m HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Grootste dok van het vasteland verrijst uit zijn as r Opnieuw zware brand in Amsterdams binnenstad Twee millioen kilo fruit per week vernietigd Grebbemonument vraagt van ieder 1 cent Schijnbaar wrak weer opgebouwd uit eigen restanten Slimme ingenieurs maken oud-roest tot sieraad Tito wijst Russische inmenging krachtig van de hand f Nee toch...? Heus! Twee pakhuizen in weinige uren rokende puinhopen- Koeien ivorden op de'verdroogde weide met appels en peren gevoerd Wel kopers voor goede soorten Frankrijk rouwt om slachtoffers van bosbranden Tien. mille is er reeds bij elkaar voor de vervulling van een nationale plicht 9e Jaargang no. 197 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prija: per week 0.32 per kwartaal ƒ4,10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht doeir de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER ^Woensdag 24 Augustus 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries - Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper <Van een onzer verslaggevers) 'SCHIEDAM In de haven van Wilton-Feijenoord is gisteren een nieuwe overwinning behaald in de strijd om het herstel. Wij werden ons dat eerst ten volle bewust toen de vijfde sectie van Dok IV langzaam naar binnen gleed in het dok, dat gevormd werd door drie andere secties van datzelfde dok. De mannen aan de lieren, die met vier kabels deze sectie tot op de centi meter nauwkeurig op haar plaats dwongen, binnen de andere secties, zullen zich waarschijnlijk niet bewust geweest zijn, dat op dat ogenblik weer een van de grootste prestaties geleverd werd op het gebied van internationale techniek. Voor hen, was het een zwaar karwei. Dok IV, het grootste dok van Nederland, het grootste dok van het Europese continent, dat in de oorlog door de geallieerde bombardementen tot een schijnbaar hopeloos wrak werd gebombardeerd, wordt nu weer opgebouwd in en met de restanten, van de verwrongen, staalmassa's, die in het voor jaar van 1944 met behulp van bokken van de bodem der haven werden gehesen. 1 Öot met lieren vier sleepboten te vervangen valt niet mee, vooral o!s het zonnet je zo scherp schijnt ais gisteren. in het zoeklicht 'FINLAND Socialistisch succes Een krachtige sociaal-democra tische beweging is de beste verdedi ging tegen het communisme dat is thans ook weer in Finland be wezen. Ongeveer een jaar geleden aanvaardde de -Tinse socsaal-demo- cratische party, onder buitengewoon moeilyke omstandigheden de rege ring. Weliswaar hadden de commu nisten by de daaraan voorafgaande verkiezingen een gevoelige neder laag geleden, maar de klauw van de Russische beer lag nog als een angstaanjagende, schaduw over het land. Ook de economische toestand was verre van gunstig en de so ciaal-democratische partij wist, dat zij als regeringspartij weinig popu laire maatregelen zou moeten ne men, welke kondnn leiden tot-gen samenballing van critiek, waaron der .zij gemakkelijk zou kunnen be zwijken. Desondankr stelde zij het belang van het land boven dat van 3e partij, een houding, die wel scherp afstak te gen die. van de conservatieve 1 partijen, welke de voorkeur gaven aan een weinig dappere politiek' van „walt: and see" Met veel moed er bekwaamheid heeft de regt ring-Fagerholm, die een minderheidsregering is, sinds dien de vele klippen, welke zij op haar moeilijke weg vond. weten te omzeilen met inbegrip van de laat ste, haar door communisten voor de voeten gelegde stakingshindernis. Zij had dit echter nooit kunnen doen, indien zy er niet in geslaagd •was het vertrouwen van de arbei ders te bewaren Nooit zou het mo gelijk zijn geweest, de door de com munisten op touw gezette stakingen te doen mislukken, indien de Finse arbeiders zich niet in zo grote ge tale loyaal hadden getoond. De Eu