VOORAL VOOR DB VROUW HET BEDRIJF VAN VADER tcilfofotl Iets dramatisch Kunstenaar licht zijn schepping toe De vrouw is nu twintig jaar jonger dan een eeuw geleden Een huishouden drijf je niét van de wind Een waarschuwing Een Hollandse vrouw bezoekt Amerika Geen knobbel Zoemen MODE-NOVELLETTE BU HET ONTWERP VAN HET „GREBBEMONUMENT" Eeuwigheidsgedachte, natuur, heldendood leven en liefde verenigd Op straat Evelien spreekt VAN VROUW TOT VROUW verfris dan met Een oude kous met dubbeltjes Vrijdag 26 Augustus 1949 Toen ze verliefd op. hem -werd was hij violist. Hij had een band ergerfs in de. stad. Een nette gelegenheid waar je hunt zitten,-eten en wat drinken. ..Een artist," vonden baar vriendinnen, „dat is niets voor jou..." Hierop antwoord je niet als het de ware Jacob betreft Ze lachte maar wat. „Hij heeft vijftien jaar les gehad." dacht ze. Hij kent z'n vak. Hij is een. kunstenaar. Mis schien worct-ie wel beroemd." Ze trouwden cn er was feest. Zij in het wit met tule en sleep: aardig en jong met boter-blonde haren. Met recht trots op haar bruigom, op zichzelf en hun huis. ..Zoals u," zei ze tegen haar schoonmoeder. zou ik niet willen wonen. Al is het er nog zo mooi... Het blijft een wagen, hè?" aan de vrouwen van 1874 Anthony Trollope is een gentle man zoals alle Engelsen, en dit is wat hij schrijft in 1874 naar aanlei ding van zijn -ontstellende kennis making met de geëmancipeerde vrouw uit Australië: Over de hele wereld hebben vrouwen recht op een. ridderlijke be handeling. Zij behoren te zitten als mannen staan. Zij moeten bediend worden, ter wijl mannen wachten- Mannen moeten, zwijgen, als zij spreken. Zij moeten, geloofd en geprezen worden, zelfs als zij het niet verdie nen. Men moet hen-het hof maken, zelfs als ze geest noch schoonheid bezitten. Zij moeten aangebeden worden zelfs als er van liefde geen sprake is. Zij moeten beschermd worden als mannen lijden. Zij moeten in de warmte blijven als mannen kou lijden. Zij moeten in veiligheid gebracht worden, als mannen in gevaar zijn. Zij moeten in leven worden ge houden, terwijl mannen voor hen sterven. Ridderlijkheid is een van zelf spre kende zaak. maar al deze diensten verricht de ene mens niet zomaar voor de ander. Een man 2al een vrouw willen die nen, hij zal voor haar willen lijden en zelfs voor haar willen sterven omdat zc zwakker is dan hij en om dat ze zijn bescherming nodig heeft. Maar wee als ze zica even. sterk toont als hij, wee als ze door hard heid en flinkheid tracht te bewijzen, dat de idee van haar zwakheid van den beginne af een vergissing was, die slechts uit traditie bleef voort bestaan. Dan zal het ideaal van ridderlijk heid in de harten, der mannen ver dwijnen. als sneeuw voor de zon. (Uit Victoria and Tasmania) Anthony Trollope Maar vier jaar later stopte haar man met de muziek. „Geentoe komst met al die radio's. We moes ten het bedrijf" van Vader maar overnemen Dit was voor haar een slag maar een huishouden drijf je niet van de wind en een kleine dikke zoon wordt ook niet van liefde alleen groot. Dus slikte ze allerlei in en ze zei: „Laten we dat maar doen.11 Want ze had vertrouwen ia haar man. Van die dag af werd alles .an ders. In de plaats van het stenen huis kwam er een op wielen. Een keuken, een salon, twee slaapka mers erin: daarmee reden ze per tractor en trein van plaats naar plaats. Met de wagen van hun ver diensten. De feestelijke kleurige oliebollen kraam, die al zestig jaar in de familie was maar er uit zag als een stralende bruid. Zijn groot, moeder had er nog in gestaan met Friese kap en krul-ijzers doch over dit bezit was met liefde en zorg gewaakt. Zulk een kraam, die elk een aan z'n kindertijd doet denken. Veel glas, veel ronde, geslepen