De Kozakken-Boys maken een goede entree Radio-program ma Om 't kampioenschap van Rotterdam Accoprd binnen een uur SPION IN DE KLEM door James M. Fox SCHEEPVAART Maandag 19 September 1949 Zwaluwen hersteld van nederlaag Ondanks de regen, die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag is gevallen, zijn de wedstrijden van de Zaterdagmiddagvoetbal toch doorgegaan. En ook de striemende regen, die bij de meeste wedstrij den tijdens de tweede helft viel, was geen reden om er mee op t houden, K oza hken-B oys Excelsior P. 10 Excelsior uit Pemis trok naar Werkendam om daar de ongesla gen kampioen van de 4de klas D, die naar de derde klas is gepro moveerd te ontmoeten, De Ko zakken Boys hebben zich kranig gehouden, maar het moet gezegü, Excelsior was niet bijzonder op dreef. Onze stadgenoten waren direct na het begin in de meerderheid, zonder echter tot doelpunten Ce kunnen komen. Na een half uur spelens kwamen de Kozakken Boys gevaarlijk opzetten en met goed open spel kwamen zij vele ma len voor doelman Jonker te staan, die zich in de eerste helft staande hield. Na de hervatting was het een gelijk opgaande strijd, maar Ko zakken Boys waren geestdriftiger en dit heeft tenslotte de doorslag gegeven, want na moeizame strijd gelukte het de ontvangende vere niging het enige doelpunt van de wedstrijd te fabriceren. Het was een forse, maar eerlijke ontmoe ting, die de Werkendammers de overwinning heeft gebracht door hun grote vasthoudendheid. TOGRRSM 3—0 Heeft TOGR haar openingswed strijd van Monster met 20 ver loren, ditmaal op eigen terrein spelend was zy gelukkiger en versloeg RSM met 30. Laatstge noemde was de eerste 10 minuten ongetwijfeld het meest in de aan val en zij kreeg enkele goede kan sen om de score te openen. Zo heel veel krachtsverschil was er niet, indien men met de gehele speeltijd rekening houdt. Een feit is echter, dat RSM voor de rust de toon aangaf. Niettemin opende TOGR in de eerste helft de score door haar linksbinnen Klem jan. Het bleek na de hervatting, dat de verdediging van RSM niet zo bijzonder op dreef was en daarvan profiteerde de voorhoede van TOGR door haar voorsprong tot 20 op te voeren. Wederom was Kleinjan de maker van het doel punt. Molendijk, TOGR's midden voor, zorgde voor een eindstand van 30, Het is geen wedstrijd ge worden van hoogstaand spel. In dien de voorhoede van RSM over een behoorlijk schot de beschik king zou hebben gehad, dan. ZwaluwenDie Haghe 2-0 Het is te Vlaardingen thans een overwinning van 20 voor de Zwaluwen geworden. Het geluk was evenwel niet met die Haghe, want enkele malen brachten lat en palen redding voor de Zwaluwen. Uit een hoekschop op het doel van Die Haghe genomen, kopte de linksbuiten van de "Vlaardingers fraai in. zodat de Haagse doelman zijn net doorboord zag. (1—0). De gasten gaven goed samenspel te zien en het doel van de Zwaluwen verkeerde nogal eens in gevaar, maar het_ schieten liet nogal te wensen. Uit een goede voorzet van links kopte de middenvoor van Die Haghe verdienstelijk in, doch het was de deklat, die succes in weg stona. Een te sterk opdring#; van de Haagse verdediging was oor zaak, dat de voorhoede van de Zwaluwen met haar uitvallen ge vaarlijk was en de rechtsbuiten, Bergwerf, slaagde er dan ook in/de voorsprong van de vogels tot 2— 0 te vergroten. De tweede helft gaf minder goed spel te zien en of schoon de thuisclub meer in het of fensief was dan haar tegenstandster bleven verdere doelpunten uit. ZWSFISSSK 2—4 In een snel gespeelde wedstrijd hebben de mannen uit Klaaswaal kans gezien de beide punten uit het vuur te slepen. Reeds na drie mi- MAANDAG 19 SEPTEMBER HILVERSUM I: 19 00 Nieuws; 19.28 Boekbespreking; 10 30 Actualiteiten; 19.45 Landbouwrubriek; 20.00 Nieuws; 20.05 Proloog- 20.15 Gramofoonmuziek; 21.20 Causerie over Israel; 21.30 Ver zoekprogramma; 22.15 Strijkkwartet; 22,45 Avon do verdenking; 23.0D Nieuw»; 23.15—24.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM 13: 1B.QC1 Gram. muziek; 19,20 Causerie over Staatspensiemnering; 19.35 Mannen z angve r etuglüg; 20.00 Nws.; 20.05 Actualiteiten: 20.15 Sextet; 20.50 ..De Ducdalf"; 21.20 Cabaret; 21.40 Rede door Koos Vorrink; 23.00 Nieuws; 23.15—24,00 Grair.muziek. DINSDAG 20 SEPTEMBER HILVERSUM I (KRO)7.00 Nws; 7,18 Ochtendgymnastiek; 7.30 Koormuziek; 7.48 Morgengebed; 8.00 Nws; 3.18 Gr.pL; 0.00 Lichtbaken- 9,25 Omroepkamerork.; 10.00 Voor de kleuters-, 10.16 Concert (Gr.pl.); 11.00 Gr.pL; 11.30 Als de ziele luistert; 11.40 Zang etj. piano; 12.00 An gelus; 12.03 Concert; 12.30 Land- en tuinbouw; 12.33Nationaal prog.; 14.00 Omroep a capellakoor; 14.30 Onder ons; 15.00 Metropols ork.; 15.25 Gr.pl.; 16,00 De Zonnebloem; 13.30 Ziekenloï; 17.00 Na schooltijd; 17.15 Lang zullen ze le ven; 17.45 Reg. uitz.; 18.00 Amusements- ork.; 18.20 Sportpraatje; 16.30 Reg. Uitz. HILVERSUM I: 19.00 Nwb; 19.15 Amvt- aementsork.; 1B.3Q Dit ia leven- 19.45 Keg. uitz.; 20.00 Nws; 20.05 De gewone man; 20.12 Mysteriespel; 22.36 Actuali teiten. 