Tr SCHIEKANTTEKÉNINGËN uw C D De laatste wedstrijd .aan de Damlaan gaf echt Schiedams cricket te zien Schiedams Hermes bevocht zege op Haarlem DE AVONTUREN VAN, KAPITEIN ROB SL ppg» Politie-voetbalwedstrijd door hagel verstoord AGENDA y^EL wat Guüst Nolet; bij het afscheid van een groot cricketer SCHIEDAM MONOPOLE THEATER DÈGODIN der WILDERNIS VUUR ert WATER CURSUS E.H.B.O. Dansschool B. Schilperoord Aanvang nieuwe lessen VIERZIJDIGE SCHAVER NIEUWE CURSUSSEN i Uw advertentie 2 Maandag 29 Aug. 1949 Terwijl de voetbal reeds op vele - velden rolde, heeft HermesDVS gisteren aan de Damlaan het cric. ketseizoen besloten met een buiten- gewoon interessante match tegen Haarlem- In vele opzichten was het zeer bijzondere wedstrijd. In de eerste Plaats wel, omdat het de afscheidswedstrijd beteken de van de sympathieke aanvoerder van de Schiedammers, Guust Nolet Het moet .Voor Nolet wel een bij- rondere voldoening geweest zijn, dat zijn elftal er in geslaagd is, deze wedstrijd in een overwinning om te zetten. En hoe! De runs wa ven gisteren weer erg goedkoop. In totaal konden de toeschouwers een kleine 40 runs op het bord zien ver schijnen. Het was wear echt ouder wets Schiedams cricket met vele verrassende wendingen. Aanvankelijk leek het er op, als of enze stadgenoten deze match op nun slofjes zouden winnen. Immers met de lunch wees de telegraaf voor de Haarlemmers een score aan van 62 runs voor het verlies van 7 wickets. Alles leek toen reeds in kannen en kruiken, vooral om dat vlak na deze pauze nog snel twee wickets door de Hennes-aan val werden ingerekend. Stand 92 voor 9! Dat het totaal nog met een 20-tal runs opgelopen was, kwam door he; keurige batten van de als nr. 10 ingaande Grupping, die zeer snel in goede stijl een aantal boun daries scorde. Dit was echter nog niets bij hetgeen, au volgen zou Cricket, ten onberekenbaar spel. Hermes zou eerst het veld verlaten, nadat de score meer dan verdub beld was. Harm sen, die als nr. 4 was ingegaan, kreeg nu gezelschap van de laatste batsman der Haar lemmers, de jeugdige Honnebier. Zij waren het. die het erop gezet hadden, voorlopig niet van dc mat te verdwijnen. Harmsen, een bats man, die dit seizoen door verschil lende goede scores reds veel van zich heeft doen spreken, slaagde er aanvanklijk door zaer oordeelkun dig batten in, de jeugdige Honne- bier van het levende wicket* van daan te houden. Hij liet hem rustig de tijd, zich met de bowlerj var- trouwd te maken. Toen dat een maal gebeurd was, bleek ook deze jongeman voor de Hermss-aanval weinig ontzag te hebben. Met een keurig recht bat stopte hij oe bal len op zijn wicket, maar vergat daarbij toch niet, op slechte ballen runs te scoren. Het totaal liep op, Nolet changde verwoed. O versaagd gingen de twee batsman verder punt na punt te maken. Zelfs ging Harmsen over tot zeer aanvallend batten- Scheffer, die tot dat ogen blik zeer succesvol had gebowled, sloeg hij volkomen van zijn lengte Hennes vertrok naar België Zondagmorgen half .twaalf ver trok een autobus vol met vrolijke spelers van het eerste elftal van Hermes DVS "voor een vacantie- en oefeniournee van een week naar België. In Turnhout zou gis teren in de namiddag de voetbal wedstrijd Turnhout I-Hermes DVS I worden gespeeld. Het is niet on mogelijk dat de wedstrijd door de zware regens, die gisteren by onze zuidelijke buren zijn gevallen, uit gesteld moest worden. In Brussel zou men overnachten, terwijl de reis verder naar Dinant, de grotten van Han, BotfiUon, waar men weer overnacht, Luxemburg, Echternach ever de Ardennen naar Geleen zou voeren. In het nieuwe