Jonge prof Harris slasït Jan Derksen en in de sprint van Italië verreweg het sterkste roeiland van Europa Vijf uur inotorgeknelter in Zandvoprt Nederlandse cricketers falen in le innings Nederlandse ploeg eerste in het landen klassement Stayer Pronk eindigt achter Frosio VanSwol stelt teleur Buitenlanders kwamen het circuit proheren Njord en Triton brengen het in de finale niet tot kampioenschap Neumeier-v. d. Meer op de vijfde plaats Tien wickets-zege mor Free Foresters Zeventig tippelaars1 wandelden honderd kilometer Maandag 29 Aug. 1949 3 KOPENHAGEN Reg Harris loert naar Jan Derksen om af te wachten of de Nederlander de aanval zal inzetten Als die aanval niet komt, demarreert Harris zelf en wel zo snel dat Derksen bij het uitkomen van de laatste bocht nauwelijk: het wiel van de Engelsman te pakken kan krijgen. Derkser. komt echter van boven af, weet zich nog tot een halve lengtr achterstand op te werken. Maar met twee laatste verwoed"1 pedaaitrappen passeert Harris als eerste de streep. Hij ii wereld-kampioen in ae sprint, in het eerste jaar dat hij naa het professionalisme is overgegaan. Jan Derksen is nummei twee en Arie van Vliet wordt als derde geklasseerd. Ook Zon dagm o r g e n is onze landgenoten een wereld-titel ontgaan In de finale van de stayerswedstrijd is Pronk tweede geworden achter de Italiaan Frosio. Maar na elk wereld-kampioen schap wordt een landenklasse ment opgemaakt. En in dit klas sement van Kopenhagen heeft het kleine .Nederland de meeste punten behaald. De vaderlandse ploeg won de Prix Desgrange, zo genoemd naar de stichter van de Tour de France.' Benk_ Faanhof, als amateur- kampioen op de weg" en Vinken als nummer drie, de derde plaats van Van Eist in de achter volging, de tweede van Pronk bij de stayers en de tweede en der- da plaats van Derksen en Van. Vliet in de sprint-finale brach ten die 14 punteif op. Heel Kopenhagen is vol bewonde ring over het rijden van Harris, de debutant in de sprint voor profs, die in de halve finale de titelhouder 1048, Arie van. Vliet versloeg. Op de laatste 100 meter is de Engelsman buitengewoon sterk. Zijn eindsprint lijkt op de befaamde sprong van Poeske Scherens in diens beste ja ren. Arie van Vliet nam zijn neder laag nog al blijmoedig op. .Harris -ging formidabel", verklaarde hij. Ook Jan Derksen, hoewei erg in genomen met zijn "tweede plaats, was over zijn eigen rijden niet 'te vreden. In de eerste rit lootte Van Vliet de kop tegen Harris, Het werd een prachtige race. Van Vliet demar reerde van kop, maar Harris zag toch nog kans om de achterstand van een lengte, op het laatste rechte eind, te reduceren, tot het verschil van een wiel. De tijd over de laatste 200 meter: 11,7 sec. Derkseh begon tegen Gerardin de aanval bij het uitkomen, van de voor laatste bocht. De snelheid, die onze landgenoot ontwikkelde was zo groot, dat Gerardin het niet verder kon brengen, dan een half wLeileng te verschil. Tijd 12 sec. In zijn tweede rit vertrok Harris van kop cn Van Vliet volgde op grote afstand.r-Deze zette, hoewer hij voldoende kans had gébad, zeer laat de aanval in. Zijn aanzet was sterk, maar Harris bleek over een langere sprint te beschikken. Tijd.11,9 sec. Niet alleen tussen Van Vliet en Harris was een derde rit nodig, maar ook tussen Derksen en Gerardin, In zijn tweede rit .vertrok Derksen van kop. Hij wachtte voortdurend op de aanval van Gerardin. Hij liet Ge rardin komen en deze,'de beslissen de aanval lancerend, sloegDerksen op de streep met miniem verschil tijd 12,2 sec. Gerardin lootte de derde .keér kop. maar drie kwart ronde voor het ein de nam Derksen, onbegrijpelijk ove rigens, deze over. Hij won met een kwart wiel (tijd 12,"6 sec.) en Derk sen bereikte hiermede de'finale. IN DE SPRINT-WEDSTRIJDEN om het wereldkampioenschap te Kopenhagen- won onze landge noot Jan Derksen op gemakke