Beter ssc. is in de maak D ROTTEBDAMSCH PAROOL >a is levensvatbaarheid naar „Ik daagde de Nederlandse schilders niet uit"-zegt Charles Eyck nu Troepenbeweging deel van zenuwenoorlog 55 Gerard van Wijland is al bezig r~ Nee toch.Heust v 1 - j WAT VOOR WEER? Na regen komt zonneschijn Granaat ontploft in Enschede Russische macht te klein voor invasie Den Haag-Arnhem automatisch Zeeman wil eigen organisatie los van partijpolitiek Geen; enkele kans, dat het. in '52 op eigen benen kan staan Vooruitgang is niet voldoende geweest Halfgeiaden schepen op de rivieren 9e Jaargang no. 205 Rad. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijB: per week 0,32 per kwartaal 4.10, losse Bummers f 009 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE "Vrijdag 2 September 1945 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 3986L4 Bankier» Arasterdamsche Baak te Botterdam Directeur» B. da Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze speciale verslaggever) HILVERSUM Zal er een beter schilderij komen van de inhuldiging van H, M. de Ko ningin? Het officiëleschilde- ry werd, naar men weet, op uitnodiging der regering ge maakt door de Limburger Charles Eyck, Toen het echter geëxposeerd werd was de critiek, zowel van kunstcritici als in sommige schilderskringen, dermate scherp, dat Charles Eyck ieder in Nederland uitdaagde een beter schilderij van de in huldiging te maken dan hij. Hij stelde daar vierduizend gulden voor beschikbaar. Nadat een Nederlands meisje In Amerika reeds plannen heeft ken baar gemaakt op de uitnodiging in te gaan, Is er thans ln Nederland zelf een schilder gekomen, die <le uitdaging inderdaad aanvaardt en wel serieus. De Hilversummer Ge rard van Wyiand Is reeds met een nieuw inhuldigingsschlldery bezig. Hij Is ln correspondentie getreden met de heer Charles Eyck. Deze ontkent thans echter een uitdaging aan de Nederlandse schilders te hebben gericht. Hij heeft zich slechts tot de kunstcritici gewend en DE OPZET van het drie bij twee meier grote schilderij van de in huldiging van HM. de Konin gin^waar Gerard van Wijland :te Hilversum'thans mee bezig is. Het is natuurlijk duidelijk dat deze eerste aanleg van dit schil derij nog VOOT allerleiwijzigin gen vatbaar is, zodat het uitein delijk 'resultaat-in, details sterk van de éérste opzet kan af' _-. wijken. hy kondigt nu van die zijde antwoord Is uitgebleven een tweede open brief aan de critici aan, Aangezien hier blijkbaar een in teressant meningsverschil gaat ont staan, lijkt het ons 'nuttig de open brief van de heer Charles Eyck nog eens af te drukken. Hij schrijft daarin: Aangezien het geen usance is, dat een schilder zich tegen hem ge richte, critiëk" verzet, stel'ik 4000;—- beschikbaar /hajv^een Nederlands schildérj "die eeh beter inhuldigings- schilderij weet te vervaardigen, dan hetgeen door mij op de tentoonstel ling „Facetten van hedendaagse Schilderkunst" in het gemeéntemu- -seum te Den Haag'werd tentoonge steld, Deze gelegenheid stel ik voor iedere Nederlanderopen. Ook de critici mogen meedoen. Het boven genoemde bedrag is 1000.