spiegeltjes, lichtjes, geschilderde peppen mét zoete monden, schalen vol wit bepoederde bollen en een kachel met een pan dampend vet. De man bakte en hij deed dit met zwier, zij strooide er de sui- Spelletjes voor de vacantie Telegrammen opstellen Elke speler neemt papier^ en pot lood voor zich. Nummer één zegt drie letters, die ieder opschrijft. Met die drie letters probeert ieder een zo veel mogelijk telegrammen te maken in een bepaalde afgespro ken tijd. Nummer twee zegt: vier letters, en zo voort. Hoe meer letters, hoe moeilijker het wordt Naar mate er meer let ters gegeven worden, moet de duur van het telegrammen opstellen langer worden. Voorbeelden: S(aartje) K(om) T(huis) S(imon) K(«er) TCerug) iVKieke) A(nnie) B(eiden) G(e- slaagd). Knikkerwedlöop Teken op de vloer twee banen af. Aan bet begin van .elke baan een knikker leggen. De kinderen moeten nu zo snel mogelijk met hun neus de knikker, die niet uit de baan mag rollen, naar de overkant bren gen. Een spannende wedstrijd, voor al met kleine neuzen. Ik bood een jong moedertje aan enkele uren als „baby-sït- tex" van haar zoontje te funge ren, hetgeen dankbaar aanvaard werd. Zeer benieuwd hoe de kleine, die pas 17 maanden oud was, op m^n komst zou reageren, liep lk op zijn bedje toe. Juist sntwaakte hij uit zijn middag slaapje en wie schetst mijn ver bazing, toen hij mij met een bre de glimlach aankeek cn begroet te met: „Hay", wat zoveel wil zeggen als „Hallo". De kinderen zijn. hier-onbevan gen en kennen geen verlegenheid, maar zóveel jovialiteit van een baby bij de eerste kennismaking verraste mij toch. Overigens bleek hij een allerliefst product van deze gemechaniseerde tijd, te zijn: zijn vocabulaire bepaalde zich in hoofdzaak tot auto, tik tak en vliegtuig. Het is grappig te zien hoezeer de kinderen vertrouwd zijn met alle mogelijke electrische appara ten van televisie tot wasmachine en hoe zij ze aanvaarden als de gewoonste zaak van de wereld. Aan de rand van Lake George was ik getuige van het dalen van een particulier vliegtuigje, dat tevens voor reizen op land en te water geschikt was. Als een zwevende vogel daalde het op het water neer om benzine in te nemen. Een jong echtpaar stapte uit en achterin zag ik twee'klei ne kinderen lusteloos zitten met koptoestellen aan de oren, luiste rend naar een radio-uitzending- Ik vroeg mij af welke uitvinding sa! moeten worden gedaan om deze jeugd, die zoveel verveeld langs zich heen laat gaan, in verrukking te brengen en ik denk aan mijn jeugd, toen wij genoten van ons eerste ritje in een auto, met veel lawaai en in een wolk van stof en gassen. Sophie Hoedt-"Winkler Prins Er 2\jn kinderen, die op school over het algemeen een goed, in som mige vakken echter een droevig fi guur slaan. In zo'n geval beweert men graag, dat het overigens in telligente kind gebrek heeft aan een reken- of andere knobbel. Voor zo ver aanleg hierin een rol speelt kan dit juist zijn. Zielkundig bekeken ligt de zaak dikwijls anders. Het be wijs hiervoor levert een jongen, wiens geval dikwijls met klein© va riaties wordt aangetroffen, die in een bepaald vak, geschiedenis in dit geval, opvallend slecht was. Aanleiding tot deze mislukking Üleek,de leraar te zijn,-alhoewel de ze daar evenmin weet van had, al3 zijn leerling. Een psychologisch on derzoek van het geval bracht het volgende aan het licht. Het kind had toen het klein was lange tijd: bij een strenge, tyrannieke voogd moe ten doorbrenger Het werd door de voortdurende aanmerkingen en ver wijten die deze maakte tot wan hoop gebracht en verloor het laatste restje zelfvertrouwen. Het was1 op de duur onmogelijk voor het kind iets goeds tot stand te brengen, daar dit toch niet erkend en daar door