C C STADSNIEUWS SlïsSïssï,; r Vlaardingen AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Tracteer de kinderen ...en Uzelf! Wie hengelt er mee? Vierde Parool-H engelwedstrij d in de Schie Reglement Intekenbiljet Magistraa orgelspel in Nieuwe Zuiderkerk Titel van kraamverzorgster wordt beschermd in Rotterdam SCHIEDAM W. Hoekstra MONOPOLE THEATER DE ZWARTE P IJL Maandag 19 September 1949 c Ursus en de Mussen gaven aardige wedstrijd te zien Zy dlo de wedstrijd Ursusde Mus sen gezien hebben, zullen er geen spijt van nebben gehad, immers er werd m een zeur hoog tempo gespeeld, met goed voetbal aan beide zijden. Direct na het begin dringen Bcoa-Witten door 101 het doelgebied vanj Musscr. maar de verdediging houdt stand. Uit een hoekschop weet J^htsbinnen van de Mussen on houdbaar te doelpunten. Deze tegen- tempo nog wat op te voeren en het slag geeft de Rood-Witten kracht het wordt eert ware belegering voor <«c Mussen-veste. Drie hoekschoppen Ie* veren geen resultaten op. daar int en paal in de weg staan. Na keurig sa menspel komt de middenvoor in vrije positie en het is l-l. Tot aan de rust blijft Urjus in de aanval maar doel punten, blijven uit. Na de rust weer een hoog tempo «n de eerste aanvallen zyn voor de Mussen. Na tien minuten nemer, de Rood-Witten het heft weer In har.den. Doorzetten van de rechtsbuiten, wee: de bal m het doelgebied van de Mus sen te brengen, de middenvoor schiet hard !r., te-en de lat, de terugsprin gende bal wordt nu zo hard ingescho ten door dezelfde speler, - dal de doel man kansloos geslagen jg (2-1). De Mussen zijn merkbaaj. de kluts kwijt, wat Ursus de gelegenheid geeft nog enige aanvallen té ondernemen. De Mussen, zetten nu alles op alles, maar de Rood-Witten geven geen krimp. En met Ursus iiv de aanval komt het eir.- de van deze op hoog peil staande wedstrijd. De verdere uitslagen zijn: Excelsior 4 Ursus 2 0-?; Ursus 3—Hermandad 3 7-1. Als klant in huis bij middenstanders In het Corner-House heeft de firma "Schrijver Zaterdagmiddag een^'grote meubelexpositie geopend in, samenwerking met de firma Van YVoerkom van het Broers veld 'en nog enkele Schiedamse bedrij ven op het gebied var. electrische apparaten. ,.De ideale woning" heet deze expositie en ook zonder nu bepaald voor ieder de ideale wo ninginrichting te laten zien, mag toch worden gezegd, dat de organi satoren met dit initiatief laten zien, dat de Schiedamse midden stand zich sterk genoeg weet oh1 te pogen de klant in de eigen stad te laten kopen- Gaande over de expositie ziet men de meubilering van de inwo- nenden, van de kleine gezinnen en ook van de mensen met het gro tere huis en de ruimere beurs. Aan schouwelijk onderricht in woning inrichting had men het ook kunnen noemen. Voor allen, die hier belang in stellen, zal de expositie in het Corner-House een interessante rondwandeling kunnen opleveren. HBS RESULTATEN De wedstrijd HBSBoLnes begon pit tig met aan weerszijden goed voetbal. De kansen van HBS werden echter niet benut «n zo kon het gebeuren, dat Bolnes het eerst doelpuntte na een missen in de HBS verdediging. 0—1. HBS blyit de meerdere en menige aanvalvolgt en eindelijk beeft de linksbuiten succes -door een boog schot 11. Even daarna weer een gevaar lijke aanval van de Schiedammers en bet is. Poort, die zijn club een voor sprong Van 2—1 bezorgt. Enkele kan sen worden nog ,oro zeep gebracht en met dc stand 2—1 voor HBS breekt de rust aan. Na de rust een hard voor de geiijK- maker werkend Bolnes, ddt echter bij de -g°ed spelende HBS-verdediging weinig kans heeft. Ook doelman Huij- gen ls weer in goede vorm. Bü een aanval ever rechts komt de bal bij Dróge, hij zet voor en de linksachter van Bolnes riet geen andere uitweg dan door de bal in eigen doel te kop pen. Waardoor HBS op goedkope wij ze aan een 3—1 voorsprong komt. Die voorsprong wetende hard werkende Oranje-hemden tot het einde toe :e be waren en HBS heeft dus de eerste thuiswedstrijd met 3—I gewonnen. HBS 2 bracht een bezoz-k bij Rozen burg 2 en behaalde een verdiende 5-2 overwinning. De HBS-junioren deden het even eens niet slecht: VFC a—HBS a 3-0: HBS a 2—VDL a 2 2-0. HBS b 1—RK WLK b i 4-2; Zwaluwen VI. c—HBS c C-8. GEBOREN: Yvonne dochter van H. Krottje en M. Ugthart; Meta F. doch ter van K. Doesburg en M. F. van Ae- kooü: Alfred zoon van L. F. Piek en A. de Groot. OVERLEDEN: E. Wolders. 