— hoger, dan de staat mg uitbetaalde. Het te vervaardigen schilderij moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als <mrj werden voorgelegd. De afmetin gen. moeten ztjn 3x2 meter. Het schilderij moet 30 December 1S49 worden afgeleverd. Dit is dezelfde FINLAND Moskou's onverschilligheid ER is met de agitatie der Finse communisten, die overigens tot nog toe weinig succes heeft gehad, iets eigenaardigs aan de hand. Be weerd is, dat de huidige stakings golf ontketend is om het -de. rege- ring-Fagerholtn onmogelijk te ma ken, de herstelbetalingen aan de Sowjet-Unie op tijd te voldoen, zo dat Moskou een aanleiding sou heb ben, tegen de Finse regering op. te treden. Maar nog dezer dagen heeft Rusland de fiuse regermg een be drag van ruim 1 millióen gulden, dat als boete verschuldigd waawe gens te late betaling van schadever goeding kwijt gescholden,-En ook verder- gedrager het- Kremlin m de Kominform ,ich zeer 'onver schillig tegenover de actie van htm In bet zoeklicht Finse kameraden. "Er zijn verschil lende, verklaringen gegeven voor dit kennelijke verraad aan goed communistische agitatoren- Vol gens een theorie gelooft de Komin form, dat de Finse communisten de zaak zo slecht hebben aangepakt, dat deze m ieder geval moet mis lukken. Ook is verondersteld, dat het Kremlin het nódig heeft geacht, :alle beschikbare propagandakanon- nen op Tito's Zaid-SiavSë te richten. Maar hoe onverschillig de Russen op het ogenblik'ook mogen zijn, zg kunnen het ten'aanzien van de ge beurtenissen in Finland niet blij- vsn, Een nat.o, waarvan wfelen ■Zhdanow reeds dac. t, dat Mj haar volkomen In zijn zak had, kan mis schien worden toegestaan een zeke re mate van onafhankelijkheid te handhaven. Maar zodra haar. zon den ook maar enigszins gaan_ge- üjken op die van maarschalk Tito, zal Moskou, dat voor niets zo bang is als voor rebellie in ..zr}'n" V1" vloèdssfeer, onmiddellijk tot actie moeten overgaan. Enige regen Weersverwachting medege deeld door het KNMI te De Bilt, geldig van Vrijdagavond tot Za terdagavond Overwegend zwaar bewolkt .en op de meeste plaatsen; op-, nieuw enige regen, morgen- overdag gevolgd door énkele „opklaringen. Meest .matige, later iets afnemende wind hoofdzake lijk tussen Zuidoost en Zuid- west Enige verdere daling van temperatuur. r - 3 Sept.: Zon op 5 54 or.dex 19.24: jMaan op18.29; onderjO.33., tijdsduur, die ik voor mijn schilderij nodig had. Het bekroonde schilderij van de critici blijft eigendom van de staat. In ruil daarvoor zal ik het mfrhe terug vragen*,'.. De kunstschilder Van Wijland, die de zaak eerst rgpelijk overwoog, schreef de heer. Eyck op 16 Augus tus. een brief,, waarin hg om de pre cieze .voorwaarden vroeg en mede deelde reeds een dóek van twee bg drie meter besteld, te hebben. Antwoord yan Eyck De heer Eyck -antwoordde op. .21.Augustus o:m. het, volgende: Ie. Heb ik nooit een uitdaging aan de schilders' gericht. - 2e. Heb ik een „open brief" ge schreven aan de heren critici. 3e. Wanneer ik een open brief.'aan de Nederlandse schoenmakers .richt hebben de heren Nederlandse kleer makers, daar voorlopig niets mee te maken. Zelfs Indien ik "in die „Open brief" suggesties-te-berde breng, die de Nederlandse kleermakers ^betref fen. kan 'ik blijven- eisen, dat. dé heren schoenmakers eerst ant woord geven op mgn „open brief", alvorens ik verdere- besluiten, neem. Dit zou - vooruitlopen zijn op een door dé heren schoenmakers te' nemen beslissing, - 4e. Vergeeft u mg, dat ik; in'ver gelijkingen spreek,-maar tot nog toe heb ik-van'de her.en critici geen enkel antwoord ontvangen. Nuik terug ben .van vacantie zie ik me genoodzaakt een tweede brief tot. de heren critici té: richten, waarom ze Vandaag, heeft' de president van het hóf, dat de zaak te gen Von Manstein behandelt, de" kinderen in" hoofdzaak; zonen en dochters: van geallieerde !