HET ROTTEEDAMSCH PAROL Bemoedigend resultaat voor >s en Be vin in VS Gripp* Trein met militairen bij Wollheze op stootblok Proces tegen Hongaarse Trotzkitsen" Bespreking van dollardeficit heden wellicht, ten einde Versterking voor bandiet Giuliano een nazi-j in West Duitsland Tito-Stalin conflict niet voor de Uno vervanging vansteenkool? Gestolen diamant hervonden? Daarna geramd door lege electrische Drie ernstig gewonden Wek-kip ~y Rajk beschuldigd van poging tot putsch samen met VS en Zuid-Slavië Gunstiger perspectief voor handel met W.Duitsland Deze maand nog nader overleg over vrij verkeer op de Minder electriciteït op de spitsuren r Nee toch.Heus! 9e Jaargang no. 213 Eed en Adm Long* Horen HI. Schiedam TeL 69300 Aboan.prl]e: per week ƒ032 pet kwartaal 4.10, losse numraere 0.09 Opgericht dooi de Stichting „Het Parool" DE Maandag 12 September 19.49. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 - Bankier» Amsterdamscha Bank ta Rotterdam Directeur» B. de Vrle» Htooidredacteur: W. B. P. Schaper WASHINGTON. Als voornaamste middel óm - het évenyricht tussen het dollar- en het sterilnegebled ie herstellen, zal 'dóór de regering-? van de V.S. een plan worden opgesteld ter/aanitopediginff van do II ar investe ringen in sterling/gebieden. Ais middel hiertoe /wordt onder meer aan bevolen het verstrekken van leningen door'de export-impoirtbankaan landen die;tot het sterlinggebied behoren."'Daar'zal tegenover staan; dat Engeland al het mogelijke zal doen om de hinderpalen, die een defgé- lUke investering an nog in de weg staan op te ruimen. - Tijdens-het weekeinde zijn de be sprekingen in Washington over de Britse dallarcrlsis doorgegaan- in de commissies. Men hoopt heden in een; plenaire bespreking tot een eindresultaat te komen. De boven, aangehaalde punten zijn ontleepd aan het werk van een der commis sies,namelijk die voor overzeese .investeringen, - Het rapport van deze commissie is - door; de - drié deelnemende partijen, "de V.S., En geland eri Canada goedgekeurd, zo- dat het kracht van overeenkomst heelt verkregen. Aan het. officiële rapport ontle nen wij -nog het volgende: De commissie kwam 'tot. de slot som, dat een goed geleide stroom van productieve investering uit het dollargebled naar het' sterlingge bied een van de geschikte midde len is om bet bestaande verstoorde evenwicht' tussen de sterling- en dollargebieden aan te vatten. Een dergelijke toevloed van investering zou niet alleen het verstoorde cvenwicht'der betalingen tussen de beide gebieden-mede.doen vermin-- deren,- maar zou ook het tot stand, komen vao .een toekomstig even wicht io de betalingen vetgemak-t kelijkèn- door vergroting van de. productiecapaciteit in de landen waar 'de investering geschiedt Reuter, verneemt voorts uit ge zaghebbende/ zijde /in kringen van- dé dele'gatie-vvari'iBevïn.en" Crïpps,. dat de laatste r wéken -de- onttrek-- king aan dè., Britse," goud-Zen'-doUr' larrèserves belangrök' is/ yerniin^ derd. In de afgelopen; ^^;-kwara;; zij zélfs tijdelijk:; toestaanén/nam; de ^-reserve na ar verlui dF/met "drié; millioen dollar toe^De cijlers .om- ,trerii?de^ E k^vaxfaaljulié-Sé (SKSBH»*Ö& wnrdétt PALERMO. De Siciliaanse nationalisten hebben ln feite 4<dc oorlog aan Italië verklaard" door zich té verbinden met dé bandie- tenleider Salvatore Giuliano. In een .verklaring van het separatis