Speedway-kaarten gingen in dit seizoen niet „snel-weg" B.M.T. zorgde in derde klasse voor een verrassing HAAS AZIJN Boem! Er zal een grondige wijziging moeten komen Valpartijen uit den boze Ons Eibernest verspeelt een punt tegen Deitos Het Zuiden nu aan de kop Zeilwedstrijden van Aegir CKC stuurt Fluks met een nederlaag naar huis 6 Maandag 19 September 1949 1 DE LAATSTE WEDSTRIJDEN (Van één onzer redacteuren) Het speedway-seizoen is afgelopen voor Rotterdam- Zaterdagmiddag zijn in het stadion de laatste wedstrijden verreden, waarbij de Feijen- oord Tijgers met 3945 verloren van het Limburgia-team en waarbij nog meer opviel hoe gering de belangstelling wordt voor de speedway. We geloven niet, dat we een geheim verklappen, als we vertellen, dat het verloop van dit speedway-seizoen in Rotterdam voor de organisatoren teleurstellend is geweest. Zij hadden er toen we hen van 't voorjaar spraken hoge verwachtingen van- Zij waren en zijn er nog van over tuigd, dat speedway na voetbal de meest populaire sport in Nederland kan worden. Maar dan moet er toch veel veranderen! Niet bij het pu bliek, maar by de speedway zelf. om te winnen en nu komen we bij het belangrijkste punt. Bij de meeste heats stond de overwinning na de eerste ronde al vast en de spanning, waar de toeschouwer om vraagt, was verdwenen. Hij keek al weer verlangend uit naar de vol gende heat. 4 Dit seizoen is dat nog sterker ge worden. De renners reden beter en de valpartijen, die de spanning brachten, al was het niet de span ning, die er moet ziin, werden schaars. Waarheen moet het dan met de speedway? Welnu, er be staat wel degelijk een mogelijkheid om er een grote dosis spanning in te brengen, maar dan moet er een belangrijke verandering komen in de sterk te-verhouding tussen de renners. De grote belangstelling, die de speedway vorig jaar genoot, schrij ven wy in hoge mate toe aan het nieuwe ervan. Weinigen wisten wat het was en in dat eerste seizoen was de speedway ongetwijfeld zeer spectaculair om naar te kijken. Want niemand zal durven ontken nen, dat velen naar de wedstrijden gingen om hoe hard het ook mag klinken er de valpartijen te zien. En wanneer er geen valpartijen ge weest waren gingen talrijke bezoe kers teleurgesteld naar huis. Waar. om? Omdat de valpartijen ontbra ken? Daarom niet alleen, maar om dat de spanning ontbrak. Speedway is geen sport van vallen, 't gaat er Zo hoort het. Vlak achter elkaar komen de renners door de bocht. IJsclub Kralingen De Usclyb KraJbigen heeft Za terdagmiddag onder leiding van haar voorzitter, de heer L. J. Hoff man, haar jaarlijkse algemene ver gadering gehouden. De contributie werd ongewijzigd vastgesteld. Tot bestuursleden wer den herkozen de heren C. KoLff, H. Stahl en dr. ir, A. F. van der Scheer. Aan het einde van de vergade ring deed dr. ir- Van der Scheer me dedeling van enige plannen voor wedstrijden, die men bij een enigs zins behoorlijk itsseizoen hoopt te verwezenlijken. Zo hoopt men dat de provinciale kampioenschappen op de banen van Kralingen zullen wor den verreden, en denkt men er ook over zo mogelijk Engelse hardrij ders uit te nodigen hier wedstrijden te komen rijden. tionale karakter niet verloren gaan? Wij menen van wel. Het eni ge middel kgt naar wy geloven in het nivelleren naar beven van de rij capaciteiten van de Neder landse speedway-rijders, door het aanwerven van jonge krachten en door selectie. Dat kan en dat moet, want anders kunnen de organisato ren hun voornemen wel laten va ren, om de speedway populair te maken. Wij weten wel, dat het onmoge lijk is om in een half jaar tljds ren ners uit de grond te stampen, die niet onderdoen voor een Steman en een Boef en een Kesselmans, maar over het geheel moeten de presta ties omhoog. Aan de organisatoren en aan de rennersverenigingen