Meesterknecht 'tWil no» niet vlotten met de voorbereidingen C Trouwlustige! „PLEINZICHT" ONDER DE VISBANK J Bekwame heöen 2 Katholieke raadsfractie tail zich eerst heraden DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB AGENDA Steciciscfte Botfecs WALDO TELEF. CURSUS CHIR0P00IE Nette Dienstbode cascom;o».k L. JURGENS Koeriersters Zaterdag 24 September 1949 HET CULTURELE CENTRUM TT} E gemeenteraad zal het door de Schiedamse Gemeenschap ingediende plan voor de bouw van een Cultureel Centrum in de Plantage in de Itomende raadsvergadering van Vrijdag a.s. nog niet in behandeling nemen. Dit Is bet laatste opzienbarende nieuns. dat wil over het Cul turele Centrum vernamen. Het is de Katholieke raadsfractie geweest, die na een steeds aangenomen welwillende houding, deze week plotseling met het bericht U gekomen, dat zy onmogelijk kan toestaan, dat volgende week reed» door do Raad een beslissing zou moeten worden genomen o\er het al of niet toestemmen tn de botnv van een Cultureel Centrum. Zjjn wfl goed Ingelicht, dan wil men aan deze zjjde eerst nog enkele fractie-vergaderingen beleggen alvorens zo mogelijk een algemeen stand punt in te nemen. Voor ons komt dit verzoek om dai in geen geval het Culturele uitstel door de Katholieke raad5- Centrum binnen zijn openbare op- fractie niet geheel als een verras- voeringen zou beleven, waarmede sing, want sedert enige tijd was het j het R.K. bevolkingsdeel zich niet ons bekend, dat verscheidene stem- j zou kunnen verenigen, men onder het Katholieke be vol- 1 "Welke principiële bezwaren er kingsdeel waren opgegaan om op verbonden zijn aan de bouw van principiële gronden met roede te 1 een schouwburg, waarmede men werken aan~de totstandkoming van {het culturele leven in Schiedam op ff";* bedrag van de erfpachtscanon een Cultureel Centrum. In de va- j een hoger plan wil brengen door de „_- _er?cv, van mening aanleiding voor de tijd van 29 jaar. tegen een rentevoet van 3%, mits de gemeente Schiedam de betaling en aflossing garandeert. B. en W. menen, dat het op de weg van de gemeente ligt zich voor de betaling van dit bedrag garant ie verklaren en merken daarbij op, dat de stichting aan de gemeente geen subsidie vraagt, wat toch gelet op de practjjken in andere steden niet ongebruikelijk zou zijn In plaats daarvan verzoeken zij deze garantie waartoe het college van B en W. durft adviseren, mits de voorwaarden (o.a. hét recht van naasting) waarmee de stichting in stemt daar aan worden verbonden. De Schiedamse Gemeenschap vér- zoekt de benodigde grond in erf pacht te verkrijgen tegen de ge noemde voorwaarden. In wezen komt dit neer op het gratis ter be schikking stellen van het bouwter rein. Gelet op het doel waarvoor het gebouw moet dienen, wordt naar vo ren gebracht, dat deze wijze van uitgifte van de grond verantwoord is. B. en W. geven uitleg, In de boezem van het college heeft het 1SB. De opzet van Vaa der Decken slaagt vol komen want de volgen de ochtend steekt een kano met vier Indianen ui zee die naar de „Hol lander" roeien. Wan neer ze aan dek staan blijken de wilden gene gen met de blanken handel te drijven en hun belangstelling gaat voora] uit naar het vuurwater. In ruil tuer. voor bieden zij kunstig versierde voorwerpen aan en direct beginnen Van dei Decken's ogen te glinsteren „Dat is zuiver goud, mijn waar de Buyck" fluistert hü tegen de factoor Maar deze is daar nog niet zo zeker van en haalt er de toetssteen by Van der Decken heeft m r 'MM.. echter wel gelijk gehad en voor enkele vaten brandewijn wordt hij eigenaar van een kost-1 bare verzameling edelmetaal. „Heb Ik je met gezegd, dat je hier slapende rijk kunt wor den?" zegt hy triomfantelijk. Maat de factoor denkt er bet zijne van cantiemaana konden wii ook in de N 5.C. reeds een dergelijk geluid vernemen Na de Plantage-actie en het hef tige verweer van de zijde van de Ned. Bioscoopbond nu weer een nieuw obstakel op de zeer lange en moeilijke weg. die de initiatief- mogelijkheden ervoor aanwezig te doen zijn, is ons tot dusverre vol- 1 komen een raadsel. Wanneer de A.R.