HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sowjettanksgeconcentreerd op één dag afstand van Belgrado r m Oostduitse volkspoïitie wordt machtig wapen Chef van de Nefis moest ontslag vragen Miilti-Iuchtmillionnair Smirnoff verlaat de KLM Moskou 's paniekzaaierij heeft weinig succes Nee toch. Heus! Westen overweegt waarschuwing Accoord bereikt in Znid-Bomeo Dodelijk ongeval op Garnizoensdag Sowjets voorzien .„Bereitschaften" van mitrailleurs en tanks X Holland ontevreden over Rijnverkeer Relletjes in verband met de ontmanteling Contacten met Haagse kringen buiten legercommandant en HVK om Na professor Beel professor Sassen Graaf van de Goodwins" kleurrijke figuur uit roemrijke jeugd van de luchtvaart 9e Jaargang no. 204 Red en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam Tel 69300 Abonn.prljs; per v^ek f 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER L Donderdag 1 Sept. 1949 Ultgctve N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamscha Bank te Rotterdam Directeur^ B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Op een, heden in Kopenhagen geopende tentoonstelling over atomen is een grote af beelding van Rita Hay worth te zien. Onder op de afbeelding staat'een papegaai, die ato men, atomen" krijst. De bedoe ling is te tonen, dat alles in de wereld is samengesteld uit atomen, zelfs Rita Hay- to orth Op een nieuw ontworpen Ja panse schrijfmachine komt slechts een derde van de te kens van het oude model voor. Desondanks telt het toetsen bord nog 1132 tekens tegen een Europese machine minder dan 60. Een Brabantse automobilist kreeg onder Geldermalsen 'n ongewone lifter. Van een spoor wegwagon sprong plotseling een koe op de motorkap en bleef daar zitten, tot de auto tot stil stand was gekomen. De koe loopt al weer rustig te grazen, maar de auto heeft flinke scha de opgelopen. De 34-jarige arbeider Mala- chy Coalter in Toronto heeft een val van de tiende verdie ping van een in aanbouw zijnd gebouw overleefd. Coalter raak te de hoogspanningsdraden ter hoogte van de tweede verdie ping, veerde ongeveer een me ter terug en kwam toen terecht op het houten dak van een schuurtje BELGRADO. - Het laatste bericht uit de „koude oorlog", die de Sowjet-Unle tegen Tito's Joego-SIavië voert: Russische tankdivisies zijn gec oneen treed in het gebied van de Roemeense stad Timlsoara. Van deze stad uit zouden de Russex. Belgrado over de moeilijk te verdedigen vlakte Van Voyvodina binnen 24 uur kunnen bereiken. Maar wanneer de actie van de Kominform-Janden tegen Tito een onderdeel van de zenuwen- oorlog uitmaakt en ten doel heeft paniek in Joego-SIavië te zaaien, aart kan z(j als mislukt worden beschouwd. Ondanks de geruchten over vijan delijke troepenconcentraties aan de Joegoslavische grens, ondanks de nieuwe dreigende nota van Rusland en ondanksT berichten, dat maar- l chalk Tito voor zyn geschil met Moskou wellicht de interventie van de UNO in zal roepen, maken de Joegoslavlërs rfch geen zorgen over de mogelijkheid, dat tussen hun Land en de Kominform een oorlog uit zal breken. In een buitenwijk van Belgrado staat men in de rij voor de open- iuchtvoorstelling van een ballet en in de restaurants wordt maar wei nig over een mogelijk gewapend conflict gesproken. Ook op de Amerikaanse ambassade vat men de zaak kalm op en geeft men geen tekenen van verwachting, dat nu de bom zal barsten. Vertegenwoor digers vji de Amerikaanse staal industrie, die gewoonlijk goed ge ïnformeerd zijn, houden zich bezig met het maken van plannen op lan. ge termijn voor de ontwikkeling van Joegoslavië's ertsvoorraden en Joegoslavië zelf gaat onverdroten voort met zijn eigen programma voor het in evenwicht brengen van de economische balans door een grotere industrjele productie. De Joegoslavische pers heeft een gestage stroom van beschuldigin gen aan het adres van Rusland ge uit. Gisteren schreef