Mau- ritsstadion wordt een wedstrijd tegen Mauiits gespeeld. Via Val kenburg gaat het op huis' aan. en ook voor v. d. Hammen had hij weinig ontzag. Nolet nam zelf de bal terhand. Een harde slag van Harmsen naar square leg bracht een kansvoor v. d. Schoor. He- las, hij kon de hard geslagen bal niet vasthouden en Harmsen kreeg een tweede leven. Toen begon eerst recht de misère. Geen der bowlers bowlde nteer met vertrouwen, de batsman waren volkomen inge speeld. Het fielden verslapte zien derogen, er werden foutjes ge maakt, waardoor heel wat runs cadeau werden gedaan. En onder tussen bleef ds telegraaf maar stij gen. De toeschouwers, die met de lunch waren weggegaan, konden bij hun terugkomst hun ogen niet geloven. Nog geheel onverwacht kwam toen eigenlijk het einde. Een hard door Harmsen naar midd-off geslagen bal werd door v. d. Schouw keurig vastgehouden, waar door he teinde kwam aan deze Haarleminnïngs. Harmsen scoorde een goede, zij het niet geheel kans loze 83. Honnebier, die hem keurig had gesteund, bleef met 28 not out. Het Haarlem.totaal was opgelopen tot 191Ï3 De verwachtingen voor de Her- mes-mrtings waren niet bijzonder hoog gespannen. Immers, Hermes miste zijn crack-batsman Stalk, die I met het Nederlands elftal in Den I Haag tegen Free Foresters speelde. Het moet voor Nolet wel een bij- zonder genoegen zijn geweest, dat zijn elflal in. deze laatste wedstrijd bewezen heeft, niet op de prestaties enan enkele spelers te moeten drij ven. Dit onverwachte hoge Haarlem- totaal heeft de Hermes-batsman niet geïntimideerd. Integendeel, zij wer den geïnspireerd om nu ook eens wat te laten. zien. Het openingspaar. J. y. d. Schoor en W. v. d. Sloot, brachten Hermes met een keurige openingsstand van 87 runs op de heus niet zwakke Haarlem-aanval reeds een heel stuk in de goede rich ting." Het was eigenlijk voor het eerst in dit seizoen, dat onze stad genoten hun innings op een goede openingsstand hebben kunnen op bouwen. Vooral v. d. Schoor batte zeer netjes met flitsende slagen en off. v. d. Sloot stond als een rots in de branding. Dé theepauze brak aan zonder wicketverlies, Maar ook nu weer bleek deze onderbreking een goede change te zijn. Spoedig na de hervatting ging - v. d. Sloot l.b.w. voor 25 runs en direct daarop werd v. d. Schoor voor een keurige 44 door Peschar ingerekend. Toen ook nog v. d. Ende door Harmsen werd gebowled, was bij een stand van 100 voor 3 nog van alles mogelijk. Keu zenkamp en Scheepmaker hebben toen even moeten vechten tegen do weer feller wordende Haarlem-aan val, Beiden speelden zeer rustig en beheerst en wisten verder wicket- verlies te voorkomen. Eerst op 131 kon Keuzenkamp voor een zeer nut tige 23 runs zijn plaats afstaan aan de attractie voor het Schiedamse publiek, Tettelaar. Aan de reactie van de toeschouwers bij zijn inko men bleek reeds, dat men nu van hem iets verwachtte. En het lukte. Hij verwekte reeds direct sensatie door een bal voor zes op de Damlaan te slaan. De ene vier volgde op de andere, het publiek begon zich te roeren. Steeds dichter kwam de sco re in de buurt van het Haarlem to taal. Tettelaar had ditmaal geluk. Enige vuurpijlen van hem ploften tussen de fielders in, hetgeen de spanning nog verhoogde. Ten. slotte maakte hy aan alle onzekerheid, voor zover die dan nog bestond, een einde, door met een geweldige zes in de tuin van Van Vooren de win ninghit te scoren, met welke klap hy tevens zijn persoonlijke score bvven de 50 bracht. De over werd uitgespeeld en leverde Tettelaar door een overthrow nog een „vijf" op. Hierna riep Nolet de spelers uit het veld terug en had Hermes door bright cricket een mooie overwin ning behaald. De gedetailleerde cijfers waren: Haarlem 191 runs. Hiervan scoorden A. Harmsen 83, P. van Buuren 14, H. Peschar 14, W. Peschar 12, T. Grupping 21 en W. Honnebier 28 not out. Bowlingcljfers Hermes—DVS: J. Scheffer 670. P. v. d. Hammen. 