J Nog meer soberheid gevraagd aan 8 millioen arbeiders HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Brand in Tsjoengking eist duizend doden Strijd op Zuid-Borneo zal worden gestaakt Koopkracht van het loon daalde met 3 V2 procent Eén vliegend hotel ongekende luxe van Transport- en spoorwegpersoneel zegt „neen' Brede kloof tussen leider en werkman Bulgarije interneert Griekse guerilla's MMiPiü Jr 'H\rt t; Nee toch.Heus Razende-menigte vertrapt honderden kinderen Rust in Bandjermasin keert langzaam wèer „Straatsburg" bereikt een concreet succes Voorzitter van het NW vraagt regering 'elën'të nemen DE BOEING STRATOCRÜISEg Schiphol-bezöekers kijken hun ogen uit Twaalf - schoolmeisjes verdronken WAT VOOR WEER? Abnormale hitte "iifi -|,-ir| CONGRES DER BRITSE VAEBÖNDEK BRIDLINGTON. De leiders van het grote Engelse vakverbond, het T.T7.C. zijn heden voor de zware taak komen te staan, acht' millioen ge organiseerde Britse arbeiders er van te overtuigen, dat de Labour-regeririg gelijk heeft. Het ls de 81ste jaarvergadering, die heden geopend is de laatste voor algemeneverkiezingen en er broeit opstandigheid aan alle kanten. Het hoofdbestuur van het TDC heeft zich reeds openlijk achter de politiek geschaard, die het kabinet Attiee meent te moeten volgen om aan de economische crisis het hoofd te bicden. Het kabinet wil-prijzen en lonen in de hand bonden, de productie In de fabrieken opvoeren zonder de kosten te verhogen en volharden op de weg der soberheid, Dit moet het hoofdbestuur nu aan de gewone Leden duidelijk maken. ven ieert, maar het voegt hieraan toe: '„Komende week zal te Bridling ton blijken, of de vakverenigingen zelf geloven, dat dezefeiten voor, zichzelf spreken, maari zelfs indien de meerderheid van het-congres dit aanvaardt, zal er een brede en.steeds breder wordende kloof blijven gapen tussen de inzichten van de func tionarissen der vakverenigingen en de" gewone werkman." De linkse „tribune", die achter de regering staat, schrijft: „Het is/een uitgemaakte zaak, dat de politiek van het hoofdbestuur in .zake lonen, prijzen en productiviteit komende week te Bridlington door een in drukwekkende meerderheid zal wor den gesteund. Ongelukkigerwijze is het eveneens bijna een uitgemaakte zaak. dat een aantal bonden er voor zal zorgen, dat zodanige politiek in hun industrieën 'niet afdoende zal worden toegepast. De 34 leden van het hoofd- - bestuur beschikken 'waarschijnlijk over de stemmen om de aanvaarding van hun inzicht, dat de regering doet wat zij kan en gesteund moet wor den. af te dwingen, maar er zijn vakverenigingen, die zich in de Joop van 't verstreken jaar herhaalqenjk niets van het gezag van de leiding hebben aangetrokken en er bestaat geen enkele waarborg, dat zij niet telkens opnieuw uit de band zullen - springen naar mate de tijden moei lijker worden. Het hoofdbestuur zegt in ïlju jaar verslag, dat de Britse vakverenigin gen. elk denkbeeld van een algeme ne loonsverhoging in het huidige tijdgewricht gerust uit hun hoofd - kunnen zetten. Het verklaart er,' na dezaak met het Ministerie van Fi- nanciën grondig 'te hebben bespro ken. van overtuigd te zijn. dat de gepeperde omzetbelasting gehand haafd moet blijven en houdt de vak verenigingen voor, dat er geen rede lijke methode schijnt te bestaan om de prijzen veel te verlagen. Van enkele der grootste bij het TUC aangesloten bonden is reeds bekend, dat zij het hiermede met» eens zijn. De 1.370.000 leden tellende Transport and General Workers Union zal de vergadering een. reso lutie voorleggen, waarin verlaging der prijzen gepaard aan besnoeiing der winsten wordt geëist. Deze bond wil. dat hef TUC er zijn ontevredenheid over zal uitspre ken, dat geen absolute belastingver laging. mogelijk is geweest Een overeenkomstige resolutie is ingediend door de 460.000 leden ster ke Nationale Bond van Spoorweg-" personeel. De spoormannen dringen- bü de genationaliseerde, spoorwegen- aan op. een loonsverhoging van ■tien' - ?'