ropese arbeider naar zyn aard een gematigd man, trots op de rechten, die hij 219b in moeizame strijd heeft weten te venverven en met een open on,' voor hetgeen góed en rechtvaardig is. Slechts onder drukking vermag hem tot extremis me te drïjvei Een sterke sociaal democratische beweging is daarte gen de béste garantie. De omstan- digheic., dat de geheel of half auto ritaire regiems in de Oosteuropese landen van. voor 1940 met uitzonde ring van Finland en Tsjechoslowa- Jtne maar dit laatste land vormt een. geval op zichzelf het ont staan van socialistische partijen tegenwerkten, isin niet geringe ma te verantwoordelijk voor het feit, dat deze landen zc gemakkelijk door het communisme onder de voet kon den worden gelopen. DEN HAAG. Koningin Juliana heeft Dinsdagmorgen in afscheids gehoor ontvangen dr. H. B. Baruch, de ambassadeur der Verenigde Sta ten. Dr. Baruch zal zoals bekend Vrijdag naar de Verenigde Staten terugkeren. De Rotterdamse scheepsfaouw-in- dustrie is door de bombardementen in de oorlog ernstig getroffen in het bezit van haar dokken. Na de bevrijding moesten de grote Ne derlandse schepen naar het buiten land om daar te dokken, want de eens zo grootse dokken van de Rot terdamse scheepswerven lagen ka pot in dé havens. Maar onze ingenieurs zoch ten en vonden middelen om de t schade te herstellen. Wij den ken b.v. aan de manier, waar op het hen gelukte het Ge meente-dok te herstellen in een leeggepompte afgedamde bouwput in de Waalhaven. En dan is er nu de roemvolle ge schiedenis van Dok IV, waarin straks volgend jaar als het hersteld is ook onze trots, de Nieuw - Amsterdam, 'weer kan dokken, want de capaciteit van dit dök:';'reikt" tot 4S;0D0 ton. Geen verlies meer van vreemde valuta, door een ge dwongen gang naar Engelse werven, meer werk van ds scheepsbouw-industrie, die nu langzamerhand door haar gro te herstel-orders van na de oorlog heen raakt. Een oud wrak Nadat dit dok reeds by andere bombardementen zwaar was be schadigd, werd het in 1943 zo ern stig getroffen, dat het in tweeën brak en gedeeltelijk zonk. Direct begon men met het bergingswerk, waarbij de duikers de Sperlings deden hier weer van zich spreken tot een diepte van 22 meter af daalden om daar tot aan hun borst in de modder de schade enigszins te kunnen herstellen. In het voor jaar van 1944. werd het gezonken gedeelte gelicht en op Hemel vaartsdag 1944 trokken twaalf sleepboten het wrak, dat slechts met behulp van heftanks drijvende kon worden gehouden, naar de Waalhaven. Daar is het aan de grond gezet en het bleef er tot op de dag van gisteren, toen vier Dry- Doek sleepboten de laatste sectie Pokkenpaticnten van de „Kola Inten" hersteld DEN HAAG. De twee militat- ren, die op 27 Juli van het troepen transportschip „Kota Inten" te Aden werden ontscheept en aldaar In een hospitaal werden opgenomen, lij dende aan pokken, zijn thans her steld. Zij keren per „Johan van Öl- denbarnevelt" naar Nederland te rug. BELGRADO Zuid-Slavië heeft Rusland gisteren In een officiële nota doen weten, dat zyn regering onder geen enkele omstandigheid bereid is om wie dan ook toe te staan, zich mot de Interne zaken van het land te bemoeien. Het was het antwoord op do Sowjet-nota van 18 Augustus, waarin de Tito-regering voor „fascistische krankzinnigen" werd uitgemaakt en gewaarschuwd was, dat „doeltreffender maatregelen" genomen zouden worden als niet een eind kwam aan beweerde vervolging van Russische burgers. De Zuid-Slavische regering is niet van plan met de Sowjet-Unie te argumenteren over het karakter van het regiem in Zuid-Slavië, over het werkelijk doel. van de Komin- form-resolutie en over de vraag of de Zuid-Slavische economie al dan niet een aanhangsel van de econo mie der kapitalistische landen is ge- Worden. De Zuid-Slavische regering acht zich echter verplicht