Verwezenlijking van het plan Botlek een groot nationaal belang Gedupeerde boeren zullen geholpen worden Bijeenkomst te Spijkenisse STILTE Practische kleding voor iedere beurs Vroom Dreesmann op de Femina Nederlandse koopvaardij weer op vooroorlogspeil V/////MW////M Metamorfose Expositie-zaal in het Schielandsliuis FILMS VAN DEZE WEEK Op ds hoRJisI Zaterdag 24 September 1949 3 De raadsbesluiten van de gemeente Rotterdam om op de terreinen van de Botlek een groot industrie-centrum te vestigen, zijn van. historische be tekenis. Het is een uitdrukking van de behoefte.' diTreïïS v«e fe«n ta Rotterdam leeft, om aan de eigen industrie een bredere basis te ver- schaffen. Enerzijds is er de uitbreiding van het stukgoederenverkeer an- dtrztfds die van de zware industrie lanSS de Nienwe Waterweg welke deze behoefte voedsel geeft dooh w:j mogen daarbij riet vergelen, dat daarmede grote nationale belangen gemoeid a|jn, belangen, die hoog uit- sttfgen hoven de locale en regionale sfeer. Aldus sprak gisterenavond ec. drs A. G. v. d. Veen op een bijeen komst, die door de Streekgemeen- schap van Voorne en Putten te Spijkenisse was georganiseerd om tot een beter begrip te komen van het befaamde Rotterdamse Botlek- plan. De Végé-hal was tot de laat ste plaats bezet met belangstellen den. waaronder vele vooraanstaan de particulieren en autoriteiten uit de omliggende gemeenten, figuren uit het bedrijfsleven enz., terwijl niet minder dan vier departementen nl. Binnenlandse Zaken, Economi sche Zaken, Handel en Visserij, "Wa terstaat. vertegenwoordigers hadden gezonden. De bijeenkomst stond onder lei ding van de heer P. J. Bliek, in diens dubbele kwaliteit van voor zitter der Streekgemeenschap en burgemeester van Spijkenisse. In zijn openingsrede legde hij de na druk op de grote belangstelling, die het Eotlekplan verdient en ofschoon de belanghebbenden in de eerste plaats te maken hebben met de ge meente Rotterdam, drong hij met klem aan op onderling contact en overleg. De heer v. d- Veen stelde zich voor als een eenvoudig econoom, die over het bestuurlijke aspect van het vraagstuk niet 3»veel te vertellen heeft en zich daarom ten doel stel de voorlichting te geven aan hen. voor wie ze onmiddellijk bestemd is. Ia forse trekken omlijnde hij het plan van de afdamming van de Brielse Maas. dat een waterstaat kundig en agrarisch karakter draagt dit in tegenstelling tot het plan Bot lek, dat een industrieel project is. Over het plan Botlek kan alleen ge sproken worden van de voorberei dende stappen en het feit, dat het hier om een gebied van 1300 ha cultuurgrond gaat, 800 ha ten Zui den en 500 ha ten Noorden van de Brielse Maas. Het eiland Voorne en Putten Is niet bepaald dicht bevolkt, telt on geveer 26000 zielen. De Hoekse Waard en het eiland Flakkee zijn relatief gunstiger. Door het lage ge boortecijfer en het verouderen van de bevolking zal dit cijfer wel sta- tionnair blijven en dit is kenmer kend voor agrarisch gebied. Het ei land heeft 'n bescheiden industrie, waarvan ongeveer 50 in Spijke nisse is gevestigd» Een "bepaald deel heeft relatie met de petroleumin dustrie- Thans staat dit gebied aan de vooravond van belangrijke ge beurtenissen en spr. deed een be roep op de fantasie om zich de waarschijnlijke ontwikkeling voor ogen te stellen. Alle beschouwingen over de Botlek zijn speculatief, doch wij moeten de geestelijke bereidheid creëren om te zijner tijd de con sequenties tc aanvaarden- Heeft het Botlekplan zin? Spr. stelde nu de volgende vragen en wel: heeft het Botlekplan zin? Hebben wij enige kans in de zware industrie? Hij meende deze vragen bevesti gend te moeten beantwoorden. Dit gebied is bestemd voor een zeer verre toekomst en wij moeten daar bij uitgaan van. de gedachte, dat de Duitse industrie zich richt naar de Rijnmonding. Bovendien zijn havens uitstekende plaatsen voor de vestiging van metallurgische indus- HOEVER zijn wij van de stilte