^c^^|t-nogemoeili3kerr voor - hpt geplaagde hoofdbestuur te maken, zijn geruchten ontstaan, volgens ■welke het kabinet zou hebben beslo ten, alle pensioenplannen voor de ar beiders der genationaliseerde ^in dustrieën af te wijzen. Van officiële zijde doet men er het zwijgen toe, maar volgens die geruchten zou de regering .van oordeel zijn, dat de kosten voor Engeland, zoals 't er op het ogenblik voor staat, fnuikend zouden zijn. Het invloedrijke conservatieve ■weekblad „Acomist" heeft in zijn nummer van dit weekeinde te ken nen gegeven, dat het tot voldoening ■temt, dat het hoofdbestuur da les der feiten, van het economische le- Mevrouw Hatta in Neder land' aangekomen SCHIPHOL. Met het KLM- toestel PH-TDI arriveerden Zater dagmiddag uit Indonesië, op Schip hol mevrouw Hatta eh dr. Sastxoa- Kiidjojo en echtgenote. Op het plat form begroette drs. Mohammed Hatta zijn echtgenote. Een C-47 transportvliegtuig met zeven militairen aan boord is in de Cookbaai nabij Anchorage neergestort. Alle inzittenden van het toestel kwamen om het léven-. DOLLARDCRISIS Algemene raad Eén raad kan- het dollar-arme West-Europa steeds weer uit de mond van - de Amerikanen, die het weimenen met Europa's herstel, zo als Paul "Hoffman en. Averell Harri- man, vernemen:.Getroost u meèr. in spanning om. uw goederen, op.' de; dollarmaxkten te "verkopen. Paul Hoffman, de administrateur van het Marshallplan, meent, :dat het moge lijk, moet zijn vijf maal_meer Euro pese ondernemingen bij de export naar Amerika in te schakelen. Hij stelt hoofdzakelijk Europa's hoge prijzen en Europa's weinig geschikte reclame om haar goederen in Ame rika aan de man te" brengen aan sprakelijk voor de teruggang in de export. En nu mogen dë--.Euro pese exporteurs zeggen, - dat de heer Hóffman de moeilijkheden van de concurrentie met de machtige Amerikaanse pro ducenten op hun eigen terrein on derschat het zal .voor hén toch nodig zijn, ?ïch af te vragen, of rtfet de> al te gemakkelijke afzetmo gelijkheden in de jaren na de oorlog hun vermogen en wil tot concurre ren verzwakt hebben. In dit verband denken wij aan het aanbod van een Nederlandse .textielfirma tot leve ring van een bepaalde stof, waarbij gegarandeerd werd. datdeze, stof beslist mét meer dan zeventien weeffouten per vierkante meter tel de.... In bet zoeklicht Minder warm Meer bewolking mei .hier. en daar een regen- .of onweershui. Matige wind uit. Zuidelijke -rich tingen. Lagere temperaturen vooral in de kustgebieden, -. 6 Sept.; Zon op 5.59, onder Maan op 19.22. onder-4.28. Opleiding zwemonder wijzer Teneinde in het grote tekort, aan zwemönderwijzers{essen) te voor zien, worden in "overleg met het Departement, van Onderwijs, Kun sten, en Wetenschappen in de mees te. grote plaatsen van. hét' land cur sussen georganiseerd. De lessen vangen 15.' September aan en"in April/Mei i950 worden de examens afgenomen. Voor inlichtingen wen-, dë men zich tot het Bureau van .de KNZB, Ger. Doustraat 20, "Utrecht,. ATHENE. Koning Paul van Griekenland heeft een. boodschap ge richt tot de strijdkrachten, waarin hij verklaart, dat rij thans 'de Griekse onschendbaarheid en. eer langs dé gehele grens bewaken". De minister van Oorlog, KanellO- poulos, zeide in een toespraak tot het legeraan. het front: „Het com munisme in Griekenland is defini tief verslagen. Het Griekse pro bleem, als binnenlandse kwestie, is reeds i opgelost. Op