lijke wijze van de Belg Scherens, DE ENGELSMAN HARRIS won het wereldsprinikampioen8chap voor profs tijdens de wielerwed strijden te Kopenhagen. Harm ligt in eerste positie, onze land genoot Derksen in tweede tijdens de finale. Over het algemeen zwak spel tegen België SPA. De tweedaagse tenniswedstrijd tussen Belgie en Nederland ia Zondag middag In het water gevallen up de stand 13—12 voor onze zuiderburen, ter wijl nog drie partijen aan de gang waren. Regen maalde verder spelen onmogelijk, zodat besloten, werd de ont moeting als onbeslist te noteren. Eervol is Ueze landenwed strijd voor Nederland niet geworden. De heren wonnen van de 14 enkelspelen rer Slechts 5, waarbij nog In aanmerking moet worden, geno men dat de Belgen hun ranglljstspelers 1. 3 en 4 misten,. Bij de dames werden 4 overwinningen geboekt en 3' neder lagen geleden. Toch was de kans voor ons land groot geweest ook volgens de Belgen de ontmoeting te winnen, daar onze dubbels sterker te achten waren. De jeugdige. Hagenaar Van Dalsum, die ook verleden week tijdens de natio nale kampioenschappen pittig spel ten beate gaf, maakte een goed. internatio naal debuut door beide enkelspelen te 'wlön'èh. Zaterdag sloeg hij Toussaint met 3—6, 6—4, S—7 en Zondag de jeugd kampioen Mezzl met 11—2—6, 61. Onze -kampioen Van Swol stelde, erg 'teleur. Hij.verloor van Dellre, die als Washer, Peten en Geelhand- van de partij waren geweest, als vijfde had ge speeld, met S—fl, 4—8. In beide sets stond onze landgenoot met 4l voor; maar verloor omdat hij zijn aanvallen niet doorzette. Ook Brichant verraste Van Swol. nadat onze landgenoot de eerste set met 6—1 had gewonnen, met -3—6, 16. Wilton ea Linde speelden eveneens vrij zwak. Overigens verwijzen - wij naar de uitslagen. Ie dag: Van Swol verliest van Dellre 6a, 4—6. Kinkel verliest van Van. -don .Eynde 5—7, 3—6, Wilton verliest van Devroe 3—6, 4—6, Linck verliest van .■Van de Wiele 3—6, 6—2, 5—7, Van Mee geren si. Brichant 36, 6fl,64, Knot tenbelt verb van Rooman 5—7, 63, 46, Van Dalsum si. Houssaint 36, 64, 97, Beemink verl, van Mezzi 26, 61, 48, mej. Hermsen verl. van mevr. Van Leer 510, 36, mevr. Blaisse sl. mej. De Ridder 7—3, 6—2, mevr. Koos si, mevr. Paquet 8—2 63, mej. Rollin Cou- querque vérl. van mevr. Coeesens 1—6. 2—6, mevr. Blaisse en. Kinkel verl. van mevr. Isaak en Brichant 57, 68, mej. Hermsen ?n 'Linck sl. mevr. Dubois en Van den Eynde 6—2, 2—6, 75, mej. Rcilin Couquerque en Wilton sl.-mej. De Ridder en Borman 46, 8—c, 6—1, mevr. Schmier en Dehnert sl. mevr. Van Leer en Delire 7—5, 8—4. - 2e dag: Van; Swol..verl. van. Brichant met 6—1, 36, 1—6, Van Meegeren tegen Delire 6—2. 7—6 (gestopt), Linck verl. van Devroe met 26, 4—6, "Wilton verl. van Van de Wiele 4B, 1—6, Knot tenbelt sl. Van den Eynde met 6—1, 6—3, Rinkel sl. Rooman 7—9, 60, 64, Van Dalsum sl, Mezzi met 11S, 2—6, fi1, Beemink. tegen Toussaint 64, 55 (ge stopt), mej. Hermsen sl. mej. De Ridder 6—2, 6—4, mevr. Blaisse verl. van mevr. Van Leer 2—6, i6, mej. Rollin Cou querque sl. mevr. Paquet 3—6, 6—4, 6—0, mevr. Koos tegen mevr. Ca essen s 6—8, 1—3 gestopt) (Ing. Med.) JU ATB U« A2UN.OF.Z'N,BE5,T Prinses Juliana-beker weer voor Sagitta AMSTERDAM. Voor de acht- ste achtereenvolgende maal heeft het Amsterdamse Sagitta, dé club van Fanny Blankers beslag gelégd op de Prinses Juliana-beker. Het Haagse Celebes wist-voor Sagitta de estafette teLwinnen, en behaal de de tweede prijs. De eindstand was: Sagitta 59 pnt.; Celebes 42 pnt.; Zaanland 32 pnt,; FSV 22 pnt.; SHOT 14 pnt. De voornaamste uitslagen waren: 80 m. horden: 1, Lust. (Zaanland) 12.3 sec.; 2. Vos (FSV) 12.3 sec. 100 m. 1. Fanny Blankers (Sagitta) 11,9 sec.; 2. Brouwer (Celebes) 12.3 sec. 20Q m, 1. Fanny Blankers (Sa gitta 24.3 sec., 2. Kranenveld (Olympia) 26.6 sec. Kogelstoten: 1. Van Schouwen (Cel.) 11.75 m-, 2. Ans Fanhorst (Sag.) 11.42; m. 4 x 100 m. estafette: 1. Celebes 50.7 sec.; 2. Sagitta? 