er de na- Warm weer "Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdag avond. Veranderlijke bewolking met een afnemende kans op enkele ver spreid optredende onweersbuien. Meest zwakke wind uit uiteen lopende richtingen. Warm weer. 25 Aug.; Zon op 5.59. onder 19.44; Maan op ,7.08, onder 20.28. druk op te leggen dat Zuid-Slavië een onafhankelijke eh souvereine staat is en dat haar bevolking en regering onder geen voorwaarde be reid zyn, wie dan ook toe te staan zich te mengen in haar interne aan gelegenheden. Verder onderstreept de Zuid-Slavische regering, dat geen druk van buitenaf tot dusverre enig effect op haar interne politiek heeft gehad en dit in de toekomst evenmin zal hebben, Tito's regering zegt verder, er verbaasd over te zijn, dat' enige wit-gardisten, mensen met een zwaar verleden, die de wetten en gastvrijheid van de republiek Zuid- Slavië hebben geschonden, aanlei ding kunnen zijn tot zulk een boze nota als de Russische was._ De verbazing van de Zuid-Slavi sche regering is des te groter, zo gaat de nota voort, daar de Sowjet- regering tezelfdertijd zwijgend de repatriëring van Zuid-Slavische kin deren uit de Sowjet-Unie, die daar een opleiding hebben ontvangen, verhindert. nummer vijf kwamen weg halen. Een andere sectie nummer één was reeds in de loop van de vorige week weggesleept en met- eei zijdelings gedokt in de reeds herstelde secties twee, drie en vier. De zesde sectie is zo grqndig ver nield, dat men aan. herstel niet be hoefde te denken. Een nieuw pon ton voor deze sectie nadert echter reeds haar voltooiingen bij de Gusto kloppen de automatische ha- Zie verder pag. 2 «J Een Amerikaans toneelgezel schap heeft een gemoderni seerde uitvoering van Hamlet gegeven. De geest van Hamlefs vader verscheen daarbij -niet ten tonele, maar zijn stem werd hoorbaar gemaakt door middel van een gramofoonplaat met ge jammer en gegier. De krijgslie den waren, gewapend met revol vers in plaats van met zwaar den en Rozenkranz en Gilden- stem droegen de livrei van particuliere chauffeurs. Amerika moge het rijkste land .ter wereld zijn, het bezit niettemin de" duizeling wekkende staatsschuld van 255.OOQ.OGO.000 dollar, naar blijkt uit gegevens, die zojuist door het Ministerie van Finan ciën in Washington zijn ver strekt. Een Brit heeft 'n instrument uitgevonden om diefstallen tegen te gaan. Bij inbraak belt het automatisch de politie op, terwijl een gramofoonplaat be gint te draaien: „Hier het huis van mijnheer die-en-die, daar- en-daar, waar op het ogenblik wordt ingebroken". De hooggeleerde heer Arnold Toynbee, professor in Oxford, noemde, in een lezing te Chica go, als de twee dingen, die hem in Amerika het best bevielen pindakaas en Bing Crosby. Atlantisch Pact thans van kracht WASHINGTON, Het Atlantisch Pact wordt Woensdag van kracht. President Truman zal hierover een proclamatie uitvaardigen, om 17.30 uur Ned. tijd. Op dat tijdstip zullen vertegenwoordigers van de Franse regering het rauficatie-document van hun land komen deponeren. Frankrijk is de laatste onderteke naar. die de officiële ratificatie van het Pact deponeert Ronde T af elconferentie op pagina 3 en 4 Da grote historische beteke nis, die de Rónde Tafel Confe rentie voor Nederland 'en de In donesische «olfcerèit heeft, is voor ons blad aanleiding hier aan bijzondere aandacht té schenken. Op de pagina's 3 en 4 worden de lezers, in woord en beelduitvoerig ingelicht over dit gebeuren in de Haagse Rid derzaal, dat de aandacht van de gehele wereld trekt. Binnen twee weken een nieuwe minister van Binnenl. Zaken (Eigen berichtgeving) De Ministerraad heeft zich giste ren bezig gehouden met dé benoe ming van een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.' Eeft beslis sing werd nog niet genomen, doch wordt binnen een twee weken verwacht. Deze week