afgeraakt? Zegt u niet dat dit een onzinnige vraag is in een stad waar gewerkt wordt. Want waar gewerkt wordt moet ook stilte te vinden zijn, wil het werk niet zin loos worden. Sülte is geen luxe. Niet voor niets zijn de dichters er telkens mee bezig. ,rMln de stilte in uw wezen...." (Adama van Scheltema). „Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten: 't geheim der sterken school altijd daarin dat zij zich instelden op lange drachte' en intoomden d'ongestuime daden- zin" Henrietle Roland Holst) „Stil, wees stil. op zilvren voeten schrijdt de stilte door de nacht. Stilte, die der goden groeten overbrengt naar lager wacht" (Boutens) En u zou kunnen doorgaan tot onze jongste dichters en terug gaan tot de oudste. Maar dichters heten zo te zweven. Of staan zij Juist op de bodem met hun beide voetenl van de diepste werkelijkheid? Toen. onze Nederlandse delega tie aan het Europese Parlement in Straatsburg het voorstel deed om bij de aanvang van de zittingen enige minuten stilte te betrachten, opdat de deelnemers in stil gebed God om zijn zegen konden vra gen, werd dit op zo nonchalante wijze behandeld, dat men het voorstel weer Introk. Vindt u, die dit leest, nog wet de stilte, de zelf. inkeer, die uitgangspunt is van de omgang met God? Verwerp niet te gauw wat zich onttrekt aan sta- tlsiek en grafiek. Maar hoor hoe een jong dichter vraagt: „Geef mij een enkele maal een woord waarop Ik stil mij kan bezinnen, een uur, waarin geen mens mij stoort En hoor hoe nog altijd de psalm dit vertolkt: „De lofzang is in stilheid tot u, o God." OBERMAN BURGEIn EEST ER BLIEK straks 10,000 zielen trieën, zie IJmuiden. Vervolgens is er de zeer belangrijke petroleumin dustrie, op één lijn te plaatsen met hoogovens, staatsmijnen en derge lijke basisindustrieën, De Voorunie van de Benelux brengt een nieuwe factor in het spel, want zonder vooraf gepleegd overleg met de Benelux-landen is de uitvoering van deze plannen niet mogelijk. Ook de devaluatie heeft een nieuw gewicht in de schaal ge legd en. het is niet uitgesloten, dat de Amerikanen zullen overwegen de vervaardiging van bepaalde pro ducten in Europa ter hand te nemen Consequenties van het plan Spr. gaf nu een overzicht van de ontwikkeling der hoogovenbedrij- ven in IJmuiden en de gevolgen, die dit voor een uitgestrekt gebied heeft gekregen. Een soortgelijke ontwikkeling maakt de BPM door, die, begonnen in 1902, thans aan 2000 arbeiders werk verschaft, het geen neerkomt op 11 arbeiders per ha. Wanneer wij met het Botlek- plan rekenen op een arbeidsbehoef- te van 20 000 mensen, dan betekent dit, dat wij moeten uitgaan van een bevolking van ongeveer 80.000 zie len. Wij zullen dus belangrijke voor zieningen moeten treffen in de naaste omgeving van dit gebied. Er is reeds sprake van, dat Hoogvliet een nieuwe stad zal worden, die kan uitgroeien van 25.000 tot 50.000 men sen. Het enige bezwaar is. dat ze er nog .niet wonen. Wij hebben hier bij té bedenken, dat een groot deel van deze mensen de Oude Maas zul len moeten passeren, terwijl het ge- bodèn is onnodige verkeersovergan- gen te beperken. Wij zullen dus ze ker rekening moeten houden met plaatsjes als Zwartewaal, Geervliet en Spijkenisse. Landbouwkundig beeft dit ook de minste bezwaren. Spijkenisse zal b v. kunnen uit groeien tot een bevolking van 10,000 zielen. Rockanje en. Oostvoorne zullen betekenis kunnen krijgen als forensenplaatsen, evenals Rhoon en Poortugaal. De verschillende gemeenten moe ten voor dit alles alternatieve plan nen klaar hebben en to.v. bestuur, huisvesting en onderwijs maatrege len treffen. Een ander gevolg is. dat er vele industrieën met basispro ducten zullen gevestigd worden. Wij zullen veel meer voorzien worden met producten van nationale bodem Ik heb, aldus de heer v. d. Veen, veronderstellenderwijze gesproken en daarbij trachten te realiseren wat* deze plannen kunnen zijn. Wan neer wij ze met durf en energie -weten aan te