zinloos werd. De Ieraar speel de pas jaren later een rol. Het toe val wilde, dat hij (zoals eerst na een zorgvuldig onderzoek bleek) een ge ringe gelijkenis met de strenge voogd vertoonde. Dit was genoeg om ln het onbewuste van het kind het beeld van de gevreesde weer leven in te blazen. Het reageerde dan ook op de Ieraar zonder het zelf te weten met dezelfde angst die het voor zijn voogd gevoeld had. Daardoor kon het kind onder het oog van de leraar evenmin iets be hoorlijks presteren, als het dat vroe ger onder het starre regiem had gekund. Dezelfde angst, voor dezelf de figuur, die dit keer de trekken van de leraar had aangenomen rem de de capaciteiten van het kind. Hieruit blijkt wel, dat het mis lukken in een bepaald Schoolvak niet altijd bewuste onwil hoeft te z$n en daardoor niet altijd op te heffen is door dure en in zulke ge vallen ondoeltreffende bijlessen. De werkelijke oplossing ligt in het uit de weg mimen van de psychische moeilijkheden, die het kind belem meren. Ze verwacht geen weigering. Dus pak ik zo'nhandig Amerikaans boekje met hygiënisch glad omslag uit de kast. Ik trek- een stoel bij de divan, die zij siert en begin mijn galant corvée, dat ik haar zoals Ie dere avond met droge keel offreer: Voorlezen. Alhoew mijn best doend verzuim ik niet af en toe achter dochtig te informeren of ze nog luistert. De gebruikelijke antwoord- formule Is een verontwaardigd: „Natuurlijk". Zo ook vanavond. Dus lees ik verder met eerlijk pathos, want het is een meeslepende ge schiedenis. Tot een voorzichtig maar duidelijk gesnurk mij beledigt. Ik zwijg ijzig en lang. Dan ..opent ze een wazig oog eh zegt:,.„Waarom lees je niet meer?" „Jij slaapt»." antwoord ik kiL En zij: „Ja,' maar als dat zoemen ophoudt word ik wakker." ker op en bood ze zo stralend de klanten aan dat het was alsof je ze cadeau kreeg. Blond en glanzend van gezond heid stond ze zo'n ganse dag in eenwolk van suiker en vet. Vaak van negen 's morgens tot twaalf uur 's nachts. Ging ze even eten dan bleef de man en at hij dan stond ze bij de gloeiende pan. Voort voort alle jaren, alle zomers, alle dagen dat anderen feest heb ben. Toen het zoontje zes werd ging hij naar kostschool, En toen hij als knaap van zestien daar af kwam, was er wat het werk be treft voor de ouders niets veran derd. Een beetje dikker, gehaaider maar even. blozend schudde ze de bliebollep,,van de schep in kra kend witte zakken. „Vier van tien, alstublieft, meneer. Zes van. vijf tien. Kijkt u eens. Vers als boter.'] De zoon wilde naar kantoor. Hij leerde Frans, Engels, boekhouden, handelscorrespondentie. Nu is hij vijf en twintig en zegt, als hij dat straffe werken van z'n oudelui ziet: „Voor mij behoeft u het niet te doen. Ik red me wel „Toch komt hij op drukke dagen helpen," vertelt de moeder. „On danks z'n werk en ondanks z'n meisje." L „Nu wil hij er nog niet an. Maar als hij straks getrouwd van een weekloon moet rondkomen zal dat wel anders wórden denkt de Vader. „Toch hebben we weinig aan ons leven gehad," zegt ze stil. „Altijd drukte en spanning. Hard werken met hef huishouden erbij. En, dit.. - hier allemaal elke dag afsponzen, onze wagens kunnen we ivoor de „De vrouw kleedt zich voor de man," vindt Anny Blat, bekend om haar pikant breiwerk. ,X>e man ziet haar liefst in trui en rok. Dat dient ze te onthoudenJ' Ze ontwierp een truitje voor 's avonds van glanzend zwart ga reneen gifgroene, een lavendel blauwe. Zo fijn dat je ze in één hand kan vatten, 't Woord trui is hiervoor mijlen te sokkig. „Se cond skiu" (tweede huid) noe men ze in Amerika zulk een sier lijk harnas, 't Meisje van de foto is een mannequin uit New York. Ze heeft op een stemmige Schotse rok (hoofdtint donker groen) een