ROTTERDAMSCH PAROOL MAXIMILIAAN Vorderingen op de R.T.C. wettigen Senaat keurt militaire aan a Overheid moet meer zijn dan controle-instantie 'SS8' Loonbeleid nog onzeker Dean Aeheson over Indonesië China waarschuwt Assemblee voor rode storm Verkeerslichten op druk kruispunt In grote'steden weldra weer voldoende melk Laagterecord Nederlands sterftecijfer Een milliard dollar voor de landen van het Atlantisch Pact l ijfhonderd millioen contant WAT VOOR WEER? Veel bewolking Werkgevers, arbeiders en de Staaat moeten samen beslissingen treffen Mensen van 't circus Terbregge heeft een hangbrug 9e Jaargang no, 223 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prl]»: per week ƒ042 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Vrijdag 23 September 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG. Het ls de minis-, ter van sociale zaken in de toe lichting óp zfln begroting niet mo gelijk in dit stadium reeds nadere medelingen te doen omtrent de plannen, welke er bfó de regering bestaan betreffende het te voeren loonbeleid. De regering overweegt gelijktij dige vermindering van de subsi dies, verhoging van de huren en wijziging van de Inkomsten- en Loonbelasting.. De vraag, welke in vloed dit complex van maatregelen zal hebben op het peil van de kos ter van levensonderhoud en welke voorzieningen moeten worden ge troffen ten opzichte van het loon peil. zal eerst worden beslist na overleg tussen de interdepartemen tale commissies voor; Ionen en prii- zü en vertegenwoordigers vanat Stichting van de 'Arbeid. MIN. STIKKER IN V.N.-ASSEMBLEE FLUSHING MEADOW, De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dean Aeheson, heeft in een toespraak tot de algemene vergadering der Verenigde Naties met betrekking tot het Indone sische vraagstuk gezegd,, dat de re. gering der Verenigde Staten met grote belangstelling de diverse werkzaamheden der Verenigde Na- ties volgt met betrekking tot die volken, die nog geen volledig zelf- »bestuur hebben verkregen. /Indonesië ls, aldus Aeheson, voor de Verenigde,Naties een voorbeeld van de evolutie van een koloniaal volk tot vrijheid en onafhankelijk heid. Door de gezamenlijke pogin gen van beide partijen op de Ronde Tafel CÓnïeréntie'te 's-Gravenhage, ziet men hier een ontwikkeling in de richting-van een vrijwillig sa mengaan" tot beider voórdeeL FLU8IHNG MEADOWS.Minister Stikker, voorzitter van de Neder, lanase delegatie by de Algemene Vergadering der VN., heeft vanmorgen tydens_het algemeen debat een rede gehouden, waarin h|j in bQzonder- neuen trad ten aanzien van drie punten: Indonesië, technische hulpver- aan minder ontwikkelde gebieden en de heilige plaatsen ia Fa. lestina. Met betrekking tot de R.T.C. zei de minister, dat de. tot nu toe gemaakte vorderingen de hoop Wettigen, dat de besprekingen tot een oplossing zuilen leiden. Wereldsituatie geeft geen reden tot optimisme Ten aanzien van de technische hulpverlening zei -Minister Stik ker: De Nederlandse regering is van mening, dat de activiteit van de V.N-. en de speciale bureaux op het gebied van de technische hulp verlening nieuwehoop heeft ge geven op effectieve samenwerking, welke kan leiden tot betere levens omstandigheden voor millioenen mensen in minderontwikkelde ge^ bieden en beter begrip tussen de volkeren van de wereld. Ik zal niet ingaan op de economische en fi nanciële zijden ervan, daar mijn land voor dit doel, op het ogen blik althans, niet veel kan bijdra gen. Maar ik wens de aandacht van de Assemblée te vestigen op de wijde mogelijkheden en de reik wijdte van de Nederlandse univer siteiten en technische scholen, die jaarlijks een aantal goed geschooi de technici afleveren.. Er zijn der halve vele technici voor werk el ders beschikbaar in landen, .welke bij voorbeeldzouden kunnen pro fiteren van hun uitgebreide ken nis van de landbouw in tropische gebieden.