22.45 Avondgebed; 23.00 Nws; 23.1524.00 Avondconcert. HILVERSUM -Us 7.00 Nws; 7.15 (AVRO) Gram, muz,; 7,50 Dagopening; 8.00 Nws; 8,15 Gr.pL; 8.55 Voor de vrouw; e.OO Herh. hersengymnastiek; 9.30 Waterstanden; 9.35 Aubade; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Arbeidsvitaminen; 10.60 Kleutertje luister; 11.00 Sopraan en. piano; 11.30 De Wekker; 12,00 Metro- pole ork.; 12.30 Land- en tuinbouw ;12.33 Nationaal prog.; 14.00 Met naald en schaar. 14.30 Radio matinee; 16.25 Van Palestrine tot Pijper; 16.40 De School bel; 17.00 Kinderkoor; 17,20 Maria Za- ttiora en ork.; 18,00 Nws; 18.15 Tom Erich- 18.30 Skymasters. HILVERSUM II: 10.00 Paris VOUS pat- Ie; 18,05 Droommuetek; 19.30 Gevar. prog.; 20.00 Nws: 20.05 -In het radio zoeklicht; 20.20 USO; 2L15 Luchtig prog.; 21.46 De Speeldoos; 22.05 BultenL overzicht; 22.20 Frans cabaret; 23.00 NWS; 23.15—24.00 Amusementsmuziek. nuten had de rechtsbuiten van S.S, S.K., de jeugdige Witte, succes met een hard schot, (0—1). De thuis club zette hierna een. serie aanval len op, met het gevolg, dat rechts buiten Faake met een schuiver de gelijkmaker scoorde (11), Er ontspon 2ich een felle strijd om de leiding, en die viel in het voordeel van de Klaaswalers uit. Door gro te doortastendheid en schotvaar digheid werd nog voor de rust de stand op 1—3 bracht. In de tweede helft zetten Z.W.S. H. direct'het offensief in, maar de aanvallen waren te doonastend om de achterhoede van SB.S.K. wer kelijk in gevaar te brengen. Het succes kwam tegen aller verwach ting in aan de andere kant, toen rechtsbinnen. Baldé doorbrak en de voorsprrong van2'n vereniging ver grootte. (14); Alle aanvallen van de thuisclub bleven zonder resul taat tot een paar minuten voor het einde rechtsbuiten Faake uit een voorzet met een kopbal de achter stand van Z.W.S.H. verkleinde. (2-4). Unicum.GEB 11 Unicum en GEB die beide met een overwinning zjjn gestart, moes ten zich ditmaal met een verdelen van de punten tevreden stellen door het gelfoke spel 11, dat zij hebben bevochten. Dadelijk na de aftrap ontwikkelde zich een gelijkopgaan- de strtfd met een niet onbelangrijk windvoordeel voor Unicum, Na 20 minuten spelens kreeg de midden voor van GEB een goede kans om zijn vereniging de leiding te geven, maar alleen voor de doelman van Unicum staande, schoot hy de bal recht in dieng handen. Even daarna ontstond er een schermutseling voor het doel van de lectriclteitsmensen, waaruit de middenvoor van de gast heren kon scoren (10). Een kwar tier na de rust zette GEB een felle en mooie aanval op, waaruit de middenvoor van GEB een goed doel punt maakte (11). Vijf minuten hierna moest de linksbinnen van GEB wegens een enkelblessure het veld verlaten. Daar GEB deze mid dag met drie elftallen moest aantre den, was er geen reserve aanwezig, zodat zij met 40 man verder de strijd moest voortzetten. Er werd echter door geen van de partijen meer gedoelpunt, zodat beide ver enigingen een punt hebben ver speeld. WOR—Pelikaan '5—1 In een wel snelle, maar geen mooie wedstrijd heeft Pelikaan zfln tweede nederlaag te slikken gekre gen. Het eerste doelpunt verraste de doelman van Pelikaan. Een snel le ren van de rechtsbuiten van WOR besloot deze met een onver wacht hard schot in de linker-be- nedenhoek. De gastheren bleven aanvallen en uit een voorzet van rechte kopte de middenvoor in eer zeer moeilijke positie staande on houdbaar in. Tot-aan de rust bleef het 2—0 voor WOR, - Kort >*n ar de" rus toen de thuisclub aanviel,- greep de achterhoede van Pelikaan onvoldoende in en daarvan maakte de middenvoor van WOR dankbaar gebruik om door te zet ten en tenslotte het derde doelpunt voor zijn vereniging te maken. Het vierde doelpunt kon ook op reke ning van de weifelende verdediging van de gasten worden gesteld en het vyfde doelpunt nam de linksbui ten voor zijn rekening, toen hij ln vrye positie staande geen moeite had de vijandelijke doelman te pas seren. Tegen het einde van de strijd slaagde Pelikaan er toch nog in de eer te redden, zodat het eindresul taat een zege van 51 voor de WOR'ers werd. AFD. ROTTERDAM Evenals op de eerste dag van Öe Za- Gistermiddag werden er In de Oude Plantage wielerwedstrijden gehouden om het kampioenschap van Rotterdam voor amateurs, nieuwelingen en A, en B. juniores, die onder leiding stonden van de Rotterdamse Leeuw» In de wedstrijd voor amateurs waren 38 renners gestart, welke 92 ronden moesten rilden. Reeds spoedig na de start wss hel N, Verheul, die het pelo ton verliet en 13 sec. voor de groep kwam Inmiddels waren het Blokzijl on Dorst, die Wegsprongen en aansluiting wisten te krijgen met Verheul. Deze drie vergrootten hun voorsprong met elke ronde. Blokland, Fynnaart en Oos- terbaan lieten de