i Brussel-Rotterdam: moeilijk maar eervol i Minerva sleept ook derde titel in de wacht Tini Jonker moet opgeven Egyptenaar Rekim slaagt! In Schiedam kan men gerust zijn Onze schakers wreken 'n smadelijke nederlaag 4 38 wandelaars (4 verzorgers) liepen de tocht uit Nog drie andere candidaten OV maakte de békte cijfers uit de eerste klas SVV speelt als vorig jaar Intense belangstelling van het publiek SW verrassende tweede Nederlands tiental overwint Groot-Brittannië Junior schrijft over: Xerxes b 3—S W b 3 Maandag 19 September 1949 "V Hebt TJ ie ook geilen, de kleine maar dappere-groep deelnemers van do Brussel-Rotterdam-mars, dl© Zondagavond cm ongeveer zes uur de S<A^< ufa\"°erik5Vnmeu op weg naar hun einddoel, de Oranjeboorabrou- ïif1^ we*' maar a'* 008 verteld had, dat ze er In plaats van 150 kilometer 25 op hadden zitten, hadden we het ook geloofd. Ulteriyk onvermoeid kwamen ze door de finish: het hek van D'Oranjeboom. Geen strompelaars of een groepje totaal uitgeputte mannen. Integendeel. Keurig in de maat op de muziek van een groepje tamboers en papers liepen ze door de stad, alleen ze waren wat dorstig. Dat ondervonden de flesjes bier makkelijk. Ik kreeg nogal wat 1 en limonade, die in grote rijen op spierpijn van dat gedwongen inge- En hier ontvangt de Franse deel- nemer cum de mars Brussel— Botterdam André Egeycr uit. Pa rijs uit handen van de heer de JBruyn de beker. de tafels te wachten stonden. Ja de organisatoren, in dit geval de Rot. terdamse Wandelsport Vereniging, weten wat een mens na zo'n trip toekomt. In een minimum Van rijd waren de flesjes „koud"'. Lange t$d hadden de wachtende belangstellenden in een zenuwach tige stemming verkeerd. „Waar zouden'ze zitten", klonk het aan alle kanten van de cantine en voor de hekken, waar een grote menigte al in evenveel spanning verkeerde als de groep officiële personen binnen. Tot het bericht binnen kwam, dat de groep ter hoogte van de Stamp loenstraat was. „Gauw de bloemen", vingen we bg de cantine op. Een paar lijvige toouquetten werden over de geïmproviseerde toonbank aangegeven. De spanning steeg ten top. De Hollandse Franse, Belgische en de kleine feestvlaggetjes gingen extra breed uit hangen, zfl voelden dat het grote ogenblik ging komen. We. konden onze nieuwsgierigheid ook niet langer bedwingen, hoewel het nog wel een poosje zou duren, voor de stoet binnenkwam. Met Jacob van de cantine gingen we naar be neden, naar h-v. grote doorlaathek, de onofficiële finish. Onze foto graaf sloot zich erbij aan en Inder daad, om half zeven hoorden we het tromgeroffel en de vrolijke to nen van de pijpers die de groep aan dg rand van de stad hadden opgevangen. De aankomst Precies vijf -minuten over half - zeven werd het laatste commando gegeven: kwart draal rechts en dan,.,.,, door de finish. De ICO kilo meter zater er op, nettotgd 25 uur. In een minimum van tijd hadden ze allemaal een boa bloemen en een zoen. De een van z'n vrouw, d<e an der van z'n moeder en een derde van z'n meisje. De meest dringende vragen werden zo onder de laatste meters door znet het grootste ge mak beantwoord. „Moeilijk ge had?'' „Nou nogal." „Hoe ging het 'met je voeten?" „Best, honderd procent meegevallen" enz. Toen de trap op. Naar het flesje bier. We kwgmen toevalligerwijs Raast de jongste deelnemers te zitten? Gus- taaf„ Johan Tonen uit Nijmegen: Guus had juist de leeftijd - acht tien .jaar -r— bereikt, die nodig was om piee te mogen lopen, toen h§ zich,aanmeldde. Natuurlijk vroegen we hem naar zfln bevindingen van zgn eerste 150 kilometer-mars. „Het is me over het geheel ge nomen best bevallen. Natuurlek een paar inzinkingen, maar ja, tanden op elkaar en de zaak is weer gezond. Waar tk nogal wat last mee had, ,was de kleine pas waarmee in groepsverband gelopen wordt.' Op trainingstochten kun je je passen naar eigen inzicht rege len, maar nu ging dat niet zo ge houden lopen. Net of je op een be vroren straat loopt. De geest is op zo'n grote afstand bgrxa nog beter dan in de Vierdaagse en zo wordt je er wel doorgesleept. De verzor ging was prima, alle roem voor de R.W.V. en de E,H.B.O. De dames van de R.W.V, voorzagen ona van voedsel en lekkernijen wanneer we maar