*" Over de heilige'plaatsen in Pa lestina zei de minister, dat de vol doening van de Nederlandse re gering over de beëindiging van de strijd in Palestina „enigszins klei- rter was geworden door haar be zorgdheid ten aanzien van de be veiliging van die plaatsen in het Heilige land, welke symbolen- zijn -'iflnges. Med.) FLUSHING MEADOWS. De algemene vergadering van de Ver enigde Naties móest gisteren na drie kwartier worden verdaagd, omdat geen der aanwezigen meer bet wóórd wensten in het algemeen debat. Op dé ochtendbüeenkomst spraken slechts twee afgevaardigden: dr. Tsiang van China en dr. Fadhel Djamali van Irak. Toen zij hun rede hadden beëindigd en voorzitter Rtunóio vtoëjg wié ^vervolgens het woord wenste, bleef het stiL v //,- Van de «grote vier" heeft tót dusver-': alléén Ach es on gespr oken. Wysjinsky en Schuman zullen van. daag de vergadering toespreken. In de twee en een halve dag dat de assemblée vergadert 'hebben slechts zes sprekers het woord ge- .voerd. Geen van de ministers, van bui tenlandse. zaken der,gróte vier was aanwezig toen China een beroep op de Assemblee deed acht te slaan op de „storm" die het com. munisme in China heeft veroor zaakt Tsiang zei/dat de commu nisten in China een „integrerend deel der internationale communis tische beweging" vormen. In West Europa was met 'het Noord Atlan tisch pact een dijk tegen het com munisme opgeworpen. De over stroming kon echter niet worden' gekeerd door slechts aan één kant een dijk te maken. Dr. Fadhel Djamali zei, dat geen vrede in het Midden Oosten moge lijk was, „zolang de Joden de rech ten'van de Arabieren in Palestina niet erkennen." In de avondzitting, besloot men roet 38 tegen 5 stemmen en II ont houdingen de kwestie van de men senrechten in Hongarije, Bulgarije en Roemenië op de agenda te plaatsen. Joegoslavië onthield zich hierbij van stemming. Het stemde echter tegén toen de Vergadering besloot de Griekse kwestie te zul len behandelen. Een motie .van Tsj echo Slowakije, de Oekraïne en Wit Rusland om de Koreaanse kwestie van de agen da af te voeren werd verwarpen. Ook hierbij stemde Zuïdslavië mee met de Slavische groep. Ten slotte werd de gehele agen da met 53 tegen 0 stemmen en 6 onthoudingen aangenomen. De Indonesische kwestie werd zonder debat in de agenda opge nomen- Het punt was op .de-agen da van de vorige .zitting blijven Staan. Als wij spreken over bood schappentassen, waterdicht en met gegarandeerde trek- sluiting, in lichte en donkere kleuren en U hoort een prijs van f 7,90, dan is dat toch goedkoop! Wij gaan gewoon door met onze speciale aanbiedingen en vanaf Zaterdag 9 uur koopt U zo'n-: tas Natuurlijk kunt U .30 ci, voor 'een stuk toiletzeep betalen, maar ls baf nd geen tijd om op de klein - tjes té passen? Zaterdag koopt U 2 sl uk ken Caprl toilet- ,q zeep Yoor. Cl. MATKENESSERLAAN (DüKZICKH SOESTDIJK. Het bezoek - dat H.M. Koningin Juliana én Z.K-H, Prins Bern hard op 27 en. 28 Septem-- ber aan'Overljsël zouden bréngen is uitgesteld tót'-Dinsdag en Woensdag 11 en 12 October a.s. Opnieuw enkele buien Wisselend bewolkt met vqor- namelijk vanavond of vannacht plaatselijk enkele buien en te gen de ochtend hier en daar mist,. Zwakke tot matige wind: hoofdzakelijk' tussen Oost en- Zuid. Weinig verandering van temperatuur. -j." 24 Sept.Zon op 6.28, onder 18,33; Maan op 9.0S, onder 19,13. van de hoogste geestelijke waar den." Hij- verklaarde, dat de be scherming van die plaatsen niet alleen kan -worden overgelaten aan de betrokken regeringen, maar moest züh ..een