-raadsfractie een dergelijk 1 standpunt in zou nemen wat wij over de gehele lime nog sterk be- twnfeien dan kunnen wij dit be grijpen. omdat tenslotte m deze neemster, i.e. het bestuur van de kring nimmer een dergelijke le- Schiedamse Gemeenschap, te gaan j heeft. CU. heeft het verweer van de zu- de der bewoners van Tutnlaan en Lange Nieuwstraat nooit vaste grond onder de voeten gehad en zal het in dit geval ook nimmer krii- j vensuiting als goed werd erkend. I We kennen echter ook Katholieke 1 toneel- en zangverenigingen en or- gamsaties, die een hoger cultureel 1 peil m Schiedam voorstaan als hst Kath. Cult. Genootschap en de Kath- Kring, die meehelpt het gen. Het machtige apparaat van de Schiedamse toneelpubliek ook te Ned. Bioscoopbond, dat toestem- laten meegenieten van het spel van ming zou moeten geven voor het 1 het Nederlandse beroepstoneel. Ook inrichten van een bioscoop voor j zy kunnen weten, dat een Cultureel het draaien van cultureel verant- 1 Centrum heus geen luxe voor wcorde films, bleek echter een gro- Schiedam is, maar bittere noodzaak, tere tegenstander Op gronden, die 1 "Wanneer zij het tenminste ook mo rnet de eigenlijke zaak. het exploi- j nen. wanneer in hun kring over teren van" een dergelijke bioscoop, verhoging van het culturele peil in niets, maar dan ook niets te maken j onze stad wordt gesproken, hadden, TOS men j„ staat in eerste I Gerawnschspswerk instantie afwijzend te beschikken j op een. verzoek, dat de expioitante.Nog nimmer is in Schiedam een het theater ,,De Uitkijk" in Amster- i poging gedaan om de stad een dam, tot de Ned. Bioscoopbond 'l schouwburgruimte te verschaffen, richtte. Op deze wiize trachtte men die zo direct voortkwam uit de ge- J}1®* steekhoudend voor: voorname- hei Culturele Centrum te beroven j meenschap, als thans het geval is. zijn deze op vrees van concur- van een van de voornaamste grond- Nooit waren zovele bevolkings peilers van zijn exploitatie. Dat dit groepen gemeenschappelijk bezig 'aan deze taak als nu en beter wa- gegeven. Een van de leden, die geen principiële bezwaren heeft tegen het Cultureel Centrum zou zich met een dergelijke lage canon alleen dan kunnen verenigen, wanneer de ge meente ook voor andere culturele doeleinden, roet name voor de bouw van kerken, een soortgelijke grond prijs zou aannemen. Hoewel de an dere leden van het college van B. en W. wel bereid bleken te zijn de grondprijzen voor kerkbouw welwil lend te beoordelen en daarbij reke- ning te houden met allerlei omstan- digheden, wil het college in zyn i grootst mogelijke meerderheid deze 1 zaak niet aan de onderhavige aan gelegenheid vastkoppelen. De voor de betrokkenen zo voordelige erf pachtsuitgifte moet tn deze gedach- tengang op zich zelf staand worden beschouwd, zonder dat hieruit con sequenties voor anderen mogen wor den getrokken. Behalve de reeds eer der ingediende bezwaarschriften is ook nog ontvangen een adres van het bestuur van de Schiedamse ver eniging van koffiehuis-restaurant houders en slijters, waarin het stich ten van 'n Cultureel Centrum on verantwoordelijk wordt geacht. De m dit schrijven aangevoerde argumenten, komen B. en W. echter Toneel: 24 September. Musis Sacrum. 8 uur: Nut en Ontspanning. 25 September. Musis Sacrum, 8 uur: Brederode met „Wie A zegt 29 September, Passaage-theater, 8 u; Schied. Kunstkring. Roti. Toneel met „Jonkvrouwe de la Seiglière." Films: passage. 