pakken, lijdt het geen twijfel of zij zullen tot een nieuwe welvaart leiden. Het standpunt van Rotterdam Wethouder Meertens was uitgeno digd om het standpunt van de ge meente Rotterdam te vertolken, een in deze omgeving weinig benijdens waardige taak, waarvan hij zich echter op voortreffelijke wijze heeft gekweten. Burgemeester Oud was door omstandigheden verhinderd aanwezig te zyn en ook in dit op zicht stond de wethouder hier in een dubbele kwaliteit Hjj stond hier als de vertegenwoordiger van een stad. die al vele malen haar Moloch-armen had uitgestrekt naar de omliggende gebieden en gezien deze reputatie was het wel nodig de oorzaken hiervan te verklaren. Spr, vestigde er de aandacht op, dat Rotterdam, vooral na de oorlog, wel gedwongen is naar andere be staansmiddelen te zoeken. De rede nen vindt men in het wegvallen van het achterland, de veranderde verhouding Nederland-Indonesiè en de sterke bevolkingsaanwas. Om de bevolking aan een bestaan te hel pen, zal dus geïndustrialiseerd moe ten worden. Hoewel er nog vele plekken in ons land zijn, kan men de nieuwe Industrieën niet wille keurig plaatsen en in het algemeen •s men er van overtuigd, dat het •enedenstroomgebied der grote ri- feren tot die aangewezen plaatsen behoort. Rotterdam is zich dit altijd be wust geweest en het heeft daarom altijd gezorgd over voldoende gron den te beschikken. Op het ogenblik bezit Rotterdam niets meer. Als zijn persoonlijke mening gaf de heer Meertens te kennen, dat de Stan dard Oil misschien voor Rotterdam behouden had kunnen blijven wan neer de stad over voldoende bouw rijpe grond had beschikt. Het is dus uitermate belangrijk de gronden thans reeds te hebben. Dit heeft gevolgen, want er be staat hanger naar land. Die honger doet zich meer en meer gelden naarmate de steden en de industrie- en zich uitbreiden. Voor talloze boeren is het reeds onmogelijk ge worden hun kinderen het bedrijf te doen voortzetten en de oorspronke lijke bezitter van de grond moet naar andere bestaansmogelijkheden omzien. Bij verwezenlijking van hei Botlekplan zullen derhalve opnieuw een aantal boeren ernstig worden gedupeerd. De leuze: land om land noemde spr. een illusie. Het enige wat gedaan kan worden is zoveel mogelijk te helpen. Dit kan Rotter dam niet alleen en daarom is het noodzakelijk, dat er een nauwe sa menwerking komt tussen "de bevol king van de noord- en de zuidkant van de Nieuwe Waterweg. Omschakelen Het ligt, aldus de wethouder, in mijn voornemen dit contact te be vorderen. en aan te halen. Rotter dam moge niet bet verwijt treffen, dat het zonder de andere, kleinere gemeenten handelt. Op het verzoek om onteigening van grond met een toewijzing daarop, is nog geen ant woord ontvangen. Vermoedelijk wordt. dit nader bekeken" als het plan in ,een verder stadium is ge komen. In elk geval is het ondenk baar de "verwezenlijking van het plan in een kort tijdsbestek te doen plaatsvinden. Maar als wy de indus trialisatie aanvaarden, zullen wij de j gronden ook tijdig in ons bezit moe ten hebben. Wat de gedupeerden betreft, er is maar één. oplossing: omschakelen op een andere bestaansmogelijkheid! Eventueel emigratie, hoewel zulks niet voor iedereen geschikt is. Stelt u zich er op In, luidde het advies van wethouder Meertens. Het ge meentebestuur van Rotterdam is bereid alle mogelijke hulp en steun te verlenen. Na de pauze bestond er gelegen heid tot bet stellen van vragen, waarvan, gezien de grote opkomst, een bescheiden gebruik werd ge maakt. De belangrijkste vraag was wel of Roterdam zijn morele ver plichtingen tegenover de boeren zal nakomen. Hierop heeft wethou der Meertens geantwoord, dat het van Rotterdam niet puur eigenbe lang is. De landbouw is t.o,v. de andere industrieën te weinig ar beidsintensief, De eigenlijke strek king van de vraag, die van de fi nanciële verplichtingen, dirigeerde spr. naar de regering, Hij gaf er zich rekenschap van, dat zijn woor den