aangelegenheid voor permanent internationaal toe zicht, Mijn delegatie hoopt daar om., dat In deze zitting toereikende maatregelen voor bescherming en beveiliging zullen worden geno men. Indien er niet een dergelijke regeling tot .stand zou worden ge bracht, zou men internationalisa tie van .de stad Jerusalem en om geving ernstig moeten overwegen." De minister zei vervolgens, dat de* toestand,, waarin de wereld zich thans bevindt, zeker niet recht vaardigt d® toekomst of zelfs de nabije toekomst „met bovenmatig vertrouwen en optimisme" te be zien. „De alarmerende uitbreiding van de onrust in China is voor velen een zaak van ernstige be zorgdheid, Deze onrust kan zich zeer wel uitbreiden tot andere delen van Azië én kan het zaad van economische en politieke ont binding uitstrooien. Indien Öe be tekenis van dit verschijnsel alge meen zou worden begrepen, zou het gemakkelijker zijn zich ge meenschappelijk tegen dit toe nemend gevaar té verdedigen". De minister legde er de nadruk op, dat, wanneer maar de goede wil overheerst, alle organisato rische onvolmaaktheden van de Verenigde Naties kunnen worden overwonnen. Hij' zei, dat de men taliteit van mensen,van staatslie den, niet kan worden veranderd door resoluties of proceduré-rzjeLs De heer Stikker besloot: „Móge de Almachtige God, voor wie wij ons in alle nederigheid nederbuigen, ons deze geest en zin voor wax goed hn rechtvaardigd is, verle nen. - (Ongecorrigeerd) Krachtige rode opmars in. provincie Foekien SJANGHAI, De communlsti- .sche legers in China zijn een. krach tige opmars in de provincie Foekien begonnen. Reeds hebben, de rode troepen de kust van Foekien tegen over het. eiland waarop Amoy ligt bereikt. Volgens onbevestigde be richten uit Kanton zouden zij Amoy veroverd hebben. Eén hoge militaire woordvoerder in Kanton heeft ver klaard, dat de roden de aanval op Amóy hebben geïntensiveerd in.-de hoop een spoedige overwinning te behalen op de natioijplisten in het kustgebied van Foekien. De weg naar Kanton zou daardoor voor hen open liggen. Dezelfde woordvoerder, verklaarde, dat de 'nationalisten weinig meer tegen een communis tische opmars naar-Kanton kunnen .uitrichten, wanneer deze eenmaal Amoy en Swatou gepasseerd zijn. Nationalistische vliegtuigen heb ben enkele bommen op Sjanghai ge worpen, DEN HAAG. In de gisteren ge houden zitting der Tweede Kamer aanvaardde nir.- Kortenhorsi het voorzitterschap met een rede, waar in hij o;ai mededeelde,'dat in het.-be- gin van 1950 de vergaderzaal van de Tweede Kamer een verbouwing zal ondergaan, waardoor'"het noodzake-1 lijk zal zijn dat de "Kamer elders, waarschijnlijk in de -Ridderzaal, zal moeten vergaderen. DEN HAAG. De stagnatie in dé melkvoorzlenlng van de grote Steden ~in het westen des lands zal spoedig tot het verleden behóren. Men verwacht dat de roeikleverüng in het begin van de komende week weer normaal zal zijn. Dit is het resultaat van een gecombineerde vergadering van de welk Inkoop Vereniging" en de combinatie van melkverkopende fabrieken onder presidium van .de voorzitter van het bedrijfschap voor zuivel, Men ia het eens geworden over leveranties "van aanvullïngsmc-ïk naar het Westen des lands. De Melk Inkoop Vereniging gaat voortaan ƒ4,75 per 100 kg ondermelk aan de leverende bedrijven betalen plus de veertig cent extra toeslag, waar mee de geldende toeslag aan de consumptiemelkbedrtlven dezer da_ gen werd verhoogd. Het tekort aan consumptiemelk zal, naar de Melk Inkoop Vereni ging verwacht, met ingang van a.s. Zaterdag reeds tot hoogstens tien procent zyri teruggebracht, mits de combinaties van haar leveranciers inderdaad afleveren. Hieraan wordt echter niet getwijfeld. Aan een gevaarlijke toestand