De beste SCHOOLSCHOENEN, die Das Dreimaderlhaus Gerepatrieerde MILITAIREN ZOEKEN WERK BOEKHOUDER R'DAMSCH PHILH. ORKEST 31 AUGUSTUS-CONCERT Talen - Middenstandsdiploma Boekhouden - M.B.A. - S.P.D. M.U.L.O, - H.B.S. - Alg. Ontwikkeling een geroutineerd Stuwadoor Alleen voor gerepatrieerde militairen, EEN KOERIERSTER EN U BENT HET KWIJT! E X A M E.N O P L E l DIN G HUGAS, -ELGERSMA, PQTGIESER DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG Maandag 29 - Aug, 1949 Heden overleed na een kort stondig lijden onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader G. W. F. De MAN, In de ouderdom van 64 Jaar. Rotterdam, 26 Aug. '49. Boudewijnstraat 76b. Uit aller naam: J. M_ DE MAN—KOSTER. De teraardebestelling vindt plaats op Dinsdag 30 Aug. a. s. op de Alg. Zul der Be graafplaats: aankomst kapel c-a, 2.45 n.m. Enige g«s jaagde ncijf ers 91 k.O. 166 S.P.D.. 553 PR.DIPL. 1946/'48 46 M.O. 140 S.P.D., 734 PR.DIPL Voor de feestavond ter gelegen heid van' het zilveren z&kenju- bileum van de FIRMA C. SCHOOK EN ZONEN. Aelbrechtskade 37—38. Rotter dam, zeggen wjj de firmanten hartelijk dank. HET PERSONEEL OCH HAAG - SW E EL INC K PLEIN 40, TEL. 33.67.05 ROTTERDAM - HEEMRAADSSINGEL 111TEL. 30.S93 HAARLEM - FRANS KALSPLEIN 9, TEL 16372 GEVRAAGD voor enkele uren p, w., loon-adm. Aannemersbe drijf. Br. onder No. 4550 bureau van dit blad. Voor jongens, waar de wereld te klein voor is, moet U deze schoenen kopen. Het is Vergeefse moeite om te proberen ze stuk te krijgen. Uw schoenmaker zal er dan ook weinig plezier van hebben. Wij verkopen deze schoenen met extra versterkt binnenwerken onver- slijtbare spefczolen in maat 32*35 12.50. 3é-39 14.50. Meer dan 40 jaren verkopen wij schoenen en steeds was „kwaliteit" ons devies! Daarom hebben wij deze Jongens-molière voor U laten maken met extra dubbele zolen en onver woestbaar btnnenwerk.-Zo'n schoen kunt U ze *s Zondags ook aan geven, De rubberhak is van speciale „In diana" rubber. No. 28-31 8.95, 32-35 9.90, 36-40 10,90. Onze inkoopster voor meisjes- schoenen had geen gemakkelijke taak. Zij weet uit ondervinding, dat meisjes, die geen baby's meer zijn, ook met de mode willen meedoen. Hier ziet U één voorbeeld, maar U wilt natuurlijk kiezen uit vele mo dellen, Onze verkoopsters tonen ze U graag. No. 27-31 8.95, 32-35 9.90. pros p.. aanm. dagelijks aan de /esgebouwen 9-5 uur en 's avonds na telefonische afspraak. Juist NU adverteren DE GOEDKOOPSTE ONDER DE BESTE DE BESTE ONDER DE GOEDKOOPSTE In klein Ziekenhuis te Leerdam wordt gevraagd een met Aant. Kraamverplsging en liefst bekend met Operatiekamer, Tevens is er nog plaats voor één VERPLEEGHULP. Sollicitaties te richten aan de Directrice. Woensdagavond 8 uur In de KONING1NNEKERK Dirigent: EDUARD FUPSE BEETHOVEN - Ouv.rtur. L.onora III MOZ ART - Etna K lal na N«chtmu*ik BIZET - Twaada Arléilanna Suil* TOEGANGSPRIJS: f. 0.75. .Kaarten te verkrijgen "bij de a<lm„ de bekende wederverk. adr. en 'e avonds a. d, Kerk UAMfjTj! fu4.AUC5 »3fl£^®L£SüE. BjAVgg; ;J85»6^ KRAMERS 4S6JS. Wilt U werkelijk in korte tijd slagen, vólgt dan onze goede en billijke schriftelijke privé-opleidin g door leraren M.O. met; e wekelijkse correctie van Uw huiswerk e dagelijks