HET ROTTERDAMSCH PAROOL Generaal Winkelman leidt de centen-actie in Prinses Wilhelmina geniet van haar rust r~~- Britten wacht nog minder eten en meer werk Dronken chauffeur maakt aanrijding, twee doden Jeugdig motorrijder bij hotsing gedood Dodelij k verkeersongeval Ter gelegenheid mobilisatie 29 Augustus 39 Nee toch.Heus! V._ J Nu ook parachutisten tegen Giuliano ingezet Negen gewonden bij autobotsing Ook metaalstaking verloopt in Finland gunstig Russen maakten zelf een gat in liet IJzeren Gordijn Nog steeds actief en op de hoogte 9e Jaargang no. 202 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per Week 0.32 per kwartaal ƒ4.10. losse na turners 0.09 Opgsricbt door de Stichting „Hét Paroöl" Dinsdag 30 Aug. 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper HET GREBBEMOMJMENT NIJMEGEN. De40-jarige ko lenhandelaar. B. P. reed op de rijks- weg BeekNijmegen met zijn -vrachtauto vier personen aan? van wie er twee gedood werden en een zwaar gewond. Hij maakte een bocht te wijd en ramde daardoor eerst twee wielrijders. De jonge man T. G. werd zwaar gewond en moest naar het Ziekenhuis te-Nij megen overgebracht worden, van het andere slachtoffer werd de flets vernield. Daarna zwaaide de chauffeur naar rechts en reed de 14-jarige wielrijjdster V. H., die het 1% jarig jongetje T. R, op.haar fiets vervoerde aanv Beiden werden ge- dood. P. reed verder in de richting Nijmegen. Een man en een vrouw liepen, gevaar eveneens door hem aangereden te worden maar konden zich nog juist redden. In Nijmegen is P., die dronken schijnt te zijn geweest, gearresteerd. Later is hü op vrije voeten gesteld. Hij ral wegens dood door schuld voor de Arnhemse rechtbank te recht moeten staan. te Hoevelaken HOEVELAKEN. Op het zeer drukke kruispunt Hoevelaken na bij Amersfoort is Maandagmiddag de IS-jarige F. J. Dijkstra uit Gro ningen met zijn motor tegen een vrachtauto van de firma D. en R. uit Amersfoort gebotst. Hoewel de .beide voertuigen met geringe snel heid reden, was de klap waarmede de motorrijder tegen het wegdek sloeg zo hard, dat hij zwaar ge wónd naar het ziekenhuis in Amersfoort moest worden overge bracht, waar hij bij aankomst reeds bleek te zijn overleden. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk de onbekendheid van de jongeman met de verkeerssituatie ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen treft geen schuld. BALKAN Tegenslag voor Moskou -TJ.lJT gaat.-de Russen oo de .Bal". kan niet voor de wind. De op standige; Tito, laat zich zelfs door 'de troepènvexplaatsingen der Rus sen niet intimideren en heeft als be- wns van zijn. vastberadenheid, zijn land tegen elke aanval te zullen ver dedigen, 150.000 man Zuidslavische troepen in het ulti" iet of wat on rustige Macedonië geconcentreerd. Waarschijnlijk is dere voorzorgs maatregel overbodig, want ook in •de kringen, waar men het wantrou- wendst tegenover de bedoelingen ■to de Sowjet-Unie staat, gelooft ■men niet, dat-het Kremlin h« in derdaad op een oorlog m de Balkan •zbX durven laten aankomen. Veeleer, zomeent men, moet het Russische sabelgekletter worden beschouwd. - als een onderdeel van de „zenuwen oorlog", Wélke sinds veertien j maanden met toenemende kracht.maar -net weinig succes, tegen Tito gevoerd wordt. De rebel lie van Tito heeft overigens ook bui ten Zuid-Slavië nadelige gevolgen voor de Russische positie, in het bij zonder in Griekenland. De Griekse rebellen, thans uitsluitend aange wezen op steun, welke hur. uit Al banië en. Bulgarije verstrekt wordt, worden door dé" Griekse regerings legers op een steeds nauwer gebied samengedrongen. Zojuist hebben zij en /an: hun sterkste posities, de Grammosberg, moeten ontruimen en de rijd schijnt niet meer ver te z'tjn, dat zij zich geheel achter de grenzen van. Albanië en Bulgarije zullen moeten terugtrekken. En ter wijl het Griekse regeringsleger in het verleden niet krachtig genoeg was, om de gehele Griekse Noorde lijke grens te beveiligen, is het wel sterk genoeg om nu de grens met Zuid-Slavië geen gevaar meer oplevert de grenzen met haar beide andere Noordelijke buren te dekken. - Het is daarom zeer goed mogelijk,'dat de GHelise burgeroor log, die;-zo lange tijd een sterke troef in -Russische handen is ge weest, nog .dit ja.