second skin" van zacht rose met een gebreide shawl in dezelfde tint. .panger" (gevaarlijk)heet ait geval. Een woord dat je op aller lei wijzen kunt uitleggen. M'n voeten doen vaak pijn. En m'n benen, van al'dat staan..,. Ik kan er soms niet van slap.en!' „We mogen niet klagen," vindt haar man, ,,'t Is aanpakken maar \we hebben er ook wat voor. Met dag komen. We hebben een radio, gothische stoelen, een haard met een schoorsteen „En hij heeft drie violen," zegt z'n vrouw, ,,'t Is waarGeld verzoet veel De mooiste Franse meisjes hebben de nieuwe herfstmodellcn getoond. Nog nooit zijn er zu.ke j hoge eisen gesteld aan mannequins. Maar niet vaak werd zo eerlijk naar schoonheid gestreefd 1 door de ontwerpers als dit jaar. Op de tekening Iets verleidelijks voor 's middags en 's avonds dat duidelijk bewast hoe knap de new look werd gekortwiekt voor de vrouw van thans. Die graag sierlijk wil zijn doch haar houding die past bij korte haren, platte hakken en zakken in d'r rok niet wil wijzigen. Christian Dior koos hiervoor rcod" fluweel, 't Ljjfje heeft aangeknipte mouwen, twee zakken en eer. zeer diep ingesneden hals (tot 10 c.m. boven de taille). De opstaande revers zijn aan geknipt. De rok is recht, vrij kort. nauw, en heeft van voren eer. gerimpeld aangezette over- rok, waarin twee diepe zakken. Taille en hoofd zijn met iets van zwart fluweel versierd. Plus een wolkje tule om het geheel nog ..dramati- j scher" te maken. Dit is namelijk het favoriete woord. Fluweel is dramatisch en wordt daarom bijna overal bijgesleept. Bij blouses, kragen, i kleppen op zakken, hoedjes, handschoenen en behaatjes. De laatste spelen een enorme rol in herfst en winter. Dat spreekt. Pas zo'n jurk als deze maar eens zonder zulk 'een nuchter instru ment. (Van een onzer redacteuren) Q VER de hlerty afgebeelde ragfüue werktekening hebben de ont werper en uw verslaggever gisteravond gebogen gezeten, om er leder onderdeel van te bepraten kunstgesprek doorspekt met de meest verrassende gewone dingen. Men wete dat in Nederland een wjjdlngs- plaats van do omvang als er op de Grebbeberg aangelegd zal worden niet In een vloek en een zocht gereed komt, want misschien wel twintig comi- té's, instellingen en groepen belanghebbenden moeten er in gemoeid worden. Vele .kleintjes" maken i. iets .groots' N„Zo'n aanleg ontstaat bijN mij van lieverlede, als ik met alle betrokke nen gepraat heb." zegt de kunste naar. architect J. J. P. Oud. „en als ik bij alle weer en wind hel ter rein bezocht heb, waar alles moet komen- Ik ber. stedebouwkur.digc, dus ik onderwerp rr.y aan de be grippen Orde en Wijding. Opwerken :egen de monumentaliteit van de hoge bomen op de Grebbeberg is een onmogelijkheid; wel is er op de grond een oord van .plechtige wij ding te scheppen, eenvoudig, eerlijk en streng. Het woord „monument" is eigenlijk niet het gelukkigste om alle Grebbcberg-bedoclingen weer tc geven waarom niet dapper be sloten tot een andere, treffender naam?" fe weet, dat de Duitsers ook al een pompeus Kricgsdcnkmal am Grebbeberg in hun brem hadden, iets reusachtigs met dikke adelaars die boven de bomen moesten uit steken Bismarck zou er bij ge gnuifd hebben, zo „kolossal" was het Het eren onzer doden nemen wjj echter liever zei? ter hund „Onze doden rusten daar in een natuur op haar mooist; als de le venden zich vergaderen tot een do denherdenking late-- 2ü dan op een wijdingsvolle ruimte met hun ge zicht naar de graven toe staan en zich met hun stemming en pieuze uitingen Ingevoegd weten bij die natuur, "bö dat prachtige Grebbe- bergbos waar onze mannen in Mei 1940 stand hielden en vielen waar hun bloed de grond drenkte om der wille van ons hoogste goed: onze vrijheid en Onze