tische hoofdkwartier wordt Giu liano .als uheld van de Siciliaanse onafhankelijkheid" betiteld en .worden heró „broederlijke" groeten gezonden. - - Deze mededelingvormt een be vestiging van hetgeen de separa tisten jarenlang tegengesproken hebben; namelijk, dat zij Giuliano met wapens1 en geld gesteund heb ben om het de Italiaanse regering lastig te maken. Giuliano,die zich in de bergen bij Palermo bevindU heeft reeds verklaard „openlijke oorlog"-tegen de'politie te. zullen- voeren. Indien men hem niet met rust laat,. Thans zal hijvile. steun hebben van dui zenden nationalistische" Sicilianen, die vroeger reeds zelfs een onaf hankelijke Siciliaanse republiek eisten. Eer géhèèl' leger van vriend dén. en spionnen/ -is thans "bereid- om de bandiél.te/beschermen én de maatregelendër>.politie tegen te werken. 1 V "DÜSSELDORF.Hang Glessen,' een 'Duttaé architect' in d lenst van het-'/Britse;- militaire bestuur in Wuppêrt$d,"heeft éM3 nieuwe; recht se politieke party gesticht- de ,,Kring;^^:ivii:éitf^t'- vs& - orta Straaaer", i: Stxasatei; H#* ./bëvindfc add? thans In- ballingschap. far- Canada'., r ..i- Gieafcen heeft verklaard, dat iyn, party vroegere nazi's weikóm /zou 'vjïèten, doch niet hén, „dié hun plicht 'als soldaat In de oorlog niet na zjjr gekomen". Hg noemde het een misdaad te gen de mensheid om vroegere na zi's, die eeriyk voor een ideaal ge streden hadden te vervolgen. Arke Noach onvindbaar ANKARA. Dr Aarón'Smith, de leider van de Amerikaanse expedi te, die reeds - twee weken naar overblijfselen van de Ark „van, Nóach op de. berg Ararat-heeft ge zocht', .geeft rijn/pogingen :op' ën'zal de- terugreis, naar dë V,S. aanvaar-, .den;' Dé expeditie w&3 „zeerteleur gesteld",/zé' zeide SmithvHij was er echter nog steeds van overtuigd, 'dat dé ark zich irride buurt vandeberg Ararat' aan' de Armeense grens ■moest bevinden en wellicht in een bergkloof verborgen was. SPANJE Beleefdheidsbezoek MEER dan tien - jaren 'geleden bezochten - de - Amerikaanse -kruisers Augusta en Quincy éeh -Spaanse haven. Het doel van dit -bezoek was Amerikaanse burgers, ■die in. moeilijkheden waren 'geraakt /door de revolutie, welke generaal .Franco, gesteund, enbewapend, dóórdedictatorsvan nazi-Duits- 'land: én /fascistisch Italië, tegen de regering van zijnland begonnen was,'te evacueren. Sindsdien heeft de Amerikaanse vlag in geen haven meer gewapperd, BELGRADO, Zuid-Slavië zal het conflict mét de Sowjet Unie niet voor de Veiligheidsraad bren gen, verklaarde de Zuid-Slavische minister van buitenlandse zaken Edward Kardelj Zaterdag tegen over een" vertegenwoordiger van Associated' Préss. Kardelj legde deze verklaring af voor het ver trek van de Zuid-Slavische missie naar de V.S. om deel te nemen aan de zittingen van de V.N. - Op de vraag, of de jongste ont wikkeling in de onenigheid tussen de door de Russen beheerste kom- inferm en Zuid-Slavië enig ver schil'tot gevolg zou hebben ln. het optreden van Zuid-SIavic in inter nationale lichamen, antwoordde hij ronduit, dat dit niet het geval zou zijn 'en dat de houding van zijn land ten aanzien van de bestaande wereldproblemen zou worden be paald door de beginselen, waarvan dit land in het verleden is uitge gaan. De verstrekking, van een lening van.20.millioen dollar door de ex port en: importbank in de V.S., is Zaterdagochtend verschenen in de Zuid Slavische pers op een onop vallende plaats, zonder commen taar. Twee doden tengevolge - van vergiftiging ENSCHEDE." Donderdag over leed rin Enschede zeer plotseling de 32-jarige mevrouw Visscher-Pe- te die bij haar moeder inwoonde. Als doodsoorzaak werd vergifti ging' Verondersteld. In hétzelfde huis wonen kostgangers en gisteren werd een hunner,/de 28-jarige, W. Winkel, plotseling ziek. Hg.