zy, dat Rus land een „verdorven diplomatieke overeenkomst' had aangegaan toen het zich schaarde aan de zijde der westelnke mogendheden ten aan zien van de Joegoslavische aan spraken op Zuid Karinthie. Het Joegoslavische antwoord op de Russische nota zal waarschijn lijk de volgende punten bevatten: 1. Rusland haalde de Kominform over tot het toepassen van econo mische sancties* tegen Joegoslavië, zodat dit land zich voor zijn handel wel naar het westen moest keren; 2. Rusland en zijn buurlanden handelen veel meer met het westen dan Joegoslavië en dat was al zo vóör de breuk: 3. Joegoslavië volgt de rechte communistische lijn en drijft met het westen slechts ,handel op een, fifty-fifty basis om zijn socialistisch •vijfjarenplan ten uitvoer te kunnen1 brengen; 4-, Moskou probeert nog steeds om de kleine landen die het in zijn macht beeft te exploiteren op de zelfde wijze als dit onder de Tsaren ten aanzien van de Balkan plaats vond, Dr. Joza Vilfan, de Joegoslavi sche ambassadeur in de Verenigde Staten is in allerijl naar Lake Suc cess vertrokken Men houdt het er OOST-EUROPA Communisme en faseisme ZO vol is de wereld de laatste tien jaren van Ironie geweest, dat een nieuwe ironie nog nauwe lijks indruk vermag te maken. Maar desondanks doet het vreemd aan, wanneer de propagandama chine der Sowjets Tïto een „bloed dorstig*1 fascistische hond" noemt juist op de dag, waarop men. het feit zou kunnen herdenken, dat Stalin, tien jaar geleden, de hand drukte van de bloeddorstige Hitier. Eigenaardig genoeg was het be roemde „non-agressie"-verdrag, waaruit zoveel agressie voortvloei de, voor Ce tijd van tien jaren be stemd. Deze periode is thans voor bij. Zij heeft vele veranderingen gezien, maar TTslechts weinige In bet 20 wonderlijk i v L» als die, welke zoeklicht zich in Zuid- S Slavië voltrok ken hebben. Tien jaar geleden verbonden het nazisme en communisme zich ten bate van de „vrede". Een van de gevolgen daarvan was, dat een pantser-divisie der nazis_ in het voorjaar van 1941 Zuid-Slavië binnenrolde. Een reactionnaire re gering was bereid Moskou na te apen en vrede te maken, maar het Zuid-Slavische volk dacht er an ders over en verdedigde zich held haftig. Het kwam uit de strijd te voorschijn als een communistische dictatuur met de in Moskou ge trainde Tito aan het hoofd. Zuid- Slavië was de sterkste en schijn baar de loyaalste der satellieten. Maar opnieuw heeft hettrad der historie-een draai gemaakt. "Weer verdedigen de Zuid-Slaven zich tegen 's werelds grootste en meest meedogenloze totalitaire staat en thans, tien jaren na zijn eigen Ver bond met de fascisten, noemt Mos kou Tito een fascist. Het heeft weinig zin te wijzen op het vol- sterkste cynisme, -waarmede men deze termen gebruikt. Een „volks democratie" is een totalitaire dic tatuur, die Moskou ter wille is; een „fascistische staat" is 'n totalitaire dictatuur, die dit niet doet. Onge twijfeld was Hitler-Duitsland m het najaar van 1939 een „volksde mocratie", evenals Tito nu een „fascistische hond" ls. Maar het gemak, waarmede deze termen zich laten verwisselen, bewijst ten min ste, dat de verschillen tussen com munisme en fascisme niet zeer groot kunnen zijn. LONDEN Het Britse departe ment van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de Raad van de twaalf landen, die deelnemen aan het Atlantisch Pact, op 17 Septem ber voor de eerste iraal in Wash ington byeen zal komen. Aangeno men wordt dat alle ministers van Buitenlandse Zaken persoonlek zul len verschijnen. Ilier en daar buien Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of on weersbuien, maar morgen over dag ook nu en dan zonneschijn. Aanvankelijk weinig wind, later meest matige wind uit Zuidelij ke richtingen. Nog weinig ver andering van temperatuur. 