51.6 sec;; versprin gen: 1, van der Meyden (SHOT) 5.54 na.; 2.-Vos (FSV) 5.40 m.,Speer werpen 1. Muller (Slmono) 32,71 m2. Oosterlo (ADA) 56 'w*f Aon ie Veldhui] zen van ..De Rob ben" doeg ln de 2 km-zwemwedstrijd in zee bij Harllngen al haar mededin gers. Zij tikte als eerste, zelfs voor de heren, aan in 29 min. 25.0 sec. Van Daat- selaar werd tweede. Besson had tot 50 km bijna steeds aar. kop gelegen, doch zwichtte daarna voor een aanval van Frosio. Hij gaf later zeer ontmoedigd eveneens op. Pronk, die de eerste 60 ronden baast niet aan de strijd had deelgenomen, ging langzaam tempo versnellen en zeer tactisch rijdend zat hij 30 ronden voor het -einde op de twegde plaats achter Frosio,- gereed voor de beslissende .aanval. De Nederlander begon die aanval evenwel te laat en Frosio werd wereldkampioen. Tijd 1 uur 31 'min. 20 sec. 2. Pronk op 200 m. 3. Le- sueur op 250 m. Van Vliet nerveus In de „belle"tussenVan Vliet en Harris moest van Vliet de kop nemen. Hij was zeer nerveus, maar demarreerde toch uitstekend, nam een twee leng ten voorsprong. Doch de kracht van Harris, zijn enorm sterke aanzet en zijn grote souplesse zorgden; er voor, dat hij bij het ingaan van het laatste rechte eind met enkele trappen op de pedalen niet alleen naast, maar zelfs voorbij Van Vliet kwam. Tijd 11.5 aec. De titelhou der 1948 was geslagen, door de debu- tantl Derksen en Harris kwamen dus in de eindstrijd, die wij ln de aanhef beschre ven; DOor róet een korte sprint uit eer ste positie nog van Gerardin te win nen, legde Arie van Vliet beslag op de dCrdV plaats. Patterson, een 22-jsrlge Australiër, die er voorlopig niet aan denkt, beroeps- renner te worden, heeft de wereld-titel der sprinters bij de amateurs gewonnen. Hij versloeg de Fransman Lcgnay twee maal en won in de eindstrijd van BeJ- lenger (Frankrijk) eveneens twee keer. De derde prijs was voor de Zwitser Held. V' V- Vroeg in de weer Precies om acht uur Zondagmorgen een heel merkwaardige tijd klonk het startschot voor de eindstrijd der vijf Btayers, 100 km achter grote motoren. Deze finale was Zaterdagmiddag al be gonnen. doch moest, toen reeds 70 km warenafgelegd, wegens regen worden gestaakt. Onze landgenoot Pronk was daar niet rouwig om, want hij. zat Zater dag na l km al bp een gebroken zadell Besson (Zwitserland) achter Grosll- mond, Lesrueur (Frankrijk) achter Gue- rin, Frosio (Italië) achter Van Ingelhem en onze landgenoten Pronk en Bakker resp. achter. Wiersma en Kaeser hebben een vinnige strijd gestreden. Bakker ging op de duur evenwel erg stroef en moest na ruim 100 ronden opgeven. DE FINALE van het stdyersnum- mer over 100 Jcm. werd-gewon nen door de Italiaan Frosio. Onze landgenoot Pronk eindigde als tweede. Na afloop van de strijd feliciteert Pronk de Italiaan Fro sio met het behaalde kampioen schap. (TELEfotoAnp.) Vlug en Lenig wint de P-H.-beker LEIDEN - Voor de eerste maal sinds 1023 is Vlug" eu Lenig er in geslaagd de Prins Hendrikbeker in de wacht te slepen. De beste Neder landse ..athleten bonden gistermid dag op de Leidsé sintelbaan de strijd aan en in vele nummers waren de mensen met de rood-zwarte ster in de voorste gelederen te vinden. Jan* Kleijn zorgde op de 100 m voor de eerste Haagse zege, door in 10.8 sec. de eerste plaats tebezetten voor Sckolten en Meijer, die beiden 10.9 sec. noteerden. Op de 400. ;m zorgde SmUdigerf V en L) voor een verrassing door in 51.2 sec. achter De Kroon (50.9 sec.) op de tweede plaats te eindigen, daarbij Bakels- en Mahieu achter zich la tend. Op de 800 m. kwamen twee athleten beneden de 2 minuten nl. de Rotterdammer Knop en de Haar lemmer Van Gogh,, voor wie resp, 1.58.7 en 1.59.B werd afgedrukt. Ook de 1500 m. werd door Knop met 4 m. 16 sec. in de wacht gesleept. Govers (V en L) werd tweede