HET ROTTERDAMSCH PAROOL Harde noten voor Bijzondere Raad van Cassatie 140 miïlioen voor grote werken Niet wie, Voorlopig geen debat over devaluatie Meer dan de helft voor vioolbouw bestemd JURIDISCH STEEKSPEL IN DEN BOSCH Nieuwe figuur in rechtspleging schorst politiezaak op Nieuw Rijksinstituut voor de V olksgezondheïd Twee en een half miïlioen voor de t. b.c.-bestrijding beschikbaar Geen devaluatie in Suriname Rotterdamse taxichauffeur in Overschie overvailen Kostenstijging gering Ook in België devaluatie Vijf arrestaties verricht inzake roofoverval in ÏJsselmonde Nog geen klaarheid Nee toch.Hem! maar uoat 9e Jaargang no. 221 Red ©n Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonrnprijs: per week 032 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER [Woensdag 21 September 1949 Uitgave «V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bcmk te Rotterdam Direoteur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. E. Schaper (Van onze parlementaire redacteuri DEN HAAG Uit het in de Mil- II oenennota opgenomen overzicht van de voornaamste werken, waar voor in de begroting van 1950 gel den zyn uitgetrokken, doch met de uitvoering waarvan langer dan een Jaar is gemoeid, blijkt, dat het hier gaat om een bedrag van ongeveer 140 miïlioen. Een belangrijk deel daarvan komt voor rekening van de aanbouw van oorlogsschepen. Voor de beide kruisers, die tezamen J 328.800.000 kosten en die in 1953 gereed moeten zijn, is voor 1Ö50 i 23.200.000 uitgetrokken en voor zes onderzeebootjagers (ruim 2? miïlioen per stuk), die in hetzelfde jaar klaar moeten zijn. 21.700.000. Voor zes aifdere .onderzeebootjagers, ■waarvan de aflevering twee jaar later valt. is 21.100,000 genoteerd en voor ,vier onderzeeboten (ruim f 12 miïlioen per stuk) 10300.000. Voor een drijvend dok van 3 miï lioen komt dit jaar het eerste miï lioen op de begroting voor.' Voor aanleg en inrichting van een mari ne-vliegveld. waarvan de iotaalkos- ten niet bekend zijn, noch het jaar vsy\ oplevering, Is 2.200000 uit getrokken. Zie verder pag. 3*^ (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH. Volkomen onverwacht heeft de president van de Bijzondere Strafkamer bij de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch gisteravond de zaak tegen de voormalige Haagse politie-ambtenaren Leemhuis, Pegels en Vietor voor een week geschorst. De aanleiding hier toe was het lussen-requisitoir, dat de president de Officier van Justitie jhr. mr. H. H. G. Verspyck, toestond te houden in verband met de 12 punten uit het rapport van Leemhuis" ca, waarin o.m. het beleid van de Haagse politie gedurende de bezetting „werd aangevallen. Na dit tussen-" requisitoir een volkomen nieuwe figuur in de rechtspleging - waarin mr. Verspyck de beantwoording van de bedoelde punten geheel misplaatst achtte en van mening was, dat het systeem „waarom ik wel straf en hü niet", dat de verdachten toepasten, hen geenszins disculpeerde, verzocht de verdediging de behandeling van de zaak een week te schorsen ten einde gelegenheid te hebben zich over het standpunt van de Officier te beraden. Na raadkamer besloot de rechtbank dit verzoek toe te staan. Mr. Verspyck verklaarde, dat de te ment van Binnenlandse Zaken, overwegingen van de Bijzondere Rard van Cassatie een mad er on derzoek naar de gedragingen van enkele secretarissen-generaal en verschillende hooggeplaatste poli tieautoriteiten de betrekking hebben op de strafmaat, zyns in ziens niet bindend zyn voor de rech ter naar wie de Raad de zaak heeft verwezen. „De nieuwe rechter kan met dit oordeel rekening houden", aldus mr. Verspyck, „maar hy zal het niet doen, indien