Feijenoord verloor tegen Emma de Zilveren Bal I Eindhoven en Dordt plaatsten zich in de finale Slechte en goede wedstrijden Antwerpen won Maas en Scheldebeker Zilveren Dom ontglipt de Xerxanen Interessant jeugdpoloweekend Grommende Feijenoord-Tijgers versloegen de Schotten Kralingse Zeilweek werd een ware drij f partij Honkballend, Sparta won van Zeeburgia mmm 4 Maandag 29 Aug, 1949. Kok slaat de bal nog weg, maar direct daarop zal C. v. d. Gijp in koppen en aan Emma de leiding bezorgen. Fetfenoord ls do zilveren bal kwijt: Emma en Eindhoven gaan er nu volgende week om kampen. Een actieve Dordtse ploeg heeft met fris spel het toch al wankele Fetfenoord, dat in de kwart finale slechts door het nemen van strafschoppen van Heracles kon winnen, in. de halve finale .met 30 verslagen. De nauwelijks achttienjarige midvoor van Emma, C, v. d. Gljjp, nam twee van deze drie doelpunten voor zijn rekening, ter wijl aan de andere kant de voorhoede van Feijenoord wanhopig vocht tegen haar eigen enproduciivitelt. Willem U verloor in de halve finale een heel tamme party met 1—S "van Eindhoven, dat juist in de kwart finale een moeizame 21 overwinning op VVV had behaald. Alles werkte mede om deze dag tot een schitterende voetbaldag te maken, maar de eerste drie wed strijden konden het enthousiasme van. de bezoekers niet wekken. Em ma en Wageningen kwamen op een nog enigszins glad veld tegenover elkaar te staan. De Dordtenaren zaten meteen voor het Wageningse doel en verzekerden zich voor de eerste helft van de wedstrijd van de meerderheid. Zij kregen direct mooie kansen, en na tien minuten scoorde Oekenburg het eerste doel- j punt uit een hoekschop van J. v. d, I Gijp. De vier Van der Gyps en 'Oekenburg bleven voor het Wage ningse doel zonder te kunnen sco ren, er waren nogal wat verwarde worstelingen, wat de wedstrijd er niet mooier op maakte. Alleen een enkele .uitval van Wageningen, waardoor het spel heen en weer be- ;gon te golven, bracht nog enige aantrekkelijkheid. - Na de rust kwam Wageningen f sterker opzetten. Drost kreeg direct J een prachtige kans om gelijk te ma ken, maar hij miste. Aan de andere kant was J. v. d. Gijp bij een mooie aanval snel naar binnen gezwenkt, het tweede doelpunt was binnen zijn bereik, doch de paal keerde de bal. In de laataté minuten moest Emma met hand en tand verdedigen, waar bij rechtsbinnen Smit en doelman Scholten, die trouwens in de latere wedstrijd tegen Feijenoord. ook hun mannetje stonden, de voorhoede van Wageningen tot vertwijfeling brachten. FeyenoordHeraclès Feyenoord-Heracles gaf nog wel eens wat aardigs te zien bij de aan vallen van de voorhoede van Hera cles, die dikwijls gevaarlijk waren en waarin linksbuiten Kamphuis het leeuwenaandeel had. Scheidsrechter Van der Meer, die streng leidde, moest nogal wat critiek verduren van het publiek. Het begin van de wedstrijd werd in hoog tempo ge speeld, met aanvallen van beide zflden. Reeds na vijf minuten kreeg Fejjenoord een hoekschop te nemen, die echter werd weggewerkt. De houders van de Zilveren 'bal hielden kort daarop hun hart vast, toen Pezïe in vrije positie voor het doel de bal goed toegespeeld kreeg van Kamphuis. De bal ging evenwel naast en met de rust was de stand nog 00. Na de rust zorgde Van der Veen dikwijls voor spannende ogenblik ken, de aanvallen van Heracles blij ven gevaarlgk, maar onvruchtbaar, de voorhoede van Feijenoord brengt het niet verder dan tot enige on samenhangende aanvallen, vooral de vleugels moesten hier het werk opknappen. Jammer was het dat de scheidsrechter niet zag dat Van der Eist Munster bij de arm vasthield toen deze hem passeerde en alleen met de bal op het doel wilde af gaan. In het laatste kwartier was Feijenoord overtuigend in de meer derheid. Heracles werd geheel te ruggedrongen en kon zich slechts bepalen tot een paar uitvallen, die soms wel eens gevaarlijk dreigden te worden, omdat Kok blijkbaar zijn zenuwen niet helemaal meester was. Direct na een paar aanvallen van Heracles kwam het einde, waarna Feijenoord er in slaagde om bij de strafschoppen te winnen. Willem II—R.C.H. Willem II liet in de tweede helft van de wedstrijd tegen RCH meer bevredigend voetbal zien. Nadat het j begin