rij stavoor iedereen (Eigen bericht) Deze week zal weer een bon voor rijst worden aangewezen. Het rant soen zal 250 gram voor alle leeftijds groepen bedragen. Eskimo's omgekomen bij vliegongeluk, WINNIPEG. Geen van de 21 in- zittenden heeft het ongeluk overleefd van een vliegboot van de Canadese luchtmacht,- die 400 km tén Noord- Oosten van Winnipeg is neergestort. Het toestel -werd sedert. Zondag ver mist. Een reddingsploeg bereikte Dinsdag het uitgebrande toestel, dat zeven Eskimo's, die aan kinderver lamming leden, naar een ziekenhuis zou brengen. Munitie-explosie vergt 500 doden KANTON. Vijfhonderd mensen zijn gedood, toen. zich Dinsdag in de haven van Takao op Zuid Formosa een sebeepsexplosie voordeed. De ontploffing had plaats toen munitie uit het Chinese stoomschip Tsjoengli werd geladen. .Er volgde een ontzaglijke knal; ge volgd door nog enkele explosies. De gehele haven dreunde op zijn grondvesten. Ontscheping „Grióotè.JJeer" Donderdag vroeg DEN HAAG. Hét troepentrans portschip „Groote Beer" komt Don derdag in de haven van Amsterdam aan. De ontscheping begint 's mor gens om negen uur. AMSTERDAM Weer is ïn deze stad een pakhuiscomplex als een fakkel ia de nacht van Dinsdag op Woensdag uitgebrand. Weer was het een brand aan de Oude Schans, op nog geen vijftig meter afstand van wat esns het juweel ivas der Nederlandse pakhuizen, „De Hoorndrager" die voor een paar maanden eveneens in vlammen op ging. Dinsdagavond om even over half elf kreeg de brandweer melding, van een paar matrozen, die over de Oude Schans naar hun kazerne liepen» dat zy een eigenaardige brandlucht waarnamen. Enkele ogenblikken later sloegen de vlammen reeds uit het dak van Oude Schans 33, waarin sedert Maandag gevestigd Is de fabriek van suikerwerken van de heer Wlereyn. Het vuur vond zijn weg naar de Schans 31, waarin zich een opslagplaats van lompen, zakken ett derge lijk materiaal bevond. AAN DE OUDE SCHANS te Am sterdam ging Dinsdagnacht weer een pakhuiscomplex in vlammen op. De brand ontstond op nog geen vijftig meter afstand van ,jDe Kroondrager", die enige ■maanden geleden geheel uit brandde. Om half twaalf scheen het alsof de brandweer, die met groot mate rieel ter plaatse was voor een hope loze taak stond. Toen echter ver scheen de'drijvende motorspuit „Jan van der Heyden" ter plaatse, die met zijn capaciteit van 3200 liter water per minuut de kansen wist te doen keren. Om even over één kon de com mandant de mededeling „brand meester" doorgeven aan de centrale meldingzaal en was het ogenblik (Van onze speciale verslaggever TIEL Iedere week worden er de laatste tijd In ons land anderhalf tot twee millioen kilogram appels en pcien vernietigd. Dat wil zeggen zo óngeveer driehonderdduizend kilogram per dag. Gewoon naar de mest vaalt gereden, met vrachtauto's vol, uitgestort op lange, manshoge hopen, met vuil overdekt o£ met petroleum overgoten. Aan de verrotting prijs gegeven. Dat gebeurt in Zeeland en in Limburg, in Zuid-Holland en in de Betuwe. Het is voor een Nederlander, die de hongerwinter heeft gekend en de ontbering meegemaakt, wel een heel droevig gezicht als hU de' berg „doorgedraaid" fruit op de belt steeds grotef ziet worden en lang houdt hy het er niet uit. Want een verpestende lncht Btygt op uit do rottende appels en peren. Men moet de mensen in de buurt er maar eena over horen, 's Nachts slapen ze ondanks de hitte met de ramen, dicht. Want de stank is niet te verdragen. deze ongelukkige toestand leiden, toch ook niet in de hand! Tenslotte geven ze het toch. toe, maar met cijfers zyn. ze heel voor zichtig. Zelfs de hoogste autoriteiten dp ,dit g eb i ed geven.pas- cij f ere-- al s men cr herhaaldelijk opnieuw naar vraagt en wij hebben zo'ri idee, dat ze hun raming (ongeveer tien procent) aan de lage kant geven. Dus: dat er