HET ROTTERDAMSCH PAROOL Een scherp ultimatum aan Tito brengt Balkan in opschudding Stakingsgolf in Finland verliest terrein Bosbrand nabij Bordeaux vergde reeds 73 levens Rijkseenheid wil alsnog het roer omgooien Anna Pauker: „Tito-bandieten moeten rekenschap afleggen Positie van UNCI op RTC omschreven Vier talen toegelaten op de conferentie Regering: Communisten lopen met het hoofd tegen de muur Abnormale warmteperiode staat voor de deur Komende dagen zullen de temperaturen nergens beneden 25 graden liggen Hans Roozen toch op zoek naar de Ark Setyadjit leeft nog Nog steeds niet verstaan Slachtoffers door het vuur omsingeld Gehele dorpen in de as gelegd Heftige aanval op regering Nee toch...? Heus! 9e Jaargang no. 195 Rad. en Adm. Langa Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijB: per week 0.32 per kwartaal /-4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 22 Aug, 194$ Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamse^® Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper STALIN HEEFT GEEN GEDULD MEER ,.P® fcotide oorlog tussen de Sowjet-Unie en Zuid- Sla vie is in een critiek stadium getreden door een Russisch ultimatum, waarin gezegd wordt, dat Moskou, ten2Ü er een eind wordt gemaakt aan de „fascistische' terreur tegen Sow jet-burgers, „doeltreffender maatregelen zal nemen om deze Russische burgers te beschermen en de aanmatigende Zuidslavische leiders tot de orde te roepen". Deze ver klaring van Moskou die op de hielen komt van de scherpe nota van het Kremlin van verleden week, waarin gezegd werd, dat „Zuid-Slavië een vijand en tegenstander van de SowJet.Unie is", wijst op de mogelijk heid van een openlijk conflict. Het Is de eerste maal dat de Russen zich officiële nota tot een andere regering hebben gericht in zulke be ledigende termen als „fascist". Even dreigend van toon is een artikel, dat de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, Anna Pauker, gis teren In alle Roemense bladen heeft gepubliceerd. Daarin heet het: „De dag is niet ver meer, dat de Tito-bandfeten rekenschap zullen moeten afleggen aan het volk van Zuid-Slavië. Zij zullen niet lang meer onge straft zaken met Amerika kunnen doen." .Westerse diplomaten in Belgrado bijeen De laatste Sowj et-nota, die tel kens weer door radio-Moskou m achttien talen wordt uitgezenden en elk uur door de Koxrunformsta tions in het Servisch en Kroatisch herhaald wordt, heeft een onge woon verontrustende uitwerking in Belgrado uitgeoefend- Voor de eerste maal sedert verleden jaar de Kominform spleet, - tonen de Zuidslavische autoriteiten een ner veuze belangstelling voor de ont wikkelingen van buitenaf. Wester se diplomaten hielden Zaterdag avond een haastige conferentie en vergaderden gisterochtend op nieuw. Ook uit de gesprekken der burgers hier spreekt grote onge rustheid. Een ieder vraagt zich af, wat de Russen bedoelen met „doeltreffen der maatregelen". Bevoegde krin gen geloven niet, dat de Russen voor de onmiddellijke toekomst iets nieuws in de zin hebben. Zij leggen de Sowjet-nota uit als een waarschuwing, die bedoeld is de Zuidslavische leiders nerveüs te maken en hun te vertellen, dat Moskou zich misschien op de duur niet zal beperken tot de huidige politiek van maatregelen, die niet onder de definitie van het woord oorlog vallen. Rekening houdend met de tegen zin van het Kremlin om zijn leger te laten marcheren, zolang niet het "gevaar van een internationaal con flict practisch geheel is opgeheven, zoals in het geval van Estland, Letland, Litauen en Polen, herin neren deze waarnemers desniette min