spreekuur (ook 's avonds) voor gratis mondelinge hulp in de vorm van privé-lessen Onze wekelijkse, zeer uitvoerige en persoonlijke correctie van Uw huiswerk is voor Uw studie - wil deze slagen - onontbeerlijk. Dit kan alleen bij' echte privé-opleidiitgen Onze bekende en door de .Inspectie Schriftelijk Onderwijs erkende instelling stelt U niet te leur Ook geheel mondelinge opleidingen Spreekuur 's avonds van 7.30-9 uur - [KTMROOL. ELK: DEEL KAN AFZONDERLIJK WORDEN GELEVERD. Frans-Nederlands,•'Nederlands-Frans 1240 blz. Duits-Nederlands/Nederlands-Dbjits 1370 blz. Engels-Nederlands/Nederlands-Engels 1238 blz. Spaans-Nederlands/Nederlanas-Spaans B25 blz. Kramers' Nederlands Woordenboek 988 blz. In KRAMERS' WOORDENBOEKEN heeft U binnen een minuut elk gewenst woord opgezocht. Ze zijn in hoge mate overzichtelijk en worden bewerkt volgens nieuw systeem: grondwoord met uitgang. Elke band, behalve „Nederlands" bevat twee delen en is gedrukt over twee kolommen. Formaat der boeken. 13 x 19 c.M. Gebonden in geheel linnen band slechts 7,90 per deel. Bij afname van 1 deel 1.50 per maand; tot 20.— 2.50 per maand; 30.— 3,50 per maand; 40,— 4.50 per maand of meer. FRANCO LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLAND Duidelijk opgeven wat 'mén per maand wenst te betalen, i: - Boekh. G. J. GRAAUW, Keizersgracht 268, A'dam-C, Telefoon 44505 - Postgiro 48505 - Gem. Giro G 2021. DE RESIDENTIE OPERETTE tot en met a.s. WOENSDAG 31 AUGUSTUS besüsi 3 LAATSTE VOORSTELLINGEN van SPECIALE VACANTIEPRIJZEN. Bü STUWADOORSFIRMA in Br its-Oost-Afrika bestaat gelegenheid tot plaatsing van Ongehuwd, leeftijd tot 30 jaar. Sollicitaties met volledige bijzonderheden worden ingewacht onder No. 347 L.E., Adv. Kant. de Bussy. Ro- kin 60, Amsterdam-C. ALLE KIOSKEN IN ROTTERDAM NEMEN KOERIERSTERS AAN. Zaak In speelgoed, lederwaren, fotostandaards,, scbrijfbenodigd,- heden te VJaardingen, wegens gunstige stand grote mogelijk heden. Br. no. 333 "bur. v. d. bl Muziekinstrumenten Nive accordeons, 32 bassen 167.50. guitaren 39.5D, man doline 32,50, banjo's 45.—; blokfluiten f 54J5. Gramofoon- platen. -rekjes naaiden. Simo- nis. Beijerlandselaan 29. Telef. 71160. MAURITSWEG 29 - TELEFOON 25972 ROTTERDAM 1b_niiuHHUHiimim nnwmunini.ui jiiinimnminiii muuummmn iniiimnnmim iiumiiminiim umimuii 1—15 woorden f 2.—. iedere 5 woorden meer f 0.50 Flinke lietsjongen gevraagd, plm. 17 j. Bloemenmagazijn .y. d. Werff, Oudedijk 163. Handelsschool B, Osingaf, Sta- tenweg 87. "Telef, 48746. Steno, typen, talen, boekhouden. Dag en avondlessen. ^Privaat en clublessen.' - Woningruil Auto's, Motoren en Rijwielen Stoffenhols „Snska". Winkel in gesloten buis.- Heeft op 't ogenblik voor bet a.s. seizoen speciale aanbieding in: wollen japon- en mantelstoffen, ef fen zijde, .stof voor rokken, jongenspakjes en jassen. Leu ke ruitstoffen, lingeriezij de enz. enz. Verko opdagen: Dins dag. Woensdag en Donderdag van 1012 en 2—5 uur, Stad- houdersweg 117a, telef. 48070 Komt U vrijblijvend eens kij ken, U slaagt beslist. G&vr. geroutineerde hulsnaai ster voor verstelwerk en nieuw, Aanm. mevr. F. Ehrllch, Math.