*'" tot het verleden zal gaan behoren. In het zoeklicht DEN HAAG: Omdat het Maandag tien jaar geleden was, dat ln Nederland de algemene mobilisatie werd afgekondigd,-heeft generaal H. G. Winkelman, oud-opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, in het radioprogramma voor de Ned. Strijdkrachten een herdenkingswoord uitgesproken: „Heden, 29 Augustus, is het 10 jaar geleden," zei hij, „dat onze geëer. biedigde Koningin Wilhelmina de dienstplichtigen opriep voor de ver dediging van het Vaderland. ,Wie zijn doden niet eert, is hun offer niet waard" Al diegenen, die zich toen hebben gereed gemaakt voor de strijd te gen de vijand, zullen wel met wee moed zijn vervuld bij het geden ken van deze dag. Tussen ons is door die mobilisatie en de daarna gevolgde strijd een band gesmeed, een band waaraan wij, hoewel een ieder door zijn eigen werk en be zigheden in beslag wordt genomen, vooral*op een dag als deze weer terugdenken.' Nu ik mij. tot u richt en, naar ik, hoop, door u tot het gehele Neder landse volk, past het ons in de eerste plaats onze doden te herden ken. Zij toch hebben het laatste of. fer gebracht, dat van een mens kan worden gevergd. De taak, die'ons, levenden, ten opzichte van hen overblijft, is de zorg voor de nabestaanden van de gevallenen. Wij kunnen hun .nage dachtenis od geen betere wijze eren. Natuurlijk ligt hier in de eer ste plaats een taak voor onze rege ring, die zichvan deze ereschuld dan ook ten'volle bewust is. Maar het helpen, van een zo groot aantal personen brengt met zich mee, dat er vaste richtlijnen moeten worden getrokken en daarbij is het niet mogelijk in elk individueel geval die hulp te verschaffen, die een zorgzaam zoon aan zijn ouders, een zorgzaam vader aan zijn. gezin zou hebben kunnen wijden. Daarom hebben verschillende militaire fondsen op zich genomen voor een aanvullende hulp zorg te dragen. Ookde nabestaanden van onze Indonesië .gesneuvelden zullen in die steunverlening inbegrepen zijn. Monument Grëbbeberg Daaraeven- zal pr-een-eenvoUdig gedenkteken worden opgericht; om' meer uiterlijk de doden te eren. Immers een volk dat 'zijn doden niet eert, is de gebrachte offers niet waard- Van zo'n gedenkteken gaat bovendien opvoedende kracht uit voor de jeugd, die daardoor door drongen wordt van de hoge beteke nis van het ongeschonden hehoucl van het vaderland. Teneinde voor een en ander de benodigde middelen bijeen te bren gen zal van 1 September aanstaan de tot 1 November door de zeer ge waardeerde medewerking van. de directeur-generaal der PTT op alle postkantoren een bus of bakje aan wezig zijn, waarin men. zijn. gave, al zij het slechts enkele centen, kan deponeren. De gedachte van. de Stichting Legermonument Grebbe- bexg is, dat' zodoende iedereen in staat wordt gesteld, mee te werken aan de totstandkoming van het le germonument op de Grebbeberg. Ik moge uw'aller medewerking inroepen, opdat in heel den lande een waarlijk grootste actie worde, ontketend ter bereiking van het door mij aangegeven doel: nationa le ering van onze gesneuvelden." (Jorge Casamayor in Zaragos- 4$a, de oudste man van Span je? is-,zojuist-107 jaar geworden. Hij verklaarde, dat hij zich. nog een kind voelt ^en wordt door de^distrib'ufiedieftst oolc ais zo danig behandeld. Hij heeft na melijk overigens op eigen verzoek een bonnen kaart voor kinderen beneden de 2 jaar gékregen. Yosjio Abe, een bekende zak kenroller, die door de politie van Kobe