dit zou ingaan tegen zfc'n eigen overtuiging over een juiste berechting van de zaak," Over de circulaire van het depar- DEN HAAG Het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid te Utrecht voldoet noch wat zftn huis. WEST-DUITSLAND In het zoeklicht Een goed begin XT A een periode van onzekerheid L> heeTt~Wdst-D\fftsIand gisteren' z^Jn. regering-Adenauer gekregen, en aldus begint het zftn politiek leven onder iets, dat er ten minste de schijn van heeft een systeem van twee partijen gevormd door coa lities van rechts en van linksr te zijn. Dat is een bemoedigende ont- yidkkehng, na de berichten over me ningsverschillen tussen de rechtse partyen. Het grootste gevaar, dat sommige landen, die trachten de democratie tot leven te brengen, be dreigt, is niet gelegen in een ver-, langen paar autocratie (hoewel de ze wens er ongetwijfeld aanwezig is), maar in een tendens politieke verschillen tot het punt van absur diteit te voeren. W"st-Duitsland is zeker nif£ vrij vai dit euvel. De kern van Jr Adenauer's coalitie, bij voorbeeld, is een combinatie van de Christen-Democratische Unie cn de Christen-Socialistische Unie, die beide stammen van het voor-Hitle- riaanse Katholieke Centrum, met y,, r>v een sterk pro testants bijmeng sel. Maar een derde spruit van deze Centrum- partij - en juist die, welke de oude naam heeft aan genomen. - nam met een eigen cao- üidaat aan de presidentsverkiezing deel. En president Heuss' eigen par tij, die der Vrije Democraten, is in economisch opzicht conservatiever dan het CDU-SCU-blok en verschilt met de katholieke partijen van in zicht ten aanzien ven de vraag, hoe de verhouding van de invloed, welke staat en kerk op de opvoe ding en het onderwas dienen uit te oefenen, geregeld moet worden. Zo als men ziet: het zaad der onenig heid schuilt in deze coalitie en af gewacht dient te worden, of het tot ontkieming zal komen. Indien dit gebeurt, zal de nieuwe republiek in de uitvoering van haar reeds zo omvangrijke en ingewikkelde taken sterk gehinderd worden. Een de sertie uit de regeringsrijen, groot genoeg om het kabinet ten val te brengen, zou niet slechts de vor ming van een nieuwe regering be tekenen; zij zou bewijzen, dat West-Duitsland de gevaarlijke weg der continentale politiek was opge gaan de weg van heterogene coa lities en onstabiele regeringen, van zaken-kabinetten en bittere partij twisten, Er ia in het Duitsland van heden te veel te doen en te veel hangt af van het succes van de nieuwe staat, dan dat de Duitse po litici zich zouden "runnen veroor loven, het zover te iaten komen. Zij hebben een veelbelovend begin ge maakt; en in deze geest zullen zij hun weg moeten vervolgen of de verwekkers worden van een nieuwe chaos in Duitsland. vesting, noch wat zijn uitrusting betreft, aan de meest elementaire eisen. De taak van dit instituut is zeer belangrijk, want het is belast met de vervaardiging van sera en vaccins, met het yken van desinfec- tiemiddelen, anti-bio tic a en insuline, het onderzoek op tuberculose, ty phus, dlphterie en syphilis en met [-f-hetrtér hand'nemen vah 'rdeuWe'onr' der zo eki n gsob jecten Om in de toekomst op afdoende wijze aan het gebrek aan laborato rium- en scairuimte tegemoet te kamen, is de bouw van een nieuw instituut noodzakelijk! Het hiervoor nodige bedrag van 3.500.000 wordt gevoteerd uit de aap het Rijk ten goede komende tegenwaarde van de schenkingen in het kader der Mar shall-hulp. Voor de t.b.c.-bestrijding wordt uit hetzelfde potje een bedrag van 2.500.