4—56, C. Tettelaar 0—23. A. M. No let 0—23. HermesDVS 197 runs voor het verlies van 4 wickets, gesloten. In de dubbele cijfers kwamen: J. v. d.' Schoor 44, W. v.' d. Sloot 25, J. Keuzenkamp 23, A. Scheepma ker IS not out en C. Tettelaar 57 not out. Bowlingcijfers Haarlem: M. Maas 023, A. Harmsen 2—63. P. Maas 1—42, W. Peschar 1—23, B, Kleefstra 0—13. HermesDVS 3 besloot het sei zoen met een thuiswedstrijd tegen haar stadgenote Excelsior 2. Excelsior scoorde door toedoen van. C. Vollebregt 26, N. Schoenma ker 18 en H. de Groot 15 een to taal van 113 runs. L. Borrani nam 3 wickets voor 25 runs, P. Borsboom 4 voor 37 en P. v. d. Tuin 3 voor 9! HermesDVS 3 stelde aan bat te leur en bracht het niet verder dan 57 runs, alleen P, de Leeuw kwam met 28 in de dubbele cijfers, B. Braak nam 4—20 en J. Krei- scher 427, 173, In Engeland wordj Mathisen hartelijk ver welkomd door zijn vrienden. Ook Rob en Toon worden vriende lijk ontvangen en de [ilmmagnaut nodigt zijn redders uit enkele da gen aan land te blijven sis zijn gast. Rob kan het rare verhaal van de Vliegende Hollander hog steeds niet geloven en op zekere dag zegt hij dat tegen Mathisen. Deze begint te lachen. Ja, dat kan hy ook weJ begrijpen, maar hoe moet je zo'n verhaal bewijzen? Maar dan vertelt Rob hem van het „historische oog" en hij vraagt Mathisen of hij daarmee mag ex perimenteren. De Amerikaan is direct één en al belangstelling en geeft Rob als medium zijn ring. Rob schakelt in enja, daar zeilt inderdaad de Vliegende Hollander en kijk, boven het schip cirkelt een vliegtuig, waarvan, één der motoren in brand staat. .Met open mond zit Mathisen te kijken. „Maar dat Is verbluffend!" zegt hij; „kapitein... u moet mij helpen ik wil met behulp van uw. toestel een film maken. Accoord?" l Ër komen inderdaad 100 Airey-wonmgen Zoals wij reeds eerder konden berichten, zullen aan de Scbiedam- seweg onder Kethei niet 51, doch 100 Airey-woningen -worden ge bouwd. In een schrijven aan de Raad delen B. en W. dit thans offi cieel 'mee. Er wordt op vertrouwd, dat binnenkort nog een toewijzing van de resterende 49 woningen aan de gemeente z-.l worden ge daan. Nieuw raadslid voor de Partij van de Arbeid Naar wij vernemen zal de heer J. Scheffers ;p.v.d.A.) geen zitting nemer, in de nieuwe gemeenteraad, die Dinsdag 6 September voor de eerste maal bijeen komt. Kon ge leden is de heer Scheffers, die tot dusverre secretaris van de Schie damse bestuursbond was, benoemd tot penningmeester van de Centra le Bond van Transportarbeiders in Nederland. De plaats van de heer Scheffers in de Schiedamse ge meenteraad zal worden ingenomen door de heer H. C. van Ruiven. De heer Van Ruiven, die in het dage lijkse leven controleur van de coö peratieve DES is, bekleedt sedert jaren een bestuursfunctie in de bakkersbond. H. Sabel opvolger van mevr. Bentliem-De Wilde Van. .wél ingelichte zijde wordt ons medegedeeld dat thans door de fractie van de P.v.d.A. aan de overige partijen, die in de gemeen teraad zijn vertegenwoordigd, mededeling is gedaan, dat de heer H. Sabel, voorzitter van de plaat selijke- afdeling van deze partij en tevens fractievoorzitter, zal wor den voorgedragen als wethouder van onderwjjg in de plaats van mevrouw Benthem-De Wilde (P.v. d.A.) die als zodanig aftreedt. Burgerlijke stand - Geboren: Neeltje