HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 In de strijd tegen Tito staat Stalins prestige op het spel Kwekers hebben zelf schuld aan vernietiging van fruit Westelijke unie ingepast in Atlantische Pact Romme's laatste gooi naar een zware Unie Maar tot overleg wil hij het niet laten komen door W. N. EWER Een situatie vol gevaren Britse regering wordt zuinig Nee toch.Heus Eerst wordt defensie met spoed voltooid; daarna economische samenwerking Parlementair debat geeft Indonesiërs waardevolle voorsprong Past op voor vals geld Ernstig melkgebrek .in Engeland WAT VOOR WEER? j Voorlopig blijft het warm Noodlottige botsing tussen brik en auto Nederland heeft behoefte aan beter en goedkoper product Om-enting nodig van vruchtbomen 9e Jaargang no. 199 Red en Adm Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijs: per week ƒ0.32 per kwartaal ƒ4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER yrijdag 26 Augustus 19.43 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vrie* Hoofdredacteur: W, B. F. Schaper Gethirendê de laatste twee weiten zjjn er, tn het bijzonder uit Inertan- boel, berichten binnengekomen over omvangrijke troepenconcentraties im de Bnssische satelliet-staten op de Balkan. Een ervan zegt, dat de Sow- jets thans bijna 300.000 man troepen in Roemenië, Hongarije en Bulgarije op dB been hebben gebracht. Een ander beweert, dat de Russen sterke eenheden in Albanië hebben gestatlouneerd; deze zouden er per schip en per vliegtuig been zijn gebracht. Misschien schuilt er een grond van waarheid te deze geruchten. Maar juist het lelt, dat zfl verspreid worden op hetzelfde ogenblik, dat Moskou in buitengewoon scherpe nota's Tito's Zuid-Slavië als .vijand" brandmerkt, geeft er ten minste de schijn aan, dat zü bedoeld zijn als onderdeel van een zenuw en-oorlog; dus om onrust ln Zuid-Slavië te wekken en een mogelijke oppositie in dit tand te steunen. Vast staat slechts een ding: Rus land heeft thans openlgk de „koude oorlog" aan Zuid-Slavië verklaard. De economische oorlog de han del tussen de landen van het Sow- jet-bloc en Zuid-Slavië Is reeds eni ge tyd geleden volkomen gestaakt is nu gekoppeld aan een strijd, die ten doel heeft de Zuidslavische leiders de zelfbeheersing te doen verliezen. Maar waar het alles toe leiden moet? De calculatie der Sow- jeta schoot te zyn, dat indien men maar enige maanden op de ingesla gen wev voort gaa' en zo mogelijk opstandige acties m het Zuidslavi- sche binnenland ontketent, Tito wel gedwongen 2al worden om genade te smeken of door zijn eigen land- fenoten ten val zal worden ge- racht. Dat hebben gij echter een jaar geleden ook al gedacht de excommunicatie van Tito door de Kommform ging immers eveneens gepaard aan het verspreiden van ge ruchten over troepenbewegingen Wanneer deze tweede actie nu eens niet meer succes oplevert dan de eerste? Waf*moet Stalm dan doen? In de -trt>d met Tito heeft hu zowel zjjn eigen als Ruslands prestige op het spel gezet. Een einde aan de strijd te maken, is hem welhaast onmogelijk geworden Daarin is het grote gevaar van de huidige situa tie gelegen. Natuurlijk kftp Stalin trachten ergens in Zuid-Slavië. het liefst aan de grenzen van een der satelliet staten. een opstand te ontketenen, bH voorbeeld in Het altijd woelige Maeedoiifë"Gel3K~üe"Grïekse rebel len zouden de Zuidslavist he opstan delingen dan van over de grens ge steund en van Wapenen voorzien kunrten worden. De aan het Krem lin verknochte communisten uit ge heel Oost-Európa -ouden zelfs een soort internationale brigade kunnen DE CRISIS Geert tijd voor lapmiddelen ÉRNSTIGE Amerikaanse poli tici en ambtenaren spreken OP het ogenblik over de tyd, waarin de Verenigde Staten onder druk der omstandigheden misschien ge dwongen zullen worden, de Brit ten een gelijk burgerschap, of ten minste een gemeenschappelijke munt en vrije uitwisseling der be-" volkmgen aan te bieden. De gelij kenis is