Fabrieken kunnen overtollig fruit niet opnemen DODAT Appelsap heeft toekomst cds het goedkoper wordt Niet iedere appel is een Jam-appel Op dn koJüisd SCHEEPVAART naar school r is Maandag 29 Aug. 1949 'S; (Van onze speciale verslaggever) T1EL. Een kennis heeft me onlangs verteld, dat hij nooit meer Jam op rijn broedrat. „Ik heb in de oorlog nlt den tretire Jam moeten eten," zei hu, ertst brood met boter en jam, toen brood met alleen maar jam. Nu we weer wat anders kunnen krijgen moet ik geen jam meer hebben. Misschien begin ik er later weer eens aan. Op het ogenblik is het alleen voor de kinderen." Nu is dat misschien een bijzonder gevat. De meeste mensen gebruiken nog dagelijks jam, u en Ik en ons hele gezin. Maar wij smeren het niet zo veel meer op orb broog als in de oorlog. En dat is duidelijk te merken aan de omzet van de jamfabrieken. Want gebruikten wij in de bezets tingstijd met elkaar In Nederland zo ongeveer 32 millioen kilo jam per jaar, nu kunnen we het met onze Inmiddels toegenomen bevolking niet verder dan tot 18 millioen kg. brengen. .•Waarom die cijfers?- Wel, er zijn- óp Het ogenblik mensen, die zeggen: breng al dat overtollige fruit, van deze zomer naar de fabrieken, en iaat er jam van 'maken. .-. V -jv Dat- Idinkt wél erg eenvoudig, maar zo eenvoudig is het niet. Want kan men-mt in ernst ver-- wachten, dat de fabrieken óp grote schaal een product gaan maken als- zij van te voren weten, dat zij er geen afzet voor hebben? „Wij zou den In Nederlandmet onze onge veer honderd fabrieken best veel meer kunnen verwerken", vertelde me een gróte jamfabrikant, „maar het is. momenteel niet verant» •woord". De fabrieken zitten vaak nog met voorraden van het vorige jaar en ze maken wel normaal .nieuwe. En g«, vacantieganger? OVER DE ACTIE VOOR v&ean- tiespreiding, die dit jaar voor het eerst in grote omvang ia ge voerd, is thans een en ander- bekend geworden hoewei de totale cijfers, voornamelijk van bedrijven enin stellingen, eerst in het najaar aan wezig zullen zjjn Het moet gezegd, dat deze factie, uitgaande van het Centraal Werkcomité Vacantie, niet zonder resultaat is gebleven. Ver wacht mag worden, dat de succes sen volgend-jaar nog-groter zullen zjjn. f - Ih het oog springend ts de af braak van de hoogste piek, die elk jaar in de eerste week van Augus tus valt.'Dit is voor een aanzienlijk deel té danken aan de Valeraad voor het-Bouwbedrijf,- die de traditionele1 eerste week van Augustus blók-1 keerde enals .overgang de tweede week vaststelde met éer. gemakke lijke dispensatie voor'de bedrijven, die op 16 Juli of 23 Juli wiklen slui- tèn. Dé Vakraden ypor Metaal-, Textiel-, Klein Metaal en Confectie- bedryf eveneens' takken van in dustrie, waarin de bedrijven tenmin-/ ste een week geslóten zijn hebben zich met hun-(niet bindend) advies bij.de regeling ,van.het.Bouwbedrijf aangesloten. Intussen worden de gegevens nauwgezet, verzameld om. een 'in zicht te krijgen mhet behaalde resultaat De drie centrale organi saties vari' de werkgevers hebben hun leden uitgenodigd thans met opgaven voor de dag te komen. Ge gevens overJhet vervoer worden verzameld door de Nederlandse Spoorwegen. - Ook het busvervoer wordt gepelld\ en dan zal een verge lijking tussen 1948 en 1949 mogelijk zgn. Van het hotelbedrgf is over het vorig jaar geen cijfermateriaal over het verblijf aanwezig; over dit jaar zal evenmin maatgevend materiaal te verkregen ztfn. Met het karripeerwezen Js dit weer wél het geval/ Deze gegevens zijn. daarom zo be langrijk, omdat daarop het propa- gandaplan wordt gebaseerd- van 1950.-Positief is nu, dat de v.acan- tiespreiding dit jaar zodanig is in geburgerd, dat iedereen althans hét woord en .z^jn ...betekehis ..kent. Dé hoogste" piek is afgeslepen én dé derde, week van -Juli. is binnen de dr.ukste weken getrokken.Het Werkcömité-'meent, dat -do vacan- tlespreiding nooit zonder zekére" dwang'tot stand zal kunnen komen, indien dë bevolking niet beseft, dat hiermede haar eigen recreatie en die harer kinderen samenhangt Het deelt daérover een paar aardige staaltjes mede,, die Korrelschryver zijn lezers niet wil onthouden. Opmerkelijk is, dat de idéé der vacantiespreiding in da kringen 'der vakorganisaties het .levendst is. Van de, middengroepen wordt weinig verwacht O ja, n..eu vindt het:„een hiterst' nuttig en zeer mooi 'Stre ven", doch zelf is men „een zeer bij zonder jvacantieganger", op .wie...dit strevenniet van toepassing is. En dan. zfln er natuurlek"de- oudste ge-' neraties, die er'een gewoonte van maken hun kinderèn of klelnkinde-, ren sIn de vacantietijd te bezoeken. Zij7hebben zich weinig van de va-, cantiespreiding aangetrokken én zijn heel rustig juist ln dé topwèkeh