in 4.17.3 sec. Groen won de 5000 m. in 16 m. 18.6 sec. Aad de Bruin zorgde voor een dubbele Haagse; overwin ning. op. de-nummers discuswerpen en; kogelstoten met resp. 42 m. 71 en 14 m; 8J4, Voor een verrassing zorgde ook ;de V en L'er Voren-, kamp, door zijn speer 58 m. 82 ver weg te gooien, de beste persoonlijke prestatie van, deze athleet. De, oudé rot Laraoree- sleepte met 3 m. 50 het polsstokspringen in de wacht en bewees, dat goede polsstoksprin gers in. Nederland met een kaars zijn te zoeken, V en L bezette met 78 pnt. de eerste plaats, gevolgd door AV '23 met 67 pnt en Haar lem met 54 pnt. AAC, de winnaar van vorig jaar, werd met 40 pnt. vierde. Alleen Wolverhampton nóg ongeslagen In de eerste divisie van de En gelse league is nu reeds nog maar één dub, die geen verliespunten heeft: Wolverhampton Wanderers, dat Zaterdag met 21 van New castle United won, de enige club die nog geen punt veroverd heeft. Tegen alle verwachting in verloor de kampioen Portsmouth van Blackpool, dat de overwinning voornamelijk dankte aan Stanley Mortensen. Het heeft niet veel ge scheeld of het pas gepromoveerde West Bromwich Albion had Ma in ches ter U. in eigen huis geklopt. Tot de laatste minuut had West Bromwich een voorsprong van 10, maar Pearson scoorde de ge lijkmaker. De ontmoeting Everton —Liverpool eindigde in 00 en werd bijgewoond door ruim 70.000 toeschouwers. De uitslagen zijn: Eerste divisie: Aston VillaFulham 31, Burn leyBolton Wanderers 21, Charl ton AthleticManchester City 3-1, ChelseaDerby County 1-2, Ever tonLiverpool 00, Huddersfield TownMiddlesbrough 22, Man chester UnitedWest Bromwich Albion 1—1, Portsmouth—Black pool 23, Stoke CityBirming ham City3—1, SunderlandArse nal 42, Wolverhampton Wande rers—Newcastle United 21. (Van onze sportredacteur) Zandvoort was Zoodag geen gunstige plaats voor mensen ruet een gevoelig hoofd. Vfjf uur heeft de badplaats onder motorgeknetter gelegen, dat eerst verstomdetoen de man met de geblokte vlag als een stieren vechter het dundoek voor de aanstormendb Morriason neerwapperde. Morrisson, geen Hollander doch een van de sterkste Australische lijders, die naar de Noordzeekust waren gekomen om nu zelf eens het. sneue circuit te proberen waarvan zü dé laatste tijd zulke uitstekende berich ten hadden vernomen. Achter de buitenlanderser waren er meer dan Australiërs alleen vochten de Nederlanders hun kampioenschappen uit. Plet Knijnenburg streed ondanks een gebroken vinger verbeten en in alle.nummers. Een verrassende verschijning was de speedwaycrack Henk Steman uit Voorburg, die het tollen op een klein baantje blijkbaar voor een ogenblik was gaan vervelen, een zijspan had aangehaakt en de duinen in opschudding bracht door alle weggroten ver achter zich te laten. Onze landgenoten lieten' zleh door de meeste buitenlanders niet verdringen, alleen de twee Australiërs hadden te snelle machines, twee kolossen van Nortons, waarmede zij des temeer tot de overtuiging kwamen dat dit Hollandse circuit van prima kwaliteit is. tank zijn bekende speedway-JAF, Australiërs verschijnen met „double knockers"' Henk Steman in de zijspanklasse met een Eysink, een vreemdere combinatie was haast niet denk baar. Wie zijn machine echter van dichtbli bekeek, kwam spoedig tot de ontdekking dat zich onder deze AMSTERDAM Minister-president Drees en burgemeester D'Ailly van Amsterdam, tezamen met hun echtgenoten in een auto, heftben Zondag steeds mee heen en weer gereden langs de prachtige Boshaan en gok zij hebben kunnen constateren, dat Italië, dat door ziekte van een deelnemer uitsluitend ver stek liet gaan op de skiff, zich opnieuw, zonder enige concur rentie verreweg het sterkste roeiland van Europa heeft ge toond. Het behaalde niet-minder dan vier van de zeven Euro pese kampioenstitels, de tweede plaats in de double sculls en de derde in de