J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Albert Schweitzer, één dag in Holland, vertelt ons over zijn werk Vier gemaskerde kerels roven f16.000 in IJsselmonde KAB protesteert tegen toestand in Oost-Europa Acheson en Bevin maken politieke balans op EXCLUSIEF INTERVIEW MET EEN GROOT MAN Een verblijf van dertig jaar in het oerwoud brak zijn vitaliteit en geest niet Een rijk leven Adenauer Westduits kanselier Landmachtpersoneel zwaait af Brief aan de algemene vergadering der Verenigde Naties Wederzijds bevredigende bespreking over Verre- en Nabije Oosten „Met kous op de kop" getracht kassier in kluis te sluiten r Nee toch.Heus! J 9e Jaargang no. 216 Red en Adrh Lange Haves 141. Schiedam TeL 69300 Abonxuprljs: per week 0.32 per' IcWartaa) 4.10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Donderdag 15 September 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P- Schaper Doctor Albert Schweitzer op 14 Januari ,1875 te Kaysérs- berg In de Elzas geboren. In 1899 promoveert hij i,t de filo sofie op een proefschrift over Kant, een jaar later in de theo logie op een dissertatie over, het Avondmaalsprobleem. Drie jaar later wordt hij hoog leraar te Straatsburg, In 1905 verschijnt zijn beroemd boek over Bach, dat algemeen als Jn standaardwerk wordt erkénfl, in 1906 zijn Geschichte der Leben- Jesu-Forschimgeen geweldig werk, waarin een gehele bibtio- theek is verwerkt. In hetzelfde jaar verschijnt een zeer invloed rijk geschrift over orgelbouw. Daarna beslitit hij, als me disch zendeling naar Afrika te gaan.- Tijdens zijn arbeid als predikant en hoogleraar studeert hij voor arts. Vindt ondertussen gelegenheidorgelconcerten té geven, o.a. te Parijs en te Bar celona én orn zijn boek over Bach om te werken in het Duits, waarbij het tweemaal zo dik wordt. In 1923 promoveert hij voor de derde maal, nu in de medi sche wetenschap. Kort erna ver trekt hij naar Lambarene aan de Ogowe in West-Afrika. De geleerde'wordt dokter, maar ook architect, tuinman, kolonist, in het Afrikaanse oerwoud: Over dag opereert, timmertplant hij. houdt hij spreekuur en preekt hij, 's avonds speelt hij piano erij werkt-hij. aan zijn filosofische- en theologische studies. Behalvei zijn tatrijke-. boeken over zijn;, werk in Lambarene zijn twee delen van zijn cuUuur-fl-" losofie verschenen. EERBIED VOOR HET LEVEN IS ZIJN DRIJFVEER (Van een onzer redacteuren BOTTERDAM „tk ben in October 1948 naar Europa gekomen om uit te rosten van mijn werk Id Lambarene, waar ik twaalf jaar achtereen ben geweest, met slechts een oponthoud van tien dagen In Europa, in 1939, om Inkopen to doen In verband met de oorlog, die ik verwachtte. Ik ben van dit lange verblijf in het oerwoud erg moe ge worden, maar van uitrusten is niets gekomen. Ik moest in Amerika b(j d0 Goethe-herdenking een rede uitspreken en dus heb Ik enige maanden moeten besteden aan de bestudering van wat In de laatste twintig jaar over Goethe is geschreven. Nu ben ik nog wel niet uitgerust, maar ik voel me vry fit en Ik ben bltf, weer naar Afrika te kunnen gaan er Is nog veel te doen: Ik moet de zaken in het hos-: pi taal zo regelen, dat alles goed functionneert, ook als ik er niet meer ben." In het zoeklicht BIRMA Communistisch, gevaar BIRMA, 'het Zuid-Oost-Aziatische land, dat sinds het zijn vrij heid van de Britten kreeg, zonder onderbreking in een staat van bur geroorlog heeft verkeerd,'ziet zich thans blootgesteld aan een directe dreiging van Chinese communisti sche zij dé, doordat de communisten, in de naburige Chinese provincie Yoennan j" een geslaagde staatsgreep hebben uitgevoerd. Wel schijnen de nationalisten op het ogenblik Koenming, de hoofdstad, en de even beroemdeala beruchte Birma- ■wfcg nog in han den te