2 Sept.; Zon op 5 32, onder 19.26; Maan op 17.55, onder LONDEN In diplomatieke kringen te Londen is bekend ge maakt dat de westelijke mogend heden overwegen maatregelen te nemen om de vrede in de Balkan, die ernstig bedreigd wordt door het zich toespitsend conflict van de Sowjets en maarschalk Tito, te handhaven. Gezegd wordt dat Groot Britan- nië, Frankrijk en de Verenigde Staten van plan zijn de Sowjet Unie een waarschuwing te doen toekomen zich niet te bemoeien met de binnenlandse aangelegen heden van Joegoslavië. Naar verluidt zijn de Westelijke diplomaten van mening dat een dergelijke stap gauw moet worden ondernomen, om te voorkomen dat de toestand nog ernstiger wordt. Een definitief besluit is nog niet genomen. De kwestie zal in Washington ter sprake worden gebracht, wan neer Bevin en Acheson elkaar vol gende week ontmoeten. Schuman zal van het verloop der besprekin gen op de hoogte gehouden worden en hij zal geconsulteerd worden, voor definitieve stappen onderno men worden. De voorstanders van interventie zijn van mening dat een tijdige waarschuwing^ aan1* het Kremlin waarschijnlijk'erger kan voorko men. BATAVIA: Vandaag is er een overeenkomst bereikt voor Zuid- Bomeo. het gebied waar de meeste moeilijkheden waren sinds de vij andelijkheden op Java en Sumatra enkele weken geleden werden ge staakt. Een gezamenlijke Indone- sisch-Nederlandsche verklaring is gepubliceerd en in de plaatselijke pers te Bandjounasin bekend ge maakt, n.l. dat de legerautoriteiten erin geslaagd zijn een oplossing te vinden voor het conflict Er wordt in de pers aan toege voegd, dat verdere besprekingen noodzakelijk zijn om te geraken tot een toestand "waarin de order Staakt het Vuren effectief kan worden uitgevoerd. „Een order tot het Staakt het Vuren zal binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgevaardigd", aldus de officiële bekendmaking. Deze is onderte kend, voor de Republiek door gen.- majoor Suhardjo, en voor Neder land door de resident en de com mandant van Zuid-Bcmeo. WENEN In kringen, die in contact met het Oostenrykse mini sterie van Buitenlandse Zaken staan, werd gisteravond verklaard, dat Tsjechoslowaakse grenswach ten de grens tussen. Tajecho-SIowa- kije en Oostenrijk hebben gesloten. UTRECHT Tijdens de giste ren in Utrecht gehouden Gami- zoensdag is een ongeval gebeurd, dat aan sergeant Koster uit Hen gelo, gelegerd in de Utrechtse Kromhoutkazerne, het leven heeft gekost In het kader van. deze Garni zoensdag werd een gevechtsaefe- ning gehouden, waarbij o.a. een denkbeeldige mitrailleuropsteEing werd vernietigd. Sergeant Koster bevond zich onder het talrijke pu bhek, dat de demonstratie gade sloeg. De buis van een afgeschoten projectiel viel van vrij grote hoog te precies op zijn hoofd en de klap was" zo hevig, dat zijn schedel brak. Hevig bloedend is het slachtoffer "onmiddellijk "naar het "militaire hospitaal Oog in Al vervoerd, waar men terstond tot een hersenopera tie overging. Deze heeft echter niet meer mogen baten. De ouders van sergeant Koster zijn per auto uit Hengelo opge haald. Maar toen zij in Utrecht aankwamen was hun zoon reeds overleden. DIEMEN. Woensdagmiddag om streeks vijf uur is het anderhalf- jarige dochtertje van ^de familie G. tót de Harmonielaan te Diemea in een onbewaakt ogenblik in een sloot achter het huis gevallen en verdron ken. De vader, die zyn dochtertje in het water zag drijven, heeft haar er uit gehaald, maar de levensgeesten waren toen reeds geweken. BERLIJN. „De volkspoïitie ïn de Russische zone van Duitsland heeft slechts weinig weg van een organisatie, bestemd voor optreden in vredes tijd, Zy is geheel op militaire leest geschoeid." Aldus wordt verklaard in een zojuist door het Britse militaire bestuur van Duitsland gepubliceerd overzicht. De totale sterkte van de volkspoïitie onderverdeeld in zoge naamde „Bereitschaften" wordt in het grilse overzicht niet genoemd, doch volgens recente schattingen van de Duitse pers is deze tussen de tachtig- en honderdduizend