van de wedstrijd, voor RCH j was geweest twee corners in de eerste acht minuten waarbij Bo- termans eenmaal op- schitterende wyze de bal uit zijn doel hield, be gon Willem II steeds meer op te dringen. Het duurde echter tot na de rust voor het eerste doelpunt kwam, van de voet van Verreyt, RCH güig direct stefker aanvallen, maar het gelukte de hard werken de Kanse niet langs Van Loon en Mertens te komen. Door de twijfe lende houding; van v. d. Vliet, die waarschijnlijk in de war gebracht werd door een fluitje, gelukte het Becx, die doorspeelde, een tweede doelpunt voor zijn club te maken. Uit een buitenspelpositie werd nog een derde doelpunt gemaakt,dat evenwel niet is toegekend, Toch spanning Eerst de vierde wedstrijd bracht de lang verbeide spanning. Eind hoven en VVV vochten een felle-en mooie strgd.om .de plaats in de halve finale. Gedurende de gehele tweede helft van deze wedstrijd be legerde WV het doel van de Eind- hovenaren, nadat die in de eerste helft de leiding hadden genomen door een doelpunt van Kemenade. Het was volkomen onverwachts ge beurd. Kemenade kreeg de bal voor zijn voeten op een respectabele af stand van. het doel, hg waagde het met een ver schot. Deelman Simons zag de bal aankomen en stelde 'zich op, maar het leder raakte nog even een speler van WV, veranderde van richting en verdween onhoudbaar in het net. Het was trouwens niet het enige, harde schot, dat Simons te verwerken kreeg. De Eindhovena» r^n hadden er blikbaar plezier in en probeerden het telkens weer. Het begon al direct na de aanvang, toen Koole het met een hard schot van links probeerde. Simons was vol komen verrast en hing als een aap in zgn doelpaal, gelukkig voor hem ging de bal voor het doel langs en kon worden weggewerkt. De" Eindhovense voorhoed© liet mooi samenspel zien en goed opge zette aanvallen, waartegenover Rotterdam ts het nieuwe seizoen niet zo best begonnen, met twee nederlagen tegen Antwerpen. Fe jeugdploeg moest met 41 tegen de Antwerpse jeugd het onderspit delven, de seniorenplceg ver loor met S2, Kr zijn voor de laatste nederlaag wel enkele excuses aan te voeren, maar dat zullen we niet doen. Rotterdam heeft uitgesproken slecht gespeeld en de zege niet verdiend, ai zag het er enkele malen toch nog naar tilt. dat de beker in Rotterdamse han den zou blijven. Het begin was al slecht en het was niet te voorkomen, dat de Slnjorert succes zouden behalen. De lange Sche- pens wist dan ook na zes minuten de kor£ te vinden. Daar bleef het tenslotte voor de rust btj, een onbevredigend re sultaat na drie kwartier spelen. De rust bleek de mensen wel goed gedaan te hebben, want direct na de hervatting werd aan heide zijden al thans roet wat meer overleg gespeeld. Het succes kwam het eerst aan Rotter damse zijde. Rutgers wist fraai gelijk te maken en enkele minuten later pas seerde Den Hartigh zijn tegenstander, zodat Rotterdam met 2—1 leidde. Onge lukkigerwijs werd een strafworp ver oorzaakt. die mej. M. Ceulemans over.- els bij België—Nederland benutte: 2—2. Na geruime tijd bracht Eeckhout Ant werpen met 3—2 voor. maar verder kwam deze aanval ook weer niet eo toen een half uur verstreken was. koa Jaap Bezemer na een mooie combina tie weer gelijk maken: 33. In de be ginopstelling was Antwerpen het gevaar lijkst en vooral ciaes bezorgde rijn te genspeler veel hoofdbrekens. De vlug ge Seal disman wist tweemaal doel te treffen, waardoor Botterdam met 5—3 verloor. De stand van de wedstrijdenreeks om de Maas- en Scheldebeker is thans: Rotterdam 22 14 2 6 30 B3-53 Antwerpen .22 6 2 14 14 53—99 VVV een goed functionnerenda ver dediging stelde. Direct na de rust begonnen de VW'ers zo sterk aan te vallen, dat het doelpunten moest gaan regenen. Maar dat gebeurde niet. Zo werd een bal. die keeper Van dén Einden reeds gepasseerd was, op het laatste ogenblik nog weggetrapt door Van Tuyl. De bal vloog iedere keer rakelings langs het doel zonder er in te gaan en tot overmaat van ramp voor de VVV- ers maakten de Eindhovenaren er aan de andere kant nog een puntje bij. Van Melis passeerde daar een paar tegenstanders en scoorde on houdbaar. Eindelijk toch een paar minuten voor het einde zag Verbruggen kans om er nog 21 van te: maken. Dat Emma toch. Emma heeft in de halve finale tegen Feijenoord een aantrekkelijk spel laten zien. De Dordtenaren zet ten hun aanvallen mooi op, werkten ze goed af, plaatsten helemaal niet slecht en maakten Feijenoord, waar. in het verband ontbrak, volkomen kansloos. Het begin van de wed strijd gaf een overwicht van Feijen oord te zien, de spelers van Emma waren onzeker en moesten blijkbaar eerst eens even zien met wie zij te doen hadden. Toen er echter een maal een corner geforceerd was werden zij stoutmoediger. Er moest hoekschop op hoekschop worden ge nomen en Kok had het druk. Toen kreeg de jeugdige middenvoor C. v. d. Gijp zgn kans bij het nemen van zo'n hoekschop. Hij bezorgde zijn club de leiding met een mooie kop bal, nadat Kok de bal eerst had weggeslagen. Van Kils donk liet daarop aan de andere kant zien, hoe een vrije schop aan de rand van het straf schopgebied moet worden genomen, maar de bal wordt tot corner ver werkt en met die. corner wist de Dordtse verdediging wel raai. Na de rust wist Smit nog slechts op het allerlaatste'ogenblik een doel punt te voorkomen toen een bal van Van Steenbergen Scholtens al ge passeerd was. Direct daarop maakte C, v. d. Gijp zgn tweede doelpunt, toen hij alleen tussen twee verdedi gers van Feijenoord door glipte. De voorhoede van Feijenoord, waarin Brandes hard gemist werd, deed al het mogelijke om nog een doelpunt te forceren, maar het gelukte hun niet, maar we! hun tegenstander Oekenburg, die uit een mooie voor zet van J, v. d. Gijp de stand met een kopbal op 3—0 bracht. De tweede wedstrijd in de demi- finale, die tussen Willem II en Eind hoven, gaf weinig moois te zien. De spelers schenen tamelijk vermoeid en overal verlangde men naar het eindsignaal en de beslissing. Melis zag kans twee doelpunten te maken voor zijn club, waartegen Willem n er slechts één van de voet'van Ver reyt kon stellen. De uitslag van de wedstrijden om het clubkampioenschap van de B.R.C, Feijenoord* luidt: Nieuwelingen; 1, Noordzij 65 km 1 uur 57 min., kampioen, 2. M. 'van Gils, 3. B. van Duyn. A. juniores: 31 km: 1. J. Lagelöf, kam pioen In 1 uur, 2, K. Kabouw, a. S. van Amen. B. juniores: 20 km: 1. P. Stroes, kam pioen 40 min., 2. C. Rouss. KORFBAL, Rotterdammers maakten uitstekende indruk Zes, met onfeilbare zekerheid door Cas Louwe genomen straf schoppen, hebben Xerxes Zondag in de finale gebracht van het toür- nooi om de Zilveren Dom, dat in het Utrechtse Stadion werd gehou den. Xerxes had nl. in de eerste ronde met 2-2 gelijk gespeeld tegen EDO. Daardoor bungelde de kostbare Dom als het ware san een zijden, draadje, want als de Rotterdammers die finale wonnen, 2ouden ze de prijs definitief in hun bezit hebben en zou de kas van dè organiserende vereniging, Velox, een gevoelige aderlating moeten ondergaan. De finale tegen Longa bracht het hele stadion in rep en roer, want al weer kwam het einde met een gelijk spel (2-2). In de verlenging slaagde Van Roessel, die deze dag niet tot veel bijzondere prestaties kwam, er in, de stand op 3-2 te brengen. De Zilveren Dom ging dus naar Tilburg en blijft tenmin ste nog een jaar in circulatie, tot grote vreugde overigens van de Utrechtse penningmeester. De Rotterdammers maakten een uitstekende indruk. Zij waren in de eerste ronde tegen EDO beslist de sterkste partij. Een ondoordacht ogenblik van De Leeuw kostte een strafschop, die Xerxes de over winning deed ontgaan. Koning opende de score en Beun maakte nog voor de rust het tweede Rot terdamse doelpunt. De eindstand in deze eerste wedstrijd was, zoals gezegd, 2-2. Rootselaar (EDO) be nutte alle drie strafschoppen, maar Louwe ook' In de tweede serie van Rootselaar stak Van de Peppel deze één keer een spaak in het wiel. Cas Louwe maakte in zpn tweede serie van drie penalties geen fout. In de finale zorgden Van der Hout (Longa) en Daamen voor een 1-1 ruststand. Na de hervatting scoorden respectievelijk Schelle ken s en Rjjshouwer. „Kikvorsen"-team won van S.V.H. 1 Een eerste prijs in de vormvan een prachtige wisselbeker was het resultaat waarmee de Franse jeugdploeg van Les Enfants de Neptune uit Tourcoing, de meest verre deelnemer aan. het Inter-, nationale jeugd-waterpoki tóurnooi