HET ROTTERDAMSCH PAROOL Stalin noemt de Zuidsiavische leiders volslagen fascisten Indonesië zoekt eigen positie tussen de blokken Belgrado's reacties op nota nog lauw Praag spreekt een serie doodvonnissen uit Spoorwegen achten hoger abonnementsprijs billijk Week-end zaï beslissen over Finse stakingen Russen beweren de redders van Oostenrijk te zijn Darui Islam verslaat TN1 bij Tegal Ziekenfondsen lijden verliezen Zenuwoorlogverschijnselen verschillen van gewone „voorbereidingen" Stratocruiser Zondag boven onze grote steden Tijdelijke tariefverlaging van 1948 wordt thans ongedaan gemaakt „We zijn eigenlijk nog spotgoedkoop" Souvereiniteit primair, al het andere thans voorbarig Nee toch. - Heus! J In twintig van de 23 havens wordt gewerkt 9e Jaargang no. 203 Bed en Adm, Lange Haven 141, Schiedam TeL Ó930O Aborra.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers /ü.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 31 Aug. 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper NIEUWE NOTA AAN BELGRADO LONDEN. Radio-Moskou heeft de tekst bekend gemaakt van een nieuwe Sow jet-nota, die op 28 Augustus aan Joegoslavië gezonden is In antwoord op de Joegoslavische nota van 20 Augustas. Deze Joego slavische nota, die op haar beurt een antwoord was op de Sowjet-nota van elf Augustus betreffende de Joegoslavische aanspraken op Oostenrijk in verband met de besprekingen van het ontwerp-vredesverdrag met Oos tenrijk. wordt in de nieuwe Sowjetnota „een opeenhoping van nlenwe schandalen en lasterlijke verdraaiingen" genoemd, „berekend op het mas keren van de Joegoslavische dubbelzinnige politiek, waarmee hel Joego slavische volk bedrogen wordt". „Aan de kaak gesteld bij haar ver raad van de belangen der Slowe- nen. door de onweerlegbare feiten, die in de Sowjetnota van elf Augus tus worden genoemd, tracht de Joe goslavische regering de sporen van haar verraad te verbergen en te ontkomen aan haar verantwoorde lijkheid door haar' toevlucht te ne men tot de gebruikelijke methode van leugens en laster," aldus de Sowjetnota. Volgens de bewoordingen van. de nota wil de Sowjetregering „niet trachten de Joegoslavische rege ring, die reeds lang zonder over tuiging leeft, te overtuigen" doch „haar te ontmaskeren voor het oog van hei Joegoslavische volk". In antwoord op de in de Joego slavische nota vervatte bewering, dat Stalin in een brief aan de Oos tenrijkse kanselier, dr, Karl Ren ner, Russische hulp heeft beloofd voor het behoud van de stabiliteit der Oostenrijkse grenzen, citeert de Russische nota Stalins brief aan dr. Renner als volgt: „Ik dank u, geachte kameraad, voor UW boodschap ïn vijftien April. U behoeft er niet a^n te twij felen, dat uw bezorgdheid over de onafhankelijkheid, de integriteit en het welzijn van Oostenrijk even eens mijn bezorgdheid is. Iedere hulp. die voor Oostenrijk nodig zou kunnen rijn, ben ik u bereid te ge ven, zover dit in mijn macht ligt. Ik bied u mijn verontschuldigingen SEMAKANG Het is tussen de TNI, de officiële strijdmacht van de Republiek en de Darul Islam, een revolutionnaire strijdorganisa tie, tot heftige gevechten gekomen in het onderdistrict Paperbarang, ten Zuiden van Tegfl. Het dagblad „De Locomotief" meldt hieromtrent, dat de Daxul Islam zich richt tegen al die groe pen die de 17e Augustus hebben gevierd als nationale feestdag. De gevechten begonnen Vrijdag, waarbij de bevolking in paniek vluchtte en huisraad door de over vallers werd kort en klein gesla gen. Sedert Zondag zou de tegenstand van de TNI zijn gebroken en de plaats zich in handen bevinden van de Darul Islam. Het zou in de bedoeling van deze organisatie, die steun geniet vanuit West