twee zonder stuurman. Italië blijft dus in het bezit van de FISA-wisselprijs, de z,g. Coupe Glandaz. Na Italië neemt Denemarken bij deze Europese kampioenschappen de in verhouding bescheiden tweede plaats in. Dit land kreeg o.m. één titel, evenals Tsjeeho-Siowakije, Zweden en de Verenigde Sta ten. Nederland bezette één derde plaats, een vierde en twee laatste. •-v De Nederlandse roeiers hebben zich beter geweerd, dan menigeen had verwacht Vier van de vijf Oranje-ploegen kwamen in. de fi nale. Alleen de gestuurde vier van Njord wist het niet zo ver te bren gen. De fraaie zege van de gestuur de twee van Triton was het groot ste -Nederlandse succes tijdens de herkansingen van Zaterdag. Hier door plaatsten de Utrechters zich met de ongestuurde vier en de acht van -Njord, alsmede de double seull van Willem UI in de eind strijd. Men hoopte op eervolle pres taties, doch de voornaamste ver wachtingen waren gebaseerd on de (Van onze. cricketmedewerker) DEN HAAG. Het Nederlandse cric ket-elftal heeft in de tweedaagse wed strijd tegen de Engelse Free Foresters een.zware nederlaag geleden. Tot grote teleurstelling van het talrijke publiek faalde het Nederlands elftal na cca ge wonnen toss volkomen op het zeer goe de, doch zeker niet dodelijke bowlen van Chignell (5—26) en DawaU Smith (4 voor 32), in welk succes wicketkeeper Shorto met 4 gevangen en 1 gestumped een zeer belangrijk aandeel had. Slechts de Baare hield zijn wicket ge durende rulra V/j uur in tact voor 17 runs. Verder kwamen slechts de VlUe- heuve (13-3x4), v. Weelde <11-2x4) cn Leeftink (11-1x4) in de dubbelcljrers. Het totaal werd 94, een zeer slecht resultaat, hetgeen do inleiding vormde voor de zware nederlaag. Om kwart over twee openden Hewet- son en Willatt de innings dor Free Fo resters op het bowlen van Leeftink en Sanders. Op 25 kwam het eerste succes, toen eerstgenoemde door Sanders werd gebowled (10), Hierna volgden twee successen, toen op 33 do lefthander Bloy en op 35Shuttleworth, die beide ln Haarlem een century hadden gemaakt, reeds hun beun hadden gehad. Shutt leworth ging run out dank zij een schit terend staaltje veldwerk van onze meest briLlante fielder, de Villeneuve, die de bal na zeer snel toelopen met een hand oppikte en Vanaf zijn coverpointpositle bliksemsnel ineens in het wicket gooide. Captain Brodhurst bracht het met het onverstoorbaar kalme openingsbat WJ1- latt tot 7B, op welk totaal v. Weelde hem voor 29 (2x4) in de slups ultving op het bowlen van Dries, die in dezelf de over met een fraaie bal het wicket, van Henderson nam (78 voor 5). Vlak' Helaas werd vooral het veldwerk na de thee aanmerkelijk minder. Zo werd Willatt op een totaal van 115 met rijn persoonlijke serie op 38 in de slips ge mist. Nadat Chignell voor een harde 22 <Gx4) door colthoff gestumped op het werd gebowled (113 voor 6) en Darwall Smith door Colthoff achter het wicket ten zijn 50 (144 voor- 7), Met Henry voerde hy^hiema het .tempo op en pas op 208 werd hij voor een prachtige 78 (6x4) door Calthoff gestromped op het bowlen van .v, d. Bijl. Hanry liet nog enig vuurwerk zien, totdat op 235 v. Weelde hem aan de boundary uitving. Zijn harde 5B bevatte 6 vieren en 4 drieën. Even voor 7 uur kwam hef ein de op een totaal van 251, zodat het Nederlands elftal Zondag met een ach terstand van 157 moest beginnen te batten. Sanders (2-68) cn Dries (2-55) hadden uitstekend gebowJed, doch zon der veel geluk. Leeftink (1-47) zagen wij wel eens beter, terwijl v. Weelde (1-27 ln 11 overs, waarvan 5 maidens) lastig bespeelbaar bleek v, d, BJjl veroverde de overige 3 wickets voor 40 runs. Nog een slechte start De start van de tweede innings was wederom slecht. Op 39 was. het ope- nlngspaar al verdwenen (de Baare 12). Galloig de Villeneuve speelden hierna uitstekend en voerden de score met prachtige slagen op tot 73. op welk