aan de Russische débacle in Finland. Die Sowjet-campagne was gebaseerd op wat later werd uitge legd als een „miscaleuiatte". Men wijst er op, dat de Russische ge heime dienst de kracht van Tito tot dusverre evenmin juist gecal culeerd schijnt te hebben. Alle mogelijkheden worden over wogen in het licht van deze snelle opeenvolging van gebeurtenissen in de afgelopen weken: 1. Op 9 Juni kondigde Tito san, dat de Zuidslavische-Griekse grens gesloten zou worden en dat de Griekse burgeroorlog waarschijn lijk zou eindigen met een neder laag der opstandelingen. 2. Einde Juli protesteerde de Sowjet-Unie tegen de arrestatie van 31 Russische burgers in Zuid- j Slavië. 1 In het zoeklicht rAZIE IN iet pact-rijp TJ ET Atlantische Pact, aldus is A1 dezer dagen betoogd door re geerders in het Midden en Verre Oosten, kan zeer goed dienen als voorbeeld voor andere door het communisme- bedreigde gebieden."* Hoe verstandig deze redenering ook schijnt te zijn, op de keper be schouwd kan zij moeilijk stand houden, West-Europa, hoewel ver zwakt, bezit nog alle elementen van macht een grote, behoorlijk onderlegde bevolking, een hoog ontwikkelde industrie en een uit stekend organisatievermogen. Het Midden en Verre Oosten daaren- tegen zijn ach- f "mm\ terlijke, nog weinig ontwik kelde gebieden. Zelfs verenigd missen zij de v elementen van macht. Hun innerlijke zwakte kan ook niet, zoals in het Westeuropese geval, verholpen worden door royale Amerikaanse hulp. Het voorbeeld van het nationalistische China is er om dit te bewijzen. Tot werkelijke macht kunnen deze ge bieden eerst geraken, wanneer zij er in slagen, .hun economische ach terlijkheid te overwinnen. De taak van het Wespen ten aanzien van het Midden en Verre Oosten is daarom het verstrekken van een uitgebreide, onzelfzuchtige hulp voor economische ontwikkeling; bovendien is dit ook de beste ver dediging tegen het communisme in die gebieden. Gedurende deze pe riode van ontwikkeling zal hun defensie tegen agressie noodge dwongen een indirecte moeten zijn en het is slechts de Atlanti sche gemeenschap, die deze kan leveren. Daarom moeten de Atlan tische naties zodra zjj "zichzelve immuun voor agressie hebben ge maakt er naar streven, zoveel macht te ontwikkelen, dat zij in staat zullen zijn de veiligheid van het Midden en Verre Oosten te garanderen. Eerst op dat ogenblik zal de wereld veilig zijn en zich kunnen bewegen naar grotere wel vaart voor de gehele mensheid. STALIN 3. Op 3 Augustus werden Sowjet-diplomaten in Belgrado als „spionnen" bestempeld en. werden nog meer Russen, gearresteerd en uitgewezen, 4. Op 13 Augustus verklaarde Tito dat aan het Rode Leger verzet zou worden geboden, indien dit zou aanvallen. 5. Op dezelfde dag zond Moskou een nota, waarin Zuid-Slavie een „vijand" werd genoemd. 6. In het midden van de vorige week werd Anatoli Lawrentiew, de Sovjet-ambassadeur in Zuid-Slavie tot Sowjet-plaatsvervangend mi nister van Buitenlandse Zaken be noemd. 7. Zaterdag antwoordde Zuid- Slavië op de Russische nota van 23 Augustus, dat Rusland een „vijan delijke politiek tegen Zuid-Slavië" voert. Deze gebeurtenissen, tezamen met de kennelijke ineenstorting van de strijd der Griekse opstan delingen, heeft de vraag opgewor pen of de onder leiding van de Kominform staande guerillas mis schien weer hergroepeerd en ge bruikt zullen worden voor over vallen in Zuid-Slavië van Bulgarije en Albanië-uit, speciaal in Zuid- slavisch Macedonië. Drie grote treinongelukken en de brand van de Partizanka, het grootste Zuid-sla- vische schip (ongelukken, die de afgelopen maand