gearresteerd tocs, klaagde over buikpijn, kreeg wonderolie, en. bracht twee ge stolen horloges te voorschijn, die hij had ingeslikt. In New York brak een dief in' een zaak van technische artikelen in eh stal negen alarm installaties tegen inbraken, Een kellner van een-café in Boulogne ontdekte, dat drie ■Britse klanten vergeten hadden hun rekening te betalen. Hij rendë hen achterna en trof hen aan boord van. de Kanaalboot. De Britten betaalden, maar in tussen was de boot van de wal gegaan en de kellner moest mee varen naar Folkestone, wat hem 30 maal meer kóstte dan het be drag van de geïnde, rekening. LONDEN. Gisteren kwam het Britse kabinet in buitengewone zitting bfleen om te beraadslagen over de aanstaande financiële be sprekingen in Washington. Tal van ministers moesten hun vacantie in het buitenland afbreken "om zich naar Downinstreet 10, de woning van premier Attlee te begeven. Volgens welingelichte bronnen heeft het ka binet z\jn goedkeuring gehecht aan een 15.000 woorden teilend complex van instructies voor de ministers Bevin en Cripps, die de Britse delegatie in Washington zullen leiden. Als gevolg van de nieuwe plannen, aldus is medegedeeld, zullen;, de Britten een nog grotere soberheid moeten gaan betrachten. Men is namelijk van plan, de aankopen, uit het dollargebxed verder te beperken, de voedselrantsoenering te verscherpen en de pro ductie en de export op te voeren. Dit laatste betekent, dat er ook harder gewerkt zal moeten worden. DE 91-JARIGE KONING GUS- TAAF van Zweden verblijft op het ogenblik met vacantie op het Oeland eiland, bij de Zuid-Oost- kust van' Zweden. De krasse vorst met zijn 3 jaar oude ach- ter-kleinzoon Carl Custaaf hun aller opdracht. PALERMO: Ook al een eenheid uitgelezen parachutisten is nu naar Palermo gekomen, ter versterking van dc reeds aanwezige pplltiemacht. De koning-bandiet van Sicilië, Giuliano, dood of levend te vangen, is Onder de versterkingen die te Palermo zijn aangekomenbevindt zich ook een eenheid van de Ro meinse politie die speciaal ge traind is tegen relletjes. Luca, hun commandant, maakte, om de ban dieten te laten zien dat hij hen niet vreest een rijtoer door het bandietengebied in een open jeep. Om de tijd die nog rest voor het offensief tegen Giuliano een aan vang neemt productief te maken, is Luca begonnen met Giulianos vijfde colonne binnen de muren van Palermo op te ruimen. Het waren allen spionnen die hem nauwkeurig op de hoogte hielden Inmiddels heeft Giuliano een bloedverwant van Franco, Restivo, president van de regionale rege ring van. Sicilië, laten ontvoeren en houdt hem in gijzeling tot de losprijs van 25 millioen lire wordt betaald. Plaatselijk regen Weerverwachting, medegedeeld door het KNMI te De Bilt, gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond -(Opgemaakt te tien uur). Over het algemeen veel be wolking met plaatselijk enige regen of motregen, voornamelijk in de noordelijke helft van het land. Zwakke, later matige- en langg de kust nu en dan vrjj^, krachtige wind tiisseri Zuid en Zuid-West, In het binnenland vannacht iets minder koud ove rigens weinig verandering van temperatuur. 31 Aug.: Zon op 5.49. onder 19.31; Maan. op 15.58. onder 22.34. Truman tot helpen bereid De voorstellen, die afkomstig zijn van sir Stafford Cripps, schij nen ruimte t& laten voor een be spreking over een devaluatie van het pond, maar' de Britten, zo staat vast, willen een devaluatie slechts in overweging', nemen, wanneer daartegenover zekere concessies door de Amerikanen gedaan wor den en de zaak in haar geheel niet als eent unaatregel op' korte termijn zaldiè'nèri. In.Phi^delphia,i.tjjdénsdé jaar-' 'lijksë bijëerikomst'vah. het" Amèfi- -can Legion, heeft president Tru man verklaard, dat'de Verenigde Staten de komende financiële be sprekingen met Groot-Brittarmië en Canada zullen beschouwen