te lossen blijft nog het probleem- van de Griekse grenzen, opdat .onze offers en rech ten-internationaal erkend worden." Door de Griekse generale staf is gisteren medegedeeld, dat officieren van het Griekse leger in de grens stad Koula een ontmoeting hebben gehad met Bulgaarse -officieren, waarbij een verklaring is getekend, waarin wordt bevestigcU.dat'de Bul gaarse, regering 893 Griekse guerüla- strijders, die met medeneming van hun wapens over dé Bulgaarse grens waren gevlucht, heeft doen Inter neren. - - België heeft na 1949 geen liulp meer nodig NEW YORK. Van het einde van dit jaar af, zal België geen hulp meer nodig hebben in het ka-' der van het plan-Marshall,aldus is verklaard door John Haynes. de leider van de ECA-rnissfe in Bel gië en Luxemburg, Het zal geen leningen of' giften- meer ontvangen, zo voegde hij hier aan toe, Haynes schrijft het welslagen van België's herstel toe aan „het stelsel van vrijeonderneming, dat öol: in de Ver. Staten wordt toege past. De.; Belgische zakenlieden en de Belgische;.regering-schijnen van oordeel te rijn; dat overheidsbe moeiing mét het-bedrijfsleven tot ju minimum beperkt moet 'blijven aldus Haynes. - - - W aj De filmster, James Stewart heeft een voorstel om bloed broeder van een Amerikaanse Indianenstam te worden van de -hand gewezen, toén hij vernam dat hetinwijdingsritueel be stond uit het lopenwp blote voe ten over een 6 meter lang bed van gloeiende kolen. Een Amerikaanse modéschool - heeft, eeri lijst van „model vrouwen" opgesteld. Prinses Margaret van Engeland komt er op voor wegens „sociaal even wichtmevrouw Vijaya Laksj- mi Pandit wegens „intelligen tie" en grandma Moses, Ameri kaans schilderes, wege7is inspi ratie". - In 1925 was de gemiddelde levensduur van auto's, vóór zij bij de sloper terecht kwainen, 6ytjaar. De wagens hadden dan gemiddeld 39.584.km afgelegd. Thans is-de gemiddelde levens duur van auto's 12 Vt jaar en de wagens hebben dan;}64.000 km afgelegd. In Engeland heeft' blijkens de statistieken een vrouw tweemaal zoveelkansóm Jach tig jaar të worden als een man. ■doordringbare muur van vlammen zich' in hun richting bewoog. Som migen slaagden erin zich in boten in veiligheid te brengen; anderen verdronken in dé stroomversnellin gen. Honderden - stierven ten ge volge van de verzengéndé hitte. Ontelbare kinderen werden, ver trapt, toen een onafzienbare me nigte, krankzinnig van* angst, zich in veiligheid trachtte te brengen. HONGKONG Afe'gevolg van een grote brand In Tsjoengking, hebben ongeveer duizend Inwoners van deze vroegere Chinese hoofd stad het leven verloren; terwijl honderd duizend anderen dakloos werden. De brand brak Vrijdag uit en woedde Zaterdagochtend onaf gebroken door. Tien duizend ge bouwen, gelegen In een driehoekig gebied, ingesloten door de Jangtse- en Tsjialing-rivieren, zijn door het vuur vernietigd óf beschadigd. Het vuur wérd aangewakkerd door een'-felle-.wind. Dë .vlammen baanden zich een weg -door.de achterbuurten en sloegen" vervol gens over naar het stadsgedeelte, waar zich de bedrijven eii banken bevinden. Dit gehele district kwam in lichter laaie te staan, Beangste mannén, vrouwen j en kinderen werden op de oévers van de rivieren vertrapt, toen een on- BANDXERMASÏN. De republikeinse bevelvoering heeft dé guerilla- strijdkrachten op Zuid-Borneo bevel gegeven, de strijd iegen de Nederlan ders te staken. Door dit bevel, dat Vrijdag ls gegeven, heeft dq overeen komst betreffende de staking der vijandelijkheden nu ook vat gekregen op dit. geïsoleerde gebied, waar de laatste dagen moeilijkheden waren ontstaan als gevolg van een algeméne staking te Bandjermasin en ge welddadigheden in he* cahier land. Het bevel van Üe Republikeinse, opperbevelhebber,generaal Sudïr- man, werd bekend gemaakt door ge. neraal-majoor Suhardjo in de. nabij heid van Jandangan, 128 kilometer ten Noorden van de haven van Bandjermasin..; Volgens het desbe.