man gelegen. Volgens het Britse oversicht is de ken van cte pohtie-agent. omvat niet rouüo siAvtr •NyV|| ■,lcONCEH'TO*rii;5j bul st u iPftlSTIN» M *10*1» GÏÏENS VERSTE" K!N ALBANIË IkZJkNO THASO $GWJ£ GRIEKENLAND 5MNU militaire oefening van de „Volkspo ïitie" in Mei van dit, jaar begonnen en zal zfl in Januari" van het volgen de laar voltooid zijn. Minstens twee der hoogstgeplaatste\a?ficienen ,vgzi deze in de Russische zone gelegerde politie-troepen zijn voormalige gene raals van het Duitse leger, namelijk de generaais-majoor Wulz en Von Weech Op 20 Augustus is een aan- !tal Duitse generaals uit Moskou te Berlijn teruggekeerd. Onder hen be vinden zich de generaals Lattmann, Freitag, Ulex en Heineman. Men vermoedt, dat deze generaals zich zullen bezig houden met een verdere uitbreiding van het instituut der volkspoïitie of met het organiseren van propagandacampagnes voor het door de Russen geïnspireerde „Nationale Front". x De eerste eenheden der volkspoïi tie werden in September 1948 ge vormd. Dit viel samen met de te rugkeer van Duitse krijgsgevange nen uit de Sowjet-Unie, die op him politieke betrouwbaarheid voor de Russische bezettings-autoritelten werden getest en vervolgens, indien zjj daartoe geschikt waren bevon den, bij de „Bereitschaften" werden ingedeeld, De sterkte van een „Bereit schaft" is ongeveer 250 man. De uitrusting bestaat uit machinegeweren, auto matische pistolen en geweren. Er zijn onbevestigde berichten, volgens welke verscheidene dezer politie- eenheden de beschikking hebben over gevechtwagens, terwyl één „Bereltschaft" in het bezit zou zyn van anti-tank-geschut De oefening is hoofdzakelijk op militaire leest geschoeid. De tijd uit getrokken voor het onderrichten der manschappen in de normale ta- meer dan dertien procent van de to tale opleidingsperiode. Het aanwerven van recruten voor de volkspoïitie blijft voortgang vinden. Jonge werklozen werden in gelijfd Tindieii'~zy" póli tfefcLbetrouw1 baar worden geacht en voldoen aan de lichamelijke eisen. VrywiEigers uit onder communistische leiding staande jeugdorganisaties worden 'eveneens by de „Bereitschaften" in gedeeld. De jongedame (in het midden zat rustig te lunchen op het ter ras van het restaurant „Zi Te re ss a" aan de schone Golf van Napels, toen een vrolijke jonge man haar greep en in het water gooide. Zij had dit al de gehele morgen verwachtmant het was het .j/eest van de geklede men sen", dat ieder jaar op 28 Augus tus gevierd wordt. Ongeveer 400 jaar geleden zonk in. de Golf van Napels een boot en de toeschou wers op de kade sprongen geheel gekleed in het water om een kist het enige wat drijvende geble ven was te redden. De kist be vatte slechts 'n waardeloos schtl- dery en uit wraak over het feit, dal zij onnodig een nat pak op liepen, gooien de Napolttanen sindsdien op 28 Augustus gekle- dë'rmënbeTi'intUïet"water. Geallieerde voorkeur voori Duitse havens DEN HAAG. Er schijnen plan nen te bestaan een conferentie te beleggen om de thans bestaande controversen op het gebied van de Rijnscheepvaart uit de weg te rui men. Hieraan zou woren deelgeno men door Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. Momenteel zijn in Frankfurt on derhandelingen aan de gang tussen. Nederland en Trizonië. Nederland heeft namelijk tegen de thans be staande toestand twee bezwaren. In de eerste plaats acht het zijn aan deel in de Rijnscheepvaart te ge ring en in de tweede plaats is het ontsticht over de voorkeur der ge allieerden voor de Noord-Duitse havens Hamburg en Bremen, wel ke voorkeur een belangrijk econo misch verlies voor ons land bete kent. Nederlandse autoriteiten in Den Haag verklaren, dat slechts 5 van de Amerikaanse tarwe-import naar Duitsland Benelux-havens passeert. Voor de oorlog was dit cijfer on geveer 70 Nederland meent voorts, dat zowel de geallieerde als de Duitse autoriteiten de overeen komst over de