wilden. Een grote autobus met verzorgers, eten, handdoeken en wat al niet meer, wachtte elke tien kilometer om aan onze wensen te voldoen. Wat over de tocht? Ja, 's evendenken. Vrijdagavond beu ik naar Rotterdam gekomen, 's nachts by de secretaris van de R.W.V. ge slapen en toen Zaterdagmorgen om acht uur in de bus voor Brus sel. Om tien over twee *s middags gingen we weer terugte voet natuurlijk. Ver In het verschiet lag Antwerpen de eerste rustplaats. Zeven uur liepen we over deze vfcjf- tig kilometer. Dwars door de prachtige druivenstreek en de bos. sen, ging het later weer door het vlakke land, Natuurlijk kwamen we er zonder al te veel inspanninL Om half tien zaten we aan'tafel voor een diner, maar om half elf waren we weer gereed voor de start. De nachttrip naar Breda. We voelden ons smokkelaars bg de grensstreek. Stikdonker was het. De stemming was wat weemoedig, grote steun had ik nu aan wandel vrienden uit Renkum en Den Haag, Een vrolijk lied in het nachtelijk duister, weg was de down-stem ming. Het einde van de tweede étappe kwam steeds dichterbij. Breda Zondagmorgen half acht. Een uurtje rust, meer hadden we niet nodig, nu ja, nodig, we roken de stal en daarom waren we blij toen we weer op konden stappen. Toch gingen we het wat kalmer aan doen. Wat meer korte rusten. De Moerdijk.-eindeloos maar mooi. Er waren intussen twee uit- vallers. Jammer splerscheurlng - niets aan te doen. De anderen liepen door. Prachtig wat een geest een schitterende tocht hoa je het ook bekijkt. Nou de laatste stukken gingen opperbest hè, be grijpt U. Razend nieuwsgierig was ik, hoe we ontvangen zouden wor den. Het was boven alle verwach ting. Mijn vader was speciaal naar; Rotterdam gekomen. Ik was een der eersten die bloemen kreeg. We kregen een enorme ovatie van de honderden mensen die stonden te wachten en het bier hier Is best. Nee, een volgende keer hoop ik er weer bij te zijn. 'k Heb mijn leef tijd mee, nietwaar." ,Dit was het verhaal van een der deelnemers, zo zouden we er acht en dertig kun nen geven, allemaal even enthou siast, en opgewekt. Een volledig succes voor .de R.W.V., die deze tocht nu reeds voor de achtste maal georganiseerd heeft. De heer de Bruyn, voorzitter van de R.W.V., deelde in de can- Gordijn gaat aan de kop AMSTERDAM. Na de vierde ronde van het persoonlek dam kampioenschap van Nederland, dié Zondag in de Kroon te Amsterdam werd gespeeld, hebben de Hagenaar Gordijn en de Amsterdammer Kei ler ieder met 6 punten uit vier par tijen de leiding. Relatief staat Van Dijk uit Wageningen er echter beter voor, want hij heeft 5 punten uit 3 partijen. De stand na de vierde ronde is: gesp. pnt. F. Gordijn (Den Haag) 4 6 R. C. Keiler (Amsterdam) 4 6 G. E. van Dijk (Wageningen) 3 5 J, H. Vos (Amsterdam) 4 5 B. Dukel (IJmuiden) 4 5 H. Laros (IJmuiden) 4 5 O. Doornbos (Appingedam) 4 4 H. Onnink (Aalten) 3.3 C. Suyk (IJmuiden) 3 3 P, Beers (Noordseharwoude) 4 3 A. Ligthart (IJmuiden) 4 3 O.Drenth (Emmercompasc.) 3 2 J. Baas (Enschede) 4 2 Ph. J. Ham (Rotterdam) 4 2 J. Metz (Amsterdam) 4 2 tine de diploma's en keurige bekers uit met een officieel woordje. Het beste bewijs van de goede vriend schapsband, dl© onderweg ge kweekt was, bleek uit het feit dat de leden van de groepen, als de R.E.T., de Rotterdamse Politie, de Brandweer en D'Oranjeboom. de individuelen enz. allen door elkaar zaten. Op de foto ziet U de beker,, die overhandigd wordt aan de enige Franse deelnemer (de andere kon helaas niet mee) de heer An dré Egger uit Parijs, een raswan delaar. Hij is lid van een vereni ging, die dateert uit 1885. Zelfs is hg er reeds sinds 1923 aan verbon den, 300 medailles en twintig be kers sieren zijn prijzenkast en in 1944 liep Egger in 1 uur 12 km. en 445 meter, waarvoor in Frank rijk een speciale medaille wor<|t uitgekeerd. Bijzondere vermelding verdient, dat hij eenmaal in Parijs teruggekeerd, veertig medailles op zal sturen voor elke deelnemer een, als dank voor de uitstekende zor gen en grote kameraadschap, 'die hg van iedereen, die bij de mars betrokken was heeft ondervonden. Zijn vrouw had gedurende de tocht als verzorgster in de bus gezeten, in verband met taalmoeilijkheden. WEEK-EIND DER KANAALZWEMMERS