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van apparatuur voor de consultatiebureaux en voor het onderzoek der bevolking, als mede voor verbetering van inrich ting en huisvesting dezer bureaux. Na de oorlog is een belangrijke toeneming dezer volksziekte opge treden, terwijl door het gebrek aan geldmiddelen een afdoende bestrij ding in hoge mate werd belemmerd. Het is thans de uitgesproken be doeling om in een jaar een mate riële voorziening mogelijk te ma ken, die de arbeid op een peil van voldoende hoogte brengt. Aanhoudend rustig weer. Weersverwachting geldig van* Woensdagavond tot Donderdag-J avond: In het binnenland een tame lijk koude nacht en ochtend met weinig wind en op vele plaatsen mist Overdag wisse lende bewolking en in het Zui den van het land enkele ver spreide buien, maar elders droog weer. Lang^de Wadden- kust weinig wind, overigens* zwakke tot matige Oostelijke wind. Ongeveer dezelfde tem-, peratuur als vandaag. j 22 Sept. 2on op 6.25, onder 38.40J Maan op 6.02, onder 18,46. -jf PARAMARIBO. De voorzitter van het College van Algemeen Be stuur van Suriname, de heer De Miranda, heeft medegedeeld, dat het bestuur van "Suriname van me ning is, dat er onder de huidige omstandigheden geen aanleiding bestaat tot vermindering van de waarde van de Surinaamse gulden. Hij zei, dat deze waardeverminde ring niet in *s lands belang kan worden geacht en dat derhalve niet tot devaluering van de Surinaamse gulden zal worden overgegaan. WILLEMSTAD. Het gouver nement van de Nederlandse Antil len heeft besloten niet over te'gaan lot devaluatie van de Curagaose gul den. Er zyn nieuwe koersen vast gesteld ten opzichte van het pond, als volgt: 5.26 inkoop, 5,29 voor banken en 5.3£ 1/4 voor particulie ren. DE Indonesische deelnemers aan de Ronde Tafel Conferentie wa ren aanwezig bij de opening van de Staten-Generaal door Konin gin Juliana. Hier ziet men oud- minister Jonkmaneven voor het begin van de plechtigheid, in ge sprek met (van links naar rechts rechts) Af oh. Rum, Moh. Hatta ïi*. en mr Aïi Sastromtrfjojo. waarin order werd gegeven aan po litie-ambtenaren de Duitsers terzyde te 'staan, zei de Officier: „Het is ■nooit gebleken, dat de verdachten door of tengevolge van deze aanwij zingen hébben gehandeld. Hun afschuwelijke gedragingen zjm uit eigen wil voortgekomen en eigenlijk was het daarom niet no dig, deze cireulaires nader te onder zoeken." „Niettemin,' aldus mr, Verspyck, „heb ik dit toch gedaan. Vast is komen te staan, dat de cir culaires van mr. Frederïks en de bekendmaking van de toenmalige directeur-generaal van politie au thentiek zijn. Wat. betreft de circu laire van het Departement van Jus titie zijn er „bedenkelijke'' verschil len tussen de minute waarvan, door requiranten op onregelmatige wyze een afschrift is verkregen en de circulaire zoals deze was uit gegaan." De overige, punten van de Raad van Cassatie, alle betrekking heb bend op beweerde onvaderlandslie vende gedragingen van Haagse po litie-ambtenaren, hielden naar het oordeel van de Officier van Justitie in geen enkel opzicht verband met deze zaak. Mr. Verspyck betoogde, dat het morele gezag van een strafrechts pleging daalt, naarmate meer men sen ongestraft blijven, die zich heb ben bezondigd aan- gelijksoortige misdragingen als "zij, die wél ge straft worden. „Het toezicht van - een- -r ectóer^strekfe^zfeeh - niet-uit- tot het vervolgïngs- en zuiveringsbe- leid. Indien een rechter het met dit beleid niet eéns is, kan hij zich tot de minister wenden,' terwyl ook de Volksvertegenwoordiging de minis ter ter verantwoording kan roepen. Een dergelyk beroep is echter nooit gedaan, alhoewel een aantal politie ke delinquenten vooral in de Scheveningse cellenbarakken een hardnekkige campagne daarvoor hebben gevoerd. Deze