- Iaan 223. Tel, 35575. Ben.huls, 3 grote' kamers, keu ken, kelder en plaats. Essen- burgsingel, voor kl. ben.huls of bel-ei. Bergpolder of Blljdorp. Br. lett. B H Boekh. Hartman, Betikelsdijk 149. Te koop goed onderhouden herenrijwiel 26" i 60.C. Kle* boom, Nieuwe Binnenweg 439b. Te koop aangeb, Ariel 250 cc, kk., met telescoop, bouwjaar 1935. T.e.a.b. Te zien A. van, Neruni, Da Costastraat 62b, Tel. Diversen Moderne haard of haardkachel ter overname gevraagd; zonder gebreken^Aanb. tel. 48239. Gevr. kindermeisje v.d.e.n.. v.g;g.v, Gen, lichte huish. be zigheden te verrichten. Dienst bode en werkster aanwezig. Mevr. H. v. 'd. Berg, J. v. Ghestellaan 46, ITberg. Personeel aangeb. B.z,a. nette ongeh. jüffr., .44 j., P.Gl, als hulshoudster bjj heer alleen of klein moederloos ge zin. Br, no. 412 Leesbibl. De Waal, Frans Bekkerstr. 85. Nétte dame zoekt vriendin leeftijd 30—35 j, (N. Br.) Br. no. 10 Kiosk Cl. de VrJaan Van Botterdam naar Poortu- gaal, Tel. 38B12. R'dam West. Naaimachines te koop gevraagd, alle soorten en merken, defect geen bezwaar. Groen's naaima chinehandel, Vierambachtsstraat 114, tel. 36653, R'dam. Stoffeerwerk.Ruime kéuze stoffen. Spuiten, beitsen, repa reren. moderniseren. Vraagt prijsl Wij komen m. stalen, ook buiten R'dam. Cerrit Lubbers, Zoomstraat B3, Tei. 46182.. Lessen Auto zonder chauffeur te huur aangeb. per uur. dag of per week. Te bevr. Russischestr. 4a. 2e Et.. Tel. 206S4. Te huur aangeboden Te huur flink benJmls Noord singel 35,— p. m., alleen, met huurmaehtiging. Tel. 49831. Perzen, Medfcn, lopers, menb. te koop gevraagd. C. F. Berlijn. Heemraadssiiigel 106b, Tele foon 32569. Nieuwe cursussen. Midden standsdiploma opleiding exa- met 1950. Mondelinge of tele fonische inlichtingen dagelijks van 1922 uur: Beukelsdtfk 11b. TeL 39875. Meubelen. Grote sortering ge bruikte meubelen voorradig. Lage prijzen, v. Wingerden, v. d. Takstraat 6.Tei. 27673, MeubeireParaties en 'overtrek ken van stoelen, fauteuils niet moquette, verrichten fa. Riës- meyer, le PiJnackerstraat '25, Te koop aangeb. Modern 1-persoons ledikant met gezondheidsmatras 25,—. Kooiman, Zw. de Croonstr. 37a. Huwelijk A.N.W.B. Bonds-auto-motorrij- school Eversteyn, de oude ver trouwde schóól met de beken de gele l&swagens. Desgew wordt U thuis gehaald en ge bracht. Violierstraat' 32. Telef. 73150. Henego uwer laan 6. Telef. Te koop kinderwagen als nieuw box met bodem. Baby- commode. Ie Middellandstraat 120 b. Gedem. SERGT. MAJ., 34 j., admin, onderL zoekt werkkring in mag. of als SCHRIJVER opl. 4 j. Mulo tot 4 A. Br.,;PMI5228 bur. blad. Net persoon, gedem. uit ïndië b. z. a. als CHAUFFEUR (MONTEUR), Volledig op de hoogte van alle mo toren. Br. Pm-15520 bur. blad. Slaapkamers in verschillende houtsoorten bestaande uit gr. driedeurs kast, toogledikant, 2 nachtkasten, tafel, 2 stoelen, compleet 399.50, 450.r qn f 525.„De Meubelbeurs", Grote Visserijstr. 