als besprekingen met vrienden over vraagstukken, 'welke een ieder aangaan. De president waarschuw- Weduwe Ciano koestert plannen voar plantage NAPELS. Edda Ciano Musso lini, de bekende dochter van. wijlen de fascistische dictator, zal zich ves tigen in Mozambique in Portugees Oost-Afrika, om daar een plantage te beginnen. Edda, die momenteel nog steeds verblijf houdt op het: eiland Capri weigert dit te ontken nen of te bevestigen. Haar vrienden zeggen echter,- dat de jonge gravin dikwijls uiting, gegeven heeft aan baar verlangen om de gelden die zij verworven heeft met de uitgave van het dagboek van wijlen haar echtgenoot, graaf Ciano, te steken in een plantage .ergens buiten Europa. de zijn-landgenoten, niet terug_ te vallen i:. een economisch isolation- nisme. Hij verklaarde, dat alle po gingen in het werk moeten worden gesteld om evenals ïn het eigen land ook 'in andere landen meer handel tot stand te brengen. Het ging Berlijn beter onder de blokkade daft than? BEEI.T.ia. -Sedert de blokkade werd opgeheven heeft West-Berlijn een toenemende economische ach teruitgang ondergaan. Bijna 250.000 arbeiders, 25 van de werkende bevolking, zijn werkloos; ondanks de aanzienlijke hulp, die van de West-Duitse staten en uit het plan- Marshall werd verkregen, heeft het gemeentebestuur met een groot te kort te kampen. De drie militaire besturen van West-Duitsland hebben een com missie benoemd, die een onderzoek zal instellen naar en verslag zal Uitbrengen over de economische en financiële toestand van Berlijn, die sedert enige maanden opvallend slecht is. De commissie moet voor stellen doen aangaande de stappen om de grondslagen van het econo mische leven van Berlijn weer ge zond te maken. Zij zal overleg ple gen met vertegenwoordigers van handel, industrie en vakbeweging en van andere belanghebbende groepen en zij zal bij haar werk in contact staan met de comman danten der westelijke sectoren van de stad, BIJ DE OOST RIVIER TE NEW YORK verrijst een imposant ge bouw. Het is het secretariaatsge- bouw van de Verenigde Naties. Het wordt 39 verdiepingen hoog. Arbeiders werken op het ogen blik aan de 26ste verdieping. Rechts achter de V.N. wolken krabber verheft zich het gebouw van Chryslerlinks het Empire State Building. Gottwald spreekt achter een haag van bajonetten ZVOLEN., De communistische president 'van Tsiecho-Slowakije zeide Maandag tijdens de redevoe ring die hij tc Zvolen ter gelegen heid van de vijfde verjaardag van de Slowaakse opstand tegen de Duitsers uitsprak, dat de katholieke kerk-hierarcliie de anti-communis tische Strijd in Tsjecho-Slawakije voerde achter het rookgordijn der religie. De ramen van alle gebouwén. die uitzagen op het plein. Zvolen, moes ten gesloten blijven; het nemen van foto's was verboden. Op een gaan derij van. de kerk in het midden van het plein bevond zich een po litiepost. van waaruit de toeschou wers met verrekijkers werden ga degeslagen. Er waren slechts voor vertegenwoordigersx van in Oost- Europese landen verschijnende bla den plaatsen op de tribune gereser veerd» Men is van mening dat het ge weldige militair vertoon niet zon der reden heeft plaats gehad. In dit gebied in Centraal Slowakije tel len de communisten de minste aan hangers. daar de bevolking overwe gend streng katholiek is. In Juni begonnen hier de relletjes toen re geringstroepen trachtten op de tre den tegen de pastoors. De veilig heidspolitie werd enkele dagen ge leden gewaarschuwd door de minis ter van binnenlandse zaken om waakzaam te zijn. in de gevaarlijke streek. Men is van mening, dat het wapenvertoon alleen ten doel heeft gehad om wie wellichtmet plan nen rond zouden lopen voor een op- stand, ervan te overtuigen dat Moscovisch-gezmde Pooise, en ja iedere poging r.utteröos en' gedoemd i zelfs"d<"Sowfet-Russische vakver- zou zijn te falen. J ZEIST. Op