totaal laatstgenoemde schitterend door Willatt op deep cover werd gevangen (27, 1x6, 2x4). Op. 77 kwam Callots, die nog 1 run nodig had, om zijn 1000 voor dit seizoen te voltooien, vooruit op een iegbreak van Bloy en werd door Shorto gestrompt voor een uitstekende 31 (2x4, 3x3). v. d. Bijl speeide zich rustig in, terwijl Leeftink snel scoorde en met een 4 hoog over mid-off de 100 opbracht. Op 113 werd h(j echter te wild (2S, 3x4, 2x3) op het bowlen, van Bloy. welke laatste op 132 ook het wicket van v. d. Bijl voor een goede 23 (2x4, 1x3) ver overde. Hierna kwam aanvoerder v. Manen steun verlenen aan v Weelde, die zeer goed stond te spelen. Met een fraaie 6 passeerde deze het Engelse totaal, doch toen de lefthander Fraser werd aangezet, kwamen de moeilijkhe den, Op 186 nam hij het wicket van ae captain (19-2x4). Op 193 velde een prachtbal het wicket van topscorerv. Weelde (30, 1x6, 4x4) en ook een enor me 6 van Colthoff hoog over de tribune op Bloy mocht niet meer baten. Het eindo kwam op 204. De bowlingcljfers der gasten lulden: Darwall Smith 2-33, Chignell 1-29, Fra ters 4-37. Bloy 3-74. Het kostte de gasten na de thee wei nig moeite om zonder wicketverlies de •benodigde 48 runs te maken (Havetson 34 en Willatt 13 notout), zqdat het einda kwanv met een 10 wlcketzego voor de Free Foresters. Afgezien van de fatale oerste Innings, had ol, de wedstrijd nog een zeer span nend einde kun hen krijgen met de mo gelijkheid van een draw. Indien de Nederlanders in de tweede Innings min der snel hadden gescored (ca, 80 runs per uur is zeer snel), zodat automatisch minder tijd beschikbaar zou zijn ge weest voor de gasten, om het totaal te passeren. De scores luiden:' .h Nederlands Elftal 94 cn 204. Free Foresters 251 en 48 voor 0, I double scull met Neumeier en Van der Meer, de titelhouders. Het was reeds twijfelachtig of zij beiden de Denen Parsner en Laxsen achter zich zouden kunnen laten, maar het resultaat Zondag, was werkelijk .teleurstellend.- Want deze Amster dammer^,als voornaamste Neder landse troeven, verloren njet alleen van de Denen, maar ze zagen ook de zwakste ploeg, die de Italianen hadden mee gebracht ent bovendien de Franse double scull aan zich voorbij gaan. Denemarken was favoriet bij de gestuurde vieren. Deze ploeg had in de heats ook de snelste tijd ge noteerd. Nederland en Denemarken waren het eerst weg bij de start, maar de Denen namen daarna met een de leiding, gevolgd door Joe goslavië én Italië, dat nog vóór er 500 meter waren verroeid de kop over nam. De Tritonploeg bleef al spoedig geheel (achter. Na 125p meter kwamen de Joe- goslaven langzaam naar voren en. bedreigden de Italianen, maar ook de sterke Deense ploeg met het 14- jarige stuurmannetje. zette .op. Zo kwam.de Finish nader met Italië nog steeds leidend, maar steeds fel ler bedreigd door Denemarken. Ook België sloeg een spurt en nes telde zich1 op de derde plaats. De Italianen passeerden de finish met een taftlengte voorsprong. Vierde werd Joegoslavië, Triton vijfde. Op de beste plaats De acht van Njord hield zich kranig en lag op de 500 meter- lijn gelijk met Frankrijk. Toen had Italië reeds de'leiding genomen? De Oranjehemden roeiden een tempo van 33 en deden vriend en vijand verbaasd staan, toen zij zelfs de Tsjechen op de tweede plaats gin gen bedreigen. Met een volle lengte voor op Frankrijk eindigde de Njordploeg buiten verwachting mooi op de derde plaats met ruim een lengte achterstand op de Italianen. 