Sovjets tarten Tito aan alle grenzen I HET ROTTERDAMSCH PARGOL Snelheid van Flinterman op 955 km. geschat Benelux verkeert niet m een crisis Woeste vloedgolf spoelt Australische stad weg Record-orkaan teistert Florida (USA) Drie Russische gemechaniseerde divisies in Hongarije gelegerd Spanning als in voorjaar 1941 Eindhovense politie verbiedt actie van Jehova's getuigen Propagandisten in overvalauto's weggevoerd Ook de Belgen hebben de vaste wil de unie door te setten, zegt dr. Jaspar Onnozel riviertje wordt wilde stroom van 80 kilometer breedte Magazijn en hoge flats waaien leeg; radiomasten tuimelen om 9e Jaargang no. 201 Red en fl.dm Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prljBj per week ƒ0.32 per kwartaal 4.10. Iosbo nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" iDE SCHIEDAMMER Maandag 29 Aug. 194Ö Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankleri Arasterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F, Schaper BELGRADO: 6b koude oorlog tassen Moskou en Belgrado, een oor. log waaraan ook Sofia, Boekarest en Boedapest deelnemen (maar dan aan de zijde van Moskou) begint uitdagende vormen aan te nemen. Tito van Joegoslavië wordt telkens getart te laten zien hoever hij zich zelf en zijn soldaten in bedwang heeft. Men kan niet zeggen, dat Tito één vriend aan zijn landsgrenzen heeft; zelfs met Italië dnrft hij onenig heid aam De correspondent van de „New York Times" te Belgrado verklaart uit betrouwbare bron vernomen te hebben, dat drie Sowjet-Russische gemechaniseerde divisies uit Roe menië Hongarije zijn binnenge trokken en stelling nemen langs de Joegoslavische grens. De corres pondent, Sulzberger, voegt er aan toe: „De koudè oorlog tussen Joego slavië en de Sowj et-marionetten- organisaties in de rest van Oost- Europa heeft het ernstigste sta dium bereikt sinds de Kominform een jaar geleden tot twist met Bel grado besloot. In diplomatieke kringen heerst een sfeer van span ning, die te vergelijken is met die in het voorjaar van 1941, toen Hitier Joegoslavië binnentrok." Tito op alles voorbereid Maarschalk Tito concentreert in middels steeds meer troepen m het Joegoslavische gedeelte van Mace donië om eventueel te kunnen op treden tegen de plannen van de Kom.nforra. Dit is gisteren uit be trouwbare diplomatieke bron ver nomen. Langs de grenzen van Bulgarije en Albanië zyn thans tien infante rie divisies, alsmede een gepant- sérde, en een divisie parachutisten geconcentreerd onder bevel van gen. Vasa Jovanowitsj, wiens hoofdkwartier in Skoplje ligt. Sa men met de eenheden van de luchtmacht bevinden zich thans 150.000 man goed gewapende troe pen in Macedonië. De m Skoplje geconcentreerde troepen kunnen zowel naar de Bulgaarse als naar de Albaansegrens gedirigeerd worden. Op de Donau Hoofdambtenaren van bet Joe goslavische Ministerie van Vervoer hebben bevestigd dat 12 Augustus een Sowj et-Russisch rivierschip van de marine de, Donau in de richting van Hongarije is opgeva ren en geweigerd heeft om, inge volge de reglementen, bij de Joe goslavische grens te stoppen. Ook |in het 'zoeklicht DE BRITSE CRISIS Amerika inschikkelijker DB betekenis, die Engeland voor Amerika in dc koude oorlog heeft, zal een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de door de Ver enigde Staten te volgen politiek bij de besprekingen over de Britse eco nomische crisis. Amerikaanse au toriteiten hebben openlijk te ken nen gegeven, dat de Verenigde Sta ten zowel politieke als militaire overwegingen zullen laten meespre ken en een sympathieke houding moeten aannemen tegenover het beroep der Britten op hulp en sa menwerking. Tot welke concessies de Amerikanen bereid zijn, om de Brit ten uit hun door het dollartekort veroorzaakte moeilijkheden te red den, staat nog niet geheel vast. Maar zeker is, dat zjj willen helpen bg het ne men' van.maatre- gelen om de Brlt- mf^ se verkoop in de Verenigde Staten te