Krina W,, d. v. J. J. Rleff en J. C. Samau; Johan na Dingena, d .v, J. H. M.: Maat en F. Hollander; Cornelia, d. v. D. Njjs en E.E. J. Vermeulen: Johanna Josepfcina M., d. v. G. Oosterbolt en A. L. de Lille. Toen het Schïedamspolitie-elftal Zaterdagmorgen om acht uur ver trok, zag het er .niet" haar uit, 'dat de wedstrijd in Lier tegen de club van die naam na een 31 stand zo'n ontijdig einde zou nemen door hagelstenen, zo groot als duiven eieren. Overigens is de Belgische tour van onze politiemensen uit stekend geslaagd. Bij aankomst in Antwerpen om half twaalf, werd men ontvangen door een delegatie van de Lierse stadsdiensten, die het door de signorenstad leidde. Na de maaltijd ging het naar Lier, voor het doel van de tocht; de voetbal wedstrijd. De Belgen demonstreer den al direct een velömeerderheid, die na vijf minuten in een doel punt vai^ rechtsbinnen Wuyts werd omgezet. Na tien minuten maakte rechtsbuiten Bers er 20 van. Toen kwam de regen, die de Schie dammers echter inspireerde, dat de Lierse voorsprong tot 21 werd teruggebracht. Van der Voorde was de maker van dit doelpunt De Belg Goyvaerts maakte er echter na 35 minuten weer 3—1 van. Hierbij bleef het want de ha gelstenen werden zo groot, dat de scheidsrechter het raadzaam achtte de match te staken; Tot kwart over zes werd gewacht, maar het veld bleef blank staan. Bij besluit van deKon. Belgische Voetbalbond werd de uitslag op 31 gehouden. De broodmaaltijd zorgde ervoor, dat men gauw over de teleurstel! - lingen heen was. In gezellig sa menzijn werd verder de avond doorgebracht. De adjunct-commis saris van Lier en voorzitter, de heer E. de Ruysscher, overhandig de een -groot'bloemstuk aan de voorzitter van de Schiedamse poli tie Sport Vereniging, de heer "Wïl- lems van Bever en. Deze dankte op zijn beurt voor de prachtige ont vangst en overhandigde een vaan tje in de Nederlandse en Schie damse kleuren en voor iedere spe ler een monster flesje „Oude Schie damse". Om elf uur vertrok het gezel schap per autobus naar huis waar men diep in de nacht arriveerde. Fiinit Passage: Da. 2. 7, 9, Za. en Zo. 1.45, 4.15 7, 9,30 u.: Nickey als tective (14 jr.. Monapole: Da. 2, 7. 9, Za. 2. 5. 7. 8 Zo. 3, 5, 7, 9 u.: Orchideeën voor Maria (alle leeft.) Van wie is die fiets? De politie heeft twee fietsen-diven ingerekend, die nog in het bezit wa ren van drie gestolen fietsen. Inmid dels zijn twee stalen rossen aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven maar de bezitter van de derde fiets is tot nu toe onvindbaar. Het ïs een herenrijwiel in goede staat van het merk BSA. De heren, opereerden te vens in Dordt en Breda. Wie meent de eigenaar te zijn kan zich in ver binding stellen met het hoofdbureau van politie te Schiedam. Mnseum-critlek kon slechts worden geuit, de noodzaak van dit over- voor de belangen van het vat Iaat doch schrijver niet brengen? gemeente-archief. Aan de nog altijd on tHd is 8t' deze verplaatsing Inderdaad kunnen we inrichting en het brand- de N S C ETRRn reap-eren technisch onuitvoerbaar begrip hebben voor de af- vrij-maken van het gebouw on onze' Schlekantrpke- WBS ?0„n„der slopingrskosten wachtende houding, die schijnt nu in de naaste toe- °X5 Vriidag lua Van 1 80°' Dat cen catal°- me* tAV- het maken van Komst eindelijk eens wat te vra eaveii' hierin een' It nog: niet aanwez1g een catalogus heeft aange- £°"?fa+fiedaan "k <?r wg g-aven merm een ge- matr eeen -,7^^ wann|er tenminste geen vonk uit de Guust Nolet, de sympathieke aanvoerder van het eerste cricketteam van Hermes-DVS heeft het besluit genomen, zijn plaats als captain aan een jongere