Nederland en liidonesië-samenwerking op voet van gelijkheid HET ROTTERDAMSCH PAROOL GULDEN 30 pCt. Begroting 1950 heeft een overschot Melk levering aan grote steden Zegenrijk samengaan van Oost en West ateekoridiffd 9e Jaargang no. 220 KONINGIN JULIANA SPREEKT TROONREDE UIT: Fundamentele veranderingen in dé internationale verhoudingen ZAKT MET Doodstraf voor Lages Maar personele belasting met honderd opcenten omhoog Komende vier dagen een tekort van 3,5 millioen liter - Mondjesmaat, alleen voor kinderen en zieken Zielloos en zonder geloof &ed en Adm Laoge Haven 14!. Schiedam Tel. 69300 Abooaprljs: per week 0*32 per kwartaal /.4.10. losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 20 September 1949 .Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamscbe Bank tV Botterdam Directeur; Bi deVries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper HONDERDEN MENSEN hei- ben cl in het holst van de nacht hun huis veriaten, om 'zich van een goede plaats langs de route, die H.M. koningin Ju liana vandaag/ zal volgen, te verzekeren. DEN HAAG. „Zwaar is de drnk, die nog steeds op de volkeren van Nederland en Indonesië rost als gevolg van het uitbleven van definitieve overeenstemming over een nienwe rechtsorde", aldus Koningin Juliana hedenmiddag in de Ridderzaal by het uitspreken der Troonrede. „Smartelijk zijn in het byzonder de verliezen aan mensenlevens. Met dankbaarheid en eerbied denk ik aan hen, die vielen als slachtoffer van hun Het bijeenkomen van de Ronde Tafel Conferentie, die thans hier ter stede wordt gehouden, heeft echter de hoop doen herleven, dat, hoe ernstig en ingewikkeld de vraagstukken ook zyn, die zy tot oplossing moet brengen, partijen er in zullen slagen spoedig een bevredigend eindresultaat te bereiken. Moge daaruit voortkomen een samenwerking op voet van gelijk heid tussen de volkeren vair een vrij en souverem. Nederland en van een vry en souverein Indonesië, die in de geschiedenis zal kunnen gelden als een voorbeeld van zegenrijk samengaan van Oost en West," Aan deze ernstige woorden had EM. vooraf doen gaan een beschouwing over de internationale verhoudingen, waarin zh, herinnerend aan Haar woorden van het vorige jaar, zeide: „De tegenstellingen, dié zich nog steeds openbaren, en tengevolge waarvan het politieke, eh economische herstel Is vertraagd, hebben geleid tot fundamentele veranderingen In de inter nationale verhoudingen, waarbjj Nederland ten namvste betrokken is. Deze veranderingen hebben de stoot gegeven tot nieuwe vormen van staatkundige, economische en militaire samenwerking. Ook Nederland heeft' in verband daarmede verdere schreden gezet op-deweg van bijzondere "statengToeperingen :en: zal naar vermogen bijdragen tot de versterking van deze bindingen van constructief karakter. daarvan zich bevinden, is echter DEN HAAG. De Nederlandse regering heeft de koers van de gulden bepaald op f 3.80 in de dollar, hetgeen neerkomt om een gelijke devaluatie als die van het pond tegenover de dollar, aldns heeft minister Lieftinck heden middag In de Tweede Kamer me- degedeeld. Het Internationale Mo-- netalre Fonds heeft zijn goedkeu ring aan deze wijizing van de pa- riteitswaardevan de gulden ver leend. De nieuwe koers zal Woens dag, 21 September te 0.0 niur van kracht worden. De regering heeft zich bij het nemen dezer beslissing laten lei- den door: .1dat Nederland,-- dat- sterke mate wordt begunstigd dour de Marshall-hulp, verplicht is te gen de tijd, dat deze hulp een ein de zal nemen, zijn betalingsbalans in evenwicht, te'brengen en met name moet •-'trachten door eigen in spanning zijn dollarinkomsten