- treffende communiqué heeft de Re.' publiek Hassan Basri, de'leider van de plaatselijke rebellen, erkend, als luitenant-kolonel; in de republikein se marine (ALRI), maar. het commu niqué maakt er geen melding van, dat hij op enigerlei wijze zou worden erkend als Republikeins-gouverneur van Zuid-Borneo,- zoals hijzich noemde. V- De guerilleros hebben bevel ge kregen, de vijandelijkheden zo'spoe dig mogelijk te staken, maar, in elk geval binnen 14 dagen. Eerdere berichtennjt Bandjerma sin meldden, dat er tekenen- aanwe zig zijn, die er op wijzen, dat de star kingen in 'de stad verlopen- De huis bedienden en de daggelders zijn hiér en daar naar hun arbeid terugge keerd. Doctoraat twjiipris causa voor. prinses Wilhclmïna .DEN HAAG. Uit Northampton (Massachusetts), wordt'geméld dat prinses Wilhelmina en mevrouw E Roosevelt voorkomen onder de per sonen. wie de doctorale "graad hp- noris causa zal worden toegekend gedurende dejaarlijkse bijeen komst van het Smith College, wel ke op 20 December zal worden ge houden. De Nederlandse ambassa deur in Washington, 'mr. Van KLef- fens, zal uit naam van prinses .Wil» 'helmina de, bul; in ontvangst ne men. „Gevonden ■voorwerpen": vrachtauto's en tién stuks vee TILBURG.-Aan de Alpenseweg niet ver van de beruchte smokkel- sector BaarleNassau ontdekten des morgens'om half vijf enige melkers, dat uit een vrachtauto. 10 stuks rundvee wérden gelost. De beesten werden ondergebracht in een weide van de landbouwer ,K. De;legé\wagdQ weriL vfiiamlgen&in. een bebost zijpad neergezet «door personen, die' blijkbaar";'-gealar meerd. zich ijlings utt 'dc voeten maakten. Op het weiland bevond zich een hok, waarin vijf roodbon-' te pinken bleken té rijn ondèrge-' bracht. Nog yjjf stuks-van een" tot anderhalf jaar..oud liepen Tond deze stak De politié werd van- een en ander in kennis gestéld- Toen nie mand kwam opdagen werd door de politie 't vee rditsgaders de vracht auto naar elders vervoerd. Auto en- lading staan nu gerubriceerd als' „gevonden voorwerpen".'. STRAATSBURG. De Europese Assemblee heeft Zaterdag hét eerste belangrijke besluit genomen. Zij stemde voor'het doen van „alle prac- tische etappen" voor het herstel der onderlinge omwisselbaarheid der Europese valutas. Verder besloot de Assemblée de twaalf ministers van Buitenlandse Zaken van de Raad van Europa te verzoeken,- een eco nomische conferentie "van led en-sta - tén te' beleggen en een delegatie aan te wijzen voor onderhandelingen met. de V.S.'over Europa's economi sche moeilijkheden. Deze aanbeve lingen waren 'de hoogtepunten van het rapport van de economische commissie. Waarnemers spraken hun verwondering- uit over de geringe appositie- tegen enkele van de om. streden clausules in het rapport. Zelfs het voorstel om een delegatie naar de V.S. te zenden werd zonder veel discussie aangenomen, hoewel de Britse Labour-afgevaardigdener tegen waren. - In Naarden is een verorde ning 'in werking getreden, welke aan schilders, metselaars enz. ver biedt, on of aan historisch belang rijke gebouwen, behoudens vergun ning „van B- en.W. herstelwerk zaamheden te verrichten waarbij gevaar van-brand aanwezig kan zijn.