2, 7, 930. 2a. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.39 u: Het regiment der verdoemden (18 jr). Monopole: Da. X 7, 9, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 u: Keizerwals (alle leeft). Bijeen komsten: 26 September, Ver. lokaal, 2.30 uur: Ned. Ver. v. Huisvrouwen. Opening v. h. seizoen. Sport; 24 en 25 September. Herfsttoch- ten wandelsp.ver. „De Trekvo gels". Start Za. 2—3, Zo. 910 U. v a. café De Boulevard, R'dyk. Politie-vrijwilligers demonstreerden Schiedam weet sedert Vrijdagavond voorgoed, dat er een corps reserve poli tie bestaat. Nadat het vrijwilligers corps Vrijdagavond op het terrein van het Slachthuis aan de Vlaardingerdijk or.der commando van inspecteur J. van Marion voor burgemeester Peek en hoofd-lrispecteur Kloeseman hun kun nen had gedemonstreerd in vele .links om®" en „rechts-oms", marcheerden zij. met het vrolijk musicerende politle- muzlekcorps onder leiding van bng. B, van Noort voorop, naar het stadhuis om daar langs mr. Peek en hoofdinspecteur Kloeseman te defileren. Op het demonstratieterreln heeft de burgemeester de mannen van de reser- ve-polltle, die reeds een indruk var. grote geoefendheid en discipline gaven, toegesproken en hun dank gebracht voor het zich inzetten bij de reserve-politic. Met de C.A.B. naar het Westland Ook dit jaar zullen de pupillen van de C.A.B. weer een trip naar liet Westlandse druivengebicd ma ken. Dat gebeurt dan op Vrijdag 30 September. Ditmaal gaat de reis niet zoals voorheen naar de grote veilingzaal in Poeldijk, doch naar 's-Gravezande, waar in de „Spaan se Vloot" wordt gebivakkeerd. Met twintig auto's vertrekken de Schie damse lichamelijk gebrekkigen Vrijdagmorgen om tien uur van het Plein Eendragt om na een tocht «n» j door de eigen stad via Hoek van Holland naar Js-Gravezande te gaan. plaats kon hebben, was in de eerste plaats een gevolg van het feit. dat de grond voor de te bouwen schouwburg, door de gemeente nog niet beschikbaar is gesteld. Dit zou in de vergadering van Vrijdag moe ten gebeuren. Bezwaren Op het eerste afwijzen van het verzoek om een bioscoopvergunning is natuurlijk een beroepsschrift ge volgd, dat vermoedelijk Voor een groot deel gebaseerd zal rijn op een welwillende houding van het gemeentebestuur, zoals deze reeds lang was te peilen. De Schiedamse Gemeenschap heeft zeker niet ver dacht en voorzien, dat de K.K.- r. ladsfractie voor een deel vlak voor d behandeling van het voorstel zou „an" gaan. Temeer verwachtte men dit in. deze kring niet, omdat reeds veel vroeger de principiële bezwa ren. zo deze er bij de B.K. bevol kingsgroep mochten zijn, waren weggenomen door de toezegging, JngezMetL-i KERKDIENSTEN Ned Herv, Gemeente: Grote Kerk 10 uur: dr. L. J, Cazemier; 5 uur: ds. H. A. Visser, Amsterdam (radio-uitzending „Dc Jonge Kerk hoort het Oude Woord). Deze dienst is bestemd voor jonge mensen. Nieuwe Kerk 10 uur; ds. J. Gras; 5 uur: ds. J. Diepersloot, Delfsha- ven. Westerkerk 9 en 10.30 uur; ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk 9 en 10.30 uur: da. K. <je Bel (Doop).-Jeugdkerk, Verenigings lokaal, Nieuwe Haven 155, 10 uur: de heer J. Sonneveld. Ned. Prot Bond, kerk Westvest, 10.30 uur mej. da. H. Meyer en da- Schouwink. Doop. Evang. Luth. Gemeente, kerk L- Nieuwstraat, 10 uur ds. J. van Leeuwen. H.. Avondmaal. Chr- Geref. Gemeente, kerk Wa rande. 10 en 5 uur ds. A. Zwiep. Oud-Katholieke Kerk, kerk Dam, 10 uur H. Mis v. d, zestiende Zon dag na Pinksteren. Oud Geref. Gemeente, Jeugdhuis, L, Haven, 10 en 5 uur ds. W. Koos. Leger des Hells, gebouw L. Ha ven, 10 uur Opdrachtdieztst; 6.30 u. OpenL samenkomst J. Verboon- straat; 7.30 uur Verlossingssamen komst. Woensdagavond, 7.30 uur Openluchtpred. Fabriplein. Alle diensten o.l.v. maj. D. J. Koste. Evangelische Gemeente, gebouw Broersvest, 10 en 7 uur dhr, J, Se- gaar. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisa. tie, gebouw Tivoli, 10 en uur, ds. Dorsman van Schellulnen. Herv. Evang. „Eben Baezer", ge bouw' TUctërman, Westvest, 10 cn 4. uur dhr. Middelkoop. Kerk van Jezus Christus van de HeiL der Laatste Dagen, 10.40 uur Zondagsschool; 5 uur avonddienst. Vergadering van gelovigen, lokaal Marijke, Broersveld, 10 uur Breking des broods; 3 uur Evangeliever kondiging. Spreker dhr. K. Rozen- Men kan met die vraag twee din gen bedoelen. Men kan het zich af vragen, omdat «r „zo veel te doen is", maar het kan ook zijn dat men het met goed weet omdat er niets te be1even is. Dat laatste is in onze goede stad Vlaardingen het geval en dat is te betreuren. Er is een tijd geweest van grote activiteit, maar die ligt helaas al weer weken ach ter ons en wc zullen thans genoe gen moeten nemen met wat de Vlaardmgse verenigingen van plan zijn. Oh. we hebben een Volksuni versiteit, heel prettig. Alleen jam mer, dat we er zo weinig van mer ken. Goed, het is waar; de uitvoe ringen werden de laatste tijd niet meer zo heel druk bezocht, omdat de prijzen te hoog waren. Maar is er nu niets te doen op eenvoudiger leest? De Mij. Tot Nut van het Al gemeen ziet kans met heel weinig geld veel te doen. Zou het op die manier ook niet door da V.U, ge daan kunnen worden? Het is toch warempel wel nodig! Voordat de V.U. haar vleugels uitsloeg was er in Vlaardingen een stel onderne mende lieden, dat regelmatig mu ziekuitvoeringen met bekende solis- ten organiseerde. Hoe zit het, is het daf~Den°Haag"en J. KleinhanêveM, voor die mensen geen tijd om het Bodegraven, I initiatief te heropenen? Stadsevangelisatie „Jeruël", 10 u. bijeenkomst. Geref Kerk: Oosterkerk, 10 uur: ds. J. A, Schep; 5 uur: ds. H. H. Grosheide, van Charlois. Plan- .tagekérk, 10 uur: ds. W. A- Krijger; 5 uur: ds. J. A. Schep. Jullana- *kerk, 10 uur: ds. H- H. Grosheide; ren nooit de voorwaarden waaron der een schouwburg gebouwd en geëxploiteerd kon worden. Van meet af aan heeft het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap zich gezet aan deze grootse taak, die zfj als de basis van uitbouw van het culturele leven beschouwt. Velen hebben dit grote belang voor de eigen stad nog steeds niet willen zien, omdat zij het niet kon den of. niet wilden. Groot is de tegenstand ook buiten het gerneen- schapskamp, omdat zakenbelangen nu eenmaal nooit rekening kunnen houden met de belangen van de gemeenschap, alleen slechts met de behoeften. De bouw van een Cultureel Cen trum moet een gemeenschap?""°rk worden, of het zal ten onde:"^ ig zijn gedccmd voor het tot een be staan komt. Niet de nuchtere za kelijkheid van het kasboek zal by de totstandkoming eerst aan het woord moeten komen, doch wel het ideaal, dat wij ons reeds 20 vaak voor ogen stelden Schiedam moét een schouwburg hebben. Moge men dit bij het toporgaan van onze gemeenschap heel goed beseffen en laat de R.K. raadsfractie er thans nu direct naar handelen. Principiële beslissing van Raad gevraagd In een schrijven aan de leden van de gemeenteraad, hebben B. en "W. het plan voor de bouw van het Cul tureel Centrum aan de raad voor gelegd. Hierin wordt ca. voorgesteld in principe te besluiten tot 't garande ren van de annïteit, groot 36^11,24, gedurende 29 jaar en in. erfpacht uit te geren de voor de bouw van het Cultureel Centrum benodigde grond in de Plantage voor de tijd van 50 jaar tegen een erfpachjscanon van 100. De Schiedamse Gemeenschap is_er in geslaagd hot voor d« bouw en in richting benodigde bedrag