-isin al- .lerytï, aar .hét /'ziekenhuis overge- tiriicht maar;öye'rleed :kort na aan komst De', politie ds-jvan oordeel; datjbéide/sla ehtoffers na afloop van éëm/ibióscoopbezoek iiii- de: stadon- deugdelijkV /vlees, -oF. vis"'moe ten bebben: ;gegéténi:;De;;oyerige/ bewo- -nerg/Svan.'dithuis^hebben geen en- 'InSlëï Iwra'h dèri rré- Jrt'/i'hun -V èézond- ldn^hiet wordeplgb^hlk^ /mbÈët;h;olgeris de pouüe^uitgésloten het einde 'van dëze^ra<L/wdjd^b:geacht. 'c. V. ST; CERGtJE(Zwitserland) Dr. Lew.KowarskL directeur van aë /Franse wetenschappelijke'- dienst, meent dat" het -minstehs 25 Jaar zal diiren-voordat-/.de atoomenergie met andere brandstoffen kan concur- ;«r em"' Hij zeide ditin een bijeenkomst voor de wereldunie-van. vredesorga- nlsaties. ./-/v t'" Volgens1-de Franse geleerde zal het eerst- van de atoomenergierge bruik worden gemaakt als: vervan gingsmiddel van steenkool in élec- trische centrales en ter vervanang van electrische energie door water- kxachL J j Hij wees er op, dat zodanige krachtstations overal gebouwd kun nen worden zelfs in" de koudste streken en ,ver van steenkool voorra den verwijderd. Hij voorspelde.'dat de atoom-ener gie in min ontwikkelde gebieden ge-, bruikt zou wórden om vers watér uit zeewater te distilleren voor be- vloeiing./.'•r- In bet coetdiéht tot voor enkele dagen vier oor logsbodems on der bevel van admiraal Richard 1 Conolly, de ha ven van El'Ferrol herdoopt in Ferrol. .el Caudillo, omdat het de geboorteplaats van Franco is binnenliepen. De admiraal, dis in- itusseneen- langdurig - onderhoud ■.mef Franco-.gehad-heeftj zegt;*dat- .aan .dit.hezoefc/geen.bijzondere be tekenis mag; worden.gehecht, daar. het behoort tót de .beleefdheidsbe zoeken, diede. Amerikaanse vlóot ieder jaar': invvriendschappelijk ge-, - zin de landenaflegt.De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zak ken, Achesón zegt, dat het geen po litieke betekenis-. heeft. Maar onge twijfeld zullen, er velen zijn,; dië in tegendeel menen, - dat7 het een zeer grote betekenis heeft eeni bete kenis van de meest onfortuinlijke en ongelukkige soort. Aanhoudend droog nazomer-weer Wéersverwachting, .geldig van. Maandagavond tot' Dinsdag avond;.,- Droog- weer -met over-het-al- gemeen weinig bewolking. Meest matige wind uit/Oostelij-- kë richtingen. Ongeveer dezelf- dè temperaturen als de afgelo pen 24/uur. .■•t-*'', r'' -13. Sept.*' Zon op B.10. ohflar lfi.Ol; Mftaa op 20.44,'onder 12.55. AMSTERDAM 455 Diamanten, zg. baguettes, dl© een zeer grote overeenkomst vertonen met de par ty van 1099 diamanten, dló vorig jaar, 2 October,' uit een postzak ia het postkantoor te Bangkok wer den gestolen, zijn door de Siamese politie op verzoek van B. A- de Weille, adjudant van de districts recherche der rijkspolitie to Am sterdam, In een Chinese winkel te Bangkok ln beslag genomen. De party diamanten, die een waarde vertegenwoordigde van 60.000, werd destijds door de Am sterdamse Bank; alsaangetekende