••»»-. .lïÉdirén van de publieke tri bune 'laten verwijderenHet jongste kinddat; de gruwelen van de Poolsebéidt acht aan hoorde, was -5: Jadr. ''b-V;:V-! -X- Advies van een Amerikaans reisbureau voor toeristen in Italië:. Heb weinig geld - óp •zak, laat,niets in w auto-liggen en pafkéer uw wagen".op 'een .bewaakt* parkeerterrein: Want er waart eenlegér, van- zakken rollers. aUtoberovers en 'auto-, dieven, over het Apennijnse Schier eiland. In Bonn, de hoofdstad van t Nieuwe Westduitse rijk, wordt een chic restaurant ge bouwd, waar men alleen mag komen als men lid van het par lement. is. Verklaard wordt, dat de heren parlementsleden hun taak niet kunnen vervullen, wanneer, zij een rustig etens- uurtje moeten ontberen. -ja. De eigenaar van een nacht-, club'in Washington vond on- •"ïangs eén luchtfoto van zijn "stad: die hij zo mooi vond, dat hij haar liet vergroten en in zijn -zaak ophangen. Nu heeft de ge heime dienst, ontdekt, dat het.'n -strikt geheime luchtfoto van "de marineis, waarop alle militaire- installaties van Washington dux- '^elijk te zieri zijn:; ;'";v GERARD VAN WIJLAND in zijti atelier te Hilversum bezig mei zijn inhuldigings schilderij- in gebreke gebleven zijn mgn open brief te beantwoorden en mgn voor stel te aanvaarden. De heren critici moeten-bij mg de voorwaarden op eisen, waaronder hét 'schilderij ge maakt moet worden. Daarna moe ten deze heren het geval ter hand, nemen en organiseren. Richt u zich dus tot die bovengenoemde heren. De 4.000.blijven tot 30 Decem ber ter beschikking." Tot .zover de heer Charles Eyck. Alom zal de vraag nu rijzen of hij thans een juiste uitlegging geeft van zgn „open brief* en of er niet inderdaad van een uitdaging aan de Nederlandse schilders kan;wor den gesproken. Men leze er de hier boven' geciteerde brief op na. Wg 'hadden gistermiddag een ge- sprek mét de kunstschilder Van Wijland in. diens atelier te Hilver sum. Het niéuwe inhuMïgïngsschü- derij, waar hij niee'bezig. i3, stond in opzet reeds geheel op het'doek.. Het is in sprekende kleuren geschilderd! AL-, voorbeeld gebruikt de kunste naar een aantal persfoto's! Hij heeft niet. zoals Charles Eyck, zelf de plechtigheid bijgewoond. De heer Van Wijland deelde ons: mede, dat, hoe het me ningsverschil met de heer Eyck zich ook ontwikkelt, hij in ieder gevalmet zijn schil derij door zal gaan en dat het thans al vast staat, dat het t.z.t geëxposeerd zal worden. Deze Hilversummer, die geëxpo seerd heeft ehziéir vooral óp de portretkunst toelegt, is 37 jaar oud en o.m. .lid van de Amersfoortse Schildersvere niging „De Ploegh", „De Gooise Schilders" te Hilversum, en „Arti" te Amsterdam. Na een periode van droogte is het vannacht begonnen te.regenen door de invloed dié een gecompli ceerd lage druk systeem ten -Wes ten van Ierland uitoefent op dé weersgesteldheid in ónze omgeving Maar na' de- regem van vandaag is toch weer een drogere periode t op komst én in het Westen en hopen de-Noordzee zalhet vandaag in; dé late :middag al. weer zonniger wor den. Morgen zal ook de bewolking breken. Het gebied van lage luchtdruk schuift langzaam ln onze richting. In de komende nacht zal er daar om in ons land nog regén vallen. Maar na het passeren van het front zat het weer morgenopklaren. In het westelijk dèel van de Atlanti sche oceaan bePindt zich een- nieuw gebied van hoge