J C STADSNIEUWS VOOR DANSLESSEN vierzijdige Schaver Centrale documentatie op het archief Op d& koAJisd AGENDA Spannende windhondenrennen op het Hermes-veld verwacht DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB p Vlaardingen heöen SCHIEDAM H. S1.TT0N LANGE HAVEN 121, SCHIEDAM HEDEN INSCHRIJVEN Dansschool A. Schiiperoord AANVANG NIEUWE LLSSEN Koeriersters Dinsdag 30 Aug. 1949 c De gemeente-archivaris, de heer A. van der Poest Clement verzocht ons het volgende te plaatsen: „Vele malen is het my. s.nds Ik m 1938 als archivaris der gemeente la functie trad. overkomen, dat bezoe kers van het archief my vroegen naar een foto of afbeelding van een bepaald gedeelte van onze stad of informeerden naar het bestaan van litteratuur over een onderdeel van de stadsgeschiedenis. Soms kon. ik dan de helpende hand bieden en de vragers voorleggen wat hy vroeg, maar groter was het aantal malen, dat ik meest teleurstellen. De oorzaken daarvan zyn tweeër- le.: mijn voorgangers hebben nooit de nodige aandacht besteed aan dit onderdeel van bun werk wat hun slechts ten dele mag worden euvel geduid» daar het vervullen van de functie van gemeente-archivaris hun slechts enkele uren daadwerkelijk dienst voorschreef en aan de an dere kant was tot voor enkele jaren op de gemeentebegroting slechts een post van f 50 uitgetrokken voor bu reaubehoeften, bindwerk en aanvul ling van bibliotheek en prentverza meling. Wel is de toestand nu iQ zoverre verbeterd, dat telken jare voor f 50 boeken kunnen worden aangeschaft (voor de algemene hulpbibliotheek en voor de biblio theek, waarin alles bewaard wordt, wat gedrukt of gestencild is en be trekking heeft op onze stad) en. een gelijk bedrag is uitgetrokken voor de topografische atlas (prenten, foto's, tekeningen, prentbriefkaar ten, enz.), maar de lezer zal begrij pen. dat men h-ervan de verzame lingen niet voldoende kan uitbrei den en op het peil houden, waarop zij zich m andere gemeentearchie ven bevinden. Persoonlijk ken ik de meeste grotere archieven van ons land, en wanneer men dan daar de kasten vol litteratuur over de be trokken stad ziet, en weet dat er honderden, ja duizenden foto's enz. worden bewaard, dan komt over mij wel eens een teleurgesteld gevoel en het besef, dat, hoe dan ook, hierin verandering moet worden gebracht. Vooral nu ome stad zich zo sterk uitbreidt en 20 veel van het oude reeds verdwenen is of staat te ver dwijnen» heb ik gemeend plannen te moeten beramen om hierin ver andering te brengen. Daarvoor heb ik echter de medewerking van de Schïedamse bevolking en van oud- Spanningen OP ons bureau ligt een groot aantal brieven, dat dringend op beantwoording wacht. De inhoud van. deze brieven onderscheidt zich in hoge mate wan-die, welke tot de dagelijkse post behoren, de toon is agressief, verontwaardigd en nauw verholen vijandig, niet tegen ons, maar tegen bepaalde verschijnselen en tezamen geven al deze epistels uiting aan een zekere spanning, die in ons land is opgewekt en waar voor geen mens de ogen kan slui ten. Het is niet de spanning over de eventuele uitslag van de Ronde Tafel Conferentie, hoe belangrijk deze gebeurtenis 90k mag zijn. Ze is van een andere aard, beweegt zich ook dichter by huis. wanneer ik deze uitdrukking tenminste mag bezigen voor enkele maatregelen, waarvan wij de uitwerking directer merken. Het is inderdaad een heel rijtje, dat de lezers ons voorzetten. De benzinebelasting zal worden ver hoogd, de radio-distributie wordt duurder, de spoor gooit zijn bon- nemen tstarieven naar boven, het fruit gaat naar de mestvaalt; daar achter rijzen de duizend waarom's van de lezers. Wanneer men, cn ik plaats mij hierbij in de gevoelens van mensen die juist van vacantïe zijn teruggekomen, deze verhogin- .gen met zijn gezond verstand pro beert te benaderen, dan valt het niet mee. Onmiddellijk dringt de vraag op: Waar gaan wij heen? De mededelingen dienaangaande klonken koud en nuchter. Een po ging om de verhogingen te recht vaardigen ontbrak nagenoeg. Men vergat echter één ding: iets wat 'r. vanzelfsprekend klinkt, hoeft 1 