CALAIS. Tiul Jonker, de IS-jarige Zaanse zwemster, heeft Zater dagavond, half op weg, haar poging om het Kanaal over te zwemmen, moeten opgeven. Zij kwam met de „Albatros" te Calais aan. Tini zei, dat ze erg zeeziek was geworden en dikwijls had moeten overgeven, waardoor het haar onmogelijk was geweest verder te zwemmen. Zij kan deze zomer geen tweede poging wagen, doch zal het volgend jaar opnieuw proberen. Na een oponthoud van 10 minuten heeft de Albatros van Calais uit zee gekozen en Is thans op weg naar IJmuiden. J. VISSER Ze was 's middags om kwart voor drie-te Dover in het water gegaan. Door de Zuidwestelijke wind, die in de loop van de avond opstak, raakte Tini in moeilijkheden, des avonds om acht uur zwom Tini dapper in Oostelijke richting, iets minder dan 4 mijl ten Oosten van de klippen UIT DE AFDELING H.W.D. en Rockanje zijn resp. "door hun overwinningen op Activi- tas (1—5) en Sunrise (10) de twee enige verenigingen in de 1ste klas A. die nog geen er.kel winst punt hebben verloren. Schiebroek maakte met het Schiedamse Demos korte metten en Sunrise, dat na de eerste wedstrijd ongeschonden uit 4e strijd was gekomen, behoort nu ook niet meer tot de ongeslagene verenigingen, gelijk uit het hier-, bovenstaande blijkt. Van de thuis-' clubs waren het, behalve Activitas, A.V.o, en-Noorderkwartier, die in hun treffen tegen resp. Progress en Steeds Hooger aan het kortste eind trokken. In afdeling B boekte in een spannende strijd D.O.K. op Nesto- -ro..een overwinning van 2—1. Voor 4e rust scoorde D.O.K. het eerst, ■waarna Nestoro uit een strafschop gelijk maakte. Na de pauze wogen beide partijen tegen elkaar op, 4och éérst 12 minuten voor het einde zorgde de mid voor van D.Q. K.voor het winnende doelpunt (2—4) van. zijn vereniging. .- De. wedstrijd Satumus—H-W.S. 'die in een puntloos spel eindigde, werd in uitstekende verstandhou ding gespeeld, In de eerste helft had Satumus de wind tegen. Vele gevaarlijke ogenblikken, vooral door tactische uitvallen van de linksbinnen van Saturnus, ont stonden' voor het doel van H.W.S. De tweede helft was reeds een half uur oud, toen de.-linksbinnen van Saturnus bij een doorbraak ten val werd gebracht. De toegestane strafschop leverde evenwel niet het gewenste resultaatop, aangezien de -doelman van H.W.S, de inge zonden bal kon stoppen. Maar nog kreeg Saturnus een kans om te scoren, want de scheidsrechter be val het overnemen, van de'straf schop, die nu evenwel naast werd geschoten. Een minuut voor het einde volgde er een gevaarlijke aanval van Saturnus, doch ook déze bleef zonder succes. Het was een zeer spannende strijd, Tediro opende het nieuwe sei-. zoen de vorige week is rij nog piet In het veld geweest met een overwinning op Nieuwenhoom van- 3—-0. Wico leed zijn tweede neder laag met grote cfjfers (7~—2) van O.V. en de ontmoeting Bloemhof— Eureka werd met blanke stand ge staakt; Reeds bij de rust had O.V. een voorsprong, van 3—0. Nadat de -.thuisclub in de tweede helft de stand tot 5—5 had opgevoerd, kwam het eerste tegenpunt van Wico tot stand. De Schiedammers hadden hun doelpuntenhonger evenwel nog niet gestild, doch na dat wederom het doel van Wico tot tweemaal toe had getrild, scoorde onze stadgenoten nog een tweede doelpunt. Dillettant kreeg van, Nado V een nederlaag van 15 te slikken. De bezoekers verdienden deze over winning ten volle, want zij speel den heel wat beter, dan de thuis club. Dilettant nam reeds na 2 mi nuten de leiding, doch toen er 6 minuten waren verstreken, had Nado/V de stand al op 12 ge bracht, Na de rust was het als het ware een spel van kat en muis en het kortte de Rotterdammers niet veel moeite de stand op 1—5 te brengen. In de ontmoeting G.L.Z.