51 Jaar, vrouw van F- Goedhart; J. C. Steer.- land. 77 jaar vrouw van H. J. M. Schut te: P. L. v. d. Vlerk. 72 jaar. VISSERIJ Binnengekomen VI. 71 J. Rog 34 last (trawl), VI. 332 A. Plugge 36 last. VI. 70 P. Keus 36 last en V!. 83 P- van Embden 32 last ftralw). Vertrokken VI. 196 L. Muis en VI. 74 w; Hoogendijk. bübgo opende toneel. SEIZOEN De Toneelvereniging Burgo heeft Vrijdagavond het toneclselzoen ge. opend met een opvoering van „Een vriend komt over", een klucht in drie bedrijven van Jan Timmer. Het Was voor deze nog jonge to neelvereniging geen gemakkelijke opgave deze klucht op het toneel te brengen en men heeft er de han den aan vol gehad. De klucht stelt de spelers voor moeilijke opgaven en het is niet te verwonderen, dat de spelers van Burgo er niet alt-jd in slaagden de situaties aanvaard baar te maken. Het publiek heeft echter een prettige avond gehad, wat duidelijk bleek uit de reacties tijdens en na afloop van het spel. Deze klucht brengt de onmogelijk, ste situaties voor het voetlicht en heeft werkelijk aardige dingen, pa voorzitter, de heer Van Everdin- gen, opende de avond en richtte zich in zijn openingswoord in het bijzonder tot de afgevaardigden van de zusterverenigingen- Hij hoopte op een goede samenwer king tussen de Vlaardingse ver. ènigïhgen. OOK VANDAAG NOG DE Vandersteng Het propagandaschip van het Al gemeen Nederlands Comité „Onze Marine" blijft ook vandaag nog in <ïe Vlaardingse haven liggen en is te bezichtigen van 2 tot 5 en van 7 iet' 10 uur- Men gaat niet naar Maassluis, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar vaart Dinsdag naar, Rotterdam en vervolgens naar Alblasserdaxn. Martinït veroverde op OW twee kostbare punten Direct na het begin probeerde OW onj Martinit te overvleugelen door een geweldige geestdrift te ontplooien. Hoe-, wel Martinit technisch beter speelde moest zij het toch de eerste 20 minuten afleggen tegen-de vechtlust der OVV- ers. De Martinit-verdedJging stond pal leder succes voor OW- i» de weg. Voor de rust nog. werd Martinit steeds ster ker.. Het schieten liet echter veel te wensen over, terwijl voorts de OVV- keeper vrouwe Fortuna enige keren op zijn band had. In de tweede helft trok Martinit steeds weer ten aanval. Goed gesteund door de middenlinie ontstonden hache lijke situaties voor het OVV-dOSl. De snelle buitenspelers van OW ble ven zeer gevaarlijk, maar de Martinit- verdediging was deze middag in zo'n goede vorm. dat succes voor OVV uit bleef. Het duurde tot een kwartier voor het einde eer een fraaie Martirüt-aanval tot succes leidde. Struyk passeerde op listige wijze de OVV-verdediging, een voorzet volgde en de toestormende J. Veldt was de gelukkige, die de stand op 0—1 bracht. Het laatste kwartier probeerde OW het spel te forceren om alsnog een ge lijk. spel te bevechten, maar scheids rechter Wcnnekes trad hiertegen reso luut op. DRZ herstelde zich DRZ beext het tegen Zwervers klaar kunnen spelen om de punten mee naar Schiedam te brengen. Hoewel Zwervers meer in de aanval ls geweest, hebben zij door hun harde spel geen tegen punt weten te maken. DRZ kreeg de aftrap en zette gelijk een mooie aanval op. De bal kwam bij de keeper en Inplaats dat hij de bal opraapte,schoot hij hem tegen de toestormende C Klein op het doel in 0—1. De zwervers kwamen ge ducht opzetten, maar de verdediging van DRZ gof geen krimp. Het spel van de thuisclub werd harder, doch DRZ liet zich niet imponeren en speelden rustig haar spelletje. Tien minuten voor de rust wist A, Vrijhof door een pracht schot de stand op 0—2 te brengen. Na de rust was Zwervers