ge-, organ!seerd door S.V.H. in het Zwarte Plasje te Hillegersberg, naar huis terug kon keren. Hun lange reis was dus niet tevergeefs geweest. Het ging niet ge makkelijk deze beker veroveren. Zeker niet in de laatste wedstrijd tegen, de Koninklijke Antwerpse Zwemclub, de tweede finalist van, over de grenzen en bekerhouder. ZIJ wonnen deze match op het nippertje met 10, een doelpunt verkregen door een snel schot in de eerste minuut. De Fransen hadden deze voorsprong dus de hele wedstrijd door te verdedigen. Het grote voordeel van hun enorm lange keeper kwam hier wel heel duidelijk naar voren. Met het grootste gemak stopte hij de lastigste schoten !n belde hoeken. Hoe de K.A.Z.C,'ers ook zwoegden, het Franse doel bleef voor hen gesloten. Eenmaal gleed de bal vlak voor het doel langs, maar daar bleef het btj. De W. A. M. Korink-beker, waar de strijd om ging, kwam voor -de tweede maal in het bezit van de E.N.T., die nu het volgend jaar mag proberen of ze het kleinood defini tief in haar bezit kan krijgen, K.A.Z.C. had er deze keer naast gegrepen, want was zij als overwinnaar uit de bus ge komen, dan was de beker definitief naar Antwerpen gegaan. De strijd om .de derde en vierde plaats ging tussen. G.2.C. uit Gouda en de Robben uit Hilversum. G.Z.C. had een prachtige jeugdploeg en bracht het tot I1. De Robbenkeeper toonde zich ech ter een meester in het houden van straf- worpen, hü hield er maar liefst vier van de zes. zodat de jongens uit de diostad met de eervolle derde plaats gingen strijken. Een extra verrassing vormde de wed strijd tussen S.V.H. 1 en een combinatie' van Nederlandse en Belgische Inter nationaals, die b|j de wedstrijden aan wezig waren, het niet-offlciële „Kik vorsen-team" dus. De combinatie stond uit de .volgende spelers: v. Woer- kom.' Braasem, Smol, Kabout, Michiel- sen, Simons en Halm, Het werd een aan trekkelijk partijtje, een goed voorge recht, voor de wedstrijden in Milaan,' die begin September gehouden worden. S.V.H. sepeelde enthousiast en wist zelfs een voorsprong te nemen door Snoek (2—1), en Polvliet (i—1). Braasem <2X) en. Kabout zorgden er echter voor, dat het „sterke" team met 3—2 in de meer derheid bleef. Om de Gevleugelde Bal Zaterdag is op het terrein van Ri sing Hope de wedstrijdserïe om de Gevleugelde Bal voortgezet. "De uit slagen luiden: SW 2—Feijenoord 2 13. HO Vde Musschen 11. De Musschen wonnen met strafschop pen. Zaterdag de eindstrijd tussen Feijenaord 2 er) de Musschen; om de derde en vierde prijs zullen S.V.V. 2 en H.O.V. strijden. Boef was goed op dreef Voor ongeveer 10.000 toeschouwers gistermiddag in het stadion Feijenoord de wedstrijd Feijenoord TijgersSchotland verreden. De Tij gers wisten reeds in de eerste heat een voorsprong te nemen door Bos man en Collins, maar in de derde heat waren het de Schotten Harding en Gregor .die de achterstand in een voorsprong wisten om te zetten van twee punten. In. de zesde heat maak ten Metselaar en Kops korte metten met de Schotten Gurtner en Ryan, zodat de Tijgers mi met 8 punten.de leiding hadden. In de zevende serie namen de Schotten revanche voor de nederlaag in de zesde heat door Gregör \en Harding. Vooral laatst genoemde, de rode duivel.hij was nl. gekleed in een rood pak en ook zijn motor en handschoenen waren in rood draaide met een grote snelheid door de bochten. De Schot ten wisten in de overige heats hun I achterstand van 8 punten terug te Laatste wedstijden voor de Schulpwegserie Gisteren zijn de laatste wedstrij den voor de Schulpwegserie ge speeld. De uitslagen zijn: KMI—RJB 01, LMOZuiderster 01. 2e afd.: Belvedere 2Transvalia 3 20, AVO 3LMO 3 14, Belvedere 3Trans valia 4 2—0, AVO 2LMO 2 0—4, .Zuiderster 2ASB 2 0—3, Pantser Boys 2Zuiderster 3 1—1. Er was zowel voor de le afdeling als vcor de 2e afdeling een beslissingswed strijd nodig. De uitslagen daarvan luiden; le. afd. LMO—Zuiderster 01, 2e afd. ASB 2—Belvedere 2 0—1. De einduitslag luidt: le afd.: 1. Zuiderster, 2. LMO, 3. Belvedere; 2e afd.; Belvedere 2, 2- ASB 2. 