1. Italië; 2. Tsjecboslowaklje; 3. Nederland; 4. Frankrijk; 5. Zweden. Moto Guzzi'B fameuze vier zonder stuurman, ongeslagen ssdert 1947, Euro pees en Olympisch kampioen, nam de strbd op tegen Denemarken. Noorwe gen. Nederland (Njord) cn Belgtë, en was ln een fantastisch tempo van 44 ook het eerste weg bij de start. Njord startte eveneens snel, maar nam toch direct een der laatste plaatsen Jn. 1. Italië: 2. Denemarken; 3. Noorwe gen; 4. België: 5. Nederland. De prestatie van de stuurmanloze Zweedse ploeg, die bestond uit Gunnars- son en Torbentsson mag welhaast onge ëvenaard worden genoemd. Kenneltfk roeiden de beide Zweden met de voor opgezette bedoeling, hun krachten tot de finish zoveel mogelijk te aparen. Zij lagen vrijwel constant op de vierde plaats, met ongeveer 2Ï«. lengte achter stand. maar met een tempo van meer den 40 «lagen p. m. schoten zij da lei dende Belgen grandioos yoorbij, op 5 meter voor de finish, die zij toch. nog met een halve lengte voorsprong op de Belgen passeerden! Kelly's revanche s jonge Europese skilfkompioen John B. Kelly uit de Verenigde Sta ten, zag er volkomen fit uit na afloop van de race tegen de Tsjech Vrba. de Zwitser Keiler. Verey uit Folen en RiB- sc uit Uruguay, die met hem de vijf sterkste aklffeurs ter wereld zijn. Kelly had revanche, genomen voor de sensa tionele nederlaag, die hij verleden jaar tijdens de Olympische Spelen, leed in zijn demi-finale tegen Risso. Met een centimeter verschil werd Kelly toen tij dens een wolkbreuk verslagen cn uitge schakeld. Zondag won Kelly met een STERKSTE SKIFFEUR was btf de Europese roeikampioenschap- pen op de Bosbaan de Ameri kaan Kelly, die met een straat lengte revanche nam op Risso uit Uruguay. straatlengte, maar dat kwam misschien doordat Risso een nieuwe boot gebruik te, die naar hij zet te veel „sprong" in het water. Vier met stuurman: 1. en Europees kampioen Italië 6.570; 2, Zwitserland; Denemarken; 4. Frankrijk; 5. Noor wegen. Twee zonder stuurman: 1. en Europeen kampioen Zweden 7.28.2; 2. België 7J29.Z; 3. Italië; 4. Denemarken. Skif: 1, en Europees kampioen V.St. (John. B, Kelly) 7.30.8; 2. Tsjechoslowa- wfje (Vrba); 3, Zwitserland (Keiler); Polen (Verey); 5. Uruguay {Risso). Twee met stuurman: 1, en Europees kampioen Italië 7.55.0; 2. Denemarken; 3. België; 4. Joegoslavië; 5. Nederland (Triton) 8.06.4. Vier zonder stuurman: 1. en Europees kampioen Italië 6.45.2; 2. Denemarken; 3. Noorwegen; 4. België: 3. Nederland (Njord) 7.06.4. Double Sculls: 1. cn Europees kam pioen Denemarken 6.57.2; 2. Italië; 3. Frankrijk; 4. Nederland (Neumeier en v. d. Meer, Willem III) 7.07.0; 8. Groot Brittannië, Achtricmsgieken: 1. en Europees kam pioen Italië 6.11.0; 2. Tsjechoslawalcije; 3. Nederland (Njord) 6.15,4; 4. Frank rijk; 6, Zweden. verschool. Ook Steman trok het Zandvoortse parcours sterk en hoe wel hij nergens In het programma was te vinden, en in beide series vrfl slecht van start ging, .was het spoedig duidelijk, dat deze speciale machine voor de sintels ook op het asfalt verbazend snel was. Daar kon de prima onderhouden BMW van Knijnenburg niet tegenop, noch de brullende Zündapp van de Rotter dammer Van Rooycn en evenmin do BMW van Zuur of de DKW van Poel. Beide malen duurde het slechts kort of Steman was voor de anderen uit het gericht verdwenen en Itet zich niet meer zien.. De 500 cc, die evenals de 350 cc, internationaal was, gaf voor de zo veelste maal een verwoede strfld to zien icesen Piet Knijnenburg en Drikus Vear. Beiden stonden tot nu toe in pun- te:iaantal gelijk, zodat deze rit de beslissing moest brengen. De twee rivalen warDn zo gebrand op de overwinning dat zfl bij ae start zelfs beide Australiërs Hint on en Morris son verrasten. Het snelste was de Belg GoffLn weg, die evenwel na twee ronden in.geen velden of we gen meer was te ontdekken. Hihton en Mcrrisson zetten de achtervol ging op beide Nederlanders in en het duurde niet lang of zitf; slokten hem met hun „doublé knockërs", zoala de geweldige Nortons heten, die zij persoonlijk van de Brit Joe Craig hadden gekregen, op. "Van een duel tussen beide Australiërs kwam tenslotte niets terecht omdat Hin- ton in de flauwe bocht voor de Hun- zerug iets te veel wilde forceren, waardoor