Rijnvaart van 1948 negeren, met het gevolg, dat thans enkele honderden Rijnaken, die een gezamenlijke capaciteit van 500.000 ton hebben, ongebruikt blijven lig gen. De Nederlandse Rijnschepen warden zwaar getroffen door de jongste verordeningen, waarin, wordt bepaald, dat allen, die deel nemen aan het verkeer op de Rijn, Duitse licenties moeten hebben. Geallieerde functionarissen in Frankfurt hebben toegegeven, dat voor de oorlog het aandeel van Ne derlandse Rijnaken in de Rijn scheepvaart en het aandeel van de Beneluxhavens groter was dan op het ogenblik. Zij voegden hier ech ter aan toe dat de verzending van erts via de Beneluxhavens was toe genomen en dat de laatste tijd ook een groter deel van de tarwe-in- voer over des Benelux-havens was geleid. Zij wezen er op, dat spoe dig de nieuwe West-Duitse Federa le regering meer gezag over het Duitse scheepvaartverkeer zou heb ben en dat dan het hele beeld zich misschien zou wijzigen. Van een op handen zijnde Rijnvaart-conferen tie verklaarden zij niets te weten. voor dat hij, wanneer de nood aan de man mocht komen de Sowjet- unie direct bij de Veiligheidsraad zou kunnen aanklagen wegens be dreiging van de wereldvrede. Britse functionarissen hebben verklaard, dat de Westelijke mo gendheden zieh buiten de twist tus sen het Tito.regime en de Sowjet- unie houden en niet voornemens zijn zelf de zaak bij de Veiligheids raad aanhangig te maken. De ge ruchten over de troepenbewegin gen langs de Joegoslavische grens zijn tot dusver niet officieel beves tigd. Het officiële Joegoslavische persbureau Tanjoeng heeft ont kend, dat Joegoslavische troepen zouden zijn geconcentreerd in Ma cedonië. Koningin bij haar jarige moeder op 't Loo APELDOORN. Het was voor de zomerresidentie Apeldoorn een nog wat vreemde situatie deze laatste Augustusdag. H.K.H, Prinses Wilhel- mina op 't Loo en toch geen Konin- ginnefeest. De vlaggen gaven als vanouds kleur aan het straatbeeld, de oianje speldjes deden In aantaJ niet onder voor vroeger en menigeen maakte een omweg langs het witte huis. dat er van buiten verlaten uit zag, maar waarboven de Koninklijke standaard verkondigde, dat ook de Koninklijke dochter hier toefde, Zo kon het een waar familiefeest wor den, want behalve Koningin Juliana en de vier prinsesjes, die hier al enige dagen waren, hadden ook ZX.H. Prins Bemhard en diens, moeder op 't Loo hun intrek geno men. Een autorit in de omgeving en een wandeling in het bos dat op deze heerlijke zomerse dag reeds zijn eer ste herfsttinten toonde waren het enige, dat buitenstaanders toevallig konden opmerken. OBERHAUSEN. In Oberhau- sen hebben ongeregeldheden plaats gevonden in verband met de door de bezettings autoriteiten gelaste ontmanteling van de Duitse fabrie ken. Een Brits officier werd met zijn Duitse assistent en zijn chauf feur uifc'zijn auto gehaald en door een groei) van ongeveer achthon derd arbeiders ernstig mishandeld. Ongeveer tachtig arbeiders, die onder leiding van deze Engelsman een ontmanteling zouden uitvoeren werden door de menigte gedwon gen te verdwijnen Toen de Britse militaire politie met Duitse ver sterking op kwam dagen trok men zich ijlings terug op een fabrieks terrein. Het incident duurde maar een paar minuten. Men is van mening dat het op treden van de arbeiders een gevolg is van een in Oberhausen gehouden meeting, tijdens welke* pamfletten werden uitgereikt, waarin de ar beiders werden aangespoord tot ac tie over te gaan wanneer de Brit ten hun fabrieken zouden willen ontmantelen'. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Dezer dagen is bekend geworden, dat aan het hoofd van de Nefis de inlichtingendienst van het KNIL, dr. J. M. Somer gelegenheid !s geboden ontslag te vragen uit zijn functie. Dr. Snmcr heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en op dit ver zoek om ontslag ls inmiddels gunstig beschikt. De aanleiding tot deze opzienbarende ontslagkwestie is gelegen in een zeer scherp conflict lussen dr. Somer enerzijds en HVK en legercommandant anderzijds. Reeds voor het ogenblik van het vertrek van kolonel dr. J. M. So mer naar Indonesië waar hij de leiding van de Intelligence Service op zich zou nemen, was duidelijk, dat hij niet de minste waardering kon opbrengen voor de politiek van de opeenvolgende Nederlandse re geringen terzake van de Indonesi sche kwestie. Hij stak niet onder stoelen of banken, dat zijn sympa thieën hier aan de uiterste rechter zijde lagen. Niettemin werd hij met deze zeer gewichtige taak belast en het behoeft waarachtig geen ver wondering te wekken, dat de infor maties van de Nefis een bron van nieuwe moeilijkheden in het Ne derlands-Indonesische conflict op leverden. Dr. Somer heeft zich blijkens onze informaties echter niet tot deze werkzaamheden bepaald. Niet lang geleden kwam vast te staan, dat het hoofd van deze informatie dienst van het Koninklijk Neder lands Indonesisch Leger zich bui ten de Legercommandant en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon om met bepaalde hoge in stanties in Nederland in verbinding heeft gesteld voor het doorgeven van inlichtingen waaraan door de Nederlands-Indonesische regering en de staf van het K.N.I.L., naar het oordeel van dr. Sofiner, blijk baar niet voldoende aandacht werd geschonken. Op de politieke ver houdingen in Nederland en op de verhouding tussen Batavia en Den Haag kon deze wel bijzonder merk waardige gedragslijn van dr. So mer uiteraard geen bijster gunstige invloed uitoefenen. Toen deze gang van zaken aan de Legercommandant en aan de H.V.K. bekend werd, is een scherp conflict ontstaan, dat er toe geleid heeft, d?t aan dr, Somer gelegen heid is geboden op korte termijn ontslag uit zijn functie te vragen. Tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen krijgen de vragen over het bekend worden van ge heime gegevens, indertijd door mr. van der Goes van Naters aan de regering gesteld, nieuwe betekenis. Mr. van der Goes stelde deze vra gen naar aanleiding van de bekend making door de antirevolutionnaire woordvoerder in de Tweede.Kamer Jan Schouten, van gegevens welke de Nefis na de overval in Djokja had verzameld. Het had nogal op zien gebaard, dat dergelijke stuk ken hun weg hadden 'gevonden naar de heren van de oppositie in Den Haag. Thans schijnt een eer ste üp van deze sluier te zijn op gelicht. Het staat vast dat deze in formaties eenmaal in Nederland, tevens gemakkelijkhun weg heb ben gevonden naar giftige nieuws brieven welke door geestverwanten van Nationaal Reveil en Rijkseen- heïd de wereld werden ingezonden om met tal van oncontroleerbare boosaardige geruchten de rege- ringspolitiek te dwarsbomen. Dat geeft aan het optreden van de heer 'Somer een nog ernstiger karakter. Nog twee rij-Zondagen voor auto's DEN HAAG. Teneinde tege moet tv. komen aan de vele verzoe ken, wordt ook ontheffing van het Zondagsrtfverbod verleend op de Zondagen 11 September en 2 Octo ber 1949 Een afdoende contröle op nale ving van het Zondagsryverbod zal op de overige Zondagen worden ge handhaafd- (Eigen bericht) DEN HAAG. Nadat enkele m aan der." gded en-oud-minister-pre sident dr L. J. M. 'Beel zyn partijge noot, oud-minister van Overzeese Gebiedsdelen op diens schreden naar de vergetelheid buiten de politieke arena was gevolgd, drukt thans' de heer Sassen de voetsporen van de heer Beel op de weg naar nieuwe roem in het katholiek hoger onder wijs. Werd enkele dagen geleden dr Beel benoemd tot hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, thans, zo komt ons ter' ore, zal er zeer binnenkort een professor Ema nuel M. J. A. Sassen zijn om te hoog leraren aan de Katholieke Economi sche Hogeschool te Tilburg. Schoenfabriek uitgebrand te Kaatsheuvel TILBURG. De geheel uit hout opgetrokken schoenfabriek van de Fa. P. Wanrooy