hebben. Maar het grootste deel van Yoennan wordt beheerst door bandietenleiders, die waar schijnlijk maar al te bereid zijn hun lot aan dat der communisten te binden, evenals de roversbenden, in het Noorden van Chinadit gedaan hebben. Tot nu toe hebben de rebellerende communisten in Birma nog geen noemenswaardige hulp van hun geestverwanten in China ontvan gen. Birma echter staat nogaltijd op de Chinese kaarten als een deel van China aangegeven en wanneer de communisten geheel Yoennan in handen gekregen zullen hebben, wat vroeg of laat zeker te gebeuren staat, zal ongetwijfeld de .bevrij ding" van Birma op hun program ma geschreven, worden. Veel bewolking Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrijdag avond: Over het algemeen tamelijk veel bewolking met. bijna overal énkele buien, Meest matige zui delijke tot zuid-.westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. 16 Sept.: Zon np 6.15, onder 18.54 l Maan op 22,47, onder 16.20, Dat zegt doctor Albert Schweit zer, nu. hy, op 14 September 1649, mij tijdens een verblyf van anderhalve dag in Holland, een on derhoud van drie kwartier toestaat. Op dit onderhoud heeft hy zich in gesteld: „Ik weet wie u bent, welke krant u vertegenwoordigt. Wat wilt u weten?" En dan zijn een paar zin nen voldoende om hem te bewegen, een beknopt maar boeiend relaas te geven van zjjn' werk en zijn plan nen. ,JhJijn grootste belevenis tij dens mijn bezoek aan Europa is, dat mijn idee: Eerbied voor het - leven is het grondprincipe van alle ethiek, zijn weg tn de wereld vindt,'zowel bij filosofen als by niet-filosofen. Ik mocht verwach ten dat dit eenmaal zou gebeu ren, maar dat ifc dit zelf, in mijn ouderdomnog mag beleven, is •meer dan ik mocht verwachten." Zo spreekt de bijna 75-jarige, wie het gegeven Is in zyn leven te be reiken, wat hy zich heeft voorge steld. Alles wat hy heeft onderno men,'heeft blijvende betekenis ge kregen: 2ijn theologische studies, zyn filosofisch-ethische denkbeel den. zijn musicologische arbeid, zijn werk'in equatoriaal Afrika. Als ge fleerde heeft hy een wereldfaam, als musicus even eens. Hij is zo' verbazingwek kend begaafd, [ikdat hiji-drie pro.-1 - lessor a tèn - - zou kunnen vervul len en tevens organist :van we I reldwijde bete kenis - zóu kun- nen Zfo'n. En deze man werkt nu als medisch zendeling al 35 jaar in Afrika, temidden van oerwoud, negers, melaatsheid, gekken. Als me n s is Schweitzer het grootst, omdat hij', kinderlijk- eenvoudig, „ja" heeft gezegd op het gebod, zijn naaste lief te hebben als zich zelf. Gezegd, en.... gedaan. „Schikt u maar wat by," zegt hij, mij het ge~ .voel gevend, by hem thuis te zijn". „Schrijft u maar op; ik zal wel vertellen, dat is voor u ge makkelijk." En Schweitzer vertelt. Won derlijke belevenis: de dingen, waarover tientallen boeken zijn verschenen en waarover heel de beschaafde wereld heeft gele zen, nu. te horen uit de mond van hem zelf; eenvoudig, zon der ophef, zeker en beslist. Bijna 75 is hu, maar even vitaal en krachtig als 25 jaar geleden. En, vooral, vervuld van een weldadig geloof en vast ver trouwen In rijn medemensen, in het leven zelf. Strijd tegen de lepra Ik heb tot het einde van de oor log veel steun gehad van mijn Hollandse verpleegster Maria La- gendyk. Toen uw land bevrijd was, is zij voor anderhalf jaar naar huis gegaan. Nu werkt zij weer in Lam barene, samen' met All Silver uit Den Haag en met nog zes andere blanke verpleegsters, uit Zwitser, land, uit dé Elzas en een uit Ame rika. Twee van hen moeten de chi rurgie enigermate beheersen, om dat wij voor het grote gebied van de benedenloop van de Ogowe, de rivier waaraan L-ambarené ligt, het chirurgisch centrum zyn. Zoals u weet heef t onze gastvrouw ook eni