verhogen en htf het bevorderen van de economi sche ontwikkeling der Britse over zeese gebiedsdelen. De Britge diplo maten hadden zich oorspronkelijk grote zorgen gemaakt over de hou ding, welke de Amerikanen de vol gende maand ter conferentie in Washington zullen aannemen, toen zH hoorden, dat de Amerikaanse mi nister van Financiën, John Snyder, en niet diens collega van Buiten landse Zaken, Dean Acheson, de voornaamste onderhandelaar zou zijn. Zij vreesden, dat Snyder de crisis alleen uit zuiver economisch oogpunt zou willen; benaderen. Thans is echter, verklaard, dat het defini tieve Amerikaanse standpunt vast gelegd zal worden op een bespre king van Snyder, Acheaon en andere leiders. Dit betekent in grote trekken er kenning van Engelands strategi sche positie, zjjn nauwe militaire banden met de V\S. en West-Europa en zijn rol als politieke bondgenoot in de laatste wereldoorlog. De Ame rikanen zullen daarom bereid zijn, alle maatregelen, die volgens hen practische uitvoerbaar zijn, te ne men om Engeland economisch weer op de been te helpen. Meer wind Vannacht hier en daar nevel mist, overigens veranderlijke be wolking maar bijna averal droog weer. Morgen later op de dag in het Noord-Westen van het land plaatselijk enige lichte re gen. Zwakke, later meest mati ge wind krimpend naar richtin gen tussen West en Zuid- Dezelf de of iets hogere temperatuur dan vandaag. 30 Aug.: Zon op 5.47 onder 18.33a Maan op 14.36. onder 21.55. bij de terugtocht weigerde het vaartuig te stoppen. Eep ambte naar van het ministerie verklaarde „overtuigd te zijn, dat Joegoslavië de nodige maatregelen zal treffen om herhaling van dusdanige schendingenNte voorkomen." Twaalf Augustus was de dag volgende op die waarop de eerste Russische nota, die Joegoslavië als „vijand" behandelde, was verzon den. Dit incident, zo verklaart men te Belgrado, bewijst de zelfbeheer sing der Joegoslaven, die deze duidelijke uitdaging niet hebben beantwoord. Ter zee De Italiaapse trawler „Mathil- de" is na afwezigheid van zes dagen te Bari teruggekeerd Het vaartuig had de bemanningen van zeven andere trawlers aan boord, die verklaarden gepraaid te zijn en naar de haven van Lagosta te zijn gevoerd door eenheden van de Joegoslavische kustwacht. Deze boten en hun kapiteins zouden, naar het zeggen van de beman ningen, door de Joegoslavische autoriteiten worden vastgehouden, die losgeld eisten Slechts de ,Ma- thilde" mocht vertrekken om de bemanningen mar bun standplaats terug te voeren Engelse mening McNeil de Britse minister van staat, heeft te Greenock, de Sowj et- Urne beschuldigt van „oorlogshetze en gekoeieneer op de Balkan" Nee toch.Heus! Ucldmaarsch&Ifc sir Wxlliam Slimchef van de Britse im periale generale staf, is van me ning, dat er iets mis is met het Britse onderwijssysteem, fin ders", zo zei hijgouden wij niet 2000 mannen pet jaar in het leger krijgen, die niet eens hun handtekening kunnen zet ten". In Japan is een nieuwe reli gieuze secte gevormd, die de lach als voornaamste leerstelr ling heeft. De stichter is Mein Zoeiko, tmens naam betekent whone wolken en heilige zon nestraal". Zoeiko meent, dat een iederdie goed leef*, cltyd kan lachen. Vorens de Amerikaanse ar cheoloog Wendell Phillips, ligt onder het woestijnzand van Arable een antieke wereld, be graven. In de omgeving van Mareb, eens de sprookjesachtige verblijfplaats van de koningin van She ba, heeft Phillips ruïnes gevonden van steden, tempels en bestrate wegen. In een dorp in Sleeswijk Holstein zette men een anti- rattencampagne op touw. Het resultaat: 18 dode ratten, 24 do de honden en 200 dode katten Balkancrisis trekt aandacht van Atlantische staten (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. In goedingelich- te kringen in Den Haag wordt waarschijnlijk geacht, dat de zich toespitsende crisis tussen de Sow- jet-Unie en Zuid-Slavie ter sprake zal komen tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van