h(] ln. het -zand terecht kwam en enige malen over de kop sloeg. Niet dat dit hem de str(]d deea staken, want nadat h(j even Lussen de Knieën zgn stuur hnd recht gezet, snorde hij verder, ech ter met een halve ronde achter stand. Het gevecht ti'ssen Veer eu Knijnenburg bleef spannend, tot eni ge ronden voor het einde. Nu eens schoot Piet Kn(jnenburg door ver metel de bochten te nemen naar voren, dan weer verscheen de oran je helm van'Drikua het'eerst; Ten slotte bJeek de Triumph van laatst genoemde over iets meer reserves te beschikken. George Morrisson was onbedreigd eerpte geworden. Natuuriyk was Dick Renooy weer de snelste in de 125-kIasae. hoewel Van Zutphon en Heineman hem lan ge t(jd bedreigden. Do voornaamste uitslagen luiden: 125 cc Nationaal: 12 ronden 50.316 km: 1. en kampioen van Nederland Renooy (Eysink) 30 min. 53.S sec. Gem. snelheid 97.70 km; 2. Van Zut- phen (Eysink); 3.-.Heineman:' (Ey sink); 250 cc klasse nationaal: 15 ronden: 62.895 km. 1. Postma (Mo to Guzzi) .35 min, 44.3 sec., gem. snelheid 105.59 km. (was reeds kampioen van Nederland); 2. Van Dongen (DKW); 3. Knijnenburg (DKW). 350 cc internationaal: 25 ronden: 104.825 km. 1. Hïnton (Nor ton) Australië in 53 min. 0.3 sec. gem. snelheid 118.87 km.; 2. Morris son (Norton) Australië; 3. Van Rijswijk (Velocette) 53 min. 11.8 sec. (kampioen van Nederland). 500 cc internationaal 25 ronden .104.825 km: 1. Morrisson (Norton) Austra lië ln 51 min. 41.6 sec,, gem. snel heid 121.6 km; 2. Veer Jr (Triumph) kampioen van Nederland.; 3. Knij nenburg (BMW).; 4. Hlnton (Nor ton) Australië, snelste ronde J25.38 km.. Ztfspanklasse' nationaal: 2 manches van 6 ronden: 25.168 km: totaaluitslag: 1. Steman (JAP); 2. Van Rooyen (Zündapp); 3. Knijnen burg (BMW). En waren 18 uur onderweg Enkele minuten o ver 10 ver trók ken Zaterdagavond 76 wandelaars voor een mars van 100 km., welke de Rotterdamse Wandelsport Ver eniging voor de tiende maal orga niseerde. In stevig, maar niet over dreven tempo ging het naar Delft, waar veel belangstelling van het publiek besfond, omdat men dacht, dat er een recordpoging zou wor den gedaan. Te wassenaar werden de eerste drie uitvallèrs genoteerd. Via Leiden ging het onder voortdu rend goede weersomstandigheden .naar Alphen, Hier. gaven enige wandelaars het op. Na Bodegraven liep de route naar Gouda en van daar naar R'dam. Op 't laatste st'uk stopte nog een wandelaar, zodat ondanks ae goede zorgen van de EHBO in totaal 8 wandelaars-het hebben moeten opgeven. Omstreeks half 5 Zondagmiddag, dus ander half uur binnen de maximaal toe gestane tijd toas de laatste loper: binnen. De heer Jac. Brehm te Delft volbracht de 100 km. voor de negende keer, de heer J. van Baar- le te Rotterdam voor'de 8ste keer, de heer P. de Groot, Rotterdam Voor de 6e maal en vier taande laars liepen voor de vijfde keer maeFEr hebben nu 68 wandelaars het recht, gekregen voor de mars Brussel Rotterdam over 150 km. op 17 en 18 «September in te schrijven. Schaakwedstrijd Nederland Gr. Bnttannië DEN HAAG. -- 'Het bestuur, vah 'de Kan. Ned. Schaakbond.heeft de volgende epelerB uitgenodigd voor de match" tua- «en 'Nederland en Groot-Brittahnië, welke op 17 en 18,September te.Utïecht zal plaats hebben: dr, M. Euwa, N. Cort- lever, H. Kramer, T. D. van Scheltlnga, mr, dr. J. H. O, Graaf van dén Boacb, W_ J Mührlng, Ir. H. J. van Slaenis. Chr. Vlagsma, mr. Ed. Spanjaard en F. W. J. Hennebcrke. Allen hebben do uit nodiging aanvaard. De Britse ploeg zal als volgt zijn «amen gea leid: Alexander, Broadbent, air Thomas, FalrhUrst, MLlner,Barry, Home, Fazekas; Hooper, Bowen en Wood; - Aan Nederlandse .zijde ontbreekt Lod. Prins, die wegens verbintenissen in het" buitenland niet kan medespelen.1 Dé britten zullen het moeten, stellen zonder Golombek en Winter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3