dit nog niet te z y n. Toevallig be- I horen, wy tot een volk, dat graag het hoe en waarom wil weten. Wij zijn critisch ingesteld en als men ons de noodzaak van een bepaalde maatregel toont, willen wij over- i tuigd worden» Akn dit laatste man- keert nog wel een en ander. Als S het niet zo. was, zouden véle brie ven niet geschreven zijn. De benzinebelasting is, zoals wij weten, nauw verbonden^ mét ver- 1 plichtïngen, die wij zullen aangaan in de Benelux. Hoe staat het eigen- lijk met die Benelux? Het enthousiasme voor deze ver- bintenis is de laatste maanden, na het uitblijven van de Voor-Unie aanmerkelijk bekoeld en het wordt steeds meer wenselijk, dat einde lijk eens klare wijn wordt geschon ken over de stand van. zaken. De verhoging der bijdrage voor de radiodistributie mag formeel in or de zijn, begrepen wordt zij aller minst door de duizenden, die zoveel moeite hebben de eindjes aan el kaar te knopen. Met de abonne mentstarieven van de spoor, staat de zaak niet anders. Dergelijke verhogingen mogen theoretisch kloppen, in de practijk komt het er op neer, dat de kleine man zich teweerstelt, dezelfde klei ne man wiens salaris niet groter, eerder kleiner is geworden als het er om gaat zijn levensonderhoud te bekostigen. Tenslotte de vernieti ging van het fruit. Als men de zaak uitpluist, wordt er veel duidëlijk, maar dat het een zure geschiedenis met een zeer wrange bijsmaak is, niet weggeredeneerd worden. Alles bijelkaar een bonte menge ling van zaken, die veel kwaad bloed heeft gezet. Men zou de in stanties, die zo makkelijk hun goed keuring hechten aan bepaalde ver hogingen, meer kennis van zaken willen toewensen in het huishou den van die landgenoten, die de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden. Waar gaan wij anders heen? Schiedammers, die hun geboorte- of vroegere woonplaats nog niet ver geten zyn. nodig. Ik zou het nl. zeer op prijs stellen, dat. wanneer iemand oude prenten, gravures, schilderijen, foto's, prentbriefkaarten, films., enz. van Schiedam bezat, hij of zij dit al is het nog zo weinig mu opgaf of wat by of zy beeft mij even ter inzage gaf. Het zelfde geldt ook voor jaarverslagen, mededelingen- blaadjes, brochures, programma's van feesten en uitvoeringen van a'le mogelijke verenigingen in onze stad. Alles kan dan door mh op een kaartsysteem worden geregistreerd. Al zijn schenkingen aan het archief uit de aard der zaak my zeer wel kom, toch wil ik met de meeste na druk verklaren, dat het niet mijn bedoeling is om andere verzamelen de instanties dwars te zitten of par ticulieren verzamelaars te overreden hun collecties af te staan. Maar wel lykt het mij van. buitengewoon groot belang, dat op een centraal punt waarvoor zich de volledig function- nerende archiefdienst het beste leent geregistreerd ia, wat men in Schiedam en elders aan het boven omschreven materiaal bezit. Wan neer dan b.v. iemand op het archief komt en naar een oude foto of af beelding van het Broers veld, voordat die gedempt was, vraagt, en het ar chief kan niet onmiddellijk het ge vraagde voorleggen, ss het wellicht door middel van het geregistreerde mogelijk de vrager onmiddellijk te verwijzen naar een andere instelling het Museum b.v. of een parti culier, die bedoelde afbeelding wél bezit. Via deze registratie hoop ik zo doende te komen tot een betere do cumentatie van wat er gedrukt is o£ op enige wijze afgebeeld is van onze stad. De medewerking van U allen moge ik langs deze weg daarvoor inroepen." Schiedam. 