ge maanden meegewerkt, zy in de huishouding. U moet deze omschrij ving maar beschouwen als een euphemisme voor „slavin", omdat de slavernij nu eenmaal sinds lang Js verboden!". Schweitzer glimlacht, onze gastvrouw ook. Zij kent Schweitzer's humor cn waardeert het. „In ons hospitaal komen hoofd zakelijk voor breukoperaties, afwij kingen aan het onderlichaam, en elefuntl asls (knobbel-melaatsheid De strijd tegen de lepra. Is ons be langrijkste werk. Ik heb de be schikking gekregen over twee nieu we Amerikaanse middelen, het Promin en het Diason. „Met deze geneesmiddelen rijn resultaten bereikt, die nog niet eerder zjjn waargenomen. Da uitbreiding van de lepra kan ermee tot staan worden gebracht en in bepaalde geval len slagen we er zelfs in. Iepro zen te genezen. Mensen, die zo door de lepra zijn aangetast, dat hun voeten wegkwijnen, dat z[\ 's nachts niet kunnen slapen vanwege de walgelijke stank van hun eigen zweren, kunnen zich na verloop van tijd weer bewegen, worden zelfs weer ge schikt voor hun werki •„Ik ga volgende maand naar Lambarene met als eerste doel, de lepra-bestryding opnieuw te orga niseren. Er moet met spoed een aantal barakken worden gebouwd voor leprozen. Deze barakken moe ten niet te ver van het hospitaal verwijderd zijn ik-kan er niet aan denken, de leprozen te isoleren: dat is in het oerwoud onmogeiyk en bo vendien ongewenst met het oog op de mentaliteit van de primitieve in boorlingen.1 Ik hoop dat ze na .de Promïn-injectïes niet besmettelijk meer zijn. „Met de slaapziekte heeft het hospitaal in Lambarene slechts in zoverre te maken, dat wij de lijders aan deze riekte, die wjj ontdekken, verwyzen naar het hospitaal voor deze patiënten, dat onder auspiciën staat van de Franse Regering. Tot 1929 behoorde ook de bestrijding van de slaapziekte tot onze, taak. Daarna heeft de Franse 'Regering dit, evenals in de gehele Franse Kongo, ook. in hét gebied van de Ogowe, ter. hand genomen. i.Het .ls ons niet mogelijk, dit goed te- doen Er -rijn mobiele* brif gades voor nódig, blanke verple gers, gespecialiseerd In. dit werk, die twee maal per jaar alle dorpen bezoeken en de gehele bevolking onderzoeken (bloedproeven onder dé microscoop]. De lijders aan slaap ziekte moeten onmiddellijk naar het hospitaal en ook als ze genezen zyn moeten ze onder contröle blyven, U begrijpt, dit is voor een particulie re onderneming "in het oerwoud he laas onmogelijk." Zie verder pag. 5 Welwillend als altijd, was hij di rect bereid, voor onze. fotograaf te poseren: Schweitzer, de veel zijdig ste, tevens de eenvoudigste r onder "de mensen. AMSTERDAM.Twee Italia nen in een Italiaanse ijssalon in dè Kalverstraat te Amsterdam kregen Woensdagavond zo'n hooglopende ruzie, dat een hunner zijn zakmes openknipte en zijn landgenoot, de 47-jarige P. M., een aantal steken aan voorhoofd en rechterhand toe bracht. Met een particuliere zie kenauto is het hevig blo.edende slachtoffer naar zijn woning ver voerd. De dader F. B. bevindt zich in arrest. Strengere controle op zwarte lonen in 6tucadoors- bedrijf DEN HAAG. - Ontevredenheid 'over' het overheidsbeleid kenmerk te het congrés van de Nederlandse Stucadoorspatroonsbond, 'dat giste ren in het- Kurhaus te Schevenin- gèn werd gehouden. In een uitvoe rig bétoog schetste de voorzitter, de heer J. Arnoldus, de ontwikke ling vanhet loon conflict dat al maandenlang m dit vitale onder deel van de bouwerij heerst. Maart j.l werd door alle stuca- doarspatroona besloten'van 2 Mei af geen zwarte lonen meer. uit te betalen.. Ondanks deze afspraak, hebben vele patroons zich niet aan de gegeven belofte gehouden. Bin nen enkele weken zal echter door de overheid een extra-controle wor den ingesteld tegen uitbetaling van zwarte