- - DIT IS RéNé GIRIER, in dè.Pa- ryse onderwereld beter bekend onder de naam van „Cocaine Ré- né". Hij bevindt zich hier geboeid op een der Parijse politiebureaus: 7ia zijn arrestatie, die plaats vond omdat men hem. er van verdenkt de hand te hebben gehad in een juwelen diefstal, die onlangs ge pleegd werd in de Franse, luxe badplaats DeauviHe. Réné .Girier en zijn vrouw werden bij hun .ar- restatie in het bezit bevonden van een compleet wapenarsenaal, dat verscheidene automatische "pistolen en een kleine Tommy- gun bevatte. Het'is de tweede maal, dat Girier thans achter slot en grendèl zit: Onlangs j slaagde hij er in uit de gevangenis té ont snappen. De politie hoopt aan zijn ongewenste practijken thans definitief een einde te kunnen maken. DEN HAAG Ia de negen, maanden van September 1948 tot Juni 1949 is de koopkracht van het loon met drie en een half procent gedaald. Dit rechtvaardigt-de'conclusie, dat de loontoeslag van een gulden te ge ring is-geworden. Het Eerste Kamerlid van de PvdA, de heer .Oosterhuls, voorzitter van het NVV, ontleent deze gegevens aan; recente 'statistische gegevens stelt naar aanleiding hiervan vragen aan de regering, Kö ver zoekt eén onderzoek in' te stellen naar de oorzaken van deze prijsstijgin gen en zo nodig opnieuw maximumprgai'-oorschrfiten af te kondigen. ZATERDAGAVOND arriveerde: op Schiphol het grootste-toestel, daf ooit boven Nederland heeft gevlogen of op een Nederlandse luchthaven is geland: dé Ameri kaanse stratocruiser ,J5urope". Duizenden begaven zich Zondag i naar het Amsterdamse vliegveld] om de reusachtige machine te be-; wonderen. P, J. van Megchelen voor Raad van Cassatie DEN HAAG. De-Raid van Cassatie behandelt Maandag 10 Oc tober de zaak tegen P. J. van Meg chelen, die tijdens de bezetting hoofdredacteur van het ANP is ge weest. Van Megchelen is op 25 April ,van dit jaar door. het Bijzon^ der Gerechtshof tot zes jaar gevang genisstraf met aftrek veroordeeld. Zijn raadsman Is' mr. dr. J. A. M. van Staaij^uit Den Haag. KEULEN.-. Twaalf schoolmeisjes van de- leeftijd van twaalf totr veer tien jaar zijn bij het badep. in een vijver bij:Kaiserau (ED km. ten Oos.- ten van Keulen) verdronken. De kinderen maakten Reel uit .van een klasse van een meisjesschool in Gïm- born; dïé mët'de onderwijzeres was gaan baden. De Vflver, die is aange legd voorv industriële doeleinden, is. ondiep aan:-de kant*doch> deze 'on; diepte gaat zonder verloop over in een diepte van ongeveer vier meter. Toen de kinderen, hand in hand, het water inliepen, ..verloren enkelen htm evenwicht op de. glibberige bo dem, gleden af in de diepte en trok ken de anderen mee. De onderwijze res kon nog vier van de zestien kin. dereru dis in het diepe water ge raakt waren, terughalen, de andere twaalf echter verdronken, De onderwijzeres is'door de poli tie in verzekerde bewaring geno- men. Treinbotsing in Zweden eist tdjf doden STOCKHOLM. Vijf personen zijn gedood en minstens tien men sen zijn ernstig gewond toen Zon dagavond .ongeveer- twaalf kilome ter ten Zuidoosten van de- Zweedsê mijnstad Gaellivare een personen-, trein uit Narvik op een Zweedse goederentrein met ijzererts reecL Op het moment dat de botsing plaats vond stond de goederentrein met een beschadigde wagën op" het traject Er werd aanzienlijke scha de, aangericht. (Van een onzer verslaggevers) „Ja, "wundérbar, fantastisch," was 'de commentaar van een gees telijke iiït- Zwitserland,, die in zijn bruine pij de Boeing Stratócruiser die dit weekend een., bezoek aan ons land bracht, kwam bekijkem Hij was een pa^r dagén Jn Hol-. land 'en- was nu^vsirielaal.;-.riaar <per dag. Achter in- Schiphol' gèkomeh om dit Ameri- kanischës Wunderap'parat", zoals hij de_ zilveren reus noemde, van binnen- eh' van; buiten Je bekijken. Hij was niet dë enige: duizenden1 stonden gistermorgen in de gloei ende zón yoor-de viermotorige ma chine hun tijd af te wachten. Het wachten duurde weliswaar lang, maar dit leed was bij het zien van het