2? Augustus 1949. De archivaris van Schiedam, A» van der Poest Clement. Martinit won van Neptunus 2 In de laatste wedstrijd voor de Martimt-nederlaagserie is, zowel van Martinit- als Neptunis zijde, fel voor de overwinning gestre den, die uiteindelijk naar de rood- baadjes ging met 10. Voor de rust was Martinit de sterkste. Reeds kort na het begin had Martinit succes. Een goed opgezette aanval kwam bij rechtsbuiten Veldt, een voorzet volgde en Ho- geboom wist de bal in de uiterste hoek te plaatsen. Hoewel de Neutunis-voorhoede, waarin o.a, Batsleer en v. Spaen- denek stonden opgesteld, verwoede pogingen in het werk stelden om de stand in evenwicht te brengen, bleef de hechte Martinit.verdedi ging meeste van bet terrein. De Martinit voorhoede hield met lange passes het spel open. Hier door ontstonden - gevaarlijke mo menten, Door onzuiver schieten bleef verder succes echter uit. Ook na de rust gaven beide par tijen elkander weinig toe. Hogen- boom schoot, na een doorbraak,i keihard tegen de staander. Een Neptunus-doelpunt werd, wegens buitenspel, afgekeurd. Voor beide doelen ontstonden nog enige ge vaarlijke situaties, maar de doel punten waren duur deze middag. Het bleef 10 voor Martinit, Martinit speelde voor deze* serie in totaal negen wedstrijden. Hier van wonnen de roodbaadjes "er zes, één eindigde gelijk, terwijl er ver. der twee wedstrijden verloren gin gen. S.V.V, 2 werd, door haar 3—1 overwinning op Martinit. prijswin naar. Heren. Luthart en Kooy liepen de 100 km. maïs Zondag 28 Augustus hebben de bekende lange afstandlopers de heren A. Kooy en "W. Luthart, van de W.S.V. „De Trekvogels1' onder zeer goede weersomstandigheden de 100 KM. mars volbracht. In prima conditie gingen zij door de finish. Een goede training voor de 150 kan. (Brusseltocht) op 1? en 18 September a.s. De verzorging was bij de heer v. Komen in goede handen. Fllmst Passage: Da. 2, WO. Za, en Zo. 1.45, 4.15 *7, 9.30 u: Nickey als detective (14 jaar). Monopole: Da 2, 9, Za. 2» 5. 9; Zo. 3, 5. 7. 8 u, „De Godin der Wildernis" en „Vuur en Water" (14 jaar). Tentoonstellingen: Musis Sacrum, Zaterdag 3 Sept. 8 uur: Onderling kunstgenot, „Mensen rond de havens". DEANNE DURBIN IN DE PASSAGE Deanne Durbin beleeft in het Passage-theater tot en met Donder dag vreemde avonturen in Nicky als detective." Als zy in de trein en detective roman zit te lezen, ziet ze door het raam een moord plegen in een eenzame huiskamer, byna gelijk aan de fnoord van het boek, dat zij leest. Al hsar gedach ten worden door dit misdrijf in be slag genomen. Eerst moet de con ducteur het verhaal aanhoren, dan de negtrkruier, die de stuipen op het lijf worden gejaagd en vervol gens stoort ze de wachtcomman dant van het politiebureau bu het versieren van zijn kerstboom. Deze lacht wat om naar „interessante" verhalen en wordt zelfs woest als ze maar blijft aandringen op een rapport. Als de politieman de roman die ze in haar hand heeft in de gaten krijgt, kan ze haar pogingen hele maal wel staken. Een volgende stap voert haar naar de schrijver van het opwin dende boekwerk, de held van haar dromen. Hij is juist bezig aan een nieuw werk, als Deanne brutaal binnen komt stappen. De verstrooi de auteur noteert al haar fanta sieën en komt dan tot de ontdek king dat het ernst is. Samen zetten ze het onderzoek voort, nadat De anne eers! nog een bioscoopzaal op stelten heeft gezet, om de auteur voor een tweede maal te pakken te krijgen. Zij komen in een nacht club, waar Deanne door samenloop van omstandigheden de honneurs voor de zangeres gaat waarnemen. „Night and Day en „Give me a little k'ss" volgen. Het succes is zo groot, dat ze nog wel eens een beetje terugkomt. In byna elke handeling is weer een nieuw aan- knopingspunt tot opsporing van de moordenaar geworden, zodat het op het laatst een nogal verwarde ge schiedenis wordt. Een paar pantof fels met bloedvlekken worden de hoofdelementen In het speurwerk van Nicky en haar vriend(en). De oplossing komt nog vrij on verwacht. De moordenaar, waar de gehele film lang tevergeefs naar is gezocht lokt de detective Nicky mee naar- het eenzame kamer tje langs de spoorbaan, wat net zoveel betekent als zijn eigen graf graven. Vanzelfsprekend heeft zijn arrestatie nog heel wat voeten in de aarde, maar dat ziet U dan zelf wel. Spanning en avontuur worden in deze rolprent afgewisseld met kos telijke scènes en de vrolijke zang van Deanne Durbin. Een geschikte film voor de besteding van een laatste vacantiedag of een .paar verloren uurtjes. Ook het bijpro gramma is goed verzorgd. De Ame rikaanse muziekfilm „Jitteruxntoa doet het uitstekend. „Onderling Kunstgenot" weer op de planken