steeds in de aan val, maar kon niet door de verdediging van DRZ heen komen. Na een botsing moest N, Kohlmeyer vervangen worden. Het spel van DRZ werd steeds beter, temeer de tegenpartij in ruw en onbe suisd spet overging. Een kwartier voor het einde wist J. Vos door een boogballetje de keeper te passeren en bracht de stand op 0—3, DRZ pakte de zaak nu wat kalmer aan en in de stand kwam geen verandering. De lagere elftallen deden het nu ook beter De uitslagen warenDRZ 2— Schiedam 2 2—1; SMV 4DRZ 3 3—5; Junioren: Zwaluwen V. A—DRZ A 2—i. GGR 1—GTB 1 1—1 Het is GTB Zaterdag niet mogen ge lukken de volle winst in de wedstrijd tegen GGR binnen te balen. Met de rust had GTB een 1—0 voorsprong ver kregen. Na de rust was GTB niet voor het doel weg te slaan, maar jammer genoeg was de GGR-doeJman in prima conditie. Tegen het einde verruwde het spel. GTB werd er de dupe van daar de scheidsrechter GGR ten onrechte een strafschop toekende, waaruit de stand werd gelijk gemaakt. GTB 2 verloor in Vlaardingen eer vol van het sterke TSB met 3—2, na dat de rust met een 2—0 achterstand was ingegaan, Na ie'rrust verkleinde GTB de achterstand maar door te lang treuzelen kon TSB de voorsprong ver groten. Even voor tijd maakte GTB f 3-2.van, waarmede het einde kwam. Tentoonstellingen: 7—21 September. Sted. Museum, 25 en 7.3010 uur: Tisna-expo- sltle van Prot, Interk. Thuisfront. Films: 1.45, 4.15, 7, 9.30 u:.'t Is feest vandaag (elke leeftijd)- Mono pole: Da. 2, 7, 9, Za. en Zo. 3, 5, 7. 9 u: Schimmenjacht (18 jr.). Za. en Zo. 3 en 5 uur: De Zwarte Pijl, (14 jr.). Toneel: 24 September. Musis Sacrum, 8 uur; Nut en Ontspanning. 25 September, Musis Sacrum, 8 uur: Brederods met „Wie A zegt....7 Feestavonden e. d. 22 September- Ver. lokaal, 8 u: Tienjarig bestaan Cabaret-revue „Pats, die is raak". Twee bekende schilderijen van Jan Shiyters, nl. „Mftn Vader" en „Mijn Moeder", beide in bezit van het Museum Boynmng zullen door Rotterdam uitgeleend worden ter gelegenheid van de Sluyters-ten- toonsteiilng in het jubilerend Ste delijk Museum van Schiedam, wel ke tentonstelling in October opent. ROTTERDAM De fout van Bastiaan in Lommerrijk „Irene", een van de weinige ope rette-verenigingen in Botterdam, was Zaterdagavond in Lommerrijk, Zeker niet onverdienstelijk werd „De fout van Bastiaan" opgevoerd, een komische operette in drie be drijven. De muziek paste zich uit stekend bij het stuk aan. Vooral de jongens en meisjes in Tirol er pak jes gestoken, troffen ons. Een leuk effect geeft dit kinderlijk onbe vangen spel, naast het geroutineer de van de groten. Het vrolijke stuk met verliefdheden en verliefdhsid- jes, de aria"s, kwartetten en duet ten stemden tot ieders tevreden heid. De stampvolle zaal was dan ook'niet karig met haar applaus. De oude schoolmeester Bastiaan kan het maar niet met de Graaf van Eberbach vinden, wat aanlei ding geeft tot de meest komische situaties. De oorzaak moet gezocht worden in het feit, dat Basje op het landgoed van de graaf een bok heeft geschoten. Aan het slot blijkt dat hij inderdaad een bok heeft geschoten, maar nu in figuurlijke zin: de fout van Bastiaan. Na afloop werden de vrouwelij ke spelers in de bloemetjes gezet en kregen diverse leden, die zich bijzonder verdienstelijk hadden ge maakt een extra toespraakje en ook een bouquet. Tot diep in de nacht bleef men onder kout en een dansje bijeen. 