lonen. Deze mededeling ontlokte etiigé discussie waarby uit de vergadering het overheidsbeleid ernstig- werd gecritiseerd. Zo kantte men zich tegen het feit',dat hy het uitbetalen van1 zwarttvlo hen de-werkgever- wel, de werknemer .hiétstrafbaaris. Verder kwam aan de orde de toe komstige positie van de stucadoors- patroons in verband met het wets ontwerp der publiekrechtelijke be drijfsorganisaties. De voorzitter deelde mede, dat men op het mi nisterie nog niet'precies heeft kun. nen uitmaken op welke wijze de stucadoorspatroons in de P.B.O. moeten worden, ondergebracht. .Biykens informaties op het. de- partement zou het vormen van een eigen zelfstandig bedrijfschap niet i zijn uitgesloten. i Het congres nam ten slotte na enlgè discussie met algemene stem men de beslissing deze kwestie aan het hoofdbestuur te-delegeren ter verdere afdoening. Voorts werd nog dank gebracht aan de heer Joh. H. W. Lutjeharms, sedert 1930 ser cretarls van de bond, die zijn func tie in verband met het bereiken van de leeftijdsgrens neerlegde. Be sloten werd het volgende congres, dat in Februari. 1950 zal gehouden worden, te Utrecht te beleggen. BONN Dr .Konrad Adenauer Is door de Bondsdag van West- D ui Island tot kanselier gekozen. Adenauerverenigde 202 stèmmen op "zich..Er werdén 44 blanco-stem men uitgebracht en 142 tegen-stëin-. men. In totaal stemden 383 afgevaar digden; Adenauer .heeft 'zijn benoe ming aanvaard. <De functie van kan selier komt overeen met die van mi-' nister-presiderilfe onzent. Red. •De positie van de kanselier in het nieuwe' Duitse bestel is zeer 'stérk. Hij .wijst zijn ministers aan. bepaalt de politiek én "draagt de verantwoordelijkheid voor het ge hele kabinet. Hij kan slechts wor den afgezet als een" meerderheid van de Bondsdag'het eens is over een opvolger en niet door 'n mo tie van afkeuring. Deze bepaling werd in de Grondwet opgenomen om een herhaling van de toestan den te voorkomen, die zich in de dagen van de republiek van Wei- mar veelvuldig voordeden, wan neer afgevaardigden van uiterst rechts en uiterst links tezamen een meerderheid vormden en een nor maal bestuur onmogelijk maakten. DEN HAAG. Voor 1 October zal groot verlof worden verleend aan dienstplichtige korporaals, sol daten eerste klas en soldaten, die voor 1 Juli 1047 in dienst zijn geko men en die binnen Nederland die nen. Hetzelfde geldtvoor dienst plichtige onderofficieren, die voor 1 Juli 1946 voor de eerste oefening zijn.opgekomen en die tenminste 18 maaoden. in werkelijke dienst zyn geweest. Deze regeling geldt voor personeel van de landmacht Voor het personeel van de luchtmacht volgt binnenkort een afzonderhjke regeling. Voor korporaals geldt dit besluit niet indien zij deze rang hebben verkregen na kader oplei ding. UTRECHT He Kaholieke Arbeiders Beweging heeft een schrijven ge richt tot de algemene vergadering der Verenigde Naties, waarin zy vePr klaart, dat300.000 in de Nederlandse katholieke arbeidersbeweging georga niseerde 'werkers mét hun gezinnen-met stijgende^ verontwaardiging de verschrikkelijke gebeurtenissen^ in; Oost-Europa volgen. In ^dit^.'èchrifvêrïwórdt "ér ojp" T,üf i.roii ,'rL.Ti A» r 1 rV» nnfAnJit or. VoriJr i;kAri M P. 