kracht af te staan. Gisteren heeft hg tegen Haarlem zijn laatste match gespeeld. Na afloop van de wedstrijd heeft hij dit afscheid temidden van zijn spelers en verschillende officials van de Nederlandse Cricket Bond in Beyersbergen gevierd. Veïe sprekers dienden, zich aan, om Guust Nolet de woorden van waardering toe te spreken, die hij in zijn lange succes volle cricketloopbaan zo ten volle heeft verdiend. Namens Hermes-DVS voerde de heer J. F. van Buysen het woord, die hem namens de vereni ging een zilverem sigarenkist met inscriptie aanbood. Van zijn spelers ontving de captain een bijpassend sigarettendoosje met inscriptie. Het meest originele geschenk kwam wel van de zijde van drs. B. Kleefstra, 'die hem een lange rol papier, overhandigde, waarop alle door Guust Nolet gespeelde wedstrijden staan vermeld. VIJFTIEN JAAR LANG LEIDDE HIJ H.-D.V.S. Uit al de speeches bleek wel, welk een vooraanstaande plaats Guust Nolet in het Schiedamse cricket wereldje heeft ingenomen en hoe het heengaan wordt betreurd van de ex-captain van Hermes-DVS, maar nog altijd als bestuurslid van de Nederlandse Cricket Bond, als lid van de Flamingo's, als lid van Still Going Strong, iemand, die „The King of Sports", trouw zal bljjven tot in lengte van jaren. Reeds zeer jong kreeg hy in 1922 een plaats in het eerste elftal van Hermes-DVS. Vele ups en downs heeft hö met Hermes meegemaakt, doch zyn glanspen ode begon in het jaar 1934, toen hn geroepen werd als captain op tc treden. Inde jaren daarna verzamelde hy een aantal jeugdfgé spelers om zich heen. Met dit elf tal ging de competitie in en hij leerde zijn spelers cricket in woord en daad. De bekroning van zijn wer ken kwam in 1938, toen hij met zijn jonge elftal voor het eerst in de crickethistorie van Hermes-DVS kampioen van-Nederland werd. Ook daarna i3 hij met zyn. elftal nog enige malen tot de: hoogste sport van de cricketladder opge klommen. Onder zijn leiding maakte Hermes-DVS een glansperiode door als nooit te voren. Cricket is j een spel-van' cQfers. Ook alg speler deed Guust Nolet van zich spreken. In zijn jongere jaren was hij de beste fielder op short-leg, die Hermes ooit ge had heeft. In. totaal deed hij 134 vangen, waarvan zeer vele languit vallend op zijn geliefde plaats met één hand. In totaal scoorde hfl in de eerste klasse 4079 runs in 337 innings, een gemiddelde dus van 12,1. Als bowler, left-arm-rourid-the wicket, nam hg 87 wickets voor 1749 runs. Ieder wicket kostte dus 20,1 runs. In het jubileum-nummer van Her mes-DVS typeertGuust Nolet zijn grote liefde voor het spel en voor zg'n vereniging als volgt; „Ja toch, ik weet 't plotseling. Wij totaliseren alle matches door eerste, tweede en derde elftallen van Hermes-DVS_ sinds haar be staan gespeeld, die aan honderden spelers en duizenden toeschouwers levensvreugde hebben geschonken; een geest van saamhorigheid die nog allen bezield;.een dfift om door persoonlede prestatieshet' geheel te willen dienen; 'al déze matches, die voor de jongeren nog een heer lijke werkelijkheid zijn.en ..voor de ouderen een bron <blQven vaneven. heerlijke herinneringen; èl déze spelers van Hermes-DVS, die in hun jeugd en op latere leeftfld met hart, en ziel hebben gecricket, de liefde ervoor nooit ontrouw zijn geworden; al deze spelers tezamen hebben voor Hermes-DVS dé belangrijkste wed-, strijd gespeeld n.],; De match om ons bestaan, waarvan nu de stand is: .85 not out,'.' Guust Nolet, still going strongll! VOOR DE LAATSTE MAAL CAPTAIN NOLET. Met de wedstrijd tegen Haarlem heeft Guust Nolet een streep gezet on der zijn captain-schap van Her mes-DVS. Wie hij is en wat hij voor Hermes-DVS en de Neder landse cricketsport betekende? Leest u maar. Toezicht Kleuteronderwijs Op haar eigen verzoek is aan mevr. M. G. M. Blaisse-v. d. Vijver eervol ontslag verleend als lid van de Commissie van. toezicht op het Kleuteronderwijs. Voor de ontstane vacature is canaidaat gesteld mevr, C. E. Everard-Beukers. (Tngez. Med.) RUIME KEUZE V- V GASWAARDES hELKENGEYSERS GASCOMFOREIV M E T OEKP LAT EN Hoofilstr. 