gebeurden, doen eveneens de vraag rijzen, of de Kominform thans aan een meer georganiseerde en ernstiger sabo- ■tage-campagne begint. r Ondanks de handelsovereenkomst met het Westen, ondanks onder handelingen over credieten, on danks toewijzing van een Ameri kaanse staalfabriek aan Zuid-Sla vië en ondanks het huidige be zoek hier van een delegatie van de Wereldbank, die waarschijnlijk aan Tito een lening zal geven, kan de ernst van de Zuidslavische eco- nomische positie niet gebagatelli seerd worden. DEN HAAG De UNCI zal aan de Ronde Tafel Conferentie deelne men overeenkomstig haar door de Veiligheidsraad gegeven Instructies en deelnemen aan de algemene ver gaderingen en vergaderingen van de centrale commissie en al naar ge lang de omstandigheden aan andere vergaderingen. Aldus is, naar het ANP verneemt, besloten ln de ge durende de afgeloDen dagen gehou den vergaderingen. Dit reglement zal In de openingsvergadering van Dinsdag formeel masten worden vastgesteld. De voorzitter van de algemene vergaderingen wordt door de con ferentie gekozen. De algemene vergadering zal Dinsdag a.s. een centrale commissie instellen, bestaande uit drie leden van elke delegatie. De U.N.C.I. woont de vergaderingen van de centrale commissie by. Het voor zitterschap van de centrale com missie wordt by wekelijkse toer beurt bekleed door de lelJers der de legaties of hun plaatsvervangers, Zoals bekend zijn er drie delega ties, de delegatie van de BFO, de Republikeinse en de Nederlandse. Op de vergaderingen kunnen als talen worden gebruikt het Neder lands, het Indonesisch, het Engels en het Frans. Alle documenten zul len door het algemeen secretariaat in de dne eerstgenoemde talen wor den opgemaakt. Ten aanzien var de minderheden is overeen -ekonen, da. rij gelegen heid zullen krijgen bepaalde over wegingen op de vergadering naar voren, te brengen. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op wens van een der delegaties. De voorzitter geeft hun gelegenheid idan hun standpunt uiteen te zetten ter aanzien var. aangelegenheden, die naar het oordeel van de centrale commissie geacht worden hun be langen te raken. ENODI6DO} RONDE H ADV Ook branden-epidemie in Zwitserland BERN. Zwitserland wordt als gevolg van aanhoudende droogte geteisterd door een branden-epide- mie. De wouden in het kanton Wal lis hebben het zeer zwaar te ver antwoorden. Er gaat geen dag voor bij zonder dat er een of twee grote bosbranden worden gemeld. Vrij dag gingen in de Zwitserse Jura vier woonhuizen, drie schuren en twee loodsen in vlammen op. Zes gezinnen werden dakloos. Slechte haringvangst EDINBURGH De Britse vissers aan de Oostkust van Schotland hebben dit weekeinde besloten de haringvangst voor de rest van dit seizoen te staken. De opbrengst van de vangsten van dit seizoen heeft te Peterhead ruim 250.000 pond sterling minder bedragen dan het vorig jaar. Er werden zware financiële verliezen geleden door de afwezigheid van scholen vis van goede kwaliteit. Drama in spoorwegtunnel SEOEL. In een vier kilometer lange spoorwegtunnel in Zuid Korea zijn 48 personen door verstikking om het leven gekomen. Een trein, die door de tunnel reed, verloor een aantal wagens. Door de manoeuvres om deze wagens op te halen, geraakte de tunnel zo vol rook, dat er onder de passagiers een paniek ontstond. Sommigen stikten, en anderen werden onder de voet gelopen. Het ongeluk gebeurde op twee kilometer afstand van de in gang van de tunnel. ANKARA. Vierhonderd men sen hebben het leven verloren bij de recente aardbeving in Oost Ana toli in Turkije, Acht duizend per sonen