191 D« v gevangenwa gen rijdt snel naar de haven en vlug worden Jan Robertsz en zijn mannen aan boord ge bracht „Dat is op het nippertje!" roept Van der Decken hun toe. „we vertrekken onmiddel lijk." Het schip is zeil ree maar er -is geen zuchtje wind. Toch geeft Van der Decken bevel de zeilen vierkant bij te zetten. En dan doet hij iets beei vreemds. Van zijn hoed pakt hij een veertje van een alba tros en blaast er tegen. Bijna onmiddellijk be ginnen de zeilen te klapperen en zet i V-;:: -C). een flinke bries. Daar zeilt de „Hollander" i de ketting tussen de vestingtorens, schip zich, in beweging, voortgestuwd door' de haven uit! Er is alleen nog één hindernis:! uitgang naar zee verspert. (Ingez. Med.k LEMCO SUIKERWERK FA BRIEK ROTTER DAM Britse parlementsleden bezoeken Rotterdam 'Op Woensdag 21 September zul len enige leden van de beide Hui zen van het Britse parlement, die als gasten van de Staten-Generaal in;ons land vertoeven, ten/stadhui- ze worden ontvangen. Direct hier- T.,r[i ,wlJ ,C1_ op - aansluitend zal een rondvaart groten. Even voor tijd maakte GTB er door de havens worden aangebO- (Inger. MecL) Voor de Schiedamse hengelaars organiseert het dagblad „De Schie dammer" evenals vorige jaren, S21 samenwerking met het Centraal Nederlands Hengclaarsverbond, afdeling Schiedam, een GROTE STEDELLIKE HENGELWEDSTRIJD OP ZONDAG 2 OCTOBER in de Schie, nabij ,.De Kandelaar". Deelnemen hieraan kunnen zowel verenigingen als individuele hengelaars. Men behoeft hiervoor geen ahonné te rijn van „De Schiedammer", Getuige het grote succes van de wedstrijd van het vorige jaar, zal ook ditmaal de, belangstelling van dc zijde derSchiedamse vissers zeker zeer groot zUn. De hoogs'» prjjs ls ook nu weer de Pa rooi-wissel beker, die sinds vorig jaar in het bezit is van „De Amateur". Ook nu zün er behalve deze prijs nog twee corpsprijzen- benevens een schat van andere fraaie": prijzen Voor individuele hengelaars. Gevist zal worden volgens onderstaand "reglement, terwijl teder zich zal moeten onderwerpen aan de voorschriften der wedstrijdleiding. De inschrijving is opengesteld voor verenigingen en individuele hengelaars. Elke vereniging kan met een corps van tien hengelaars uitkomen. Er wordt alleen gevist naar maatvis met aardappel of deeg. Maden, bloedwormen of ander aas is niet toegestaan. Grondel en alls zijn maatvis, terwijl alle witvis telt. Bfars, snoek, paling en stekel ko men niet in aanmerking. Gevist wordt in twee Series van I»<{ uur van 7.30—8..45 en van 9—10.15, Corpsen en individuele vltóers hebben ge lijke tijden. Het inleggeld voor individuele vissers bedraagt 0.25, De inschrijving van deelnemers kan geschieden tot 28 September. De loting geschiedt op 29 September, 's avonds 8 uur bfj J. Broekritter, Nwe Maasstraat. Prijsuitreiking op de dag van de wedstrijd, 's avonds om acht uur, bij R. de Nfe in de Hoofdsriaat. De wedstriödCommissie zal bestaah alt de heren H. J. Degenaar, Rijnstraat 31; H Preln, Hoofd straat 78 en C Westhof, K. Kerkstraat 6. De inschrijving kan geschieden bfjs „De Amateur", R Maas, Groflaan 107 „Het Baarsje", J. van Walsum. Ploegstraat 15. „De Zilver-voorn", v. 't Hof, Wllhelmlnastraat 2. „Het Kleine BUekje", J. Zagwijn, Pr. Hendrikstraat 20. „De Alfer", A. Burggraaf, Teyleratraat 5 „Het Voorntje", R. Schwgermann, Stationsstraat 59. „De Fint", C. van Lint, Broersvest 23. „De Vrije Visser", H. van Scheindelen. Heenvlietsestraat 10. En voorts b|j 't kantoor van de „De Schiedammer", Lange Haven 141. De prfjzen voor deze wedstrijd zullen tx.t. worden tentoongesteld in de e'atage van Foto van Vuuren aan de Hoogestraat. Men wordt verzocht onderstaand intekenblUet ten spoedigste In te tenden aan een der boyengenoemde adressen. Ondergetekende Straat Leeftijd jaar Dame of heer: geeft zïch hiermede op als deelnemer (ster) aan de GROTE STEDE LIJKE HENGELWEDSTRIJD van „Het Parool" en verpacht richt, rich (e houden aan de voorschrlfien van de wedstrijdleiding. (Handtekening) Het moet als een unicum worden beschouwd, dat er voor een orgel concert zulk een grote belangstel ling bestaat, dat een kerk te klein blijkt,te zijn om alle toehoorders te bergen en dat er bovendien nog honderden zich buiten verdringen om een plaatsje te bemachtigen, geval toen de Franse pianiste Jean- Dit was echter Zaterdagavond het ne Demessieux haar tweede recital in de Nieuwe Zuidrkerk gaf. Zij vond een overbezette kerk en de kunstenares heeft voor die honder den hoorders haar koninklijk in strument bespeeld op een wijze, die haar weerga wellicht niet vindt. Men denke echter