het Atlantisch Pact, die elkaar in de eerste helft van Sep tember in Washington zullen ont moeten. Het wordt niet waarschijn lijk geacht dat de Zuid-Slavische kwestie formeel tot een agenda punt zal worden gemaakt, hoewel de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat dit zou geschieden door Italië, dat van de Atlantische mogend heden het eerst betrokkene bij een conflict op de Balkan is. door haar campagne tegen Tito. Ofschoon de minister niet ge looft, dat iemand een oorlog tegen Tito voorbereidt, laakt hij de Sow jet-Russische campagne als „onge past in een tijd als deze, nu Sow- j et-Rusland zich als de kampioen van de vrede voordoet" BATAVIA De Republikeinse premier, Mohammed Hatta, is, vol gens het Republikeinse nieuws bureau „Antara", door de Britse Labourpartij uitgenodigd naar Londen te komen. Hij zou deze uit nodiging hebben aanvaard. Volgens dezelfde bron zou Hatta de Alge mene Vergadering van de V.N. in Lake Success bijwonen. Mr. Van Klef fens Sommiger verhouding tol Indonesië gevaarlijk DEN HAAG. „Er is een ge bied in het naoorlogse Nederland waarover ik mij zorgen maak. Ik bedoel Indonesië Ofschoon zeer ve le landgenoten de nieuwe verhou ding waarin wij tot Indonesië zul len staan, geestelijk verwerkt heb ben, is een minderheid^ er^blykbaar nog niet in geslaagd, die geestelijke spijsvertering te voltooien. Deze „indigestie" uit zich m gemelijk heid. Men geeft af op de regering, die men slap noemt en waarvan men zelfs de onkreukbaarheid m twijfel trekt. Het zijn deze lieden, die overal „een misse boel" menen te zien". Met deze woorden richtte zich Zondagavond via de radio de Ne derlandse ambassadeur in Wash ington, mr. van Kleffens, niet met ambassadeursrok aan, maar ge woon als mens tot mens, tot het luisterend publiek. Het verheugdë1 de ambassadeur in zijn vaderland tal van bemoedi gende en sterkende dingen te heb ben gezien. Voor wat sommiger houding ten opzichte van Indone sië betreft meende mr. van Klef fens er goed aan te doen er aan te herinneren, dat wij voor een juis te verhouding tot dit gebied lering kunnen trekken uit ons eigen rijke verleden. Het oude keert nooit te rug, „Denk er aan, hoe jammer het is geweest, dat wij de Belgen na de afscheiding van 1830 veel te lang hebben aangezien voor en bejegend als muiters", zo besloot de heer van Kleffens zijn. toespraak. (Eigen berichtgeving) EINDHOVEN. „Een grootscheepse actie", noemde ons de politie van Eindhoven het optreden van Jehova's getuigen in de straten van de Brabantse lichtstad en het ingrijpen van de politie, dat daarop volgde. De getuigen trokken Zaterdagmiddag in groten getale de straat op voor zien van hun orgaan „De Wachttoren" en grote borden, die borst en rug geheel bedekten, met teksten waarin werd opgewekt Zondag te komen naar een tent aan de Broeksevveg, waar gratis en voor iedereen toe gankelijk een lezing werd gehouden door de heer Jansen over „Het Licht der Wereld". langs de openbare weg te bevinden. Er kwamen overvalauto's aan te Com de getuigen naar het politie- eau mede te nemen en hen hun propaganda-middelen te ontnemen. De Jehova's getu*""en stellen zich op het standpunt dat hun optreden valt onder evangclïsatia-arbeid en dat hun vrijheid daartoe gewaar borgd is by de Grondwet. De bijeenkomst Ir de tent aan de Broekseweg, die werd bijgewoond door naar schatting 600 personen had een rustig verloop. Politie, al thans agenten in uniform waren hierby niet aanwezig. Tot het hou den van een tentbrjeenkamst werd door de Jehova's getuigen besloten, nadat, zoals men ons van die zijde verklaarde men er niet in was ge slaagd de beschikking te krygen ever een zaal. Reeds eerder hebben zich moei lijkheden voorgedaan tussen da Je hova's getuigen en de politie van Eindhoven. Daarover is toen proces verbaal opgemaakt. Een uitspraak van de rechter is hierop echter nog niet gevolgd, zodat het niet