op de kruising Pleinweg—Wcl- phaertsbocht zal binnenkort een einde kornen{ nu de afdeling rstraatverlichting nan het GEB dezer dagen begonnen is met het monteren van een verkeerslicht installatie _op: de kruisingHet zal nog tot eind, September duren, voordat de verkeerslichten in ge bruik genomen kunnen worden, .want eerst moeten Gemeente werken wegde k' en trottoirs in overeenstemming brengen mét de nieuwe situatie. Geen strategisch materiaal meer naar China NEW YORK. Engeland en de Ver. Staten 2ijn overeengekomen de uitvoer naar China te verbie den van oliën van goede kwaliteit, zware vrachtauto's, vliegtuigonder delen. koperdraad, telefoon, en seininstallaties en-een groot aantal machme'werktuigen. De c ontrole- maatregelen zullen binnen 4 a 6 weken van kracht kunnen wor den. DEN HAAG. De minister van sociale- zaken acht het een voor recht er in de toelichting op zijn begroting op ie kunnen wijzen, dat het sterftecijfer in Nederland weer uitzonderlijk laag is. Dit geldt zo wel voor de algemene als de t.bn.- sterfte. Zelfs is op dit punt het wereld laagte record be reikt. Tot zijn leedwezen doet hij hier echter aan toevoegen; dat het ziek. tecijfer aan t.b.c. hiermede in schrille tegenstelling staat In 1948 zijn 18.000 nieuwe actieve geval len van t-b.c, aan de consultatie- bureaux bekend geworden. De cij fers voor. dit jaar zijn van dezelfde orde. Zij zijn het dubbele van voor de oorlog. Bij het massa-onderzoek van de gezonde bevolking in de bedrijven blijkt, dat op 1000 arbei ders er 2 a 3 gevonden worden, die aan actieve t.b.c. lijden, zonder dat zij er iets van af weten. Het ïs dus noodzakelijk om de gehele bevol king systematisch te onderzoeken, ten einde de bronnen op te sporen, en de ziekte effectief te bestrijden. WASHINGTON. Met 55 tegen 24 stemmen heeft-de Amerikaanse senaat het wetsontwerp van president Truman aangenomen inzake de militaire hulp aan de landen van het Atlantisch pact en enkele andere, rdet door de communisten beheerste" staten. Volgens dit wetsontwerp zullen voor militaire hulp in totaal 1.314.000.000 dollar worden ver strekt, waarvan een milliard aan de landen die samen met Amerika het Atlantisch pact hebben ondertekend. Daar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een toewijzing van 819.505.000 dollar voorstaat, moet bet wetsontwerp, thans nog worden voorgelegd aan een gecombineerde commissie alt belde huizen, opdat een compromis tussen béide stand punten kan worden bereikt Volgens hét wetsontwerp zal Wesf Europa 500 millioen dollar contant ontvangen. Amendementen van de democra tische senator WalterF. George en van de republikeinse senator William F. Knowland, die beiden de militaire hulp aan "West Europa met 200 milhoen dollar wilden' ver lagen, werden verworpen. Tijdens het debat verklaarde de republikeinse senator Robert Taft, dat het gehele militaire hulppro gramma de uitwerking van het plan Marshall te. niet zou doen en dat het de Sowjetunie eerder zou aansporen een oorlog te beginnen dan. daarvan afschrikken. De senatoren Foster Dulles en Vandenberg, die de republikeinse buitenlandse politiek verdedigden, deden een laatste beroep op de re publikeinse senatoren hun steun aan het wetsontwerp te geven. In de senaat werd geen motie ingediend tegen, de toewijzing van 314 milMoen dollar aan Griekenr land, Turkije, Perzië,- Korea, de Fhilippijnen „en „het algemeen .ge bied" van China. Schotte brak sleutelbeen BRUSSEL Schotte, de be faamde Belgische wegrenner, heeft op de baan te Tourcoin èeh ern stige val gemaakt en een 'sleutel been gebrokeh. Dit is wel: een zeer onfortuinlijk besluit van. het seir zoen voor deze succesvolle renner. De Rotterdamse drinkwaterlel-- ding heeft gisteren te gast gehad meer dan 80 deelnemers van het internationale waterleidingcon gres, dat deze week in Amster dam werd gehouden. Vrolijk map- sperden .de.piflfirflen-^öTi de.