Java, diverse plaatsen stormenderhand te nemen niet de hulp van een op gezweepte massa. (Eigenberichtgeving] DEN HAAG. De Landelijke Organisatie van Ziekenfondsen doet op het ogenblik ni het mogelijke on een voor de ziekenfondsen gun stiger regeling ten aanzien van de vrjjwilllg verzekerden te bereiken, zo deelde ons de heer Heykoop van het ziekenfonds »,De Volharding" jtiee. Wanneer dit niet lukt, be- tckenTcItt' aldus de heer Hey koop dat de fondsen verliezen zullen gaan lyden, die in de millioe- nen gaan lopen, met als gevolg, dat verschillende ondernemingen zich niet langer kunnen handhaven. De premie, die de ziekenfondsen voor de vrijwillig verzekerden mo gen berekenen zyn zo vervolgde onze zegsman veel te laag om de kosten te dekken- Ook de subsi dies uit het Vereveningsfonds zgn zyns inziens niet toereikend en zul len wellicht nog minder worden. De enige bron van inkomsten, die aldus de heer Heykoop de ziekenfondsen hebben, is afkomstig van de verplicht verzekerden, die steeds een bepaald percentage van hun salaris betalen. Hrj deelde voorts mee, dat, indien de Ziektewet zodanig gewijzigd zou worden, dat ryks- en gemeentepersoneel ook onder de verplichte ziekenfondsbe palingen vallen, dit al enige verbe tering voor de fondsen betekent. Dat het er inderdaa» droevig voor staat met de inkomsten van een ziekenfonds, blijkt uit het jaarver slag van „De Volharding". WEST-DUITSLAND De juiste oppositie WEST. DUITSLAND zal een rechtss regering krijgen, steunende op Christen-democraten, liberalen, centrum en de Duitse par tij. De pogingen van Christelijke vakbond leiders om de vorming van een bredere coalitie, dio ook de sociaal-democraten zou insluiten, mogelijk te maken, zynamelijk de finitief mislukt. Dit betekent, dat dr. Adenduer, de toekomstige kan selier, zal kunen rekenen op 218 van de 402 stemmer in de Bondsdag en dat hij de socia listen m de oppo- -itie zal vinden. Vele lieden ïn en buiten Duitsland zouden de voor keur hebben gegeven aan een. sa mengaan van de twee grootste Duitse partyen, de gematigd rechtse Christen-democratische en de ge matigd linkse sociaal-democrati sche. Maar de thans genomen be slissing is waarschijnlijker te pre fereren, indien het er om gaat, de parlementaire democratio eindelijk bi Duitsland wortel te doen schie ten. Een fatale zwakte van de re publiek van Weimar was, dat de enige werkelijk effectieve oppositie kwam van deze zijde der anti-con stitutionele partijen de nazi's en de communisten. De nieuwe repu bliek van Bonn zou hetzelfde risico lopen, indien alle gematigde partyen m de regering opgenomen zouden worden. In hel zoeklicht Geleidelijk.wat koeler Weersverwachting geldig van woensdagavond tot Donderdag avond: Meest zwaar bewolkt met morgen plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige langs de kust nu en dan vrij krachtige wind tussen zuid-oost en zuid west. Tamelijk warme nacht. Morgen overdag aanvankelijk ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag, later in het westen van het land echter iets koeler. 1 Sept.: Zon op 5.50, onder 19.29 j Maan op 17.06, onder 23.27, aan voor mijn laat antwoord." Was getekend: J. Stalin. De Sowjetnota tekent hierbij a dat Stalins brief „met geen woord rept over de Oostenrijkse grenzen en de garantie daarvan". De nota verklaart, dat Stalins brief was ingegeven door twee om standigheden: enerzijds zou er in „zekere Britse kringen" een plan bestaan om een nieuwe Donaumo- narchie te stichten, waardoor Oos tenrijk. als deel van die monarchie, zijn onafhankelijkheid zou verliezen en waartegen de Sowjet-Unie zich beslist verzette. Anderzijds bestond er volgens de nota „m zekere na tionalistische