interifeur, van de Stratócruiser snel vergeten,1 want, het comfort dat deze -Amerikaanse machine biedt tart alle-beschrijving. Wie denkt er -bijvoorbeeld aan .een vliegtuig als er gesproken wórdt Dver een telefooncentrale? Het lijkt een sprookje, maar het is. werkelijkheid, de .duizenden be zoekers van onze nationale Tucht-, haven' kunnen1 ervan' getuigen. En deze Stratócruiser is geen, „show»; machine'^ zoals een 'grijsheertje schouderophalend tegen (de chief- pilot, captain Robertson probeerde tp vertellen. Over een half .jaar, begin 1950, zaT deze machine re gelmatig boven ons land te zien zijn, op de route New York-Am- sterdam-Prankfurl Reeds om-negen uur stonden gistermorgen de dagjesmensen op. het platform voor liet centrale ge bouw van' Schiphol,waar de Boeing. Stratócruiser was. neerge zet. Het „Flagship Europe" meT zijn gróte, oranje sjrepen ov.er 'de' romp. en -ae letters^. A.0 A. van. AmericanOverseas- - Airlines,de bezitters" vandéze reus, vormde wel de grootste attractie van het vliegveldbezoek. Bij vijf of zes te gelijk kon men na soms-anderhalf of' twee-uur in de hitte te hebben gestaan/ -de- aluminium v "trap1 op klimmen om dè vogel .-van binnen te bekijken. De. imêesrte mensen- slaakten al een uitroep-van. verba zing als zij de zestig grijs-lederen stoelen zagen. De jeugd spoedde zich zo snel zij kon naar voren waar een koordje.hun ervan af hield om in.de.stoelen van de be manning te gaan zitten. Met open monden stonden de jochies hier enthousiast knopjes .te tellen: ,ze kwamen tot afschrikwekkend hoge getallen! De dames liepen juist de tegenovergestelde richting in -, en keken even in'het keuken,,tje": alles electrisch en een capaciteit vanliefst 270 warme maaltijden de romp ontdekten we een schakelbord, een klein tafeltje ét een .leren stoel. De^Am'erikaanse stewardess, die ons rondleidde vertelde enigszins nonchalant dat dat hu de telefoon» centrale was, alsof het?Öe gewoon ste zaak ter wereld betrof. Van deze'plaats uit staat een der ste wardessen voortdurend ln contact met de cockpit en alle passagiers. Want als U, vliegend boven - de Oceaan trek in een kopje thee krijgt, dan behoeft U maar even op een' knopje te drukken en U wordt naar wens bediend door de- ëen of andere /lieftallige Ameri kaanse, die je aan .Hollj'wood doet. denken! Maar het meest opzienba rende van deze machine ,is toch wel de twee dekken boven elkaar, verbonden door een wenteltrap.' Beneden liggen twee enorme berg plaatsen voor 5.000 kilo vracht; en,een lounge en cocktailbar voor veertien personen. Een be schrijving van alle luxe die deze luchtreus die overigens aange kondigd was als het grootste land-' vliegtuig ter wereld, maar. die gis teren juist deze" titel heeft moeten afstaan aan een Britse machine die! voor de eerste ma al de lucht in ging zou vele kolommen vérgen. We willen volstaan met enkele grepen:, een gescheiden wasgele genheid voor dames en heren, met een overvloed van spiegels en stopcontacten voor de heren met een electrisch scheerapparaat, uit- schuifbare stoelen,., tussen, deze stoelen een flinke ruimte en eén tafel, zodat een lange vlucht (wel ke vlucht duurt. Iang eigenlijk nog bij. een snelheid van .550 km. per uur?) gekort kan'worden.door een robbetje bridge, bedden Jm de zol dering,- vijf- en'1 veertig" "stuks in totaal etc. En tjjdons--de- vlucht razen buiten' vier motoren van élk; 3.500 pk., maar veel is hiervan niet merkbaar: een. gegons als van een pam- bijen is alles wat naar. bin nen doordringt. -■*' Tegen half - drié was- echter de pret voor de dagjesrmensen-voor bij. Snel eenbezem emeen stoffer; en blik en na een kwartiertje was de reus klaar voor vertrek met ge nodigden, die