duidelijk, Winston Churchih's wanhopige aanbod aan de Fransen in 1940. Dat verstan dige en goedihgelichte lieden se rieus over een dergelijke zaak kun nen spreken, is op zichzelf al een aanwijzing, dat men zich m Ame rika grote zorgen over de Britse crisis maakt. Want een Ameri kaans-Britse unie heeft kennelyk met practische politiek niets uit te staan. Zij is van Brits standpunt misschien zelfs nog minder uit voerbaar dan van Amerikaans standpunt uit gezien, want in En geland vreest men er nu al voor, tot „4Sste Ame- In het zoeklicht rikaanse staat" te worden ge maakt Zij is waarschijnlijk ook m econo misch opzicht niet practisch. Het is waar, dat een dergelijke unie de grote continentale Amerikaanse markt voor Engeland zou open- stellen en de uitgestrekte sterhng- markt voor de Verenigde Staten. Maar de meeste economen geloven, dat in de vrije concurrentie, zon der welke de unie ondenkbaar zou zijn, de sterkere Amerikaanse eco nomie de zwakkere Britse zou wurgen. Toch zal het aanbod mis schien op zekere dag gedaan wor den, zoals het werd gedaan door Churchill in 1940, in radeloosheid, wanneer het reeds te laat is. Wil men dit voorkomen, dan is het nodig de economische ziekte, die het Westen verzwakt en versplin tert, te bestrijden met geheel nieu we, revolutionnaire middelen. Het is van harte te hopen, dat de Amerikaanse en Britse ministers, die begin volgende maand m Was hington bijeen komen, om de situa tie te bespreken, de fantasie en de moed zullen bezitten om deze mid delen uit te denken en in toepas sing te brengen. vormen. Moskou mag rekening hou den met de kans, dat het Westen eer» dergelijke oorlog als een interne communistische aangelegenheid zou beschouwen en Tito aan zjjn lot overlaten. Misschien zou het Krem lin een non-interventieovereen komst kunnen voorstellen. En hoe een burgeroorlog, waarin de. rebel len steun van een grote mogendheid ontvangen en de regering het zon der hulp moet stellen afloopt, heeft het Spaanse geval geleerd. Stalin kan ook Zuid-Slavië be schuldigen van agressie tegen Al banië Tirana heef reeds geprotes teerd wegens het beweerde schen den van zijn grenzen door Zuldsla- vische militaire patrouilles. In dat geval sou den de verdrager van we derzijdse bystand, die Moskou met de satellieten gesloten heeft in wer king treden en zou men Zuid-Slavië kunnen overvallen. Het ziet er op het ogenblik ech ter niet naar uit, tat Moskou van plan is tot een van deze beide acties over te gaan, hoewel het Polit buro de mogelykheid ertoe zeker niet over het hoofd zal hebben ge zien. Overigens zijn er zonder twij fel nog andere wegen, Ten aanzien van de bedoelingen der Sowjets kan men nooit van ïetr zeker zijn. Vast staat daarentegen wel, dat wanneer een grote mogendheid als de Sowjet-Unie een betrekkelijk klein land als Z-dd-Slrvië tot vij and verklaart, er een situatie vol gevaren geschapen wordt. En de Sowjets mogen dan al niet van plan zjj een nieuw* Balkanoorlog te ontketenen, in ieder geval verstoren Zfl opnieuw de Balkanvrede. LONDEN. De Britse regering heeft heden opdracht gegeven alle uitgaven van de staat te verminde ren. Men meent dat gestreefd wordt naar een omlaag brengen der uitgaven met minstens vijf procent. Meer vrijheid voor hotels café's en restaurants DEN HAAG- Hotels, calé's en restaurants krijgen..grotere vrijheid bij de samenstelling' van maaltijden, dan tot dusverre aan hen* was toe gestaan. De beperking van het aantal gan gen en dagschotels vervalt. De voor schriften voor de grootte der vlees porties, zowel voor warme maaltij den, koffiemaaltijden als in brood- jeswmkels blijven echter ongewijzigd evenals het voorschrift dat kaas al leen in logies badende bedrijven bij het ontbijt verstrekt mag worden. Ook vleesloze dage i Dinsdag en Vrij dag blijven gehandhaafd. Het ver strekken van saucijzebrODdjes is weer toegestaan, alsmede tot 30 September het serveren van rijst, welke buiten