luchtdruk en dat zal zich voorlopig tussen ons land en verder af gelegen depressies uit strekken. De vooruitzichten voor het weekeind zijn dus heus niet on gunstig, oofc al is dan op hef ogen blik de lucht betrokken. Twee personen ernstig gewond ENSCHEDE. In het centrum van Enschede heeft zich Donderdag middag ofnstfeeks 4 uur een hevige -explosie voorgedaan, waarbij twee .personen zwaar werden gewond. De 58-jarige J, T. Arënds en diens -30-jarige zoon Jan waren bezig met behulp van een acetyleenapparaat een oud Duits artilleriekanon in stukken te snijden. Toen men aan het laatste stuk bezig was, deed zich een explosie voor. Het.;bleek, dat er nog een 15 cm. granaat in de loop had gezeten. Van Arénds Sr. werd de rechterpols verbrijzeld; de zoon werd zwaar gewond aan de. linker voet, die waarschijnlijk moét worden geamputeerd. Tal van huizen in ;de omgeving liepen ernstige schade op. Van één woning werd het dak weg- geslagen. Een stuk van de'affuit van~ het kanon sloeg door het dak van een. woning op 50 meter afstand; waarbij gelukkig alleen maar ëen ledikantje werd vernield. BELGRADO GELOOFT NIET AAN STRIJD BELGRADO. Ondanks het samentrekken van Sowjettroepen langs de Joegoslavische grens, verwachten bevoegde waarnemers niet» dat Rusland een oorlog zal beginnen tegen de ongehoorzame Tito. Algemeen is men van mening, dat deze concentraties slechts een onderdeel vormen van een tegen Joegoslavië gerichte zenuwen oorlog, die ten doel heeft binnenlandse tegenstanders van maarschalk Tito de morele steun te geven voor een aanval. Zowel het Foreign Office ais' hef State Depart ment.te Washington houden de toestand in Joegoslavië nauwlettend in het oog. De pressie op dit land Is vergroot, maar mèn gelooft niet, dat er op dit ogenblik ook maar enigszins sprake kan zijn voor het bepalen van een politiek van militaire ga ran ties aan Tito. In welingelichte kringen te Bel grado laat men zich sceptisch uit over het bericht, dat vijf Sowjet- Russische tankdivisies de Joegosla vische grens dicht waren gena derd: Men had er geen bevestiging van. ontvangen. De berichten spra ken ook van onderdelen behorende tot twee pantserdivisies en vlieg tuigen, die zouden wordensamen getrokken in het westen van Roe menië. Men is in Belgrado geneigd deze berichten overdreven te noe men. Men gelooft slechts, dat het aantal troepen in de genoemde ge bieden groter is dan het aantal manschappen, dat gewoonlijk aan de herfstmanoeuvres van het Rus sische legér in Roemenië deel 'néémt. Deze verhouding vindt steun in de mening van militaire deskundi gen, die verklaren, dat vijf tank divisies niet voldoende zijn om een invasie mee te beginnen. Ook heb ben de Russen naar militaire op vatting niet voldoende luchtstrijd krachten samengetrokken. Boven dien schijnen de Russen alle moeite te hebben gedaan aan hun troepen, verplaatsingen zoveel mogelijk pu bliciteit te geven.. Tegenover de Russische tankdi visies staat momenteel een derde deel van de Joegoslavische strijd krachten opgésteld. Tito kanop het ogenblik rekenen op zes legers van ongeveer 100.000 man elk, in totaal bestaande uit 21. infanteriedivisies, drie pantserdivisies, twee brigades stoottroepen én andere gespëcïali. seerde eenheden als cavalerie en. DEN HAAG. Met ingang van hedenmorgen 8 uur kunnen de abort- né's van de geautomatiseerde tele: foonnetten in het district 's-Graven- shage-langs aütomatische weg de' te- lefoonabonné's