3e afd.: 1. LMO 3, 2. Belvedere 3, 3. DOZ 2. Snijders won Ronde van. Hoek van Holland. Zaterdagmiddag is de Ronde van Hoek van Holland' verreden. Behoudens en kele uitloop-pogingen was er niet 'veel strijd, zodat de groep ronden lang bij elkaar bleef, totdat het v. d. Putte en Versluis waren die een nieuwe poging waagden. Deze renners wisten een voor sprong te krijgen, welke: Zij lange tyd behielden.Intussen waren uit.de groep de renners SnijderB, Alblas en Muilwijk weggesprongen, welke de belde uitlo pers wisten in te lopen. De groep volgde toen bp ruim een minuut. De; uitslag werd tenslotte Amateurs, 98 km: 2 uur 43 'min. 20 sec.: L W. Snijders, Halfweg, 2. A. v„ d. Putte, Den Haag, 3. T. Alblas, Over- schie, 4.. P.- Muilwijk, Hotter dam, 5. F. Versluis, "Waddlnxveen. .-Nieuwelingen. 34 km: 58 min. 17 sec.: I. P. Boon, Den Haag, 3. A. Dukers, Den Haag, 3.'-F. v. d. Stel, Overschie, 4. F. Comellsee. Halfweg, 5. W. verhoeven, .Overschie, Zaterdagmiddag is op het ter reur van Neptunus een wedstrijd ge speeld tussen perscpeel van de (Rot terdamse en Antwerpse telefoon dienst. De Rotterdamse ploeg heeft met 4—2 gewonnen. brengen op 4 punten, zodat de eind stand 44—39 werd. Nadat de rijders Boef en Bosman zich met de Schotten Harding en Gregor in de sterreneindstrijd had den geplaatst, wist de Boef, die dit maal. uitstekend op dreef was, de Schot Harding na eenuiterstfel duel achter zich te laten en te win nen. De tijden,waren: 1. J. Boef, Ne derland 122.9, 2. M. Harding, Schot- land, 3. G. Mc.Gregor Schotland. Bosman viel wegens 'motorpech uit. Uitslag extra wedstrijd: 3. M. Met- zelaar, Nederland 126, 2. G. Ger- land, Schotland, 3. - N. Lindsay, Schotland, 4. Jonker, Nederland. De Jong verloor Zondag met „Zomerweelde" De tweedaagse wedstrijden, z.g. Kralingse Zeilweek, die Zaterdag en gisteren onder leiding van de Kra lingse Zeilclub, V.Z.O.D. en de W. C, V. Rotterdam, zijn gehouden op de Kralingse Plas mogen bijzonder geslaagd heten. Zaterdag was er weinig wind, zo dat de baan voor de 12-voetsjollen B, de 16 m2 klas B en dé B.M. klas B moest worden afgekort tot twee. ronden. Later op de dag is.de wind wat door komen zetten, zodat het programma toch vlot kon worden, afgewerkt. Koos de Jong was met de Zomer weelde in de klas Olympiajollen „de eeuwige, eerste". De strijd in-de 18 m2 klas A was bijzonder fél; de Ideaal van Molenaar eindigde voor van C, A. Vial met slechts een paar bootlehgten als eerste. In de Pampusklas moest de Viking van J. H. Bouman Jr. opgeven. Ten slotte zij, wat de Zaterdag betreft, nog vermeld, dat in de B.M-' klas A de VZOD'er,.To ren vlied met de Skip- py het eerste over de finish ging, niettegenstaande hij op het' laatste ogenblik met een afgebroken roer te kampen kreeg In de ochtenduren was het Zondag een ware drijfpartij,. doch er kwam later toch nog een aardig •windje opzetten. In ,de Olympiajollen-klas zorgde J. Koetsier met de Ted voor een verrassing door de Jong,met de Zomerweelde met een bootlengte te slaan. De uitslagen van dè Zondagoch tend-en middagwedstrijden luiden: Zondagochtend: 1. Dobbertje,Jack van Ham, RZV, Zondagmiddag: 1. Spinta, L. Schoenmaeckers, RZV. 16 m2 klasse B: Zondagmorgen; 1 Chee- ta,. G. Jurry,. Aegir, .2. Mascotte, J. G.'v. d. Bosch,. W. V. Rotterdam, 3 Meteor III, W. J. Klopper, Aegir, 4, Red, Devil, F. G. Heykoop, Aegir, Zondagmiddag: 1. Mascotte, 2. Red En zo begon Zaterdag de grote drijfpartijop de Kralingse Plas. Devil, 3. Rini, mej. R. Fostma, Aegir, 4. Marianne, W. Buitendijk Jr. W. V. IJsselmonde. BM klas B: Zondagochtend: 1. Ne ver Mind II, H. J. Savonije, Aegir, 2, Markol, J. H. Sibbes, Aegir, 3. All Weather II, C. W. Kist, Aegir; Zon dagmiddag: 1. All Weather, 2. Never Mind II, 3.. Scatterbrain, W. den Breejen, W. V. Schieland. 12 m2 sharpies: Zondagochtend en midden: 1. Taling, W. van Es, W. V. Schieland. Pampusklas: Zondagoch tend en Zondagmiddag: 1. Furie, F. H. de Groot, Aegir, Zondagmorgen: 2 Hillegonder, E. Verhey, VZOD, Zondagmiddag: 2, Fuut, A. C. Moor, W. V. Rotterdam, Olympiajollen: Zondagochtend: 1 Ted, J- Koet sier, Aegir, 2 Zomerweelde, JH HJ de Jong, Aegir, 3. Mustafa, J. Verkuylen, Aegir; Zondagmiddag: 1, Zomerweelde, 2. Mosquito, C. F, Mo- ret, KZC, 3. Windveer, H. P. de Wit, Aegir. .12 voctsjoUen. A: Zondagochtend en middag: 1. Spinta, F. Daniels, RZV, 2. Porky, R. Koopmans, Aegir. Valkenklas: Zondagochtend: 1. Taco, Mevr. I. de Ridder, RZV. 2. Se cond Swell, Adr. van Houdt, RZV, 3. Josyta, W. A. de Ridder, RZV;. Zon dagmiddag: *1. Nijdas, H. L. Brus- saard, RZV, 2. Gall o' Mine, A. de Groot jr. Aegir, 3. Bufra, van Buren, Aegir. 