zo-, danigte vermeerderend dat "het de bedoelde hulp straks missen kan. Dat Nederland in de internatio nale concurrentiestrijd,die bij het afnemen der schaarste allerwege aan het toenemen is eh die in.ver- band. met de elders toegepaste de-; valuaties ongetwijfeld nog feller zal worden, zich-niet kan-veroor loven duurder te zijn dan zijn -meest directe mededingers en voor de érnstige economische en sociale gevolgen van een interne deflatie,, dié- zonder öf bij onvoldoende de- .valuatie .'"thansonvermijdelijk ware, dierit,;te worden behoed. 3). Dat Nederland's' belang- er in hogemate mede is gediend de koers van de guldén op een zoda nig peil te fixéren, dat het zonder bezwaar.-actief kan deelnemen aan de bevrijding van het handels- en betalingsverkeer, mét name tussen de West-Europese landen, van de velebindingen en belemmeringen waaraan dit..,;;verkeer- de laatste jaren onderworpen is geweest. Hoewel de regering op - grond van 'deze overwéglngen1 van de noodzakelijkheid;, van;, haar besluit overtuigd, is," 'hééft zij dit besluit genomen met gemengde - gevoelens;. ■Eenv.devaluatie- is geen substituut voornoodzakelijke internecorrec ties.' Tot.'.dp;- zekere hoogte kanzij het herstel-, van .fundamentele on evenwichtigheden vérgèmakkëly- 'kén.' docK anderzijds maakt zij de. oplossing van uiterst belangrijke economische - en sociale i vraagstuk-, ken, dié^zonder devaluatie meer ge leidelijk 'kan-worden nagestreefd, plotseling: acuut. Set- in acht nemen van de-.'eisèn der sociale gerecht vaardigheid vergt onder zulke1 om-r standighedén ec'n"zéér 'zorgvuldig beleid. Psychologische factoren ko men tot gelding, waarvan de bete-; kenis niet is te onderschatten. In z uIk 'èe'n toèstand- worden aan bet vertrouwen, in het gevoerde en te voeren; .beleid-extra. hoge; eisen gesteld.!.. De regering is- zich dit al les terdege bewust Zjj - doet ee*1 beroep op de,, volksvertegenwoor diging en op iTet Nederlandse volk cm haar dit vertrouwen te schen ker.. - Rest mij nog de Kamer' mede te delen, dat met betrekking tot de Indonesische gulden door de Voor lopige Fèderale Regering op dit zelfde uur"1 een overeenkomstige maatregel.:,zal:;-worden bekend., ge maakt _aTs ténVaanzién van de Ne derlandse gulden is getroffen, al—j dus de,;xninister.; i (Ongecorrigeerd) Goed herfstweer Weersverwachting tot Woens dagavond:. In de nanacht en vroege och tend tamelijk koud en op vele plaatsen mist. Overigens wisse lende bewolking met voorname lijk hr. het Noorden plaatselijk' enkele buien. Langs de Wad- denkust zwakke - tot -f matige: noordelijke Wind, elders weinig windJ Wéinig-, -verandering in temperatuur. 1 '21 Sept.: Zon 'op 6,23. oofler 18,42 Maan op'4.30."onder 18.34. Naast de samenwerking met enze Zuidelijke buréri in het; ver band van de Benelux is die tussen de vijf mogendheden van het Ver drag van Brussel verder gegroeid. In. hef afgelopen jaar trad Neder land toe tot de Raad van. Europa enhet - Noord-Atlantisch Verdrag, De ontwikkeling van dé organisa tie van Straatsburg, waarbij twaalf Europese, landen \z|jn- aangesloten, houdt beloften; in voor de groei der zozeer noodzakelijke gr otter eenheid in Europa. Iri het Noord- Atlantisch pact is .samenwerking verkregen .'tussen een aantal sta ten1 o-ih. West-Europa en. op het Westelijk Halfrond, Toen hét dui delijk werd, dat de Verenigde Naties de collectieve veiligheid vooralsnog niet voldoende zouden kunnen garanderen, heèft Neder- -fand-ih'ktëelöeïniDg .