de taak om dat te verwerkelijken. Wij zullen volgend jaar zien, wat zij er van terecht gebracht hebben. Zij hebben het lot van de speedway in eigen handen. Hoe nuttig vrouwe Fortuna is bleek ditmaal weer eens bij de wedstrijden in de eerste klas van de korfbalbond. Ons Eibernest, dat met de groten in de korfbalwereld gelijk op weet te spelen moest toe zien, dat Deetos, met een twaalftal waarin zeven-jongeren zijn opge nomen, haar een punt ontnam. Voor de rust waren de Hagenaars heer en meester van het veld en scoorden vijf maal door mej. Visse, Schoonhoven, Barens en Mulder. Na de rust kwam Deetos direct flink opzetten en kon Van Tiel 5-1 maken, maar Schoonhoven ant woordde met 6-1. De gasten ble ven echter vinnig doorzetten en het werd spoedig door mej. v. d. Steen 6-2. Nog was Eibernest niet verloren, maar toen men zenuw achtig werd bij 6-3 van Brand en ging knoeien na 6-4 van mej. v. d. Hoek zag het er lelijk uit. Deetos zette door: Hoekstra 6-5, mevr. Groen 6-6 en haast was het zelfs nog 6-7 geworden, maar dat bleef de Eibers gespaard. Spangen hadden we tegen Achil les, dat met heel wat nieuwelingen moet spelen een kans op succes gegeven. En het zag er ook naar uit, dat de zege behaald 20U wor den. Immers v. d. Vlugt nam direct twee punten voor zijn rekening en Neder lof maakte nummer dne. Daar bleef het echter bij en Smaalders wist een tegenpunt te plaatsen. Na de rust liet Spangen zich door een geheel veranderd Achilles terug dringen. Moulijn schoot tweemaal in en spoedig was het 3-5 door Mulder en mej. Boer. Harmsen en den Broekers liepen zelfs tot 3-7 uit. Toen kon Eijse- lendoorn voor Spangen nog een keer doelpunten en van Bergen voor Achilles; eindstand 4-6. HKV heeft OSCR laten voelen, dat er voor optimisme in het ge heel geen reden is en dat het alle zeilen, zal moeten bijzetten om uit de gevaarlijke zone te blijven. Voor de rust konden de geelzwarten het spel van HKV nog wel bijhouden en de pauze kwam met 2-1. Na de hervatting bleef OSCR achter en met regelmatige tussenpozen werd de score tot 9-1 opgevoerd door Böckenkamp, mej. v. Spellen, Schuttenhelm, mej. Sandberg, van Baaien, mej. Mengelmans en Böckenkamp: 9-1- Het Zuiden heeft Gymnasiasten laten zien, dat het weer mee wil tellen in de kamp om de titel. De Hagenaars wilden de Rotterdam mers de voet dwars zetten en op twee punten van 't Hart en mej. Vlier antwoordden ze met 2-2 door L. en D. Coster. Na de rust lieten ze op 3-2 van mevr. Merk 3-3 van Van Wickevoort Crommelin vol gen, maar toen moesten ze de kamp opgeven. Het Zuiden liep mt tot 7-3 door 't Hart, Den Hartigh, (ingez. Meel.j ka&TüUE A ZUN.O p_E sx Schoemaker en Kindt. In de laatste seconden trof Van Wickevoort nogmaals doel: 7-4. Velox heeft zich in de tweede klas met 7-3 de meerdere van Actief getoond. Verder bleek Ro zenburg niet tegen de reserven van Deetos opgewassen, het werd 7-3. Gymnasiasten 2 wonnen met 5-2 van die van Ons Eibernest. Quick blijkt wel heel sterk. Nu moest Barendrecht er met 11-0 aan gelo ven. In B nam DKC een voor sprong op zijn concurrenten door met 5-4 van Het Zuiden 2 te win nen, terwijl HSV en Algemene met elkaar gelijk speelden: 4-4. Uni cum hield zich kranig tegen Ready. Een 3-1 nederlaag is lang met kwaad. Fluks is weer in de run ning. Met 7-2 wonnen de rood wit ten van Spangen 2. Zo moet -het niet. En zó moet het helemaal niet De beslissing moet niet reeds in de eerste ronde gevallen zijn, maar zij moet vallen m de twee laatste bochten van de laatste ronde. Nu is het nog steeds zo, dat de vier renners met flinke onderlinge af standen rijden. Dat moet niet! Zij moeten vier ronden lang bij elkaar blijven, moeten als een klit door de bochten gaan met wisselende kan sen en pas op het allerlaatste ogen blik moet men kunnen zien wie de winnaar wordt. Twee