zendingeer post -:■** de-KLM üEiar Bangkok verzonden. .Het onderzoek door de"-Neder landse politie te .Bangkok toen in gesteld had. tot'v resultaat,, dat-de plaatselijke politie twee postbeamb ten arresteerde, die dé: dief stal had den/gepleegd. Een gram uraniumisgelijk /aan drie 'ton steenkool, zei/ dr Kowarskii Vóórts zei hij, dat erts met een laag.uranium gehalte overal voor komt en dat een ton van deze erts Inhoudende .10 gram uranium gelijk staat*aan 30 ton steenkool. Volgens dr ,K°warski kan het mi litaire gevaar In dé vorm - van de atoombom - niét gemakkelijk uit de .wereld'geholpen worden ómdat dan óok<de vreedzame toepassing van 'atoorrikracht-'onmogelijk, zóu zijn. - Hij wees er^'op, dat een atoom krachtcentrale in 24 uur tot een fa briek'; voor' -atoombommen omge bouwd.- zou. kunnen wordea Tóen men 'dr Kówarskï vroèg of hij .met ..het: oog op de; onthulling van 'het spionn'agecómplbt ïn Cana da- van -194B van mening is dat mo gendheden die niet loyaal' aan de vrede- meewerken-het/atoomgeheim toch* behoren te keiinen, antwoord de -hij: - „Er zijn geen atoomgeheimen. Er Ja zoiets als een industrïeel-peil, dat de "Vér,, Staten in staat stelt atoombommen- te maken. Ook En geland zal spoedig hiertoe in staat zijn. Dit industriële peil bestaat aldan -niet in Rusland. Dr' Kowarski meende dat men de zaak van het Canadese spiormage- complot erg overdreven bad. ROnEROAfl WOLFHEZE Zondagavond omstreeks tien minuten over half twaalf Is door tot nog toe onbeken de oorzaak In de lijn tJtrecht- Amhem alhier een militaire trein uit Amsterdam op een stootblok gereden. De eerste coupé van de trein, waarin vier militairen waren gezeten werd geheel vernield. Drie der inzittenden Uepen hierbij ern stige verwondingen op. De locomo tief werd eveneens zwaar geha vend. Ook de machinist werd gewond. Nauwelijks had dit ongeluk plaats gehad of de militaire treip werd geramd door een electrische trein, die om half twaalf uit Arnhem was vertrokken. Doordat deze trein binnenkwam op vrijwel hetzelfde tijdstip, dat zicb het on geluk voordeed met de militaire trein, kon de bestuurder biervan niet meer worden gewaarschuwd. Ook de electrische trein liep ern stige schade op, maar, doordat deze leeg was, deden zich geen persoon lijke ongevallen voor. Spoedig waren reddingsploegen ter plaatse voor. het verlenen van eerste hulp. De gewonden 2ija ver voerd naar een naburig ziekenhuis. Op de hoek van Coolsingel en Boymans-hot is door de Vei een bord geplaatst waarop een klok het aantal ongevallen aangeeft. Gisteren kwam het bord gereed en nog dezelfde middag gebeurde er vlak voor een-ongeluk. Of de heer CsS^Mettens vdn/de};Ha$èvidlaan, toen hij op zyn Solex, passeerde, teveel, naar; hei bord gekeken hééft, is niet bekend. Maar hij werd daaraangereden door. een personen auto én tegen de grond geslingerd. Met een gebroken rechterander .been; moest hij in het Coolsingelziekenhuis worden opgenomen. Voor het verkeersbord ts ai. niet de juiste plaats gekozen. Om:een en ander goed te. kunnen, lezen, moet men op enige- afstand van het bord paan staan en daarbij komen de kijkers op de rijweg. Deze is ter hoogte van .het hórd betrekkelijk smal, te smal voor tweerichtingverkeer. Het verkeersbord met de klokken is origineel en attractiefmaar hét werkt op dit drukke punt afleidend en kan dus gevaar