-l2.~na-. tién die* dóór de bezoekers werden vertegenwoordigd van de massieve watertoren, toen de gasten na een korte rondrit door de stad het waterwerk bereikten. Na een kort welkomstwoord in het Frans en in het Engels van de directeur, ir. B. Schreur, volg de een kopje koffie en daarna de rondgang over het terrein. Vól belangstelling en vaak-ook vol bewondering namen de buiten landse gasten kennis van het tva- terwerk het grootste in Ne derland waarbij speciaal de snelfiltergebouwen en de proef installatie vah de nieuwe water zuiveringsmethode alle aandacht trokken Lucht, en scheepvaart tarieven verhoogd LONDEN. Op .een conferentie van vertegenwoordigers van trans atlantische scheepvaartmaatschap pijen. ih Londen is besloten ide tarie ven yan de maatschappijen, die niet tot het dollargebied behoren, te ver hogen, teneinde tegemoet te komen aan de devaluatie van 30 procent. Hetzelfde Ls besloten door vertegen woordigers van luchtvaartmaat schappijen. Dé grootste veranderingen in de weersgesteldheid hebben zich gis teren boven Scandinavië voorge daan: Er heeft zich hier een uitge- strekt gebied van hoge luchtdruk gevormd met twee duidelijke ker nen: een voor de Noorse, kust ter, hoogte van de poolcirkel en een bouen de Botmsche golf. Ook. bij. ons zijn de barometers gestegen en de wind is dientengevolge naar het zuidoosten gedraaid en iets toege nomen. Boven ons land bevindt zich een- oud en. zwak front met warme en vochtige lucht, dat hier veelbe wolking veroorzaakt. Twee storin gen bevonden zich tén zuidwesten van de -Britse eilanden. Zij zijti. gisteren ineen gevloeidzodat zich nu vande Golf van Bis cage af tot aan het zuidwesten van Groot Brit- tannië een gebied van lage druk. uitstrekt, dat tamelijk stationnair is en géén invloed uitoefent op het weer in uns land. In het zuiden tJCi.ii Engeland veroorzaakt het echter régen. In de buurt ufcn de Azoren bevinden, zich enkele depressies, die langzaam naar het oosten trek ken en later door de storingen in. onze buurt vermoedelijk wel zich naar het zuidoosten zullen bewe gen, De normale herfstcirculatie .waarbij de ene depressie na de an dere de Atlantische oceaanover steektis er nog niet en kerststor men zijn nog niet. in het zicht. r WETSONTWERP BEDRIJFSORGANISATIE v -. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het debat over het wetsontwerp, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie regelt, begon gisteren in de Tweede Kamer veelbelovend met een tdtstekende redevoering van de heer NeBerhorst (Arb.)die het' vraagstuk principieel aanvatte en aanstonds duidelijk maakte, wat rijn bezwaren aün tegen de voorgestelde regeling. Er is bij deze materie n.l.: tweeërlei constructie mogelijk.In bet wetsontwerp worden verschillende- bevoegdheden in handen gelegd van bedrijfsorganisaties, en bepaalt de Regering zichjtot controle, eventueel vernietiging van de genomen be sluiten. In hét'andei-e geval maakt de Overheid deel uit van de besturen de organen en werkt mede aan de voorbereiding en de besluitvorming.' naar.de 'vis: Dit was- een kloof niet kunt overbrug- heel andere Maximiliaan, gen, blijft dan maar weg. een Oostenrijker van vóór Blijf dan ook maar wég uit de Anschlusz. De sympa- het circuslevenwant het thieke en- echt séntimen- klatergoud van de uoor- Maximiliaan, de naam tele Wiener, die een traan stelling is niet Het echte, ■van een keizerHij heef't in het oog krijgt als hij dat is alleen maar de ro- ook iets groots, zoals hij vertelt van de man, die