inmiddels al rond de machine wandelden: de burge meester van Amsterdam mr.' d'Ailley, de burgemeester van' Utreriit jhr: De Hanitz, wethouder Dresme uit Den Haag, de chef van het kabinet van de burgemeester van Rotterdam,- mr. Spitzen, minis ter van Verkeer,- hoofdcommissaris Kaasjager uit Amsterdatn, dë heer Van Ede van der Pais, directeur van de KLM,, de Amerikaanse 'consul-generaal, verschillende leden van de Amerikaanse ambas sade en nog véle anderen, want in dé twee vluthtendie' dè Strato-. cruiser., boven westelijk Nederland maakte, -vervoerde hij 150 geno digden. Onder luid gejuich rolde- de Amerikaanse reus over de startbaan naar het westen van. het veld, nam een fikse aanloop en laag vliegend over'het stationsge bouw begon hij zijn eerste vlucht; naar Den Haag, Rotterdam,' Utrecht en Amsterdam, waar;-velen, de:blinkende voge! rondjes hébben zién. draaien als groet: van., de A.O.A.. aan Nederland. Tegen /vijf» uur. zette captain Robertson-., zijn machine voor de laatste maal. op Schiphol aan de grond'eri twee uur later stapte' weer een 'nieuwe lading passagiers in: een vijftigtal Europese journalisten, die op uit nodiging. van de A.O.A. veertien dagen in Amerika zullen door-, brengen.Gisteren-, ging de tocht naar Londen, wat voor de Strató cruiser anderhalf uur is, én van daag iri een ruk naar New York:, een uur of twaalf.. Maar hét heeft heel wat uren geduurd vóór de Boeirig-fabrieken .dit luchtschip konden afleveren: als één man alles alleen-had moeten doen had- hij er.... vjjfmillioen uur voor nodig gehad. Als u een kleine-vier- millioen gulden neertelt kunt" er ook een krijgen! Geen quarantaine voor de „Waterman" DEN HAAG Van mUttalre zijde vernemen wij,"dat voorshands g e e n aanleiding bestaat ;de opva ren den. van, het troepentransport- schip- ;,Waterman", waarvan. Jwee pokkengevallen-te Aden, werden ontscheept, bij-aankomstiin Nedó*» land in quarantaine te -houden. De; „Waterman" zal nonnaal-wor- den" gedebarkeerd. Het indexcijfer van de lonen Steeg van. 16-September 1948 tot 16 Juni 194Ö' met 4.1A procent.. In dezelfde, periode steeg, het indexcijfer voor het levensonderhoud, acht procent. Ba- s is cijfersvoor d eze vergelijking: zijn de jaren 19351S36. De koopkracht van het loon .daalde'dus met 3y2 procent De conclusie welke de vra gensteller hieruit trekt, is dat de loontoeslag van een gulden; onvol doende is geworden óm dé prijsst^- gingen te compenseren. Verder rrterkt hy op, dat de ver wachting van de regering, dat. op heffing van de prijsvoorschriften ae prezen zouden aoeh .dalen niet ver- -werkel^kt. zijn.. In" het bijzonder 'de •prijzen dér' levensmiddelen hebben een-sterke'stijging ondergaan en wet van September '48 tot Juni '49 met 13 procent „Menen de ministers niet, dat het sociaal onaanvaardbaar ls,' dat-in; een arbeidsproductiviteit, de koopkracht vande lonen daalt?" zo veiwolgt-. hij en besluit zijn vragen als-volgt;.„Zijn de ministers bereid een onderzoek.in te stellen fl&ar de „Bórba" staakt aanvallen op Kominfomi BELGRADO. Reeds verscheide ne dagen is in „Borba", het officiële communistische; blad in. Zuld-Slavië, geen tegen de Kominform gericht artikel meer verschenen. Waarne mers menên, dat .dit een aanwijzing zou kramen zijn van een verminde ring der spanning in-dè betrekkin, gen tussen Zuid'-Slavig enRusland. Wel worden volgens „Borba" overal, in het land protestdemonstraties ge houden tegen de „Sowjetrussïschc inmenging in de binnenlandse aan gelegenheden van Zuld-Slavië". Tito heeft gisteren, de delegatie van de Internationale Herstelbank ontvangen, die thans in Zuid-Slavië vertoeft, -waar zij een onderzoek in stelt naar de economische toestand van het land, in