op 'reis gegaan;' Neen, ,op dié. leeftijd laat men zich niet gemakkelijk iets: zeggen. -/ - Toch is het éen ernstige zaak. De reken-hollobozen zfln vanmening, dat de .huidige toestand zij het dan in 1049 niet onbelangrijk ver beterd onhoudbaar blijft Ivoor het land en schadelijk voor de bevol king. Wanneer, nodig, zal do cam pagne zich -erop richten, dat b.v. degenen .zonder kinderen, die toch de weken der schoolvacantie-perio- de belasten.door 'de massa der be volking wórden/ beschouwd als in „morele overtreding". Dat staat er nogal kras en de individualisten.on der ons "oelen Öft misschien als "één aanranding van hun vrijheid. .Maar; het is allemaal i érg/goed ^bedoeld".,' Die vacantiespreiding ia heus niet' zo gek en/als men;er in slaagt,haar gesmeerd te doen lopen, zullen wfj dat op allerlei gebied kunnen mer- partyen aan, maar verder gaan ze niet. - Alle hout geen timmerhout Er komt nog iets. anders bij. Denkt uniet dat iedere; appel maar geschikt isvoor jam! Daar gaat het nu juist om. Al die appels die op het ogenblik naar de belt gaan, zijn voor de fabrieken waar deloos. „Wij willen ze ..voor. niets nog niet hebben", zei de fabrikant. De jamfabrikantemzijn'. mannen met een ervaring van vele tiental len jaren. Nooit zal men het bele ven, dat zé met de verwerking van de apijels begïnnep voor de vijfde of zesde September in het land is. Om de eenvoudige reden dat de appels, die ze vóór die tijd" kun nen krijgen., ongeschikt zijn. Ze hebben niet genoeg pectine en juist die pectine geeft de geleerkracbt. Zonder geleerkracbt wel fruitpop die zelf wel eens ..jam gemaakt maar geen jam. De huisvrouwen, hebben, weten er van mee te Dra len. Wat zal dé fabrikant op het ogenblik dan met appels doen! Appelmoes in blik En appelmoes dan? Daar moet de fabrikant'ook al het latere fruit voor hebben én bovendien moet u nietdenken, dat - er maaronge- limitfeérd appelmoes ingeblikt kan worden. Want dan zal men er toch eerst blik; voor moéten hébben. En daarvan 'is de hoeveelheid maar beperkt, Neen, de fabrikant houdt zich Óp het ogenblik maar bij de pruimen. Die neemt -hij in' deze dagen! in enorme hoeveelheden op. Met vrachtauto's Vol wórden ze 'de fa-; briekspoorten binnen gereden/ 'de hele "dag docr. Wïs't u, dat de fabrieken :in'1947, toen er even grote fruitoogst was als dit jaar, 18 van de pruimen afgenomen hebben? Voor appels was het 14,5 en voor peren 1,4 ::l :p i Dat lekkere appelsap Kunnën^de/appels niét .verwerkt worden, tot appelsap,'heeft „een le zer' ons gévraagd/ ;"V;. Neen, dat kan! evenmin. Daar hemen de fabrieken ook de bétera appels voor en bovendien... wat moeten ze met dat appelsap begin nen?,'..,.'. 1 Een groot weekblad heeft dezer dagen, in verband Met het dalend bierverbruik, geschreven, dat bet appelsap „in het offensief" is. Maar dat is nog al een boude be wering. "Want .wij drinken in Ne derland per jaar niet meer dan een halve liter, appelsap per hoofd der bevolking. Het bier, dat altijd nog op een verbruik van .14,6 liter per hoofd kan rekenen,1 behoeft vóór het appelsap dus niet be vreesd te^zijn. Voorlopig in'teder geval niet. Een fabrikant van appelsap el ders in het land, liet ons de grote voórfaden zien, die hij nog aver had van het vorige jaar. „Ik koop er nu met de, nieuwe óogs't wat partijen uitstekende appels bij cm het sap van het vorige j'aar hög iets beter van smaak te maken, mear aan het aanmaken van nieuwe grote voorraden waag ik me niet" zei hij. Nu zijn dit de feiten...Men mag zü vervelend vinden, - maar dat doet aan de: waarheid niets af. Er wordt op het ogenblik veel recla me voor het Nederlandse appelsap gemaakt en :daar is alles voor te zeggen. Het is een zeldzaam geu rig, fris en natuurlijk product dat, uit zuivej- sap; van de beste appels b e staa tme t de echteoors pronke- lijke, pittige geur en smaak. limonade goedkoper Natuurlijk is dat lekker en het is uitermate, gezond ook. Maar een flesje van ongeveer een kwart liter kost een kwartje. Dat kunnen veel mensen.' als ze eens uit zijn of als ze thuis een ke»r iets ver, frissends willen .drinken, nog wei betalen. Maar' één moeder die kin dervisite. heeft, koopt voor 'een gulden of minder een fles limona de-siroop. Daar.'kan ze veel meer van schenken. Daar is ze veel .goedkoper mee uit. Dat weten de fabrikanten obk wel. En de practijk van de onver kochte voorraden heeft het ze nog. ééns ophieuw verteld. Dacht u hu, dat de fabrikanten op dit moment op waarlijk groté schaal appelsap ot zoete most gaan maken? Dat kan men tochmoeilijk van ze eisen! 