toewijzingen om gekocht is van het „Wilhelmmafonds tot bestrijding van de tuberculose in Suriname", Ook zijn alle oude bepalingen over het verbruik van voedingsvetten ver vallen. Het gaat Spaans toe in Argentijns parlement DTJENOS AIRES. „Stomme- ling", „lafaard," en meer van dit soort bejegeningen vloog door de Argentijnse volksvertegenwoordi ging, toen deze reeds achttien uur aan het vergaderen was over het Brits-Argentijnse vleesverdrag, De gemoederen waren danig verhit en een afgevaardigde kon er slechts met moeite van worden weerhouden zijn revolver te trekken. Aan het eind van het debat merk te een afgevaardigde van de oppo sitie schamper op: ,3y da- onder handelingen over dit verdrag heb ben wij gebruld als leeuwen, maar wij beemdigen de besprekingen als lammeren Dj'ogja en Haag kunnen elkaar „even opbellen" DJOKJA. Het hoofd van de Republikeinse P.T.T, heeft mede gedeeld, dat thans voorbereidingen worden getroffen voor -het instel len van een radio-telefonische ver binding DjokjaDen Haag met relay via Bandung; dit geschiedt om het contact met de Republi keinse delegatie te Den Haag te vergemakkelijken. t De West-Berhjners hebben een van hun grootste stra ten, de Kronpnnzenallee, ter ere van de vroegere Ameri kaanse gouverneur, generaal Lucius D, Clayde naam van Clay-allee gegeven. Een Australische boer heeft op zyn land sporen ontdekt van een schipbreak, die onge veer 300 jaar geleden moet zijn geschied. Hij gelooft, dat hij op het spoor is van de schat van „De Vergulde Draak", een Ne derlands schip, dat in 2656 op de Westaustralische kust verging, met 75.000 dukaten aan boord. In de beroemde Tsjechische badplaats Karlovy Vary (Karlsbad) is het gebruik van alcoholische dranken verboden „omdat Karlsbad bedoeld is om de volksgezondheid te handha ven en niet om haar te vernie tigen". Het Beierse tuchthuis van Stadelhehn, vlak by Mun- chen, bezit een alleenstaand gebouwtje, waarvoor zelfs de bewakers bang zijn. Meer dan 1100 mensen werden daarin tij dens het bewind van Hitier ont hoofd. Het wordt nu verbouwd tot autogarage. (Eigen bericht) DEN HAAG. Op 6 September zal de minister van Buitenlandse Zaken,'mr. Stikker, zich inschepen voor een bezoek aan Washington, waar omstreeks de helft van de maand de eerate conferentie van de mi nisters van Buitenlandse Zaken van de Aüantlech-Pactmog®ndheden begint» zo vernemen wij van uiterst bevoegde zjjde. Mr. W. Schokkfag, de minister van Oorlog, zal hem 20 September volgen, ten einde aan de besprekingen van het Noord- Atlantische-defensie-Comité deel te nemen. Tijdens een gesprek met een vooraanstaand deskundige, deelde deze ons mede, dat de Atlantische Raad, welke overeenkomstig artikel 9 van het Atlantisch Pact moet worden opgericht, zal bestaan uit de ministers van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen. Deze raad zal tijdens de bijeenkomst van September worden ingesteld, waarna de ministers als Raad verder vergaderen. De eerste werkzaamheden, zo deelde ons onze zegsman mee, zullen geheel gericht zdj'n op de opbouw van de defensie-organisatie. Weliswaar zal er op grond van de bepalingen ln art. 2 straks een organisatie geschapen moeten worden, welke tot taak zal krügen. tegenstellingen in de Internationale economische politiek van de betrokken staten uit de wt»g te ruimen, doch alle activiteit zal ln der eerste plaats op de organisatie van de verdediging worden gericht.' Wel, zo vertelde onze zegsman, zal de economische kant van de defensie, de samenwerking op het gebied van de productie voor de opbouw van de gezamenlijke militaire organisatie, tijdens de eerste vergadering van de Atlantische Raad krachtig worden aangepakt. Weinig verandering Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. Vanavond en vannacht: ver anderlijke bewolking met plaat selijk enkele onweersbuien, en hier en daar mist Weinig wind. Morgen overdag: aanvankelijk vrij zonnig, maar later weer toe nemende bewolking met plaatse- luk enkele onweersbuien. Weinig wind. Ongeveer dezelfde tempe ratuur als vandaag. 