kringen van Slavische staten, waartoe ook Joego-Slavië behoort, een plan voor de verde ling van Oostenrijk tussen zijn na- buurstaten", wat de Sowjet-Unie „een reaciiorraaire maatregel" achtte. „De Joegoslavische regering meent, dat het beginsel van het zelfbeschikkingsrecht der naties al leen toepasselijk is op Joegoslavië en de overwinnende landen," aldus de nota, „doch alleen rij. die rijn grootgebracht in de geest van im- peralistiscbe agressie, kunnen al dus redeneren." Van Stalin aan Tito Maandag heeft de Sowjet- Unie Joegoslavië wederom een nota doen toekomen, die dit maal in zeer buitengewone be woordingen was gesteld. De Sowjet-Unie verklaart, dat zij haar steun aan de Joegoslavi sche territoriale aanspraken op Oostenrijk intrekt wegens de onderhandelingen van maar schalk Tito met het Westen. De Sowjet-Unie beschuldigt het re giem van Tito van verraad der eigen nationale rechten, „door een daad van lafheid en verraad verloor Joego-Slavië Karinthië aldus Radio-Moskou in de om geroepen TJÖtC. V- BELGRADO: Er heerste tc Belgrado een rustige stemming zolang de inhoud van de Sowjet Russische nota nog niet was gepubliceerd. Er heerste wel enige ongerustheid in de Joegoslavische hoofdstad in verband met betrouwbaar-geachte berichten, volgens welke In Znid- Hongarije Sowjet-Russische troepen worden samengetrokken. lit deze berichten was sprake van een gehele divisie en van gedeelten van twee divisies gevechtswagens, die zich in het Kechs-Kemet-gebied zouden bevinden. Tsjechische vluchtelingen in Oostenrijk niet veilig WENEN. Het onder Amerikaan se contróle slaande blad „"Wiener Kurier" bericht dat in de laatste paar weken de Russische bezettings autoriteiten meer dan honderd Tsjechen, die bun land ontvlucht waren cm in Oostenrijk een goed on derkomen te zoeken, hebben gear resteerd en weer uitgeleverd aan de Tsjechische regering. De Oostenrijkse politie heeft haar uiterste best gedaan om de arresta ties te verhinderen en zij wist in verschillende gevallen daarin te sta gen. De Russen hebben speciaal voor het opsporen van Tsjechische vluch telingen officieren van de geheime dienst laten over komen. Giuliano: „held" of „vogelvrije"? PALERMO. De bandiet Salva- tore Giuliano eiste Dinsdag in een ingezonden stuk in de Siciliaanse pers, dat er een plebisciet wordt ge houden, om vast te stellen of hij als een „vogelvrije" dan wel als „held" behandeld dient te worden. Hij geeft de regering twee weken tijd om de volksstemming te arrangeren. In het gisteren gepubliceerd Ingezonden Stuk zei Giuliano, dat bij „bijna be ledigd" was over het „armzalig ge halte" van de politiemacht, die in het veld gebracht is, om hem uit zyn schuilplaats te verdrijven. DE VERENIGDE NATIES tellen tal van commissies en sub-com missies. Hier ziet men bijeev een commissie van vis-deskundigen. Het zijn v.l.n.r.t Lionel AWol ford, Amerikaans bioloog; An dreu; Lyle Pritchard, directeur van het Bureau voor ViscttWuur in Canada; Michael Graham, di recteur van het uiskundig onder zoek van het Engelse Departe ment van Landbouw en Visserij; M. GoldscfimicLt, functionaris bij het secretariaat der VJtf.; Sun der Lal Hora, directeur van het Zoölogisch Onderzoek in India Ahmad Nazir uit Pakistan en C. J. Botteman uit Nederland. PRAAG: Een groot, geheim-gevoerd proces tegen een groep anti communistische opstandelingen is, zoals meestentijds zulke processen eindigen, geëindigd met doodvonnissen, In de Lente zijn er twee pogin gen ondernomen, vier dagen na elkaar, om gevangenen te bevrijden uit de Litomerice-gevangenis, Die pogingen zijn mislukt. Nasleep van staatsgreep in Mei De mogelijkheid, dat deze troe penbewegingen voorbereidingen