in Arnhem (netnum*- mer 0 8300) en omgeving bereiken. De plaatsen, die hierdoor automat tisch bereikbaar zijn geworden, zijn. behalve Arnhem: Westervoort (08303), Giesbeek (08336), Laag Soeren (08337), Eerbeek (08338) en Doesburg (08334). Met ingang 'van 6 September om 13.00 uur zal ook Velp (08302) van Den Haag uit automatisch bereik-! baar zijn. v !j- „He t is ;pn^-hpl aas"tüëtI geluktjdê jireöe maas a-van 'koópvMEdiifc'^ dat wg losstaan ynh lette re parttfpdUUi^'Geen''argumentên; vah:'de(15VC\of ANB2T kunnen hierin wijziging brengén!'Het'gebrékaan vertrouwen van de zeelieden ih dè PvdA-bestuurders geldt eveneens voor ,CPN*bestuurders of bestuurders- van. welke richting ook. De schok, die de laatste behandeling van de Zg. Engelse Contactcommissie teweegbracht, zijn de zeelieden nog steeds niet te boven: Dit biykt hét besteuit het ongeorganiseerd rondlopen van hon derden zeelieden, die Inde oorlogsjaren het bolwerk vormden van de toen> bestaande zeelièdenorganisaties. Het blgkt ook thans uit het feit, dat honderden leden van de Algeméne Nederlandse Bond van Zeevarenden, dé betaling van contributie hebben gestaakt in afwachting van hetgeen er in de nabge toekomst gaat gebeuren." Aldus een vertegenwoordiger van de bij de EVC aangesloten Algeme ne Bond van Zeevarenden op het EVC-cóngres te Amsterdam. Hg besloot; „Geef de zeelieden eén zelfstandige organisatie, vrij van iedere partijpolitiek en zijzelf zullen het bewijs geven, dat niets hun lie ver is dan te strijden vöor een beter bestaan en samen te werken met al le progressieve organisaties -in en buiten Nederland." Hiermede werd het duidelijk/ dat de EVC onderhevig, is aan een scheuring. Dé „scheurmakers" wer den prompt uitgemaakt voor „be taalde knechter van' het groot-kapi taal." genietroepen! Het grote probleem voor het Joegoslavische leger is. échter de - bevoorrading met' muni tie, waarbij nog komt, datv de wa pens van verschillende makelij en dus allesbehalve uniform zijn. Dg Joegoslavische strijdmacht wordt voorts verzwakt door eeu wenoude tegenstellingen, waarbij zich thans nog die tussen aanhanr gers- van Tito, en aanhangers van de Kominform en die tussen com munisten en anti-communisten hebben gevoegd. Uit Washington, wordt vernomen, dat de Amerikaanse en Britse rege ringen hebben besloten Joegoslavië niet van advies te dienen bij het nemén va^ de beslissing of het' ge schil tussen. Belgrado en Moskou aan de Verenigde Naties moet wor den voorgelegd- In heel Joegoslavië vinden pro testvergaderingen plaats tegen de jongste Russische nota's. Zenuwenoorlog is minder intensief, zegt Truman WASHINGTON.:. President Tru man heeft verklaard, dat de zenu- wenoorlog tussen de communisten en de democratische landen zeer in in tensiteit afneemt Hij sprak voorts.de Hoop uit, dat deze zenuwenoorlog spoedig tot eén «.einde zou komen. „Als dit gebeurt", aldus de Ameri kaanse. president, „zal iedereéh. in. een stemming voor vrede komen. De Verenigde Naties zullen kunnen werken-zoals het behoort en wij zul len generaties lang wereldvrede heb ben." Majoor Flinterman kwam tot 14.821 meter DEN HAAG. De officiële regi stratie van het hDogtereccrd van majoor Flinterman wijst uit, dat hij nog 252 meter hoger is gekomen, dan men aanvankelijk;meende. Vol gens de eerste opgave, bereikte, hij 14.569 -meter, thans: blijkt dit te moeten zijn 44.021 meters Hierdoor heeft: hij- het record, dat op naam