27 Aug.: Zon op 5 42. onder 19.401 Maan op 10.05, onder 20.54, D EINTERNATIONALE ORGA NISATIE' voor de Kankerbe strijding te New York koopt ge regeld materialen aan voor de kankerbestrijding in diverse lan den van Europa. De in Leiden geboren Amerikaanse filmster Nina Fock overhandigt aan de KLM-stewardess Barbara Ferrie een kist met belangrijke mate rialen bestemd voor het Anthony van Leeuwenhoek-huis te Am sterdam Vermoedelijk zal de oprichting van het defensie-comité, als eerste sub-comité van de Atlantische Raad het eerst aan de orde komen. Dit comité zal, als de andere sub comités uitsluitend uit ministers bestaan. De bevelhebbers van de militaire organisaties zullen ver moedelijk in permanente commis sies verenigd worden. Het defen sie-comité zal onmiddellijk na de oprichting bijeen komen. Daarvoor gaat ook minister Schokkïng naar Washington. Het laat zich aanzien, zeide onze zegsman, dat de opbouw van de Atlantische samenwerking grote overeenstemming met de organisa tie van de WesteLijke Unie zal vertonen. Op onze vraag, of de Westelijke Unie naast de Atlanti sche organisatie zelfstandig zal blijven bestaan, sprak onze zegs man de verwachting uit, dat de Westelijke Unie volledig in het Atlantisch geheel zal worden opge nomen en ingepast. De Atlantische samenwerking zal dan var primai re orde worden. Valufa-p roblem en Ook minister Lieftinck vertrekt op 6 September naar de Verenigde Staten, om daar deel te nemen aan de besprekingen van het Interna tionale Monetaire Fonds. Deze conferentie wordt door deskundi gen de belangrijkste op financieel- cconomisch terrein genoemd van de vier jaren na de oorlog. Daar zal de grote strijd worden uitge streden tussen Amerikaanse en Britse financiële deskundigen over de wegen, welke voor de economi sche gezondmaking van Europa zullen moeten worden bewandeld. Aan Amerikaanse zijde wordt vrij algemeen een. devaluatie van het pond als voorwaarde voor die ge zondmaking genoemd. Zou het daartoe komen, dan staat echter vast dat een groot aantal munten het pond zouden moeten volgen. Onlangs sprak een Nederlands des- kundige de verwachting uit, dat dit ook voor de gulden noodzake lijk zou blijken te zijn, indien het pond die weg op gaat. Intussen staat nog geenszins vast, dat de Amerikaanse visie het zal winnen. Het is duidelijk, dat tijdelijk althans gunstiger export waarden zouden ontstaan voor de landen, welke tot devaluatie zou den overgaan. Doch de vraag is, of dit niet een zeer tijdelijk voordeel zou zijn, dat door de nadelen op de lange duur verre zou worden over troffen. Het is nog niet zeker of minis ter Lieftinck alleen naar Amerika zal gaan, of dat prof. Van den Bnnk hem zal vergezellen. Welis waar heeft de minister van econo mische zaken geen kans om aan de directe besprekingen deel te ne men, doch het zou wellicht over weging verdienen, dat hij in de buurt is, om prof. Lieftinck op eco nomisch terrein van advies te die nen. De beslissing daarover zal eerst later worden genomen. Ver wacht wordt dat prof, Lieftinck voor de Indiening van de begro ting terug zal zijn. (Van onze speciale verslaggever) DEN HAAG. Wat door velen in Nederland voor een haast van zelfsprekende zaak is versleten wreekt zich m deze eerste dagen van de Ronde Tafe! Conferentie reeds. Het openbare debat over de Indonesische kwestie in de Tweede Kamer, aan de vooravond van de opening van de conferentie door de regering en door de linkerzijde met bezwaard gemoed tegemoet gezien, doch achteraf nogal gelukkig ge noemd, omdat de regering daarin de steun van de overgrote meer derheid heeft kunhen herkennen, blijkt thans immers Nederland op de RTC een flink stuk achteruit te hebben gezet- Terwijl de Republiek en het BFO van 20 tot 22 JuLi en van 31 Juli tot 2 Augustus tijdens de Interindonesische conferentie