opleveren. .Tsjechoslowakije stelt briefcensuur in PRAAG De Tsjechoslowaakse postautoriteiten openen thans:brie ven die uit Zuid-Slavië komen en aan. Tsjechen zijn geadresseerd. Deze maatregel is klaarblijkelijk genomen in verband met de toene mende spanning, tussen de rege- ring-Tito en de kominform landen. Als de geadresseerde zijn brief ontvangt staat erop „geopend door postambtenaren". Of uitgaande brieven naar Zuid- Slavië geopend worden kon niet worden vastgesteld. ZÜNA is een buurtschap in de buurt vdn 'Nijverda.1 en een vak de kippen, ter plaatse ver dient een °ervolie vermelding. Tégen het aanbreken van- de; dag klimt het' dier tegen de voorgevel van het huis van zijn baas óp. Vérvolgens stapt de kip .door,, heó-siajipkamerraam. ndar StTirfen-en''lept dan het 'voeten einde van hei bed van de heer M. haar ei. Na gedane zaken slaat de kip aan het'kakelen, en de baas weet, dat het tijd wordt om op te staan. Herdenkingsdienstvoor Richard Strauss GARMISCH Na een korte herdenkingsplechtigheid in de kamer van zijn viUa te Garmisch- Partenkirchen, waar Richard Strauss de afgelopen 25 jaar heeft gewerkt en gecomponeerd, :ds het stoffelijk overschot van de compo nist. naar München overgebracht, waar de crematie- zal plaats heb ben. De dienst werd alleen door de familie eh .de naaste vrienden bij gewoond. Het lichaam lag opge baard op een met bloemen bedekte eiken baar. De as' zal in de grote tuin van zijn villa "in de-bergen té Garmisch-Partenkirchen worden begraven. LONDEN. De Britse uitvoer naar het dollargebled is in Juli ge stegen met 1.600.000 pond sterling vergeleken' met het gemiddelde van het tweede, kwartaal, van dit jaar. Deze stijging, houdt voornamelijk verband met het aantal haar Cana da uitgevoerde auto's.. 99 "Vrijdag aanstaande - zal-izlhior"het. tegen LaszTo Rajk, die In JonS met een aantal medebeklaagden uit de communistische beweging Is gestoten. Zaterdag vond.de publicatie plaats van de aanklacht. De akte van beschuldiging zegt, dat de acht beklaag den samengewerkt hebben met het Amerikaanse bureau van strategische diensten en met de Zuid-Slavische geheime dienst. Rajk en zfln medebeklaagden worden ook beschuldigd van pogingen om de Hongaarse regering met geweld omver te werpen. Men' verwacht dat het Vrijdag beginnende proces door andere processen gevolgd zal worden. In de aanklacht wordt beweerd, dat. Rajk bg het vooronderzoek heeft bekend, dat de hoofdpersonen achter de samenzwering in Honga rije maarschalk Tito en de Zuid-Sla vische minister van binnenlandse zaken, Rankovic, waren. - Rajk zou gezegd hebben, Rankovic op een geheime vergade ring op de Hongaars-Zuid-Slavische grens had verklaard, voornamelijk de „phyeieke vernietiging" van de vooraanstaande Hongaarse commu nisten, onder wie- Matyas Rak03i, secretaris generaal van de commu nistische partij, Farkas, minister van defensie, en Gerij, minister van staat en adjunctsecretaris-generaal van de Hongaarse communisten, te beogen. Dit plan zou zfln opgesteld door maarschalk Tito. Rajk werd 15 Juni uiOë" commu nistische arbeidersparty gestoten als „spion en Trotskistisch agent van buitenlandse imperialistische mogendheden" en vier dagen later gearresteerd. Hg was lid. van het 'politbureau van de communistische partij en een vande invloedrijkste DEN. HAAG.Woensdag is- met West-Duitsland een nieuwe han