groot 700.000 van de HAV-bank te lenen rentie gegrond, zodat hierop niet na der behoeft te worden ingegaan. Slechts wordt er met nadruk op gewezen, dat de bewering in het adres geuit, als zou het Cultureel Centrum een overheidsinstelling zijn onjuist is. Men zal goed doen, zo schrijven B. en W,, dit thans en in de toekomst steeds voor ogen te houden. Tenslotte vestigen zy er de aan dacht op, dat de financiële opzet van het Cultureel Centrum afhankelijk is van een mogelijkheid om gedu rende de weekends bioscoopvoor stellingen te geven. De aanvrage daartoe is thans in beroep aanhan gig. Hoewel vertrouwd mag worden, dat de uitslag daarvan gunstig zal züm meent men zich genoodzaakt te zien met dit element van onzeker heid rekening te houden, in die zin, dat thans alleen wordt voorgesteld over deze aangelegenheid in haar geheel een. principieel besluit te ne men om dan later tot formeel uitge werkte besluiten te komen. Exploitatierapport Het exploitatie rapport van de Schiedamse gemeenschap is mede gebaseerd op de bioscoop-exploita tie door „De Uitkijk", die het ge bouw drie dagen per week bezet zal houden. Hiervoor ïs een pachtsom overeengekomen van 40.000 per jaar. De opbrengst van het café is berekend op 10.000 per jaar. Voor beroepstoneel, operette, cabaret enz, (twee dagen per week) en vereni gingen (twee dagen per week), is 200. per avond geschat, waarbij in het oog is gehouden, dat drie maan den per jaar deze exploitatie stil stand zal hebben. Met de inkomsten uit bijkomstigheden, garderobe, be- spreekgeld, verhuur van foyer, e.d., komt ;men op een totaalinkomsten- cijfer van 101.800.- per jaar. De lasten zijn op een zelfde bedrag be rekend, waarbij dan is ingesloten een post onvoorzien van bijna ƒ5000. Uit de toelichting blijkt tevens dui delijk, dat ook de Schiedamse Ge meenschap er op rekent, dat voor het vertonen van cultureel verant woorde films door „De Uitkijk" als nog toestemming zal worden ver leend. De 40.000,-, die hiervoor zal worden ontvangen is de hoeksteen van de exploitatie. Waar zullen we heen gaan? linger Med) WJ 6£EH 6EHD0Ï TEL Mïll 5 uur: ds. W. A. Krijger. Kethel, 9.30 uur: Leesdienst; 2.3 J. A, Schep. 2,30 uur; da. Sport en spel Fortuna maakt wel een goede kans Zondag tegen ODS uit Dor drecht. De geel-zwarten zijn veel van plan en ai zegt het spreek woord, dat de weg naar de hel ge plaveid is met .goede voornemens, zeker is. dat de wil om te overwin nen er moet zym En die is er bjj Fortuna. De club heeft de laatste weken getoond het te kunnen en we maken ons over de resultaten dan ook geen zorgen, In het Sport park kan het spannend worden Zondag. VFC krijgt zijn kopgenoot ONA op bezoek en het zal er aus om gaan wie aan de kop zal blij ven. De Hollandiaan gaat in Den Haag de club Cromvliet bestrijden en ja, het is misschien een beet- 3 e al te optimistisch ook hier re kenen we op een overwinning. Ook de Rood-witten zijn op de goede weg, zodat we dus met een gerust hart de Zondag tegemoet kunnen zien. We verwachten 5 of 6 punten! Muziek en film „Gloria in Excelsis Deo" gaat een uitvoering geven van „Die Jahres- 2eiten" van Jos. Haydn. Het is ter gelegenheid van het zesde lustrum va- deze actieve vereniging. De be geleiding wordt vrzorgd door bet Rotterdams Philharmonisch Orkest, terwijl Corry Bijster, Lex Karse- meyer en Theo Baylé de solisten zijn. De uitvoering vindt plaats op 28 October in de Grote Kerk. We verwachten flinke belangstelling, te meer daar we in onze gemeente zel den kunnen genieten van een goe de muziekuitvoring. Lux or ver toont van Vrijdag tot en met Maan dag „Met twee Jantjes op stap", een film onder regie van Allan Dwan. Het is het verhaal van twee Amerikaanse soldaten, die de