groep achter zich en deze drie renners sloten zich bij de uit loper» aan. De kopgroep bestond nu uit de renners Blokzijl, Dorst, Fynnaart, Blokland en Oosterbaan. De groep volg de op 45 sec, Na 20 ronden kregen deze 5 renners aansluiting met het peloton, waardoor zij met een ronde voorsprong op kop gingen. Blokland waa terugge vallen wegens een lekke band, maar Van Beek en Van Arkel hadden zich. nu bij de leiders gevoegd. Een lange periode van rustig ronddraaien brak aan, maar in de 54ate ronde was het Alblas, die een kans waagde, doch deze mislukte. Toen er,nog 34 ronden te rij den waren, schudde Geluk de groep var. zich af, doch -Blokzijl, Versluis en Breedveld gingen spoedig met hem mee en deze 4 slaagden er 13 ronden voor het einde ln de overige renners te dubbelen. De uitslag werd: 92 ron den in z uur 37 min: 1. J. Blokzijl, Rot terdamse Leeuw, kampioen, van Rot terdam. 2, op 1 ronde: F. Versluis, K. L., 3. A. Geluk, FeJjenoord. 4. J. Breed veld, Apollo, 5. N. Verheul, Rotterdam. Nieuwelingen: 40 ronden 1 uur 4 min. 25 sec: 1. F, v. d. Vaart, R. L., kam pioen van Rotterdam, 2. W. Verhoeven, R. L., 3. J. Wervers. R. L4. N. Leef- lang, Pedaalridders, 5. J. Blakztfl, RL. 6. J. de Gans, Pedaalridders. A. juniores: 28 ronden, tijd. 46 min. 59 sec.: 1. J. Verhoeven, Pedaalridders, kampioen van Rotterdam, 2, C. Klein, Apollo, 3. A. Berkhout, 4. J. v. d. Lelie, 5. W. den Outer, allen R.L. B juniores: 15 ronden tijd 29 min. 50 sec.: 1. R, Wiedauw, Pedaalriddeis, kampioen van Rotterdam, 2. C. Ouden aarde, 3, Van Drlel, belden Pedaalnd- ders, 4, Hoogstede Apollo, 5. J. Bol, Feljenoord. Militaire voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken AMSTERDAM. "Woensdag- avond, 21 September zal in het Olympisch Stadion de militaire in- terlandvoetbalwedstryd Nederland' —Denemarken worden gespeeld. De opstelling van de Nederland se ploeg luidt: Doel; Dumernit (BW). Achter: Kammeijer (Re Quick Gr.) en Veldkamp (Friesland). Midden: Schenk (Sparta), van Tuijl (Eindhoven) en Roubos (Em ma) (aanvoerder). Voor: Heijster (fï-DVS), v. d. Hoeven (Neptunus), Lommen (WV), J. Kolkman (Go-Ahead) en v. d. Ruit (Volewijckers). Franse competitie PARIJS. De uitslagen van de wedstrijden in de oarste Franse di visie luiden: ReimsLens 50; Rijssel—Bor deaux 42; Marseille—Straats burg 23; SochauxSe te 8— i MiceToulouse 05; Saint Etienne Nancy 35; MontpellierRen tes 56; MetzRoubaix 2—2; Stade FrancaisR. C. Paris 21; De stand in bet klassement is thans als volgt: 1) Ryssel; 10 punten; 2 en 3 Sochaux en Toulouse: 8 pnt.; 4, 5, 6 Bordeaux."Nancy en Roubaix: 6 pnt.; 7, 8 Straatsburg en Reins; 5 pnt.; 9 tjn. 15 Lens, Marseille, Nice, R. C. Paris. Retines, Sete Stade Francais; 4 pnt; 16,17 Mont- pelHer en Saint Etienne; 3 pat. PRAAG. Zatopek won tijdens de Masaryk-athletiekwedstnjden. te Vitkovice de 10.000 meter in de schitterende tijd van 29 minuten 38.8 sec., waarmede hij slechts 10 seconden boven zijn beste persoon lijke prestatie bleef van 29 min. 28.2 sec., toentertijd een wereldre cord. Heino verbeterde onlangs dit wereldrecord met precies 1 secon de. tert 'dagmlddageompetitfe van de afdeling Rotterdam, is er in de eerste klas slechts een gelijk spel te vermelden, nl. Zwaluwen R—PPSC I—1. JGB, dat de vorige week op eigen terrein van MFB met 31 heeft gewon nen, kon het tegen TSB niet bolwerken en ging thans met 21 ten onder. Voor de rust kwam geen der partijen tot doelpunten, maar direct na de hervat ting maakte TSB door middel van haar rechtsbinnen, Nas ate pad, die de bal fraai inkopte, het eerste doelpunt, J.G.B. beantwoordde dit doelpunt di rect daarop met een tegenpunt, zodat de schaal wederom in evenwicht was gebracht. Het scheen dat de doelpunten goedkoop zouden worden, want binnen de 10 minuten, was het van een blanke Biand 21 geworden, aangezien TSB's middenvoor. Boon, zijn vereniging we derom een voorsprong gaf, die zij niet meer heeft afgestafin. TSB heeft nog wel meermalen de weg naar het doel gevonden, doch er moesten enkele doel punten warden geannuleerd. JGB, dat de strijd met een snel tempo was be gonnen, bleek tenslotte toch niet tegen Onmiddellijk nadat de tankboot Mitra het bouwdok bij WiUon- Fyenoord ftbd verlaten stoomde de steepöoot Drydock L van "Wilton het pro te bassin binnen met de bok Condor achter zich ln welks takels een stalen constructie mel een gewicht van 50.000 kg. bengel- de. Het was het onderstuk van een n-ieutoe scfreepsbcnuuJcraan, die op de kade van het boutudoïc werd geplaatst en dienst zal doen by het heffen van zwarekevoren door de lassers in elkaar,'gezette onderdelen van-h'et-motortankschip Scherpendrecht, waarvan*binnenkort, in'het "bouuldok de kiel zal toorden gelegd Westerse gemeenschap benoemt defensie- commissie WASHINGTON. De uit de ministers van Buitenlandse Zaken van twaalf landen bestaande Raad van het