De Schïedamse toneelvereniging „Onderling Kunstgenot" geeft Za terdag 3 September een opvoering in Musis Sacrum van het toneel stuk „Mensen rond de havens". OK.G. speelt dit stuk ter gele genheid van het 20-jarig bestaan, dat binnenkort gevierd zal worden. De feestcommissie zal hierover me dedelingen doen op de avond, die om acht uur begint. Naar Hoek van Holland Twintig kinderen hebben Maan dag- onder de hoede van de vier ge zinshulpen van het Sociaal Advies Bureau en een padvindster een pret tige reis gemaakt naar Hoek van Holland. Men had voor deze tocht alleen kinderen uitgezocht, die an dera nooit voor iets dergelijks In aanmerking komen. Dit prachtige initiatief is een groot succes ge worden. Vol verwachting voor wat komen zou, stapte het jonge volkje 's ochtends om half tien in de trein. Deze treinreis betekende voor hen al een vacantïe op rich zelf. Zij staken hun enthousiasme niet onder stoe len of banken. Op het strand werd het een echt kinderfeest Om onge veer vyf uur stapten zy parmantig, vol grote verhalen over de zee, het strand, de trein en wat al niet meer, by moeder binnen. Zoals wij reeds meldden bestond er van de zijde der eigenaren zeer grote belangstelling voor de kam pioenschappen van Nederland der whippets, op Zondag 4 September a.s- op het Hermes DVS terrein te Schiedam. Nu de inschrijving ge sloten is, blijkt de opzet der organi satoren volkomen geslaagd te zijn. Whippets ait het gehele land zul len Zondag in Schiedam aan de start verschijnen, en gezien de kwaliteit der ingeschreven bonden, mag een uiterst spannende middag verwacht worden. De Nederlandse kampioenschap pen, worden gesplitst h* een kam pioenschap voor reuen en een dito voor teven. Bij de reuen bereikte het aantal inschrijvingen een record, n.l. 14. Deze zullen in 3 series lopen, met herkans, demi-finales, en finale. Bij de teven zijn 5 honden ingeschre ven. Dit aantal lijkt weinig, doch insiders weten dat er slechts een zeer gering aantal teven tot in de top, klasse weten door te dringen. Al deze top-klassers komen aan de start! Deze 5 honden lopen regel recht de finale, waarbij men even wel in het oog moet houden, dat de finales der kampioenschappen reglementair in 3 ritten gelopen moeten worden met puntentelling- Door deze maatregel wordt heel veel van Jiet uithoudingsvermogen der honden gevergd, want bijvoor beeld in de klasse der reuen zullen de honden die tot de finale weten door te dringen, minstens 5 x moe ten lopen. Begrijpelijkerwijze ko men dan de stayers aan bod. De huidige Nederlandse kam pioenen, Karnac (reuen), en Loes- ka v. d. Edelgrey (tevens) zullen aanwezig zijn om hun titels te ver dedigen. Gemakkelijk zullen zij het echter niet krijgen, want bi) de inschrij vers treffen we O.a. aan de super snelle reu „Knicky" welke deze zo mers alle records gebroken heeft; de Rotterdamse favorieten Huma's Aioff en Topsy, ds buitengewoon snelle Brabantse hond Ambrosius v. d. Ypelaar. etc. Zoals gemeld zullen behalve de kampioenschapsrennen ook enkele bijwedstrijden worden verlopen. In de bij-wedstrijd voor whip pets A-klasse is een attractie: de Engelse whippets Seagiff Sikh zal hier de strijd opnemen tegen, de Nederlandse vertegenwoordigers: Alexander (Rotterdam), Mix de Renner (Rotterdam) en Jack van Trippelenberg (Breda). Alleen reeds deze strijd, welke over 3 ritten met puntentelling zal gaan, is de moeite waard, en hierin zal bewezen moeten worden of de Nederlandse whippets superieur zijn aan de prima Engelse honden. De bij-wedstrijd voor whippets B-klasse is gesplitst in een wed strijd voor reuen en teven en be looft ook zeer spannend te worden. Nadere mededelingen over inde ling der series en de loting voor de kampioenswedstrijden volgen. 