niet, dat het Jeanne Demessieux te doen is om een gemakkelijk succes te behalen, te pronken met haar enorm virtu oos en magistraal spel. Dat bewees ondubbelzinnig de samenstelling van het programma, dat alleen als vertrouwde namen Franck en Wi- dor vermeldde, doch overigens een moderne inslag had. Bovendien viel dat ze composities van haar land- bet in hoge mate te -appreciëren, genoten ten gehore bracht, temeer daar deze alleszins de .moeite van het horen waard bleken te zijn. Want de Preludes van Duruflé en bet Allegro uit de suite van J. Ber- veiller zijn stukken, die een gepro nonceerd eigen karakter draden en bovendien, uitstekend voor het in strument ;..gschreyem zijn-: En Bou quet Céleste van Messiaen is. even eens een aantrekkelijk stuk muziek. Het valt ié btruren, dat onze orga nisten nog steeds niet.cofnposities van deze componist 'n 'vaste plaats op hun programma's geven. Men kan zich geen grootser ver tolking van al deze rnuzïeken den ken. Technisch volmaakt, prachtig en boeiend van registratie zodat el ke melodische lijn tot haar recht kwam, benevens een .diep doorvold stijlbegrip, kenmerkten ook thans weer haar interpretaties. Uit de aard der zaak kon men ook de uitvoering van haar eigen compositie niet volmaakter wensen. Zo'n pleidooi, verdient deze muziek volkomen, want de Deux Medita tions sur le Saint-Esprit bewezen dat men hier te doen had met een componiste die vorm en inhoud een persoonlijk accent weet te geven en wel op een gecomprimeerde, spannende wijze. Tot slot gaf Jeanne Demessieux een symphonische improvisatie Centerivereniging hulp aan blinden 80 jaar In November van alt j»ar is he* 80 jaar geleden, dat te Botterdam de: Centen vereniging voor Hulpbe hoevende blinden werd opgericht. Het initiatief hiervoor ging uit.van enkele stadgenoten, die begaan wa ren met het harde lot der arme blinden en vooral de zieken, ge- brekkigen en ouden van dagen on der hen. De. Centen vereniging heeft in uie" 80 jaar van haar bestaan reeds veel goeds kunnen doem Uit het laatste jaarverslag blijkt, dat het aanta! on dersteunden van diverse gezindten te 'Rotterdam, en in de randgemeen ten thans 157 is. Aan geregelde en extra uitkeringen, kleding, dekking, schoeisel enz., werd in het Ve1*;1t- jaar een bedrag van 26.623,45 uit gegeven. Het 80-jarig bestaan van de Ver eniging wil dé Jubileum-Commissie feestelijk met de blinden geden? ken, temeer daar het75-jarig be staan tijdens de oorlog,.stil is voor bijgegaan. De Commissie zou het béstuur van de vereniging' gaarne een feest gave ter hand willen stellen. Op stadgenoten, die het philantropisc'i werk van de Centen vereniging een goed hart toedragen, wordt een be roep gedaan dit werk financieel te steunen en het feest voor de arme blinden te doen slagen. Bijdragen kunnen, worden gestort op postrekening.539040 van de heer P, Hoekstra, Linker Rottekade 77b (pénningm.) of bij Mees en Zoo- nen en de Ned, Handel Mij. op reke ning: Jub. Comm. 80-jarig bestaan Centenver. v. Hulpbehoevende Blin den. Blinden waren 'n dagje uit Een honderdtal blinden van de „Centenvereniging" té Rotterdam heeft tezamen met blinden uit het Tehuis voor ouden van dagen aan de Oostervantstraat, Van- der Siuysstraat en rusthuis „Our Ho me" een mooie autotocht gemaakt haar Zeist en Driebergen, Er is onderweg volop genoten zodat het gezelschap dankbaar en voldaan weer in Rotterdam arriveerde. Reeds eerder hebben een vijftigtal blinden-van de „Centenvereniging" een week doorgebracht in het va- cantieoord* in Ermelo. over thema's van de organisten Piet van den Kerkhoff, J. H.Bes- selaar Jr„ Adr. Engels en Hendrik Andriessen. Het werd een sterk staal vah im provisatie,kunst, want indrukkend om haar compositorische kennsi, indrukwekkend ook om de Inspira- tieve kracht die er van uitging. Alleszins begrijpelijk, dat het pu bliek de stilte en de spanning aan het slot van de avond verbrak en de kunstenares een warme hulde voor haar meesterlijke prestaties