bekend is, of het optreden van de politie strijdig is met de Grondwet. Volgens de schatting van de poli tie maakten 100 personen, mannen en vrouwen propaganda voor deze bijeenkomst. De taxatie van de ge tuigen van Jehova is lager. Volgens hen waren het er hoogstens 50 tot 60 personen. De r oeiLnkheden ontstonden, toen de politie, die volgens haar medede ling niet op de hoogte was gesteld van het voornemen tot propaganda en colportage, er toe wilde overgaan d borden in .beslag te nemen en te weten wilde komen, wie deze per sonen de straat had opgezonden. V"el wyzer werd zy hierby niet, want het antwoord luidde, aat zy waren uitgezonden door Jehova God en Christus Jezus, de Koning van de nieuwe Wereld. De actie van de politie, die volgde, nadat steeds meer meldingen bin nen kwamen over verspreid optre den van de getuigen, is 'gebaseerd op een verordening, die luidt: Het is verbaden met reclamewagens, -bar den, -doeken, -rtfwielen of dergelgke reclamemiddelen zich op, aan of 4a3PSIV?ElT-W AMELAND. Volgens de schatting van deskundigen heeffc majoor Flinterman Zondagmiddag boven Ameland met de Glcster Meteor-straal- jager een gemiddelde snelheid bereikt van 955 kilometer per uur. De officiële tjjd en de officiële snelheid kunnen eerst bekend worden ge maakt, na de ontwikkeling van de film, waarop de vlucht is vastgelegd. Zy zal echter waarschijnlijk niet al te ver van dit getal afliggen. Luite nant Wanslnk, die na majoor Flinterman van het vliegveld Leeuwarden startte, werd gehandicapt door een laag hangend wolkendek, waardoor h(| niet de allerhoogste snelheid bereikte. Toen de Meteor boven het 3 kilometer lange parcours was aan geland en zijn aanloop nam voor de eerste vlucht gingen in het oosten enige Iichtkogels de hoogte in, die de vlieger de richting van de baan moesten aangeven. Op de duinen ging iedereen staan. Toen de zeer enthousiasten „Daat karnt je" riepen en allen naar het oosten keken, was de Fopsy 10 al weer voorbij, gevolgd door een gierend en brom end geloei, als zaten alle duivels van de hel op zijn staart. Over de eerste 3000 meter deed majoor Flinterman 11,16 seconden. Even een ruk naar boven aan het eind van de baan en daar lag de kist al weer in de bocht, zich ge reed makend voor de volgende sprong Nu gingen in het westen de Iichtkogels in de hoogte. Een zwarte stip met een zwarte wap perende staart van uitlaatgassen*- achter zich groeide razend snel uit tot een straaljager om even snel daarginds in het-western weer te vervagen in het niets: 11,48 secon den. Weer rekten zich de halzen. Eventjes maaren toen was het al weer gebeurd. Ditmaal duurde het weer 11,16 seconde. Nogmaals terug, voor de laatste keer; een wijde bocht en daar schoot maj'oor Flinterman in 11,44 seconden over de baan. Voordat dit alles geschiedde hebben én de beide vliegers én het technisch personeel dat voor deze proef op Ameland was ingescha keld én vele ^nieuwsgierigen uren zitten wachten. Zaterdag, de oor spronkelijk vastgestelde dag ont stond eerst een defect aan de meetapparatuur en toen dit gere pareerd was was het zich te slecht geworden. Zondag was het hiermee beter gesteld en kon in de tenten van het Nationaal Luchtvaartlabo ratorium een zucht van verlichting opgaan. Het zaakje had geklopt en Nederland had zijn snelheidsrecord in de lucht. (Ongecorrigeerd) Liftende Hollandse meisjes gedood BRUSSEL Naby Bergen (He negouwen) zyn twee Nederlandse meisjes het slachtoffer geworden van een auto-ongeval, Zij maakten hun reis al liftend en hadden bij het douanekantoor van Bettignies plaats gevonden in een Belgische wagen. Nauwelijks een kilometer verder kwam het voertuig, bestuurd door de heer Dangoisse, door onbekende oor zaak met een boom in aanraking. De bestuurder van de auto en de 28-jarige Margareta de Groote uit Amsterdam werden op slag ge dood. Het tweede meisje, de 29- jarige Hanna Rodriguez de Miran da, eveneens uit Amsterdam, is