174 Mathisen laat er geen gras over groeien. Hij bezit in Engeland enke le studio's en deze wor den snel Ingericht voor de opnamen van zo als hij bet zelf noemt de meest sensatio nele film van deze eeuw. Er komen televisie-ex perts by te pas, die het „historisch oog" nauw keurig bestuderen Zy waarschuwen wel op te passen voor de hoog frequente spanningen en uit voorzorg wordt een soort kooi gebouwd rondom het toestel ter pufSenmSf. Vdïi4nd?n malen «rstorkt, op, de Vhcgcde Hollander, wan, de tizereirte-f'MMi «rtwl1 Hob «W™*» W»n- de filmstroken moeten worden vastgelegd. Het venring van de sloep ie een prachtig medium, mug niet te hoog op te voeren, zal niet moeilijk zijn een film te maken van i Wafroeer de eerste proefopnameo zullen be- SW-athletieksuccessen Zaterdagmiddag boekten de Athle- fciek Juniores van S.V.V. goede re sultaten tydens wedstrijd in Was senaar. Op de 600 M. jongens wer den B. Groen en T. Stolk respec tievelijk ie en 2e in de tijden 1 ni. 30-8 s. eii 1 m. 33.5 s, T. Stolk werd bij het kogelstoten tevens 3e met 8.50 M. Op de 60 M. meisjes B werd het een driedubbele overwinning voor S.V.V. Ie R. Pluim 8.7 sec.; 2e E. Kuiper 8.8 sec.; 3e Kouwenhoven, 8.9 sec. Bij het kogelstoten werden Kui per en Pluim respectievelijk 2e en 3e met 8.45 M. en 8,35 M. In de finale 60 M. C werd A. Groene- weg 4e. De 4 x 80 M. meisjes A..B werd een glansrijke overwinning voor de S.V.V. meisjes. By de heren was het E. Valendi op speerwerpen die 2e werd met 43.50 M. Op de Z.veedse estafette (400—300—200—100 M.) werd de herenploeg van S.V.V. goede 2e in de fraaie tyd van 2 min. 12.2 s, Zondagmiddag werd deelgeno men aan de bi) nummers bij de eindstrijd om de Prins Hendrikbe ker te Leiden. In de finale 300 M. werd A, Vuis 4e in de tijd van 38,3 Óp de 3000 M. werd Aad de Ko ning 3e in de goede tyd van 9 m. 28 sec. W. de Need werd in de fina le 800 M. Junioren 5e. Op het num mer Polsstok hoogspringen werden Cor de Vries en J. Kuiper res. Ie en 2e in de B klasse met 3-20 M. Geen slechte athletiek resultaten voor de S.V.V-exs dit weekeinde. Per Joh. v. Oldenbarnevelt naar huis Ook de Schiedammer C, Geleyn- se, Mariastraat 12A komt met het ti oepentransportschip Johan van Oldenbarnevelt, dat vermoedelijk 8 September te Amsterdam zal arri veren, huiswaarts. Een uitvoerige lijst van repatriërende Schiedam mers gaven wij Zaterdag reeds. HERMES WON IN TURNHOUT Hermes D.V.S. won zyn eerste wedstrijd van het vacantie-oefen- touraee, waarover wij gisteren reeds schreven, met 5—1. Turnhout kon het tegen de goed sluitende verdediging niet bolwerken. Van Lent, de nieuwe aanwinst van Hermes D.V.S., wist het Belgische doel maar liefst v*er maal te door boren. Het vijfde doelpunt kwam van middenvoor C. Rnels, die Stolk verving. Lex Janse stond als rechtshalf opgesteld en voldeed goed. De match was zeer druk bezocht. HBS-nieuws H.B.S. speelde Zaterdag tegen de 41 Garrison E. C., een elftal van Engelse militairen te Hoek van Holland. Het werd een spannende ptrijd, waarin de gasten toonden dat zij wel weten wat voetballen it.. Voor het doel waren rij echter niet zo productief en zo kon het gebeuren, dat H.B.S. het eerst doelpuntte door Dróge, (10). De gasten zetten enkele goede aanvallen op en uit één daarvan scoorde de rechtsbinnen onhoud baar de gelijkmaker, 1—1. Met deze stand kwam de rust. Na de rust een gelijkopgaande strijd met aan weerszijden goed voetbal. Een alsvoorzet bedoelde bal werd verkeerd door de Engelse doelman beoordeeld. H.B.S. ver kreeg bierdoor een 2—1 voor sprong. De gasten lieten zich niet onbetuigd, doch tot doelpunten kwamen zij niet Een fout in de Engelse verdediging leverde H.B.S. een derde doelpunt op, waarmee het einde kwam. De Engelse doelman en midden voor waren de uitblinkers in deze wedstrijd. Scheidsrechter Coenra- die leidde tot aller bevrediging. H.B.S. 2 speelde tegen een Her mes D.V.S-combinatie aangevuld met twee H-BS.'ers. Hennes D.V.S. won met 61. Burgerlijke Stand Geboren. 28: Marietta G.» d, v. G. v. Elik en A. C. V, d. Kool; 29: GJjsberta P., d. v. H. Heesbeen en A. Veldt: 28; Marijke, d. v, H. Platje en M. v. Toer; 28. Louise C., d. v. J. Schouten en C. J, v. Beek: 26: Hendrik P.. z. v. P, Mulder en A. M. Evers: 27: Jacobus, z. v. J. Lockermana en C. Su&se: 27: Johan na C. Jd. v. G.