'Het appelsap, een der beste pro ducten van onze bodem, verdient inderdaad een grote toekomst. Dat het, een product met mogelijkhe den" is bewijst Zwitserland, waai men er per hoofd der bevolking dertig maal zo veel van drinkt als hier; Maar als het appelsap in Ne derland populair wil worden, dan zal men het goedkoper in de win kels moeten brengen." Als men daar niet in slaagt dan kan het appelsap nooit een volksdrank worden en dat is toch nodig als oet een van de middelen moet zijn om de Nederlandse kwekers in de toe komst van hun fruit af te helpen. Dagélijkse ongevallen Bij het stoeien op liet strand! bad is Zondagmiddag de I8-jarigc mej. J. M, C, Schieman uit de Ag- ni.sestraat op' haar nekgevallen. Met een gekneusde of beschadigde nekweryèl is zij in :h.et-Bergweg- zie xenhu is ter observatie opgeno men/ .<?- v—In .een'-iabriek aan de Van Helmontstraat is Zaterdagmorgen de'schilder W. 'Ganter uit de Huy- gensslraari van een auto gevallen. Hij brak éeh scheenbeen. en is in het Cools ingelziekenhuis opgeno men. Op de afrit van deBreebrug ïs Zaterdagmorgen de heer H. Re geer uitde Heer Daixiëlstraat op zijn fiets tegen een lantaarnpaal gereden, die half op'het fietspad staat.7 rfhet. Wórdt tijd; dat dié paal verplaatst, wordt! Red-) De heer :R*. ligt' liu met een' her senschudding in het Zuiderzieken- huis. v Aangekomen schepen 27 Augustus R05ALBA HueJva Kersten Hunik Waalhaven, erts.; MARY m.b. Londen Schellen Spoorhaven, ledigGUDRUN Calais Erh/Dekkers Waalhaven, ledig; BOLBEC Huil Furness 2e Kathaven. ko len; CLAES COMFAEN m.b. Stralsund land; STAD Arnhem Gdansk Halcyon lijn- Waalhaven,"' kolen; HONDSRUG m.b. Boston L. Wagenborg Parkkade, ledigHANSEAT nub. Hamburg Hvdfg Veder n Duitsland, olie; HASKERLAND m.b. Leith SSM Merwehaven, kolen. 28 Augwttis LEUVEHAVEN" m.b. Aalborg van Uden Farkhaxmn, st.; JOMA m.b. Stet tin Spliethoif 2e Kathaven, hout; AD MIRAAL NELS.ON m.b. West Hartle pool Erh. Dekifers Waalhaven, ledig; BEREND N. m.b, Mlddlesbro Wagen borg Parkkade, ifrerDUKE OF YORK Harwich Hoek van Holland; BATA VIER H Londen Muller Jobskade st. BRAMORA m.b. Abadan van Ommeren Pernis,-olie SIRIUS m.b. Boston L. Salomons Maassluis, led!*; W. C, Froh- IngezMèd.y 'fr li «in mlddsi. J.l HUCGEK VLIEGEN radicaal _ultre«1t ■jn c/e prach'sche, Voordp/i'gQ. sluifzafc 65 cenf IJ IER heeft U een vlot modelletje voor meisjes van omstreeks 14 jaar: niet te oud en ook niet - kinderachtic. Heel leuk voor een streep of ruitje, waarbij de stof m verschillende richtin gen kunt gebruiken en ook uitstekend geschikt om van oud nieuw te ma ken. We kunnen hier maar - twee voorbeeldjes geven, maar V ziet zelf wel, dat er nog zeer veel andere mogelijkheden zijn. U knipt het pasje los van het rugpand, waarna U de patroontjes van het lijfje en van de rok langs- de staande, lijnen door knipt. Het voorpasje heeft twee klepjes, die een tegenbelegje van de zelfde stof krijgen. De achterkanten 'van het rug pasje worden even eens van een belegje voorzien, dat; V desge wenst ook kunt aanknip pen. De 6 cm/brede baantjes^in voor- en rugpand'worden op de andere gestikt, waarna U ook de pasjes opstikt. Zij- en schoudema- den sluiten. In de linkerzijnaad laat U een safltesplitje open va ar drukknoop- of treksluiting: De delen van de rok verbindenwe met elkaar en leggen dan x op. ualïend' de plooien, in, die aan de bo venkant doorge stikt toorden. De rok wordt aan het op zij even ingehouden lijfje genaaid. We zetten de mouw tussen het dubbel gevouwen -man chetje, rimpelen de kop-even-in-en- naaien hem dan niet de naad 2 cm. v oor de zijnaad in het armsgat. De halsrand zét ten toe tussen, de dubbele stof van de kraag. Maakt een witte kraag, dan werkt u de halsrand met schuine biesjes af «n hecht de kraag er met de hand. o v /s n. r?t U/S./S M /O. '6 2/ 1.5. tt /Y.J1.29SS<t/V3 6. tó SVZ<3. J- tn. Voor het ge streepte jurkje zoals hier gete kend, heeft u on geveer 3 M. stof van 90 cm. breed eodig. DE- - ,V l)i l K Te,(*s, „Dan heeft u niet ver genoeg ge keken, Ik wei. Manneiyké "Japanse zelfmoordenaars snijden hun buik open; vrouwélHke de/keel." „O," zei de inspecteur. „Maar dat is met alles. ,Hara-kin pleeg je niet zo r; er- moeten wei-omschreven i _jaen voor be- atéari: "ITef is'ë'eri .iele ere-code. Je. doet het, alleen..wanneer, je een on- eervolle' daad hébt bedreven. Deze rituele vorm van zelfmoord doet de schande verdwijnen/En had/Karen Leith geen schandelijke misdaad te boeten?. De diefstal van het- genie van haar zuster. Eaf stierf zij nlet op de kleine, verhoging in de erker waarschijnlijk doordat zij op de /rand,geknield zat? Dat is ook., een vereiste;bij hara-kiri.' i'- '..Neen. neen. Een, of zelfs twee van deze aanwijzingen op de laatste na zou. weinig betekend hebben. Maar met deze laatste- en. de vier ar.dere als aanvulling is de theorie van zelfmoord onweerleg baar." Z» zwegen. Eindelijk riep de inspecteur, uit: „Maar er is geen bewijs, geen enkel tastbaar, feit. Het is niets dan theo rie Ik kan Miss MaeClure met vrij laten op grond van een door miets. bewezen theorie. Wees redelijk! „Tlr 'hfin zo redelijk als net maar kan." zuchtte Elle'ry. En dan waar is' die andereneut; "•'.Van.