stond- van H. Leegstra met bijna' 314. kilometer verbeterd. Leegstra be reikte op 3 September 1838 een hoogte van 11.354 meter. Deze had destijds voor zifn vlucht bijna; an derhalf uur nodig, maar Flinterman was reeds na 45 minuten weer op zijn basis terug. Het wereldhoogte- record, dal op naam staat van John Cunningham, bedraagt 18.133. DOEL VAN HET PLAN MARSHALL NIET BERE IKT PARUS. Een bedrag van meer dan vijf milliard dollar aan Amerikaanse hulp is niet in staat geweest Europa zover tè brengen, dat het op weg is naar -een situatie, waarin het op eigen, benen zal knnhen staan." Er is geen enkele kans, dat Europa in 1952 onafhankelijk van de Marshall-hulp zal zijn; Aldus luidt de verontrustende mededeling van de twee voor-, naamste functionarissen van het .plan-Marshall in- Europa! Robert Marjolm en baron Jean Charles Snoy -et d'Oppuers, respectievelijk secretaris-generaal en voorzitter van de O.E. E.C. 2ij bevestigen daarmee: de vrees, vvaaraan zowel in Ame: rika.als in Europa reeds in brede kringen uitingisgegeven!. Het dollai'probleem is, ondanks de verbetering die de laatste twee jaar is ingetreden, niet op weg naar een oplossing en Europa is niet op'weg naar levensvatbaarheid. Hoewel we aanvankelijk van" me ning waren aldus Marjolin op een persconferentie -dat Europa zich snél genoeg van de opgelopen scha de zou herstellen om de Marshall hulp -in1952: te kunnen doén eindi gen, zijn wé thans .van, die mening teruggekomen .en' moeten we rond uit toegeven, dat de. vooruitgang .diei -Europa tot nu toe heeft gemaakt Diet voldoende is:: "geweest. Dit is zo vervolgde hij - niet ..alleeu - een ..Europees probleem, het is" .eén even groot probleem voor de. Verenigde Staten en ook voor de hele rest van de wereld. Ik hen er van overtuigd, dat we dit vraag stuk niet vroeg genoeg onder ogen kunnen zien en dat de O.EH.C. haar 'volle aandacht zal moeten, wijden aan deze kwestie. De-herenMarjolin en Snoy heb-, ben hun opvatting neergelegd in een rapport. De négentien landen van de O.E.E.C, hebben besloten dit naar de Amerikaanse autoriteiten van het plan. Marshall te zenden. Reeds gedurende enkele weken hebben Europese functionarissen in niet-officiële uitlatingen te kennen gegeven, dat; althans tot? dusverre, het plan Marshall zijn. doel niet be reikt Prof. G.D.: A. -MacDougall van Oxford, die aanbet hoofd staat van de economische adviseurs van de 0-E.E.C. is tot dezelfde conclu sie gekomen. -• t: De vermindering van het Euro pese dollartekort houdt geen geiykc tred met de vermindering van *de Amerikaanse hulp. In dé eerste ies maandéri van 1949 'verminderde ';de capaciteit ..waarmee -de Marshall- landen de dollars verdienen die zij nodig hebben met ongeveer 600 millioen per jaar. Volgens'Marjolin is, de., achteruit gang alleen maar het gevolg van nieuwe schikkingen in de Verenigde Staten, waarbij de importen uit Europa worden geweerd, hetgeen tot gevolg had, dat Europa dollars, waar vast. op werd gerekend, "moest missen, Marjolin heeft cijfersbekend ge maakt ,over de verdeling van de Marshall-hulp voor 1949—1950- Vol gens deze zal Nederland 270 mil lioen dollar ontvangen, hetgeen 199,6 millioen dollar minder is dan verleden jaar. De cijfers zijn unh- niem doér de betrokken landen goedgekeurd, maar dé secretaris generaal wees er op, dat niemand ten volle' tevreden kon worden ge steld. - Paul Hofman, de administrateur van de E.C.A. ziet' inhet rapport van de O-EE.C. het bewijs, dat „Europa-zich meer en,meer bewust wordt van de noodzakelijkheid,hét dollartekort té verminderen doór: dollars te'verdiénen." KOPENHAGEN. Ter hoogte van Hals. Barre bij Aalborg heeft een botsing plaatsgehad tussen een mod derschuit en de. Deense stoomboot „Nevada". Het ongeluk gebeurde bij zware mist Zes van de-elf man aan boord van de modderschuit werden gedood. De vijf overigen werden uit hét water 'gered!