^A. J. Bcdewes en J- M, J. v. Mol; 28: Peter. r,f v. A. Lissenberg en Th. J. de Bulter: 27; Berendina P., d. v. W. Hendriks en J. W, SUiizeman; 29: Fenneehma B-, d. v. G. Scbolte en M. A. Schapers: 27: Cornells N., z. H. v. d. Mark en A. A. Roeland; 29: Mana, d. v. A. C. de Vette en C. A. M, v. Vetten. VISSERUBERICHT SCHEVEN1NGEN Binnen van de haringvisserij de log gers Sch 118 met 249 en 200 kisten ha ring en makreel. Vangstberichten. van hedenmorgen uit zee: Sch 78 15 k.. Sch MO gisteren laatste trek 83 k., Sch 106 14 k. Sch 1S5 10 k.. Sch 245 8 k.. Sch 246 2 k. Sch 254 17 k.. Sch 253 B k.. Sch 339 1 k.. cii 39 20 k. uit-de halve vleet, ch 200 8 k, Sch 2G4 3 k.. Sch 75 B k. Sch 32 9 k„ Sch 40 8 Sch 49 6 k„ Sch 99 45 k. Sch 132 10 k.. Sch 233 gis teren 85 k.. Sch 5 2 k. Sch. 25 gisteren 8 k., Sch 35 35 k.. Sch 45 met gisteren 7 last. Sch 69 1 k.. Sch 84 a k., Sch 210 8 k.. Sch 248 gisteren 8 last; Sch 249 O k. nog 20 netten; Sch 310 gisteren 9 last; Sch 312 125 k„ Sch 399 80 k.. Sch 37 40 k.. Sch 20 1 k. Sch 225 gisteren 7 last 1b thuis stomende, Sch 141 16 k„ Sch 186 6 k.. Sch 361 40 k., Sch 7 gis teren B0 k.. Sch 50 20 k., Sch 64 17 k.. Sch 66 17 k.. gisteren 44 k.; Sch 73 2 k,, Sch Cl 15 k. Sch 105 3 k. Sch 116 2 k.. thuis stomende; Sch 140. gisteren 8 last; Sch 160 gisteren 150 k.. Sch 180 20 k,. Sch 242 1 k.. Sch 3 8 k„ Sch 6 gisteren 100 k.. Sch 47 8 k.. Sch 120 gisteren 34 k.. Sch 125 10 k., Sch 325 B k._ Sch 333 gisteren 70 k- Sch 21 gisteren 80 k. Geen vangst hadden: Sch 342. 402. 56. 159. 365. 274, 4. 77. 133. 223. 78 46,. 14. VI 29 6 k.. VI. 40 15 k„ VI, 50 40 k.. VI. 61 gisteren 190 k. is thuis stomende. VI 8 2 k., VI 80 17 k. VJ, 86 2 k.. VL 112 12 k.. VI. 115 5 k. VI. 142 3 fc., Vi. 166 gisteren 170 k., 1. 190 8 k., nog 45 netten, 1. 186 7 k.. VL 399 9 k. Geen vangst hadden: VL 53, 70. 132 en 197. Besommingen loggers verse haring en vis van 29 Augustus: Sch 36 1 520C.-., Sch 9 2830; Sch 314 1230. Besommingen kustvissers: Sch 68 270; Th 1 f 40. Lezing van dr. J. J. Mak verzet Be datum van de door dr f. J. Mak te houden inleiding over „Het Spul van Joncker Franssen ooriogh" is verzet van 6 September naar Dinsdag 13 Septem ber. Plaatf en aanvangsuur blijven on' gewijzigd. Concert op 31 Augustus Programma van de uitvoering te ge- .en door het Stedelijk Muziekcorps op Woensdag, 31 Augustus, de# avonds 8.00 uur. in de Plantage- 1. Wilhelmus Koningin Wllheiroinamar». N. A. Bouwman 3. Ouverture ..Freya". G. Mams An der schonen blauen Donau, Wals» Strauss Wiener Melodièn, Potpourri. 3. Klim ent Feestklanken, Nederlandse Volksliederen, M, Kessels Uncle Sammy, Mars, A. Bolzmann Damclub Schiedam De uitdagen van de bekerwedstrijden luiden: M. vun NoordennenW. v, d. Pol 0. J. van TilborgA. Struik 0—2. De bordenwedstryden eindigden In: Internationale haring- conferentie geopend (Van een onzer verslaggevers) .pe visserij is een nationale zaak en speciaal de haringindustrie is in ver schillende landen een sleutel-Industrie. Voor deze conferentie zijn alleen de producerende landen uitgenodigd maar wij hopen op een eventuele volgende bijeenkomst ook de consumerende lan den uit te nodigen. De haringvangst moet worden opgevoerd." Aldus het openingswoord van de heer A, H. Boer- ma directeur van. het Euronees bureau van de F.A.O.. bh de internationale ha~ rmg-conJetentie die vanochtend in het Ministerie van Landbouw in Den Haag begon. Tevoren had de heer Boema de vertegenwoordigers van de Ver. Sta»en. Zweden. Denemarken, IJsland. Enge land. Noorwegen. Canada. België en Frankrijk welkom geheten. Od d*®® conferentie, die tot 3 September duurt, zullen de moeilijkheden in de haring industrie worden besproken. De voorzit ter der Nederlandse delegatie drs- D. J. van Dijk; voorzitter van het bedrijf schap voor visserij-producten, werd, tot voorzitter van het congres gekozen. PIJPERMIDDAG SLAAGDE NU UITSTEKEND De Pijpers hadden Zaterdagmiddag het weer mee, en meer bebhen zij niet nodig, om het Vlaardingse publiek een onvergetelijke dag te bezorgen. Met au tobussen of marcherende arriveerden omstreeks 3 uur Excelsior" uit Rotter dam. „Harmenie" en „Jong Harmonie" uit Schiedam, „Oranje Getrouw" van Krimpen aan de