werden dakloos ten gevolge van de schade aan woonhuizen. Rustig lairm weer Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: Tamelijk koele nacht met op enkele plaatsen tijdelijk mist, Morgen overdag over het alge meen zonnig en droog weer, ech ter met een geringe kans op en kele verspreide onweersbuien, in de namiddag. "Weinig wind. 23 Aug.: Zon OP 5.36, onder 19.4Bi Maan op 4.01, onder 19.59. DE BILT Het mooie weer, dat Zondag JJ. is aangebroken, betekent voor ons land het begin van een hittegolf. Weliswaar zullen wfl ver moedelijk geen tropische temperaturen beleven, zoals vroeger ln, het sei zoen vaak genoeg het geval kan zijn, maar er staat toch In Ieder geval een periode van warmte voer d^ deur, die abnormaal mag worden ge noemd voor de tijd van het jaar. Hoe lang deze zal duren valt met geen mogelijkheid to voorspellen, maar naar wij van de zijde van het KNM£ drukverschillen in onze omgeving uiterst gering geworden z|jn en be langrijke veranderingen ln het weer, op korte termijn niet z|jn te ver- vernemen, zal z|j in ledre geval enige tjjd aanhouden, omdat de lucht wachter Niet ver meer van tropische hitte Op grond van waarnemingen, die zich uitstrekken over een periode van veertig jaar heeft men vastge steld, dat de gemiddelde tempera tuur in deze tyd van het jaar 21 graden bedraagt In ieder geval, zal het kwik deze week aanzienlijk hó ger stygen. Men verwacht, dat de temperaturen nergeng beneden de '25 graden zullen liggen, al zal het uiteraard aan de kust, door de in vloed van de zeewind, wat koeler zijn dan in het binnenland. De tuans begonnen warmteperio de wordt veroorzaakt door een ge bied van hoge luchtdruk, dat zich aan het einde van de afgelopen week langzaam van Ierland uit naar onze omgeving heeft verplaatst, zo dat thans oneral ho je barometer standen worden waargenomen. Zondag j.l. was, voor wat ons land betreft, het warmst in de provincie Brabant. In Eindhoven en nog op een andere plaats beneden de Moer dijk werd een temperatuur van 26 graden geconstateerd. In De Bilt was het 25,3 graden. De tempera tuur zal echter de komende dagen nog belangrgk oplopen en in De Bilt verwacht men, dat nog vandaag temperaturen van 28 graden zullen worden waargenomen, hetgeen twee graden minder is dan een warmte, waarbij men van tropische hitte be gint te spreken. Niet alleen in ons land is het op het ogenblik abnormaal warm, maar in geheel West-Europa, met uitzon dering van Schotland, dat de invloed van een oceaandepressie ondergaat, In West-Duitsland, in Engeland, België en Frankrijk worden hoge temperaturen gemeten en deze zijn hoger naarmate men verder naar het Zuiden komt. Aan gene zyde van de Pyreneën is het zelfs bü- zondêr warm en daar werden enige dagen geleden al temperaturen van 40 graden waargenomen. In het warme Europa vormt Scandinavië een koel eiland. Daar ondergaat men de invloed van een depressi, die zich in de buurt van het Bereneiland bij Spitsbergen be vindt en daar zijn gedurende het afgelopen weekeinde zelfs nacht vorsten opgetreden. Voor agrarisch Nederland bete kent de thans aangebroken warmte periode een hoogst onwelkome ver lenging van de tcoh al zo hinder lijke droogte. De vacantiegangers, die in Augustus zo dikwijls met re gen worden geplaagd, zullen haar echter met vreugde begroeten en dankbaar vernemen, dat het bijzon der fraaie zomerweer thans enige vastheid bezit. Per KLM-lij'ntoestel uit Stock holm landden Zondagmiddag op het vliegveld Schiphol de prins en prinses van Iran. HELSINKI De Finse staking Is berig te verlopen. De Finse minis ter Unto Varjonen zelde ,hierom- trent: „De communisten lopen met hun hoofd tegen dc ,mutip. Destrjjd heeft de positie van de regering versterkt." DIfc betekent nog niet. dat de rust In het land allerwege Is hersteld. Zelfs hebben de communis ten in nieuwe sectoren van het Fin se economische leven stakingen aan gekondigd. Zo zjjn b|jvoorbee]d vandaag de chauffeurs van vracht- auto's opgeroepen om niet op hun werk te verschijnen. Ook hebben In de afgelopen dagen zich metselaars, houtbewerkers, textielarbeiders en schoenmakers bjj de stakers ge voegd. Maar deze groepen van arbeiders hebber geen van allen het commu nistische parool met absolute ge hoorzaamheid opgevolgd. Men ver wacht dat niet meer dan dertig pro cent van de chauffeurs aan de sta- kingsoproep gehoor zullen hebben gegeven. De communisten beweren, dat „de strijd om het bróód" verder gaat. Zij menen, dat 100.000 arbeiders ge hoor hebben gegeven aan hun op roep. De regering schat, dat het er met meer zijn dan 40,000. De federatie van Finse vakvereni gingen heeft gedreigd d>. oproerige vakcentrales, die onder communis tische invloed staan uit de federatie te stoten, indien zij hun stakingsop- roep niet uiterlijk 23 Augustus heb ben ingetroldcen. In Kemi, de Noord Finse haven plaats voor de verscheping van hout zyn 200 vlotters van boomstammen weer aan het werk gegaan. Voor htm bescherming bevindt zich een detachement van 500 soldaten ter plaatse. Doei de staking ig een opstopping van 160 kilometer boomstammen op de rivier ontstaan. Men hoopt deze stammen vlot te krijgen voor de winter invalt. Lukt dit niet, dan vreest men ernstige ongelukken, als by de doo: ln het aanstaande voor jaar de stammen los komen en met de schotsen naar beneden komen. In het partijblad van. de Russische communisten wordt onder de titel „Bloedige terreur tegen Finse ar beiders" commentaar geleverd op de pogingen van de Finse regering tot beëindiging van --de staking. --Het blad eist „bestraffing digen," van de echul- DEN HAAG. Een telegrammetje met de mededeling, dat de Turkse regering een visum en een permit voor militair gebied voor hem heeft klaar liggen, maakte aan de onzeker heid van Hans Roozen alhier een einde. Nu stond vast, dat hij op reis zal kunnen gaan om te helpen zoe ken naar de ark van Noach. Roozen hoopt reeds Donderdag te vertrek ken. Per KLM gaat het naar Istan- boel en vandaar verder per trein en autobus Turkije in. Ook professor Sykes, met wie Hans Roozen samep. de reis zou ma ken heeft de vereiste papieren ont vangen, maar, zo deeldê hij Roozen Zaterdagavond telefonischmede, in verband met het gevorderde jaarge tijde ziet hij dit jaar af van een reis naar Ararat. Hans Roozen zal zich nu voor zijn onderzoekingen voegen bij de Ame rikaanse professor dr. Aaron J. Smith, die zich met zijn gezelschap reeds in Turkije bevindt. In hoeverre de onderzoekingen succes zullen hebben, hangt voor een groot deel af van de klimatolo gische omstandigheden. Wellicht zal men zich dit jaar moeten beperken tot het maken van foto's en zal het eigenlijke onderzoek eerst het vol gend jaar kunnen aanvangen. Representant van minderheid aangekomen voor RTC SCHIPHOL, Met hetzelfde vliegtuig, waarmede de echtgenote van sultan Hamid H Zondagmor gen op het Amsterdamse vliegveld arriveerde, kwam ook aan ir. J. H. Schïjfsma. een der acht door de HVK aangewezen vertegenwoordi gers van de minderheidsgroepen ïn Indonesië. De heer Schijfsma deelde de pers mede dat er drie richtingen vallen waar te nemen onder de minder heidsgroepen. Er is in de eerste plaats een kleine groep, onder lei ding van de heer