- dié/schaar/ .waèrmee-zij/tien volgens jou gedood - heeft?' De oude man stond' op «f «cbud<to. h*t hODlft:,H9t gBat met; Elletj. Je hebt een aardige theorie met een gat er In. en Lk heb een theorie., met tast bare bewijzen er éehter.!,^,;;- S Mes^ti^retaohrSivoi- het 'JuJ' die vermiste 'achaarbelft met de gebroken punt bij het. lijk van Ka ren had ;gevonden, en alle 'andere omstandigheden waren hetzelfde geweest, zou u dan aangenomen héb ben 'dat het zelfmoord was? Zou de blote aanwezigheid van Miss MaeClure in de andere kamer u ervan overtuigd hebben dat het moord was?" - uMaar- we hebben het wapen niet- bii het lijk gevonden. Ik bedoel het werkelijke wapen. Niet. dat met de vingerafdrukken1 .van Miss Mac- Clure." „U wilt bewjjzen?" „Daar zal' de jury naar vragen." zei inspecteur Queen verontschul digend. „En Henry - Sampson zal beginnen met er naai- te vragen. Je hoeft: mij niet te overtuigen, maar Henry Sampson." Het klonk- definitief. Eva liet zich zónder, hoop tegen Terry aan vallen. ,jMet andere -woerden," mompel de. Ellery, „Cfc. .moet; twee dingen doen: verklaren waarom het wa pen niet op het toneer van de mis daad te vinden was; cn het daarna opsporen. Als lk dat alle twee kan, is u dan tevreden?" ..Doe het maar." „Waar heeft u precies gezocht? Zeg het nog eens." „Het hele huls." „Neen, neen, zegt u het eens pre cies." „Het hele inwendige van het huis. We hebben geen heekje over geslagen. We hebben zelfs de kel der onderzocht. De zolderkamer na tuurlijk. En de aangrenzende tui nen voor het geval het uit het caam was gegooid/Maar dat was niet zo" Zlin scherpe oogjes rustten op Eva. „Ondanks alles1 wat je zegt geloof ik stellig dat Miss MaeClure of die schoft van een Terry het Maandag hebben meegenomen, toen lk ze liet gaan." 1 „Of aan, een medepli^*1— over- ;handigd?".r;: n£ Nortesun.det Rolt Rijnv. Vorg. Mer- Swansea Erhardt Dekkers Waalhaven, rvr,AMT, »,.11 ledig. BELE Stockholm Burger Maas haven, houtpapFIRETHORN Newcast le Damco Waalhaven, kolen; AAGTE- KERIC/Hamburg HoII. Austr. lijn Park kade, ledig; VIENNA Harwich Navy Hoek van Holland. EUROLAND m.b. Hamburg v. Omme ren Pernis..ledig;TALLEYRAND m.b. Oslo Cornelder;Lakhaven, st:; FULTON Messari Vinke 2e Kathaven. hoüt: LES- TRIS Liverpool v Ommeren Merweha- ven st. Vertrokken .schepen 27 AUgUStUS ATLANTIC OCEAAN, Montevideo; KONINGIN EMMA Harwich; EVERT- SEN, Antwerpen; GREENLAND, Mar seille; LUTTERKEHK. Hambllrg; ALM- DIJK, Bremen ELI AS G« Kululcundis, Glasgow- NïOBE, Helsihgfors; HOOGE- land, ÈmdenHELEN LondenMO HICAN, Bremen;. WESTERDaM, New York;. WALNEBURGH, Klngslynn VAN. OSTADE A'dam; TfeRQ Homburg; BRASILSTAR, Buenos Ayrés; TEES- WOOD, Bo'neas; LOANDA, Londen; VINDAFJORD, Swansea; SIREHAV Aruba; BLUE ÖOY Bostoh L.'; ZWAAN- TjENA, Boston L,; VESTA; Sostock STEVONIA. Waterford'AIlaS slbt. met 4 bakken. Kiei,- ROLF Kopenha-~ gen; AMERICAN JURIST, New York; HUGIN, Stockholm; BRITSUM, Hamp ton Roads; PREDERIK A. EJLERS, Pa ramaribo; ACHILLES slbt,Noordzee 'ELSENBURGH; Casablanca/ ORANJE POLDER, LondenTINY, Wiimar; OLI VIA NCOAST, .Newcastle- RONNSKAR, Malmö: ORANJE NASSAU; Londen BURY, Huil; BLA'CK GULL New York; MATINA Southampton; VEENEN- BURGH- MiddlesbTO- MARATHON. Huil' FIDUCIA, Boston L.SHERING- HAM,-- Harwich t AUDACIA, Lubcck; CORMORAN, Londen; BRÉE-HELLE. Newcastle: HAST V.,' Hamburg; BATA VIER L Londen i ARNHEM, Harwich i NIJENBURGH, Stockholm. 28 Augustus PRINS JOHAN WILLEM FR1SO, Montreal r SCHICHAU'Hamburg; MAG NOLIA STATE, - Bremen STEVNS, •Swansea; JORGEN, Grangemouth; BLACK FALCON, New YorkRYDBO- HOLM, BremenACHERES Rouaanj AGILIXY, StanlOW; PRINSES BEATRIX Harwich; BAGNO, Dublin; CASANA Antwerpen; EMPIRE WANSBECK Har wich. NEDERLAND Ras Taunura. De wind is Z.Q. flauwe koelte, kalme zee, betrokken lucht. wehaven, cellulose; i CYDONIA Huil Arm. Farina Waalhaven. ledig; DELTA m.ó. Newcastle Damco Waalhaven, ko len Nieuwaai m.b. Huil 'Anth, Veder- Kortenoordse haven, lecüg; HAST.Im.b. Port Talbot Wagenborg Parkkade, ijzer; RENOVATIE m,b. Londen Invotra.Mer- wehaven. st.; DURM1TOR Londen Kuy- per Dam Smeer, --Wablhaven1, ledig: SHtLLONG Middlesbro. Geréh.al Stream JJselhaven. st.FIAT m.b.Londeil fn- votba Wilhëiminakade st.; CORONA mb Boston L. Nïve Goudrlaan Parkkade, ledig; MEERKERK Yokohama Koll. OostAziëÜjn Lekhaven, st.; - JACOBA CATHAHINA m.b. Gdynia Ruys Lek haven, St.; TONI m.b. Delfzijl Olie Scheepvaart Maashaven, ledig; RAPID m.b. Hamburg Muller Parkhaven st.; MEEUW m.b. Lyeekij Astrego naar Venlo, keien; SEAFISHER Swansea Erh Dekkers Waalhaven; ledigEXPRESS m.b. Parijs Muller Parkhaven, st.; TOORNVLIET m:b. Lissabon Nlev Göu- drlaan Lekhaven, St.; MELROSE AB BEY Hull V.H.A. Parkhaven st. en pass. AXEL Johnson m.b. Buenos Ayres Muller Maashaven,, graan; .Springcrag m.b. 