- De Nevada - is aan - dè grond ■gelopen." Lage stand van de Waal bezorgt de scheepvaart moeilijkheden NIJMEGEN. Dé stand van de Waal voor' Ntjmegèn was Donder- dag- 5.70-.pl NAP bü een val'van 3 -Bchéepvaart". móet -bij deze lage -waterstand heel wat - méeiiyk- hedën overwinn»n.: De, diepgang''op de Waal mocht gisteren voor sche pen niet groter rijk dan 1.95 ni. Voor de Rjjn beneden Arnhemen de IJsael mocht dé .diepgang niet groter zgn dan i meter. De schepen varen dan ook slechts half geladen door de Gelderse rivieren; Op de Waal voor Nijmegen* Is de vaart door de waterstaat versmald en zijn bakens in de rivier gelegd, die de schepen dirigeren naar de stads- kant, waar de .Waal altijd het diepst ia.,Slepen, die.op.én af varen, moe ten 1 dikwijls op elkaar - wachten hij de boog van de spoorbrug. De noor- derdoorgang onder'de, spoorbrug is niet bevaarbaar; dé"grondslagen van de brügpijlërs steken bijna een meter boven de .waterspiegel uit. Uit Keulen werd gisteren geseind, dat de Bovenrijn een lichte was ver toont. De schepen te Nijmegen lig gen bü het lossen meters uit de wal; wat hat lossingswerk niet verge makkelijkt. DOVER.,'— .De achttien-jarige Amerikaanse zwemater Shirley May France zal bl^kens een mededeling van haar manager, Ted Worner. op de eerste gunstige dag na a.s. Zater dag een poging doen.onvhet Kanaal over te zwemmen. Mr. Stokvis zal Pootjes verdedigen AMSTERDAM Mr. dr, Benno J. Stokvis, Tweede Kamerlid voor *de C.PN, zal-als verdediger optre den v.oor „professor" Pootjes,, die onlangs na geruime tijd tè zijn on dergedoken geweest bij een sensa tion ele zoekpartjj in zijn iiuis werd gevonden; Het psychiatrisch on derzoek, dat de rechtbank; gelastte in Augustus 1947, toén de -zaak Pootjes bij verstek diende, ral: thans ten uitvoer wordsn, gelégd, Hèf staat .nog niet vast, wanneer de zaak zal voorkomen. POST VOOR DE „GROOTE BEER" DEN HAAG. Post, gericht aan militairen aan boord van het 'trae- penschip „Groote Béér", dient,, ten einde in de tussenhavens; te kunnen v/orden uitgereikt, uiterlijk op: 4 September, a^. ter post te. worden .bezorgd. Post, bestemd voor de eind- haven, moet uiterlijk op 18 Septem ber a.s. worden bezorgd. ZEEPOST VOOR OOST EN WEST DEN HAAG. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzon den. De datum van uiterlijke'ter postbezorging staat tussen haakjes achter de naam van het schip ver meld.:;, Indonesië: m.s. „Mataram"(8 Sept.) Curagao: s^. „Stuyvèsant" (7 Sept); Suriname: s.s. „Cottica'! (14 Sept.). Griekse nationalistische soldaten en Amerikaanse militaire tuaaf- nemers observeren de aanval op de stellingen dér guerillastrijders in het- Gramviasgebergte, sinds het begin v van de burgeroorlog het sterkste bolwerk der-Griekse rebellen; De laatste opstandelin gen zijn thans uit dit woeste ge bied over de Albanese grens ver dréven. Zij verloren een kwart van hun totale sterkte .aan ge vangenen, doden en gewonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1