Atlantisch Pact heeft Za terdag de vorming gelast van een commissie, die de militaire maatre gelen moet' nemen voor de verenig de defensie van het Atlantische ge bied. Deze commissie zou bestaan uit de ministers van Defensie der twaalf landen. Uit een. gepubliceerd communi qué blijkt, dat Groot-Brittannië» Frankrijk en de V.S. als leden van een „permanente groep" van deze militaire commissie een belangrijke rol zullen spelen in de unificatie van de Westelijke verdediging in het paa gepromoveerde TSB te zijn op gewassen. SpijKenlsse was de enige thuisclub, die een nederlaag leed en wel tegen H.VO, dat met 2—4 zegevierde en daar door haar eerste overwinning boekte. DVO "32 zet het seizoen niet al te best in. want ook haar tweede wedstrijd kwam haar op een nederlaag te staan, die MFB haar (20) toebracht. HBSS stuurde Bolnes met de kous op de kop naar huis toe. (3—1). het kader van het Atlantisch ver drag. Door hun deelneming aan de Wcsteuropese regionale „planning group" zullen en kunnen de V.S. van nu af aan „actief deelnemen aan het maken van plannen voor de verdediging van West-Europa." Voor zover het Atlantische bond genootschap eeh hoofdkwartier no. dig heeft, zal dit in Washington gevestigd zijn. Deze stad zal ook de zetel van de „permanente groep" herbergen. De hele overeenkomst kwam binnen een uur tot stand. M 16 Stroomvoorziening in Amsterdam gestoord AMSTERDAM. Door een. defect aan een der hoofdspannïngskabels viel Zaterdagavond om 10.40 uur in de zg. Haarlemmermeerbuurt van Amsterdam-West ln alle straten tus sen het Hoofddorppleln en het Su» rinameplem de electrische stroom voorziening uit Niet alleen bleven de huiskamers en de straten van verlichting verstoken, ook de trams konden niet verder rijden. De ra dio's vielen uit en de ter ere van de juist geopende nieuwe brug bij de Overtoom in volle gang zijnde kermis 3topte voor zover zy afhan kelijk was van electrische stroom. Nog voor middernacht flitsten de lichten in de helft van. het gedu peerde district weer aan. dank zU omschakeling op een andere kabel. u Ik schraapte een baard van twee dagen, van mijn mannelijke kaken, bekeek het resultaat voldaan in de vergulde Louis XV-spiegel en wan delde terug naar dé Benedenver dieping. De sigarettenvoorraad was waar ik die verwachtte, namelijk achter een paneel onder de toon bank van de garderobe; zo'n slot dat je met een nagel los kunt kra gen. Ik leende een paar pakjes Chesterfield, een paar boekjes met lucifers en een gehavend oud num mer van het rSpicy Lovestories Magazine", dat ik ontdekte achter wat vrouwenprullen. Daarmee trok ik me terug naar dé veranda en vond een redelijk comfortabele schommelstoel op een beschaduwd plekje. Niemand stoorde me in mijn rust, behalve een bakkersauto uit Tarry- town, tot een paar uur na de lunch, toen tot mijn dommelende oren vaajrhet geluld van een flets op de parkeerplaats naast de zij-ingang tot me doordrong. Vijf minuten la ter klikten er vlugge hakjes op de veranda, die uit de hoofdingang kwamen. Ze stonden vlak achter mijn stoel stil. Ik draaide mijn hoofd om en trok één zwaar, loom ooglid op. Dit meisje waa midden twintig, vol slank in een lichtblauwe trainings broek en een dunne kanariegele pullover, die het gezelschap van een bustehouder met minachting zou hebben afgewezen. Glanzend platinablond haar golfde in twee watervallen over haar maoïgevorm- de schouders. Haar blote, room kleurige armen had Ze stevig in de zij geplant en baar grote, donker blauwe ogen hadden de vechtlustige uitdrukking van die van een jonge terrier. Ik maakte een trage hand beweging en zei met inspanning: „Hall o J" „Ik vind het maar brutaal om mijn vak open te breken en mijn spullen te stelen," zei ze wrang, „Kaffer!" Ik vlijde mijn hoofd weer ge makkelijk neer. „Je grieft me, schatje," merkte ik niet onvrien delijk op. „O ja? Nou, geef me dan maar eens gauw veertig spie voor die si garetten die je gejat hebt." Ze greep plotseling -naar het tijdschrift OP mijn schoot en dus pakte ik haar hand beet en trok haar achterover op de leuning van mijn stoei, zodat re over mijn knieën lag. Met mijn duim hield ik haar hand zo stevig vaat, dat ze zich niet kon bewegen zonder zich werkelijk pijn te doen. Rijpe, warme aardbeienrode lippen waren binnen het bereik van de mijne, dus deed ik viermaal wat van mij verwacht werd, maar vlug en speels en toen zette ik haar weer rechtop. Een paar seconden stond ze me aan te staren, diep beledigd en bevend van woede en toen pro beerde ze me een klap te geven. Ik dook opzö en ze raakte bet linnen van mijn stoel. „Ttt," deed ik vermanend. „Wat een drlftkopjel" „Ach, rotventZe hijgde en werd donkerrood; van ergernis' kon ze geen woord uitbrengen. Een lange, koffiebruine Cadillac kwam van de hoofdweg de oprij laas inrijden en begon op honderd meter afstand muzikaal te toeteren. Het meisje