waarschijnlijk wel meer dan twee millioen kilogram per w^ek wordt vernietigd. Tien ton per dag Neem nu Eist, een der bekendste fruitcentra van het land: „Vandaag (dat is Dinsdag) hebben wy tien ton pruimen naar de vaalt ge bracht, gisteren negen ton appels en zes ton. peren. Het is door el kaar zo'n tien ton per dag. Dat duurt de hele maand al. Wij heb ben hier in drie weken tyd twee honderd ton naar de vuilnisbelt moeten brengen. En dat is bijna overal zo, in Tiel, in Utrecht, in Zevenaar, in Venlo, noemt u maar op." Wat Tiel betreft kwam dat aar dig uit. Want ook aan de veiling „Tiel en omstreken" kregen wij de mededeling, dal er per dag tien ton naar de bélt wordt gebracht. Men wees ons de doorgedraaide partijen aan: „Daar staan ze al klaar voor de vaalt." Nu leest u dit wel, maar tracht u het zich nu eens voor te stellen. Ziet u de veiling, met zijn duizen den kisten zoet geurend fruit, glanzende appels, pruimen, peren, ziet u daaruit honderden kisten apart zetten, weg rijden, op een hoop smijten, verrotten. Dan hebt u één antwoord: dat is de waanzin ten top! Maar stelt u het rich ook weer MINISTER-PRESIDENT, dr. W. Drees, tijdens het uitspreken van de rede, waarmee Jitj Dinsdag middag in de Ridderzaal te Den Haag de Ronde Tafel Conferentie voor geopend heeft verklaard. Vraa^-het- aan de- veilingdirec- teuxen. De meesten willen de vraag eerst ontwijken, ze generen zich er blijkbaar voor, ze wiEen niet dat het aan de grote klok komt. Waarom? Is het hun schuld? Ze hebben alle oorzaken, die tot voor nablussing aangebroken. In dit betrekkelijk korte tijdsbestek waa weer een bres geslagen in het Am sterdamse stedeschoon. Van het pand 31, de zakkenopslagplaats, zijn de eerste, tweede en derde verdie ping totaal uitgebrand. Van de dropfabriek op 33 bleven de par terre eneerste verdieping in tact, zij het ook dat enorme waterschade is aangericht. De oorzaak van de brand Is de oververhitte rookafvoer van een droogmachine, die op de eerste ver dieping van het door de dropfabriek gebruikte pakhuis'was opgesteld. Deze machine heeft de brand over leefd en was nog in werking, toen de brandweer te omstreeks half een het pand kon binnendringen. Elders In Naarden. ging een markiezen- fabriek geheel in vlammen op. De brand werd bier ohtdekt door enige arbeiders, toen zij om half zes ge reed stonden naar huis te gaan. Zij trachtten nog met handblusappara ten het vuur te bedwingen, maar slaagden daarin niet. De brandweer van Naarden, die later verscheen, had evenmin 3ucces. In Warmenhuizen naby Alkmaar zyn twee boerderijen totaal door brand vernield. De omwonenden slaagden er met do bewoners in het meubilair by het begin van de brand grotendeels te redden. Ten Noorden van Obt heeft de rode haan gekraaid Sn de steen fabriek Fortmond. Het vuur woed de in een der ovens. Hoewel de schade groot is hoopt men de pro ductie, zy bet ook beperkt, op gang te kunnen houden. niet al te dramatisch voor. Het zijn niet de beste soorten appels er. peren, die de vernietiging tege moet gaan. De goede soorten vin den nog wel afnemers. Het uit schot verdwijnt aEereerst, het .verpierde", het schurftige en het gebarsten fruit. En dan worden grote hoeveelheden van de minde re soorten „te licht bevonden", die %vel goed eetbaar zijn maar die bij enorme aanvoer van dit jaar niet voldoende door het publiek worden afgenomen. Naar de fabrieken Nu is het ook niet zo, dat alles wat nietin de consumptie kan worden gebracht onmiddcHijk naar de belt gaat. Veel partijen doorge draaide pruimen zijn nog door de fabrieken afgenomen voor de jam- en stroopfabricage, of om gedroogd te worden, maar de opnemingsmo- gelijkheden der fabrieken 2tjn be perkt en ze hebben nog voorraden van het vorige jaar. Wat appels en peren betreft nemen de fabrieken liever over enkele maanden de goede