geen opwekkende geluiden wa ren voor hen, die op bet punt staan gedupeerd te worden. De onteige ning zal plaats vinden op de basis van cultuurgronden. In zijn sluitingswoord heeft bur gemeester Bliek een dringend be roep gedaan op het stichten, van een contactorgaan. r Aan het Westplein staan twee brievenbussen vlak naast elkaar. Niet zo maar voor de grap of om het publiek in twijfel te brengen, in loelke bus het zijn post moet deponerenDe PTT -was ertoe ge noodzaakt, omdat éen bus de post van de vele kantoren in de omtrekniet meer kon verwer ken. DAT goed en smaakvol gekleed gaan niet het monopolie be hoeft te zijn van de vrouwen, die over een zeer ruime beurs beschik ken, bewees de firma Vroom en Dreesmann gisteren In haar Herfst- moderevue. Hier werd geloond boe belangrijk de keuze van accessoires is; hoe een eenvoudige japon of mantel een succes kan worden, wanneer men er handschoenen, hoed, schoenen en tas in een con trasterende kleur by draagt, mits de juiste combinatie gekozen wordt. Vooral zij, die niet in staat zijn zich een uitgebreide garderobe aan te schaffen, moeten, het niet in al te opvallende kleding zoeken: zij heb ben kunnen constateren, dat ook de lagere prijsklassen hun genoeg mo gelijkheden bieden om eenvoudig en goed gekleed te gaan en voor haar is de mondelinge toelichting bij deze show stellig van groot nut geweest. Vroom en Dreesmann toont een voudige japonnen van wollen stof of het tegenwoordig zo geliefde jersey, hoog gesloten, met .lange mouw; de ongetwijfeld practische ruime rok, wint het van de nauwe rok, die voor dagelijks gebruik weinig bewegingsvrijheid biedt. Men heeft een voorkeur voor ge> dekte kleuren: bruin, donkerrood, zwart: er is veel grijs, dat zich aar dig in twee tinten laat verwerken, zoals bij gedrukte jersey en. bij een japon met klokrok; van licht- en donkergrijze horizontale" banen. De overgooier, de practische dracht, die men met diverse jumpers en blou ses kan combineren, verschijnt Door samenwerking bereikt Op het critieke moment is een aantal kunstschilders te hulp ge sneld. Het was trouwens ook in hun belang, dat de zaal werd opgeknapt 'en ze zijn met gmte- voortvarend heid aan het werk getogen. De wan den werden opnieuw gepleisterd en wit geschuurd en er kwam een nieuwe richel om de schilderijen aan op te hangen. De schilders PASSA6IER5UJN H.A.L U CAL TONNAGE TANKERS RACHTK CIJFERS IN 1000B.R.T, TOTALE VLOOT De expositiezaal in het Schielandshufe is in een nieuw gewaad gestoken. Aan de noodzaak hiervan heeft nooit iemand getwijfeld, want de twee zaaltjes, die In het afgelopen jaar voor tentoonstellingen werden gebruikt, bevonden zich In een deplorabele toestand. Maar restaureren kost geld en wat de gemeente en de Kunststichting konden bijdragen, was te weinig om alle kosten te dekken. schrapten de vloer, kunstminnende dames dweilden haar. De Rotter damse Kunststichting zorgde voor planten, terwijl andere milde gevers banken cadeau gaven, kortom, dank zij de goede samenwerking kon aan de expositieruimte 'n geheel nieuw en fris gezicht gegeven worden. Gistermorgen werden wij in de gelegenheid gesteld de zaal te be zichtigen en na de rondgang konden wij niet anders zeggen dan dat de metamorfose voortreffelijk is ge slaagd. De heer Hart vertelde ons nog, dat het oude zaaltje goede re sultaten heeft opgeleverd. Uit de exposities vloeiden vaak opdrach ten voort en hij sprak de verwach ting uit, dat de nieuwe maatregel van de Nederlandse Bank, waarm wordt bepaald, dat een bedrag van ƒ100.000 uit geblokkeerd tegoed voor de aankoop van werken van beeldende kunstenaars mag gebruikt worden, deze opdrachten zal stimu leren. Over het algemeen vallen de particuliere aankopen mee. De ge meente Rotterdam trekt jaarlijks een bedrag uit van ƒ20.000, doch het is met uitgesloten, dat dit bedrag kan worden verdrievoudigd, wan neer men er In slaagt de aankopen op te voeren. Vanmiddag om 3 uur is In het