mantische schijn. Hier, daar in de filmuniform can hem in het Wenen van na Masrimiliaan, met, z'n aan een .marine-officier zijn $e eerste wereldoorlog, doenlijke aanhankelijkheid zeeleeuwen omtovert in toen het Oostenrijk van de aan z"n zeeleeuwen is verbluffende jongleursZo „schone blaue Donau"' en echt. De'dieren, tegen wie ziet het publiek JUaatmi- Mjag beim Abschiedleise en ocer wiehij spreekt liaan, ik heb hem gezien Servus" al een legende was als qver z'n kinderen. tn een vuil tóerkpakje en geworden, uit de drek heeft „Schlaf' mein Kinder, met handen, die roken gehaald. Maximiliaan en al schlaf' rtihig weitcr..." z'n broers waren anstön- zegt hij, als hij de deur van dige" typografen. „We wa- z'n wagen openmaakt, ren van een nette Weense waar dicht tégen elkaar familie, vertelde mij dezez'n zeeleeuwen liggen té man, „maar we kwamen puffen mn de warmte, allemaal zonder werk. We Want daar kunnen ze niet hébben'de honger gekend tegen, dan eten ze nog en de armoe. Overdag kon- geen zeven: kilo. 'vis per deh we niet uit huis, om- dag, terwijl zij normaal ge- .dat we geen kleren meer hoteerd staan voor 25' kilo. hadden..." En- uit deze Maar schelvis, geen harin- grijze armoe heeft de man gen. die zyn te vet. En ge- hem gered, op toiens graf kookt en van de koppen hij nog ieder jaar bloemen ontdaan, want MasHmiliaan gaat leggen. Deze man had is veel te bang, dat ze het een zeeleeuwennummer en van bedorven wis aan de heeft hem geleerd, hoe je ingewanden krijgen. Vijf deze beesten, die de en tvnntip jaar kan een schranderheid hebben van zeeleeuw worden, de oud honden, de meest verbluf- ste is hu achttien'jaar. Hij fende dingen kunt leren. u em «icum in :de m- /tï°' t em "M- »p dc maar met geduld, met etn- deloos geduld en liefde, trompetten zelf een wys)e Tussen de mens enhet blazen. Zo komt er mis- dier moet genegenheid schien nooit meer een zée- ontstcan en als je die leeuw. Dit was, zoals men zich zal her inneren. het geval in het vooront werp van minister Vos. dat zulk een slecht onthaal gevonden heelt bij de KVjP. omdat men. dagr de. in vloed van 'de Overheid in de PBO te groot 'actiltej Dodi_ de heer Ne- drihorsPfóo'nde'^glashëlder "óan. dat: men' de tegenstellingen tussen Over heid en bedrijfsleven door het sys teem van dc voorgestelde wet ver sterkt. 'in plaats van verzwakt Want nu zal de Overheid een door •de bedrijfsorganisaties na uitvoe rige voorbereid ine genomen besluit eenvoudig kunnen vernietigen. In het andere geval is de Overheid in de voorbereiding betrokken en kan haar veto laten horen, voordat be sluiten genomen zijn. Doeb zij ral ook kunnen overtuigen. De toepas sing van het vernietigingsrecht achtefraf zól psychologisch een slechte uitwerking hebben. Een ander bezwaar var de beer Nederhorst evenseens van. princi piële aard, gold de voorkeur in bet ontwerp voor de z.g. horizontale organisatie. Dit betekent, dat mén groepen met gelijke belangen in,be- drijfsschappen en hoofdbedryfs- schappen. verenigt, waardoor het groepsegoïsme sterk in de hand wordt gewerkt Bij eenz.g. verti cale organisatie/zoals in de product schappen. zijn alle groepen uit het economisch leven, die met een be paald product te maken hebben, b-v. handelaars zowel als producenten, in één organisatie verenigd, en kun nen de verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. In het wetsontwerp hebben weliswaar de productschappen een plaats gevon-, den. doch spreker, vreesde, dat rij niet veel betekenis zullen krijgen. Het verenigen van alle belang hebbenden 'V3n een bedrijfstak In een bedrijfssehap werkt monopolie vorming in. de hand, Het gevaar van groepsoverheersiag is zó -groot, dat overheidsinvloed niet gemist kan