van de veertien Nemen we nu de wedstrijd van gistermiddag, waarvan het laatste gedeelte moest worden afgelast, onder de loupe. Van de veertien heats, die verreden zyn, waren er slechts enkele, die enigszins kon den boeien. Zo bijvoorbeeld de vierde heat, waarin Van Doornik met Bosman en WiUard om de lei ding vocht en bleef vechten en waarbij de beslissing in, het on zekere bleef. Jammer dat deze rit o.i. onnodig moest worden overge reden. En dan de achtste heat, waarin Kesselmans ophaalde van de derde plaats en na een nek aan nek race met Van. Rijswijk als eer ste door de finish ging. Maar dat waren maar twee heats van de veertien en zij werden uitgevochten tussen drie renners en niet tussen vier. Wanneer men dergelijke gevechten zag door vier ren ners, geloven wij, dat de speed way veel aan aantrekkelijk heid zou winnen, -Dan was er ook spanning en dan zou men in de pauze blij zyn even uit te kunnen blazen, dan was ook dat cabaret-achtige gedoe tij dens de pauze met nodig. En dan zou ook "een deel van het publiek niet wegblijven, omdat het geen valpartijen zag. Maar hoe bereiken we dat? "We hoorden de suggestie om renners uit het buitenland aan te trekken. Dat zouderi dan hoofdzakelijk En gelsen en 'Australiërs moeten zijn, want de speedway-rijders van het continent staan gemiddeld op een lager peil dan onze Nederlandse rijders. Maar zou hierdoor het na- Middelkamp ■wint criterium der „Azen" NAMEN. Zaterdag werd te Namen het criterium der „Azen" gehouden over een afstand van 125 km. Middelkamp won deze wed strijd in 2 uur 42 min. 30 sec. Tweede werd Diederich (Luxem burg) op 4 lengten, gevolgd door de Belgen Kint, Ram on en Mathieu - De 20-jarige J. uit Valkens- waard die niet goed kon motorrij den, ging Zondag in gezelschap van de 18-jarige B. een motor ophalen, die zij in de plaats hadden gekocht. De vader van J. zag ze thuiskomen en was er getuige van, dat zijn zoon tegen een voor het woonhuis staande boom reed. De beide jon gens werden op slag gedood. Zaterdag en gisteren heeft de W.S.V. Aegtr voor haar leden tweedaagse wed strijden op de HDlegersbergse Voorpias gehouden. Het zijn geslaagde wedstrij den geworden. Als eigenaardigheid zij vermeld, dat bij tie oiympta-joilen B Henk de Jong. de 12-jange zoon van Koos de Jong met de Zomerweelde be slag legde op de derde prijs. Do uitslagen luiden als volgt; BM klas B: Zaterdag; 1. All Weather II, F H. Klappe. Zondagochtend i: Never Mind II. A Fring. 2. AU Weatfafer H, Zondagmiddag: 1 Never Mind II, 2. All Weather IL Olympiajollen B: 1. Sobat, J Blatter in alle drie tie wedstrijden. Pine, D. J. van Bnimmelen Jr. tweede in de eerste twee wedstrijden en Zondagmiddag Windewiek, H. Benschop Jr. NN 16 m2 klas B: Zaterdag: 1. Web ster gezeild door de Vnes. 2. Rini. Mej. D. Fostma. Zondagochtend: 1. Door drijver, G- Broere, 2. L. J. Gillet, Zondagmiddag: 1, 2. Red Devil, F. G. Heykoop Patnpusklasse. zaterdag: I. Furie. A. de Groot. 2. Viking, J, H Bouwman Jr., Zondagochtend: 1. De Noord, J. N. van Walsum, 2. Viking: Zondagmidd^fe: 1. De Noord, 2, Fltis, Ph van Gaaien. Drakenklas: Zaterdag en Zondagoch tend: l. ScylJa, A. Visser, Zondagmid dag: 1. Stormy Petrel II, E. Nederveen 12 m2 sharpies. Zaterdag: 1, Brandans, P. J. van Meel, Zondagochtend en -mid dag: 1» Taling, M. Sauer. 12 voets allenZaterdag en Zondag middag: 1. Porly, H.' Koopmans. Zon dagochtend: Schooiertje, K. Oosterman. B. M. klas A: alle drie de wedstrij den Daisy, B. Verhagen, die de uitge loofde wisselbeker won. Zaterdagoch tend: 2. AU Weather II. C. W. Kist, Zon dagochtend: Soatterbrain, H. J. Wet- zer, Zondagmiddag: Never Mind II, H. J. Savonjje. Olympiajollen A: Zaterdagmiddag en Zondagochtend: 1. Zomerweelde, Koos de Jong, Zaterdagmiddag: 2. My Hobby. Joh, Dijkers, Zondagochtend: 2. Musta fa, J. Verkuylen. Zondagmiddag; 1, My Hobby. 