zag de wagen, wierp het haofd woedend in de nek en. haar. hekjes klikklakten snel over de ve-- randa terug in het huis. Sardoni chauffeerde zelf. Hij stop te voor de veranda en maakte een vaag gebaar in mijn richting ter wijl hij naar de deur liep. „Wilt u misschien meegaan naar mün kan toor, meneer Adler?" nep hij. Traag geeuwend stond ik op en volgde hem langzaam naar het souterrain, waar hij een deur voor me ontsloot en het licht aandraaide terwijl hy me volgde. Het was een klein, vierkant vertrek, dat met zware viltschermen langs alle mu ren geluiddicht wae gemaakt en m oen nogal strenge stijl gemeubeld was met een recht eiken bureau, vier leren clubfauteuils en een mo derne Remington safe. Voor een Italiaan zag hij er niet slecht uit, een keurig verzorgd uiterlijk en een beschaafde stem, aï kleedde hij zich een beetje te opzichtig geruite overhemden en bijpassende dassen irriteren me altijd en hij ging op een rustige, bijna languissante ma nier recht op zijn doel af. „Aardig kindje hebt u daar boven lopen," merkte ik beleefd op. „Hoort die OaL. tot de samen zweerders?" Hij schudde het hoofd, .,U bedoelt onze garderobejuffrouw. Die is hier uit het dorp; ze heeft niet voel er varing. Maar ze doet haar werk goed, de bezoekers mogen haar graag. Er gaat hier «iet veel om, meneer Adler, er komen hier hoofd zakelijk jongelui van de universi teiten met de weekends. ïk houd de zaak hier aan omdat het huis zo ge schikt gelegen ia; er wordt wat ver diend al is het niet veel en het trekt niet de aandacht." „Hm. Luister eens, die Halhert zei gisteravond, dat u lid was van het een of ander comité. Wat is er hier eigenlijk?" (Wordt vervolgd) Aangekomen schepen 17 September FIRECREST Hull Erh. Dekkers Waalhaven, ledig; NEREÜS Umea van TJden B.nnenhaven, cellulose; VAIRES Hotiaan Warms Waalhaven, ledig; RE NOVATIE m.b, Karlshamn Maurlts Dordrecht, hout; JOOST VAN DEN VONDEL Narvik Oudkerk Waalhaven, erts; ZEEMEEUW m.b. Femovlken Soet. Fekkes Den Bosch, hout; SALAGA Hamburg Meyer Lekhaven, st.: KO NINGIN EMMA Harwich Hoek van Holland; GEORGE M. Emblricoa Mon treal Nêd. Zwlt. Maashaven, graan LIMBURG m.b. Londen Vermaas WiUon R'dam, ledig; FRANS m.b. Londen Furness Maashaven, teer; HELGA m.b. Karlshamn Vmke bijlegger Maassluis, hout; SIAK A'dam Soeterm, Fekkes Kralingse Veer ledig. SEATTLE m.b. Gothenburg Kersten Hunlk Merweha- ven st. 18 September ADMIRAAL DE RÜYTER m.b. Lon den Lenders Waalhaven, ledig; MAR TINI m.b, Hamina Maurlts Dordrecht, hout; KOSARA Ryeka Kuyper Dam Smeer Waalhaven, st,HILVERSUM Gdynia Vlnke 2e Kathavcn, kolen; LI BRA m.b Londen Lenders Waalhaven, ledig; DUKE OF YORK Harwich Hoek van Holland; MELROSE ABBEY Hull V.H.A. Parkhaven, St.; FIAT m.b. Lon den Invotra Merwehaven, st.; BATA VIER n Londen Muller Jabskade st.; EMERGO m b. Newcastle Damco waal haven. kolenEurymedon Liverpool Meyer Merwehaven, st.MERCUR Bollsta Wambersle Maashaven, cellulo se; JOL.A m.b. Sundsvall Mublo Park kade, hout, CAPOVITA Antwerpen Ar mando Farina Waalhaven, ledig; KO NINGIN EMMA m.b. Hoek van Holland Muller Merwehaven, ledig; MONICA m b. (Z WPiraeus Vinke Merweha ven st,: CABOURNE m.b. Londen Len ders Waalhaven, ledigTERGESTE Li verpool Muller Waalhaven» ledigAL CYONE m.b. Oporto Nlev Goudrlaan Koushaven, stKAREL m.b. Hull Len ders Waalhaven, leoig LOXDE Haïti Hamburg Kersten Hunlk Merwehaven. st REGINA m.b. Bremen Furness n Duitsland, St.; GREENFINCH mb. Lon. den V A.M. Merwehaven. st.. SPRING- CRAG m.b. Londen Antn, Veder IJsel- haven, st GRONLAND Lulea Spedico Waalhaven. erts; BACICIN Pepel Spliethof Waalhaven, erts; PRINSES BEATRIX Harwich Hoek van Holland; STILLESEE Norrkoping Oudkerk Waal haven, erts; PTARMIGAN mb. Bremen V.A.M. 12 Kathaven .St.; LARIX m.b. Bordeaux N.B.K. Dordrecht, hout- PENTAKOTA Antwerpen General Steam IJselhaven, st.BLUE MASTER New York Hudig Veder Merwehaven, St.; ARMANISTAN Basrah Ruys Maas haven, graan. OSCAR La Rochelle Vinke Maasha ven. ledig; NASSAUHAVEN m.b. Aar- hus Uden Parkhaven, st DUIVEL AND m.b. Grangemouth SSM Merwr^r ven, kolen BREM mb. Lissabon Hudig Ple- ters Pakhuism. Pernis 6t terp,, 19 September DELFINUS Bergen Burger ÏJselhaven St.; ARDETTA Liverpool v. Es Merwe haven, st.: ADMIRAAL DE RUYTER m.b Hun Lenders Waalhaven, ledig; SCHICHAU m b, Hamburg Rijnv.bedr. Pr. Hendrikkade, st.LENA m.b. Man- tyluoio Mublo IJselmonde. hout; WIN TERSWIJK Hueiva Erh. Dekkers Per- ma, fosfaat- FERROLAND m.b. Narvik Hammersteln Waalhaven, erts: IIOEGT Silverstar m.b. Hamburg Hudig Pieterg Maashaven, ledig; HONDSRUG m.b. Esbjerg Wagenborg bunkeren Vlaai- dlngen. VIENNA Harwich Marine Hoek van Holland; JELO Oslo Burger Uselhaven Et AKSI Ardrossan Erh. Dekkers Waalhaven, ledig; TROJA motor Oslo Comelder Lekhaven st.; VADERLAND motor Tagervlken Maurlts Dordrecht hout; WIM motor Hamburg v. Es Park haven, st.ORANJE Hamburg