campagne was bij de procureur-fiscaal van het Haags Bijzonder Gerechtshof vol doende bekend, doch deze autoriteit achtte het beneden. de waardigheid var de Justitie om er aandacht aan te schenken," aJdus mr. Verspyck. De Officier betreurde het voorts, dat de verwijzing van de Raad van Cassatie naar een ander Hof een smet heeft geworpen op de in het arrest genoemde personen en op de opsporings- en vervolgingsorganen, die tegen Leemhuis, Pegels en Vië tor zyn opgetreden. Mr. Verspyck achtte de beschul digingen door Leemhuis c.s. geuit, op het eerste gezicht reeds onjuist. Op een enkele vraag wilde hij echter ingaan, n.l. op die welke doet twij felen aan de houding van de huidige commissaris Crabbendam. „Deze po litieman was eruge tijd chef van de Documentatiedienst; maar deze autoriteit heeft'2ich als een goed Vaderlander gedragen", aldus mr. Verspyck. Als bewijs hiervoor las hij enkele stukken voor, waaruit zqns Inziens de integriteit van de heer Crabbendam. kwam vast te staan. Mr. Verspyck achtte het grie vend, dat de Raad van Cassatie door zijn, door de verdachten geïnspireer de vraag, de heer Crabbendam had samengebracht met politieke misda digers van groot formaat als deze drie verdachten. Het volgen van de door de Raad van Cassatie ingeslagen weg leidde .er zijns inziens naar, dat in dit pro ces allerlei personen in de positie van verdachte zouden worden ge bracht, zonder dat zij een kans op een behoorlijke verdediging zonden hebben. i Mr. Verspyck voegde hieraan toe, dat het vervolgingsbeleid een zaak is van-het Openbaar Ministerie en dat hei1 hem verre van aangenaam was zich tegen de mening van de Raad van. Cassatie te moeten stellen. „Niet alleen" wegens het gezag en de eerbied die de Raad geniet, maar ook omdat -met zekerheid mag wor den verwacht, dat de maar al te voorbarig oordelende massa de prin cipiële grondslag van mijn betoog niet zal kunnen of willen zien. Men zal er de voorkeur aangeven om de beschuldiging te uiten, dat er wat te verbergen valt en dat het Openoaar Ministerie optreedt als beschermer van corruptie en onrecht. Ik ben bereid deze beschuldigingen in ont vangst te nemen, maar zal ze daarna onmiddellijk naast mij neer leggen"', besloot mr. Verspyck zijn tussen- requisitoir. In de middagzitting werden, voor dat mr. Verspyck aan het woord kwam, nog verscheidene getuigen gehoord. De Verklaringen van deze getuigen, onder wie verschillende personen, die vader of zoon hadden verloren richtten zich uitsluitend tegen Leemhuis en Vïétor. Pegels en zijn raadsman, mr. Bakker uit Rotterdam, mengden zich niet in de discussies tussen getuigen en ver dachten. De politie-ambtenaar C. J. Walder uit Den Haag verklaarde, dat Vietor reeds in het begin van de oorlog snoefde op zijn .sympathie voor de Duitsers en op de resulta ten, die hij met arrestaties voor de Sicherheits-Dienst had bereikt. De verdachte bleef de beschuldigingen echter hardnekkig ontkennen. Dinsdagochtend zal de verdediging haar conclusie uitspreken over deze zoals de raadsman van Vietor, mr. Reuser het noemde „exceptie in de rechtspleging". De Rotterdamse politie is de da ders van de roofoverval op de boerenleenbank in ÏJsselmonde op het spoor. Er zijn enkele ar restaties verricht, die echter nog niet tot resultaat hebben geleid. Op de fotoeen der arrestanten stapt tn de politie-wagen. Opnieuw is een Rotterdamse taxichauffeur in zijn wagen overvallen en neergeslagen. Alen zal zich het geval met wijlen chauffeur Clohus nog goed herinneren. Ditmaal was het de 24-jarige taxichauffeur G. Koster uit de Nïc. Beetestraat, die in de nacht van Maandag op Dinsdag op het viaduct van de