Schielandshuïs een tentoonstelling geopend van voorstellingloze kunst, waaraan wordt deelgenomen door de kunstschilders Wim Chabot, Wout van Heusden, Bas van der Smit, de glazenier Henri van La moen en de beeldhouwers Piet van Stuyvenberg, Koos van Vlijmen en Emiel Voeten. Van de heer v. Stuyvenberg is be kend, dat bij opdracht heeft gekre gen voor het maken van een beeld in het plantsoen van het Rotter damse Bouwcentrum, De Nederlandse koopvaardijvloot, vervoer concurrentie ondervindt vanouds een der pijlers van onze van het vliegtuigverkeer is de ac- nationale welvaart, is thans, ruim coxnmodatie onzer schepen reeds vijf jaar na de bevrijding weer bo- weer gelijk aan voor de oorlog. En ven vöér-oorlogs peil uitgegroeid- de vrachtvaart, welker diensten Het is gemakkelijk in te zien, dat vooral dollars betekenen, heeft de onze koopvaart een der belangrijk- vooroorlogse capaciteit reeds over ste factoren is om de moeilijkhe- schreden, ok de kustvaart, waar den, die de devaluatie van de gul- onder men de verbindingen met de den noodzakelijk maakten te over- havens rond de Noord- en Oostzee winnen. De opbrengst van het pas- verstaat (meestal met schepen van sagiers_ en vrachtvervoer met het maximaal 800 ton) beschikt over buitenland dus ook met de dol- een tonnage 15% groter dan voor larlanden zal een niet geringe de oorlog. De tankvloot, zo belang- verbetering van onze deviezen- rijk voor het olietransport, -is reeds positie blijken. bijna tot de voor-oorlogse capaci- Niettegenstaande het passagiers- teit gegroeid. Nationaal kegelconcours In de korps wedstrijd voor vijftal len heren wierpen „De Twee Duif jes" (Amsterdam) 307, waardoor zij de 6e plaats Innamen. By de drie tallen heren wierp Oke uit Rotter dam 181 en plaatste zich hiermede 6e. - Bjj de dames vijftallen had het er een ogenblik de achjjn van dat het door KIP, Rotterdam, geworpen c$J- fer 288 zou worden overtroffen. De eerste 4 werpsters van de Haagse Dames Kegelclub hadden reeds een totaal van 233, doch da afwerpster kon het vereiste aantal houten niet bereiken, zodat zy zich tevreden moesten stellen met de 6e plaats. weer op het toneel. Zowel bij man tels als bij japonnen maakt men een dankbaar gebruik .van knoopgar- nermg. Bij de populaire swagger, zowel van effen stof als van grote en klei ne ruiten verwerkt, wordt de grote kraag veelal als garnering benut: we zien. hem in velerlei modellen, naar achteren toelopend in een punt of eindigend in een shawl, die rond de schouders geslagen wordt. Naast de getailleerde mantels, duikt oök weer de aangesloten mantel mei ruime rug, door een ceintuur bij eengehouden, op. Een succes was de jas van flausch mohair in een olijf groen, okergeel en zwarte ruit. Het trois-pièees doet zijn intree weer en wij zijn er van overtuigd, dat elke vrouw wel een dergelijk aantrekke lijk ensemble zou willen bezitten, zo'n combinatie van een rok en een heel kort getailleerd jasje in een fijn ruitje, waarover een korte ef fen mantel, gevoerd met de geruite stof van het pakje, gedragen wordt. Voor namiddagjaponnen blijft zwart in trek met als garnering veelal zwarte of gouden pailletten. Bij elk toilet heeft men een hoed je gekozen; de eenvoud.ge modellen kan van vilt met een kleine rand worden uit het gezicht gedragen en zijn evenals de "baretten met veren gegarneerd. Een enkele hoed ver toont een grote opstaande rand. Een woord van lof verdient de firma Vroom en Dreesmann voor de speciale aandacht, die zij besteedt aan de kledmg van het jonge meis je. de bakvis, die zo graag de mode wil volgen, maar die zich maar al te gauw laat verleiden tot het dra gen van te ouwelijke kleding. Voor haar is niets beter geschikt dan de pretentieloze modelletjes, Little Lady in ruimen getale getoond: de sportieve Schotse rok met bijpassen de shawl en mutsje, eenvoudige jurkjes met klokrok en halve mouw, met aardige kragen en koordgame- nng en de aangesloten mantel. De