even daarna aan haar verwondin gen bezweken. Jacht strandde op 't Hoophuizerzand HARDERWIJK. Op het Hoophuizerzand tussen Harder wijk en Elspeet ia Zaterdag het jacht „Westwind" uit Haarlem gestrand. De Harderwijker zeepo- litie heeft het jacht. Zondag losge- sleept. Achter Giuliano staan duistere machten ROME „Zekere politieke en sociale situaties zijn de wortels van het Siciliaanse banditisme", aldus de Italiaanse premier. Alcide de Gasperi. „Niemand kan ontkennen," aldus de Gasperi, „dat het Siciliaanse banditisme tot ontwikkeling is ge komen door de steun van buiten af. Het bgt voor de hand dat de regering met van plan is dergelijke situaties alleen met dwangmidde len uit de wereld te helpen." De minister van binnenlandse zaken heeft als „eerste plicht" leven en eigendommen te bescher men met aüe hem ter beschikking staande middelen en Giuliano en de andere schuldigen snel te doen berechten. Wilde hond bijt drie kalveren dood OOSTERHOUT In de algelo- pen week zyn by de landbouwer D. van Ba vel te Oosterhout drie kalveren door een wilde hond doodgebeten. De op deze gevaarlijke hond on dernomen dryfjachten hebben tot op heden geen resultaten opgele verd. HENK F AAN HOF, dze tn Ko penhagen het wereldkampioen schap voor amateurs op de weg veroverde, is Zaterdagavond m ons land teruggekeerd. Op het Amsterdamse Centraal Station werd hem een enthousiaste ont vangst bereid. Op het Centraal Station: Henk Faanhof met zyn zoon en zim vrouwbonen, de bloemen uit. Vijf dagen gepraat over zeebanket WASHINGTON. Vertegen- woordigers van ongeveer 20 rege ringen komen heden in Den Haag bijeen om problemen betreffende de haring-industrie te bestuderen; het is een conferentie onder auspi ciën van de Voedsel- en Land bouworganisatie der Ver. Naties (F.A.O.) Productie Distributie, en Transport 'van haring zullen o.m worden besproken. De landen die waarschijnlijk zullen deelnemen zijn Belgie, Ca nada, Denemarken, Fmland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Italié, Nederland, Noorwe gen, Polen, Portugal, Zweden, de Ver. Staten, Engeland, Joegoslavië en andere landen.. De conferentie zal 5 dagen du ren. Kanovaarder verdronk in IJsselmeer DOORNSPIJK. Tudens het varen op 't z.g. Tallesgaat onder de Doornspykse -kust op het IJssel meer is Zaterdag de kano van de 21-jarige B. omgeslagen. Een 12- jarig meisje, dat ook m de kano zat, wist zwemmend andere kano's te bereiken en de inzittenden cp de hoogte te stellen van het ongeval De Harderwijker zeepolitie heeft tot nog toe zonder resultaat ge dregd naar B. Keizer Hailé Selassaè van Ethopië heeft bevel gegeven de leiders van de zes honderd spocrwegheden, die in de afgelopen week de kantoren en fabrie ken van de Frans-Etbiopische spoor wegmaatschappij te Direwada tussen Addis Abeba en Djibouti bestormden, op te hangen 55 EINDHOVEN. „Uit diverse publicaties van de laatste t(jd zou men de indruk kunnen krjjgen, alsof de Benelux in een crisis verkeert. Hier van is echter geen sprake. Integendeel. Het, publiek gaat er zich reken schap van ge\en, dat het. eindelijk ernst gaat worden. Ook by de Belgen is de vaste wil aanwezig deze economische nnio door te zetten en het Is zaak de Benelux zeer spoedig te verwezenlijken en in. leder geval vast te houden aan de datum van 1 Juli 1950, die in het protocol van Den Haag wordt genoemd. Niettegenstaande de grote moeiiykhedon, die er vooral op monetair gebied bestaan, hebben drie Jaar ervaring geleerd, dat met goede wil ook zeer delicate problemen kunnen worden opgelost." Deze nadrukkelijke^ verklaring werd Zondag j.