16 m2 klas A:Zondagochtend: 1. Ideaal, H. Molenaar, KZG, 2. C. A, Vial, Aegir, 3. Webster,: A. de Vries, Aegir, 4. Riui, D. Postma, Aegir, Zondagmiddag: 1. .C. A. Vial, 2 Thetis, M. Tournier, W. V. Schie land, 3. Stern; A. de Hoog, W. V. •Rotterdam, 4, Ideaal. BM klas A: Zondagochtend: 1. Keep staady,- C. Neleman, KZC, w. Skippy, J. Toren- vlied, V. ZOD, 3. Daisy. B, Verhagen, Aegir; Zondagmiddag: 1 Keep Stea dy,^. Skippy, 3. Hobo, B. Huizenaar VZOD. De Rotterdamse Leeuw hield persoonlijke wedstrijd Gisteren heeft de R.V. de Rotter damse Leeuw alhier een persoonlijke wedstrijd gehouden, -waarvan de uitslagen als volgt zijh: A klas: 70 km: 1. P. Zwanenburg, 1 uur 54 min. 15 sec., 2. M. Oester- baan 2 uur 20 sec, B klas: 70 km: 1. J. Wervers 1 uur 57 min, 10 sec, 2. D. Sap 2 uur 7 min. A juniores: 70 km: IA. Backette 1 uur 58 min. 20 sec. 2. J. Wandemaker>2 uur 7 min. 30 sec. 3. J. van Baal 2 uur 9 min. 35 sec. 4, L. v. d. Lely 2 uur 10 min. 45 sec. 5. J. van Vliet 2 uur 11 min. 45 sec.' 6. A. Berkhout 2 uur 13 min. 29 sec. 7 C. v. d. Berg 2 uur 21 sec. B juniores: 42 km: 1. M. Vink 1 uur. 19 min. 30 sec. 2. H. v. d. Graaf 1 uur 22 min. 35 sec. 3 J.-v. cL Heuvel 1 uur 23 min. 30 sec. 4. P. van Wijk 1 uur 26 min. 32 sec. Gisteren beeft Sparta te Amsterdam zijn eerste promotie-wedBtrijö naar de oversangskias gewonnen van. Zeeburgia. In de eerste innings wist Zeeburgia twee punten te scoren,-Deze voorsprong be hield, zij tot en met de derde lrtnings. Toen kwam Sparta met 7 punten uit de bus,waartegenover de Amsterdammers er maar 3 konden stellen. Tot en met de zesde innings liep Sparta regelmatig uit tot 6—15 en het leek er op of de overwinning vaststond, doch in de 7de innings .slaagde Zeeburgia er in haar achterstand in te lopen tot 1418, In de twee laatste spannende slagbeurten gin gen belde ploegen voor 0 aan de kant, zodat Sparta twee kostbare punten ver overd had. Zondag vindt om 11 uur de tegenont- moeting op het terrein van 5parta plaats. Zwemactiviteit in het weekend Nu het zwemseizoen met rasse schre den haar einde gaat. naderen, is er van de nog zegr goede watertemperatuur ge profiteerd om in verscheidene baden Zaterdag en Zondag wedstrijden te or ganiseren. Zaterdagmiddag hield de R.D.M, in het bad op het Heyplaat een jeugd zwemdag, terwijl in de Eemha-m een 1- en 2 k.m. wedstrijd voor leden werd gehouden. "Van de 70 deelnemers (sters) volbrachten, er 69 de tocht De zwemclub Charlois ts acht jaren van een bad vers token geweest. doc,t sinds vorig jaar neeft deze club getoond nog. over' voldoende levensvafooarh te beschikken. Dit jaar is het r s* zevental kampioen geworden van ST.R.O. Ie klasse. Zaterdag w«rrlen het 'fraaie bad aan de Groene Kruisweg de clubkampioenschaopen gehouden met het volgende resultaat: 25 m. schoolslag aöspiranten 1. B. Lührs 25.8: 2. H. Kamp 25.7. 100 m. schoolslag dames: I. R. van Belkum 1 -m. 43.4. 2. S. den: Butter l m, 44.1. 'Idem heren: 1. W. van Ree 1,27.8: 2, J. Kool 1.20.0; 25 m. borstcraw] adspiran- ten: 1. R. Lührs 20.1, 2. W. Vermaas 24,5; 2o m. rugslag heren: 2. B. tien Butter 18.6; 2. "W. van Ree 19; 50 m. borstcrawl heren: 1. W. v. Ree 37.0; 2. B. den Butter 37.2; 25 m. vrije stag heren boven 35 jaar: 1. J. v. d. Mast '19.5. 2. G. v. d. Voorde 25.1-. .25 m. rug- slag dames: 1. ,R. van Belkum 22.1: 2. H. Knoop 27.0. Clubkampioenschap da mes: 1. B. van Belkum 65.25 p.; Idem heren: 1. W. van Ree 59.45 p. Zondagmiddag werd het zwemfeest voortgezet met een waterpolotaumooi. waarvan de uitslagen luiden: Afd A.: ZPC—RZFC 5—1, RZPC— LAC 2—1. LAC—ZPC 1—3, Charlois winnaar afdeling A'. Afdeling B.: StartZPC 2 2—1. RZPC 2—Start 4—2. ZPC 2—RZPC 2 4—0. Start winnaar afdeling B.. Dames: ZPC—RZPC 0—fiT. A.s. Zaterdag organiseert Z.F.C. de 'Kringkampioenschappen van de Z.R.O. te Charlois. K. Heasen wint spring concours om nationale kampioenschap GRONINGEN.De Hagenaar K. Hen- sen heeft met „Maaike" ln Groningen het springconcours om het kampioen schap van Nederland