—Baren- dreeht werd het een verdelen van de punten met als uitslag 3—3, het geen betekent dat beide clubs na twee wedstrijden het eerste winst punt binnen hebben. Ons Huis startte slechts door op eigen grond van Roga met 12 te verliezen. Pechvogels logde beslag, op de eer ste winstpunten, waarvan Soagi dat met 2-1 ten onder ging, de dupe werd, R.C.R. was, na haar nederlaag tegen Roga van de vo rige week, thans aan de winnende hand, doordat zij aan de van Stol- weg met eennederlaag van 41 naar huis toe zond. Uit de tweede klas vallen er nog de volgende bijzonderheden te ver melden. A,S.B. had in haar ont moeting tegen A.V.S. nogal geluk, want door een plotselinge uitval scoorde zij. het enige doelpunt van de strijd. Het was een spannende partij, die van het begin tot het einde aardige momenten heeft op geleverd, Z,V,C. verloor van. D.O.H. met 40. Uit een schermutseling nam D.O.H, voor de rust de leiding. Na de hervatting wist D.O.H; de stand tot 40 op te voeren, hetgeen in hoofdzaak kwam doordat de^ mid denlinie van Z.V.C, en de voorhoe de te onsamenhangend speelden. L.M.O, won verdiend met -51 van O.D.I. Voor de rust scoorde L.M10. tweemaal, waarna O.DJ. de achterstand tot 21 verkleinde..-In de V tweede helft produceerde L.M. O. nog drie doelpunten, Hurricanes won slechts met 1—0 van het goed spelende Hekelingen. Uit een hoekschop nam Hurricanes voor de rust de leiding, waarna een mooi schot van een der Hekelin- gers via de onderkant van de lat en De Volewyekers is tegen BW ondergegaan (2—3), als een getroffen schip, dat nog even overeind bomt, voordat het definitief wegzakt. Een boeiend schouwspel „wanneer men er niet Op zit", maar overigens voor alle nagelaten betrekkingen op en rond het Amsterdamse Mosveld toch wel een somber geheel. Enfin, niemand kon daar beweren, dat hij niet wist waar htf aan toe was, want de Schiedammers waren tenslotte een brok sterker, dreven na de rust (11) Volewöckers met twee doelpunten ln de hoek, waar men vrijwel steeds wordt uitgeteld en waren hoogstens wat verwonderd, dat De Jongh luttele minuten voor het einde met een rancuneus 10 me ter-schot, toch nog terugkwam; Daar blééf het'bij. SW, bondskampioen. vermeed verdere zwakheden ën finishte ten slotte mid denin een van die vlotte, op het gras gelegde combinaties, waarmee het vorige seizoen, glorie en recettes verwierf. Wat dit laatste betreft, kan men in Schiedam de komende maanden met verlangen tegemoet zien. SW speelde voetbal, waar men met genoegen voor ln een slagregen blijft zitten. Het hanteerde brj voor keur de korte pa33, die steeds in de. vrge ruimte werd gestuurd en omdat die pass met zorg gebeurde, schoot men op, Dekktngsfouten In de ach terhoede van de Volevrijcker3 deden na een kwartier de rest. Bakker had daarvoor wel hard, recht op de maap van doelman Opschoor ge vuurd en De Jongh haalde snel hier na Opschoor met een meesterlijke volley over de kletsnatte grasmat, maar iedereen kon zien, dat de Am sterdammer® in hun eigen doelge bied somg kwetsbaar waren. Rechts buiten Schrumpf zag dit na 17 mi nuten ook, liep gemakkelijk naar binnen, zond ,de bal hoog naar linksbuiten Van LIth, die hem In eens en vol trof. Hagenaars bleef maar staan 01. SVV wilde me teen doorgaan het gevecht op het middenveld steeds weer andere ma- moe uvrea, waar vooral de half spe lers Van Kan en Meerwijk zich aan overgaven, doch de Volevrijckers vochten fel en' stug terug. Kamstra excelleerde bepaald in deze periode. De Ruiter'gaf op de jmksbackplaats alles om de gladde rechtervleugel van SW te breken en Bakker en De Jongh verzuimden niets om-de spaarzame passes mee te nemen en dan te schieten. Toch was 20 minuten voor het einde een misgreep van Van Schyndel voor de gelijkmaker genoeg. De Schiedamae spil (minder aanvallend dan ge woonlijk) bekeek een van Van Hou- wenlingen komende bal verkeerd. De Jongh zond deze direct door paar Bakker, waarna snel driehoek- spel tussen deze, Do Jongh en rechtsbuiten Smit laatste aanlei ding gaf om laag voor te zetten. De Jongh in die combinatie meegetrok ken schoot ineens keihard en gedecideerd onder de lat 1-1. Al licht. Van dit moment af werd de klasse van SVV du Mei (jk er, door betere techniek won het tempi door consequent de bal laag te houden, veroorzaakte het voor zichzelf min der moeilijkheden. Bovendien waren de voorhoedes pelers sneller dan Van de Winkel en zyn vrienden. Even voor de rust weerhield slordig schieten van Schrumpf SVV de lei ding te nemen, nadat Gosens bin nen 10 minuten drie man' had om- gespeeld. Tien minuten na de rust kwam dat doelpunt daar Könemans door Breebaarts geremde maar niet gestopte voorzet van Van LIth in de'benedenhoek joeg 