2. Zomerweelde. Valkenklas: Zaterdagmiddag: 1. Acci- piter, J, C. Llchtcnauer, 2. Gall o Mme, A. van Kuyk; Zondagmiddag: I. Gall o Mine, 2. Bufra, N. van Buren, Zon dagmiddag: 1. Gall o Mine, 2. Bufra. NN 18 m2 klas A: Zaterdagmiddag; 1. Webster, A. de Vries. 2. Thetis, M. Tournier. Zondagmiddag: I. Red Devil, F. van Aalst, 2. Oehoe II, D, van Burgh, Zondagmiddag: l. Webster, A. de Vries, 2. Oehoe. Handicapklas: Zaterdag: 1. Stormnest, J. Verhoeff, 2. Rakkertje, G- Kasten. Boem, de eerste klap is gevallen. Aangeslagen zit het slachtoffer in de hoek. Het is Feijerfoord en de opdoffer werd uitgedeeld door Haarlem. Jammer vari die neder laag van de rood-wïtten, De Rot terdamse sportliefhebbers leefden al 'n beetje in de roes dat niet één Maasstad-club te slaan zou zijn. Voor deze Zondag is het echter bij De Vroet c.s. gebleven. Van de an dere fronten mets anders dan goed nieuws. Daar hebben we Sparta, kranig stukje werk door ADO, de club met de vleugel van ons Ne derlands elftal, met 2-1 te slaan. Daar zit muziek in. Xerxes dito. EDO werd hier het kind van de rekening. Verheugend zijn vooral de resultaten van de beide „Rot- terdam-Schiedamse" eerste klas- sers. Het oude Hermes DVS sloeg het „jonge" Zeeburgia en in de hoofdstad behaalde SW een goede overwinning op Vole wijekers. Naar onze verslaggever van het Mos veld meldde was het een prima wed* strijd, waarin SVV duidelijk toon de een klasse apart te zijn. Het was weer tik-tak zonder ophouden. En dan Neptunus. De knapen van de Abraham van Stolkweg hebben het abonnement op een goede start ook dit jaar blykbaar weer verlengd. Getuige het resultaat dat op Kcutrust tegen HBS (3-3). Derksen weer door Harris geslagen ESBJERG. Op de baan te Esbjerg (Jutland) werd Jan Derk sen opnieuw in de sprint döor we reldkampioen Harris geslagen. In drie ritten werd dit nummer be slist. In de laatste rit noteerde Har- ris 11.2 sec, over de laatste 200 mo» ter. v In een kllometerrit tegen het uurwerk werd Harris eerste met een tjjd van 1 min. 11 sec. Derksen deed er 1 min. 14 sec. over. Roodenburg heeft Alphen, dat op de eerste dag van de competitie de kampicensclub TYBB met 20 had verslagen, een nederlaag van 41 toegebracht, hetgeen na. het gelijke spel van 22 tegen Wassenaar voor de Roodenburgers geen onverdienstelijk resultaat is. HFC, de oude Haar. lemse club, begon niet bemoedigend met een gelijk spel van 11 tegen RKAW uit Leidschendam, Hllllnen schoot uit haar slof met de 6—1 op Tonegido bevochten. HBC kon het in Heemstede tegen Wassenaar niet bolwerken; zjj verloor met het oneven doelpunt (23)1 TYBB oogstte twee winstpunten door thulsapelend GSV met 21 de nederlaag tos te brengen. In de 3de klas B valt te vermel den de eclatante overwinning van BMT van 5—1 op Cromvliet. De BMT-ers zullen gedacht hebben: een goed begin is het halve werk, maar met dat al hebber, hun stad genoten de tweede nederlaag te pakken. De 3e Haagse vereniging in deze afd. VCS, trok. tegen GDA voed van leer met een zege van 41 en de Haagse politie HPSV, was niet bij machte Blauw Zwart uit Wassenaar de duimschroeven aan te zetten, integendeel, de Ha genaars verloren met 32. In afdeling C noteren wij twee gelijke spelen; LFC en Olympia deelden met 11 te Leiden de pun ten en RVC en Moordrecht brach ten het tot een 22., Westerkwar tier opende het seizoen met In Loos_ duinen Postduiven met 24 te verslaan en Laakkwartier zag VFG uit Vlaardingen door een. 12 ne derlaag de twee winstpunten ont- Tweede klassers Tweede klasse A OvermaasCVV 05 LeerdamDFC 14 Scöeverüngen—DCV 4—1 vue—Unitas 3—0 EBQH—UVS 8—2 Tweede klasse B ODS—HVV 2—1 Gouda—Coal 1—5 DHC—RFC 0—2 SUedrecnt—Quick 1—1 Fortuna.