bracht. Herman van Bom. Zij gaf de sleutel aan haar jongen In de Anna Paulown&straat sag een agent Zaterdagnacht de deur van een ijssaion openstaan. De eigenaar werd gewaarschuwd. Hij miste een portemon- naie met 15 gulden aan klein geld en een radiotoestel. Een andere agent zag tezelfdertijd in de Kortenaerstraat een vrouw en twee mannen, die een pak droegen. Toen zljij de agent opmerkten sloegen zij op de vlucht. Achter een ge- botiw vond. de agent een portemonnaie met klein geld. Een derae politieman vond bij het aanbreken van de dag het vermiste toestel in de Laurierlaan, Een van de agenten die in de buurt bleef uitkijken zag in de. Boomgaardstraat een boold om de hoek steken. Nadat de agent alarm had geslagen en verster king was gearriveerd trof men in ean luchtkoker van een werkplaats twee mannen aan. Het, waren„de..-22-Jarige monteur C. A. v. d. H, en de 22-jarige stopper C, J. De laatste had .verke ring" met een serveuse uit de ijssaion. Deze, de 18-jarlge mej, H. I\ :M.. had de sleutel van de zaak aan J. gegeven. Zwas Zondagmorgen weer rustig in dienst gegaan tot de récherche haar kwam ophalen, Allen 2ijnhn het hoofd bureau opgesloten. v. In teil met heet water gevallen Vanmorgen is de 2%-jarige ,T. de G. in de ouderlijke woning aan de Vre dehofstraat achterover In een teil met heet water gevallen. Het jongetje kreeg brandwonden aan de rug in de Ie en 2e graad. Hij ls in het Sophia-kin-der- ziekenhuls opgenomen. De politie heeft gisteren een verte genwoordiger aangehouden die kwitan ties had geïnd voor zijn patroon en het geld ten eigen bate had aange wend. Hij gebruikte het om oude schulden te betalen. Een koopman .in.de Raephorststraat was vorige week een klant aan het helpen, toen hij bij de telefoon geroe pen werd door een buurman. De koop man zag de klant met een pantalon weggaan en veronderstelde dat zijn vrouw die verkocht had. Dit bleek niet het geval te rijn, maar de klant was verdwenen. Gisteren zag de koopman hem lopen met de gestolen broek aan. Hij wees de man aaö twee agenten die. meteen tot arrestatie overgingen en de broekendlef opsloten in het bureau aan de Bergslnge], - Er zijn weer valse bankbiljetten van tien gulden ln omloop, Verscheidene hilietten zijn reeds in beslag' genomen. Het betreft hier biljetten met "aan de voerkant 10 gulden en Nederlandse Bank én aan de achterkant rode en blauwe krullen. - Zaterdagmiddag ls op de markt aan het Noordplein een portefeuille gerold uit de tas van mevrouw B., wonende aan de Bennekerslaan. En in lijn 16 verdween op dezelfde Zaterdagmiddag een tas met timmermansgereedschap. Uit de cantine van dei.Volksbond tegen drankmisbruik werden- ^tenslotte 2S0 pakjes sigaretten gestolen. Nenyto-tennisbaan naar 1't Vroezenpark De spoorbaan langs 1 de Essen- burgsingel ter., hoogte van de Sta- tentunnel zal eerlang aanmerkelijk worden verbreed. Het terrein ten Noorden van de spoorbaan,dat thans grotendeels - wordt ingeko men door de v.m. Nenytohal en N,nyto-tennispark zal in verband met deze plannen moeten worden ontruimd. De N.V. Allan die de grote hal tijdelijk,in gebruik bad voor caros- serieb.ouw zal de hal verlaten, dé gemeente heeft de 'enorme uit-" neembare loods reéds té koon aan geboden, Het ligt in dé bedoeling het complex van 20 tennisbanen te verpltatsen naar het Vroezenpark, tegenover de theeschenker ij. van de Diergaarde. Reeds 'het volgend speelseizoen zouden de banen in gebruik genomen kunnen worden. Op het langs de sooorbaan vrij komende terrein zullen de Spoor wegen beginnen met het storten van zand voor de nieuwe spoor baan.. Nieuwbouw Station D.P. Het ziet er naar uit dat nog dit jaar een begbt wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van het middenstuk van het nieu we statonsgebouw D.P. Er is een bestek gemaakt Voor de ontruiming van het bouwterrein tussen spoorwegpostkantoor en het Oude station dat nu nóg door een aantal barakken wordt ingenomen. Er zUn nog altijd vrouwen, die zich voor