Au stralische schonen het hof maken. Het gaat allemaal om het meisje Joyce, dat blijkbaar zo aantrekke lijk is, dat verschillende vrienden verliefd op haar worden. Jeff, Biff en Cyril doen ieder voor zich hun best het meisje voor zich te win- Monopole „Keizerwals" De Keizerwals la er weer eens, ditmaal zelfs volgens de laatste snufjes gestoken in het kleurige kleed van technicolor. Bing Crosby en Joan Fontaine soelen er de voor naamste rollen in en men kan er melodie van de Keizerwals van Jo- han Strauss in beluisteren even als De Fluiter en ztln. Hond en. de hand van Madame wordt er nogal even vurig in gekust als weleer. De geschiedenis speelt zich af in Wenen, waar een Amerikaan met zijn phonogTaaf, of eigenlijk nog meer met zijn hond. oorzaak wordt van vele Keizerlijke zorgen- Het draait tenslotte allemaal om de hond van de Amerikaan en die van een gravin en om de baas en bazin van dit stel. Zoals wel vaker ge beurt, geven ook hv deze film de dieren ue mensen een Jesje, dat de ze twee bazen nog -net op tyd ter harte nemen. En zö leefden nog lang en gelukkig. Passage „Regiment der verdoemden" Dick Powell, die we in lange tijd niet meer op het witte doek zagen, speelt de hoofdrol in een film, die gebaseerd is op de geheimzinnige verdwijning van Martin Bormann, een van de leiders van Nazi-Duits- 3and. Het is in „Het Regiment der verdoemden" een Duitser met de naam Martin Bruner geworden, naar wie de geheime dienst van ve le landen ijverig zoekt. Het verhaal verplaatst zich naar Indo-China, waar het Vreemdelingenlegioen ve le vreemdelingen met een dubieus verleden onder zijn vanen heeft ge schaard. We vinden er Bruner weer terug, maar ook de agenten van de geheime dienst. Zij komen in con tact met een vroegere adjudant van Bruner, vi& wie ze de massa-moor denaar na lang zoeken ook te pak ken krijgen. De film is zo iets ge worden van v^jf ln één wie pakt me weg. Het begint met journaal stroken over de berechting van de grote oorlogsmisdadigers In Neuren berg, dan stappen we over op een detective-story om vervolgens de guerillastrijd van Indo-China in al zijn felheid te zien verbeeld, het wordt zelfs nog even een ouderwet se „knok"-film om tenslotte te ein digen in de tere romance van twee ex-agenten van de geheime dienst, die niet alleen Bruner, maar ook elkaar vonden. Oogstdienst Ned. Herv. Kerk De traditionele Oogstdienst van kie Ned. Herv, Kerk zal dit jaar weer in de Grote Kerk worden ge houden en wel op Zondag 16 Octo ber. In de dienst voor de jeugd zal die dag voorgaan prof. dr. Van Un- nik uit Utrecht en in de dienst voor de volwassenen gaat ds. de Bel voor. muziek van het leger des HEILS TREKT DOOR DE STAD Vanavond om half acht trekt het muziekcorps van het Leger des Heils door de stad om het Evange lie door klanken te brengen. Men. start vanuit het gebouw aan de Lange Haven. Op verschillende punten in de stad zal men musice ren. TWEE EN VIJFTIG JAAR DIAKEN Wegens zijn hoge leeftijd heeft de heer D. Krommenhoek m.i.v. 1 Januari ontslag gevraagd als diaken van de Grote Kerk. Niet minder dan 52 jaren bekleedde hij deze functie. BERKEL EN RODENRIJS Vrijdag 23 Sept. *49. Plat glas komir.ers I 15—29, id. II 9—18. ld. m B—12; bloem kool I 11—32, id n 4—14; sla I 6.70— 14.10, ld. n 2.80—4; perziken 2.20—17.80; meloenen 10—24 per 100 stuks; tomaten 115—28, ld. H 14—25. id. JTI 15—26; drui ven 50—66; savoye kool 7.20; rode kool 4.50 per 100 kg; stok prinessebonen 28— 50: stam prlnsessebonen 3145; Duitse bonen 23—36; pronkbonen 2229; snij bonen 2074; postelein 7.7010.70; andij vie 411; Waspeen S.5Ö—10.70: uien 8— 12 50; kroten 6.30 per 100 kg; peen 8.20: solderb 2.40—3.80 per 100 bos; doperw ten 17 per 100 kg. Twee ongevallen