—Emma 3—0 WEST II Derde Klasse B FSV PretoriaTexas 51 BMTCromvliet 50 De HollandiaanVDL afgelast VCS—GDA 4—1 Blauw ZwartHPSV S2 Derde Klasse C LFCOlympia 11 Postduiven—Westerkwartier 24 LaakkwartierVFC 12 ONA—VIOS 1—6 RVC—Moordrecht 2—2 Derde Klasse D Leonidas—DHZ 2—8 HillesluisConcordia 10 EDS—DCL 3—3 Hoek van HollandSpartaan 23 HOV—VOC - 3—2 Derde Klasse E UrsusDe Mussehen 2—1 svw—Slikkerveer 2—1 CKC—Fluks 1—0 DubbeldamThe Rising Hope 32 ZwJjnd rechtPapendrecht l0 Vierde Klasse E SpoorwgkAmmerstolse SV 10 VDVLugdunum 13 Stolwijk-Belvédère 73 VELO—DUNO 4—3 PDKST. Lodewijk 41 "Vierde Klasse F BodegravenHaastrecht TelefoonDEH 22 SMVHermandad 58 SIOD—VEP 2—4 OudewaterFlorissant 34 Vierde Klasse G ZwerversDRZ 03 LekkerkerkExcelsior '20 2—1 Het Noorden—Puttershoek 41 StrijenRDM 10 Trahsvalis.Schoonhoven 10 Vierde Klasse H Oud-Berjeriand—Bolles 0—0 Germinal—Wit Rood Wit 6—3 Flakkee—DRL 3—2 DZBDDC 211 DJS—.Dindua 2—1 Vierde Klasse I PoortugaalAeolus 01 PFC—Steeds Volharden 1—3 VND—Dirksland 2—0 OWMartimt 01 HellevoetssluisHION 23 Res. Ie klas: Overm. 2—VOC 2 4—2: SW 2—HBS 2 10: Nept. 2—Sparta 2 0—1; ADO 2—Feu en. 2 1—0; RFC 2— HDVS 2 2—2 Res. 2e klas A* HW 2—SW 4 1—1; B: Sparta 3—HDVS 3 7—0; Nept. 3—Exc. 3 o—l: CW 2—DFC 3 0—1; Fe(jen. 3— Gouda 2 1—0. ADO 3—Xerxes 2 1—3; C. Feilen, 4—RFC 3 3—1; SVV 3—Eboh 2 1—2: Exc 2—Xerxes 3 2—0; de Mussehen 2—Leerdam 2 1—1; DFC 2—Spaxta 4 2—1. Res 3e klas C: VFC 2—DHC 3 4—2; HDVS 4—Schev. 2 2—3; D: Schev. 3— DHS 2 1—3, VFC 3—BEC 3 3—3; Fort. 3 de Holl 2 3—0; DHC 4—Exc. '20 3 0—1; E: DDC 2—VOC 2 5—1; DRL 2— Moordr. 2 1—2; St. Volh. 2—FSV Pret. 2 0—4; F: VFC 4—St Lodewijk 2 3—2; DCL 2—EDS 2 2—2, CW 4—CKC 2 3—1; Slikkerv. 2—Lekkerk. 2 5—0; Bolnes 2— Hillesl. 2 1—3. G. Dindua 2—HOV 2 0—4; Spart '20 2—DJS 2 1—1: Mart. 2—Flak- kee 2 2—2; Hillesl 3—VND 2 1—5; de Mussehen 3DHZ 3 05; H: Leerd. 3— HOV 3 5—4; CVV 3—Nept. 4 3—2; Her mandad 3Emma 2 12; It Coal 3 Overm 3 Coal 3 no.; DHZ t—SVW 2 2—3; Exc 4—RFC 4 2—0. ZaterdagmldclaBCompetitJe KNVB 3e kl A: Zwaluwen VDie Haghe 20 GSVD—Disser Boys 6—0, Quick Boys— Runsb. Bays 21. ARCExc. M. 42; B: Kozakken Bays—Exe P l—O; NSW Capelle 3—1; WGZ—Oranje Wit 1—0. ZWSH—SSSK 2—4; 4de kl. B, TOGH— RSM 3—0. RVA—Monster 0—1; C; Uni cum—GEB 1—1, WOR—Pelikaan 5—1; res. 3e kl. B. Zw Wit '26 2—Dato '33 2 2—4; Exc M. 2—ZNSH 2 1—2; SSSK 2 SKO 2 1—1 testExc. P 2—Koz. Boys Zaterdagmid dageompetltie afd. Rotterdam KNVB le kl.: HBSS—Bolnes 3—1, MFD—DVO '32 2—0, Spykemsse HVO 2—4, Zwaluwen R—PPEC 1—1, TSB—JGB 2—1; 2e kl. A: DOS "32—Vlaard. 1—6, Zuidla nd—Groen Wit H 8—1, WHR—Lafamo 0—1, Zwer vers—Wia 3—1; B: GGKZinkw. Boys 15, GrafaborRozenburg 13, Llber- tas-VW 30, De Nationale—RET 3—3; 3e kl. A: GGR—GTB 1—1, SVPS—GSV. Sero 19; B: InsulindeZuidzijde 52, MellssantProgress 21, RDMRPP 2— 1. SDV—Wit Rood Wit 5—1; C- Waalha venVarkenoord 2—5, Barendrecht HPV 6—1, GOZ—Tediro 4—1; D: Dread nought—Klaver Drie 10, Stedos Goudsw. Boys 2—11. VulcyonBVCB 13; res le kl. A: Hoogvliet 2DVO '32 2 2—4, Vlaard. 2—Zwal. V, 3 1—1, HVO ZZuidlard 2 1—5; B: RSM 2—HCSZ 2 7—1, GEB 2—TOGR 2 1—4, RWH 2— WOR 2 7—2, Capelle 2-Umcum 2 5—3; res. 2e kl, A: Exc. M, 3Zwal. V. 4 2—3, Sunlight 2—Gr. Wit R. 3 6—2, PSB 2—GTB 2 3—2; B: Zwal. V. 6—GEB 3 1—2: C: Bolnes 2—RET 2 1—4; D: ZBVH 2—TOGR 4 8—1; res 3e kL C: Zuidland 3—Vulcyon 2 9—1; E: Sunlight 3—Zwal. V. 6 2—6; G: ZBFH 3—TOGR 5 2—4. Afd. Rotterdam van de KNVB le kl. A; Schiebr-—Demos 5—1; Act.— HWD 15: Roekan jeSunr. 10; AVO— Progress 2—3; Noorderkw.—St. Hooger 01; B: Bloemh.—Eureka 00 gest.; Nestoro—DOK 1—2; Sat—HW3 0—0; Tediro—Nieuwh. 3—6; OVWico 7—2; C. Diiett.Nado V 1—5; GLZ—Barendr. 3—3; Ons HuisRoga l2; Peehv.Soag 2-1; RCR—USC 4—1; 2e kl. A; ASB- AVS I—0; ZVCDOH 4—0; LMO—ODI 5—1; B: Singelkw.TOGB i—1; Hurri canes—Hekel 1—0; Bell Boys—PKS 1—1; GVMDScb. Boys 2—1; C: SSAVR— Vierp. 3—1; PostefRKWIK 2—2; VoDrw SVDPW 1—1; RMI—WF 0—1; 3e kl. A: HCF—Croosw. 