aan de Berkdijk te Kaatsheuvel is door brand vernield. Hoewel de gemeentelijke brand weer het vuur krachtig bestreed kon zij niet voorkomen, dat het dertig meter lange gebouw geheel uitbrandde. De aanwezige voorra den gingen in vlammen op en de meeste machines werden zwaar be schadigd. De schade, die slechts ge deeltelijk door verzekering wordt gedekt, wordt geschat op 80.000, (Van een onzer verslaggevers) HEEMSTEDE. Iwan Wassiliwitsj Smirnoff, alias de Turk, alias de Graaf van de Goodwins, gaat de KLM verlaten. In 1922 kwam hy by deze maatschappij en in 1948, toen hy intussen multi-millionnalr in ïuchtkilo- melers was geworden, heeft hij zyn diensten in de lucht verwisseld voor een aan de grond bij dc Hoofdinspectie Bedrüfsuitvoering, Wat hem aan leiding heeft gegeven afscheid te nemen van de KLM wordt niet duidelijk uit zijn korte commentaar,, dat zich beperkt tot „Moeilijk te zeggen". Hij voegt er aan toe, dat hy van plan ls binnenkort naar Amerika te vertrekken. „Een van de redenen van mijn afscheid Ss, dat ik me op de grond achter een bureau niet thuis voel" zegt hjj nog. Omtrent ztfn plan nen In Amerika laat K|f niets los. Officieel kan men ons bij de KLM niets vertellen, emand, uit de om geving van Smirnoff, vertelde ons, dat zijn gedachten steeds teruggaan naar zijn tijd als piloot. „De wereld was voor iwan te klem geworden. Hy had nooit grenzen gekend en nu voelde hy zich als een vogel in een kooitje." De loopbaan van SmirnoII draagt alle kleur uit de dagen, toen vliegen nog geen bezigheid was, die vervuld werd met de regelmaat van een spoorboekje, maar nog het avon tuurlijke van de jongelingsjaren be zat, Smirnoff, een Rus van geboorte, die nu 54 j'aar oud is. maakte voor het eerst met de luchtvaart kennis in Juli 3915. Een jaar later mocht hij met een Russisch jachteskader de lucht in tegen de Duitsers en menig een moest toen reeds in hem zyn meerdere erkennen. Na de Russische revolutie geraak te hij aan het zwerven en belandde in September 1918 bij de Britse luchtmacht, de RAF. Een paar jaar later begaf hij zich nog een keer in Russische dienst, maar lang duurde dat niet. Zijn volgende banen waren monteur op Croydon en daarna ver. keersvlïeger bij de voorganger van de Sabena, de Sneta. de Belgische luchtvaartmaatschappij. Tn 1922 wist de KLM Smirnoff aan zich te binden en bij deze maat schappij heeft hij zijn grootste roem geoogst. Dat begon al in 3922 toen hij een verkeersvliegtuig, dat in nood verkeerde en de kust niet meer kon halen, bij er aan de grond wist te zetten op de Goodwm-banken, zandbanken in het Kanaal, die bü laag gety droog vallen. Vandaar zijn ere-titel graaf van de Goodwins". In 1928 maakt Iwan. de eerste vlucht mee van Amsterdam naar Ba tavia en in 1940 had hij reeds veertig retourtjes AmsterdamBatavia op zijti conto staan. 1933: Smirnoff is gezagvoerder van de „Pelikaan", het toestel, dat de be roemde Kerstpostvlucht naar Bata. 1WAN SMIRNOFF gekooide vogel via maakte. Op 18 december een uit reis van 4 dagen, 4 uur en 40 minu ten en op 30 December om twaalf minuten over tien is hij weer terug op zijn nest. Wie toen radio had leef de in zijn huiskamer de spanning, die op Schiphol heerste, mee. Kruis snelheid op deze vlucht: 201 kilome ter per uur. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlag was Smirnoff juist bui ten zijn tweede vaderland, waarvan hy de nationaliteit in 1929 aannam. in de oorlog en ook aaarna heeft hij fortuinlijk gevlogen en verleden jaar kon hy zeggen: „Ik boud er mee op. Het is nu de beurt aan de jon geren Zijn besluit om de KLM, die hij heeft helpen groot maken, te verlaten, zet 'n punt achter 'n loopbaan, die zo globaal genomen bijna 30.000 uren in de lucht telt. Waarom hü-tot deze stap is gekomen vindt in de spaar zame woorden, van de „graaf van de Goodwins" geen oplossing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1