8—10. R'dam, Wat wordt die matras dun! Da's waar. ook 34759 hellen; De Beddenfabrikant. WWe Binnen weg 194; In één dag voor jaren klaar. Java-kapok. prima da mast. Jonge vrouw 29 j. zoekt ken nismaking m. nGtte heer tot 35 j. Br. m. foto op erenwoord retour. Br. F. 185 Kiosk Mid* dellandpl. Jongeman, 28 j., zoekt ser. kennism, m, net meisje, een kind geen bezwaar. Br. m. foto erew. retour no. 4551 bur. vandit blad. Gevr. nette werkster voor Donderdag of Vrijdag. Klaver, Heulstraat 27, Gebr. v. Doorn. Banketfabriek vraagt meisjes voor inpakwerk". Aanm. Schulpweg 12, 2 zclfst. meisjes gevr, boven 20 j„ v.d.d, of v.d.e.n. 20,— p. w. Aanm. na 7 uur Hotel Kappers, Van Vollenhavenstraat 56. Dagmeisje gevraagd. Mevrouw Koppenol, 's Gravenweg 54, eindpunt lijn 16 en 17. Eikentriplex, meubelplaat. 20 soorten fineer, hard- en zacht- board in grote sortering. Joh. Groen, tel. 30803.- Korenaarstr. 51 (West), Gedemob. "Wacbtm. O.V,"W^ ZOEKT WERK, liefst op :tedan, gebied, 25 jaar, MulodipL A kan autorijden. Wil aanpakken. Br„ Pm-15221 bur. blad. Gedem. Telegr. I OVW in bezit Mulo A en B, zoekt voor hem PASSENDE WERKKRING, leeft. 22 j. Br. Pm-15521 bur. blad. Rijbewijs bo'dlg? Dan naar B, B. N. Bonds-Autorijschool Hoekman, Faarlstr. 46. Br. Hil- ledijk 25, Tel. 7O780. Desgew. geh. en gebr. Rechtszaken, recherche, infor matie. echtscheiding, requesten enz. 'Bur. „Succes", Hodenrij- aelaan 36 b. R'dam, Tel. 83645. Gevestigd 1918. Kantooruren 9' —20 uur. Te koop aangeboden enkele nieuwe Pexsianer Pattes bont mantels, ook grote - maten, chique modellen, prijs 695, p. st. Br. no. 332 bur. v. d. bl. Te koop; prima Verende divan of slaapbank 20.Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69b,* (bo ven). WELK BOUWKUNDIG BUR. wil OVWer. 22 j. in opl. nemen voor bwk.tekenaar. Opl. 2 jaar Mulo en 1 MTS; ook ev. opL in houthan del Br. J, v. Epen, N.w Keizers gracht 2 A IV. Pm-89570 Gerep. Korp. zoekt werkkring als ZEILMAKER-AUTOBEKLEDER, ook geheel bekend met zadelmake rij en leder bewerking. Was oak in ïnd. als zodanig werkz.,' v.g.g.v. Br. pm-15511 bur. blad. Verloren Opleiding pedicure, prettige zelfst. werkkring. aangen. clublessen. begin Sept. Insti tuut voor algehele voetverzor ging. Burg. Memeszlaan 93B, R'dam. Weckflessen 2 D„ 48 ct„ was- kuipen 15,45, trapleren van 1,25 per tree af, strijkplan ken 8,75, wringerbokken 13,85, vooroorlogse mondhar monica's 2,25. Vos, Zwaans- hals 309. Emaille keukenstcllcn f 42,70 en hoger, diverse kleuren, Zin ken emmers 2,50, inmaakpot- ten 2,76, nachtpotten f emaille schaaltjes 85 ct„ brood trommels 5,95. Vos, Zwaans hals 309. Uté matras slecht? Speciale re paratie-inrichting.' Bel even op: tel. 22985. Gebr. Vermaak' Wéstzeedijk .39 (t.O. V, Vollen- h o venstra at).' - Geen geld of goederen af ie geven aan mijn vrouw Crié-- laard—Uland. daar door mij: niets "betaald wordt G. Crie-, laaxd. Jacobusstraat 18. Verende hedstelien kapokma trassen opklapbedden en spira, jen. Alles volle garantie. Ver trouwd en vakkundig adres Beddenmagazjjn C. Uljee. Hooidrift 129, Tel. 34479. Verloren Zondagmiddag 2—3 u.t bloedkoralen armband, gouden slot "(gedachtenis), gaande lijn 3 v. Bergselaan tot stadhuis. Kruiskade, Henegouwerlaan, Stater.weg, Noorderhavenkade, T.b.t.b. -A. v.- Réydenr Noor derhavenkade 49c. Gouden klnderarmhanflje met plaatje Yvonne. Vrijdag tussen 1112 u. omg. Nwe Binnenweg. T. fl. b. t. b. J. de Bruyn, Matb. weg 207a. Gerep. OVW.er na 3-jarig verblijf in Ind. zoekt betr. in W des Lands als VERTEGENWOORDIGER. Liefst bij gr. firma. Goed getest door Be roepskeuze, Ede, Br Pm-15518 bur. blad Banketbakkerij, Gevr. winkel juffrouw, goed met-het'yak be kend, niet ben. 20 j. Aanb. 