1—2. De Volewijckérs geloofden nau welijks meer in een herstel. SW ging te zelfbewust en te doelmatig de doellijn ln het veld terugsprong. Nade rusrt wogen de partijen te gen elkaar op. Hekelingen had pech toen een schot van haar mid denvoor -wederom van de onder-, kant van de laf; in. het veld terecht kwam. Hurricanes heeft het geluk aan haar zyde gehad, maar niette min heeft zij de punten binnen en daar is het toch om te doen. R.M.I, verloor slechts met 10 V.an het sterke W.F„-dat voor de rust de Gelding nam, doordat een schot van de middenvoor in het doel verdween.. Na de hervatting wogen de partijen goed tegen el kaar op, doch hoewel WJ. in tech nisch opzicht de meerdere was, bleven doelpunten toch uit. over het veld, scoorde 10 minuten later weer door Gosens 13 en er was pal daarop een scherp reage rende Hagenaars voor nodig, die een eenzame Koning tegemoetliep en diens BChot toucheerde om SVV de weg naar een grote overwinning te versperren. De Jongh verrastte Opschoor met een diagonaal laag schot 23, doch waarschuwde SVV om nog zuiniger met fouten te worden. Dit gebeurde, SVV gaf niet meer weg en drong in de resterende minuten öe Volewijckers beheerst weg. van Dover. Zij-.had al die tijd zwaar te kampen gehad met getij stromin gen, die haar voortdurend in hun greep hielden, en met slechter wor dend weer. Er stond een lange dei ning in het Kanaal. Bijna vijf uur eerder dan Tini, was de Egyptenaar Hassan Abd El Rehim aan zijn tocht begonnen. En hij volbracht hem ook! Deze 41- jarige officier legde de Kanaaltocht af in 15 uur en 58 minuten. Hij is nu de derde zwemmer, die het kanaal in beide richtingen heeft „overwonnen". Verleden jaar zwom hij n.l. van Frankrijk naar Dover. Intussen is Zondag ook de 58- jarige Lonüenaar dr. George Basil Brewster aan een Kanaaltocht be gonnen, Hij stapte op het Shakes- pearestrand bij Dover in het water, iets later dan tien uur plaatselijke tijd. Het is voor de 13e maal dat hij een poging doet. Anderhalf uur na zijn vertrek had hij 2yj mijl afgelegd. Te Kaap Gris Nez is nóg een zwemlustige te water gegaan. Het is de 40-jarige Griek Zannos Zir- ganos. Hij vertrok om ongeveer 5 uur Zondagmorgen. Hy wordt begeleid door de bekende Kanaal zwemmer E. H. Tèmme. Zondag avond om 6 uur werd hij gesigna leerd op ongeveer 4 mijl vön de vuurtoren - van South Foreland. aan de Engelse kust. Om acht uur was hij 2l/z mijl van Dover en 15 uur ïn het water. Precies één uur nadat de Egyp tenaar Hassan bij Cap Gris Nez voet aan land gezet had, dook zijn ploegmaat, Marie Hamad, daar in het water om naar Dover te zwem men; Hassan had Vrijdag gezegd: „Ik zwem voor hem!" toen hij ver nam, dat hij net vader geworden was van een zesde kind, een zoon. Uit Dover komt Ret bericht, dat de. Griek Zannos Zirganos, die Zondag morgen te Cap Gris Net (Frankrijk) was gestart, er In geslaagd is In J.8% uur het Kanaal over te rwemmen. Oro even over half twaalf des avonds be reikte bij de Engelse kust, 3 kilometer ten Oosten van Dover. Enige hilariteit verwierf ook de partij mr, Spanjaard—Newman, De Utrechter had ln de opening een ernstige bok;geschoteit, die hem een pion kostte, maar Iedereen weet, dat Spanjaard juist in verloren stel lingen op zijn sterkst speelt. Vol aandacht bleef men dus de partij volgen om te zien, waar de Engels man 'beetgenomen zou worden. En inderdaad gelukte het de handige Utrechter de Brit te verschalken. De andere Utrechter, ir. v- Stee- nis ging het minder voor de wind. Tegen de ex-Tsjech, dr. Fazekas, kwam hg ïn het voordeel, verzuim de echter een gemakkelijke stuk winst en kwam vla enkele fouten in een verloren stelling terecht, die de Brit na hervatting besliste. Cortlever en Broadbent waren beiden eigenwijs, In een gelijke stelling speelden ze om beurten op winat. Tenslotte, sloeg de balans wat door in het 'voordeel van onze man, die geen krimp meer gaf en de Brit, die anders altijd zeer suc cesvol opereert tegen onze ploeg (in een vorige ontmoeting versloeg hij o.a. Cortlever ook eens met 2—0) thans kansloos klopte. Zware positionele partyen speel den v. Seheltinga, Mühring en Vlagsma tegen resp. de typische Schot Fairburst, de jeugdige, wat Om de clubkampioeiischappen