ï. afgelegd door mr. dr. E, Jaspar, de Belgische secreta ris-generaal van de douane-urne, die te Eindhoven een rede heeft gehou den op een Beneiux-dag ter gelegen heid van de aldaar georganiseerde landbouwtentoonstelling Hij zei voorts, dat de Benelux geen hobby was van hoge functio narissen, maar ^en historische nood zaak, omdat er geen bestaan meer is voor de landen apart Het reali seren er van zal offers kosten aan alle partners, maar het doel is deze offers waard. Volgens de heer Jaspar zal een deel van de moeilijkheden kunnen worden opgelost tijdens de bespre kingen m Washington, die de vol gende maand beginnen Een blijven de injectie van de Marshall-hulp moet het mogelijk maken de finan ciële politiek der betrokken landen met elkaar in vereenstemming te brengen.' Dr. Jaspar noemde voorts de Be nelux de eer»te concrete verwezen lijking van samenwerking in de we reld. Dit houdt in, zo zeide hij, dat de Benelux een test is en dat de hele wereld dadej van ons vraagt. Hoe meer de datum vai de verwezenlij king nadert, hoe neer de belang- SYDNEY: Door een wekenlange regenval is het kleine riviertje MacLeay in een bruine kolkende vloedgolf veranderd, die 80 kilometer breed langs en door de stad Kempsey stroomt, waar men de 7.000 inwo ners naar elders heeft moeten overbrengen. In sommige gedeelten van Kempsey staat negen meter water. Tientallen gezinnen konden niet geëvacueerd worden en wachten op de daken, hunner huizen op redding De Australische luchtmacht en het leger doen wat zij kunnen. Het is onmogelijk met kleine bootjes te werken, daar de MacLeay een snelheid van meer dan 20 knopen heeft. Het water stijgt nog steeds en de regens houden aan. Een gebied van 130 km2 staat reeds onder water. Een vliegboot heeft rubberbootjes uitgeworpen, maar vele werden door de stroom meegevoerd. Alle verbindingen met Kempsey zijn verbroken. Een piloot die over Kempsey is gevlogen, verklaarde: „De staa is geheel geïsoleerd door een grote bruine zee, die zich uitstrekt van de kust tot aan de bergen ten westen ve.: de stad. Twee eilanden, een groet en een klein, waren alles v/et ik uit de lucht kon waarnemen. De MacLeay is een woeste onafzienbaar brede stroom geworden:" MIAMI: Ooggetuigen van de jongste orkaan, in het week-end In Florida, weten fantastische verhalen te doen. Iemand uit West Palm Beach zag hoe stukken beton 30 meter de lucht ingingen en hoe vaten water hoger dan de palmen rondvlogen. Ik zag boe nieuwe jurken uit een kledingmagazijn gezogen werden en de straat opvlogen, zei hij. Een windvlaag wierp een voetganger ter aarde, sleepte hem 6 meter voort en wierp hem toen tegen een paal. Te Delray Beach zag Charles Barrett hoe de bedden uit een derde verdiepingsflat naar buiten vlogen en een straatlengte door de lucht zeilden. Volgens een politie-off icier werden ramen van slaapkamers naar bul ten gezogen en al hei meubilair kwam op straat terecht. Een stalen spoorwagon met hout werd door de wind opgenomen «n naast de rails neergezet. Te Stuart nam de wind het dak van een groot gebouw op; het kwam terecht tegen het dak van een in de buurt staand gebouw en vervolgens tegen het stadhuis, waar het een der hoeken afsloeg; tenslotte kwam het neer op een auto, die drie straten verder geparkeerd stond. De ellende is -Vrijdagavond be gonnen en heeft zich Zaterdag van de kust van Florida naar het bin nenland verplaatst. Er werd een windsnelheid van 225 km per uur geregistreerd. De aangerichte schade is aan zienlijk, doch er wordt slechts mel ding gemaakt van één slachtoffer, n.l. een jongen, die by zyn pogin gen om een losgeslagen boot terug te krijgen, om het leven kwam. De storm in Florida heeft zich naar het centrum van het schier eiland verplaatst na eerst een kust strook van 200 km. Van Hollywood naar Vero overvallen te hebben. Vlagen met een snelheid van 95 120 km gierden naas, het Noorde lijke deel van het schiereiland. On der meer werden een radiomast en een windmeter hij Belle Glade om vergeworpen. In de plaats Stuart zouden meer dan 500 personen zonder tehuis zyn. De treinen naar het Noorden werden opgehouden. Volgens een voorlopige sehatting van het Rode Kruis beloopt de schade in West Palm Beach alleen meer dan 4.000.000 dollar in een gebied van 7.5 