'riic1 'W>n WASHINGTON. De Amerikaanse en de Britse minister van buiten landse zaken, Dean Acheson en Emest Bevin, hebben Woensdag een be spreking van een uur en tien minuten gehouden over problemen, voor namelijk samenhangende met de politieke ontwikkeling in Europa, met inbegrip van de Balkaa, aldus is in een korte verklaring van bet Stato- Department medegedeeld. Acheson én Bevin spraken "ook over organisatorische kwesties betref fende de samenstelling van de raad van het Noord-Atlantisch Pact, Welke Zaterdag aanstaande t© Washington bijeenkomt. te betrekken, die ér mede te maken heeft". Deze vraag werd opgewor pen, naar aanleiding van een be richt in de „New York Herald Tri bune", waarin sprake was van. de mogeiykheid van voorbereiding van. een vredesverdrag met Japam zon der medewerking van de Sow jet- Unie. Ook werd van gedachten gewis seld over de Britse wens om de morele .steun van de V.S. te verkrij gen voor de verdediging van Hong kong, over het ontwerpen van me thoden van bestrijding van het com munisme in Zuid-Oost-Azïë, door het verlenen van steun aan de na tionalistische bewegingen in dit deel van de wereld, en over de eventuele beschikbaarstelling van Amerikaans kapitaal voor de eco nomische opbouw van landen als India en Pakistan, die tot dusverre op de Britse kapitaalmarkt waren aangewezen. Ook zou de kwestie van de verplichting van Groot- Brittannië om wapens te leveren aan sommige Arabische staten ter sprake gekomen zijn. Acheson zou zich uitgesproken hebben voor het uitvoeren van Jrri- gatlewerken in Israel als middel om een einde te maken aan de iippasse, waarin de vredesonderhandelingen, tussen Israel en de Arabische sta ten zyn geraakt. Bevi-n zou te ken nen gegeven hebben', dat Engeland het op prijs zou stellen wanneer Amerikaans kapitaal gestoken zou worden in projecten voor irrigatie en het bouwen van electrische cen trales in Egypte, de Soedan én Brits-Oost-Afrika. Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken der V.S. vormden de besprekin gen van Woensdagmorgen een „we derzijds bevredigende" uitwisseling van inzichten, zoalB dit ook het ge val was met de Dinsdag gehouden besprekingen over het Verre Oos ten. Donderdag willen Acheson en Bevin met de Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schu- raan, spreken over Duitsland en Oostenrijk.' Aan de besprekingen van Woens dag werd deelgenomen door Philip Jesaup, de Amerikaanse reizende ambassadeur, George Moghee, as sistent-staatssecretaris voor het Midden-Oosten, én sir Oliver Franks, de Britse ambassadeur. Acheson verklaarde op een door hem gegeven persconferentie, dat hy en Bevin het er over eens wa ren, dat er dringend behoefte be staat aan een vredesverdrag met Japan- Op een vraag, of .er een mo gelijkheid bestond, dat de Weste lijke mogendheden zonder de Sow- jet-Unie verder zouden gaan met de opstelling van een vredesver drag, antwoordde Acheson: „Het grote doel is, iedereen b8 deze zaak wezen, 'dat na vijf jaren vhn «ywlojr, en bezetting, van ^vervolging em on derdrukking, van dóór de Nazi's, met barbaarse wreedheid bedreven, mar telingen én moorden^.op millioenen onschuldige medemensen nog geen einde is gekomen aan de tegen de mensheid en de menselijkheid ge organiseerde misdaden. Thans zuchten aldus de brief in Rusland en in de'onder com munistische macht en invloed staande landen millioenen onschul dige mensen onder een wrede ter reur, ondergaan barbaarse vervol gingen en folteringen, terwijl mil lioenen arbeiders als slaven worden losgerukt van familie en geboorte grond om onder te gaan in onmen selijke dwangarbeid. Dg Katholieke Arbeidersbewe ging richt dan vervolgens tot ds vergadering der Verenigde Naties een scherp protest, dat tevens be doeld is als eenappèl aan.het ws-, relöge weten. Zo wij, zo heet 't daar, dan al niet beschikken over de .physieke mid- (Van een eigen verslaggever)-. ROTTERDAM. Vier gemaskerde mannen, waarvan twee met een pistool in de hand, hebben gisteravond de kassier van de Boerenleenbank aan de Smeetlandsedjjlc 17 te IJsselmonde overvallen. Zy dwongen hem een tag met ruim 16900 gulden af te geven, waarmee zjj In eên auto verdwenen. Een poging de kassier in de klui& pp t« shiEten mislukte, omdat het slot geblokkeerd stond. D'fe politie arriveerde kort na de over val met overvalwagens. .Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de daders. „Maakt u er alsjeblieft geen sen satieverhaaltje van", verzocht ons de. overvallen kassier, de 45-jarige- heerA. F. Klootwijk. Weer geheel bekomen van de emotionele ogen blikken, die hij gisteravond heeft doorgemaakt, -vertelde hij ons óp zijn kantoor te Rotterdam .(hij is tevens employé van de Eerste Rot- terdamsche aan de Schiekade), hoe de overval iri zijn werk ging. De Boerenleenbank ligt aan een stil gedeelte van de Smeetlandse- dijk. Gisteravond was de bank, zo als gewoonlijk, open van 7—9 uur. Ik zat rustig, aan mijn bureau te werken. Er was verder niemand in het kantoor, dat in een souterrain gevestigd is. Omstreeks half negen hoorde ik gestommel op de trap, die van buiten naar het kantoor leidt. De deur ging open en ik dacht, zonder dadelijk van mijn werk op te kijken, dat een van .de bestuursleden van de bank -nog even kwam kijken. Toen ik echter opkeek, zag ik een man voor me, die een beige dameskous over z'n hoofd had getrokken. Ik was eerst verbaasd, maar toen ik het pistool in zijn hand zag, dat op mij gericht was, dacht ik onmiddellijk.... dat Is mis, dat is *n overval! De indringer liet daarover ook niet lang twfjfel bestaan. Hij kwam op me toe met de woorden: „Han den omhoog". Ik deed het en zag nog een. tweede, op dezelfde wijze gemaskerde en bewapende man binnenkomen, kort daarop gevolgd door nog twee mannen merieen da meskous over 't hoofd. Deze Jaat- sten waren - echter -ongewapend. Het viertal was vrij sjofel gekleed en was, naar het accent te oordelen uit Rotterdam afkomstig. Met pistolen bedreigd Onder bedreiging van de pisto len, verzocht de eerste man mij al het aanwezige geld af té gevèn. In mijn bureau/ stond een ladè open, waarin een. zwarte- geldtas aan we-, zig was. Hiervan maakten de man nen zich dadelijk meester. Er zat ruim f 16.0QD in. Bovendien zaten in de geldtas negen spaarcertifiea ten met eentotale waarde van 22.50. Natuurlijk zochten de mannen ook,in de kluis, maar daarin was toevallig geengeld aanwezig. Ik vertel het nu .20 rustig, maar alles ging bliksemsnel in zijn werk. Met z'n vièrén duwden de overval lers mij in de kluis. Het was hun bedoeling mij daarin op te sluiten, iriaar de „heren" hadden pech, daar het slot geblokkeerd stond. Ik was maar heel kort gevangen. Toen ik de zware deur weer. had worden astgesteld,dat de auto, waarin de overvallers zijn verdwe nen. zeer vermoedelijk een kieïne donkergekleurde auto was van oud model. De heer Klootwijk is van me ning, dat de gemaskerde mannen opengeduwd, hoorde ik een auto wegrijden, kennelijk een oud beestje, want hét kraakte en piep te. De wagen verdween in. de rich ting van hét dorp. Een beetje overstuur liep ik naar de deur, die toegang geeft tot de bovenwoning, Ik deed de deur ■open en zag daar de oudste doch ter van de bewoonster, mevr. Hof man, met een kopje koffie staan. Ze had al eenmaal geklopt, maar geen. antwoord gekregen. In de korte tijd, dat ze achter de deur stond te wachten, heeft de helé overval zich afgespeeld. Z/e verder pap. 3 ~ic onrecht, en verdrukking, ";die 'een schande; zijn voor onze eeuw-en voor de mensheid, wél kunnen '.wij de morele waperten hanteren van de heilige verontwaardiging'' onzèr la den. Het lot van zovele, millioenen, wie de heiligste goederen ontnomen zijn, dié leven in vrees en angst, die verkommeren bij onmenselijke sla venarbeid, die rechteloos en wee-' loos zijn overgeleverd aan de wrede beulen in de concentratiekampen, kan en mag-^u niet onverschillig la ten. De KA.B. rïcht fot u-Het drin gende verzoek, al uw invloed en macht aan te wenden om de verant woordelijke communistische macht