van Rotterdam Minerva scheen gisteren vast van plan te zijn nu eindelijk ook eens een clnbtitel 1949 ïn de wacht te willen slepen b|j de seniores, want naast uit stekend werk bij de jongeren, waarbij zij zowel de jongens- als meisjes- tltcl op uitstekende wijze in de wacht sleepte, kwamen ook haar dames cn heren uitstekend voor de dag en streden de rood-grijzen met groot élan.. Na 's morgens de leiding met behoor lijke voorsprong aan DOS te hebben moeten laten, kwam Miner va 's 'mid dags bij het lopen sterk naar voren. Bij de heren wonnen van Wijk en Klip keurig de 200 m horden, van Wingerden, sleepte polshoog voor de Vries,en Mar- kestelh uit het vuur,'Frans van Wijn gaarden bestond het zowaar de 100 m m 11.4 sec., te winnen, de Bie verras te vriend en vijand met een keurige. 1300 m overwinning op van Beekum en Kooning, waarna een keurige 4x100 m Minerva met 3 punten aah.de spits bracht, hetgeen nog nooit- vertoond Is gedurende 10 jaren. Pro Patria dat. met haar klein pit tig athletenploegjé lange tijd keurig ge lijke tred had gehouaon, viel nu iets terug, maar was toen reeds vrij zeker van. de derde plaats. Het laatste num mer, de 4x400 m: mqest nu beslissen wie het kampioenschap zou winnen. DOS had hierbij de beste papieren, maar Minerva begon zo fel, dat de rooü- witten het ergste vreesden. De tweede loper van Minerva taJeef echter te lang aan de wissel staan cn DOS liep uit en won tenslotte verdiend, terwijJ Jan Hofmeester het genoegen smaakte 'PP nog voor Minerva te brongen, zodat de rood-grijzen definitief verloren. Miner va heeft echter keurig, tegen de DOS- mensen geopereerd, al dienen we niet te vergeten dat Dps hoar beste sprin ters ruste; Ook bjj de dames heeft HolJandia de aanvallen van Minerva moeten, verdu ren, Francien Kulcker kon weliswaar de 100 m Rn £00 m winnen in resp. 12.9 en 2S.8 sec., zeker goede tijden, Tru dy Lucas het verspringen winnen voor de blauw-witten met de matige sprong van 4.84 m,p E, Molkenboer hetzelfde doen op kogel met slechts 9.71 m.; Mi nerva pikte met D. Hilbrandie met 1:48.5 m het hoog Iri door Theg Vcnen- daal het nummer discus met een goe de 32.53 m *en Cor Llndroos speer met. 29.22 m. Netjes wisselend gaf Miner va Hollandla geen kans op de 4x100 m en toen ln de laatste, bocht van de relais Minerva in fraaie positie kwam te lig gen hing Hollandla aan een zöden draadje edoch de Hollandtanen hiel den het hoofd koel en wonnen, terwijl Minerva een mislukte wissel kreeg te noteren en niet. alleen, verloor maar zelfs werd gediskwalificeerd, waardoor •de Hollandianen een tikje geflatteerd de overwinning kregen, toegewezen. De jongensstrijd tussen. Minerva on DOS was niet zo boelond vanwege de geringe deelneming. Minerva won. Bij-de meisjes was dit heel wat in teressanter, daar 5 teams deelnamen en de prestaties tevens aan de goede kant waren, De .prestaties van de meisjes J. van Bree, C. Seharleman, Elderkamp en den Held waren uitstekend te noe men. Minerva won tenslotte verdiend met SVV als verrassend goede tweede, Victoria met kleine, achterstand derde en Hollandla als vierde. Fftlthena werd' later teruggetrokken. De 800 m, 1500 en 3QC0 m heren waren ontegenzeggelijk'de interessantste num mers van de dog cn het geheel óndanks dat we ruim een half uur over tflet ein digden zeker de aandacht waard, UITSLAGEN DAMES 100 nu. F. Kulcker, Ho33„ 12.9 sec.; 2 D, Koster, Minerva, 13.1 sec- 200 m: I F. Kulcker, Hall., 28.8 see.; 2 Scheepbouwer, Min., 27 sec. Versprin gen: 1 T, Lucas, Holl. 4.84 m; 2 Scheep- bouwer, Min., 4.55- m. Hoogspringen: 1 D. Hilbrandie, Min., 1.48.5 m; 2 A, de Jager. Holl., 1.43 m. Kogelstoten: 1 E- Molkenboer, Holl. 9,71' m; 2 M. Schild- kamp, Min., 9.58 m. -Discuswerpen; 1 H. Veanondnal, Min., 32.53 m; 2 T. Lu cas, Holl., 31.53 m. Speerwerpen: 1 C. Hndroos, Min., 29.22 m-, 2 E. Molken boer. Holl..' 29.02 m. 4x100 mi l Min., 52,1 sec.; 2 Holl,, 54. sec. Relais: 1 HoiL, .59,5. sec.j 2 Dynamo, 63.4 sec. Einduitslag, i Hollandla. B3 punten; 2 Mlnèrva, 72 punten. HEREN 100 m: 1 F. Wijngaarden, Min., 11.4 sec. 2 N.Verheul, SCR. 11,5 sec. 400 m: 1 J; Hofmeester pp, 524 sec.; 2 Van Ba vel, DOS. 52.4 sec. 800 m: 1 K. Knop, DOS, 2. min. 3.7 sec.; 2 W. Vaal, DOS. 2 min. 4,5 sec, 1500 m: 1 De Bie, Min., 2 min. 18.2 sec.; 2 J. V, Beekum, DOS, 4 min, 10.8 sec. 3000 m: 1 W. van Ede, DOS s mir». 