1B9 T«Ief. 6S387 SCHIEDAM Vrijdag ^ifwSr^aTe^nfrt: nöinSr v^rai" apreK weer mee een nier 1 wnrd^n P-Pnna-mrf wkh sSdSefdie1™gmem UbM woraen ln ™=oblJ het'm^eumbïh^; h0'Jien kijkje SV£rs?ed£ IZtZTZ^ pe'eif vaste U SLS" SS teleS^nlet vol- lflk Museum en daar niet Jiaat» helftSevondentlr tHd''tl*^S5fi«!SÏT?S gende' In Rotterdam orga- zo al te enthousiast uit JKJfJJgJ®» Vjf. ,ee",a £2,evs 1fd?" mseert men het Gemeente- terugkeerde. Aan afin een definitieve Indeling ln verwacht kan worden, de volledige ruimte ver- grieven, die voor het me- ^",d?ne S wUrk^U?dMerEVeS Andere musea een beschouwing vast over een nog altyd 'We willen onze museum- hrt ESlb»vShatSch" k0St'J¥1 uitgave praatjes besluiten met dfmsemuseum. De N S.C. e°kel«, cijfers te_ noemen heeft het licht eens ooee- J van oearagen, cue ae. ge- smoken bH de eonservator Wj nemen graag aan, meentebesturen van Bor- v^hVLÏeum dThe« en Gouda voor hun museum, de heer manJ! as tof!)r. muaea beschikbaar stel- aeeiae aai onze laacnten ?1e,rde^^2sr ie len. dit uitgedrukt ia de sleS- iSt S Se d om 4o.e^P°,slt"e van salarissen van de directeur grona Prinses Wilhelmina naar of conservator. hebben; Wij citeren: Schiedam te krijgen, doch jjet museum in Dor- in September-October van schrik niet Schiedam se stadsgezichten. De te ex poseren tekeningen werden femaakt door., bekende unstenaars in opdracht van dé gemeente Rotter dam. Het Rotterdamse ar chief strekt dus de. zorgen de arm .ook ai over onze stad uit.... om een taak, die in Schiedam werd ver waarloosd, toch niet verlo ren te laten gaan of met het oog op een Rotterdam- „Zo is er van de zijde het biyft voor ons een drecht is dacéiiiks epoDend «TnèknmjS?" wnLrnrn °Pen vraa|:. ge- Daaraan zijn verbonden Hoe mén in Rotterdam waarom het Museum de noeg geschiedde, Schiedam een. directeur, die per jaar deze Schiedamse kwestie tentoonstelling van wer- maakte o.l. wel een heel f §750 verdient, een con- ook heeft bekeken, wan- ken van Prinses Wilhel-. goede kans met een eo cierge, een suppoost. Het neer wij onszelf willen zijn mina niet naar Schiedam groot bevolkingsvolume ih aantal bezoekers in 1948 als zelfstandige gemeente, heeft gehaald. Deze ten- de omtrek (in Rotterdam bedroeg 3955. dan dienen er toch, onver- toonstelling zou nu komen komt deze tentoonstelling In Schiedam is het museum wijld stappen door het ge- op initiatief van de Schie- n.l. niet). In ieder geval is drie middagen per week meentebèstuur te worden dam se Gemeenschap. De voor de hernieuwde poging geopend. behalve un tijden ondernomen, om te pogen heer Schwagermann ver- (wellicht met meer su<£ wanneer er tentoonstellin- de collectie Schiedamse te- klaart, dat hH onmlddeliyk ces?] het initiatief uitge- gen zijn, die dan dagelijks kemngen van het Rotter- na het bekend worden van gaan van de Schiedamse rijn. te bezichtigen. Het sa- «S* het plan om de tentoon- Gemeenschap. laris van de conservator over te nehen( Dlt is uiterst stelling "te laten circuleren Het spijt ons voor de bedraagt f 1200 per jaar. Toe^Ili^'weten wii dat pogingen heeft gedaan om N.S.C., doch dat er voor Archief-tekeningen, de kunstenaar die het