•aan Vdèzfe,4l5é-' perktöre, maar niettemin ruime kring, een aanvullende waarborg voor zijn veiligheid gezocht en, naar vertrouwd wordt, ook gevon den. Eén 'j waarborg, die mede brengt, dat-Nederland ook zijner zijds zijn krachten inzet voor de bescherming van veiligheid, vrede én recht. Deze nieuwe aaneensluitingen pas sen in het. bestel van het Handvest der Verenigde Naties. Dat de be langstelling voor het buitenlands beleid, dat voor.ons land van grote en steeds groeiende betekenis is, sterk toeneemt, stemt tot voldoe ning. Nauwere samenwerking met de Volksvertegenwoordiging,ook op dit terrein, zal. dei Regering gaarne bevorderen. De Marshall-hulp Andermaal zal Nederland in het komende jaar dg zeer gewaardeer de hulp ontvangen van de Vere nigde Staten van Amerika onder het Europees Herstelprogramma. Alleen door een gezamenlijk West- Europees optreden zal dit pro gramma de maximale vruchten kunnen afwerpen. Ondanks onver-; my delijke onvolkomenheden is de nog jonge'organisatie voor Euro pese Economische .Samenwerking het aangewezen, lichaam voor', de; vervulling vandeze grootse, taak.' Daarnaast zal..vim..de Raad van Europa eem stimulerende invloed kunnen uitgaan.' - De Regering stelt zich. onveran derd ten. doel de .verwezenlijking van,, de volledige 'Economische' -Uniè tiissen België, Luxemburg en Neder]and zo krachtig mogelijk te' bevorderen.Niettegenstaande ver- Heugende jvór derïrig'ëndie reeds gemaakt werden; zijn.;., nog grote moeilijkhejden;.jtft pverwmnen. De vérdere ontwikkeling der algemene Europese samenwerking kan aan een snélle verwerkelijking ten; goede komen. Ket is geboden ook'DüitsIand, zij. het voorlopig ..slechts West-Duïts- land, méér ;.èn meer. tel betrekken' in dé ^West-Europese gemeen schap, mits gewaarborgd biijve,' dat Duitsland de Europese veilig heid niet opnieuw in gevaar zal kunnen brengen. Een ruimere ont wikkeling Van het economisch ver-; keer tussen Nederland en Duits land is in hetbelangvan beide landen en tevens-van- een gezonde Europese;' economie. De interim-regeling Ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen is -de weg, die tot een.nieuwe rechtsorde leidt,; reeds uitgestippeld,;De Regering hoopt,-; dat eén interim-regeling, die; aan deze gebieden volledig auto-] nomïe geeft, en die'tevens betrek-- king heeft op dé behandeling van gemeenschappelijke aangelegen heden,: spoedig -. in werking zal; kuhnen treden, nadat,,; gerezen; moeilijkheden uit de weg zullen zijrf geruimde "7." - De met deze-1 interim-regeling te; verkrijgen ervaring zalyan groot •nut kunh'ënzijn" bij dé; nadere; overweging yan de wijze, waarop de nieuwe opbouw yan. het Koninkrijk' zal 'kunnen' worden; verwezenlijkt J Met het oog; op het zo 'gewenste monetaire evenwicht- stemt, het tot voldoening, dat de JRyksbegToting; voor hei, jaar 1950 voor het eerst ha de bevrijding; sluitend. Is. Het niveau, waarop de lopende ultga^ 'ven en de middelen tot dekking abnormaal hoog en stemt'vooral in verband met de conjunciuurphase, waarin de wereld verkeert, tot be zorgdheid. Ondanks de belangrijke stijging der productie en dé verbetering, die is ingetreden ïn de verhouding tussen in- en uityoer, vertoont voorts- de. betalingsbalans, :ih; "het bjjzbrider jnetv-de 'dollargebieden, nog - eén groot; tekort,; dat, voorals nog - slechts" overbrugd kanworden fjZie verder pafr 3 DE FRANSE PLAATSVERVAN GENDE MINISTER, en vroegere directeur personeelszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken,' Jean-Paul. Qarnier, zal Jëan Riviërë als Frans ambassa deur, in Nederland opvolgen. AMSTERDAM, Het Amster dams Bijzonder Gerechtshof heeft vanmorgen, uitspraak doende in het langste proces, dat t ooit heeft behandeld^ de 47-jarige voormalige SS-sturmbahnführer en Kriminal- rat Willy Lages uit Bronswijk, ex- chef van de Duitse Sicherheitspcdi- zeï en Sicherhcitsdienst in de Eu- terpestraat te Amsterdam, tot de doodstraf veroordeeld.