er in geslaagd zijn om op een aantal gewichtige punten overeenstem ming te bereiken, konden 2ij, die later in de Nederlandse delegatie verenigd zouden worden, ia af wachting van het openbaar debat niet meer doen dan afwachten. Het gevolg is, dat de delegatie van de Republiek en van het BFO ter con ferentie thans in staat zijn de vol gende dagen een omvangrijke stroom van zo geheten „working- papers" te produceren, waarin voorstellen op vrijwel ieder gebied, dat tot de bevoegdheden van de RTC moet worden gerekend, zijn neergelegd. Dat betekent in feite, dat de Nederlandse delegatie in de AMSTERDAM. Wéér zijn enke le valse biljetten van f 25 ingeleverd. Degene die de vonge week in een Amsterdamse fietsenstalling met een dichtgevouwen biljet van f 25 be taalde, is herkend en ingesloten. Maar van de maker ontbreekt nog elk spoor en de politie acht het niet onwaarschijnlijk, dat er nog ver scheidene valse biljetten zowel in als buiten Amsterdam in omloop zijn. Past op! Prijsverlaging van 5 procent gaat door LONDEN De Britse Zuivel- bond meldt dat in Engeland een ernstig melkgebrek voor de deur staat en dat het rantsoen wel ver laagd zal moeten worden van drie pints (iets meer dan anderhalve liter) per week tot 24é pint of min der. Het melkgebrek zal het ko mende weekeind reeds voelbaar zfjn. Het Britse ministerie van handel heeft Donderdag bekend gemaakt dat de textielgoederen en schoenen met ingang van 26 September, on danks de heftige protesten van de detaillisten, vijf procent in prijs zullen dalen. Terzelfdertijd zal van veertig verschillende goederen, voorname lijk gebruiksvoorwerpen, de prij- zencontröle worden opgeheven. De fabrikanten, de tussenhandel en de detailhandel zullen het ver lies dat hierdoor ontstaat gezamen lijk moeten dragen. Dit schema zal drie maanden volgehouden worden en dan zal bestudeerd worden, welke uitwer king de prijsdaling heeft. In de nabije toekomst zullen nog andere prijsdalingen plaats vinden. volgende vergaderingen een forse slag achter zal liggen, omdat zij fei telijk pas tot formulering van haar standpunt kon komen, nadat het jongste kamerdebat, net een week voor het begin van de RTC, was af gesloten. Wel hadden toen de poli tici, die m de commissie van Ne gert mannen zyn verenigd., reeds kennis kunnen nemen van de voor stellen door deskundigen uitge werkt. Doch reeds w de vergade ring welke de Nederlandse delega tie gisteren heeft gehouden is ge bleken, dat deze kennisneming de Nederlanders nog niet erg dicht in de buurt van een definitief Neder lands uitgangspunt had gebracht, zoals dat in een workmgpaper zou kunnen worden neergelegd. Inte gendeel. mag men wel zeggen Tij dens de vergadering van de Neder landse delegatie is immers geble ken, dat vermoedelijk over ieder punt eerst nog onderlinge overeen stemming zal moeten worden be vochten. Had het er na het jongste debat in de Kamer veel van, dat prof. ï'omme definitief voor Van Maar een had gecapituleerd, binnenskamers heeft de leider van de katholieke politiek m de Twee de Kamer nogmaals tot viermaal toe krachtige pogingen onderno men, om alsnog een zware Unie te construeren. Door amendering van het ingediende ontwerp voor de Nederlandse workingpapers ter za ke van de Unie beeft de heer Rom- me, nogmaals gepoogd een zwaar accent op Kroon en Unie te leggen. Te oordelen naar informaties, wel ke wij gisteren kregen, zijn al deze vier pogingen mislukt. En men zal thans tenminste op dit punt met een ontwerp op tafel komen dat ook voor BFO en Republiek een goede basis tot spreken kan zijn Hoe dat ten opzichte van andere punten zal zijn laat zich nog niet raden. De aanvankelijke plannen voor het Nederlandse „workmgpa per" met betrekking tot de finan ciële en economische aangelegen heden, waren ook niet bijzonder realistisch van toon, werd ons te verstaan gegeven, doch ook op dit punt kan overleg binnen de delega tie van gezonde invloed zijn. Op