hebbers, wier vertegenwoordigers mede deehuitmaken van uw verga dering. duidelijk te doen weten, dat de mensheid tegen, de mensonte rende toestanden in Oost-Europa ten scherpste protesteert Nieuw Brits vliegtuig -stijgt 13 kilometer in vier minuten LONDEN. Groot-Brittannië heeffc'nu een schroefloos-gevechts vliegtuig, datin. vier minuten 13000 meter kan stijgen.. Het is de door twee straalmoto ren voortgestuwde Gloster Meteor. De motoren zijnvan een nieuw type; Rolls Royce Avon. De boven aangehaaldeprestatie wordt gemeld in een rapport van de bond van Britse vliegtuigcon structeurs. De terdediglngsstrijdkrachten iii de grote Amerikaanse. Ie» germanoeuvres in Zuid-Duitsland zijn door de ingenieuze aanvaller zwaar op de. proef gestéld. Zij -werden door .bommenwerpers. oahiNiUéndé'. partij 'sffooid "mét - vlugschrïftén,triun? - op de foto-vah een verleidelijk en spaarzaam gekleed meisje stond. Het onderschrift luidde: „Zij en vele andere gastvrouwen wachten op u, als u zich over geeft." Sir, Stafford Crtpps wordt óp internationale conferenties dikwijls in het ootje genomen, omdat hij vegetariër is. Gisteren bewees hij echter, dat hij de be hendigste is onder de financiële leiders der wereld. Toen hö te 'laat op de zitting van de Wereld bank verscheen, vond hij tussen hem en zijn zetel drie rijen lege stoelen. Sir Stafford sprong lenig op de eerste rij, stapte over.'de tweede rij heen op' de derde en bereikte na nog een vlugge stap zijn plaats. Ook in Wenen moeten dé vreemdelingen zich laten in- schrijvenbp de politie. Maar de Weense politie is charmant: actri ces mogen ongestraft tien jaar van haar werkelijke leeftijd af trekken. In Beieren wordt op het ogen blik een campagne ter bevor dering van de volksgezondheid gevoerd. Een waarschuwing luidt; „Gebruik geen water of ijs, dat niet gekookt is." Na eerst geplaagd te zijn door een langdurige hittegolfdie vele slaclito^ers heeft, gemaakt en grote schade aangericht, worden de Verenigde Staten thans geteis terd door zware regens, waardoor reeds uitgestrekte gebieden zijn overstroomd. De foto toont een doorbraak tn.de-dtjk van de Mis souri, bij Sioux City.De dijk, waarvan vien verwachtte, dat h'ü de druk van enorme watermas sa's zou kunnen weerstaan, is pas kort geleden aangelegd en kostte bijna 2 7n.ilhoen, gulden. Joe Davis stoot de „As van Apollo" PARIJS. De Amerikaan Joe Davis, wereldkampioen gewichthef fen in het zwaargewicht, is er in geslaagd de beroemde „As van. Apollo", te stoten, een krachttoer die tot dusver alleen aan Charles Rigóulot gelukt was. De „As van Apollo" is een staaf van 48 mm doorsnee met twee welen van .een spoorwegwagen aan de uiteinden. Het geheel weegt 166 kilo. Davis slaagde er in de as te sto ten, nadat.drié pogingen mislukt waren- In 1935 had Rigoulot, die later prof Is geworden, de as vier maal achter elkaar gestoten. Israel eert Bernadotte JERUZALEM. De Israëlische regering zal een bos aanleggen, dat naar graaf Bernadotte, dé een jaar geleden doodgeschoten bemiddelaar der Verenigde Naties in Palestina, genoemd zal worden. Men neemt aan, dat het bos in de nabijheid van Jeruzalem zal komen te liggen. Vertrek van „Waterman" DEN HAAG. Het troepenschip „Waterman" zal Vrijdag 16 Sep tember 1649 met aflossingsdetachet- menten van het Kon. Ned. Ind. Le ger en de Koninklijke Landmacht uit de haven van Rotterdam ver trekken naar Indonesië. Duitse automobilisten mogen weer de wyde wereld in HAMBURG. De Duitse auto mobiel club te.-Dortmund deelde Woensdag mede, dat de- Duitsers met ingang van 15 October weer in hun eigen auto's in het buiten land zullen' mogen reizen. De be nodigde passen zullen uitsluitend gelden voor West-Europa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1