- r.-Een "aparte paragraaf was in de sententie gewijd aan 'de fusillering van 14 gevangenen in de duinen bij Ov erveen in de zomer van 1944, waarbij Lages' zelf 'aanwezig was geweest. Daarbij waren, de on-- gelukkige- slachtoffers ;inetvijf .te-, gelijk gedwongen in een yam te vo renner eed; géjn^tkli; b.maSsagrat^ neer feTsniélén," waarïia zij j. door." een. soldaat werden gedood mei een nekschot uit een geweer, dat herhaaldelijk weigerde. „Alleen al voor deze executie," zeide dé pre sident, „waarvoor verdachte dé volle verantwoordelijkheid draagt, omdat hij er als chef bij aanwezig is geweest,-heeft hij de hoogste straf verdiend.'*' Lages, die rechtop-in de ver- dachtenbank staande, deze woor den aanhoorde, bleef de president strak aanstaren 'en gaf geen .enkel blijk van bewogenheid. Eerst toen hij mocht zitten om de:lange sen tentie aan te horen, kwam er een lichte, trek van berusting om zijn lippen.- Cassatie gevraagd Onmiddelijk na de zitting heeft Lages mét zijn verdediger, mr. O. G. Veenstra. besloten beroep in cassatie aan te vragen. SOESTDIJK. Prins Bemhard moet wegens een maagaandoening enige dagen het bed houden. De behandelende geneesheer heeft toe gestaan, dat de prins 2yn officiële verplichtingen zoveel mogelijk na komt, doch overigens dient ZJLH. rust te nemen. Verwacht mag wor den dat de ongesteldheid van korte duur zal zün. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het traditionele koffertje, waaruit gistermiddag In do Tweede Kamer minister Lieftinck de met een oranje lint omwonden begrotingsstukken te voorechyn toverde, bevatte ditmaal twee verras singen. Een aangename en .een onaangename. Een aangename verrassing is het begrotingsoverschot van 20 mlüioen, al zal mén op de voldoening, .waarmedtvde minister 1» do MllHóeoèimota^iHt Verheug end élelt releveert, "wél de mtwerking dèr vbor dé deür staande dévaliiaue"van de guldén in mindering- moeten:brengen. Een onaangename verrassing voor allen, die personele belasting, moeten betalen Is, dat op de huurwaardegrondslag nog eens 100 opcenten extra zullen worden gelegd ten bate van het Rtfk. Intussen mag dit niet de ogen dóen sluiten voor. bet feit, dat als óp hét overschot van defJewoneDfenet ten bedrage van f191 millicen het ge raamde nadelig saldo van'het Landbouwegallsatiefonds, groot 171 miI-: hoen in mindering is gebracht, de begroting voor 1950 nog «en batig saldo van 20 milfloen aanwjjst. Het vorig, jaar was de begroting nagenoeg iri evenwicht, doch toen was het tekort van. het Landbouw- egalisatiefonds niet meegeteld.' In- tussen: zyn al de geproduceerde de fers gebEiseerd op ramingen; welke niet altjjd met de werkel'dké uit komst blaken-te kloppen. Deze cij fers zien er, voor wat de gehele be groting hetreft, als volgt uit: Uitgaven Gewone Dienst Buftengew. Dienst 3^60 3.618 23: Totaal Inkomsten Gewone Dienst Buitengew. Dienst I Totaal^.* 3.641 Het batig saldo is dus IDr.mil- üoen, doch wordt verminderd, met; de reeds eerder genoemde f 171*mlL' DÉN HAAG. De mclkaativocr naar de drie grgte steden In het Westen van ons land dreigt in: de komende dagen gestagneerd té wórden.: Dit is een gevolg van strubbelingen tussen de „Melk-Inkbop Vereniging" in bet Westen vari het land en diverse; fabrieken in gebieden, waar vol-' doende melk voor de verkoop naar elders beschikbaar; is._ Naar schatting; zal in de grote steden In de komende dagen twintig tot dertig procent melk minder te koop zgn, dan doorgaans