me- haar in het Stedelijk Mu- het ov^brengen van .het zomin als er blijkbaar in rendeel van déze tekennin- seum te krggen, maar zg brandery-model ln. de kei- de Schiedamse overheid gen vervaardigde én er nog lag reeds voor een jaar tn der gesloopt moest wor- voldoende besef Is'voor de regelmatig mee bezig is, in- andere plaatsen vast den, is ona sedert lang be- grote betekenis van een onze-stad woont. Geen re- De klacht over het niet kend. Doet zo'n aioopkar- goed ingerichtmuseum, den temeer om. deze zaak opstallen van het bran- weitje van achthonderd zomin mogen verwachten, .iü Schiedamse (gemeente-) derg-model in de kelder gulden, echter iets af aandat men open, oog heeft hand te nemen? S.V.V. had goede vacantie SW verbleef de afgelojpen vijf da gen in Zuidelijke streken, De lands kampioenen hielden met eikaar va cantie in de prachtige Zuid Limburg se omgeving waèr alle bezienswaar digheden werden bezichtigd. Men trof het wel bijzonder, het weer hield zich uitstekend. Hét behoeft dus geen betoog dat de goede stemming .er van het begin tot het eind in bleef. „We hebben het geweldig naar ons zin gehad", vertelde aanvoerder' De Bruyn ons. i:; En passant werden ook nog twee wedstrijden gespeeld, tot grote vol doening van het Limburgse publiek. Woensdagavond kwam SW in Kerkrade tegen de club van die naam in het veld. Het werd een ge noeglijk partijtje vacantie-voetbal. Onze stadgenoten demonsreerden hun, overwicht door met-7—4 win nen. Tot twintig minuten voor het einde wist Kerkrade echter stand te houden (44) maar toen werd het tempo hen te machtig. De doelpun ten kwamen van Schrumpf <3) Uoos- sens (1). Köbneman (1) en De Bruyn (2). Zaterdagavond gLng het in Maas tricht tegen MW. Deze club was er volgens onze zegsman wel wat te fel op gebrand de landskampioen een nederlaag toe te brengen. (Misschien wel oen goede waarschuwing voor het komende seizoen). Het ging echt Zuidelijk toe, maar. ondanks het har de spel bleef het een op hoog peil staande wedstrijd in een zeer snel tempo gespeeld. De plannen van MW gingen niet door want Schrumpf en Van Schljndel zorgden voor een 20 voorsprong 'en de ver dedigers waakten er wel voor dat niet meer dan" één' te'genpunt ge scoord werd en. dit eerst in de laatste minuten. '- Trek in slagroombooms? Banketbakker J, J. B. van de Groene Hiiledijk kwam Zondag morgen tot de ontdekking, dat on bevoegden Zaterdagnacht in zijn bakkerij en: winkel waren geweest. De bakker miste echter niet één gebakje. Vermoedelijk is de inbre ker geschrokken, van een fles room die tijdens zijn nachtelijk geschar rel is stukgevallen. De bakker vond tenminste de scherven. Uit het" onderzoek van do nolitie is gebleken, dat de 38-jarige fa brieksarbeider L. J. K. da bakkerij clandestien was b'nnengekomen. Gis'ermiddag is hij- gearresteerd en opgesloten in het bureau Sande- lingpkin. 1 (Jngez, Med.) Dodelijke val van de trap In zijn woning aan de !e Reserve; Boezemstraat is de 60-jarige por tier B. J. K. Zaterdagmiddag van' de trap gevallen] Hij kwam op het stenen portaal terecht. Even later werd hy door zijn vrouw bewuste loos en met een grote wond aan het achterhoofd gevonden. Een dokter kon slechts de dood constateren. Zaterdag en Zondag zullen op de Kralingse plas serie wedstrijden voor de B. M.- en 16 M2.