met dodelijke afloop Vanmorgen omstreeks half negen was het vijfjarig zoontje van de fa milie J. wonende in het Oosten van de stad op de Singel nabij pieters aan het kastanjes zoeken. Op een gegeven ogenblik stapte het kerel tje de straat op. De chauffeur van een juist passerende vrachtauto kon niet meer voorkomen dat het kind door de achterwielen, overreden en op slag werd gedood. PLANTAGE-CONCERTEN De laatste uitvoering door het Ste delijk Muziekcorps in de Plantage vindt Zondagavond om. acht uur plaats. Het progTamma luidt; 1. Toujour* en Avant. mars. K. H. van Vleuten 2. Ouverture „Le Cheval de Bronze" D. Auber. 3. Les Patineurs, ■wals, E. Waldteuiel. 4. Gedeelten uit de Opera „Aida", G. Verdi. 5. Fantasie over het Lied „Waldandacht" Fr. Abt. 6. Vrij Nederland, mars, W, Ciere. 1. Wilhelmus. Burgerlijke Stand Geboren; Lucia d. v G Moewls en D Koster. Arnoidus, z, v C J V/uister en B v d Wai, Johanna, d. v J Koster en G P Bos Irene, d. v W A M Feeters en M A Stoopman. Carla, d. v T G v d Hof en H E Coehé. Overleden; S. de Vrleg 27 j, G. R. v. Roon, 2 dagen. nen en zij beleven talrijke roman tische avonturen. Het is tenslotte Cyril, die het hart van Joyce weet te winnen. De beide andere solda ten blazen dan de aftocht en gaan zich weer melden in de petoet, want zij hebben nóg "een en ander" tegoed. TAXI TOEN ik Donderdagavond tame lijk laat van de krant naar huis wilde gaan, goot het zo dat ik het eerste het beste portiek in vluchtte om te schuilen. Het bleef maar regenen en omdat ik mijn niet al te solide pak er niet aan wilde wagen, wenkte ik tenslotte maar naar voorbij sneijende taxis, Een stuk of vier waren er al door gereden. Wellicht waren zij besteld of had de chauffeur niet van zo'n in een portiek staande vent terug. Kan ik me best voorstellen nu, zo kort nog na de gebeurtenis in Overschie. Als taxi-chauffeur zou ik me ook niet lekker vielen met zo'n late vent met sluike natte ha ren achter mijn rug. Eindelijk stopte er toch een. De chauffeur, een grote brede man met een neus die verried, dat de bokssport zijn sporen op dit gelaat had achtergelaten, keek mij onder zoekend aan, toen ik verzocht had mij even naar huis te rijden. Het stelde hem geloof ik gerust dat ik geen overjas aan had, waar onder men gemakkelijk een stuk ijzer of een ploertendoder verbergt. Maar de enigszins bollende linker zak van mijn colbert scheen hem niet erg te bevallen. Mag ik eens weten wat u daar in uw zak hebt, vroeg de chauffeur taihelyk ge moedelijk, maar niet zonder arg waan. O, zei ik lachend, ik begrijp het hoor, dit zit er in en ik haalde het volle pakje shag en twee doos jes lucifers er uit. Laten we er eerst eentje draaien, stelde ik voor om de man op zijn gemak te brengen, want met schichtige chauffeurs is het kwaad rijden. Wacht maar, zo gaat het gauwer, sprak de man en hij presenteerde me een beste Virginia. Nou, daar gingen we dan. Ik zag wel dat de chauffeur nu en dan in het spiegeltje loerde, maar ik zat op de achterbank al half slapend mijn sigaretje te roken, dat moet toch voor hem een betrouwbaar ge zicht geweest zijn. Wij schoten al aardig op naar mijn huis, toen ik opeens zo'n kriebel in de neus voelde dat ik niezen moest. Nu zijn er mensen die dat rustig een paar maal achter de-' hand doen, zonder enig opzien te baren, maar bij mij is het altijd een hevi ge explosie, gepaard gaande met forse lichaamsschokken. Plotseling schoot ik dan ook uit mijn halve dommel naar voren, blaffend als een zeehond. Op het zelfde ogenblik voelde ik een he vige dreun op het hoofd. Wacht even, ik zal je vóór zijn, had de chauffeur gedacht en wellicht zou er Vrijdagavond een sensationeel stukje in de krant hebben gestaan: chauffeur slaat passagier jenock- out als ik niet tot myn geluk onmiddellijk een tweede niesproest geuit had, die de chauffeur tot het ware inzicht bracht. Nou, ik kreeg nóg een beste Vir ginia, maar hij smaakte me niet DESIDERIUS, Vrijdagmorgen is in haar wo ning aan de Roosbeek de 26-jarige P- V.