P. Snel, die het Indonesische staatsburgerschap wenst te aanvaarden. Een. midden groep, waarin men veel" leden van het Indo-Europees verbond aan treft vertoont, zij het aarzelender, dezelfde neiging. De derde groep, die o.m, door de heer Schijfs- ma wordt vertegenwoordigd wil Nederlands staatsburger blijven Deze groep wenst ln geen geval dat Nieuw Guinea wordt opgenomen in de Verenigde Staten van Indonesië (Eigen bericht) DEN HAAG. Een goed inge licht Indonesische journalist, die op 't ogenblik in verband met de Ron de Tafel Conferentie in Den Haag vertoeft, deelde ons Zaterdag mede, dat hij SETYADJIT stelligheid kan zeggen, dat de vroegere voorzitter van de SobsI, Setyadjit met, zoals aan vankelijk ver luidde, tijdens de September-op- stand van Math oen gedood zou zijn. Aanvanke lijk verluidde, dat Amir Sjariffoe- dm en Setyadjit gedood zouden zyn. Later werd Sjariffoedins dood tegenge sproken, die van Setyadjit echter bevestigd. Dezer dagen deelde Hatta ia Den Haag echter mede, dat Sjariffoedin inder tijd gefusilleerd is. Daarentegen "blykt Setyadjit hog te leven. Hij vertoeft volgens onze inlichtingen in de bergen van het Solose. Setyadjit, die tijdens de bezetting een belangrijke rol in het Neder landse verzet heeft gespeeld, trad na de oorlog in het NederlandserNood- parlement op. In 1948 vertrok hjj naar zyn vaderland, waar hij al spoedig een vooraanstaande rol m het politieke en vakverenigingsleven speelde. Hij heeft het uiterste ge daan om de eerste politie-actie te voorkomen: toen de zaken echter die keer namen, was hij zeer teleurge steld en langzaamaan kwam hy in het communistische kamp. Op een jacht, dat gemeerd lag bij de Koenenkade te Amster dam explodeerde Zaterdag een bus buta-gas, tengevolge waarvan brand ontstond. Twee personen moesten met brandwonden via het WilhelminagBSthuis naar hun wo ningen worden vervoerd. De STEM VAN KONINGIN WILHELM IN A werd op 7 De cember 1942 lang niet overal ver staan, toen zij een nieuwe struc tuur van het Nederlandse Konink rijk aankondigde, nadat de oorlog zou zijn afgelopen. Zij kón ook niet overal worden verstaan, want de Japanners hadden, gelijk het de vijand betaamt, ontvangst van het Nederlandse woord vrijwel onmo gelijk gemaakt Nederlanders en Indonesiërs vernamen dat Konink lijk woord pas in 1945 en ook toen nog ging het veelal verloren in de wanorde van de tijd die men „be vrijding" pleegt te noemen, doch voor Indonesië een hernieuwde pe riode van oorlog betekende, de bur geroorlog, die meer ellende bracht, dan vier jaren Japans wanbestuur. In de vijftig jaren van haar ge zegende regering over Nederland, gezegend niet naar de maatstaven der materie, doch die des geestes, heeft Koningin Wïlhelmina zelden zuiverder in allergrootste lynen de toekomst van haar Koninkrijk neer gelegd dan toen op die 7e Decem ber. Zij zag de wereld veranderen, zij wist dat zulk een brand als in 1940 begonnen was, niet eindigen kon met het opvatten van de draadjes, waar zij afgebroken wa ren. Er moest en er zou een. nieu we tijd komen, vrijwillig of met geweld in eendracht of in strijd, maar dat de wereld anders zou worden en met haar ons Konink rijk. dat stond vast. Morgen, bijna zeven jaren na de 7December-rede maken wij einde lijk het begin met wat wij vier jaar geleden hadden kunnen aan vatten, indien de woorden van Ko ningin Wilhelmma bijtijds en goed waren verstaan. En terecht hebben de kerken gisteren de Ronde Ta fel Conferentie in het gebed aan bevolen, want ons rijk heeft meer dan alleen menselijke kracht van node om zich te herstellen, om de toekomst met