dit ogenblik blijkt reeds van hoeveel belang de aanwezigheid van de Negen mannen is. Politici als zij zijn. zijn zij in de gelegenheid amb telijke en regeringsvoorstellen op hun politieke, en psychologische mérites te bezien, vborzij definitief als workingpapers worden inge diend. Wat dit betreft houdt de «-a- menstelling van de Nederlandse delegatie een gunstige belofte voor de loop van de besprekingen in. Het warme weer blijft voorlopig nog aanhouden, In de algemene weerssxtuatie is weinig verande ring te constateren. Het centrum uan het gebted van hoge luchtdruk. dat zich thans boven Europa uit strekt ligt in de Baltische staten. Boven Frankrijk en onze omgeving ts de luchtdruk wat minder en zijn de barometerstanden lager. Boven Zuid-Frankrijk heeft zich een klei ne stonng onttoifekeJci, bouen het oosten van dat land viel tamelijk veel bewolking te constateren. In ons Zand echter was het zonnig en de temperaturen liepen gisteren op tot 25 a 20 graden. Aan de kitst viel de zeewind in, maar het was toch nergens koeler dan 21 graden., de normale temperatuur voor deze ttjd van het jaar. Er zijn tot dusver nergens onweersbuien voorgeko men, maar de kans op onweer neemt wel toe Ook boven de Atlantische oceaan is het rustig weer. In de buurt ven New Foundland bevindt zich een depressie, die langzaam naar het oosten trekt LAREN Een dode,een zwaar- en een lichtgewonde vielen te be treuren toen op de Rijksweg te Laren een brik met drie Limbur gers door een met grote snelheid rijdende fruitauto werd gegrepen. De vrachtwagen wilde de brik passeren, juist op het moment, dat het paard schichtig werd en naar het linkerweggedeelte uitweek. De inzittenden van de brik werden door de schok uit het wagentje ge worpen. De 70-jarige M. Raven was op slag dood. Zijn 65-jarige neef werd aan hoofd en borst ern stig gewond en brak bovendien beide benen. Eerste Kamer vergadert 7 September DEN HAAG, De voorzitter van de Eerste Kamer heeft,de leden op geroepen voor een vergadering op 7 September om half twee 's middags Op de agenda zijn geplaatst het wetsontwerp houdende verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwilli ge werkloosheid en dat, houdende de toetreding tot het internationale verdrag betreffende arbeidsinspectie in industrie en bandeL Churchill is verkouden •'-NICE:*Winston Chuftjlfil-heeit een verkoudheid opgelopen by het baden aan de Franse rivïèra, Churchill is de gast van lord Bea- verbrook in diens villa in de omge ving van Nice. Hij vertoeft hier se dert verleden week Donderdag. (Van onze speciale verslaggever) TIEL. „Be weet nog goed, meneer, dat een Jaar of wat geleden, in de bezettingstijd, de stadsmensen uit Amsterdam en Rotterdam hier naar toe kwamen. Die betaalden eerst een dikke vier gulden voor de trein en nog twee gulden voor een kilo kersen en dan waren ze nog de hamel te rijk. Maar van het voorjaar stonden de kersen in Amsterdam en Rotter dam voor twee kwartjes het kilo en wilden de mensen ze niet hebben." Het is een forse boerenman, die het tegen me zegt, als we samen op de Helse veiling staan. Hü schuift zfjn pet op zij en neemt een dikke peer uit een van de kisten, die voor ons op de grond zijn opgestapeld. Het zijn de kisten, dte voor de mestvaalt zijn bestemd. Als hU een hap genomen heeft, zegt de man mEt volle mond: „Het Is toch een beste peer, meneer, al is het nou ook geen Claps, Waarom moet dat spul nou verrotten. Het is zonde voor God." Want er is nu wel een record- oogst dit jaar, maar insiders weten, dat bij gunstig weer in de komende Jaren nog veel groter oogsten te verwachten zyn dan van vierhon derd millioen kilogram. Er is de laatste jaren, ook al als gevolg van de grote vraag in de bezettingstijd en de toen gemaakte winsten, een enorme aanplant van nieuwe vruchtbomen geweest, vooral zoge naamde ..laagstam", die met een jaar of drie, vier al vruchten draagt. Waar moeten wij in de toekomst met al