0—11; Luno—OHW 2—0; Varken.—WCR 1—0; B: Babbersp DCB 3—2: Korten,—Grifs. 2—2; R. Groen— RWB l—l; Sportv.—HBB 0—2; C: GRB DLB 33; RJBZuiderster o3; Ve- dero—SVO 2—5, West End—VIR 1—1; Res. le kl. A: Exc R 5Feijen. 5 21; RFC 5—Sparta 5 3^—1; Xerxes 4SVV 5 3—0; Overm. 4—CW 5 2—0; Bi Sparta 6Feijen. 6 55; S, Hope 2—Coal 4 5—1; SW 6—Nept. 6 2—4; VOC 3—Xerxes 5 04; C: HOV 4Leon 2 2—4; Progr. 2 CW 6 1—0; Sparta 7—slikkerv. 3 6—1; DHZ 4DCV 3 1—5; D: DHZ 5-Aeolus 2 7—2; Mussehen 4—DHS 3 3—3; SMV 3 —EDS 3 4—0; St Hooger 2—Spart- '20 3 3—5; E: DRZ 2—Schied 2 2—1; SFC 2— SVV 7 2—1; DHS 4—VDL 3 0—2; Exc. -20 4—Ursus 2 0—7; Fort. 4—Holl 3 1—5; F- FSV Pret 3—Germ. 2 3—1; WRW 2 —Hillesl. 4 1—2; Belv. 2—Poortug. 2 2—3; DCL 3—DEH 2 0—2; G: DJS 3— DZB 2 1—2; Hjon 2—O Beijerl. 2 2—3; NHS 2—DDC 3 2—2; USC 2—Siod 2 2—2; VND 3—Noorden 2 0—1; H: HWS 2— AVO 2 1—3; Pechv. 2Postel 2 3—0* Tranv 3—LMO 2 3—3; I: DKS 2— Schiebr 2 1—2; HWD 2—Sat 2 2—2; Floriss. 2—Soag 2 5—0; Sunr. 2—Dilett. 2 3—2 Hes. 2e kl. A: DCV 4—Exc. R 7 13; Nept. 7Coal 5 n.d.; Overm. 5 Feijen 8 3—1; Xerxes 6—Sparta 8 4—0; RFC 7—HDVS 6 2—1; B: DHZ 6— Feijen 9 23; Nept. 8—Leon. 3 30; Exc. R 8— VOC 4 2—1; RDM 2—CKC 3 7—1; Sparta 9Overm 6 44; C: R. Hope 4—Sparta 10 3—3; RFC 8—Hellev 2 8—2: Mart. 3— Exc. '20 5 31; Fort 5—VFC 5 4—3* Schied. 3—Holl, 4 1—6; St Volh 3— Siod 3 1—1; Ursus 3Hermand. 3 7I; E: Belv. 3—Paortug 3 9—0: Dindua 3— FSV Pret 4 4—1; Roga 2—PFC 2 4—0: F: Eureka 2Ons Huis 2 25; Wico 2— Demos 2 21; Zw. Wit 2—HWD 3 1—4: G: Bloemh. 3—Nestoro 2 1—6: Hurric. 2 Rockanje 2 1—5; Nado V 2—GVMD 2 2—2; H- AVS 2—ODI 2 2—5; Croosw 2 Voorw 2 1—0; TOGB 2—Radio 2 3—1; Res 3e kl A; DCV 5—Feijen. 10 3—2; HDVS 7—Exc. R. 9 0-2; RFC fl—Nept. 8 3—1; SW 3—Sparta 11 5—2; B: Nept. 10 —OVV 3 2—5: Coal 6—CW 8 1—2; VOC 5—RDM 3 0—10; C: Spart. '20 4—VDL 4 1—0; Holl 5—DHZ 7 1—5; EDS 4—HMesl 5 5—3; D: Germ. 3—St, Hooger 3 1—0; FSV Pret. 5—Mart. 4 8—0; SFC 3— Schied. 4 1—3; SMV 4—DRZ 3 3—5; E: St. Lod 3O.Beijerland 3 2—1; Hion 3 —Leon. 5 6—1; Mussehen 6—DZB 3 2—2; VND 4—DDC 4 U—0; RKWIK 2—HWD 4 5—1: Singelkw 2—USC 3 4—1; G: Roga 3—DOK 2 1—2; Sunr.3—Bolnes 3 2—8; AVO -3—Soag 3 0—1; H: LMO 3— RSB 2 3—2; Noorderkw, 2—TOGB 3 2—2; Tediro 3—Floriss. 3 8-3; I: Zui derster 2—ZVC 2 5—2; DOH 2-Dreadn. 2 1—3; VIR 2—DOK 3 2—4; Res. 4e kL A: VOC 6Feijen 12 0—4; HDVS 8— Spart. '20 5 5—1; Leon. 6—Xerxes 8 3—3; Exc R 10—SW 9 3—5: B: RFC 10- Leon, 7 3—3; SW 10—DHZ 8 1—2; C: Progr, 4Aeolus 4 1—8; VOC 7—Mus sehen 7 2—3; CW 10—Spart. '20 6 3—2; HDVS 10—SW 11 4—1; D: DHZ 9— Overm. 0 1—1; Spart, '20 7—Leon. 8 0—1; St. Hooger 4—Nept. 12 0—3; Coal 7 —Noorden 4 0-3; E: DHS 5—VDL 5 0—4; DRZ 4Nept. 13 gest.; RKWIK 3 SFC 4 40; Dindua 4Schied 5 8—0; Exc. '20 7—Singelkw 3 0—12; F: DHL 4 —WRW 3 6—0; Teief 2—DJS 5 5—1 gest.; RDM 4—HOV 6 2—2; G: Siod 4— Flakkee 4 1—2; St, Volh. 4—Germ. 5 3—1: EDS 5—DEH 4 4—4; H: Hillesl. 6— PFC 3 1—6; Transv. 4DRL 5 2—0; I: Bolnes 4—DCV 6 2—1; CKC 4—HOV 7 2—1; DCL 5—DRL 5 1—5; J: HOV 8— DHZ li 0—10; USC 4—Hellev 3 1—0; Bhjd 2Noorden 5 70; Slikkerv. 5 Tediro 4 2—1; K: Babbersp 2—RKWIK 4 7—0; SVO 2—SVDPW 3 1—0; NadO V 3 —RCR 3 3—1: VFC 6—Dernoa 3 2—1; L: TOGB 4—Act 3 3—1; DKS 3—Wico 3 1—1; M: GVMD 3—Postef 3 3—3: Slik kerv. 6—Pechv 3 7—0; ODI 3—Dilett, 3 2—0; N: Bell Boys 3Ons Huls 3 7—3; Nestoro 3Rockanje 3 03; RWB 2— Luno 2 20; O: Abbenbr. 2Hion 5 6—1; Zuiderster 3—LMO 4 3—0; P: Te diro 5—Nestoro 4 10—1; DOZ 2—HWS 4 7—2; Q- AVS 3—Hurricanes 4 5—5; ODI 4Rcga 5 2R: DOZ 3—DCB 2 1—5; HBB 2—Hagero 2 3—2; S: HCF 2—West End 3 nd; Grijs. 2ASB 3 2—1; Luno 3—Ziuderster 4 2—5; T: DLB 2—ZVC 3 13; Voorw. 3Varken. 