soorten-om te verwerken, de goudreinetten b.v., die in October komen. Zie verder pag. 5 PARIJS. - Vandaag is't een dag van nationale rouw in Frankrijk ter her denking van de slachtoffers van de bosbranden bij Bordeaux. Vermake lijkheden in het gehele land zijn ge sloten on op de officiële gebouwen wappert de vlag halfstok. Naar bier thans wordt vernomen zijn reeds honderden stoffelijke resten her kend en ltggen meer dan 80 licha men ter identificatie in de school en het stadhuis van Ccstas bij Bor deaux. Toon de burgemeester van Cestas, Giraudeau, die in de strijd mot do vlammen het leven verloor en wie posthuum hot legioen van eer is verleend. Dinsdag begraven werd, was de plaats nog voor drie kwart door vuur omringd. Ondanks dc regen zijn ondermeer bij Cazalis nieuwe branden uitge broken. Dc wijnoogst zou een ver lies van meer dan 20 procent hebben geleden. Maandag is te Gonève de twee de algemene vergadering van de wereldfederatie ter bevordering van de geestelijke gezondheid geopend. Verliezen in Indonesië DEN HAAG. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Kon. Marine: Mar. 2e kl. C, R. van Straten uit Deventer. K.N.I.U: Mil, Sold. Rahiman; Men. sold. W. "Worotikan; Soend. sold. Nana Soedarna; Soend. sold. Adi, aEen afkomstig uit Indonesië RHENEN Reeds lang a! van October de toren wordt opge- 194R af bereidt de Stichting Nationaal Leger trokken is men voome- Monument Grebbcberg zich voor op. het doen mens reliëfwerk aan to verrijzen van een waardig gedenkteken, gewijd brengen met een voor aan de leden van het Nederlandse Leger die in stelling, dat ook zij die dc tweede wereldoorlog voor het vaderland zyn Oo3t zijn gevallen gevallen, terwyi het in <!e bedoeling ligt, hier- Mejnedc worden geT mede tevens de nagedachtenis te eren van allen e die In Indonesië zijn gesneuveld. De uitvoering in details is voorts nog afhankelijk van het be drag. dat men hoopt bijeen te brengen met een populaire nationale actie onder, hét motto: „Iedereen een cent voor het Grebbemonument!" Van 1 September tot 1 November zal op alle postkantoren een bus of kistje staan, waar ieder zijn gave, klein of groot in kan deponeren, 'n Belangrijke voort- winning op de dood en Reoda heeft men bijna gang ir de planr.en het vertrouwen op de een millioen centen ont- vormt zeker dc prach- Verrijzenis en het Eeu- vangen, dus een bedrag tige schenking van een wige Leven symbolise- van ongeveer 11) mille, stuk grond, dat tot do rend. Aan dc overzijde maar ofschoon ook van Grebbeberg behoort en van de weg zal een overheidswege een be door dc eigenaar, jhr. ruime hof worden aan- langrijke som beachik- Lexius de Ridder aan de gelegd, geplaveid bnet baar wordt gesteld ia Staat ter. geschenke natuursteenplaten. Te- men nog lang niet toe werd gegeven. Hierdoor vena wordt op deze plek aan het bedrag dat uit woedt hot Grebbekerk- een vierkante toren ge- getrokken dient te wor- hof uitgebreid tot aan bouwd, waarin een luid- den. Als iedere Ncder- de andere zijde van dc klok komt, gegoten uit lander slechts één cent ryk8weg, De bedoeling brons, waar men voor offert, Is de som byeen. is op dc plaats waar een gedeelte de ingeza- Wat er overblijft, komt thans het entrée-hek melde centen bij in zalter beschikking van smelten „Ereschuld en Dank- Het geheel wordt uit- baarheid", zodat ook de gevoerd door de archi- onvermogende nagela- tect J. J. P. Oud uit ten betrekkingen van Hillegcrsbcrg en de gesneuvelden hun deel beeldhouwer Raedekcr. krijgen van de stoffelij* Op een muur, die in ke blijken van erkente- oen halve cirkel achter lykheid. staat het eigenlijke mo nument op te richten, zijnde een basement met een nog nader vast te stellen inscriptie, waarop een kruis, ge flankeerd door twee lig gende leeuwen de over-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1