Ussel en „Nieuw Le ven" uit Pernis, zodat er in totaal ongeveer 600 Pijpers deelnamen aan deze Füpermlddag.'' Er werd eerst een mars gemaakt die begon bij de zaal Harmonie. Het was zo druk, dat het ver. keer moest worden omgelegd door de Emmastraat. Die drukte werd zowel door de Pijpers als door de talrijke be langstellenden veroorzaakt. Men had een lange route uitgestippeld en men bracht zo een bezoek aan alle wijken van de stad. Daar ook pijpers niet van de lucht kunnen leven heeft men hierna een hapje gegeten om vervolgens naar het feesterrem op te trekken en daar het grote publiek een onvergetelijke avond te bezorgen van vrolijke en vlot te frisse muziek. Hier bleef het ech ter niet bij, want toen het donker be gon te worden, maakte de filmman. zich gereed en weldra zag men op het snel gespannen doek de eerste beelden van een ijsfilm met de bekende filmster Sonja Henie. Mocht de Pijper dag op Hemelvaartsdag door het slechte weer mislukt zijn, deze Pfcpermiddag slaag de uitstekend1. AUSSERU Binnengekomen VI 83 P van Embden 45 last, VI 74 W Hoogendijk 13 last en 480 kisten verse haring en VI 71 L Hog 32 last. ROTTERDAM Onderouw Raadhuistoren ernstig aangetast De onderbouw van de stadhuis- toren is ernstig aangetast waar door het betonijzer van de wape ning hier en daar bloot kwam te liggen en ging roesten. Voor het herstel is thans een plan ontwor pen,^, dat met het oog op de komen de nachtvorsten met spoed zal worden uitgevoerd. Ook de koepel zal te zijner tijd ondrhanden geno men moeten worden. Voor het ge deelte tussen de onderbouw en de koepel, dat uit tufsteen bestaat, zijn geen voorzieningen nodig. Harmoniecóncert te IJsselmonde De Christelijke fanfarevereni ging „IJsselmonde" geeft op Woensdag 31 Augustus van 20 tot 22 uur te IJsselmonde een concert onder leiding van kapelmeester D. de Jong. Rotterdams Toueel gaat Golden Boy spelen Het Rotterdams Toneel opent het seizoen Vrijdag met „Golden Boy", het bekende stuk over een jonge bokser van Clifford Cdets, Joan Remmelts, de regisseur speelde er een jaar of twaalf geleden de titel rol in onder regie van Cees Laseur. Thans speelt Remmelts de rol van de trainer en Frans van der Lingen zal de Golden Boy voorstellen. De auteur had het stuk destijds voor de film geschreven, doch Hollywood verwierp het in eerste Instantie. La ter, toen het toneehpe' in New York een groot succes bleek, kocht de filmwereld voor grote sommen de rechten aan. Belangrijke rollen vervullen er hier nog In: Richard Flink. Adolf Rykens, Elisabeth Versluys, Gerard Schild, Louise RuijS, Ad Noyons, Eli Blom, steye van Brandenberg. Na „Golden Boy" is het Rotter dams Toneel van plan te kopen met I'Invitation au Chèteau van Anouilh, dat zoals wy reeds gemeld hebben, geregisseerd zat wornen door de in Parijs levende Rus André Barsacq. Daarna zal men een Engels stuk vertonen, Western Wind, van Char lotte Frances. De herdenking van Herman Heyermans zal „De op gaande Zon" weer op de planken brengen en daarna zullen we einde lijk Sartre's „Les mains sales'' zien. The Vigil, een modem bijbels Stuk van Fodor x ,,1'Homme de Dleu" van de katholieke existentialist Gabrlgl Marcel. Kruiniger Gors 1 rijgt de Zoimehoeve erbij Oostvoome, De bekende boerderij „Zonnehoeve" aan do Gorslaan zat overgaan in handen van het recrea tiecentrum „Kruininger Gors". De schuur zal worden gebruikt voor berging van het teutmateriaal wan neer dit buiten het badseizoen niet wordt gebruikt. Ook nu wordt da schuur al voor dat doet gebruikt. Programma avond- bespeling Raadhuisearillon Het programma voor de vijftiende avondbespeling van het stadhuis carillon op 31 Augustus van 80 uur. door de stadsbeiaardier Ferd. Timmermans, luidt als volgt: 1. Oude Wilhelmus; a. Zetting van Valerius uit de „Gedersck- clanck"; b. Melodie van 1574: Wij ze van Chartres of Condé, waarop het Wilhelmus in de legers van prins Willem van Oranje werd ge zongen. 2. a. Frederick Hendrick van Nassau; b. Franse ratten, rolt uw matten. 