Nlev Goudrlaan Lekhaven, at.; VESTA Lake Ver.ern Obescheepv. Rijnhaven, hout. Vertrokken schepen 17 September RONAN, Immmgham; STAD MAAS TRICHT Gibraltar v.o.; THEMISTO, Montreal; ARKELDIJK, Hamburg en Bremen. GUARDSMAN Blbt., Hull) JO, Boston L.REDSTART, Londen: RID DERKERK, Bremen; INSPECTEUR MELLEMA» Odense; ELLA. Antwerpen: STELLA LYKES, Houston; AVON- WOOD, Lissabon; BERKEL, WaJkom; HOOGLAND, StettinCERAkl, Calcut ta, SAIMAA, Heisinglors; KIELDIEP Goote; LOANDA, Londen; AMERICAN LAWYER, New York; ARNOLD BRATT Gothenburg; FIDUCIA. Boston L. BLUE BOY. Londen; HELEN. Londen SOLFONN, Yarrow; SOUDAN, Hull; HENK. Hamburg; ANDREA COSTA. Genua: MIES, Emden: VEENENBURGH MiddlesbroNORDHEM. Aarhus; IBIS. Louden; A VERDIJK, New York; WA- LENBURGH, Kingslynn; OLJVlAN COAST, Newcastle- ORANJE NASSAU, Londen; DUB WARD. Letth; BORTH- WICK, LeithTROMPENHURGH, Stockholm; BURY. Hull; NORMANDIA Gothenburg; ORANJEPOLDER. Lone.VI OMLANDIA, Londen- MAGNA PETE, Hull; NORDSHELL. Kopenhagen; ME- RAK. Port Talbot; FIRETHORN, New castle. 18 September JABA, Dublin; ARNHEM, Harwich; BLACK EAGLE, New York; CAPITAI- NE AHSENE GUILLEVIC. Nantes- Hol- dernore. Huil* VENISSIEUX. Caronte; BIFROST, Rouaan BETA DoverBER- NISSE. Port Talbot; LISA ESSBERGER Hamburg; HUMMEL, Emden; FRANS. LondenFREJO Londen PHOENIX. Antwerpen; GNOM, Hull; URMAJO. Wilhelmshafen; LUCAS BOLS I, Hel sinki; MECKLENBURG. Harwich; SCHELDE met kraan en bak, Abidjan» JURGEN FRITZEN. Emden; MIJ DRECHT, Buenos Ayres: HELGA, La Rochelle, HAGNO. Dublin; JENNY, La gos Empire parkeston, Harwich. Wind N.W. flauwe koelte, kalme zee heiig. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië CROOTE BEER uitg. 18 op 000 mijl W..W. van het anderhslvegrasdskanaal [MaladiveU INDRAPOERA pass. 18 des avonds Straat Banka naar Batavia; KO- TA INTEN thuis pass 18 Port Soedan naar Suez; SIBAJAK thuis peas, 18 Port Soedan naar Suez; WILLEM RUYS uit 19 van Singapore naar Batavia; WATERMAN ultg. pass, lö nam. 6 uur Flnisterre. 21 nam. 10 uur te BIzerta verwacht voor het aan boord nemen van een inmiddels genezen patiënt, daar achtergelaten door de Groote Beer; ZUIDERKRUIS thuis 18 op 220 mill 2 W, van Sjberoet. Grote Vaart ATLAS 19 v Gothenburg te A'dam; AXELDIJK 18 te New Orleans; AL- GQRAB thuis 18 op 450 mijl ZZW van TeneriffeARKELDIJK 18 nam. te Hamburg, daarna Bremen; AVERDIJK pp 19 vra. Sciily n New York: ALM- KERK thuis is nam. te Melbourne; Arendsdijk p 19 Rio Grande do Sul n Buenos AyresALWAXI 18 te Bremer haven; ABBEKERK ultg. 19 v Genua n Port Said; ALAMAK 18 te Narvik; AL- CHIBA thuis 18 te Genua; ALCOR uiig p 18 Ouessant n St. Vincent C V.AL- DABI truls 18 op 520 mijl Zuid v St. Vmcent C.V.; ALDEBARAN p 16 nam. Kaap Blanco n TakoradlALDERA- MIN 18 vm te Lulea: ALKAID 19 te AntwerpenALMDIJK p 19 vm Kaap Hatteras n Vera Cruz; AMSTELKERK ultg. 19 te Bordeaux; AMSTELLAND ultg, 18 Ouessant n H'o de Janeiro; AMSTELSTAD p 19 Kreta n Boca Grande (Florida); AMSTELVEEN n Bombay IB op 400 mijl ONO van Saco- tra l ANDÏJK 18 v Brownsville n Cor pus Christl; AHNDUK 1B te Norfolk, 4 Oct. te R'dam verw,ABBEDUK 18 te Baltimore; AGAMEMNON 18 nam. te Turks Island; ALCYONE 17 te Bah rein: ALPHACCA p 10 vm. de Virgin eilanden n Trinidad; ALPHERAT p 18 Bahia n New YorkAAGTEKERK 17 te Hamburg. ALBTREO, lfl te Kuweit; ABENDS- KERK. ultg. 18 v Fremantle n. Adelai de; APPINGEDAM, 17 te Malaga; AL- GENXB, vertrekt 22 v. Bueno» Ayrc« n. R'dam; ALFHARD. thuls 18 te Rio DOOPPLECHTIGHEID VAK DE MITRA. Het ogenblik, waarop het in het bouwdok van Wiltan-Fyenoord gebouwde motGTtankscmp Mi- tra zo ver buiten het dok was gesleeptt dat mevrouw Oyevaar---de Boerde naamgeefster, de champagnefles tegen de boegplaten kon doen sïaan. Grande do Sul; ARKELDDK. 18 te Bre men (verb.). BAGAN 17 v Tiombe n Parigi; BANDJERMASIN 17 v Benoa n Boele- lang: BLOEMFONTEIN 18 te Lorenzo Marciues: LOMMERSDUK 17 te Balti more; BREDA 16 t»* San Antonio: BER KEL p 18 Borkum n Walkom; BOS KOOP thuis IB o o 1500 mill WZW v Madeira; BRITSUM n Eurooa 18 op 200 mijl naard v Bahama; BAUD 18 v Singapore n Belawan DeliBOI5SE- VAIN 13 v Singapore n Batavia-, BOR NEO p 18 Brothers (Rode Zee) n Ka rachi: BENNEKOM 17 v Curacao n Cristobal; BAARN 18 v Hamburg te A'dam. BENNEKOM. 19 te Cristobal; BENG- KALIS. thuis 17 v. Port Soedan n. Suez; BERKEL, p 18 Brunsbuttel n. Walkom CERAM uitg p 19 vm Ouessant n Marseille; CDTTICA uit*, p 19 vm Ouessant n Madeira: CGLYTTO p 17 Cape Sao Vlncente n Vlaardingen; CONGOSTROOM 17 te Port Amboim. CONGOSTROOM, 19 V. Port Amboin n. Owendo DEO DUCE IS v Kopenhagen n A'dam; DRACO n 17 Holten.au n A'dam; DIDO 13 v Curacao n Cmdad Trujillo; DOROS 15 v New York u Fort Liberie; DELFLAND n Bahta 1b op IflO mijl N.W. van Oro River; DUI- VENDIJK ultg. 18 v Antwerpen B Los Angeles DELFSHAVEN 18 te Phi ladelphiaDELFT 18 te Truudad DRENTE n New York 17 te Karachi DELFT, thuis 18 v. Trinidad n. Ant werpen; DRACO. IB V. Gdynia te A'dam DANAE, 18 te Savona; DEO DUCE, 19 v Kopenhagen te A'dam. 