het geval is. Hoe lang deze situatie zal duren, is niet te voorzien. De inkoopvereniging zal voor de komende, vier dagen 3.5 millioen liter te kort komen. De voorraden melkpoeder. z(jn geblokkeerd voor de winter. ging, dié 'bijna 75 procent van de inkopen voor hétWesten des lands (voor 65 fabrieken,; waaronder alle" Haagse bedrijven)-controleert, heeft moeten overdoen. Thans,; nu dé melkstroom wat verminderd jis'; en. de afzetmogelijkheden voor boter verbeterd zijn, vragen de boterfa-' brieken het .uiterste, wat zij .onder de maximumprijzen-règélmg kunnen vragen. DeMelk-Ihkuop Vereniging, die, volgens deskundigen, vele verkopers deze zomer te zeer in hét nauw heeft gedreven, wilde gevraagde prijzen niet betalen.Op deze1 manier komt er minder melk voor consumptie - naar het. Westen, :d.an noodzakelijk is. ./'j.hh Nu kan deInkoopvereniging aan het bedrijfschap vragenom 'Vorde ring toe te passen,, welke maatregel als „stok achter de deur" voor beide vrijgelaten partijen bestaan bleef. Dit wordt echter voor kopers en verkopers beide een onvoordelige zaak.,; - - Vordering kan namelijk alleen'ge schied^ tegen de richtprijs, de In het Westéndes .lands wordt niet voldoende melk geproduceerd om de behoefte in de grote stéden te: dekkeii; Daaróm; wórdt gerégeld melk. uit a_ndefé.;;gebieden, -zoge- naamde 1,aahvullihgsmelk,,^ per tank auto aangevoerd. Dit jaar is voor vhet eerst sinds de oorlog door. het Bedrijfschap Zuivel dé 'directe. hand él' tussen verkópers •én kopers, weer vrijgegeven. Voor dien- controleerde en regelde/het bedrijfschap de - melkafzct. Het is thans dus- weer mogelijk voor cön- sumptiemelkinfichtingen om te ko-, pen, waar mén.wil.' In de afgelopen, zórneï zijn hiërr i^oor reeds moeilijkheden ontstaan, toen eén aantifc!boterfabrieken door overvloed vaii melk en gebrek": aan afzetgebiéd dë-melk voor 'sléchté prijzen aan de Melk-Inkaop Vereni- laagst-mogelijke voor - de'.-verkoper dus.;' Bovendien moet dan 'de - koper, die Vordering vraagt de- inkoop- vereniging - indit gevaleen. hef fing, betalen vah !/1.25 .per lOOvkilo- gram. Bjj vrye aankoop,.,beneden de max imüm prij s, krijgt-h et'-»ontva n gen de bedrijf een gulden veertigper.- 100' kilogram van 'elders 'aangevoer de -melk-als toeslag,- plus dé volle- •digèvrachtprijs.i.Z Volgens deskundigen zal ,deétrub-; heling, die dus zuiver een handels-: kwestie is,'vrij spoedig moéten.wor den opgelost, Een zekére Ieverings- plicht hebben de:'verkopers altijd, .maar zij staan, er vrij ih aan welke; cohsumptiemelkverkoperzij will,en- leveren. De thans door 'sommige be drijven aan de Tnkoopvereniging .ge vraagde hoge pryzen. acht; mén uit sluitend het gevolg van dé lage prij-, zen,die men 'in de afgelopen zomer wilde betalen,, toen de melk overvlóè-; dig te- krijgen was en de botèrafzet slecht hleek. Aangezien de'litérprijs voor het publiek toen gehandhaafd werd, waren de verdiensten via de Inkoopvereniging-vrij aanzienlijk. De- boterfabrieken trachten thans hun: verlies ,van dé afgelopen,zomer in le halen. T N verband met enkele on- I-.voorziene teohnische moeilijk- héden en bet late doorkomen van officiële bekendmakingen is ons blad gisteren en laflen niet op het gewone vroegéjuur bij de abonné's bezorgd.Onder aanbieding van onze v^ont- schuldigingen, garanderen- wij. dat morgen alles weer normaal verloopt. DE DIRECTIE- Iiben van het Landbouwegalisatie- forids. Onder de Buitengewone Dienst vallen de bijzondere uitga ven met' aflopend karakterdé Buitengewone Dienst H omvat de kapitaalontvangsten en -uitgaven; voor 1950 resp, geraamd op ƒ135 ën 575.milltoen, zodat hier een na delig" saldo is van 390 millioen. 