huismoeders behoeven werkelijk niet zoveel hoofdbrekens te hebben over de kledij van haar opgroeien de dochter. Zelfs het eerste avond toilet is niet vergeten: een smal groen-wit streepje met heel wijde rok, aangeknipt mouwtje en flat teuze kraag. Mevrouw Oud-Fischer toonde haar belangstelling voor deze show, die gedurende do Femina viermaal daags gehouden zal worden: 2.30 3.30, 4—5, 8—9, fi.30—10.30 uur. Arena De Grote Passie „Passionate friends" is simpel teruggebracht het verhaal van een jonge vrouw (Ann Todd), die niet uit liefde met een rijke man {Claude Rains) Is getrouwd en zich. het gemis aan. liefde wil vergoeden door een uiteraard onge oorloofde verhouding met een jeugd vriend (Trevor Howard). Een driehoeks- geval, waarm nu eens wat al te veel In boekentaal wordt gesproken en dan weer plotseling de een of andere beeldtnstellmg herinnert aan „Brief Encounter". Het laatste ls niet zo ver wonderlijk,' want Ronald Neame er. David Lean hebben de film gemaakt. Ondanks de gelijkenis m intrige hebben heide films slechts zijdelings iets met elkaar uitstaande, .Brief Encounter" werd anrofddeüljk voor de film geschre ven met alle voordelen daarvan ..Passionate friends" is een bewerking van de roman van H. G. Wells En zoals het met romanbewerkingen, wel eens meer wil gaan: de karakters komen dan niet zo levend voor ons te staan, als wqj dat wel willen, Zo heeft mq af en toe moeite te geloven, dat CJaude Rams een rqké; cynische bankier Is en Trevor Howard een man van de wetenschap Ann Todd behoeft alleen maarAnn Todd te zijn, dat wil zeggen, een vrouw en daardoor is haar uitbeelding het zuiverst. Bat zq wel eens boekenzm- netjes moet zeggen, is ten slotte niet haar schuld. Luxor De vrouw uit Shanghai Het maken, van een film kan men aan Orson Welles wel overlaten. Draaiboek, regie, productie en spel zijn bij hem la de beste handen. Bovendien zfcn er wei nig regisseurs, die zo de knepen van het vak verstaan, die zo'n gevoel hebben voor film: het vertellen van een ver haal met onophoudelijk wisselende beel den op een projectiescherm, a wat Welles wel zeer van de ge middelde regisseur onderscheidt is zijn stijl: hij verhaalt in een stijl die iedere gemeenplaats schuwt, een stijl vol oor spronkelijke vondsten, weliswaar vrij moedig gebruik makend nu en dan van de gelukkige invallen der begaafde con frères. Een zeer dynamische stijl ook, die de toeschouwer overstelpt met effecten en originele sensaties, wat het kijken naar een Welles-film wel eens vermoeiend maakt. Neem nu weer deze: De vrouw uit Shanghai, eigenlijk een doodgewoon sensatieverhaal van een zeeman die uit zucht naar avontuur en door de mooie ogen van een pinup-girL in een geraf fineerde moordzaak verstrikt raakt. Wat Welles van dit thriller-gegeven maakt ls zo knap en boelend, dat ge volkomen in de greep komt van deze duivelskunstenaar, die blijkbaar veel ouder zal moeten worden om met kolossale gaven eens een film te kunnen scheppen, die een belangrijk probleem even dwingend maar oneindig vee) soberder en eenvoudiger behandelt. Rtta Hayworth, de tot Oosterse wel stand gekomen ex-echtgenote van Wel les, speelt de vrouwelijke hoofdrol, Qpk thans alweer niet beter dan haar geringe talenten het haar veroorloven. Cineac Victoria Detective tegen wil en dank De ouwetjes doen het toch nog best; William Powell en Myrna Loy zijn aan elkaar gewaagd als de humoristische echtelieden, die huns ondanks steeds ter plaatse verschijnen, als er doden vallen. De manier, waarop „Shadow of the thln man" de echt-serieuze detective-film stilletjes op de hak neemt, is aller kostelijkst. Het regent in deze film aan wijzingen. prachtige ontdekkingen, heer lijke toevalligheden, maar stèeds gebeurt er weer iets nieuws, dat al het vorige op losse schroeven zet en aanleiding geeft tot heel geestige zetten en opmer kingen van het echtpaar Fowell-Loy. Tenslotte zijn er drie moorden op te lossen en de schuldige