rijksweg in Overschie door zijn drie passagiers werd overvallen en met een steen neergeslagen. feur kreeg opdracht naar Overschie Twee van de drie daders ingerekend Op het hulpgeroep van de chauf. feur kwamen omwonenden in nachtgewaad naar buiten. Ook een surveillerende agent had dit ge hoord. Een hard hollende knaap, (ie hij tegenkwam, vroeg hij wat er aan de hand was. De jongen vertelde hijgend, dat op h,et viaduct een taxichauffeur met twee man nen had gevochten. De jongen ging met de agent naar de auto, maar groot was de verbazing van de politieman toen" hij de uit een hoofdwond bloedende chauffeur hoorde uitroepen: „Die is er ook bij geweest!", waarbij hij op de jongen wees, die^zo gewillig met de 19-jarige J. van H, uit Goes, die nadat de agent gehoord had wat er was gebeurd in het posthuis Overschie werd opgesloten. Vol gens de chauffeur waren er drie overvallers geweest, zodat onmid dellijk de omgeving werd afge zocht. Verscholen in een liguster haag kon weldra een tweede da der, de 17-jarige P. B. uit Ensche de gepakt worden. De derde man is nog niet gevonden, maar inmid dels is bekend geworden, dat dit de 24->arige* J. C. V. uit Tilburg is. Beroving was hun doei. Uit de verklaringen van de chauf feur en de bekentenissen van twee van de drie daders is komen, vast te staan, dat de overvallers van plan waren geweest, alleen de chauffeur van zijn geld te beroven. De 24-jarige J C V en de 19-jarige Van H. hadden Maandag ontslag ge nomen bij hun baas, die in Den Haag op de kermis staat. Met de zoon van de baas, de 17-jarige P. B. uit En schede, waren ze met de trein naar Rotterdam gekomen. Hier gingen, zij naar een. bioscoop en bezochten een cafetaria. Bij een glaasje werd het plan gesmeed, een taxichauffeur te beroven. Bij een vriend in het wes ten. van de stad fcing het drietal zich eerst nog wat moed indrinken. Toen gingen zij op weg naar het DP-sta tion om bij de aldaar gestationneerde taxi's een voor hun doel geschikte taxi uit te zoeken. Onderweg raap te een van hen een. straatklinker op en stak die bij 2ich. Er ontstond nog enige discussie of ze een grote of een. kleine chauffeur zouden nemen, maar tenslotte werden zy het eens, dat dit er niet zo zeer op aankwam. Ze zouden de chauffeur met de straatsteen bewusteloos slaan, niet doden. Het was ongeveer middernacht, toen zij een taxichauffeur by het D.p.-Station aanklampten. De chauf- te rijden; daar aangekomen, zouden Zij wel een nader adres opgeven. De chauffeur," de bewuste heer Kos ter, vertrok met zijn licht beschon ken passagiers m de opgegeven richting. Overschie werd doorkruist en op het viaduct verzochten de drie passagiers, die. op de achter bank zaten, de chauffeur wat lang zamer te rij'den „om zich beter te kunnen oriënteren", De taxi had een snelheid van ca 10 km, toen de chauffeur plotseling een hevige slag op het hoofd kreeg, waarvan bij duizelde- Hij had nog de tegenwoordigheid van geest, de wagen te stoppen, het portier te openen, zich uit de auto_te laten vallen en om hulp te roepen. De heer Koster werd niet_erpsüg Ijian het hoofd, aewond. .jfo.,4gqE jEgn "Udoktër in Ovefschie té 2jh vefhbn-" den, kon hij zelf zijn auto haar huis rijden. Hij zal op medisch advies enkele dagen rust moeten houden. Hij had slechts ca 40 by zich. De politie zoekt nu naar de voort vluchtige J. C. V. uit Tilburg. Devaluatie: DEN HAAG Minister Lieftinck wees er, in een korte ernstige ra diotoespraak Dinsdagavond, op, dat als Nederland niet zou hebben be sloten onmiddellijk te devalueren nadat Engeland ons was voorge gaan, het economisch in een on houdbare positie zou zijn gekomen. Niet de binnenlandse