'Londen Ah Ut. Veder Usdhaven, st.. HONDSBOSCH m.b. Huil Wagen borg Parkkade, Ijzer; VAN BRAKEL m.b. Grangemouth Vermaas,.Merweha- ven' kolen; GREENFINCH nib- Londen V.a'.M. Merwehavcn. 'st.OTTO PETER SEN Archangel Maurits Dordrecht hout. SAN GEOR& Hull S.H.V. bunkeren Vondeïlngehplaat; CÖRNELIS m.b. Lu- denvlk Ruys Jobshaven houtSPEED WELL m.b. Lysekll Wagenborg Mer- wehaven, kelenCIRCE Caen Rbenane Waalhaven, erts. KONINGIN EMMA. Harwich Zeeland Hoek van Holland; HORACE Lucken* bach Houston Lenders Lekhaven, st.; GRANO Vesteras Spedlco Waalhaven, erts; BOMMA motor Oslo Burger IJsel- haven, st,FIVEL motor Gqfle Furness IJaselmonde, hout." 29 Augustus DESPATCH m.b..-Grangemouth .Ver maas Delft, kléi;. FRIESLAND m.b. Kal-' mar Wagenborg hout; 'FRANK Öelmas m.b. Hamburg Worms Merwehavén, st. HASTINGS Ne^v York Runciman Mer- wehaven, st.graan"; ORANJE nr/b. Bre men Nievett Qoudriaan Lekhaven, '/at,;,. RAFNEFJELL Montreal V; Wankum Merwehaveh, st.; ESSO ROTTERDAM. Aruba APC\Pernis, olie; KATWIJK „Ja!" Ellery grinnikte plotseling. „Hebt u weleens goed over die steen nagedacht?" vroeg hij. „De steen?" vroeg inspecteur Queen langzaam. „Ja. die doodgewone huis-, tuin en keukensteen van het grindpad achter het huis. Dié steen die vlak na de misdaad het raam van Karen Leith brak." „Die is door een kwajongen ge gooid.", - „Dat heb ik al.lang gezegd" zei Terry. Zij keken beiden Ellery woe dend aan. „Wel, heb u ooit een rpoor van uo*n kwajongen gevonden?" „Wat maakt dat uit?" gromde- de inspecteur, „En als je Iets achter je mouw hebt," voegde hij er aan toe, „wou ik dat je ermee voor de dag kwam." .Een dezer 'dagen," .zei Ellery, „hebben Terry en ik een proef ge nomen. Vraag het maar aan /Rltter. Hü zag ons bezig en dacht waar- schijnlijk .dat we krankzinnig waren. We stonden in de tuin met stenen van ongeveer dezelfde afmeting op de ramen in de erker te mikken," „Waroom?" „Wel, Terry is vroeger base-ball speler, geweest. Beroeospitcber. Hij kan gooien! Ik heb het hem zien doen. Ongelofelijk, goéd. Hif kan. zowat alles raken wat hij wil.":: „Het is al lang goed,"- gromde Terry. „Schiet maar liever wat op!" „Op mïm verzoek probeerde Ter ry vnf of zes keer een steen, tus sen die ijzeren tralies in de kamer van Karen Leith te'" gooien. Het la hem geen een keer gelukt. Hij had het zelfs niet willen- oroberen als ik hem hem niet gezegd had.; Iedereen moest begrijpen zei hijdat je een steen van ongeveer acht bij zes centimeter niet tussen tralies door kon krijgen die hoogstens tien cen timeter uit elkaar stonden bo vendien van beneden naar boven! in een onhandige.nosltie" (Wordt: vervolgd) BONAIRE n Barbados 28 op 500 mijl W.Z.W. v. Madeira; BANTAM thuis .p 27 nam. Finisterre n Liverpool; BREDA 28 Buenaventura; BERKEL 29 te Ar changel; BOISSEVAIN'n Tamataye 28 on 150 ..mijT Noord v Comoro BALI 28 të CheribonBENGKAUS, thuis 28 te Penang, BLIJDENDIJK. 27 v. New York n, Antwerpen,11 Sept. 'te R'dam verW.: BALI, 29 te Semarang, - COTTICA thuis 28 op 900 mijl Z.W. V. Ponia DelgadaCAMPHUYS 28 v Se- marang n Batavia; COLYTTO 28 v Hu- elva n A'dam; CONGOSTROOM 27 v Pointe Noire n Matadi. DQROS 25 te Port au "Prince; DALER- DIJK thuis 28 op 200 mijl NW van Aru ba: DELFLAND 28 te Hamburg. DREN- ,TE 28 vm te Batavia. DELFT, thuis, 29 v. Arica n. MbTendo; DEO DUCE. p. 28 Holtenau n. Kopen hagen; DRACO. 27 v. Hamburg n. Gdynia. EEMLAND uitg., p. 29 Finisterre n Hlo de Janeiro. EUTERPE, 29 v. Kopenhagen te Am sterdam. FRIESLAND p 28 nam. Suez n Java. GAASTERKERK 28 nam-, te Fort EU- sabeth: GAROET 'n Hallfax 28 op =240: mijl W# ten N. van Flores f Azoren) GORDÏAS 29 te TunisGROOïEKERK thuis 28 v Mombasaa r Aden. 24 SepL te A'.dam verw. HELENA 28 v Trinkfai r. Paramaribo. HUGO DE GROOT n Houston 28 op 400 mijl ZW v St. Helena; HAARLEM-ZB te BaltimoreHEELSUM n A'dam 27 op 100 mijl Oost v Belle Iste; HERMES 28 te Buenaventura; HESTIA n Puerto Ca- belto 28 op 600 mijl N.O. van Sombrero eii. r HOOGKERK 28 te HamburgHER- SILIA 28 te Paramaribo: HERA 27 te San Juan P.R- HERCULES, 27 v. Gibraltar n. Al giers; HILVERSUM, p. 28 Holtenau tu Gdynia. NLOS, 2? v. Djldjelli n. Algiers. JAVA uitg. 27 op 100 mijl ZO v Zoco- tra; JUPITER 28 v Livorno n A'dam; JAPARA (Lloyd) o 29 Malta n Alexan- drië en Java; JAPARA KPM