delsovereenkomst geparafeerd, wel ke, men in kringen:van .deskundi gen ziét als een-, stap op de weg haar een gez ond handelsverkeer tussen -twee landen, wier" handels verkeer niet in evenwicht is. Ame rikanen,: Duitsers en -Nederlanders hebben daartoe allen :het. hunne bij gedragen. In kringen van inge- wijden wordt opgemerkt, dat daar op de rede, dié minister Stikker in dertijd over Duitsland heeft gehou den, van vóel invloed geweest is. West-Duitsland 'geeft nu invoer vergunningen zonder kwantitatieve restricties. Ten aanzien, van enkele goederen zijn er J nog maximum contingenten vastgesteld. Dit zijn uitzonderingen. Voor, die goederen zijn er plafonds, welke, in sommige gevallen behoorlijk hoog zijn en in an'dëré zeer laag. Deze goederen betreffen vérse groenten; zeevis én baring, con sumptie-aardappelen, poötaardap-, pelen, zaden, spiritualiën en pro ducten' der lampen- en radio-in dustrie. Voor de groenten en de aardap pelen zijn'die plafonds hoog. Voor haring en zaden zeer laag. Wat de zaden betreft heeft' men te maken met het "feit,, dat men in West- Duitsiand nog mét veel zaden zit. die door de geallieerden werden in gevoerd. Daarvan moet men eerst af zijn. Nederland heeft'toegezegd, dat 'de. opbrengst uit zijn exporten naar Duitsland zal besteed worden voor importen uit Duitsland. Hét is: TIENDUIZENDEN AMSTER- DAMMERS hebben t Aalsmeer- se' bloemencorso dóór de hoofd- stad, waarin, zestig wagens mee reden, bewonderd. De bloemkwe kers hadden hun uiterste best ge daan ermee accoord gegaan, dat het per kwartaal voor 8 millioen dollar u.it West-Duitsland: zal invoeren ,a*tn artikelen, die eindproducten bete^ kenen. Het bedrag voor zeevis en haring is vastgesteld op 1 millioen dollar (vorig verdragjaar 4 milli oen). Consumptie-aardappelen 3 millioen dollar (3 millioen). Poot- aardappelen 1 mill.'? (1 millioen). Zaden .500.000 dollar..(3,3 millioen). Spiritualiën 500.000 dollar (geen). Voorts is er een bedrag-vastgesteld vour delampen en radio-producten, dat ongeveer gelijk-is aan-dat in het vorige'jaar. Opgemerkt kan wórden,'" dat fn dé ..verse, groenten ditmaal de vruchten niet begrepen zijn. Deze 2ijri vrij. Verwacht wordt, dat Ne derland voor ongeveer 7 millioen dollar aan fruit, lyaaronder 2 mil lioen dollar aan fruitpulp, zal kun nen exporteren naar Duitsland. Een moeilijkheid vormt bet dien stenverkeer. De kwestie van: het verkeer- valt' niet ónder de overeen-, komst. Hierop verwacht men voor' Nederland een deficit van 4K mil lioen dollar. Wat de diensten betreft kan op gemerkt worden, dat er in Sep tember een conferentie zal worden gehouden van dé belanghebbenden uit de oeverstatén, dusrnit het be drijfsleven zelf.'Deze zullen aanbe velingen uitwerken, die aan de re geringen zullen worden, voorgelegd. Het vrijmaken van de Rijn komt dan aan de orde. Inmiddels is er voor'deze overgangstijd een modus vivendi gevonden:, de Duitsers'zul len de Nederlanders niét in de wie len rijden. Voor onzichtbare goederen -zal Duitsland naar schatting ontvangen 25 Y, millioen dollar, Nèderland 20.7 millioen dollar.