gewonnen. „Coeur Joll" van de heer v. d. Voort Jr. maakte een breedtesprong van 8.20 m. ..Leo pold" van P. C. v. d. Touw iegde -ln het concours van eenspannen tulgpaar- den beslag op de eerste plaats, een prestatie die „Carlos" en „Leopold" van dezelfde eigenaar ln het concours twee spannen. herhaalden. Mej. W. Th. Carp bezette in de dressuurproef met Distinctionde derde plaats en „Fran cois" van H, v. d. Berg w.erd tweede in het concours elegantste i'jjpaard. Bij de jachtpaarden behaalde de heer Van den Bergh met „Frangois" en „Venus" een dubbel succes, door resp. de Ze en 3e prys ln de wacht te slepen. De eigenaar zelf reed „Frangois" en de heer Prulke- maker „Venus". O.D.I. in zijn eigen honk Voor de Rotterdamse .-voetbalclub O.D.I. was het Zondag een- grote dag. Deze club, die vanaf deoprichting in 1917 op Woudesteyn speelde, moest daar in 1940 verdwijnen. Men behielp' zich aan de Gordelweg en na langdurige onderhandelingen en voorbereidingen is O.D.I. er nu weer in geslaagd een mooi terreinop Woudesteyn in gebruik te nemen, Bijna al bet werk aan het veld Is door de leden zelf gedaan. Zeer dank baar is men ooi: voor de bondsvoorzitter afd. Rotterdam, de heer A. W. H. Wee- kenstroo, die samen met secretaris Keur O.D.I.'s belangen in de Rotterdamse sportraad krachtig heeft verdedigd. Hij was het Dok, die Zondagochtend bij de opening van het terrein het Itnt door knipte.. De grootste belangstelling bestond 11iteraardvoor .de middagwedstrijd tegen het sterke elftal van de Nederlandse: Radio Omroep, O.S.O., samengesteld uit spelers van Skymaster, Ramblers, Pro menadeorkest enz, OJ3J. won met 10. Rotterdamse cricketers verloren van Hüll Een stand van lig voor 9- en innings van 159, dat is een van die verrassende elementen, waarmee het cricketspel zo vol zit. Dit totaal was voor het cricket team uit Huil genoeg om de belang rijkste wedstrijd van zijn. Rotterdamse tour te winnen. Rotterdam wist bet n.l. niet verder te brengen dan 132 runa, wat ons na de zeer goede start van Borrani (47) later goed gesteund door v; d. Lin de (31) wel wat tegenviel. Alleen Ter- wiel kwam na hen met 2D not out nog in de dubbele cijfers. De overwinning was volkomen verdiend voor de Engelse gasten. Hun spel was in alle opzichten juist iets heter. Dit kwam wel het meest tot uitdrukking in hun bowlen. Er slopen veel minder „losse" ballen tussen dan bij de Rotterdamse aanval, zodat de kans tot scoren tot een minimum beperkt bleef. De achttienjarige RhLmes, de jongste deelnemer van het gezelschap, was de hoofdpersoon ln- de Engelse batting- innings. Hij was bet, die, als nummer negen inkomend, het lage totaal met 48 runs verhoogde, zodat het nog een draag lijk aanzien kreeg. Zijn innings bevatte vier knal harde zessen en een vier. Hfl batte ln een prachtige stijl en een aan trekkelijk tempo, Coulsan, die hem ge durende vijftien minuten kranig ter 2ijde had gestaan werd keurig gevangen door de Bruyn, zodat de jeugdige top scorer zelfs not out bleef. Verder kwa men Wilkinson met 11, Harrison met li, Barton met .14, Cherry met 27, Hilton met 11 en Mackman- met 17 in" de -dub bele cijfers. Terwiel had mete 4—29 de bele cijfers. Terwie] had met 4—29 de Barram 1—22, G. L. van Bennekom 025, Sonneveld 1—20 en J. Stroo 0—17. Van Eek deed vier vangen achter het wicket. - De bowlingcijfers van Huil waren: Mackman 215, Barton 233, Coulson 0—22,. Hilton 3—28. Wilkinson 0^10 en Crowl 316. Vrijdag wonnen de Engelse gasten van V.O.C. Huil scoorde 213 ruüa. V.O.C. 120- W. M. KORJNKBEKER NAAR TOURCOING Het tweedaagse intern. Jeugdwater- polotournooi van de 3.V. Hillegersberg om de W. A.-M. Korinkbeker is ge wonnen door ..Enfants Neptunes" uit Tourcoing na een zege "van 1—0 -op KA.Z.C. uit Antwerpen. In de strijd om de derde en vierde plaats won de Goudse Sportclub na strafworpen van de Robben (11). De uitslagen waren: E.N.T.M er we de 4—1, KA.ZC—ZIAN 42, GZC—RZC 2I. SVHDe Robben 1—10. GZC—ENT 2—2 (ENT Wjustr.) KAZCDe Robben .51. RZCMerwede 3—2, ZIAN—SVH;2—1, De Robben—GZC 1—1 (da Bobben w.n.str.)ENTkazc 1—0. Ver. Staten behoudt de Davis Cup FOBEST HILLS. De Var.- Staten, blijft houder van de Davis Cup door Australië in de finale te slaan. De be slissende partij, was die tussen. Schroe- der en Sedgman (Austr.) 