ls natuurlijk degene, die de hele film door volmaakt onverdacht is gebleven. Maj. W, S. van Dyke II regisseerde deze zeer onderhoudende en bovendien spannende grappenmakerij. Lutu-sca Het onstuimige blondje Aan de ten onzent nog niet zo be kende, maar elders zeer aanbeden, pla tinablonde Betty Hutton, blijkt toch meer geur en kleur te zijn dan het leparfumeerde, naar zeepwïnkeis rm- .lende reclamekaartje, dat dezer dagen in de stedelijke brievenbussen is gewor pen, zou doen vermoeden. Mooi is ze niet. Jong evenmin wat vooral in het begin van de showfilm Incendiary Blonde een belangrijk nadeel blijkt maar ze bezit een dermate vurig tem perament, een zo onuitblusbare levens lust, dat de Engelse titel, die direct ver taald „Brandbom-blondine" zou lulden, volkomen op zijn plaats is. Dat wil nu niet zeggen dat men slechts met asbest- platen beschermd Lutusca kan bezoeken, want deze show van een artistenleven blijft tenslotte show, aj het dan van uitstekend gehalte, maar de vele pret er> de kleine verdrietjes, die deze drukke mensen meemaken, werken toch heel aanstekelijk; hier en daar zijn zelfs aardige vondstjes toegepast (de ouder wetse filmscene b.v.J, Arturo de Cor dova is de tegenspeler van de wilde cowgirl-revuester: hij mag nauwelijks iets anders doen dan zich voortdurend opofferen Barry Fitzgerald geeft weer een kostelijke Ier weg; de technicolor is geregisseerd, door George Marshall. Capitol De Rat In de inleiding wordt gezegd, dat deze thriller een waarheidsgetrouw verslag ls van een senc misdrijven door éen jonge desperado in Los Angeles gepleegd. Het documentaire tintje, dat de film middels een commentator meekrijgt uit de -lolltle-arehieven wordt dit geval gelicht alleen de namen zijn veranderd) wordt al gauw door de jachtende, samen vattende regie afgewassen en men zou bijna vergeten, dat deze story zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Wel zei. den zag men zulk koel volvoeren van perfecte misdrijven, zulk ultra-weten- schappelijk-technlsch speurwerk van een modem politle-apparaat. Het opbouwen van het voorkomen van de gezochte b.v., door projectie van ge tekende gelaatstrekken, die aan de hand van indrukken van getuigen tot het Identieke gelaat van de verdachte wor den samengevoegd, is een bijzonder knap stukje werk. In de insluiting van de vluchteling in het enorme nolen- systeem van de stad bereikt de regie haar hoogtepunt. Volkomen gevoelloos, kil, maar span nend en uitstekend filmwerk, deze „Rat". Men lette ook eens op het geluid. Alfred Werker had de regie. Richard Basehart is de intelligente gangster. Het beeld in het Raadhuis Door de ingang van het Raad. huls op het binnenhof aan de Doel- water zijde is gisteren het 5Vè ton wegende blok Carrarisch marmer door de mannen, van Verhagen's transportbedrijf met een lier en langs giybalken naar binnen ge. sleept. Het beeld komt in het cen trum van de grote entreehal te staan, echter pas over een jaar. Anke Hans zal het beeld naar het reeds vervaardigde gipsmodel hou wen. - Amerikaanse officials hebben meegedeeld, dat vertegenwoordigers der Verenigde Staten zullen worden toegevoegd aan alle „regionale Defensieve planning-groepen", die door de landen van het Atlantisch pact zfn ingesteld. Halen en brengen..». RE devaluatie van de Neder- LA landse gulden is een feit. Ge beurde het onverwacht? Helemaal niet. De geruchten hieromtrent fcuelclen reeds enige tijd aan zonder dat ze krachtdadig werden tegen gesproken en wie niet ziende blind was of horende doof. kon uit be paalde verschijnselen opmaken, dat er iets in het vat lag. De heer Camille Gutt, president van het Internationale Monetaire Fonds, had er reeds geen doekjes om gewonden. Het advies, dat hij in het jaarverslag van het LMJT. neerschreef, kwam hierop neer, dat de landen, die met een dol lartekort te kampen hebben niets, maar dan ook niets mochten nala ten om hun uitvoeren naar de dol- larlanden op te