de Waudenbergse- weg nabij het theehuis „De Man' heeft een ernstig auto-ongeluk plaats gevonden, dat vele gewon den heeft geëist. Om ongeveer half zes reed daar de 53-farige leraar V» uit Rotterdam met een auto, waar mee hij van een vacantie uit Zuid- Limburg terugkeerde en waarm zijn gehele gezin bestaande uit man, vrouw, zes kinderen en' een in Limburg in dienst genomen hulp voor de huishouding zaten. De auto had een snelheid van onge veer 60 km. en is ongeveer een kilometer voorbij het theehuis door nog niet geheel opgehelderde oor zaak tegen efen boom gebotst. Een der kinderen, een 8-jarig meisje, werd vanaf een der achter plaatsen door de voorruit geslin gerd en bleef met een zeer ernstige schedelbasis-fractuur op straat lig gen. Voor haar leven moet worden gevreesd. De bestuurder liep zelf eveneens een schedelbasisfractuur op; zijn echtgenote brak het linker onderbeen; een twaalfjarige zoon kreeg een ernstige verwonding aan een der knieën, een meisje van tien jaar kreeg snij wonden in het gelaat en brak haar kaakbeen, een twee jarig kind kwam er met een lichte hersenschudding af. Sommige der slachtoffers verloren door hun ver wondingen zeer veel bloed. De dienstbode en twee der kinderen werden slechts licht gewond. De gewonden werden met drie zieken auto's naar het Algemeen Zieken huis te Zeist vervoerd. HELSINKI; Na de oproep van de communisten tot een staking in de metaalindustrie (die voor Finland van zo vitaal belang is voor de her. stelbetaliugen aan de Sowjet Unie), hebben slechts enkele arbeiders ln één stad er gehoor aan gegeven. Te Turku legden enkele arbeiders het werk neer, maar de grootste Industrie de Crichton Yulcans Shipyard bleef normaal doordraaien. De staking heeft niet de goed- gen de opwekking hebben gezon- keuring van de Vakvereniging van den: „wij sympathiseren met u in Metaalarbeiders en evenmin van uw strijd tegen de politieterrein-"... de Federatie van Vakverenigingen. De communisten zullen de eer. Men Is van mening dat deze po- ste September, nu hun stakings- ging van de communisten de groot- programma mislukt is, opluisteren ste mislukking zal worden, die zij met massabijeenkomsten en de- tot nu toe te slikken hebben ge- monstra ties. ora.„. de overwin- had. nibg te vieren! De Finse machine-Industrie werkt op het ogenblik practisch uitsluitend voor de herstelbetalin gen aan de Sowjet-Unie; wanneer de leveranties niet op tijd komen, moet Finland een hoge boete beta len. Daarom bevreemdt het dat dc bonden de Finse stakers de FRANKFORT: Voor de eerste maal sinds de afloop Van de oorlog is de grens tussen de Britse en de Sofvjet Russische bezettingzónes gedu rende vier en twintig uur geopend geweest, nJ. In het weekeinde te Luebeck, waarover de grens tussen het door de Britten bezette Sleeswtjk Holstein en het ln ,öe Sowjet Russische zone liggende Mecklenburg loopt. Rothenhausers dansten om brandende slagboom De Sowjet Russische troepen waren zomaar ineens over een groot gedeelte van de zönegrens teruggetrokken, doch zij werden Maandag wederom door grote aan tallen politiemannen vervangen. Een stroom van bezoekers heeft van de open zönegrens geprofi. teerd. Enkelen verbrandden als een (Van onze speciale verslaggeverj APELDOORN Wie La Apeldoorn ln de omgeving van Het Loo ver bluft lean vrijwel elke morgen in de tuinen van het paleis of op de bos rijke paden in de buurt een bejaarde vrouw flink zien voortstappen. Het is Hare Koninklijke Hoogheid PrlnseB Wllhelmina, die. morgen 69 jaar wordt. BÜ redelijk Veer maakt zy haar wandeling en doet boodschappen. De lange en moeilijke regeringsperiode heeft haar schier onaangetast gelaten en als oud-draagster van de kroon heeft zo belangstelling be houden voor het wei en wee van haar volk. Ze groet de voorbijgangers die eerbiedig.blijven staan en een lichte buiging maken en lennopt een