37.4 sec.; 3 J. Schlckhof, ALQ, 9 min. 38 set'. 200 m horden: 1 Van Wijk;. Min.. 26,4 sec. 2 Klip, Min,, 26,7 sec. 4x100 rru 1 Min., 45.3 sec.f 2 pp, 45.0 sec. 4x400. ra: 1 DOS, 3 min. 32.8 sec.; 2 PP gedlskw Kogelstoten: 1 J. Meyer. DOS 12,31 m: 2 K Schuiling, Dos, 12.1f Discus werpen: 1 J, C. van Reeu* - PP 35.86 m; 2 H. yan Meeningen, DgS, 35.53 m. Speerwerpen: 1 W, Mess, Min., 45,73 m; 2 Van Wijk, P P, 43.39 m. KogeJalinge- ren: i J, C. van Reeuwtjk, PP, 40,71 m; 2 W. v. d. Hoofd, DOS, 40.67' rn. Hoog springen: 1 R, ten tvolde, Min., 1J5 m; 2 P. Grauw meyer, PP 1.65 m. Versprin gen: 1 W. Vaal. DOS, 6.32 m; 2 J.-KJip, Min., 6.0B m. Polsboogapringen: 1 C. v. Zaterdag- en Zondagmiddag: had in de gezellige Weina zaal van „Tivoli" te Utrecht de Bchaaklondenwedstryd NederlandGroot-Brit- tannJë plaats. Door een ketting wag In hefc midden een rechthoekige arena afgebakend, waarin de twintig spelers elkaar bestreden. Buiten deze afbakening dromde een talrijk publiek, kenne- l(jk genietend van de fraaie parfljen, tem^i de rest van het zaaltje werd opgevuld met rook» het onaan gename eindproduct van dikke sigaren, geurige siga retten enheerUjke Illusies I Ja, het was er gezellig, tegen het einde té gezellig en het verbaast ons dan ook, dat de meesters bö dit geroezemoes en gegons hun concentratie konden behouden. De komische noot ontbrak bft dit ernstige spel evenmin. Toen dr. Enwe als eerst© z(jn party tegen Alexander In 20 zetten beëindigde, onthulde de verbouwereerde Engelsman, dat hJJ In de opening nog ivel een door Euwe aanbevolen zet had gespeeld, waarop Euwe zeer verbaasd op merkte, dat hy bedoelde zet nog nooit had gezien, het als een nieuwtje had beschouwd, en zich ook niet herinnerde, ooit een aanbeveling voor de zet gedaan te hebben! aympathlek-arrogante Home en de flegmatieke Hooper. De onzen won nen stuk voor stuk op goede wijze. Kramer en v, d. Bosch waren evenwel minder gelukkig. Kramer had lange tijd het béste spel tegen de respectabele, zilverharige Sir Thomas, maar maakte enkele fou ten in tijdnood, waardoor de Engel se edelman opnieuw won (In 1947 won Thomas ook beide partijen!) Kramer is in dé wedstrijden tegen Engeland wel ongelukkig. In 1947 en 1948 verloor hg alle 4 partijen! Graaf v. d. Bosch, eens de 'schrik van iedere internationale schaker, schaakt tegenwoordig wegens tijd gebrek nauwelijks meer en het is dus niet verwonderlijk, dat hfl snel verloor van de aggressleve Müner Barry. Een ander beeld De tweede dag was het beeld echter geheel gewijzigd. De Engel sen zaten er fanatfek op en na on geveer 4 uur "spelen zag het er kri tiek uit. Mühring haa in betere stelling een venijnig zetjè overzien en verloor dientengevolge een stuk. Cortlever stond aan een zware aanval bloot en Spanjaards stelling was eveneens verre van rooskleu rig. Ook Van Steenls, die in de ope ning door een onnauwkeurigheid een stuk had ingeboet, zou op de duur wel moeten verliezen, ofschoon hg nog tegenspartelde als een pa ling op het droge. Verder had Van Seheltinga met moeilijkheden te kampen. Al met al een zeer don kere lucht. Het zou evenwel andera lopen dan verwacht werd. De 3% punt, die ons land nog scheidde van de totale overwinning kwam tame lijk vlot: eerst remiseerden Euwa en Vlagsma na een luttel aantal zetten zonder eigenlijke strijd. Kra mer won de kwaliteit van Thomas en zegevierde, toen hij kon binnen dringen, Zijn eerste winstpunt te gen Engeland was na 3 jaar einde lijk gebaren. Ven Seheltinga speel de een pracht partij, overwon all© moeilgkheden. en plaatste z$n te genstander voor zulke lastige pro blemen, dat de Schot in ernstige tijdnood geraakte (19 zetten In-één minuut!!) en dies het slachtoffer werd van een aardige combinatie. Echter moest aan onze Zïjde Müh ring en v. Steents capituleren (3-S). Vier partgen werden afge broken, lAaêr daaruit kon zeker wel 1 punt worden gefabriceerd, zodat de overwinning toen wel vaststond. Na de hervatting gaven Bowen. en Henneberke remise, evenals dr. Stumpers (die ingevallen was voor de zieke v. d. Bosch) en