3. Vlaamse Dans, Oscar van Dur* me. a. Een trommelaar met roden mond; b. Van Pier de mandenma ker, Jaak Opsomer; e. Ze wisten het wel, J. Worp. 5. Sonate voor beiaard, Ferd. Timmermans, Allegro. Andante, Sostenuto, Menuet, Rondo. a. Pax Vobiscum, Fr. Schu bert; b. Der Rothe Sarafan (Russi sche volkswijs); c. Des Zomers laatste rozen (Ierse volkswijs); d. Trouwe liefde (Duitse volkswijs).* 7. Improvisatie, Ferd. Timmer mans. „Is ik weer Dank u, dank u, dat gaat uit stekend, dat gaat zeer wel. Een beetje onwennig nog, zoals ge den ken kunt.na al die frisse lucht, Nog niet het oude rustige zitvlees, na de ferme marsen door het liefelijke land daar over de XJssel, maar dat komt wel, het zal wel moeten, hè. De huishuur, nietwaar, die gaat maar door en men wil nu en dan wat eten, dat kost allemaal iets, en wandelend is er weinig te verdie nen. Ik zal het weer letter voor letter en cent voor cent bij eikaar moeten tikken, zittende. "Went wel weer en het is helemaal niet zo erg als het lijkt, maar er gaat niets boven het lopende leven, als u dat maar weet. Lopen over bospaden en heide paden en langs malse weiden. En. in geen velden of wegen een trot toir te zien en boerderijen in plaats van kantoren! Dat xs een best leven en als de zon dan maar wil schij nen is het wondergoed. Zij scheen, vrienden, veel en fel scheen zij en brandde de stads kleur van. de hmd, geheel naar wens, want wie wil van vacantïe thuis komen zo wit als was? Is het niet de beloning voor veel puffen en ander landelijk lijden, dat men u, thuiskomend begroet met: Ghó, wat ben jij bruin geworden! Wat my betreft: eerlijk gezegd ben ik ook niet vrij van deze ij del heid en u mag gerust weten dat ik op meer verwonderde uitroepen gerekend had bij de terugkomst. Zeker: hier zeiden ze wel: nou, je ziet er goed uit en daar; 't jonge, de vacantie heeft je geen kwaad gedaan en ergens anders weer iets in die geest, maar omvallen van de koffiekleur deed niemand. Ik was zo teleurgesteld als een mooie vrouw die de jurk van haar leven denkt aan te hebben en nie mand zegt er iets van. Had ik me daarvoor drie weken uitgesloofd, de heerlijkste schaduwplekjes ver meden en me door de meedogen loze smoorzon laten martelen en» braden als een biefstuk in de pan! Maar, vanmiddag, toen ik uit de tram stapte,heeft een brutaal straatjong allés goed gemaakt. Hij dacht mij eens lekker uit te schel den toen ik hem passeerde: hé, Pinda-Chinees, riep hij roe na en hij snapte er niets van dat ik hem dankbaar en allervriendelijkst toe lachte. DESIDERIUS. Dagelijkse ongevallen Aan boord van het binnenvaar tuig „Cornelia", Persoonshaven, heeft de 62-jange havenarbeider J. H. v§h de Putsebocht Maandagmor gen een ijzeren, bint tegen het hoofd gekregen. Het slachtoffer is met een hoofdwond en een lichte her senschudding in het Havenzieken huis opgenomen. De 10-jarige M, v. d. K. werd Maandagmorgen in Hoek van Hol land in. de le Scheepvaartstraafc door een auto aangereden, toen hy achter een andere auto overstak. De jongen is met een hersenschudding, gebroken rechterdijbeen en een hoofdwond in het R.K. Ziekenhuis aan het Westeinde in Den Haag op genomen. EERSTBEGINNENDEN EN GEVORDERDEN Fabriek van Houtbewerking vraagt Brieven onder no. 4553 bureau,van dit blad Inlichtingen en Inschrijving Rembrandtlaan 105. Telefoon 67338. Gevraagd Meisje v, d. huis- honding, voor hele dagen, niet ben. 18 j. Nasaulaan 49 A. Verloren. Zaterdag C.a. 2.15 uur. Egypt, linnen regenjas, gaande v. B.K.-laan via Koemarkt naar Singel. T.b.. tb. Slleker, Bosboomlaan 13. Wtc kan flink persoon 40 j. die nog wat vrije tijd heeft helpen aan bijverdienste. Brieven onder det letters G.H.K. bur. van dit blad, Meisje, 17 j. met 4 j. Mulo- opl. zoekt haar passende werkkring, voor Dinsdag, Woensdag, Donderdag of halve dagen. Onverschillig wat. Brieven onder letter S 44, bur. van dit blad. Draag ons Joja Latex Corset zonder baleinen. Geheel elastisch, meer steun. On verslijtbaar. Ook spaar systeem. Mevr. v. Maaren, Hoogstraat 117. Wil persoon, die 22 Aug, omgev. Rubensplein, kleur- tekening opraapte deze te rugbezorgen B.KJaan 209 A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2