-v. U. dood aangetroffen. Het bleek, dat zij bij een val zo ongeluk kig was terecht gekomen, dat zij ter stond moet zyn overleden. Voor dc laatste maal naar Den Briel Zondagmorgen om negen uur starten de leden van de watersport vereniging „De Nieuwe Waterweg" van het Hoofd voor de laatste zeil tocht in dit seuoen naar Den Briel. Omstreeks half drie in de middag hoopt men weer uit Den Briel te vertrekken. De inzet is nog steeds de Parool-wisselbeker, Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tof Zondagavond 12 uur zal de medi sche dienst worden waargenomen door dr. H. W. Casteren van Cat- tenburch, B.K.-Laan 41, tel. 69952; dr. G. D. Maas, Nieuwe Haven 147, tel. 6B067; dr. R. H. M. Geerdes. Veenlantstraat 2, tel. 68357. Geopend is apotheek F. H. Bac ker, St. Liduinastraat 58. SCHIEDAM Heden overleed rustig en kalm tot onze diepe droefheid na een kort stondig lijden, onze lieve Man, Vader, Grootvader, Broeder en Behuwd- broeder PIE TER WAPENAAR echtgenoot van Neeltje Winkelman, in de ouderdom van 70 jaar. Uit aller naam: W. H, WAPENAAR Schiedam, 22-9-'49. Condoleantie-adres: Daltonstraat 33 Begrafenis zal plaats hebben vanuit Het Ge meente Ziekenhuis as. Maandag. Vertrek nun. 2 uur. Voor de begin Oct. aanv. (pedicure en algehele voetverzorging) kunnen zich nog 'n paar dames of heren opgeven. InL Braunius, Graaf Florisstraat 109a. GEVRAAGD MET SPOED voor de dag. Verdere hulp aanwezig. Zondag en één middag per week vry. Goed loon. Aanmelden: Mevrouw v. d. Tuyn, Singel 74, Schiedam. ''Kiiime keuze GASHAARDEN 1.41.30 KEUKENGEVSERS s va. 1119.25 'i 27-! ƒ38.?0. 144.- HpÖFDSTR A AT 189 TEL 68387, SCHIEDAM Winkel centrum Schiedam als filiaal of depot aange houden. Voor elk doel ge schikt. Brieven onder No. 431 bur. van dit blad. Voor prima 'autor(jies nafir A.N.W.B.-Bondsautorijschool (Centrum) M. Pot, Ged.. In structeur. Rottdyk 239, Tel. 66759, Schiedam. Desgew. gehaald en gebracht. Voor net persoon kosthuis aangeboden. Vlaardinger- dijk 35. Bel op 68817 UNIQUE ZIE ETALAGE. HUIS-, SLAAPKAMER, blank eiken,het nieuwste, iets aparts. Fabrikaat Schiedam: PLATE MEUBELFABRIEK GR. MARKT 21 Oude Meubelen, zolderop- ruimingen enz. te koop ge vraagd. Het Verkoophuis. Kreupelstraat 6, Schiedam. Tel. 67882. Fotografeert U maar rustig en brengt voor prima afwer king Uw rolfilms by: Het foto-adres J. G. van Wille- brand. Rott.dyk 205. Schied. Ons Joja. La tec Corset is; zonder baleinen, geheel elastisch, meer steun, onver slijtbaar, masserend, bewe gingsvrijheid, ook ideaal voor zware figuren. Corset- ten Ind, Joja. Hoogste 117, Tel. 68036. (Corsetière aan wezig) Aang-eb.: Schied. Westfran- kenl.str.. 2 k, en. s., 2 slpk., k., tuin, vrij. 5-p. week. Gevr. Schiedam minstens 5 k. beneden tot 10.Verh. kosten nader te regelen. Br. no. S 83 bur, van dit blad. Lambrizering in vakken, to tale lengte 35 mtr., hoog 1,55 mtr., en bijbeh. lager ge deelte Bevr. telef. 68686 Dam 10 b. Te koop: damesfiets en zwart mantelpakje m, 40. Tel. 89977. CAFé-RESTAURANT E. J. M. v. d. WATER SCHIEDAM Singel 234 l/o Station - Tel. 69525 Oude gevestigde Distilleerderij 1ste klasse te Schiedam, vraagt voor haar bedrijf een Gegadigden moeten bekend zijn met de meest voorkomende werkzaamheden en aau perso neel goede leiding kunnen geven. Zij, die hier aan voldoen, wordt levenspositie aangeboden Sollicitaties onder no. S 84 bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2