te laten beheersen door slechts vier jaren verleden. Temidden van de gebouwen waar door beraad en overleg ons land werd geleid tot de welstand die het kende, in de sfeer die men in haar algemeenheid „democratie" kan noemen, wordt van morgen af tezamen met hen, die van overzee kwamen, gesproken over ons aller toekomst. Het resultaat van deze gesprek ken zal bepalend zijn, voor onze eer, voor onze vlag, voor onze toe komst. Voor ons aanschijn in. de wereld, voor het oordeel der ver enigde volkeren, die spoedig weten zullen of Nederland én zijn over zeese-gebiedsdelen die geestelijke ry'pheid hebben verkregen, waarop de Koninklijke rede van 7 Decem ber 1842 vertrouwde. Wij geloven het. Ondanks de uitingen van het te gendeel door de saamgebtindelde krachten van hen, die him tijd overleefd hebbend, voortgaan met het kwetsen van anderen, met wie leaux en La Barp opgehouden wij moeten samenleven, toen zij door de brand. Ook de snaltreinen massaal in de Haagse Dierentuin van Parijs naar het Spaanse Irun toonden dat zij heden ten dage nóg ondervinden vertraging door de niet het Koninklijk woord hebben brand. I verstaan. BORDEAUX In de straten van deze stad hangt een doordringende geur van brandend dennehoat en ondanks een onbewolkte hemel schijnt hier de zon niet, want boven de stad hangt als een ondoordringbare mist ie rook die van het gebied van de bosbrand met dB wind mee waalt. Op twee punten ia de brand de stad reeds op zestien kilometer genaderd. Maar de wind is gelukkig gaan liggen en bet vertrouwen wint, dat men thans spoedig het vuur meester zal z|jn. Intussen heeft de brand reeds een oppervlakte van 45.000 hectare ver anderd in een troosteloze zwarte oneindigheid, zijn er honderden boe renhofsteden in vlammen opgegaan, zyn hier en daar gehele dorpjes in de as gelegd en hebben naar een voorlopige telling uitwyst ten min ste 73 mensen het leven verloren ten gevolge van het vuur. Men vreest dat het definitieve doden cijfer boven de honderd zal liggen. By het dorpje Le Puy, dat geheel door bos Is omringd, vond men de verkoolde Iyken van 31 personen. Bij Cestas vond men 38 slachtoffers van de brand. De meesten hunner zyn dorpelingen, maar er z|jn OOk verscheidene soldaten en brand weerlieden by, die geen kans meer hebben gezien aan het vuur te ont komen. Dit -plantte zich voort met zulk een snelheid, dat personen, die bezig waren het vuu*. te bestrijden, tot hun schrik tot de ontdekking moeBten komen, dat het zich ook ter linker- en rechterzijde en aan de achterkant van hen bevond. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat de meeste branden zijn ontataan door achteloosheid van boswachters. Ook heeft de politie echter te Saig- nes een 19-jarige brandstichter ge arresteerd. De jongeman heeft be kend sedert 11 April elf branden te hebben aangestoken. H|j werd aangehouden, toen hij een poging tot brandstichting deed. Een correspondent van Renter, die een teis.heeft gemaakt door de afgebrande vlakte van Bordeaux naar Bayonne, eens een bosrijke streek, bericht, dat zo ver het oog reikt men slechts een troosteloze vlakte ziet. Het platgebrande boe land zal de eerste zes jaar niet rijn geschikt voor her beplanting. De wijnstreken van Barsac en Sauter- nes heeft men kunnen behouden. Een speciale trein met pelgrim - gangers naar Lour des is tussen Bord eau DEN HAAG Bewust van de eigen machteloosheid, doch nog altijd niet geneigd om zich bij het meerderheidsbesluit neer te leggen, heeft Rijkseenheid Zaterdag in de Dierentuin alhier, vooi het begin van de Ronde Tafelconferentie een protest-vergadering