dat fruit heen? Vier wegen Nu kan een appel of een peer vier wegen gaan: naar de binnenlandse markt, naar de buitenlandse markt, naar de conservenfabriek cn& naar de mestvaalt Laten Wij eens achteraan be ginnen. Over de mestvaalt hebben wij Woensdag al genoeg] gesproken. Van dit schandaal moeten wij af. Ieder, Ja, waarom? Daar hebben wij het probleem, dat de Nederlandse fruitkwekers bezig houdt En de huismoeders, die overal in onze binnenkamers hun krantje lezen, zuchten „sjonge- jonge" en stellen zich dezelfde vraag: „Waarom is dat nou no dig Maar men kan de vraag ook an ders stellen en dan komt het eigen lijke probleem pas voor de dag. Die vraag luidt: Is er in de toe komst nog wel een afzet-mogelijk- heid voor het Nederlandse fruit? Zullen in de komende jaren onze appels en peren verkoopbaar blijken of zullen ze jaarlijks in toenemende kolossale hoeveelheden naar de mestvaalt gaan? die op het station Geldermalsen de viezige zure lucht van de rottende appels en pruimen heeft opgesno ven. die men van het perron af in grote hopen op de belt kan zien lig gen, zal het beamen En wie het niet gezien of geroken heeft, zal het er zo ook wel mee eens zijn. Conservenfabrieken En hoe staat het met onze onge veer honderd conservenfabrieken' Die kunnen wel veel meer fruit verwerken dan zij op het ogenblik doen maar zij kunnen de jams èn de appelmoes of appelsappen, die zij er dan van zouden kunnen ma ken, niet kwijt. Maar dat is weer een hoofdstuk op zich zelf. Export onzekere factor En dan de export Wie kan daar wat over zeggen' Niemand van de genen, die wij er naar vroegen En dat waren gerust niet de eersten de besten Dat hangt van allerlei va luta-problemen af en wat dat be treft kan niemand m de toekomst zien Naar Duitsland wordt op het ogenblik weer vrij veel verkocht, maar iedere keer moet er een nieu we dollar-toewijzing voor komen en steeds moet men maar -afwachten èf deze komt en hoe groot ze zal zun. Ook naar Engeland gaat weer vrij veel fruit voornamelijk peren en er Is (o.a. door een tentoonstel ling) in dat land vr« veel propa ganda voor ons product gemaakt Maar er is ook veel concurrentie, oa. van Italië, In ieder geval zal iedereen be grijpen, dat wij het in de toekomst weer voor een zeer groot deel van onze uitvoer moeten hebben, vooral op Duitsland. Dit is een van de re- JVTanshoog liggen, de stapels rot-* tend fruit. Twee millioen kilo gaat er zo wekelijks naar de mestvaalt. denen. waarom men ook momenteel geen inferieure producten naar Duitsland exporteert, al zou men ze er wel kwijt kunnen. Maar men mag voor de toekomst de markt niet bederven door de Duitsers in deze tud uitschot in de maag te stoppen. Meer fruit eten. Maar nu het voornaamste afzet gebied. Dat zal het eigen land moe-' ten zyn. Laten wij goed begrijpen, dat onze appels en peren alleen van de mestvaalt gered kunnen worden als we ze zelf in het eigen land consumeren. Dat wil zeggen, dat we meer fruit moeten gaan eten. En dat is best mogelijk -ook Wy eten als Neder landers, kmderen en grijsaards door elkaar gemiddeld 32 kilo fruit per jaar. Maar in Zwitserland is het verbruik zestig kg per hoofd der bevolking en m Amerika zelfs hon derd kg. Wat dat betreft kunnen ook wij dus nog best een paar kilo per jaar meer verorberen. Maar wil de Nederlandse ver bruiker meer fruit gaan eten? Zal de Nederlander, zo als men dat noemt, m de toekomst meer „fruit- minded" worden? Wij geloven dat dit mogelijk is. Maar dan moet de binnenlandse markt een goedkoper en ook een beter product opleveren. Zie verder pag. 5 ZEEPOST VOOR OOST EN WEST DEN HAAG. Zeepost kan met de volgende schepen worden ver zonden. De datum van uiterlijke terpostbezorging staat tussen haak jes achter de naam van het schip vermeld. Indonesië: m.s. „Willem Ruys" (29 Aug.); Suriname: m.s. „Hecu ba" (3l Aug.); Curagaa-' s.S. „Stuy- vesant" (7 September),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1