autoriteit. Het linkergedeelte wordt het eerst in afwerking genomen. De bestaan- De bekende en ln. het bui tenland zelfs beroemde Ne derlandse architect J. J.. P. Oud te Hillegeraberg schonk ons gis teravond een half uurtje van zijn kostbare tgd, om óns zijn .ont werp voor het Nationaal Leger- monument Grebbeberg toe te lichten, „Ga nu je gang maar," waren zijn joviale afscheidswoorden, „ik hoef het niet nog eens door te lezen; ik vertrouw mij graagi aan jullie toe 1" - De straat maakt het dikke zusje prikkelbaar. Er is te veel om af te blijven. Proppen - papier, lokkende viezigheid in de goot, staarten van vreemde honden en speelgoed van andere kinderen. ,Ziet ze zulk een kind met pop, emmer of beer dan start de narigheid; Ze rukt en trekt en huilt en wil geen stap verder. Totdat ik me opgelaten voel en m*n zoet gepraat omzet in bo2e woorden, Zo van: „Is het f»ou uit" en „Schiet op" en „Dat is niet van jou. Voor uit!" „Haar," zeg ik onder 't eten tegen zoontjes Vader." „dat kind is op straatonhandelbaar. Hoe dat nou komt. ,,'k Denk dat die meid een moe der wordt," praat zoontje later ver trouwelijk in de keuken. „Een wat?" „Een moeder, gewoon, net als jij en die andere mevrouwen." „Wat heeft dat er nu mee te ma ken? En boe vaak moet ik zeggen dat ik die meid niet meer wil ho ren?" Maar zoontje onverstoorbaar. Moeders zijn op straat altijd kwaad op een kindje." 7 y j Pi r i Z. rij een soort oude baby-face heeft: Oud worden IS niets, als t hart jong Olijf t niemand al dat kunnen waarderen. Deze zomer trad de vroeger zo In 4 midden van de vorige eeuw kwam er een boekje uit van een pre- beroemde Mistinguette op in Sche- dikant, Karei Meppen, die beschouwingen, hield over het leven van de vemngen. Zy is nu over de zeventig, vrouw in verschillende perioden. Voor die tijd was het eigenlijk nogal 2iet er (op het toneel) uit als een en fleurig boekje, hoewel onze haren te berge rijzen als we lezen hoe hij over vrouwen denkt. Hij wijdt o,a. een hoofdstuk aan het ouder worden: Het oud worden begint met het vijf en. dertigste jaar. Voor de vrouw van vijf en dertig is de zon over het hoogtepunt heen, de middag is voor bij, nog blinkt zij, hoewel zij geen stralen van luister meer verspreidt. Vleiers, noemen haar (die vrouw van vijfendertig) nog jong, jong is zij evenwel nog alleen voor haar echtgenoot. Thans moet zij de inwendige schoonheid zoeken en tevreden zijn als men van haar zegt: Zij ziet er nog zeer wel uit. Nu komt de tijd dat de kinderen haar_ zeggen: Moeder, Gij moet een schoonheid geweest zijn. Zij zai zich stemmig kleden en zich wachten om zich in gekleurde japonnen te hullen, maar toch nooit achte loos worden op haar kleding." Voor haar begint de ouderdom, r, schertsgevallen, maar over het al- Het AVordt ona koud om het hart, Wat een tijd1. Wat een houding!'- gemeen kunnen we zeggen dat de als we die woorden van- de zeer Nu zien wf een vrouw van veertig vrouw zo'n twintig jaar jonger is eerwaarde Karei Meppen lezen, op de rand van een zeilboot op de dan een eeuw geleden Als we zes- maar ïtq gaat nog verder: De vrouw piassen. Ze ls stralend-bruin ver- tig zijn, beginnen we inderdaad as- is tien ,iaar vroeger oud dan de brand, ze draagt shorts, en gaat SOciaties met zonsondergang te voe- man, doch hoe eenvoudiger en net- straks aan de wal een nummertje jen dan beginnen we pas te doti- fni. I.nnn IrlnHitlr. HoQ vrouwtje van even dertig, ze heeft mooie benen, een goed figuur, maar het heeft toch eigenlijk wel iets griezeligs. Evenals de figuur Óhn Elizabeth Arden, de Stammoeder van de schoonheidsinstituten, die haar millioenen (want millioenen heeft zij verdiend met haar preparaten) aanwendt voor steeds nieuwe ope raties om glad en- jeugdig