economische omstandigheden hebben bij de vaststelling van het percentage van de devaluatie de doorslag gegeven. Toen andere landen tot een koers- VC-rlaging van 30 procent ten op zichte van de dollar besloten, kon Nederland niet achterblijven. "Wij moeten tegenover onze bui-: tenlandse mededingers onze con currentiemogelijkheden behouden, daar door de afneming van de goederenschaarste de concurrentie strijd al scherper is geworden. Handel en scheepvaart moeten zich kunnen handhaven en een ernstige economische teruggang moest worden voorkomen. Ook moest ons volk behoed worden voor de economische en sociale ge volgen van een aanpassing van geldlonen en prijzen naar omlaag, die van een onvoldoende koersaan- passing het onvermijdelijke resul taat zouden zijn geweest. „De invloed van de devaluatie op ons kosten- en prijsniveau zal zeer aanzienlijk geringer zij'n dan het percentage (30 pet.) van de waardevermindering van de gul den tegenover de dollar." Luxemburg overweegt zelfde maatregel BRUSSEL. De koers van de Belgische franc ten opzichte van de Amerikaanse dollar wordt met in gang van Donderdag 22 September van 43,8275 op 50 francs gebracht. De koers van de Belgische franc ten opzichte van het pond sterling zal van 176 tot 140 franc worden ver laagd, Aldus verklaarde de Belgi sche minister van financiën, Lie- baert, na afloop van een kabinets raad, die Dinsdagavond is gehouden. De nationale bank van België heeft meegedeeld, dat zg alle note ringen voor buitenlandse munten per 21 September schorst. Blijkbaar heeft men er zich In Belgische financiële kringen en in de kringen der Belgische regering rekenschap van gegeven, dat de de valuatie van het pond grote invloed zou kunnen hebben op de handel van België met het buitenland. Het zou de vraag zijn geweest of de Bel gische goederen op de wereldmarkt met de Britse, Franse en andere goederen, die tegen gedevalueerde prijzen worden verkocht, zouden hebben kunnen concurreren. Om dit onder de ogen te zien zijn Liebaert en Maurice Frèxe, de gouverneur van de nationale bank, uit Washing ton naar Brussel teruggekeerd om besprekingen, te voeren met premier Gaston Eyskens. Het resultaat hier van is geweest, dat nu ook België -heeft gedevalueerd, zij het in minder sterke m&tevdan Groot Brittarmië. -Een->w ubrd vgerder? vawhhethLuxen burgse ministerie ven. economische zaken heeft verklaard, dat „hoogst- waarschy'nlyk" ook de Luxemburg se franc zal worden gedevalueerd. Later irr deze week zullen nauw keurige bijzonderheden bekend wor den gemaakt De Rotterdamse recherche heeft gedurende de laatste dagen dag en nacht gewerkt om de roofoverval op de Boerenleenbank te ÏJssel monde tot klaarheid te brengen. Om de geruchten en verhalen die over haar activiteit in omloop zijn, tof de juiste proporties terug te brengen heeft de politie van morgen iets over haar onderzoek in deze zaak meegedeeld: De wij'ze, waarop de overval !s gepleegd, gaf de politie reeds da delijk de indruk, dat hier geen amateurs aan het werk zijn ge weest. Het feit dat de overvallers van vuurwapenen gebruik hebben gemaakt, versterkte die indruk nog. De veronderstelling, dat men met een stel „zware jongens" had te doen. heeft de politie er toe ge bracht haar onderzoek in een be paalde richting uit en in zekere bij haar bekende kringen te beginnen. Maandagnacht en in de loop van Dinsdag werden m Rotterdam Zuid enige mannen en vrouwen gearresteerd en op het bureau Sandelingplein aan een scherp verhoor onderworpen. De politie kon niet zeggen, of zich onder de arrestanten de daders bevinden. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit, dat de arrestanten Vijftig Europese journalisten, die een reis "door de V.S. had den gemaakt, ontdekten op het vliegveld Gander Andrei Wisjins- ky. „Zou uw regering bereid zijn, ons voor een dergelijke „ontdek- kingsreis" door de Sowfet-Vnie uit te nodigen?", vroegen zij de minister. „Misschien", zei Wis- pnsky. „Mogen wij dit als een informele invitatie beschouwen?" Wisjinskg lachend: Maten wij het Iteuer als een informele con versatie beschouwen De Brffcse uegetarische, nief- Tokende geheelonthouder sir Stafford Cripps in een interview: „Neem bijvoorbeeld de Schotse whiskey een product, waar ïk overigens werkelijk niets van af weetyhet'zal niet nodig zijn de döllarprijS'van deze drank te Vfirhogen," -■ Giethoorn., is nog altijd sterk bij de toeristen in"trek..In het afgelopen seizoen bezochten 250.000 mensen het "Nederlandse Venetiëen jverteerden er meer dan 1 mülioen gulden. IVedstryden om het weréld- kampioenschap liegen zullen binnenkort in Amerika worden gehouden. Tie organisator be- weert: „Den man mep een wer kelijk leugen-talent,is als .een. juwelier, die een perfecte briljant slijpt- Hij vormt zyn leugens met zorg enjrreclste, h^j pdl(js< ze tof" ze glanzen:**- uitgekookte lieden zijn, die zich niet gemakkelijk laten vangen. Over het resultaat van haar onder zoek kan de politie nog niets mee delen. Binnenkort echter hoopt men met nadere bijzonderheden te kunnen komen. "Wy vernemen nog, dat de heer Klootwijk, de overvallen kassier, vandaag met enkele arrestanten geconfronteerd zal worden. Het is de vraag, of hij de daders zal kun nen aanwyzen, daar deze„ zoals be kend, gemaskerd waren met een dameskous. HET IS NIET GERING wat de Bossche officier van Justitie gisteren zeide over de Raad van Cassatie toen hij, iris van de lever, niets minder beweerde dan dat de ze Raad zieh op sleeptouw heeft laten nemen door Pegels, Leem huis en Vietor. drie gewezen Haag se politiemannen, verdacht van ernstige misdaden gedurende de oorlog gepleegd. „Op sleeptouw laten nemen waar slaat dat op? Zoals men weet, beriepen de drie verdachten zich erop, dat niet ■alleen zij doch vele andere politie autoriteiten op getijke wijze (fout) hebben gehandeld en brachten zij beschuldigingen in tegen nog in functie zijnde Haagse politiemen sen. Bij de behandeling voor de Raad van Cassatie werden twaalf punten ter sprake gebracht en deze Raad heeft de verdere behandeling van de strafzaak verwezen naar de Bijzonder Strafkamer van de_ Ar rondissementsrechtbank te "Den Bosch .Deze verwijzing had mede ten doel om uit te maken in hoe verre de drie verdachten terecht gezien konden worden als „slechts drie" uit een hele serie van foute politiemannen en of zy nu toeval ligerwijze gegrepen waren terwijl anderen nog vrij rondlopen. Kort om, of de Haagse politie in haar geheel niet in aanmerking komt om zelfs nu nog, in 1949, eens behoor lijk gezuiverd te worden. De Bossche Officier zegt nu vrij kras dat de Raad van Cassatie een verkeerde procedure volgt: niet de rechter heeft tot taak een onder zoek in te stellen naar de beschul digingen en argumenten van de verdachten, maar de minister en het hem ten dienstestaande op sporingsapparaat- De vraag of -an deren óók fout waren,, doet aan de schuld van deze drie verdachten, in strafrechterlyke zin niets af; ten hoogste wel in morele zin. "Wanneer de Raad van Cassatie door de beweringen der verdach ten nu een andere dan de gebrui kelijke weg wil inslaan, heeft deze Raad zich volgens de Officier- in Den Bosch op sleeptouw laten nemen. Nu is het met experts zo, dat zij het zelden met elkaar eens zijn en wanneer de Raad van Cassatie, die waarlijk niet uit jongmaatjes be