vierkante kilometer. Volgens de ziekenhuizen waren er 29 gewonden. In Palm Bench waar de villa's staan van de rijkste Amerikanen, is betrekkelijk weinig schade aan gericht. maar de Atlantische Oceaan heeft duizenden kilo's zand op de grasvelden van de buitenhul zen geworpen, terwijl de straten één verwarde massa draad, ont wortelde bomen en gebroken rui ten zijn. Dit is een van de ergste orkanen uit de geschiedenis van Florida ge weest. hebbenden, de enghartige» en de be vreesd en, die voelen dat het de drie regeringen ernst is, hun stem te verheffen. Maar a.. wg er in slagen de psychologische voorwaarden te scheppen om samen steen voor steen te bouwn, da- zullen geen der moeilijkheden onoverwinnelijk blaken. Een fcewjjs hiervan vormt het vraagstuk van de landbouw, dat nog wél met is opgelost, maar waarvoor de vooruitzichten zeer goed zyn. Zuid-Amerika verwerkt weer eens een opstand LA PAZ Het Boliviaanse Congres heeft de staat van beleg afgekondigd, omdat er opstand is uitgebroken lr> Cochamba, Oruro, La Paz en Santa Cruz. Het voornaamste centrum ls de stad Cocbabamba, waar de opstan delingen de politie hadden aange vallen en zich ran het vliegveld hadden meester gemaakt. Te Oruro hadden de opstande lingen een aanval gedaan op een artillerie-regiment, waarvan zij de officieren als gijzelaars meevoer den. Te La Paz is de bewegmg mislukt. Te Santa Cruz beheersen de opstandelingen de toestand. De leider van de revolutionnaire strijdkrachten te Cocbabamba is de gepensionneerde generaal Carlos Penaylillo, een voormalig officier van de Boliviaanse luchtmacht, die ten tijde van het presidentschap van majoor Qualberto Villaroel (die in Jub 1946 tijdens een op stand om het leven* werd gebracht) tot generaal werd bevorderd. Te Oruro staat de opstandige bewe ging onder leiding van Luis Ardux, die onder het bewind van presi dent Villaroel vice-minister was. In een door de Boliviaanse rege ring uitgegeven bekendmaking wordt gezegd, dat zij thans de situatie beheerst. Regen ngs vl iegt u igen hebben Zondagavond het vliegveld van Coehabamba gebombardeerd; ben zin e-opslwgplaatsen op het vlieg veld geraakten in brand. Volgens vice-president Memerto Urnolagoit'a zal de bevolking strijden, totdat de samenzwering „die het land met bloed bedekt", is vernietigd. De bewoners van Sucre hebben in samenwerking met mili taire eenheden en regeringsfunc tionarissen de stad heroverd na de opstandelingen, die, zich hadden ingegraven, te hebben verdreven De plaatselijke leider der opstan delingen werd 'door de menigte bijna gelyncht Zingen van Paul Robeson, door vechtlustigen verhinderd PEEKSKILL (Now York) Pa«l Robeson, de neger-zanger zou hier een openluchtconcert geven. In plaats daarvan ontstond een grote vechtpartij die drie uur duurde en waarbij dertien gewonden vielen. Aan dit onverkwikkelijk toneel namen 5.000 mensen deel. Een uur voor dat Rcbeson zou optreden marcheerden oud-strij ders naar de concert-plaats om zijn optreden te verhinderen. Zij droegen spandoeken met anti communistische slagzinnen. De oud-strijders vernielden het toneel en staken de stoelen in brand. De menigte bestond hoofd zakelijk uit blanken, doch er wa ren ook vele negers bij. Men maakte gebruik van stenen, stok ken en andere wapenen. Tientallen auto's werden omver geworpen. Paul Robeson verscheen niet. Afrekeningsbon klopt niet HENGELO Een opkoper van varkens te Vorden ontving via een commisslonnair eenafrekenïngsbon van het Gemeentelijk Slachthuis te Hengelo. Bij contröle bleek de bon niet door dit slachthuis te zyn af gegeven De door het slachthuis afgegeven bon vermeldde namelijk een prijs per kilogram, welke 35 cent hoger was dan die. welke de Vordense opkoper van een com- missionnair in varkens had ontvan gen. Een nauwkeurig onderzoek door de politie bracht aan het Iiclu, dat dit gevaLniet op zichzelf staat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1