84, fr-4, 6—3 waardoor de stand 31 werd. Het dub belspel was een Australische zege ge worden, zodat de stand van 2—0 op 2—1 was gekomen. Bromwich en Sidwell sloegen nl. Talbert en.Mulloy met 3—G 4—6, 10—8, 9—7, 9—7. De Ver. Staten wonnen tenslotte met 4—1 daar Gonzales nog met 6l, 63, 6-^-4 van Sidwell won. Draverijen te Alkmaar ALKMAAR. De uitslagen van de alhier gehouden draverijen luiden: Leerlingen-kampiDensprijs afstand 2940 meter: l Madame B (H. A. Heilkemal krn-tyd 1418,3; 2. Lievelang; 3. Lucky Saint. Winnend 1.50, plaats L30, 2.60, 2.60 gekoppeld 4.40. K-ermis-prijs, afstand 2040 m ie afde ling: 1. Norton Will (P A. Strooper) km-tijd 1.38.7; 2. King A; 3, Monty's Boy. Winnend: 2A0, plaats 1,50, 3.20, 2.20, gekoppeld 15.90. Kermis-prijs. afstand 2040 m„ 2e af deling; 1. Kraboe, km-tjjd 1.39.9; 2. King Axkkit; 3, MIeux Axkit. Winnend 2.60, pl. 1.20, 2.20, 2.10, gekoppeld 3.10. Scooter-prijs, afstand 2040 m.: 1. Mc Heny (P. A, Strooper) km-tijd 1.32.5; 2. Martine van AXkit; 3, Lord Toddlng- ton. Winnend 3.50. plaats-1.80, 3.10, 8.40. Carousel-prijs, afstand 1640 m. heat: definitief: 1. Leo Axkit (J. Wagenaar) km-tijd 1.27.8; 2. Karpline; 3. Jacob Dia mant. Toto definitief; winnend 3.20. plaats 1.80, 3.40, 3.10. Cake Walk-prijs afstand 2360 m.: 1. Blustre Hanover (W. H, Geersen) km- tijd 1,25.3: 2, Juggler;. 3. Kentucky's Queen. Winnend 2.90, plaats 1,80, 1.90. gekoppeld 3.90 Victorie-prijs: afstand 6.9.0 m.—800 m.: 1. Madame B (W. H. Geersen): 2. Excel lentie Brewer; 3. Koningin Draisine G; 4. Juggler. Finale: winnend 1.20, gekop peld 4,60. Toto definitief: w, 1.40, pL 1.60, 5.30. 3.9Q. Totale omzet I 64.144. Korfbalbond vergadert UTRECHTDe ere-beker voor de beste prestatie van het afgelo pen seizoen in de Nederlandse Korfbalbond is uitgereikt aan dr. ir. Mazure. Als bestuursleden van. de bond zijn herkozen de heren W. Chr. Schaap, dr. ir. Mazuree F. Maasland Jr. en J. W. Rogge. Inge volge een aangenomen reglements wijziging mogen 12-tallen in het vervolg na 4 in plaats van na 2 wedstrijden worden gewijzigd. Uit voerig bespraken de gedelegeerden op de jaarvergadering te Utrecht, de automatische promotie en de gradatie, zoals die sedert 1939 in de Jcorfhalcompetitïe": wordt- door-.. gevoerd. 'Bésloten werd op de vol-' gende jaarvergadering een beslis sing te nemen. Tijdens zwemwedstrijden in Parijs hield Greetje GalUard de Nederlandse eer hoog door In 1 min. 18.6 sec, het nummer 100 m. rugslag .voor haar reke ning te nemen. Als 't vuur II zuurbraudend opstijgt naar de keel, bij het minste, dat Uw maag niet verdraagt Dan is het goed 'n paar Reünies te né men: Die blussen dat. branden op staande voet cn de pijn. is .over, even vlug als ze opkwam. Dat maakt Rennles te meer tot een heerlijke remedie. Niet no dig af te wachten of ze.helpem U on dervindt de weldadige werking dadelijk, Daarbij zijn Rennie-tabletten nog sma kelijk ook. U neemt ze-met genoegen. En zo eenvoudig en opvallend, zonder water of wat ook. Steek een. paar Ren nles bij U - alty'd -' als een vaste ge woonte. - Als ge dan overvallen wórdt door die snerpend brandende pijn, dan kunt U deze ook prompt afdoende te gengaan. Vraag Uw Apotheker o£ Drogist vandaag nog Bennies. Op. het 'ogenblik wordt.er. in Ko- penhagen éen scheepsbouwten- footwfeHinp gehouden, waaraan fabrikanten van diverse landen deelnemen. Een propeller met een. gewicht van 5400 kg. (prijs 7000 dollar) van de Nederlandse firma N.V. Lips uit Druneh. UITSLAGEN WEDSTRIJDEN VAN DE DCL-SERIE DCL-^-FSV Pretoria 1^-1, FSV Pre toria wint met strafschoppen, Feijen oord comb.—Hiiesluis 1—-0, CW— RFC 10. RFC heeft bijgeloot en speelde nogmaals tegen CW, De, uitslag werd 2—2. CW wint-mét strafschoppen. De eindstrijd gaat nu tussen Feijenoord comb, en CW de volgende week. OM DE VRIJMOED-WISSELBEKER De uitslagen van.,de wedstrijden om de Vrijmoed-wisselbeker, die op. het terrein-van Hion zijn gespeeld, luiden': Zwervers—Hion 2-^1, R, Ho- poUDC 1—1. Ris. Hope wint met strafschoppen. - De handbalwedstrijd tussen EQon en Turalust is door de laatste ver eniging met 5—2 gewonnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4