zouden kunnen rijn voor een even tuele aanval, werd door diploma tieke waarnemers te Belgrado niet geheel uitgesloten geacht. Daar echter niet gepoogd is de troepen-concentraties in Zuid- Hongarije geheim te houden, acht men het waarschijnlijker dat ze bedoeld zyn als een nieuwe ma noeuvre in de zenuwen-oorlog van Moskou tegen Joegoslavië, terwijl een neven-bedoeling vermoedelijk is de "Westerse landen te suggere ren dat het niet raadzaam is de regering-Tito economische hulp te verlenen, daar dit een slechte geld belegging zou zyn. Andere waarnemers te Belgrado brengen de troepen-bewegingen in verband met bepaalde binnenland se gebeurtenissen in Hongarije. In dit verband noemt men dat de voormalige Hongaarse minister van buitenlandse zaken, Laslo Rajk, in de loop van de volgende maand te Boedapest, op beschuldiging van hoogverraad, zal terecht staan. Ma ar on derdehandMoskou siot- kanonnade bevat laatdunkende Knaapje dronk lysol: in elkaar gezakt AMSTERDAM, De 7-Jarige Herman Barends uit de Veerstraat te Amsterdam-Zuid vond Woensdag middag in het Olympisch Stadion een flesje waaruit hij een slok nam. Later bleek, dat het flesje lysol had bevat, dat gebruikt fverd als ent- smettmgsvloeistof voor de toiletten ïn hel stadion. Bij het Haarlemmer- meerstabonnetje zakte hij plotseling in elkaar en werd in zorgwekkende toestand in het Wilhelmina-gasthuis opgenomen. Circuskoning koopt goede nummers weg uit Europa DEN HAAG. John Ringling North, eigenaar van het grootste Amerikaanse circus „Ringling Bros, Bamum and Bailey Circus", was Dinsdagavond op bezoek in het cir cus Strassburger te Scheveningen. Hij doet een rondreis langs de Europese circussen en variété's, om nummers te zoeken voor zyn pro gramma voor het volgende seizoen. Hij engageerde verschillende troe pen. Ringling blijft nog korte tijd ui- Europa en gaat dan scheep naar Amerika. Roosendaal in 1950 per electrische te bereiken ROOSENDAAL. Versierd met bloemen is dezer dagen op het sta tions-emplacement van Roosendaal de laatste „boog" geplaatst voor de electriftcatie van de spoorlijn Dor- drecht-Roosendaal. Met het aanbren gen der kabels wordt nu onverwijld begonnen. Men hoopt in 1950 de electrische tractie op dit baanvak te kunnen inschakelen» dreigementen zoals men ze nog niet vaak las of hoorde!: „De Joegoslavische regering moet zich voor ogen stellen, dat zij geen beleefdheid en nog minder eerbied, van de Sowjetrussische regering kan verwachten", zegt Moskou, „want iedereen weet, dat de Joe goslavische regering is gedeserteerd uit het kamp der socialisten en de mocraten en dat zij haar toevlucht heeft genomen in het kamp der imperialisten en fascisten. Dat wil zeggen1 de Joegoslavische regeerders behoren tot de soort der boosaardige, kwaadwillige, poche rige deserteurs, die er lasterlijke, gemene beweringen uitsmijten..,. In de dagen van Hitler wist men wat zulke grievende, aggressieve taal betekende. Zijn „de dagen" veranderd?, of Is die taal krachte loos geworucn? I Het complot was als volgt' opge zet. de samenzweerders waren ver deeld in. groepen; zij verzamelden wapenen en stelden datum en uur vast voor de coup. Zij hadden het plan verschillende sleutelposities in het land te bezetten, verschil lende mensen uit hun functies te ontheffen en de staat van beleg af te kondigen. Vervolgens zouden zij de Nationale Assemblee ontbinden, de veiligheidspolitie opdoeken, alle kxantenbureaux sluiten en alle ge nationaliseerde fabrieken „terugge ven aan" de voormalige eigenaars. Op 12 Mei werd een aanval op de Litomerice-gevangenis gedaan, waarbij een schermutseling ont stond met de bewakers. Deze aan val werd geleid door Vratislav Po- lisny, en