praatje aan met de mensen uit de omgeving. Deze vrouw geniet van haar rust, al gebruikt ze haar tjjd om op de hoogte te bleven van de gebeurtenissen in de wereld. Dat begint al 's ochtends wan neer de post talrijke couranten en tijdschriften "brengt, die de prinses allemaal leest. "Ze heeft daarbij vaak een blocnote op tafel liggen, waarop ze notities maakt van zaken die haar belangstelling heb ben of van aangelegenheden die ze haar dochter onder de aandacht wil brengen.'Niet,' dat ze nog aandeel wil hebben in de regering zeker niet prinses Wilhelmina heeft dc zaak met een gerust hart overge dragen en gezien dat Koningin Ju liana aHer harten heeft veroverd met haar eenvoud, maar in het hui selijk gesprek tussen moeder en dochter kunnen, soms wenken van groot belang zijn. Tenslotte heeft H.K.H. een ervaring van 50 moei lijke jaren. Bij de post zitten verder talrijke brieven, soms van oud-illegalen of Engelandvaarders, die de vorstin dat is geen geheim nog steeds een grote plaats geeft in haar hart. Vaak-,,wordt nu de bemoeienis van de prinses nog Ingeroepen en vaak ook helpt ze waar ze kan. Dan zijn er nog brieven, waarin kunstenaars een beroep op de prin ses dóen.'Men weet dat H.K.H. een actieve gilde-zuster is en by mooi weer veel schildert Men vraagt haar tentoonstellingen te openen PRINSES WILHELMINA ......morgen 69 jaar.—.. en de prinses voldoet vaak aan de verzoeken, al moet ze ook wel eens de aanvragers teleurstellen. Bezoekers Later op de dag zijn er altijd we! bezoekers. Mensen uit de tfjd van Londen, vorstelijke gas tan. kunste naars of zo maar doodgewone land genoten. Zodra de auto's zijn voor gereden komt prinses Wilhelmina op het bordes om haar gasten te verwelkomen. Zij, die bjj haar op bezoek zijn geweest weten dan hoe hun gastvrouw op beminnelijke wjjze met hen omgaat- Ze schenkt zelf de thee, presenteert een koekje en neemt actief deel aan het ge sprek. Dit gesprek zelf is geen vor melijk onderhoud, maar een open hartige en eerlijke discussie, waar bij telkens blfkt hoe dé koninklijke vrouw de wereldsituaties, de sociale problemen en veelal ook de per soonlijke noden van de gasten kent. Een grote intelligentie gepaard aan gefundeerde kennis van zaken ver diept het gesprek, dat toch door zijn ongedwongenheid hoogst geani meerd wordt. De prinses heeft een goed gevoel voor humor en waar deert een prettige scherts; daar naast geeft ze zelf de bezoeker vaak stof tot glimlachen om de wfjze waarop ze karakters en problemen analyseert en karakteriseert. Bezoeken Zelf gaat ze ook op bezoek: soms naar een tentoonstelling, soms naar een gewoon buurtfeest in Apeldoorn of omgeving en overal waar ze. komt brengt ze een bijzondere sfeer. Haar grootste geluk - en dat ziet men geheel aan haar, ze straalt gewoonweg van genoegen is dat ze naar Soestdijk vertrekt om haar dochter te bezoeken of wanneer haar kleinkinderen in Het Loo ko men logeren. Dan is ze de echte oma, die met de kinderen optrekt, uitstapjes en pretjes verzint en deelt in de kindervreugde van haar Trix of Margrietje. Des avonds leest de prlnBes voor het naar bed gaan of beluistert mu ziek. 's Zondags gaat ze dan nog naar de kerk, waar ze gewoon tus sen de kerkgangers zit en de dienst mee maakt. Prinses Wilhelmina is en blijft een bewonderenswaardige vrouw. Mo- fen wij haar nog lang in ons mld- en weten. symbolische handeling, de tolboom te Rothenhausen, en zij hebben om het \*uur gedanst. Duitse mannen en vrouwen uit de Sowjefc Russische zóne werden door landgenoten in de Britse zöne uitgenodigd óp feestmaaltijden, ter wijl kinderen die weer naar Öost- Duitsla'nd teruggingen, grote pak ketten voedsel van boeren ten ge schenke kregen. Het terugtrekken van de Sowjet Russische grenswachten was een verrassfng en een raadsel. In officiële rapporten wordt gé- meld, dat*het aantal leden der poli tie