belegd. Uit alle delen van Nederland waren de ongeveer zesduizend mannen en vrouwen bijeen gekomen, die het ach en wee van Gerhrandy. Wel ter, Winkelman, Helfrich, Meyer Ranneft en Gerretson luide hebben onderstreept voor zij zonder tot enig besluit te zijn gekomen weer terugkeerden naar Groningen, Zeeland en Zaandam of vanwaar elders zü kwamen. Eén ding heeft deze vergadering aan winst opgeleverd: de openlijke erkenning var Gerbrandy, zowel als van Weiter en het lid van de Raad van State, Meyer Ranneft, dat het extreme streven van Rijks eenheid, door de Nederlandse be volking niet wordt gedragen. En zoals Gerbrandy en Weiter de twee Tweede Kamerleden in het gezel schap by het juist gehouden parle mentaire debat het niet hebben laten komen tot moties, die van de tafel zouden zijn geveegd, zo heb ben zij het in de Dierentuin niet tot protesttelegrammen laten ko men. „Het Nederlandse volk," zo for muleerde een van de zes sprekers het, „heeft niet gelet op onze waarschuwingen bij de laatste ver kiezingen. Laat ons volstaan, aan te wijzen met de schuldigen." En oud-generaal Winkelman wees daarvoor aan de P.v.d.A., de K.V. P., en de besturen van V.VJ5. en Christelijk Historische Unie. Van de laatsten uiteraard slechts de besturen, om de rebellerende christelijk historische professor Gerretson niet het gras voor de voeten weg te maaien, waar deze een onpeilbaar diepe kloof con strueerde tussen de C.H.U.-stem- mers en de C.H.U.bestuurders. Uiteraard voor wie zijn schrifturen kent ontzag de pro fessor zich niet enige openbarin gen te doen uit de comité's-gene- raal. „In de Eerste Kamer hebben de CH.U.leden pal gestaan. Alle vijf tegen hét regeringsbeleid. In -de Tweede Kamer echter glecbts 4 van de 9 cbristelyk-historische leden voor het rampzalig afglijden: Tilanus, een meisje (freule Wtte- waal van Stoetwegen wordt hier mee bedoeld, Redy van de We tering, die niemand kent, en de Staatsman Kikkert!" Een opsom ming die het uiteraard nogal deed in dit gezelschap. Oud-admiraal Helfrich memo reerde onder innig gegrom van de zaal, dat h|j vier protestbrieven aan de regering had gezonden, zonder nochtans zelfs maar een bewijs van ontvangst te mogen ontvangen. Een groot deel van de schuld weet hij aan het ondank baar optreden van Engeland en Amerika, die de opstand van wa penen hebben voorzien, welke ze ons hebben onthouden. Doch dfi ergste fout lag zijns inziens bij de partijen-regermgan in Nederland, die hij machteloos en onbevredi gend achtte, „Ik heb er althans nooit wat van beg-epen," riep hy onder luide toejuichingen uil Zie verder pap. 5 Ac Onze geheime agenten moe ten leren zichzelve te hypno tiseren, opdat zij, als de nood aan de man komt, ongevoelig zullen zijn voor pijn en geheu genverlies kunnen opwekken betref jende kwesties, die zij niet rnogen onthullen, aldus schryjt Het orgaan van de British Me dical Association. ln Duitstands meutee parle- mentsgebauw in Bonn inordt inderhaast een lift gebouwd voor dr. Kurt Schumacher, de leider der socialisten, die in Hit ler's concentratiekampen zo werd mishandeld, dat hij niet meer lopen kan. De bevolking van de Ver enigde Staten neemt met niet minder dan 200.000 zielen per maand toe. In November hopen de States de 150 millioen intoo- ners rond te maken In 't Belgische plaatsje Sim- meratb stapte een boeren vrouw? het gemeentehuis binnen en legde een zwaar pak op ta fel. „Ik heb het zelf maar ge bracht, dan gaat het wat vlug ger," zei zeIn het pak zat een grote landmyn, die zij op het veld gevonden had.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1