kraamverzorgster uitge ven, terwijl zfj hiervoor de offici ële bevoegdheid missen. Ook in Rotterdam is dit het geval, zo stel len B. en W. vast in éen schrijven aan de gemeenteraad. Er zijn op het gebied van de kraantverzorging nog steeds een aantal vrouwen werkzaam, die Jn het geheel geen opleiding hebben genoten, of docr het vertonen van een of ander niet- officieel erkend diploma, ten on rechte een indruk van deskundig heid weten te wekken. Het publiek is zich vaak'niet be wust van de fatale gevolgen, die een ondeskundige kraamverzorging kan hebben, maar zij zijn helaas maar al te zeer bekend bij de ver antwoordelijke medische autoritei ten. Alleen op zeer ergerlijke mis standen valt soms het licht der- openbaarheid. In tegenstelling met de beroepen arts. apotheker en vroedvrouw, is dat van kraamverzorgster tot nu toe niet door de wet beschermd. Een der oorzaken is de grote moei lijkheid, waarmee het begrip „kraamverzorgster" passend kan worden omschreven. Een moeder, die haar dochter 'in de kraamdagen behulpzaam is, kan men nu een maal bezwaarlijk strafbaar stellen. B. en W. zien echter een moge lijkheid, binnen het kader der ge meentelijke voorzieningen, tot be scherming van de titel „kraamver zorgster" te komen- Deze mogelijk heid wordt geboden door het be staan -van een officiële opleiding tot kraamverzorgster, waaraan een diploma is verbonden. Van deze officiële opleiding wordt steeds meer gebruik gemaakt en er ko men steeds meer goed opgeleide Borgstellingsfonds voor Beneden-Maas De heer C. van Toor Dzn., Admi nistrateur van het Borgstellings fonds voor'de. Beneden-Maas, heeft ■wegens drukke werkzaamheden als zodanig ontslag genomen.- In zijn plaats is met ingang' van 10 Sept. benoemd de heer W; H. .Rooden- burg, Julianalaan 49, Vlaardingen, telef. 3183. De haam van hét fonds onderging een wijziging en luidt nu „Borgstellingsfonds voor de Middenstand district Beneden- Maas". De heer Van Luipen., tot dusver secretaris; heeft deze ar beid om gezondheidsreden moe ten neerleggen en wordt vervolgd door de heer L. Bolderheij, Bleek- straat 34, Vlaardingen, Tel. 2631 en 3893. Kantonrechter's klanten Acht drankliefhebbers zijn weer voor de Rotterdamse kantonrech ter verschenen. Te voet, op de fiets en in auto's waren ze in ken nelijke staat door de politie aan-, getroffen en aangehouden. Van de wandelende beschonkenen werd de Rotterdamse koopman F. van M. tot 14 dagen hechtenis veroordeeld. Hij was tevoren reeds tweemaal voor eenzelfde overtreding ge straft De Dordtse classificeerder C. L. H. kreeg 14 dagen en werd opgezonden naar een rijkswerkin richting voor de tijd van een jaar. Dit was de' vierde maal dat hij voor zo'n feit naar de Noordsingel moest komen, TweemaaL" drie da gen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar en een 'boete van tweemaal 30 gulden:was 'voor de Rotterdamse havenarbei der M. S. dié nu al voor de derde keer wegens dronkenschap veroor deeld moest worden. De aangeschoten fietser was de Rotterdamse 'havenarbeider W.F, S. Hij kreeg 14 dagen voorwaarde lijk, proeftijd 2 jaar, met'de bij zondere voorwaarde dat hij "zich onder toezicht zal stellen van het Consultatiebureau voor Alcoholis me in Rotterdam. S, verklaarde op de bewuste dag (20 Mei) op een Amerikaans met jenever geladen schip, te hebben gewerkt. Uit een kist met flessen jenever, die uit een hijs was gevallen, had hij wat gedronken, hoeveel wist hij niet, meer; .De dronken automobilisten waren de grossier G. van D. en de fabrikant N. O. B„ belden te Rot terdam. Dé, eerste kreeg veertien dagen omdat hij in onbekwame toestand op 1 Juli met een vracht auto over de Goudsingel reed, de tweede werd tot 8 dagen veroor deeld en mag een jaar geen auto besturen. Op 18 Augustus werd hij op de Vijverhofstraat aangehouden. Hij 2ei vijf borrel3 te hebben ge dronken. De auto werd in beslag genomen. krachten-voor de krasmverzorging beschikbaar. V; Om aan tot nu toe bestaande on gewenste toestanden een einde