4 6—3; Vet.afd. A: Coal—Aeolus 9—6; B: Xerxes— „Excelsior R 03 KORFBALUITSLAGEN Rotterdamse Korfbalbond. Eerste klas se: A: Velox 3De Overkanters 2—9; Ons Huls 2—Wion 2 04; Rozenburg 3— De Spartaan 011; B: Spangen 3Ons Huis 04; Actief 2De Overkantera 2 51; Sperwers 2De Spartaan 2 4—2; Succes 2Charlois 2—7. Tweede klas: A: Actief 3—Sperwers 3 3—1; De Overkanters 3—Spangen 4 1—4; USV—Trekvogels 2 1—3; Wion 3— Het Zuiden 5 1—5; B: PoortUgaal 2— Eureka 0—3; Barendrecht 2—Velox 4 53; Charlois 2—Unicum 2 11. Derde klas; A: Trekvogels 3—Ons Huis 3 4l; Sperwers 4—Het Zuiden 6 n.g.; B: De Overkanters 4Succes 3 3—1; De Spartaan 3—Eureka 1—3; C.: Schie dam 2—Unicum 3 11—1; USV 2—Wion 4 3—1. Jeugdafdeling; ChaTlols—De Overkan ters 41; Het Zuiden—Eureka 7—1; SperwersActief 04; RozenburgWion 2—3. KON. NED, KORFBALBOND Zuid-Holland: Eerste klas: HKV— OSCR 9I; Ons EibernestDeetos 6—6; Spangen—Achilles 4—8; Het Zuiden- Gymnasiasten 74. Tweede klas: A: Velox—Actief 7—3; Deetos 2—Rozenburg 73; Gymn, 2 Ons Eibernest 2 52; Barendrecht Quick 0—11; B: Unicum—Ready 1—3: Fluks—Spangen 2 7—2; DKC—Het Zui den 2 5-4; HSVAlgemene 44. Derde klas: A: Gymn. 3—Poortugaa! 07; MerwedeRegenboog 33; Quick 2 Zwervers 06; Velox 2—Deetos 3 2—8; B: AvantiSperwers 2—2; Zwervers 2— TOV 03; Deetos 4—Het Zuiden 3 5—6; Phoenix—Hou Stand fr—2; C; Algemene 2—DKC 2 10—1; Rozenburg 2—Die Haghe 1—14; Achilles 3Schiedam 5—3; Raven —HKV 2 5—9; Rood Wit—HSV 2 0—6; D: HKV 3—Vic. Orientis 2 4—2; Succes— Zuiderkwartier- 14; Die Haghe 2— Olymplaan 2 2—5; Wion—Achilles 2 4—2. nemen, Ona, de kampioenselub trok tegen Vlos ten-strgde-,-en -de1 Gou wenaren kwamen met 10 zege vierend uit de strijd te voorschijn. Te Gorcum ontving in afdeling E SVW Slikkerveer, die het vorige seizoen als no. 2 op de ranglijst was geëindigd. Het ls daarom een aar dig succes van de Gorcummera, dat zjj met 21 van hun sterke tegen standers hebben gewonnen. Met 4 punten uit twee wedstrijden kunnen de SVW-ers van een goed begin spreken.* CKC zorgde in Capelle n.d. IJs- sel voor een goede verrassing door de Dordtse kampioensclub Fluks met het enige doelpunt van de wed strijd een nederlaag te-bezorgen. Gaan de Dordtenaren op deze weg voort verleden week verloren zij op eigen veld met dezelfde cijfers van SVW dan ziet het er niet rooskleurig voor hen uit. Dubbel dam kreeg Rising Hope op bezoek en boekte met 32 zijn tweede overwinning in successie. En dan tenslotte nog Zwijndrecht—Papen drecht. Zwijndrecht, dat met een gelijk van 22 tegen de Mussehen was gestart, kwam nu met een overwinning uit de bus, die het door moeizame arbeid heeft verkregen. Het bleef Intussen maar met één doelpunt. LeonidasDHZ 28 De wedstrijd tussen Leonidas en DHZ zou men de wedstrijd van mid denvoor Van Dijk kunnen noemen. Want deze speler was zeker de ster van het veld, h|j speelde een zeer mooie en gave partg en nam niet minder dan 7 doelpunten voor zijn rekening. In de eerste 5 minuten was Leo nidas iets sterker en zij nam al spoedig de leiding door een doel punt van rechtsbuiten J. v- d. Hulst uit een voorzet van de linksbuiten. Langzamerhand werd DHZ echter sterker en reeds spoedig maakte middenvoor Van Drjk er 11 van. DHZ kwam er steeds meer In en speelde een zeer sterke partij, waartegen Leonidas niet opgewas sen bleek. Nog voor de rust voeg de Van Dijk 3 doelpunten aan zijn eerste toe, zodat de rust kwam met de stand 14. Na de rust ging het spel in het veld vrijwel gel|jk op, doch de aanvallen van DHZ waren veel gevaarlijker en vooral midden, voor Van Dijk bleek niet te houden. Hij voegde nog 3 doelpunten aan zjjn score toe, daarmede de stand op 17 brengend, B|j een uitval van Leonidas belandde de bal tegen de paal en deze-kon vervolgens in het doel worden gewerkt (27). De rechtsbuiten van DHZ maakte ten slotte het achttal vol. FSV PretoriaTexas 5-1 De wedstrijd begon In snel tem po en de aanvallen golfden snel op en neer. Brj een doorbraak van de middenvoor van Texas