hij mislukte. Slechts 4 dagen na deze misluk te aanval op de Litomerice gevan genis te Praag werd een tweede poging gedaan tot een gewapende coup. die evenmin met succes be kroond werd. Deze coup werd georganiseerd door een hooggeplaatst ambtenaar van de Tsjechische geheime politie die uit zijn functie ontheven was. Het complot vond op de zestien de Mei een roemloos einde met de arrestatie van enkele honderden pohtie-officieren en manschappen, want twee uur voor de opstand zou beginnen, werd het complot in zijn geheel opgerold. In totaal werden 360 politiemannen en evenveel bur gers in de gevangenis geworpen. Voor zover men weet, zijn ter dood veroordeeld: Emanuel Cancik, dr. Bcrkovec, Otto Jirecek, Ema nuel Charvat, Vratislav Polisny, Josef Charvat. Koetoslav Frokes en Vratislav Janda. Allen hebben be kend steun te hebben ontvangen uit het buitenland en dat het hun vurig speet, dat hun onderneming niet geslaagd was. Washingtonse verdwijning van een Rus WASHINGTON. De Russische Ambassade te Washington heeft het State Department gevraagd een on derzoek in te stellen naar de „plot selinge verdwijning" te Washington van een Sowjet-burger, die maatre gelen trof om naar huis terug te ke ren. Het betrof een zekere Borsof, die i» 1948 „in de Amerikaanse be zettingszone van. Oostenrijk is gede serteerd" en door de Amerikaanse autoriteiten naar de V.S. zou zyn gebracht. Hij had zich 28 Juli op de Sowjet- ambassade gemeld met de medede ling, dat hij „berouw" van zijn de sertie had. Hij verzocht om bescher ming en vervoer naar Rusland» al dus de verklaring van de ambassade. Toen hy toebereidselen voor zyn te rugkeer trof, is hij verdwenen. De ambassade was „verontrust over de plotselinge verdwijning" en verzocht het State Department op 23 Augus tus de man op te sporen. AMSTERDAM: De inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zullen Zondag a.s. tussen 3 en 5 uur een ongewoon groot vliegtuig op betrekkelijk geringe hoogte boven hun steden zien cirke len. Het és geen Constellation noch een der Douglas.vliegtuigen met wier vormen wj| langzamerhand vertrouwd zijn geraakt, doch een Boeing Stratocruiser, die voor het eerst in zyn kortstondig bestaan itt Nederland zyn opwachting komt maken. Tweemaal zal het toestel, bet flagship „Great Britain" van de American Overseas Airlines, met genodigden, onder wie verscheide ne burgemeesters van grote steden, van Schiphol uit 3aogs de kust vliegen tot Scheveningen, om daar na over te gaan tot het brengen van een groet aan de steden Den Haagv Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. "De groet zal bestaan uit hel enige malen cirkelen boven de stad op niet te grote hoogte. Deze nieuwe verschijning in het Nederlandse luchtverkeersgebïed heeft een leng te van ruim 33 meter en een vleu gelbreedte van 43 meter. Het toestel kan ruim 100 passagiers vervoeren en neemt in zyn vier tanks 31500 liter benzine mee. De electrische installaties van dit dubbeldekvlieg tuig, het grootste landverkeers- vliegtuig ter wereld, wegen totaal 1150 kg. De koelcapaciteit is gelijk aan die van 300 normale ijskasten. Het landingsgestel weegt 3500 kg. en één luchtband van het lan. dingsgestel er zijn er zes weegt 125 kg. Zaterdagavond arriveert de stra- Vertrek Groote Beer naar Indonesië DEN HAAG. Het troepenschip „Groote Beer" zal Vrijdag 2 Septem ber 1949 mei aflossingsdetachemen ten van het KNIL, de Kon. Marine en de Kon. Landmacht uit de haven, van Arasterdam naar Indonesië ver trekken. UTRECHT. De aankondiging van de Nederlandse Spoorwegen, dat zij van plan zijn het tarief van algemene abonnementen, vastrecht- en week kaarten te verhogen, heeft overal grote beroering verwekt. Dezer dagen heeft men reeds In ons blad kunnen lezen, dat de vertegenwoordigers er krachtig tegen hebben geprotesteerd en zojuist bereikt ons het bericht, dat de Centrale Vereniging voor Markt-, Straat- en Rlvierhandel niet alleen een protesftelegram naar de directie der N.S. hebben gestuurd, maar ook naar de ministers van financiën, sociale zaken en economische zaken. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons tot de Nederlandse Spoor wegen gewend, waar men ons ver klaarde, dat het eigenlijk onjuist was om van een verhoging der abonnementstarieven te spreken. Wat thans gebeurt kan men beter een opheffing noemen van de verla ging van 15% op de bedoelde tarie ven, welke met ingang van l Januari 1948 van kracht werd. Destijds is deze verlaging inge voerd, omdat de spoorwegen van oordeel waren, dat de slechte staat (Van onze speciale verslaggever) DEN BLAAG Terwijl de Ver. Staten de laatste dagen weer van een zeer ruime belangstelling voor de toekomstige positie van de marinebasis Surabaja b!Uk geven, getuigen de Republikeinse vertegenwoordigers in Den Haag steeds duidelijker, zich voorlopig nog verre te willen houden van eBn positie kiezen In het grote conflict tussen Oost en West, Reeds eerder heeft men zich er aan socialistische zijde in. Neder land rekenschap van gegeven, dat de buitenlandse politiek welke In donesië in de toekomst zal volgen, heel wat belangrijker kan zijn, dan de zwaarte van de Unie, waaraan men in vele kringen zoveel be tekenis hecht. Een bekend socialis tisch politicus heeft ons indertijd eens gezegd, dat het voor Neder land en voor de gehele wereld van beslissende betekenis zou zijn, in dien Nederland en Indonesië het zouden kunnen eens worden over een gezamenlijke buitenlandse po litiek. Welnu, zoals het zich op het ogenblik laat aanzien, schijnen er nog niet veel aanknopingspunten voor zulk een gemeenschappelijke buitenlandse politiek, gebaseerd op door beide partijen aanvaarde con cepties, te zijn. Nederland heeft bewust de oude neutraliteitspoli tiek de rug toe gekeerd, en het heeft zich geschaard in de rij van West-Europese en van Atlantische mogendheden, omdat het zich be wust is van de gevaren, welke de Westelijke cultuur in de na-oor- logse wereld bedreigen en van de onmogelijkheid, als zwakke een ling die gevaren te kunnen keren. Doch Nederland heelt verzuimd Indonesië, de Antillen en Surina me te kennen in de motieven-van de nieuwe Nederlandse buitenland se politiek, noch heeft het die po litiek afgestemd op wensen en ver langens van die zijde. Kortelings is door leden van de Eerste Kamer nog eens duidelijk de aandacht op dit verzuim gevestigd. Welnu, het wreekt zich reeds thans. Op weg naar Nederland heeft Mohammed Hatta bij herhaling de verklaring afgelegd, dat Indonesië, althans de Republiek, er niet voor voelt zich bij een blok aan te sluiten. Dat was een duidelijke zinsspeling op de houding, welke men in Indone sië, voorlopig althans, aanneemt tegenover de nog vage plannen voor een Pacific-pendant van het Noord-Atlantisch Fact. In gesprekken met vele Indone sische gedelegeerden is ons deze houding even zovele malen beves tigd. „Ons eerste doel is het ver krijgen van de volledige en onver korte souvereiniteit," zo was het antwoord, dat een vooraanstaand Indonesiër ons gaf op een desbe treffende vraag. „Men kan zich er hier misschien geen voorstelling van maken, wat de uitoefening van de souverelne rechten aan inspan ningen zal vergen van geheel Indo nesië. Dit is voor ons voorlopig het kernprobleem en al het andere moet als prematuur worden be schouwd. Het verkrijgen van de vrijheid heeft zyn psychologische kanten en een