naar uit, dat er in de weersomstandigheden veel verandering zal komen. Giste ren verkeerde ons lend nog steeds onder de invloed van een koele, po laire luchtstroming. De algemene situatie is thans zo, dat zich ten. V/esten van Ierland een gebied van hoge luchtdruk bevindt, met warme, vochtige lucht, Bij de scheidingslijn tussen warme en vochtige lucht, die dwars over Engeland en Schotland loopt, vormt zich een uitgebreide bewolking. Gistermiddag nam die bewolking wat af, toen een storing boven Engeland in Zuidelijke rich ting verdween. In ons land is de bewolking toe genomen, maar tot regen, zal het vrijwel nergens komen. Grots wijzi gingen zullen zich, in vergelijking met de afgelopen dagen niet voor doen. Wat de luchtdrufcuerdeïing be treft: de barometerstanden blijven laag in West—Rusland en hoog in Ierland. Dientengevolge zullen hier te lande winden blijven waaien uit een hoek tussen West en Noord- West. De windkracht zal vermoede lijk wat toenemen, wanneer de sto ring, die zich nu ten zuiden van IJs land bevindt dichter by Zuid-Scan- dinavië komt. AMSTERDAM. Het ligt in het voornemen van de Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en aanverwante Bedrijven, de Horecaf, ter gele genheid van het zestig-jarig be staan van deze organisatie, in Oc tober 1950 in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam een grote internati onale vaktentoonstcliing te houden. IJV WILTSHIRE (ENGELAND) ligt het dorp Lacock, dat jaar lijks duizenden vreemdelingen trekt. Enerzijds valt dit te be treuren, want de lange pantalons en zonnehoeden vormen een dis sonant tegen de achtergrond van de 26de eeuw se gevels, waaruit een serene rust ademt. Ander zijds zou het jammer zijnindien de aanblik van de schilderachti ge straatjes, die menigeen reeds in extase bracht, alleen voor de bewoners bestemd zou zijn. De ,yEngel" herberg, die als het beroemdste 16de eeuwse bouw werk van Labocic gëld£ SJAHRIR IN EEN INTERVIEW BATAVIA „Ik ben overtuigd, dat de Van Royen-Kum-verklaring niet de enige weg aangeeft naar een oplossing. Men kan geschiedenis nu eenmaal niet veranderen en het is thans niet meer de tijd om over de verklaring te praten. Waar het nn om gaat is, dat wjj in het huidige politieke spel niet verliezende party worden en daardoor de strijd om de vrijheid vanhet Indonesische volk benadelen," aldus Sjahrir in een interview, dat hfl de zer dagen, na z^n terugkeer uit DJokja in Batavia, met Aneta's corres pondent had. LA ROLiriliLIiE."— <5p Tiet vliegveld Bedcnac-Ruraac, in Zuidwest- Frankrijk, begonnen gisteren 12.000 vliegtuigbommen een voor een te ontploffen als gevolg van een bosbrand, die rona het vliegveld woedde. De brand ontstond door de explosie van een doos ontplofbare stof In een bij hét; vliegveld behorende munitie-opslagplaats. De warmte was hier van de oorzaak. Er bevond zich op dat ogenblik een hoeveelheid van 7.000 a 8.000 ton ontplofbare stof in. de opslagplaats. Geen doden, maar schade is enorm Onmiddellijk werden: alle beschik bare troepen en brandweerlieden 'in het gebied opgeroepen. Generaal Chassin, districtscommandant van de luchtmacht, leidde de strijd 'tégen de brand van een vliegtuig, dat boven de vuurzee cirkelde, uit. De evacuatie van allé vrouwen, en kinderen uit een gebied met een ra dius van ID km rond het vliegveld werd gelast. Alle mogelijke voertui gen werden hiervoor "gevorderd. De stroom werd afgesneden en alle ver keer, hettreinverkeer tussen Bor deaux op La Rochelle inbegrepen, was in de gevaarlijke zone stopge zet. Nadat ongeveer 3CQ0 vliegtuigbom men, elk met een gewicht van 200 kilo, waren ontploft, werd men de brand meester. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor, maar de aangerichte schade aan in de om trek gelegen gebouwen is enorm. De bommen behoren aan de Ame rikanen, die ze er al sinds het einde van de oorlog hadden i:n° Fransen hadden al malen verzocht, de bommen te ver wijderen. Ander vuur zet in de wouden van midden-Frankrijk zijn ver nielingswerk voort In de streek van Aspres (oostelijke Pyreneeën) 2ijn reeds duizenden hectaren groene- en kurkeiken aan de vlammen ten offer gevallen. In het departement Aube - woedt een reusachtig vuur, dat zich over een front van 25 kilometer uit strekt en door een krachtige wind wordt aangewakkerd. Ook in Var zijn reeds honderden hectaren bos en vele boerderijen, een prooi der vlammen geworden. Vrije prijzen voor jam en vruchtensappen DEN HAAG, In verband met het ruime aanbod, waardoor geen vrees behoeit te bestaan voor prijs stijging, heeft de Bedrijfschap voor Groenten en Fruit de maximumver- koopprijsregelingen voor rode en liggen. De j zwarte bessensap, frambozensap,' to- verschillende j matensap en jam ingetrokken. WASHINGTON Het Amerikaanse HuIb van Afgevaardigden heeft gisteren besloten het bedrag voor de wapen! eve ringen aan Europa van 1.160,990.000 dollar'terug te brengen tot 580.495.000 dollar en hét pro gram op 30 Juni 1950 te doen eindigen. Het amendement om In de ivapcnleveranties voor Europa besnoeiingen van 50 procent aan te bren gen werd ingediend door de Afgevaardigde Richards, een democraat uit South-Carolina. Het werd eerst b\J schriftelijke stemming aangenomen met 172 tegen 137 stemmen, daarna nog eens met 182 tegen 142. stem men en ten slotte bU een hoofdelijke stemming niet 209 tegen 151 stem men. Richards en ztfn aanhangers zeiden, dat het amendement een waar schuwing zou betekenen voor de Europese landen, dat do militaire hulp op 80 Juni 1950 ten elndo zal zijn, tenzij zy een grote vastbeslotenheid aan de dag leggen om zich aaneen te slatten voor een gemeenschappelijke defensie. Truman wenste, dat het gehete bedrag ter beschikking zou staan tot 30 Jnnl 1851. De Senaat moet het wetsontwerp nog behandelen. Het amendement kwam voort uit een democratisch-republikeinse coa litie en ondervond sterke tegenstand van de zijde der regering. De gebeurtenis vormt een slag- voor presidentTrumana wapenpro- gram voor West-Europa, Grieken land, Turkse, Korea, Iran en de Fhilipptjnen, dat een som van 17.450.000.000 dollar omvat. De mi nister van -Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, had nog gewaar schuwd, dat een vermindering van het program uitgelegd zou kunnen worden als„een aanduiding van wantrouwen jegens onze geallieer den". Democratische leiders toonden zich verbaasd over de sterkte van de oppositie 1 tegen het regerings- program in volle omvang. Het amendement tot halvering werd In de Huiscommissie voor buitenland se betrekkingen verworpen.Daar werd het gehele wetsontwerp aan vaard. De democra+en waren, ervan overtuigd, dat het Huls het wapén- program zonder., grote veranderin gen zou goedkeuren. •K De televisie-afdeling van de BBC, waarvoor de filmacteur Peter Lorre op 27 Augustus zal optreden, heeft gewaarschuwd, dat by zulke afschrikwekkende gezichten zal trekken, dat het beter is de kinderen ctie auond yroeg naar bed te sturen. In La Spesia in Italië passeer den gisteren twee vrachtauto's elkaar. In de een zat een jong&tje en dat stak zijn tong uit tegen de andere wagen. Een uur later moesten de zes inzittenden van de beide wagens met zware ver wondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweerlieden van Fe lixstowe in Engeland