werd deze door de rechtsachter van Pretoria gehinderd, waarvoor de scheids, rechter een strafschop toekende, die door de middenvoor in een doel punt werd omgezet (01). Na dit doelpunt viel Pretoria vinnig aan en voorgl de linksbuiten was zeer actief. Het was deze speler, die met een vleugelschot de gelijkmaker scoorde (11* Nog voor de rust gaf de linksbuiten van Pretoria z|jii club de leiding (2—1). Ondanks zware tegenwind bleef Pretoria ook na de rust sterk aan vallend spelen en. Texas moest met man en macht verdedigen. Nadat de linksbuiten van Pretoria ook het derde doelpunt voor z|jn rekening nam (31) zakte het spel van Texas geheel in en Pretoria had geen moeite, t de voorsprong tot 51 op te voeren. HOV—VOC 3—2 HOV had voor de rust het beste van het spel, maar door stug ver dedigen van de achterhoede van VOC, waarin stopperspil Gr|jseels ontbrak, slaagde men toch in de felle aanvallen van HOV te stop pen en de stand tot de rust blank te houden. ,HOV- had in 4?ze perio de echter een kleine voorsprong wel verdiend. De tweede helft gaf het zelfde spelbeeld te zien. HOV Vas steeds iets sterker, maar aan de juiste richting van de schoten mankeerde het nog. Plotseling kreeg de voor hoede van de thuisclub net echter te pakken en binnen 5 minuten slaagde zij erin een vorsprong van 30 te nemen, resp. uit een doel- worstel'mg, een goed doelpunt van middenvoor Verstappen en een mooi schot van linksbuiten Groene, boom. VOC zat niet b|j de pakken neer en ontketende enige zeer goe de aanvallen, waaruit ongéveer 20 minuten voor het einde van, der Helm de achterstand kon verklei nen {13). Vl'ak hierna maakte de Groot met een mooi schot er 23 van. Met nog 10 minuten te spelen kwam VOC fel opzetten, maar de tijd bleek te kort om nog een gelijk spel te bereiken, HOV won derhal- verdiend. Hoek van Holland Spartaan 21 Spartaan had van de eerste mi nuut af het spel volkomen In han den. Met de wind in de rug demon streerden de Rotterdammers een groot technisch overwicht, waarte genover Hoek van Holland slechts ■>et enige uitvallen het spel enkele alen vermocht te verplaatsen. >or doel gekomen hielden de aan. illers van Spartaan het spel te -cort en verschillende kansen wer den door slecht schieten verzuimd. Eenmaal kroop het doel van Spar taan door het oog van de naald, toen de snelle linksbuiten Boom opbracht en keurig inschoot. Doel man de Wolf redde echter schitte rend, Spartaan behield over het al gemeen het initiatief, maar tot doelpunten kwam het in de eersta helft niet. Na de rust gaf Spartaan weder om de toon aan. De spelers van H. van Holland wierpen zich echter met grote geestdrift in de strjjd en. ten slotte gelukte het van Balen da score te openen (10). Even daar na kwam Martinot van Spartaan in botsing en moest het veld ver laten. Invaller van Ona ten deed het goed en uit een voorzet kopte v. d. Hatert de gelijkmaker in het net (1l). Hoek van Holland geraak te uitgespeeld en Spartaan kon daardoor meer in de aanval komen. Toch kwam de overwinning aan Hoek van Holland, want 1 minuut voor het einde kregen de gastheren een hoekschop te nemen, waaruit Boom met een kopbal het winnende punt scoorde f2—1). EDS—DCL 3—1 In deze plaasteljjke ontmoeting hebben de gastheren DCL de twee de nederlaag toegebracht. De thuisclub nam de leiding door van een vrije schop een dankbaar ge bruik te maken. Nadien kreeg DCL een strafschop toegewezen, die de gelijkmaker tot11 gevolg had. Intus sen viel EDS wederom een vr|je schop ten deel, waaruit ook nu weer een doelpunt ontstond, dat de aanvoerder voor z|jn rekening nam. Een kwartier voor het einde van de strijd maakte de linksbuiten van E.D.S. aan alle onzekerheid een eind door na een goed aangeven van de bal de eindstand op 3—1 te brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6