in de Sowjet Russische zóne, dat; deserteert naar de Britse be- zettingszöne steeds groter wordt; allen verklaren dat zij uit de Sow jet Russische bezettingszöne weg vluchtten, omdat zij vreesden inge lijfd te zullen worden voor mili taire dienst bij de Griekse opstan delingen, of omdat zij de onmense lijke wijze, waarop de politie in de Russische zóne mensen behandelt, die de grens willen overschrijden, niet langer konden aanzien. Schietkamp Harskamp bestaat 50 jaar DEN HAAG Donderdag 3 Sept. aal het vijftig jaar geleden zijn, dat het infanterie-schietkamp te Harskamp werd opgericht. In het ontspanningsgebouw van het kamp zal dit 's morgens worden her dacht. Generaal-majoor J. A. A. Sitsen, bevelhebber in het 3e mi litaire gewest en oud-commandant van het schietkamp zal o,a. het woord voeren. Des middags zuilen geschenken worden aangeboden namens de ingezetenen van Hars kamp -door de voorzitter van „Harskamps belang'^ Ook zullen er wedstrijden plaats vinden, waarbij de inspecteur der infanterie, kolo nel E. E. Th. Dulfer prijzen zal uitreiken. Het infanterie-schietkamp Hars kamp kwam tot stand toen na dc invoering van het geweer model 1895 bleek, dat in de garnizoenen onvoldoende gelegenheid bestond er mee te oefenen en in het bijzon der de oefeningen in het gevechts terrein niet naar behoren konden worden gehouden. PARUS. Een luxueus inge richte Bridgeclub naast het Astoria Hotel in de sjieke Champs Elysées- wijk, is uitgebrand. Drie personen zyn om het leven gekomen. Het vijf verdiepingen bevattende ge bouw is practisch volledig een prooi der vlammen geworden. De manager van. de club, de eigenaar en zijn dochter kwamefi ln de vlammen om. Twee andere vrou wen .slaagden er in om via naburig gebouw te ontsnappen. PROF. DR. D. B. BOSMAN die tot Zuid-Afrikaanse gezant in Nederland ts benoemd. De St. Pieterskerk moet weer gewijd Worden ROME. Een jonge man ia Maandag in de St. Pieterskerk van een hoogte van vijftig meter om- laaggesprongen; hij kwam neer op de marmeren vloer van de basiliek en stierf onmiddellijk. Op het stof felijk overschot van de zelfmoorde naar werd een veel gebruikt ge bedenboek aangetroffen.- Toeristen en bedevaartgangers zagen tot hun afgrijzen het lichaam omlaag komen; het kwam juist te recht op de plaats, waaronder vol gens zeggen de urn met het ge beente van de heilige Petrus door archaeologen van het Vaticaan. werd aangetroffen, De St. Pieters kerk is onmiddellijk na dit voorval gesloten, want zij is thans ontwijd en het gebouw zal niet eerder voor het publiek worden opengesteld, voordat het wederom.ds gewijd. Zes maanden geleden is op dezelfde wijze door een andere jongeman zelfmoord in de St. Pieterskerk gepleegd. Pool vervalste briefjes van honderd DOESBURG. De politie te! Doesburg heeft de Pool, J. M,, die 'verdacht werd van het natekenen van bankbiljetten van f 100. in arrest gesteld. Een onder zoek, waarin ook betrokken was de centrale ter bestrijding van falsification, bracht verschTllenda proeven van nagetekende bankbil jetten aan het licht. M. bad zich inmiddels ook reeds een vergrotings- apparaat aangeschaft Hjj verklaar de de bankbiljetten na te tekenen uit liefhebberij, doch dit belette de politie niet hem te arresteren. M. is nu opgesloten in het Huis van Be waring te Arnhem. Zevenjarig meisje bij ■baden verdronken AMSTERDAM. Maandagmid- dag heeft de politie het lijkje opge haald van de 7-jarige J. S. uit de Balthasar Florisstraat te Amster dam, die met haar tweelingzusje in het water van de Stadionkade was gaan baden en daarbij vermoede lijk in een. zg. put in het water is terechtgekomen en verdronken. Reeds herhaaldelijk is door de politie gewaarschuwd, dat het zwemmen in dit kanaal, dat aan één kant door een zandterrein wordt afgesloten, niet zonder ge vaar is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1