p 28 Ban- ka n Hongkong. JOOST VAN DEN VONDEL 28 te Narvik, JAARSTROOM, 29 te Dakar; JUPI TER, 29 te Savona. KAROSSA 27 v Macassar n Ambon; KABAT0N 28 v Walnapoe n Waikelo; KEILEHAVEN thuis 27 nam. v. Las Pal- masKATWIJK 29 v Swansea te R'dam KELBERGEN p 28 Majorca n LivarnO; KOTA AGOENG thuis 27 nam. v Port Satd 7 Sept. te R'dam verw.; KAMER- LINGH ONNES thuis 28 v Batavia n Bejawan Deli, 9 Oct. te R'd3m verw.; KERTOSONO thuis P 28 nam. Sabang n Port Soedan: KOTA BAROE thuis p 28 nam. Malta, 5 Sept. te R'dam verw.: KLIPFONTEIN thuis p 2B Dakar n Te- .ueriffe, LUTTERKERK 29 te HamburgLEU- TOKERK 28 të Calcutta; LEERDAM 25 v New York Hampton Roads; LIEVE VROUWEKERK 29 te Madras;' LAU- RENSKERK thuis p 28 GibralUr n Ha vre; LEM5TERKERK thuis p 29 Oues- sant n Boulogne; LIMBURG n Balboa 28 dwars van San Jose de Guatemala LOMBOK n Batavia 28 op 240 mijl Zuid v Rangoon; LOPPERSUM 29 v Bona te IJmuiden' LAAGKERK 27 ter rede van Ras Tanura; LEOPOLDSKERK thuis p 27 Ceyion n Aden. LINGE 27 te Geile. LEERDAM, 27 te Boston Mass. MEERKERK 28 v Japan ie R'dam; MARKEN 27 v Montreal, 10 Sept. In Ne derland verw.; MATARAM 2B nam. te- Londen: MADOERA 28.V Mcnado n Macassar MAPIA n Manilla 27 op 300 mijt West v San Francisco; MARIE- KERK uitg. 29 te Singapore: MERWE- DE uitg. p 28 Brothers (Rode Zee) n Port Soedan; MAASKERK uitg. p 29 Las Palmas n Dakar. MIDAS, p. 28 Gibraltar n. Barcelona; MELAMPUS,-p. 28 Dungeness n, Bata via; MAETSUYCKER, n. Fremantle, 29 op 500 mijl NJ4.W. van deze haven. NIEUW HOLLAND p 27 Thursday ell, n' Singapore; NIOEB 27 v R'dam. n HeJsinglors; NOORDAM thuis 28 op 300 mijTZ.W. v Sable eil. 5 Sept. te R'dam verw,; NESTOR p 28 Flnisterre' R'dam; NIEUW AMSTERDAM p nam. Scilly n New York; NIJMEGEN p 28 Dungeness n Saffi; NIGERSTROOM 28 te Grandbassam. NIOBE, p. 29 Holtenau n. Helsingfors. Odysseus 27 te Ryeka- ORPHEUS 28 v Tanger n Gibraltar. PRINS JOHAN WILLEM FRISO. R'dam n. Montreal, 28 vm. 00,20 uur in zee; PYGMALION, 25 v. Houston New Orleans; POSEIDON, n. Curagao, 28 op 300 mijl Z.O. van Kaap Hatteras; PRINS WILLEM VAN ORANJE, n. Mon treal, 28 op 550 mfjl Oost v. Belle Isle; PARKHAVEN, 28 nam. v. Antwerpen n. Santos; POLYDORUS, thuis. 28 nam. te Colombo; POLYPHEMUS, uitg.. p. 29 Sabang n. Belawan Dell;- PRINS WIL LEM IH, 28 vm-, te Milwaukee; PRINS FREDERIK HENDRIK, p. 28 nam. Sciüy n. Antwerpen, PRINS JOHAN WILLEM FRISO P W Dungeness ,n MontrealPRINS PHI LIPS WILLEM n Philadelphia 28 op 76 mijl Zuid v Nantucket. -RUYS, 28 tc Batavia; RIJNKERK. uitg,, 25 te Kobe; RANDKERK, 29 vm. te Bremen; ROEBIAH, n. Galveston. 27 OP 350 mijl Oost v. Great Abaco; ROEPAT, thuis, 28 op 300 mlji West v. Sabang: ROTTI, thuis, p. 28 Elba Cape (Rodfi Zes) n. Suez; RAKI, 27 v. Singapore n. Bangkok; REYNIERSZ. 27 te Singapore; RIDDERKERK, thuis. 28 te Aden; RON DO, p. 29 Sabang n. BelaWfln Deli. ROEBIAH p 28 Punta Beats (Haiti) n Galveston; ROELF 27 v La P3l!ice n A'damRIJNLAND 28 v Rio de Janeiro n Santos. STAD ARNHEM. 27 v. Gdansk Rotterdam; STRAAT MALAKKA, 25 te Hongkong; STRAAT SOENDA. 28 v. Rio de Janeiro n. Kaapstad; SALLAND, p.. 28 Boa Viste (Kaap Verdlsche EU.) n. Rio de Janeiro; STREEFKERK, thuis, 28 v. Cochin n. Aden; SUMATRA, uitg., 29 nam. te Port Said; SLAMAT, uitg.. p. 28 Finisterre; SALAWATI, p. 28 Ferim n. New York; 5AMARINDA, n. Los An geles. 28 Op 300 mijl West v. Marcus Eiland: SIAOE, p. 28 Finisterre n. Ba tavia; STAD ALKMAAR, n. New P.ort, tg Volgens opgave vair Dirkzwagers Scheepsagentuur K-V. te Maassluis zijn gedurende de afgelopen, week 283 schepen metende 392.220 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengelopen te gen 138 schepen metende 287.010 W r.t. in dezelfde week van het vorig jaar. Sedert 1 Januari 1949 zijn aan gekomen 8.483 -schepen, metende 11.442.682 n.r.t. tegen fi.017 schepen meten 9.1Ö6.275 mr.t.-in; dezelfde/pe- ripde.van 1948. r Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië INDRAPOERA, uitg., 28 te Fort Said. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, thuis, pass. 29 vm. Kreta, KOTA INTEN, uitg., 28 op 750 mtjl W.N. van Straat Soenda. 30 te Batavia verwacht. ZUIDERKRUIS, uitg.. 29 nam. tc Aden. Urote Vaart ALMDIJK 28 te Bremen; AAGTE- KERK 29 v Hamburg te R'dam; AK- KRUMDIJK thuis 28 te Antwerpen, 31 verw/; ANNEDUX p 28 de- Abrolhos ell n IlheosALCYONE uitg.' p 28 Kre ta n Port Said; ALDEBARAN 20 lo Ge nua- AMSTELDIEP thuis p 28 Malta. 