voeren. Zelfs mocht niet geschroomd worden over te gaan tot de noodzakelijke aanpassing van de wisselkoers, dus tot devaluatie. Het voorbehoud, dat hij maakte, was, dat de duur dere import niet mocht leiden tot een nieuwe loonronde, want an ders zouden de voordelen van een herziening der wisselkoersen zo gced als verloren gaan. In ver band met de noodzakelijk geachte „export-drive" werd in het ver slag gewezen op het feit, dat West- Europa niet goedkoop genoeg kan leveren en de beste manier om de West-Europese producten goedko per te maken, om dus de uitvoer naar de Verenigde Staten te sti muleren en zodoende het tekort op de betalingsbalansen op te heffen, was volgens de heer Gutt: deva luatie. Een soortgelijk geluid heeft ook de president van de Wereld bank doen horen, die bij de indie ning van het jaarverslag der In ternationale Bank voor Herstel en Wederopbouw onomwonden heeft gewezen op herwaardering van de Europese valuta's als h e t middel tot bevordering van de export naar het dollargebied. Neen, onverwacht is deze deva luatie niet gekomen, maar onder tussen zitten wij er mee. Zij moge enerzijds een verlichting van de moeilijkheden betekenen, omdat de exportkansen gunstiger wor den ,anderszijds betekent ze een niet weg te redeneren verzwaring van de lasten. In dit opzicht laten noch de Troonrede, noch de roilli- oenennota ons in het onzekere. Wij mogen niet vergeten, dat sociaal- economisch, het levenspeil van ons volk juist een grens had bereikt, waarop een verdere overschrijding, door de vakbeweging niet getole reerd ZOU worden. Nu het als een uitgemaakte zaak wordt be schouwd, dat de devaluatie niet gevolgd mag worden door een nieuwe loonronde, staat men voor de vraag welke uitwijkingsmoge lijkheden nog voor ons volk zijn overgebleven. Op dit punt hoeft niemand optimistisch te zijn. Ze zijn er niet, en de aandacht, wel ke de regering hiervoor heeft is een schrale troost. Een even schra le troost is 't, dat de gevolgen van de devaluatie niet ten laste mogen komen van de economisch zwak ken. Tot dusver heeft ons volk zich na de bevrijding inschikkelijk getoond. Het beroep, dat op ons volk is gedaan, om de tanden op elkaar te zetten en de arbeidsvre- de te bewaren, heeft het tot op de huidige dag opgevolgd. Dit is ge schied terwijl de regering er niet in slaagde de prijzen in de hand te houden. Ook op dit ogenblik ligt de belofte voor ons, dat aan de prijzen niet getornd mag worden. Niet nu, macr pas over enige tijd zullen wij kunnen zien ih hoever re zulks in overeenstemming is met de werkelijkheid. Wij gaan een moeilijke tijd te gemoet. Het zou verkeerd zijn het anders te willen zien- De eerste brok, die wy te verteren krijgen, is een huurverhoging met 15 pet. Daartegenover staat eon verlaging van de inkomsten. ien loonbelas ting. Een kwestie van halen en brengen, waarvan het verschil nu juist datgene is wat de economisch zwakken niet kunnen dragen» - RÜZ huldigde zwemsters Donderdagavond hield de RDZ een feestavond in gebouw Odeon, waar tevens enkele zwemsters wer den gehuldigd in verband met him fraaie successen op de Nederlandse kampioenschappen. We weten dat de RDZ momenteel een der sterk ste zwemverenigingen is in Neder land doch haar grootste steunpi laar is wel Irma Schumacher. Niet alleen behaalde zij op de nationale kampioenschappen twee titels resp. op de 100 en 400 m., doch tevens heeft zij getoond, ook op de zeer vele langebaanwedstrijden da snel ste zwemster te ztfn. Het is jam mer dat zij op één wedstrijd ver stek moest laten gaan anders was sqj in het bezit gekomen van de „wereldsportbeker". De presidente, mevr. Douwe, overhandigde de be scheiden zwemster en negen club genoten, die allen op het „schavot, je" by de Nederlandse kampioen schappen hebben gestaan, een aar dige herinnering. Tot 12 uur was er een gezellig bal. Rita en Orson in „De Vrouw uit Shanghai

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3