te blij ven, tot het aanbrengen van apexi- klxererj toe. Dat zijn natuurlijk alleen maar ter haar kleding is, des te langer behoudt zij zijn ach tin gi O, zeggen we dan. De oude vrijster, ze begint hij dan een volgend hoofdstuk: Waarom noemen wij haar toch zo onbarm hartig Oude Vrijster? (Ja, dat vra gen we ons ook af, maar Jiö doet het zelf oak, onze Karei Meppen) ken: Nee, zo'n kleurige jurk kan ik niet nicer dragen, dat past niet meer. En dan is er natuurlijk een enorm individueel' verschil. Vrouwen, die „moeke's" worden, die sloven endra ven en zich laten gaan, kunnen vroeg oud en versleten zijn, terwijl de vrouw, die wat geld éti wat tijd heeft voor sport, massage, hoogte- wordt links (Noor delijk) om verlegd: geen autobus- kermïsgedoe meer! De Genie een en al begrip en toewijding bouwt om het kerk hof een lage voetmuur van zwerf- steentjes en paarse handvormsteen met een betonplatenafdekking en gaas er bovenop tot de pylonen. Tussen de pylonen en de leeuwen zijn toegangen ter plaatse waar zij zich tot dusverre bevinden. Van de leeuwen ziet een naar het Noorden en een naar het Zuiden." „Hoe groot zijn ze?" „Hun voetstuk is zes meter breed, dus dan kun je nagaan...; John Raedecker en zjjn zoon hak ken. ze uit Vaurion kalksteen, het als het vijf meter hoge kruis Prachtig blank is die steen, dat kruis is uit één stuk-».. Vóór die leeuwen en dat kruis heraldisch en godsdienstig verantwoord, van el kaar gescheiden en voor niemand aanstoot gevend waren, is er heel wat nageslagen en. bestudeerd! Zodra een Nederlander in een com missie zit, wórdt ny' precleserig, weet je, (Hier kon er even een glim lach af'. ,,Naar dat kruis cn die leeuwen loopt een brede in vakken verdeelde baan?" hervatten wy. „Ja: de. opgangsweg voor krans- leggingen e.d. Donkere granieten platen van twee bij twee bedekken 'm, zo ruim gevoepd dat in de voe gen mos kan groeien. Zo heb ik mij die „loper" gedacht en ook de ruime verzamelhof met de toren en de gebogen herdenkingsmuur, daar rechts." „Maten?" „Toren: ongeveer zeven meter hoog, ook weer van Vaurion kalk steen; en de muur loopt over vüf g-ranietvlakken, reken dua zelf maar uitBoven in de torenzuil hangt de bronzen klok in welker, specie „koperen" centen versmolten wor den (als de minister het goed vindt) uit de reeds door.: het gehele land geschonken centen-van-vóór-dë-oor- log. De gebogen muur zal reliëfs be vatten waarmede de gevallenen in Indonesië worden herdacht en ge ëerd ook zij behóren hier, cen traal, gememoriseerd te worden en in onze hoede te rijn." Prachtige opdracht!" Pieus werk, want je moet en je wilt om alles denken en vóór al les Nederlands blijven, d.w.z. met een kunstzinnig-veranlwoorde zeif- onderwerping aan het hoge doel, n.l. onze Grebbe-doden en al die anderen die wij in de laatste tien jaren moesten afstaan aan de We reldgeschiedenis te eren en te ge denken tot in menselijke eeuwig heid." En dat wordt met centen saamgebracht?" Ja, met simpele'centen. Dat is Inspirerend geweest voor-mij." Natuurlijk is er nog een en an der bepraat, zoals dat gaat wan neer een moeilijk-bereikbaar kun stenaar even zijn hart kamt uit storten over iets wat hem na aan zijn ziel is komen te liggen. Kijk", zegt hij nog, van die weg rechts komen de militaire en civiele dodenherdenkers en bij de gebogen muur buigen zij af naar een soort amphitheaters in het gras \vest cn oost van het plein met de luiklokketorenO ja, op die muur, hoop ik, een fries met figu ren die van alle kanten zichtbaar zijn dat zal beter staan dan een reliëf aan de binnenzijdeZodra men binnen is, zal men beseffen, dat de gesneuvelden bij ons beho ren, onafscheidelijk met ons verbonden zïjn,^ al de doden die de jongste Geschiedenis