-klas wor den gehouden. Er zullen maximaal 5 wedstrijden worden gezeid. Deze wedstrijden worden gehouden on der leiding van de watersport vereniging V.Z.O.D. en de K.Z.C, Dit zijn nu bok 'Comfort en bok Fedde met hun bazenR. van Oort uit Vlaardtngen en A. Schilt uit Kethel. Zaterdagmiddag wa ren bokken en b azen ook op de drukbezochte geitenkeuring, die de kring Rotterdam-Oost hield, op het terrein van de Schiedamse geitenfokvereniging „Ons Genoe gen" aan de Spieringshoek. Zo als U ziet, kijken Fedde en z'n vriend uiterst blijmoedig de we reld in. Als u de oorzaak nog niet tuisf, zij wonnen elk een eer ste prijs fn de bokken-schoon- heias wedstrijd. Best verdieiid, vindt u niet IHSraUCTfURS-OIRLOHA K.HJLC. WALDO VISSERIJSERICHT SCIIEVENIIïGEN Binnen van de haringvisserij: Sch 23 met 23 last, Sch 443 met 21 Jast, Seh 130 met lfr-last, Sch 25G met-17 last; Sch 9 met 16 last, Sch 87 met 21 last. Sch 104 met 32 last, Sch 53 met" 30 last, Sch 229 met 13 last. Sch 122 met 15 last; Sch 314 met 32 last Sch 262 met 14 last Sch 305 met 20 last Sch. 107 met 16 last. Sch H9 met 8 last. Sch 302 met 20 last, Sch 36 met 30 last. Sc 63 met .3 k. Besommingen kustvissers Sch 18 met 570, Sch 76 met t 620. Sch 11 met f 510; Sch 12 met 360; Sch; 67 met -200.-; Sch 65 met i 730; Sch 17 met 230; Sch. 3B met f 80.-: Sch 2 met f 20è, Sch 119 met f 70. UK 105 met 110. Kw 215 met 140. Kw 81 met t BO; SI. 5 met. 600: SI 2 met 100; SL 49 met f 90; SI 31 met 500; de Sch 23 besomdé 500 aan vatae haring en. vis.. Vangstberichten van hedenmorgen uit zee: Sch 78 geen vangst Sch 19S geen vangst Sch 245 geen vangst, Sch 24S 2 k„ Sch 254 geen vangst, Sch. 342 met 50 k uit de halve vleet. Sch 56 met 2 k.. Sch 1S9 met 14 k., Sch 263 met 1 k., Sch,339 geen vangst, Sch 365 met 14 k.. Sch 274 met k., Sch 39 «een vangst: Sch 201 geen vangst; Sch 264 1 k.. Sch 4 met 1 k., Sch 75 met 12 k._ Sch. 77 geen vangst. Sch 32 met 6 k.. Sch 40 geen vangst. Sch 48 met 6 k-, Sch 49 geen vangst, Sch 99 geen vangst, Sch 132 met 35 k., Sch 133 geen vangst. Sch 189 idem, Sch 247 idem; Sch. 285 tdem. Sch 5 15. 25, 30. ,69. 84. 210. 249. 2S7. 37, 79. 186, 46 81 64 73 116 14 125 hadden «een vangst. Sch 19 met eat 70 k. Sch. 45 met 30 k., Sch 248 met zat 40 k„ Sch 310 met zat 10 k.. Sch 312 ligt halve vleet te kaken, Sch 399 met zat 20 k.. Sch 223 met 10 k.. Sch 141 met 2 k., Sch 361 me 6 k.,* Sch 50 met 1 k, Sch 65 met 17 k.f Sch 140 zat 7 last, Sch 1B0 met 3 k,, Sch 242 met 10 k., Sch 3 niet getrawld, Sch 6 zat 17.k.. Sch 47 met 5 k., Sch 113 nog 25 mfjl. Sch 120 zat 75 k., Sch 325 met 5 k. laatste drie schoten 7 last. Sch. 333 zat 50 k. Sch 21 met zat 75 k. - VL 40 met 0 k. VI. 47 met 2 k„ VI 50 met 12 k. nog 45 netten. VI 53 met 2 k,. VI 61. met 50 k., VI 71 nog 10 mill, zat 70 k., VI. 78 met 1 k„ Sch 78 met 17 k,. VL 79 met 17 k.t VL 80 met 1 k. VI. 84 met 2 k.. VI. 112 met S k.. VI. 166 zat 100 k., VI. .196 met 17 k., VI 197 met 4 k. VI. 200 met 2 k. IJm 268 geen. vangst; Kw 68 met 1 k. PATRICIA MORRISON Een sensatie ia de jungle, - BUSTER KEATON Eén lach-succes. Toegang 14 Jaar. De cursus E.H.B.O. van de Ned. vereniging E.H.B-O. afd. Schiedam onder leiding van Dr. A; D. DE LEEUW: vangt aan WOENSDAG 14 SEPT. a.s. 's avnnds 8 uur -in. het Beursgebouw, - .-. Inschrijving^en inlichtingen bij de bestuursleden en het secretariaat,. EDISONSTRAAT 14A. Inlichtingen en Inschrijving dagelijks WALVISSTRAAT4 hoek Vismarkf -SCHjEDAM Fabriek van houtbewerking vraagt c. Brieven onder No. 4552 bureau van dit blad. Hartelijk dank aan' allen, die mijn 80ste verjaardag tot een voor mij onvergete lijke dag hebben gemaakt C. H. Schouten, B, K. laan 59, r - Rotterdamaedijk 225 a Telefoon 67642 STENO-TYPEN ENG. CONVERS. ENG„ FRANSE, DUITSE HANDELSCORB. ENG., FRANS, DUITS STENO BOEKHOUDEN MIDD. OPLEIDING in deze krant wórdt gelezen %>7 K in stad en land li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2