's avonds na 7 uur. M. Zangen- berg, Harddraverstr. 66a. Gedem. OVW.er zoekt MOGELIJK HEID tot uitzending naar Indonesië, heeft Mulo-opL en is a dm. onder legd. Br. Pm-15293 bar. blad. Antorijschool =H. P. Take, ge- dïpL K. N. A C.-instructeurs. A.N.W.B. bondsautoryschooi. Jan Sonjestraat 4 (nabij Mid del! and straat). TeL 36777. Rralma keuze! Lage prijzen! Meubelen, opklapbedden om bouwen enz. v, Oudheusden Bedden- en Meubelhuis „Ide aal". Goudseplein hoek v. d. Werffstraat teL 26157. Te koop: 2 faut., r, taf, '105, 4 faut., r. taf. 175,—, 2 old fin. faut. j 75,—3-zltsbankstel old finish 310,—. v. Bebberen, Boomgaardstr. 36 kl. 2. Geen geld of goederen 'af ge ven aan mijn vrouw M. Janssen- van Dijk, daar door mij niets betaald wordt. J, p. Janssen, Beverstraat 41; Danslessen! Heden Enschcflvihg. Freddy de Groot. Bgergoense- vliet 203a. Telef. 70957, Rijbewijs nodig? Autorijschool Palace zorgt er voor, gedipl. AN.W.B, instructeur.' prima lesmateriaal, spec, cursus goor dames. Gratis proefles. Schied. singel 133. Tel. 3B312. Heerlijke nasi-goreng met garni en spiegelei 1,50- Ge rard's Cafeteria, Stationssingel 12 (b(j Blij dorptunnel). Aan de Advertentie-afdeling van. „DE SCHIEDAMMER" Lange Haven 241, ,.r Schiëdam Naam: Adres: Dattun van aankomst in Nederland: Naam van boot: verzoekt gratis te plaatsen, onderstaande advertentie in „De Schiedammér*' ter' grootte van vijf regels. (Op één regel gaan 26 lees- of lettertekens). TEKST VAN ADVERTENTIE (duidelijk schrijven s.v.pO 1118. Natuurlijk vonden Sjang en Daantje^hef met prettig om door een draak opgegeten te worden. Ze probeerden eerst Klets-Pang uit te [eggen dat ze er geen zin in; hadden en; toen dat niet ging trachtten ze te vluchten. Maor dat lukte evenmin, want het was Klets-Pang zijn beroep om mensen te vangen en rag voor ze drie stappen gedaan hadden, zaten ze al in de touwen. „Hier blijven/'^zej Klets-PangJ die. nijdig werd en weer op zijn troon klom; wHari*Kiri> haal de draak. Zijn middagmaal staat klaar!" „Oké, paps/' zei Hari in het Chinees; :„Hari-Kïri zal draak wel ever» pakvongen. Ik zeer snel rover 1" Terwijl Hari op "weg: "ging probeerde Klets-Pang van Sjang te weten te kamen waar ik gebleven Was] maarSjang wisf het niét en was eigenlijk meer bezorgd over zichzelf en zijn. toekomst..,. Ondertussen had ik In de stal met een hooisprietje de goede kop van draak Joop wakker gekriebeld. „Stil"/zei;ik; „Maak je buurman niet wak ker. Luister eens^draak. Er zijn een hele massa slechte mensen in dit land die je verkeerd werk willen laten doen. Maar dat is-nu-uit. Ik weet wel dat het niet, jouw schuld is, die zwarte kop is de dader, maar iii:moet je eh.. niet door hem op de kop laten zitten, snap je." Het was een hele toespraak en de draak keek een beetje wazig, maar ik m o est hef hem dui delijk maken voor het te laat was... Attentie! Alleen teksten, die betrekking hebben op het zoeken van werk, komen hiervoor in aanmerking "pezë annonces^ worden In volgorde van binnenkomst geplaatst op een door „De Schiedammer" .te bepalen dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6