van de consequenties daarvan is, dat men er Indonesië met veel voor zal voelen, de vrijheid aan de ene kant verkregen, aan de andere kant weer prijs te geven. Er bestaat in Indonesië een sterke neiging, zich in geen geval nu uit te spreken voor een nadere internationale positie-be paling: eerst zullen wij zelf de ver antwoordelijkheid moeten dragen, om op grond van de ervaring en de nadere ontwikkeling te kunnen be slissen, welke richting wij in de we reld zullen sturen." „Wel spreekt het haast vanzelf", aldus onze zegsman, „dat Indonesië zich nauw verbonden voelt aan de Zuid-Oost-Aziatische staten, die dezelfde problemen te overwinnen hebben, dezelfde strijd te voeren hebben en zeer aan elkaar verwante culturen hebben. Dat zal ongetwijfeld onze eerste internatio nale oriëntering zijn, naast de rich tingsbepaling, welke er reeds voort zal vloeien uit de Unie met Neder land", Het is, dat moet ons van het hart, voor ons een beeld dat aanleiding geeft tot ongerustheid. Vooral in het licht van de gebeurtenissen in Chi na, die voor de intenties van Moskou een sprekend, bewys vormen. Ook in het licht trouwens van de plannen, welke Muso vorig jaar in opdracht van Moskou had tut tc voeren. Doch deze houding is een realiteit. En het lijdt geen twijfel, dat de jongste be langstelling van de Verenigde Staten voor Surabaja, alsook de van heel wat twyfelachtiger motieven getui gende interesse van Australië voor Nieuw-Guinea, de Indonesiërs zal stijven in hun gevoel van onbehagen ten opzichte van iedere internatio nale oriëntatie, die in andere rich ting gaat dan de twee, welke wij hier reeds noemden. Het is een on behagen, dat zijn oorsprong vindt in de vrees in de nieuwe onafhanke- lijkheid afhankelijker te worden dan ooit te voren. van het materiaal, de omstandigheid dat sommige verbindingen nog altijd niet zo waren als men dat eigenlijk wel wenste, kortom, omdat de ser vice, die de spoorwegen op dat mo ment konden geven niet geheel en al voldeed aan de daaraan te stellen eisen, een "tarief als voor 1 Januari 1948 gold. met volkomen gewettigd was. De omstandigheden, die op het eind van 3947 de aanleiding vorm den tot een tijdelijke verlaging van 35% behoren thans volledig tot het verleden. De spoorwegen kunnen hun reizigers weer een behoorlijke service verlenen en de reizigers kun nen profiteren van verbindingen, die in sommige gevallen zelfs beter zijn dan dje van voor de oorlog. Het is daarom, dat men gemeend heeft een maatregel, die cmd 1947 als tijdelijk werd ingevoerd, weer ongedaan te maken. Men moet niet vergeten, zo ver klaarde men ons, dat in het alge meen de prijzen sedert Mei 3940 aanzienlijk zyn gestegen. Dat geldt zeker voor de steenkolen en de elec- triciteit, waarvan de spoorwegen het als energiebron moeten hebben, om nu nog maar te zwygen van de sterk gestegen prijzen der materialen voor de wederopbouw van het gehaven de spoorwegbedrijf. Vergelijkt men de spoorwegtarie ven zoals die na de aangekondigde verhoging zullen .gelden, met de pryzen van diverse levensmiddelen dan kan men op goede gronden be weren, dat de spoorwegen hun klanten eigenlyk tegen spotprijzen, vervoeren, want in doorsnee zullen als de verboging van kracht gewor den is, de tarieven ongeveer 50% ge stegen zyn. Dit is dan ook de reden, dat de overigens begrijpelijke protesten van verscheidene catego- rién. van reizigers waarschynlyk weinig zullen baten. tocruiser op SchiphoL De Zondag ochtend is gereserveerd voor de massa-bezichtiging van het toe stel. Tjerk Hiddes 1 October binnen Zoals men weet, vertrok enkele maanden geleden de torpedobootja- ger „Tjerk Hiddes" onder comman do van luitenant ter zee le klasse