verband, met het verzoek van Belgrado om een lening ten' bedrage iran 250.millioen dollar. Men verwacht, dat de delegatie ge^ durende zes weken in. Zuid-Slavië zal blijven. Zeelieden blijven in EVC AMSTERDAM. Ondanks de ernstige meningsverschillen tussen het hoofdbestuur van de EVC en het bestuur van de bij de Eenheids- vakcentrale aangesloten Algemene Nederlandse Bond' van Zeevaren den, die op het tweede congres van de EVC sterk aan het daglicht zijn getreden, heeft de zeéliedenorganl- satië; besloten1 ook in de toekomst de EVC trouw te blijven. In een verklaring zegt Het-- hoofdbestuur vah-de ANBZ,-dat het. ondanks de door;het bestnut uitgebrachte cri» tiek de besluitenvan.: het tweede EVC-congres tót"'Öe'zijne zal. ma ken. Het hoofdbestuur van de ANBZ zal;zijn critfék steeds in op bouwende zin voeren. oorzaken van deprijsstijgingen, ep wanneer uit dit onderzoek ongemo tiveerde prgs opdrijving zou blijken, opnieuw prijsvoorschriften af 'te kondigen? zyn.dë ministers bereid, andere maatregelen fë nemen 'Dm de daling' van de koopkracht; van de lonen op te vangen en zo ja, wel- Griek krijgt 12Ö maal levenslang ATHENE. George Kozanis is door een Atheens gerechtshof hon derd en twintig maal tot levenslan ge - gevangenisstraf veroord.eeld, wegens het even zo vele,malen be gaan van manslag. In de motive ring van het vonnis wordt ver klaard, dat de rechtbank rekening had gehouden met verzachtende omstandigheden, omdat Kozanis verleden, jaar inlichtingen had ver schaft over een communistische sa menzwering om generaal James van Fleet, het hoofd, van de, Ame rikaanse missie voor militaire hulp verlening aan Griekenland, te ver moorden Kozanis. meer/ bekend onder de naamVan' „Barbas",.werd het bedrijven van 120 manslagen ten laste gelegd, bedreven tijdens de opstand in Athene ln'194'4.' Het weer is het. afgelopen week einde veel mooier geweest dan mén verwachtte. Doordat zich boven Duitsland een gebied van hoge luchtdruk ontwikkelde, is er. een eind gekomen aan de toevoer vdn koele lucht via de golf van Biscaye en is opnieuw warme lucht naar onze streken gestroomd. Door het ontbreken v an bëwolking kon de zon zijn voilé kracht ontplooien en de temperaturen zijn dientengevol ge Zondag zeer sterk gestegen: Aan de kust kwamen zij boven de 25 graden, hetgeen al minstens vijf graden meer is dan hetgeen in deze tüd van het jaar als normaal moet worden beschouwd. In het zuiden, midden en oostenvan ons iana werden zelfs temperaturen van 30 tot; 33 graden gemeten, hetgeen zeg gen wil, dat men hier van een. tro pische warmte kon spreken: Ook-in Frankrijk, België- en Engeland is het veel warmer geworden dan de voorafgaande dagen. :,j - Het ziet er naar uit, dat deze ab normale hitte'nog wel even aan zdl houden. Boven'de Golf van Biscaye ontwikkelt zich een storing, die zich in de richting oan ons ian&be- weegt. Binnen enkele dagen -:zal deze luel", onweders veroorzaken, maar momenteel is de kans hierop nog jtiet erg groot. De 'depressie- activiteit op de Atlantische oceaan is zeer gering, zódat er voorlopig weinig verandering in. het weer zat optreden. Ook vandaag zullen de temperaturen tot ,flinke"hoögte op lopen.. T?:;. i- V;T. ':V 9e Jaargang no. 207 Eed- en Adm. Langs Haven 141, Schlsdam Tel, 69300 Aboan.prljs: per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers ƒ0.09 opgericht dooi de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Maandag 5 September 1949: Ultgczve N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398W4 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. dë/Yiles Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper -*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1