tegen onze wil van ons vergde. Dat zij en wij in harmonie zijn met de natuur daar, verzoend met de eeuwig heidverzoend in. Wij keken elkaar even aan. Het laatste grote, en vaak zo moeilijke Alleen omdat zy zich in een. toe- hardlopen met haa*" kinderen. En zon, lichaamsverzorging, inderdaad stand, bevmdt, die niet strookt met niemand zal toch zeggen: Wat stelt tot haar zestigste jeugdig en zelfs de natuur?" Maar de oude vrijster dat mens zich aan, zij doet als een jong kan blijven, wydt haar leven, toch aan de wel- meisje van twintig. Onze t(jd ls ge- Het is een wonderlijk iets, dat oud dadigheid. Zij arbeidt in stilte voor abonneerd op de jeugd. We worden worden. Misschien vinden ze nog noodlijdende gezinnen, bezoekt de niet meer oud. eens een middel uit, dat ons jong kranken en richt genootschappen Natuurlijk zijn er excessen, na- houdt tot op hoge leeftijd. Maar is op voor kraamvrouwen. Als zij niet tuurlijk zijn er vrouwen, die zich het nodig en wenselijk? Welnee, als behept is met de gewone gebreken wel aanstellen. De vrouw, die wan- ons hart maar jong blijft en dat be- van oude vrijsters, onvergenoegd- hopige pogingen doet om haar ge- reiken we niet door een middeltje heid, knorrigheid, onhandigheid en-zicht rimpelloos pn gladjes te hou- uit de apotheek of het schoonheids- belacheiyke vreesachtigheid, moeten den, die daarvoor operaties onder- instituut. AUeen maar door midden wti haar prijzen. gaat en zich zwaar opmaakt, totdat in het leven te blijven staan. woord behoefde niet gesproken te worden. Van 1 September tot 1 Novem ber zal de centenactie overal in den lande worden voortgezet. Al3 ieder één cént geeftkan de gehele wij dingshof op de kop óan de.Grebbe- berg rusti-p wor.den uitgevoerd tot Ï7i alle onderdelen. Voorlopig heet het „Nationaal t Lepermonumént" j maar het zal j meer zün- dan 'n I monument, om- j dat ieder er de j Handen zal kun- nen vottioen. Ieder, heel 2?Tt hart en heel z'n ziel. Zo heeft dé I ontwerper hef bedoeld op de verantwoordste manier; zo zal de rj.nti»> Genie 't hare bij- ccni* dragen; zo zal de beeldhouwer Neerland's grootste beeldhouwer) zijn werk. volvoeren- én-zo-heeft uan den beginne af de burgemeester van RheHen,-ridder Bosch van Ra sent hal, de Cr'óot-Verzamelaar van alle Giften vOo¥!:het Grebbeberg- monument, het eveneens bedoeld. Aan u, aan ons allen de «opdracht om die bedoeling ,fe_ helpen verwe zenlijken als een Plicht! Rhenen's burge meester; „leder (lna:. Med.) Bouwcentrum gaat grootse expositie houden ROTTERDAM Dit najaar zal in net Bouwcentrum een tentoon stelling worden gehouden, „Wo-, ningbouw 1950". .Zij zal omvatten een economische, een sociale, een technische en een architectonische-' stedebouwkunclige afdeling. De: expositie'zal worden gehou den in samenwerking mei ver schillende,instituten en instellin gen, zowel particiilieré" als officiële; die zich op het gebied, van de wo ningbouw bewogen. Prof. dr. M. J. H. Smeets verlaat financiën DEN HAAG Bij K. B. is, met' ingang van I October 1949 aan prof, dr. _M. J, H. Smests, directeur van 's Rijks belastingen cn domei nen met de persoonlijke titel van raadadviseur thans fungerend als waarnemendsecretaris-gene raal van het ministerie van finan ciën op zijn verzoek, eervol ont slag .verleend.1, j j: 4 (Ing. Med.> geldt wel eens als symbool van zuinigheid. Maar et is een betsre manier om te sparen:zorgen, dat Uw wollen garderobe als nieuw blijft. Dat kan op een eenvoudige ma nier. Niet wassen ln gewone zeep. die wol doet krimpen, stug worden en slijten, maar in Alkalivrije Ech- falon, waarin Uw wol als nieuw blijft. Was Uw wol veilig in ALKALIVRÜ 35 pak. Natte 100 ar-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3