7 Sept. te A'dam verAMSTELDIJK thuis 29 te AlexandriëANDIJK n 'New York 20 op 600 mijl West v Sclliy; ARENDSDIJK n Buenos Ayres 28 dp 300 mijl Oost v Cayenne: ALGENIB 27 v Porto Alegere n Rio Grande do Sul; AMSTELVEEN uitg, 28 te Marseille; AALSUM 29 te Colombo; ABBEKEHK- 29 v. Hamburg n. Antwerpen; AGA MEMNON 28 vm te Grenada ;.aLcHIBA thuis 2H op 200 mijl Oost V Ras al Hadd; ALHENA uitg, p 28 Finisterre n Rio de JaneiroALMKERK p 28 Brisbane n Sydney; ALNATI thul? p 29 Boa Vis ta (Kaap Verdisch eil.) n Las Palmas! ANNENKERK 29 te Adelaide; AVER- DIJK thuis 28 op 350 mijl Z. (en O. van. Cape Race; AXELDlJK 27 v New York n HavanaALAMAK 29 te Antwerpen; ALDERAMIN p 28 Gotland n Lule'a;' ALCINOUS. uitg.. 27 te Port Swet- tenham: AALSDIJK, 27 tc New Of-' leans; AMSTELLAND. SB^'s avonds te A'dam verw,; ALKAID, thuis, 28 v.'Marr-- sellle n. Antwerpen; 7 fiept, te A'dam verw,: ALGENIB, thuU. 28 te Rio Gran de do Sul; ALGORAB. thuis,,2a v. Fa- ranagua n. Santos; AMSTELSTAD. 28 nog te Bandar ShabpoUt; ARIADNE. 28 v. Stamboul n. Izmir; ATLAS, 27 v. A'dam n. Gothenburg. BOSCHFONTEtN thuis 27 op 260 mijl Z.W. v Walvlsbiai; BORNEO. (3llbzul- ger) p 28 Ceylon n Batavia; BLITAR uitg, 28 te Belawan Dell; BRITSUM p 28 Dungeness n Hampton Roads; BEN- NEKOM naar Chili 27 nam. té Antwer pen; BACCHUS 27 v Coqulmbo n Val- BLOMMERSDIJK WOUTSDIJK 28 tG LLapelly; SCHEER 27 v Casablanca i EVERTSEN 28- te Antwerpen v BETH 27 v Londen n Goole; F v Stl ckholm n Dalaroe. FRISO 27 v Abo n Delfzijl: FEROCIA 27 v Lissabon n Swansea FIDUCIA 28 te Boston L: FREM 26 te-Exeter; FRE- JO 27 te Snodland: FIDUCIA N. 28 te Kafso', GAASTERLAND. 27. v. Harlingcn LHobp, 27" té Teignmouth: HOOG LAND, 28 v. A'dam n. Blyth; HELEN,. 28 te Londen; HOUTMAN. 29 v. New castle te R'dam verw.: ItóJDA. 24 v. Ca sablanca n. Saffi; HASEWINT, P-_^7 Viissinscn n. Vesterssr -^ HEBE-NOBEL. 29 te Londen; HEEMSKERK. 27 v, Vesteras n. Kramfors; "HENK. 27 te St-;: Olofsholm; HENR1CA. 25 te Thorehavr; HENREETTE, 27 te Hogenes. IBIS. 28 te Portsmouth; IMPORT. 28 te Lissabon; IN ORDE. p» 28 Kiel nr. Rostock. KEIZERSGRACHT, 27 v. Hango n. Kotka; KUWI, 23 te Malmo. LACRA. 27 te Stockholm; UES, p. 28 Brunsbuttel. 1 r MER WEHAVEN, p. 28 Kiel n. Malmo; MARAAT V. 25 v. Londen n. -r\MAARrj TJE. 27 v. Slite n- Umea: MARIETJE, BOHMER, 39 v. Londen n. A'dam. NASSAUHAVEN. 28 te Gothenburg;: NOTTINGHAM, 27 v. Barllngen n. Goo-; C NJORD, p. 28 Holtenau n. Nyhamn.; ORANJEPOLDER, 28 te Londen; OISE, V. Parijs n. R'dam, PROGRES. p, 28 Kiel n. .Semrishamn:,; PRINSENGRACHT, 27 v, Londen n. Hel- singlors. - SP ROCKET, 27 v.Emden cl Karlshamn. SOEMBA,. 28 te Antwerpen; SABA,.p.;; 27 Dungeness n- Glasgow: SIAN, 27 te. Westervlk: SILVAPLANA, 27 v„ Kopen.-, hagén n. R'dam; SPORA, 28 v. -Kotka n- Casablanca; SPURT, 28 te Frederik- VaTROMPENBURGH. '28 v. Stockholm; n. Antwerpen; TEUNA, «NV- Mantyluro- to n. Kristin estad; TWEE GEBROE- DERS, p. 28 Kiel n. ïmmtngnam. UNI E., 27 v. Oport'o n. Ltesabon. VEENENBURGH. 29 te« Middlesbro; VENUS, 27 te A'dam.- r WILDA, 27. v. Ekenes n. Raumo; WIM (Vermaas). 28 v. Walvik n. - Torrf»; WIEBE/p. 29 Kiel n; Za a nd am^W ALEN - BURGH, 28 te Kinslynn; WE5TEHEEMS,•- 25 V. Lissabon n. Lèixoes. ZWAANTIENA, 28 te Boston L.J ZEE-, LAND (S.S.M.),-29 te HuU„ ïaoKvaart ARM1LLA 28 v Singapore n PSatfjoe...; ADINDa 29 te Pladjoe.- QLAVELLA 29 v Rouaan te Rdamt verw. CHAMA 28 'v'"Singapore ;MIrt. CORILLA.n Stanlow 27 «P VT. v Flores (Azoren). CISTULA naar Abadan 27 op 240 'mijl W.N.W. V Wel-' HIENa" 28 te Beyrouth. ESSO R'DAM 29 v Aruba te Pernie. -ESSO DEN HAAG 28 v Aruba te Antwerpen. ETREMA n Punta Cardon 27 op 430 mill N.O. van Teroeira (Azoren). ESSO A'DAM 28 v Aruba n^Pemis. - INGEBORG 29 V Kopenhagen n Gdynia, -j - MARPESSA n CuraQao 28 óplSOmljl wz w van Ouessant. MIJDRECHT 29 te Londen. MACOMA 28 te Curacao, daarna Gibraltar v.b. MALV1NA. p 28/ 29 's nachts Natuna eiL n Pladjoe. MIRZA 29 te Pladjoe. MACUBA 29. v Curacao n Maracalbo. - NEDERLAND 29 v Schiedam naar Ras Tanura. ONDINA n Genua 27 op 140O -mtjl Z. W. van Flores (Azoren). OLEUM 24 te Guernsey. OMALA p 28 '3 avonds Fi- nirterre n Havre. OVULA 29 te Slnru- pore. PAULA 29 v Bangkok te Singapore. PAPENDRECHT p 29 Malta n Port' Sn'-'' PERN A p 22 Trinidad n Buenos AItaNVAC DJIRAK 28 v Tandjong Ofeban n Soengel Gerong. SUNETTA 28 te Pulo Samboe. WOENSDRECHT 28 :op 400i, mijl W. N.W. van Flores (Azoren;_ 2 Sept. te Avonmouth verw. v Sïeepvaarf ZWARTE ZEE met dok 27 y Bogen n Mots (Noorwegen). /Waterstanden:/ PannerdenIJsselkop 1^5: IJsseikop Malb. Haven 1.35: Malb. Haven—Wijk bij Duurstede 95; Wijk: hij Duurstede- Vreeswijk i .ISIJsselkop—Doesburg 95: DoesburgZutphen 1.10ZutphenDe venter 1.15- Deventer—Katerveer 1.65; Wflterh, bij Arnhem 6.03; Nijmegen 5-71+1; minste waterdlente Waal. 2; Keulen 24—6Lpblth 7é2—1Deventer paraiso slngeri n uitg; p Vlis- New. York BLOEMFONTEIN de Blwagos eil v Kaapstad SANT, thuis, p. 29 Finisterre n. Ply mouth; STAD MAASTRICHT, 27 v. Ge nua n. Bona; STAD VLAARDINGEN, n. Baltimore, 27 op 860 mijl O.Z.O. van Cape Race; SAHANGAN, 29 te Bombay; STAD HAARLEM, p, 28 de Alands. Eil. n, Lulea. STAD MAASSLUIS 27 te Philadel phia. Vertrekt 30 n. Nederland; 5ING- KEP 28 v Belawan^DcIl n Penang. TERO, 20 te Hamburg; TA BI AN, thuis. 