moesten Woensdag tegenover hun com mandant met vuurrode hoofden van schaamte bekennen, dat hun brandweerauto was uitgebrand, toen zij in een naburig dorpje be zig waren een brand te blussen. De Amerikaanse chemici me nen een stof te hebben ont dekt, die de zwarte huidskleur volkomen in wit kan veranderen. Als toepassing hiervan op grote schaal-mogelijk is zal dit voor de samenleving der V.S. de uitwer king hebben van een atoombom aldushét tijdschrift Look. Hij zei vérder, dat zowel een. „deadlock", als een,, succes ter RTC ten voordele of ten nadele van de „vrijheidsstrijd" kan werken. Alles zal afhangen van tijd, plaats en om standigheden en bij vaUe vraagstuk ken ter RTC zal als maatstaf moeten worden genomen, in hoeverre men wan Nederlandse zijde- de gegeven belofte, namelijk een volledige; we- zenlyke en onvoorwaardelijke onaf hankelijkheid, ..kan verwezenlijken. Of dé uitvoering van het „caése fire" i ten voordele of ten nadele; van de „vrijheidsstrijd" zal zijn. „hangt af van ons vermogen tot het organise ren en opvoeren van de kracht van het Indonesische volk, aldus Shahrir. Ten aanzien van het vraagstuk van.de schulden", zo verklaarde Sjahrir, „dienen wij van het standpunt uit te gaan, dat uit gaven, welke voor. het Indonesische volk nadelig zijn, niet ten laste'van Indonesië moeten worden gelegd." Hij zeide overtuigd te zijn, dat een dergelijk standpunt volle steun van de internationale wereld zal onder vinden. Over het vormen van een Pacific- pact, zoals Quïrino, de president van de Philippijnen heeft voorgesteld, verklaarde Sjahrir, dat dit te laat komt. Hij zei, dat hy twee jaren ge leden zulk een plan opperde, geba seerd op dezelfde factoren in Zuid- Oost-Azië, doch dat. men toen daar voor geen belangstelling had. Thans hebben de Aziatische landen te kam pen met binnenlandse moeilijkheden» die lastig kunnen worden overwon nen. „Ik vraag mij af, hoe.men dan zijn krachten en denken kan wijden aan het vormen van een bloc", aldus Sjahrir.'7 Over Vietnam verklaarde Sjahrir, dat men gemakkelijk er toe geleid wordt om te beweren, dat de strijd van het Vietnamese volk communis tisch is. Naar zijn mening is de strijd van Vietnam een werkelijke strijd om onafhankelijkheid. ,Jk heb alle regelingen op het regeringsprogram van Vietnam bestudeerd en niets wijst erop, dat het hier een commu nistische beweging geldt. Ho Tsji- Minh heeft nimmer verklaard, dat hij zich achter Sowj et-Rusland stelt," zo besloot Sjahrir. Prijs van radiodistributie per 1 October omhoog? (Eigen bericht) DEN HAAG Met ingang van 1 October zal de PTT de prijs van de radiodistributie met 75 cent per maand verhogen, tot drie gulden. Daarmee, zo wordt van PTT-zijde verklaard, is de prijs weer op het vooroorlogse niveau. Toen de ra diobelasting tijdens de oorlog werd ingevoerd, ook voor geabonneer- iïen op de distributie, is de prijs van de distributie feitelijk met 75 cent per maand verlaagd. Nu ech ter blijkt, dat de distributie tegen deze prijs niet lonend meer te ex ploiteren is, moet de oude prijs weer worden berekend. Oude man aangereden en gedood ACHTERVELD Op de Stou- tenburgerlaan te Achterveld is Donderdag de 77-jarige - Van O. uit Hollandse Rading, die op de weg fietste en niet voldoende op het verkeer lette, door een uit Apeldoorn komende auto aange reden en op slag gedood. MIDDELBURG Vandaag zal men, onvoorziene 'omstandigheden v oor behouden, j het Zuider Sloe tus sen Walcheren, en Zuid Beveland afdammen. Met de werkzaaniheden is men in April begonnen en eind November zal de dijk geheel gereed moeten zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1