worden. Bedenkelijk vond de beer Nederhorst ook, dat deze bedrijfs- schappen zoveel overeenkomst heb ben met de organen van de be ruchte commissie-Woltersom, welke/ gelijk men zich zal herinneren, op het leidersbeginsel waren gebaseerd.. Het ernstige probleem .van de tegen stelling Overheid—bedrijfsleven wordt door het aanhangige wets ontwerp niet opgelost, integendeel. Naar sprekers mening zal de voor zitter van de Sociaal-Economische Raad in geen geval een groepsver- tegenwoordiger moeten zijn en dient voor de benoeming van voorzitters van bedrïjfssehappen de' Konink lijke goedkeuring voorgeschreven te worden. De heer Koersen <KVP) hield èeh lofrede; op het ontwerp, waarbij hij zich er zorgvuldig van onthield om :op dezakelijke merites in te gaan. Uitgaande van de gedachte, dat de ware democratie steunt op de gebonden vrijheid en dat deze ook' de grondslag moet zijn/van het sociaal-economische leven, zag hij in bet ontwerp een belangrijke stap in deze richting. Door de hier voor gestelde vorm van samenwerking kan het. algemeen welvaartspeil •worden verhoogd" en kunnen machtsuitwassen warden afgesneden. Nadat de heer Koersen had ge sproken, was. om tien minuten over drie geen spreker meer ingeschre ven en de Voorzitter schorste in arrenmoede de vergadering om een. der leden de gelegenheid te geven zlih rede verder op papier'te bren gen./Doch na rtrim'*een'halt nnf'" bleék'deze daarin niet gestaagd en werd op grond van een Ifchto keelaandoening van spreken vrij gesteld. Gelukkig bleek de heer Suur* h o f f(Arb,). die toen :^an bod kwam. deugdelijk voorbereid. Hij legde er de nadruk op. dat de ar beiders-vakorganisaties, dié nu als' gelijkgerechtigden in de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie naast de werkgevers worden opgenomen; nog geen twintig jaar geleden moes-" ten vechten voor hun erkenning. Het'fs echter jammer.' dat de samen werking niet voor alle arbeiders en. werkgevers een vanzelfsprekende zaak is. Overigens erkende hij.dat de in het wetsontwerp belichaamde medezeggenschap van de ..arbeiders op het economische terrein in déze vorm uniek is in de wereld. Men mag dit beschouwen als een ere saluut .aan de constructieve zin der Nederlandse werknemers en hun or ganisaties. Spr. achtte het teleurstellend, dat In de productschappen de pariteit van werkgevers en werknemers in. de besturen niet is- voorgeschreven, en dat voor de bedrijfsschappen af wijking van de pariteit mógelijk is. Nadat de heer S c h m a 1 (C.H.) in een korte improvisatie had duidelijk gemaakt, dat hij hét idee der be drijfsorganisatie welgezind ïs, maar wat het voorgestelde wetsontwerp betreft tussen de uitersten in de op vattingen instaat, sloot de Voor zitter op het on ge wo on-vroege uur van half vijf de vergadering. Zeven en twintig landen hebben gedevalueerd: LONDEN. Zeven en twintig landen hebben tot" dusverre hun munteenheden gedevalueerd. Het zijn; Engeland, 'Australië,. België,- Burma, Canada,' Ceylon, Denemar ken, Egypte, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Griekenland, - Nederland, Hong kong,. JJsland,: India,Indone sië, Ierland, Trak, Israël, Transj Dr- danie, Luxemburg, -Nieuw Zeeland, Noorwegen, Portugal. Zuid Afrika' en Zweden. Zoals bekend Tnoet uoo-r de aan leg van d.e nieuwe spóoriljn Gou daRotterdamde slappe veen grond eerst wórden vervangen door zand. Dé grond wordt- «rij diep uitgegraven, waardoor het ter hoogte van Terbregge nood zakelijk was, diuerse leidingen.- «oor tcatcr, gas en. electriciteit, die de toekomstige spoorbaan daar krutsen. tydelyk o«er een. hangbrug te leiden. Later zal de- oorspronkelijke toestand worden hersteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1