'EURYBATES 16 v Batavia. 29 Oct te A'dam verw EEMDÏJK n New York ia op 9M) mijl West v SclUy: EEM- LAND uitg. 17 v Santos n Montevideo GANYMEDES 14 v Santos naar Arica, GAASTERKERK 18 te Lorenzo Mar ques. GROOTEKERK thuis IB te Ha vre GORD IAS, 18 te Dubrovnlk, HAARLEM. 10 v. Curasao n Cute. JUPITER 30 te Hamburg. KLIPFON TEIN IB te Hamburg. LUNA 16 v Thessaloniki n Stambaul LEKHAVEN 17 te Buenos Ayres; LANGKOEAS thuis 18 nam. te Singa pore: LEERDAM thuis 18 op 500 mijl Ooet v Cape Race; LEERSUM p 18 Au» ticosti eiland n Land's End v.o.: LEU- VEKERK thuis 18 v Madras n Colom bo; LIEVE VROUWEKERK thuis p 18 Elba Cape (Rode Zee) n Suez*, LOM BOK p 18 Singapore ri Slnggora (Sl am) LAWAK 17 te BasrahLEKKER- KERK thuis 17 te Genua LOENER- KERK thuis 17 v Walvisbaai n. Ant- -1B te Stamboul. MEDON thuis 17 te Penang; MELIS- KERK thuis 15 te Mozambique; MUI- DERKERK thuis 18 Las Faunas n Havre; MAAS 18 te Carupanoi MAAS- KERK 18 te Calabar; MADOERA thuis 18 v Belawan Deli n AdenMARKELO 10 te BetraMATARAM uitg. p IB Kre ta h Port Said; MAASLAND thuis 18 te Cantos; MARIEKERK 17 ter rede van Mombassa. MELISKERK thuis 17 te Port Amelia. NIGERSTROOM 17 te Matadi: NERO 14 v Antigua n t Eustatius; NESTOR p 18 Ouessant n 'Algiers; NIEUW HOL LAND 19 v Singapore n Blrsbane; NOORDAM 18 nam te New York. NIOBE 19 v Hango te A'dam. ORPHEUS 37-v Gibraltar n A'dam* ORANJEFONTEIN thuis p 18 Ka&p Guardaful n Suez; OBERON 18 te Pa ramaribo; OFHIR 17 v Soerabaja n Boelcleng. ODYSSEUS 38 te Antwerpen 20 te A'dam verw PRINS JOHAN WILLEM FRISO thutg 16 op 520 mïji Oost v Belle Isle; PRINS WLLEM VAN ORANJE 15 v Chicago n Montreal; PYGMALION 13 te Grand Cayman, daarna Mobile, POEL AU LA UT ultg. p 28 Kreta n Port Said, PRINS ALEXANDER thuis 19 te HamburgPRINS WILLEM II IB v Ha lifax n Baltimore; PRINS WILLEM IV n Montreal 18 op 400 mijl Westelijk van Ierland* PARKHAVEN p 17 Maccio n Santos- POLYDORUS thuis 17 nam, te LondenPHINS MAURITS 15 V To ronto n R'dam. PR. JOH. WILLEM FRISO Ihuls 19 OP 490 mijl W, van Scllly. RIDDERKERK 18 nam te Bremen; RADJA 18 v Angra Dos Reis n Port of SpainREAEL 17 v Macassar n Am- bon: REMFANG thuis 18 v Aden n Suez; ROTTI 18 te Londen; RUN pass 18 Kaap Blanco n Freetown; H.EY- NIERS2 17 v Singapore n Bstavia; RUYS 10 te Lorenzo Marqués ROEPAT ID v Batavia te A'dam SCHIE J7 te La Guayral STENTOR 18 v Famagusta n Beyrouth; 3TUYVE- SANT n West Indië 17 op 300 mijl WZW van Madeira; SAMARINDA 17 v San Francisco n Cancouver; STAD ARNHEM 17 te Gdansk; STREEFKERK tnuia p 18 Kreta n Genua; STAD MAASTRICHT p 18 Oungeness n West ItaliëSALLAND uitg p 19 Rlo Gran de do Sul n Montevideo j SCHIEDIJK 18 nam v New York n Alexandrlé, STAD VLAARDINGEN n R'dam 18 op 700 mijl Oo»t v Cape RaceSLA MAT ultg 18 v Colombo n Belawan DcJiSTAD HAARLEM 18 te Bre men; STRAAT SOENDA p 19 Mozam bique n Mombassa; SARPEDON 10 V New York n Curacao. SLOTERDIJK 17 te Savannah: SALAWATI n New York 17 op 300 mijl W_ ten N van Flores (Azorcn); SOESTDIJK p 18 Gibraltar n Hallfax, SOMMELSDIJK n New York 18 te Singapore; STAD DORDRECHT p 18 vm Flnisterre n A'dam. SAMARINDA 19 te Vancouver: SLO TERDIJK 18 v Savannah n Newport News; SINGKEP 17 v Ballk Papan n Dundan; STAD ARNHEM vertrekt 20 v Gdansk n Nederland; STENTOR 18 te Llmasol; STHABO p 18 Holtenau n Kopenhagen. TIBERIUS 17 v La Guayra n GuarttS' THEMISTO p 19 vm Sciily n Montreal; TABINTA n A'dam 16 op 550 mijl Oost v Cape Race, TASMAN p 18 de Para- cel eilanden n Batavia; TIBA thuis p 19 Ouessant n Antwerpen; TARAKAN p 17 de Azoren n lexandrlëTAWAL1 uitg, 18 v Southampton n Genua: TE- H.0 17 nam. v Antwerpen n Buenos Ayres. TJlBADAK IB v Manilla n Murt- tok; TjimentbNG 18 v Hongkong n Yokohama, TJTPANAS IB nam. te Fra- mantie; TJIPONDOK 18 v Manilla Glngoog; TRITON 18 te Maracaibo; TOSA>ïL 17 te Donggala (CeLdbes) TJIKAMPEK 19 ie Kaapstad. TITUS 18 v Izmir n Antwerpen; TE- RQ p 10 Ouessant n Buenos Aires. UTRECHT 19 te Bombay. VULCANUS 16 v Genua n A'dam; VAN RIEBEECK 18 v Semarang n SOe- rabftja; VAN RIEMSDIJK 19 te Port SWettenham; VEENDAM thuis 18 op 600 mtjl Oost v Cape Race: VOLEN- DAM thuis 18 Op 700 m(jl Oost v Cflpu Race. VULCANUS 17 v Savona n R'dam; VEENDAM thui» 23 vm 4 u te Sout hampton verw. WAINGAPOE 17 v Batavia n Stnga* poreWAIKELO 17 v Satavia n Soera baja; WIN5UM n Liverpool IB op 5ut< mijl ZWZ van Flores (Azoren)WIN- TERSWIJK 19 v Hueiva te Perntp AAL 18 v New Orleans n Curacao* WESTERDAM p 18 Lizard n R'dam WESTLAND thuis p 19 Ouessant. WAAL p 19 Sttaat Yukatan n Cura cao; WELTEVREDEN p 19 Banka n gf Volgens opgave van Dirkzwa gers' Scheepsagentuur N.V. te Maassluit zijn gedurende de afge lopen week 274 schepen nietende 377.025 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengekomen tegen 184 schepen nietende 285.903 nx.t. in dezelfde week van het vorig jaar. Sinds I Januari 1949 zijn aangekomen 9.245 schepen metende 12.495,840 n.r.t. tegen 6659 schepen metende 10.133.350 n,r-t. in dezelfde periode van 1948. a* Uit het stoomschip Andfjk, dat brand'aan boord heeft gehad, werd te Tampïco ongeveer 100 ton lading gelost. Platen en steunen van het benedenste tussendek in ruim III zjjn door de hitte verbogen. Te Brownsville, waar de Andijk inmid dels is aangekomen, is het schip verder onderzocht. 