'Het geraamde batig saldo, op de begroting 1950 kan _nog toenémen dóórdat het tekort van het Land- bouwegalisatiefonds kleiner zal zijn afschaffing van subsidie» is n.I. in overweging doch ook als ge volg van een aantal belaatingver- zwaringen, waaruit ruim ƒ190 miJ. Hoen verwacht, wordt .voor 'a Rjjks kas. Voor de belastingbetalers ziet het" rekensommetje er echter als volgt.uit: v Wijziging van de omze1- 'belastmg: \;.r: Wijziging van opcenten pers.-belasting 29 Wjjzigingt zegel- en registratierecht 8 Verhoging hijz. invoerrecht benzine 40 '.V Totaal: ƒ217 Hierbij moet echter, gewezen wor den op de' aangekondigde verlaging van de tarieven van de loonbelas ting en de inkomstenbelasting, wb1_ ke het Rjjk ƒ149 millipen zal kos- ,ten, terwijl hotïplnv !C5 zal der ven door de aanhangige'belasting herziening 1949 en aan de Gemeen ten ƒ52.8 millioen zal móeten uit keren a!s gevolg van de herziening van do Ondernomingsbelasting. Een onzekere factor vormen ver der, nog de'gevolgen van een éven-: tuele unificatie van accynzan in Benelux-verband... - millioen ƒ140 ..DEN HAAG.Het is niet,geoor loofd de. prUzen van; goederen en -diensten, waarvoor; de prysbehecr- sing was opgeheven, te verhogen boven het niveau, dat op 17 Sep tember j.1. algemeen gebruikelijk was. Aldus bepaalt de Beschikking Prljs-stop 1949, die vahdaag in de Nederlandse, Staatscourant is gepu bliceerd en die Is ondertekend door de ministers t van économische za ken.. van landbouw, visserij en voedselvoorziening en van verkeer en waterstaat. - Dit,, wil,dus zeggen, dat degenen, die goederen verkopen... of te kpöp aanbieden,, geen hogere prijzen mo gen' berekenen dan zij. op 17 Sep tember deden. Degenen, die, ó-; gaahde op 'geruchten van: devaluatie; hun .prijzenr.eedshébben; verhoogd, zullen"' deze. 'V 'dienovereenkomstig moéten verlagen/ Vpér de niet ..in prijs vrijgelaten;, goederen blijven uïtöraaTd dè bestaande voorschrif ten van- kracht- De 'conièröle' óp de prijzen zal voorlopig worden ver- scherpt. i WANNEER het 20 is, aat de coor het Kabinet opgestelde Troonrede de weerspiegeling moet zijn van de geest, die onze rege ring bezielt, dan is het vandaag treurig met. ons gesteld: De enige warmte, die aan deze. rede werd gegeven,kwam door de/stem van Koningin Juliana, de beste bijdra ge die zij aan dit dorre en- droge stuk heeft kunnen geven. En ge lijk het een vreugde is .om onze Koningin te mogen horen, zulk een teleurstelling is het kennis te nemen van dit -inhoudsloze .stuk. Op deze derde Dinsdagin Sep tember, die de vriendelijke naam draagt van Prinsjesdag ën. waar bij duizenden .zich naar Den- Haag begeven, om de Koningin en de gouden koets, te zien, wordt ons duidelijk gemaakt, dat voor het Nederlandse volk de opening van de Staten-Generaal zeer zeker nog iets anders heeft dan alleen de koel-zakelijke óverweging, dat het nieuwe bestuursjaar weer. is be gonnen. In het-wachten op en het kijken naar de koninklijke stoet en- de deftigheid, der regeerders, ligt het element besloten dat men nog iets meer wil ontvangen dan alleen de kille efficiency over onze tegenwoordige benauwenis. "Wanneer de Troonrede ook nog de bedoeling heeft onze Neder landse gemeenschap die stimulans te geven die nodig is ter verkrij ging van dat beetje meer,-in pro ductie en energie, waardoor Në- derland er bovenop moet komen, hadden de samenstellers yan deze droge gort par excellence, beter gedaanzich de: massa's voor ogen te houden, die vandaag naarde koninklijke stoet kwamenrkijken. Zij hadden dan hun pen in betere inkt dan die der departementale potten kunnen dopea. r~)E zakelykc zyde van deze Troonrede levert vrijwel geen nieuws op. De noodzaak tot deva luatie wordt onder meer terecht aangeduid door het feit; dat'"'de verkopersmarkt zich in - eén -ko persmarkt heeft gewijzigd, het geen ons plaatst'voor de noodzaak onze concurrentiemogelijkheid te vergroten. De uitvoerige beschouwingen, gewijd; aan de bekendeblokvor- mingen .