H. C. J. Coumou uit Indonesië, om via het Panamakanaal en de West naar Nederland te varen. Hr. Ms. „Tjerk Hiddes", die in de West enige tijd oefende, vertrekt 7 Sept. a.s. uit Willemstad voor de laatste etappe van deze grote reis. Op 8 September bezoekt het schip Trinidad, van 10 tot 14 September Paramaribo en op 19 en 20 Septem ber verblijft het te St. Vincent. Van 24 tot 27 September wordt Casa blanca aangedaan, terwijl de „Tjerk Hiddes" op 1 October te Den Heider wordt verwacht. Hollandse zeeheld naar Nooitverwacht VLÏSSINGEïT. De ticcr „Arïe" Rorrujn, gezagvoerder bij de Hol land- Afrika-lyn, is thans na 42 ja- ren -zeedienst ~r bezjgjnet zijn.laat ste reis van Arasterdam naar Beira Via'Kaapstad en terug op de „Oran jefontein". Kapitein Komijn, geboren Vlissin- ger, beeft 2ich ty'dens de oorlog gro te verdiensten verworven, o.m. als gezagvoerder van de „Aagtekerk", en is de meest-ge decoreerde Neder landse koopvaardij-officier. Hy is ridder in de militaire Willems-orde en bezit o.m. de „Order of the Bri tish Empire", het Kruis van Ver dienste en „Lloyds Medal of war", terwijl hy tweemaal in de dagorders werd vermeld. Vorig jaar huwde de heer Komijn een Zuid-Afrikaanse. Hij is thans voornemens, zich na zijn pensionne- ring te vestigen op een kleine farm te Nooitverwacht by Paarl in de om geving van Kaapstad. In de buurt van Flensburg werd een tweejarig meisje door t een trein overreden. Toen de trein tot stilstand toas ge bracht, bleek het kind onge deerd tussen de rails te zitten In Amerika wordt 'n „lucht- tractor" ontworpen, waarvan men aanneemtdat hij spoedig tot het vaste gereedschap van de boer zal behoren. Het is een langzaam vliegend toestel, dat zeer geschikt is voor zaaien, besproeien, bespuiten der ge wassen met chemicaliën en be mesten. Percy Copton, een inwoner van Birmingham (Alabama) die 320 pond weegt, is in een 9 meter hoge paal geklommen en is van plan daar 10 dagen zonder voedsel te blijven zitten. Hij wil op deze wijze een ver mageringskuur ondergaan. De vereniging tot bescher ming van dieren in Plymouth heeft een „electrische stoel voor dieren" aangeschaft. Zij meent, dat electrocutie voor de dieren minder pijnlijk is dan dood schieten of vergiftigen. Iedere derde Deen is in het bezit van een radio-toestel, aldus blijkt uit het jaarverslag van de Deense radio-omroep. HELSINKI: De arbeiders van de werkplaatsen der Staatsspoorwegen, waar de communisten veel invloed hebben, werken nog, doch zij hebben „loonsverhoging binnen twee weken" geëist. werd, de grootste debacle belooft te worden van alle mislukkingen die de communisten tot nu toe hebben moeien verduren. In Tampere, het centrum van de Finse metaalindustrie» verlieten vele arbeiders een bijeenkomst van stakers, en stichtten zelf een niet- communistische vakvereniging. Db resterende communisten dieGwaar- schijnlijk uit het veld geslagen wa ren door het mislukken van de campagne, besloten Vrijdag de sta king te zullen opheffen; wanneer echter dan nog niet aan hun eisen voldaan is, zullen zij werkelijk be ginnen met staken, zeiden rij. De vakbond der metaalbewer kers, in het bestuur waarvan de sociaal-democraten de meerderheid hebben, heeft alle stakende afdelin gen order gegeven het werk voor Donderdag te hervatten op straffe van uitgestoten te worden. In twin, tig van de drieëntwintig havens van Finland wordt thans gewerkt, ofschoon in sommige op beperkte schaal. De winkels hebben volop voedselvoorraad en het verkeer loopt weer normaal. Al met al, United Press conclu deert, dat de staking van de Finse metaalarbeiders, welke staking door de communisten uitgeroepen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1