te kunnen maken, stellen B. en W. de raad voor, de volgende verordening goed te keuren: diegenen strafbaar te stellen, die ten onrechte van de benaming kraamverzorgster, of van een soortgelijke benaming gebruik maken om aan te duiden, dat zil werkzaam zijn op het gebied der verzorging van kraamvrouwen of zuigelingen: -• Een overeenkomstige concept verordening werd'reeds ontvangen van de Geneeskundige Inspectie voor de Volksgezondheid, voor Zuid-Holland. Overtreding van de voorgestelde verordening wordt ge straft met een geldboete van ten hoogste f 300,of twee maanden hechtenis. ALGARVE WAS TE ZWAAR GELADEN Kapitein Arend Hoogeveen van hef Nederlandse m.s. „Algarvè" is door de rechter te Goole (Eng.) veroor deeld tot een boete van 20 pond en betaling van 10 pd. kosten van het geding, aldus Lloyd's list and ship ping Gazette. Zijn schip was over- beladen, zodat haar laadmerk on der de zoutwaterlljn daalde. Volgens een vertegenwoordiger van het Ministerie van transport ar riveerde de „Algarve" uit Wismar (Oost-DId.) op haar ligplaats met een lading potas met haar laadmerk 5 cM. onaer de zoutwaterlijn en be rekeningen wezen dit dat dit bij het vertrek uit Wismar 7 cM was ge weest. Het verschil van 2 c.M was veroorzaakt, door hét olie- en. wa terverbruik onderweg. Haar lading (025 ton), was 24 ton te zwaar. De verdediging zette uiteen^ dat Wis mar aan een Delta lag, op enige af stand van de open zee, en dat de stuurman van de „Algarve", die voor de inlading verantwoordelijk was,, van de agenten.de onjuiste in lichting had gekregen dat Wismar een zoetwater-haven was. Op grond van deze verkeerde inlichting had men-het schip geladen, int,de me ning verkerend, dat de „Algarve" tot haar ladingmerk.zqu rijzen wan neer. ze open zee zou bereiken. Vol gens de verdediging was de. „Algar ve" niet aanzienlijk overbelast, ge weest, De mannen van Herman dad zongen dertig jaar Het dertigjarig bestaan van de politie-mannenzangverenigïng- „Her mandad" werd Zaterdagmiddag her dacht met een druk bezochte bij eenkomst in de cantine van het hoofdbureau, Van het bestuur was de voorzitter, de heer C. G. Garnier, door een ongeval verhinderd aan wezig te zijn. Zijn plaats werd bij deze gelegenheid ingenomen door de tweede voorzitter, de heer D. Ra- vestein- De dirigent, de heer P. Kruyk, en 'de aanwezige bestuursleden van dë vereniging werden op deze middag hartelijk gehuldigd door een rjj van sprekers. Hoofdcommissaris Staal deed zijn woorden vergezeld gaan van een ca deau onder couvert. Als vertegen woordiger van het gemeentebestuur bood mr. A. W. Joelen, chef alg. za ken op het Raadhuis, z(jn geluk wens aan. Voorts werd door enige vertegenwoordigers van bevriende verenigingen het woord gevoerd en werden het. bestuur geschenken aangeboden. v Ook de dirigent had een cadeau voor het bestuur: een huldigingslied door hemzelf gecomponeerd op tekst van.' de heer Woudstra, Nederlandse kustvaarder vergaan Een zeeman verdronlten Het 197 ton metende Nederland se motorschip Plnguin. thuis beho rende te Hoogezand, met een lading ijzer op weg van Antwer pen naar Stockholm, is Zaterdag nabij het Kielervuurschip op een wrak gelopen en binnen tien mi nuten gezonken. Alle "opvarenden behalve één werden gered door het juist passerende Noorse stoom schip Hendrik Ibsen. Negen Zondagsrijders zijn giste ren aangehouden ln Rotterdam. Vier van hen waren stadgenoten. De overigen kwamen uit andere plaatsen. Zondagnacht om 12 uur konden z© hun twee motoren en zeven auto's bil het politiebureau terug, krijgen; Proces-verbaal werd opgemaakt. Zenuwarts Schiedam PRAKTIJK HERVAT, Voor prima autor^ca naaf A.N.W.B. Bondsautorijschool (Centrum) M, Pot. Ged. In- - structeur. R'dijk 239, telef. 66759, Schiedam. Dësgew. gehaald én gebracht.. Van Dinsdag 2D t/m Donderdag 22 Sept.: v LOUIS HAYTVARD en JANET BLAIR dn Avonturen-roman herleeft in Volle heftigheid Toegang 14 Jaar -. j*'fü r:- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2