- Tenslotte wordt'nóg opgemerkt, dat compensatie-transacties niet meer'2>jn'toegelaten. - communisten ln Hongaxge. ZUn ar. restatis luidde een grote zuivering, van de partg in. Hg Was minister van binnenlandse zaken en ook mi nister van buitenlandse zaken. Rajk zou verder,-gezegd,'heb ben, dat ae Zuïdslavische minister hem had' medegedeeld, dat Belgradomilitai re 'deskundigenwildé zenden Óinde plannen voor de omverwerping van' de Hongaarse regering te helpen voorbereiden, met het doel Honga-i rijè in het kamp van Zuid-Slavië te brengen. Rajk'zou reeds sedert de twintiger jar en,'deel uitmaken van een an tl-communistisch complét, waarbg hijop trad als spio n. .«-• j Vólgens de aanklacht zou Rajk voorts hebben bekend, van; 1945. af ihlichtangen te hebben' verstrekt ,aan^:.;!de«.- Amerikaanse geheime dienst. Zuid-Slavische agenten zou den een netwerk door geheel Hon garije hebben gesponnen met" volle medewerking van Rajk. ,Dr. Szonyi, secretaris van de Hongaarse communistische party, die gelijk mét Rajk terecht moet staan, zou in 1946 begonnen zyn -met Rajk samen te werken. Hij wordt beschuldigd van het-organi seren van een groep agenten uit de gelederen van Hongaarse „Trots kisten" in Zwitserland. - ,De voormalige Zidd-Slavische zaakgelastigde in Boedapest, Lazar Brankof, zou by het vooronderzoek bekend hebben, dat „ons spionnage. net meer en meer alle takken van het staatsorgaan, hét leger én de politie ging omspannen." Brankof zou de moord hebben voorbereid op «en leider .van de Zuid-Siavis'ch-Hóngaarse beweging, die weigerde, zich met Tito solidair te verklaren. De aanklacht tegen Brankof wekt verbazing, omdat hg een der weini ge Zuid-Slaviscbc diplomaten was- die zich bii het conflict tussen Tito en de Kominform van eerstgenoem de afscheidde en met de Komin form medeging. Beklaagde Andras Szaiai zou sinds 1935 een stroman der politie in de Hongaarse communistische' partij zijn geweest Builenpest in Djokja DJOKJA In de residentie Djokjakarta doet zich een ernstige epidemie van builenpest voor; In de afgelopen maand zijn 120 per- genen aan deze ziekte bezweken. De bestrijding .van de ziekte wordt ernstig .belemmerd door het gebrek aan inentingsstof, injectiespuiten en andere medische hulpmiddelen.' De passagiers van de militaire trein konden de réis naar hun plaats van bestemming vervolgen met autobussen. Ten gevolge van het treinonge luk zal het verkeer van en naar Arnhem enige vertraging onder vinden, daar in afwachting van de voltooiing van het ruimingswerk slechts enkel spoor ter beschikking is. - De president-directeur, van de N.S., ir. F. O. den Hollander, was spoedig aanwezig op de plaats van het ongeluk om zich persoonlijk van de toestand op de hoogte ta stellen. DEN HAAG. TerwUl het pro- ductie-apparaat van: de electrici- teitsbedrijven nog-niet aan de sterk gestegen vraag kon worden aange- -past, beweegt het eleetriciteitsver- bruik zich nog steeds in, stij'gende lijn. Daarom, zo deelt het departe ment van Economische.Zaken mee, zullen in November, December .et1 Januari wederom maatregelen die nen te worden genomen ter beper king vanhét electriciteitsverbruik tijdens de zogenaamde spitsuren. Dit zijn de uren, waarin de groot ste vraag naar electriciteit optreedt ten .gevolge van het samenvallen van de industriële bedrijvigheid en Het gebruik - vah: electriciteitvoor verlichting in de: huishouding, -in winkels, kantoren, enz. Deze spits- uren vallen van Maandag /tot en mét Vrijdag 'smorgens tussem7 en. 9 uur en 's middags tussen 4 en 6 uur. 