-met. andere landen In..: en. buiten Europa, bewijzen hoe zeer het accent in deze tijd'gelégd moet worden meer dan .ooit op onze internationale .afhankelijk heid-en de alom,.gevoelde noodza kelijkheid door. aaneensluiting de vrede te verzekeren..- In hoeverre "siftdé 1815 hlokvorfhlfigea-'Wti^pacts bewezen hebben inderdaad bijge dragen te hebbenoorlogen te voorkomen, is vandaag meer- een academische vraag dan een prac- tisché. Slechts het totstandkomen onder de vigueur der Verenigde Naties geeft aan deze. pacten, een solider basis dan. de vorige-eeuwse méchtsgróeperingen. De passages over Indonosië kun nen. wij gevoeglijk voorbijgaan. Het. spreekt vanzelf, dat de Troon rede, uitgesproken op-, dezelfde plaats waar de Ronde Tafel Con ferentie wordt gehouden, moeilijk wat anders kan zeggen dan dat de hoop herleefd'. ;is op - eeh; bevredi gend eindresultaat,Men notere echter de uitspraak;, een" vrij11en souverein Nederland samenwer kend met een -yrij, '.en.; souverein Indonesië. De verheugenis over een slui tende begroting, voor het. eerst na de bevrijding, blijkt spoedig een schijn-vreugde te zijn. De cijfers van debet en credit zijn zo hoog, dat men verrekijkers nodig heeft om het evenwicht te ontdekken. Terecht wordt er dan ook gespro ken van bezorgdheid. Wanneer wij het totaal vsn dit staatsstuk op ons laten inwerken en de mededeling; dat thans een eir.d gemaakt wordt aan detail- bemoeienissen die zijn voortge vloeid uit de schaarste-eeonomie, r.iet meer waarde toekennen dan zij heeft, namelijk een schljn-suc- ces waar- straks door de devaluatie juist prijscontröle geboden zal zijn, is de conclusie: een, in alle facto ren weinig zeggend geheel dat het echter klaar speelt een indruk van somberheid achter te laten. NJEDERLAND. jong Nederland behoeft niet de ogen te slui ten voor de gevaren die dreigen, voor de benauwenissen die druk- ken. Maar er is in het leven nog iets meer dan alleen cijfers en feiten, en verhoudingen. Er is oók nog dat ondefinieerbare in elk mens en'in elke gemeenschap.- In. kleine gemeenschappen even als .-in de samenleving der volke ren. En dat is h e,t geloof; in een. betere toekomst, een geloo'f, dat kan. standhouden ondanks alle bewijzen van het tegendeel.'Zöals tüssen l940 en '45 een oorlog .wérd gewonnen door hén, wier positie hopeloos was, gelijk men in 1841 op grond van de stukken, -defeiten en de omstandigheden zou moeten zeggen dat Londen reddeloos ver loren was er. Europa uitgeleverd aan de macht van het fascisme, zo is het vandaag met Nederland en de wereld. Het geloof en het vertrouwen In de goede ëindbéschikking is geen onwerkelijke factor bij -het beoor delen van de toekomst ën élke be schouwing, of het nu de balans van een éénmans-zaak is dan wel die. van]Në<Jerland, is onvolledig, .wan-.- neer geen rekening wordt gehou den met de wil en-het. geloof en het vertrouwen vanJong Neder land, dat. een kracht heeft gelijk aan die van de 'vroegere'illegali teit,- waaraan deze Trobnredev.niét pijnlijke nonchalance Is voorbijge gaan.- 4 SOESTDUK.' E.M. de; Koniti- heèft- .géneraal; De Lattré de- Tasslgny, opperbevelhebber' van' dé West-Europese landstrijdkrachten, op paleis Soestdijk ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1