Milner Barry. Cortlever, wiens party door omstanders een kort leven, was toev gedacht, wigt zowaar In een dame- eindspel met twee pionnen minder nog remise te houden, terwijl mr. Spanjaard aan zijn beroemde „swindle-phase" hegon en een slecht staande partij allengs ging verbe teren om tenslotte een gewonnen eindspel in te gaan en dit dan ook won! Zo eindigde dus ook de tweed© turhus in een overwinning voor ons téara, zodat de beker, waarom se dert 1937 nu 5 maal is gespeeld, en die de Britten gedurende 11 jaar in. bezit hadden, thans weer In Neder landse handen ls overgegaan. D© smadelijke 7^—12^ nederlaag van 1947 is gewroken. De uitslagen waren: 1. Euwe—Alexander 1 CortleverBroadbent 1XAVz 3. Kramer—Thomas 1—1 4. v. SeheltingaFairhurst 2—0 5. v. d. Bosch—Milner Barry 0—1 Stumpers—Milner Barry MühringHome 1—1 7. v, SteenisFazekas 0—2 8. VlagsmaHooper IV2Va B. HenneberkeBowen 1%—% 10. S pan j a ar dN ewman 20 Totaal dus 12^—7^ voor -Ne derland. EVEN BUURTEN, pussen twee zetten door gaat dr.' Max Euwe soms even buurten bij de andere deelnemers. Hier bestudeert hij de positiewaarin Sir George Thomas is geraakt. Wingerden, Mlh„ 3.10 m; 2-C, de Vries, Einduitslag: 1 DOS, 317 punten; 2 Mi nerva, 316 punten. MEISJES 80 m: J, van Bree, Holl,, KU sec.; 2 Bras, HoJI,, 11 sec. Versprin gen: -I C, Seharleman, Vict., 4.75 m.; 2 T. v. d. Starre, Vict, 4.71 m. Hoog springen 1 Elderkamp, SVV, 1.40 m; 2 S. Mastenbroek, Vict,, 1.35 m, Ko gelslingeren: 1 C. Krouwel, Min., 24.59,5 m; 2 M. v. d. Knaap, Min., 24,32 m. Speerwerpen: 1 I. den Held, 29.13 ra: 2 J. v. d. Boogaard, Min., 22.75 m. Einduitslag: 1 Minerva, 07% punt; 2 SW. 86% punt JONGENS 100 m:' 1 Bakker. Min., 11.9 sec,; 2 Andeweg, DOS, 12 see. 30O m: 1 Bakker. Min,, 3B sec.; 2 Den Dek ker, Min,, 38.1 sec. 800 m: I J. Klein, DOS. 2 min. 12 sec.; 2 Bakker, Min-, 4xl00 m: 1 Min.,-47.4 sec. Kogelstoten: 1 P Knop, DOS. 11.38 m; 2 A. Verrcen, DOS.. 10.89.m. Speerwerpen: 1 P. Knop, DOS, 42.71 m; 2 Swinkels, Min., 40,52 m. Hoogspringen; .1 Fischbuch Min.. 1.60 m; 2 C. Bal, DOS, i.55.m, Einduitslag: 1 Minerva, 49 nunten, 2 DOS 43 punten. Mijnheer de sportredacteur, Ben Zaterdagmiddag een beetje bedroejd thuisgekomen. Bijna zo bedroeld als de twee junioren van Xerxes en SVV, die ongeveer tien minuten voor het einde van de wedstrijd, welke in goede verhou ding gespeeld werd, bibberend langs de lun stondeu met een be teuterd gezicht, niet begrijpend waaromzij het veld moesten ver laten. Ik begreep het ook niet. Op het moment dat de arbiter dacht een overtreding te constateren ivas er'toch- heus nietsdan de hand. De bal werd hoog opgespeelden beide knapen kopten, heel gewoon en daar werd hun zo zonder meer duidelijk getnaakt dat zij er mee mossten ophouden. Teleurstelling, kunt U begrijpen. Ik heb natuur lijk direct aan hen gevraagd of ze niet een heel kleinbeetje gemeen gedaan hadden. flee" was het vlotte antwoord van'belde knaap jes, Was het niet beter geweest om. de jongens bij elkaar te roepen en hiin dan duidelijk tè maken~wëlke overtreding ze maakten? Immers de junior-sport en dus óoJc b(j voetbal is bedoeld als opleiding tot goede sportsman. Nu moesten ze warm en verhit als zij waren in tvind en regen langs de Ijjn gaan staan. De grootste, verrassing was echter dat ze, ook al weer uitleg, na enige tijd weer mee mochten doen, maar toen was het leed al schied en ook de wedstrijd Xer xes bJSVV 63. De Schiedammers hebben verdiend gewonnen met 2—0. Niet dat ze meer hun best deden dan de Zebra's o, nee want die jongens wilden ook wel. Het spel van de rood-groenen was. be ter. Hun aanvallen waren goed op- geboutud; met aardige vlotte com binaties. Uit een van die combina ties maakte hun linksbinnen een kwartier voor de rust. het enige doelpunt van de wedstrijd-. De tweede hei/t begon met'een heftig offensief van de SVV-ers. Hun schot faalde echter. Xerxes bepaalde zich tot enkele uttyatle-re, wélke lang niet ongevaarlijk wa ren en een geluk, voor de Schie dammers uias dat.hun doelman zijn hoofd zo koel: hield en- zich niet liet verleiden door een hard schot van de rechtsbuiten' van de Rotter dammers. JUNIOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4