's Zaterdags uitsluitend 's mor gens van 7—9 uur. In de Staatscourant van heden is bekend gemaakt, dat gedurende de spitsuren het electriciteitsverbruik voor verlichting en verwarming in electrische treinen en trams tót dé helft" beperkt dient te .worden; voorts dat reclameverlichting, bui tenverlichting van openbare ge bouwen, van Horeca-bedrijven :en van amusementsinrichtingen als ook.etalageverlichting, tijdens de spitsuren is verbaden. Etalagever- lichting /is wel- toegestaan' aan die winkelbedrijven, welke. 'H-afspraak hebben gemaakt met rhét éléctrici- teitsbe drijf- omin déspitsuren; sléchts de helft van dé verlichting, .zoals drê' 'het vorige/;jaar- iri;bedril#. ,wias;'Vöór "etala'ge en winkel té ont steken. V 1'j'; Overeenstemming over financieel beleid van de RIS (Eigen bericht) DEN HAAG. In Den Haag werd vandaag', medegedeeld, dat de Nederlandse delegatie., een stuk heeft ingediend, behelzende 14 grondbeginselenvoor Het' sluiten van een financieel-en economisch verdrag tussen -Nederland ën de Republiek Indonesië Serikab Medegedeeld wordt dat over het toekomstig financieel economisch beleid van- de RIS tussen de Neder landse en Indonesische delegaties een zeer grote mate: van-'overeen stemming-bestaat; Verongelukt by maken van betonnen drinkput VENRAY.: De 20-jarige zoon van eenlandbouwer uit 't Veulen; een gehucht onder Venray, hielp Za terdagmiddag zijn vader bij het. ver vaardigen van een betonnen "drink put nabij1 de boerderij. Door.bet ver plaatsen van een der zware -ringen kantelde, er één ander om, waardoor de zoon onder het betón wérd be dolven- en op slag werd ■gedood. Avontuurlij ke zeiltocht LYMENGTON. Na eén eenza me reis is de 24-jarige; Engelsman Henry Pigott te Lymingtoi» aange komen. Hij legde 3^200 mgl af, ge heel alleen in zyn 30-voetsjacht. Hg verklaarde 17 Juni uit Stock holm vertrokken te z§n. Voor de Deense kust raakte hg m een zware storm De volgboot werd wegge slagen. Daarna lag hgeen week lans* ziek voor de Duitse kust en b&' Zeebrugge raakte zg'n vaartuig je vast op een wrak. Voordat hy naar huis. vertrok hielden de Rus sen hem een week lang vast toen hg in de territoriale wateren van Finland kwam. Reizigers naar de Russische zone van Duitsland krijgen, als zij fag een reisbureau in Ber lijn hun spoorkaartjes halen, het advies, hun eigen electrische gloeilampen, handdoeken, bed- degoéd en tajelTnessen mee. te nemen. Bij ons in Europa In I92S stond de Griekse premier Vehtzelos voor 'een bandieten- vraagstuk. Daarom liet hij een wet aannemen, die aan iedere bandiet, die een andere bandiet doodde, gratie garandeerde, vooropgesteld, dat hu het kon bewijzen door het 'hoojtt-oan .zijn slachtoffer mee te brengen. Zaterdag gaf een litj, vah een guerillaploeg van zes man zich over. Hij. bracht de hoofden van wijlen vijf kameraden mee en maakte aanspraak op gratie. Ook rechercheurs hebben hun beroepsziekte; Het is fctoik- zilververgiftiging, wélke veroor zaakt wordt door het poeder, waarmede vingerafdrukken zichtbaar gemaakt worden. De defectives, krijgen er trillende handen van en soms ook trillen de lippen en oogleden. Duüsers', dié ïri dè door de Russen opgerichte:boiwrije winkels, haring wtldéh kapen, bemerkten, dat dé beentjes on fris roken. Ds volgende dag brachtén' de:met Russische toe stemmingverschijnende b laden de oplossing;, de haring was ge kaakt door', „kapitalisten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1