staat, een zaak naar - Den Bosch verwijst mitsgaders twaalf punten van bijzondere betekenis, dan komt het ons voor, dat daarbij evenzeer weloverwogen punten', aan ten grondslag liggen als .kan de uit spraak van j de, OffïCier„iyu .Den Bosch. De "opriéhblteSdë" tritsfiraak van deze Officier, opzienbarend omdat zij ten aanhore van ieder een de Raad van Cassatie desavou eert, heeft voor ons even veel of even weinig betekenis als de op vatting van de Raad van Cassatie dat de Rechtbank in Den Bosch die twaalf punten maar eens moest onderzoeken. Het ziet er thans naar uit, dat de op zich zelf interessante vraag: „wie heeft gelijk?" een belemme ring gaat vormen voor het antwöora op de tien van de twaalf nog niet behandelde punten. Voor het publiek dat door de openbare behandeling voor de Réad van Cassatie op de hoogte is ge bracht met de door de verdachten geuite beschuldigingen, is het in de eerste plaats belangwekkend te we ten wat het antwoord is en niet wie het antwoord moet geven, Wy geloven gaarne, dat zowel de Raad van Cassatie als de Bossche Officier menen on de juiste wijze het recht te dienen: de eerste door een nieuwe instantie in te schakelen naar de vaststelling van de juistheid van een aantal beweringen waar bij kennelijk de overweging voorzat dat een en ander van invloed is op de straf, de laatste door het accent te leggen op de administratief juiste weg. Wy' menen, dat er onafhankelijk van de figuren der verdachten en ongeacht de te verwachten inhoud van het antwoord en onverschillig wie het antwoord moet geven, toch maar eens een antwoord moet komen. Dat kan ieder die zich „goed" ge voelt, de Haagse politie niet in de laatste plaats, slechts goed doen. Minister Stikker acht devaluatie te vergaand FLUSHING. Voor de opening van de vergadering van de Alge mene Assembles verklaarde minis ter Stikker gistermorgen, dat de mate, waarin het pond sterling is gedevalueerd, hem heeft verbaasd, en naar zijn mening- „te ver" is ge gaan- De minister deelde mede, dat hij zo mogelijk in het einde van deze week naar Nederland zal terug keren. Hef Vrijheidsbeeld op de Grote Markt wordt opgeknapt. Nu het in de steigers staat, Heeft het zich aangepast aan de opbouw- werkzaamheden in het centrum. In de Staatscourant is een be schikking van de minister van eco nomische - zaken gepubliceerd, waarbij met ingang van 21 Sep tember 1949, de prijzen van een aantal metaalwaren worden vrijge laten. DEN HAAG. Na de plechtige opening van bet parlementaire zit tingsjaar door de Koningin keren de beide Kamers der Staten-Gene raal ierng tot de huishoudelijke werkzaamheden, waarmede zo'n zit tingsjaar pleegt aan te vangen. De Voorzitter bleek daaruit af te leiden, dat hierover een mede deling van -de Regering te verwach ten was en stelde voor om pas na het ontvangen van die mededeling te beslissen of over de devaluatie gediscussieerd zou worden. De ".heer W.agenaar (CPN) yopd -dit-te vaag. Z,.i. waren er met de devaluatie zulke grote belangen gemoeid, dat een gedachtenwisse- ling in de Kamer dringend nodig was. Intussen werd uit een nadere toelichting van de minister dui delijk, dat hij aan een bepaalde mededeling aan de Kamer niet ge dacht had. De Voorzitter wijzigde toen zijn voorstel aldus, dat de na der te benoemen Kamervoorzitter met de, minister van Financiën in contact zou blijven, opdat eventueel op het daarvan geëigende ogenblik desgewenst een devaluatie debat zou kunnen plaats hebben. Dit voorstel werd aangenomen, al behield de heer Wagenaar zich voor om» als het hem te lang-duurde, een interpella tie aan te vragen. ,i2L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1