0 Met de sleepboot Maas is een. contract afgesloten het bij Norfolk gestrande Nederlandse motorschip Sirius vlot te brengen. Ongeveer 16G0 kisten peren zijn gelost en te Yarmouth opgeslagen. Zaterdag zat het schip nog steeds aan de grond. Er staat wat water in het ruim. Pladjoö. WESTERDAM 19 nam S uur te R'dam verw. IJSSEL 17 te Mobile. ZWIJNDRECHT n BILingham 18 op 400 mijl OZO van Cape RaceZEE LAND 18 te Abadan: ZONNEWIJK p 18 nam Beachy Head n -^a?*. ZONNEWIJK 19 nam. v Zuid-Afrika te A'aam. Tank-vaart ADINDA p 10 de Anamba Eilanden n. Saigon; ARMILLA 19 te Soerabaya; AGATHA v Pladjoc n 1? OP 130 mijl Noord V Soerabaja*. ALDEGONDA 17 v Bangkok n Pladjoe. BARENDRECHT n Buenos Ayres 1» op 369 mijl ZO van Rio de Janeiro, CLEODORA p 19 vm Rlo Grande 60 Sul n Buenos Ayres; CORILLA jx Cu racao 18 op 700 mijl ONO van sombre ro eiland; CERONIA 18 nam. te Dji- DORDRECHT n Matadi 18 op 150 mijl -Z.O. van Cape Lopez..* ES SO DEN HAAG n Pernis 1B op 500 nibl n.O. van Sombrero eiland; ERIN- NA 18*v Singapore n Mirl*. ESSO AfA- STERDAM p 18 Flores (Azoren) xt Aru ba. FLANDRIA IS v Londen n N&ntas} FRISIA 19 te Londen. LUCITA, 18 nam. te Heysham. MIJDRECHT, v. R'dam n. B. Ayres, 30 vm. bij Gahopervuurschlp geankerd; MACOMA, p. 18 Malta n» Tel Aviv; MARPES5A, 19 te Maracaibo; MACU- BA, n. Santos. 17 op 600 mijl N.W. van Natal Bxaz, MATTHEW, 10 v. Warne- munde n Vlaardingen: MARCELLA, p. 39 Brunsbuttel n, Gdansk. ONDINA, 18 v. Suez n. Abadan; OLEUM. 15 v. Grangemouth n. Lon den; OVULA. 10 te Fludjoe. FAPENDRECHT, 18 v. Abadan n. Land's End v O. STANVAC FENDOPO, 15 v. Singapore n. Palembang: STANVAC BENAKAT, 19 te Haiphong; SAROENA, 18 te Pladjoe; SUNETTA, 17 te Singapore, TANKHAVEN T, 18 te Soenget Ge- rong; TANKHAVEN U, 17 v. Falem- n Soerabaja. WOENSDRECHT. 19 vm. te Port Ar thur; WIELDRECHT, p. 18 Cape Vldal n, Abadan. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam AMERICAN COUNSELLOR. IS V. Ne% York, 29 tc A'dam en 1 Oct. hier verw.; ALöNQUlN VICTORY, v. New- York, 20 verwacht, BULK PETROL, V. Perzische Golf, p, 17 Gibraltar; BENLOMOND, v. OOSt- AziB, 17 V. Fort Said*. BLACK GULL. 1G v. New York, 27 verw.; BRUSH, 14 v. Montreal; BENREOCH, v. Japan, 17 v. Port Swettcnhom; BLACK FALCON, 15 v. Baltimore. 4 Oct, verw.; BEN- VORLICH. V. Kohsichang, 16 te Maho, 20 Oct. verw.; BRASILSTAR, V. Bahia Blanco, 15 v. St, Vincent e.v.; BLANK» VANN, V. Japan, 16 V. Port Said,- 28 verwacht. CONSTITUTION STATE, v. Mobile, 14 te New Orleans, ESSO LONDEN, v, ABADAN, p. -17 Gibraltar: ELSE SKOU, V. Engeland, 20 verwacht. FAIRHOPE, v. Tacoma. 14 te New York, 30 verwacht, GLENGYLE, v. Oost-Azie, 18 v. Aden. HARDANGER. v. Bombay. 16 te Mar seille; HOLLANDÏA. v. Gothenburg, 20 verw., HARRY CULBREATH, 11 F. Lake Charles, 12 Oct. verwacht. INDIAN TRADER, v. Calcutta. 36 V. Kakinada. JUNON, v. Mens al Ahmadl, p- 18 Gi braltar; JEAN LAFITTE, 13 V. New Orleans, 10 Oct. verwacht. K C ROGENAES, 16 te Calcutta; KAKARTHA PARK, v. Buenos Ayrea. 16 v. Dakar, 24 verwacht. LETITIA LYKES, 14 v. New Orleans, 9 Oct. verw.; LYNAES, 17 v. Swansea, MALAYA, v. Japan, 16 v. Port Swet- tenham; MALMLAND, 16 v, Narvik; MEUSE ARGONNE, v. Bahrein, p. 16 Ma'ta. NANTES, v. Saigon, IB v. Port Said. OSCAR, 17 v. Rouaan. RADNOSKIHE, v. Japan, 17 te Lon den, 26 verw.; RIO GELLEGOS, v. Bayres, 13 v. Montevideo. SURAT. v. Japan, 17 tc Alexandria; SUTJESKA, v. Ryaka, 13 v, Casablanca. TERGNIER, V. La Fallice. 20 verw.; TAI PING YANG, v. Japan, 15 v. Aden. II Oct. verw.; TARANGER, v. Vancou ver, 14 v, San Francisco, 14 Oct. verw.: TRANQUEBAR, V. Oost-Azlë, 18 V, Port Said. Slcejivaart BLANKENBURG. IB van Mers el Ke- bir near Maa3slyiB. EBRO met s.ecM oot cn bak, 17 van Dakar naar Blzerta, HUDSON 10 te Casablanca. THAMES met 3 vaartuigen 17 van Cherbourg naar Port Said; TYNE met zuiger en bak 19 te Amsterdam. Waterstanden FannerdenUseelkop 1.60; IJsselkop Halb. Haven 155- Malb. Haven—Wijk bU Duurstede 1.10: Wijk bij Duurstede Vreeswijk 1.36; IJs3elkopDoesburg 1.10: Doesburg—Zulphen 1.30-, Zutphen —Deventer 1.35Deventer—Katerveer 1 70; Waterh, olj Arnhem 6,16Nijme gen 5.81+3; minste waterdiepte Waal 2.10: Keulen 31; Loblth 8.1; De venter 555! Weürth 1.00. 20 SeptHoog water te Rotterdami le tij 2.52, 2e t|j 15.03,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7