29 te Djeddab; TALISSE, thuis, p. 28 Malta n, Liverpool; TIBA, thuis, p. 29 Cape Frio n. Victoria Braz.; TJISA* DANE, 28 te Soerabofa; TELAMON, 2f te Trinidad; TERNATE, 27 v. Loronzo Maroucs n. Betra; TIBERIUS, 27 v. Mo bile n. Houston; TJIBADAK, p. 28 de Natuna Eil. n. Hongkong; TRITON. 28 v. Marncalbo n. New York; TJIBODAS, p. 28 Great Luchu n. Yokohama; TJI- KAMPEK, 27 v. Dar eB Salaam n, Lo renzo Marques; TJIMENTENG, 27 te Batavia; TJITJALENKA, 27 v. Amoy n. Hongkong. THESEUS p 28 Dungeness; TITUS 27 v Malta n Piraeus; TARAKAN 28 v •New Orleans* n Neivoort News. VAN RIEMSDIJK, 26 v, Hongkong n. •Swatow; VAN RLEBEEGK, 28 v. Chribon n. Batavia; VAN OSTADE, 28 v. R'dam .te A'dam; VALERIUS, 25 v, Hongkong n, Sasebo; VAN 'T HOOFD, 28 op 360 mijl Z.Z.W, yau, C^pe Race, 7 Sept. in. Ne- 'derland verw.; VAN D£R WAALS, uitg., 28 v. Port Said -n. Safaga. VpSNDAM 29 ie New York. WESTERDAM; p. 29 vm. Scilly n. New York; WEST LAND. thuis, 29 te Bahla, 18 Sept. te A'dnm verw. WAAL, 27 te Curasao; "WAIKELO. 20 te Soera- baja; WATERLAND, thuia. 2ft op 210 mfjl Z.W. van Kaap Blanco; WINSUM. p. 27 Punta -GB/Unaj n: Nicaragua. WAAL 28 ie Marjcalbo. .IJSSEL -29- te- Fort- Llbcrte, ZWIJNDRECHT p 28 Chesapeake n P.ort, Sulphur. Korte vaart - ALGARVE -28 tp- Aslbórg; ANNEGIE- NA 28 te SkellefteaAUDACIA p 29 Brun sbuttel - n -Lubeck; -AFIENA" p- 27- Kiel Noascarshamn* ARNHEM 27 tc Bilbao. BLUE BOY 28 te Boston L.; BATA VIER I 28 te Londen BERNINA 27 v Kopenhagen n R'dam; BIL 5. 28 te Ktl- rushBIRMINGHAM 20 te Goole BREE-BelLE 28 te Klngslynn- BIER VLIET 28 v Esbjerg n R'dim; BERNIS- SE 27 v Port Talbot n R'dam. 29 te Antwerpen; CANADA 2S te Port CORMORAN 28 te Londen: CASANA Talbot; CAKPO 28 te LoctUdy,;. CON STANT 28 te Londen CORNELIA b. 27 v-Concameuau n LondenCRESCENDO 27 v Blyth"xi R'dam. 30 Aug.; Hoog water-'té Rotterdam, le tu 9.03 uur. 2e tij, 21.08 uur. Radé aroftramma MAANDAG 29 AUGUSTUS 1949 HILVERSUM I 19.—nwa 19.15 boek bespreking 19.30 actueel geluid 19,45 reg. uitz. 20,— nws 20.05 een Gronings pro bleem 20,15 kerkconcert in de pieters- kérk 21.—' plaatsnamen an .hun geschie denis 21.20 radio philh. ork. 22.15'Swee- Unck kwartet 22.45 avondloverdenking 23,— nws 23.15—;24-pop> avondcon cert. HILVERSUM rr 19.'15 vlooi en .plano 19.45 Raul Robeson en Marlon Anderson 20.— nws 20.05 oranlehotcl. te Seheve- nlngen 20.15 Promenade ork. 21.— ca- baretprog. 21.45 De Speeldoos 22.Go thenburg 22.10 omroeo-kaTncrork. 23.— ws 23.15—24,swing: DINSDAG 30 AUGUSTUS KILV7CRSUM 17.— nws 7.15 ochlend- cymnastiek 7.30 City of Birmingham's ork, 7.45 (KRO) morgengebed 8.— nws 8.13 gr.' pl, 9.—-lichtbaken'9.25 "Busch- kwartet; 1Ó-. wie komt er in mijn hokje 10,15 gr. pl. 11.— Jacques ork. 11,30 als de ziele luistert 1L40 omroePkamerbrk. 12.— Angelus 12.03 pianorecital 12.30 land- en tuinbouw 12.33 orkest zonder naam 12.55 Zonnewijzer 13.— nws 13.20 orkest zonder naam- 13-40 volkpliadereix- 1 kwartet -14.— omroepkoor 11,30 onder ons 15,— orgelspel 15,15 gr. Dl. 15.45 om- roBDork. 16.Do Zonnebloem 16.30 ziekenlof 17.— vacantie-verhasl 17.15 lang zullen-ze leven 17.45 reg, .uitz, 1B.— Amusemontsork, 18J0 wielrennen 18.30 reg. uitzending,v HILVERSUM I 19.nws 19.15 Axnu- sementsork. 19.30 dit 1# leven .19.48 reg uitz. 20.— nws 20.05 de gewone, mnn 20.12 coneertjfebouwork/ 21.03 Gieaeking 22,45 avondgebed 23.— nws 23,15 Symphanettc-ork, 23.40—24.—. gr. platen. HILVERSUM' XI 7v— -nWS-7.46' (AVRO) gram. müz. 7.50 dagopening 8.nv/s 8.15 gr... dL B.55 voor de. vrouw-».—gr. pl. 9.36 waterstanden 9.35 aubade 10.— morgenwijding ,10,15..erbcickh'.ltBmlnDn 10.50 kleutertje luister II.— Israëliti sche. componisten lli3P. De Wekl^ei; .12 L.vra-trlo 12.30 land- en tiilnbouw 'f2.33 agrarische a (deling van de 53ste Kon, Ned; Jnarbour's* 12.49 pianodtib' 13.— nws 13.15 Metropole ork. 13.45 solistenct eert 14.39 radio matlne** 16 25 .-van. lestrlna tot Pijper; 16.40 vacantie; orgelspel 17.30 R.T.C. 18.— Tom Erich 18.30 The Romancers. HILVERSUM II 19.— Paris Vftüs Par le 19.05 Ik zou -zo graag 10,30. BBC sjmph. ork. 20.— nws 20.05 in het radio zoeklicht. 20.15 Musicorda 20.45 muziek voor Potemkin (hoorsocl) 21.05 vacan- tieprog. 21,45 buitenlands overzicht 22,— violoncel en plano 22.35 wielrljden in het Olympisch Stadion 22.35 Skymastera 23,— tiWB 23.15—24.— Robert Schumann-- concert. ?an. Pa--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5