BAZEN Die Amsterdammers toch TWEE PRIMA BOEKDRUKKERS CHEF LaatUwmontiverzorgen! Juist NU adverteren TECHNISCHE DIENST AMERIKAANS PLASTIC KUNSTGEBIT Muzikale varia Hocky-competitie begint nu weer te draaien Maar alleen de icestelijke-af deling Fraai record van Geertje Wielema V8IJ CHRISTENDOM 9MIIM HECESSARltiM Kleermaker EERSTE VERKOOPSTERS TWEEDE VERKOOPSTERS LEERUNG-VERKOOPSTERS NETTE MEISJES N.V. DRUKKERIJ „RECLAME" VAN DEN BERGH'S EN JURGENS' FABRIEKEN N.V. ROTTERDAM BENDIEN'S CONFECTIEFABRIEKEN N.V. CLAES DE VRIESELAAN 21b TEL. 37519 - ROTTERDAM JONGSTE BEDIENDE Zaterdag 24 September 1949! Dte Amsterdammers Ze botten alttfd, Wordt hun Zondag een pracht kan» geboden om oen wtrkeiyke stad te bezoeken, hun ogen te laten gaan over een echte tunnel, mooie banken en handelskantoren en wanneer z\i dan het akellgo risico lopen er door de Maasstedelingen op attent gemaakt te worden, dat re toch wel erg nieuwsgierig xjjn kunnen xe altijd nog zeggen, dat ze bulten voet!»! niets to zien en t« leren hebben In Botterdam. Dat „buitan voetbal" is natuurlijk een goede slag om de arm. We ge loven echter dat het daar wel by zal blyven. Volew^ckers zal niet veel kans hebben op succes tegen Xerxea en Ajax, jR dat zal moéten breken met de gewoonte om van Neptuaus te verliezen. Ook hier geven wre da tnokumers niet veel kans. In ieder geval zal Neptunys zeker proberen een gelijk spel in de wacht te slepen. Als zoete troost voor deze resultaten krijgen de Amsterdammers waarschijnlijk twee punten aangeboden in het" Olym pisch Stadion. Waarschijnlijk want ook deze Wedstrijd heeft een nare gewoonte voor FeijenOoid dus prettig om in een gelijk spel te eindigen. Misschien zaj het sterk gewijzigde elftal van do rood_witten hiervoor zorgen. De andere Rotterdamse rood-wit. De firms Rijken «n de Lange heeft thans een vijlde, geheel herziene druk van Piaaotouw het licht doen nen. Het Is «en zeer verzorgd uitgegeven boekje, dat oj> een beknopte en duide- ten, Sparta, krijgen het hoeï wat zwaarder te verduren. Zy moeten m het aardige Utrechtse stadion de stryd gaan aanbinden met het niet te onderschatten D.O.S. Ter louw ca zjjn erg enthousiast en tot vele krachttoeren in staat S.V.V. gaat een oude tegenstander uit de tweede klas, R.CLH., entmoe- ten. De vorige wedstrijden waren bekend om do spanning, maar voor. al om het goede voetbal dat er ge speeld werd. Dat zal zeker deze keer ook het geval zijn, waarbij de techniek van de Schiedammers wel de doorslag zal geven. Aan de Dam. laan In de jeneverstad zal de wed strijd tussen Hermes en Haarlem, er een worden met grote spanning met een niet te voorspellen uitslag. Zondag, dat is dus enkele weken nadat de voetbal weer is gaan rollen, begint ook weer de hockey-competltie. Na een echte rustige hockey-zomer wat een tegenstelling met vorig jaar, toen we na een succesrgke Olym piade bovendien nog een paar wedstrijden in Nederland tegen India en Pakistan hadden is de lust wederom ten top gestegen met de wedstrijden een verrassende einöcombinahe, van de Nederlandse Hockeydag. Na echter wordt het ernst. Boden de af- hjke wifra de bouw van het instrument waarvan Van Dijk wist te profi- 1 s^lnpen weken en de toumooien daarvóór nog gelegenheid te experimen- ireschreven .het j teren. Dukel heeft thans 5 gespeeld I teren <we *agen lVim van Heel nog op de Ilnksbackplaats opereren). Zon- Damkampioenschap van Nederland IJMUIDEN. In een vlotte tempopartij heeft de Wagenir.ger G- E. van Dijk te ïJmuiden de D.C.Y.-speler B. Dukel in de zesde ronde van het persoonlijk dam kampioenschap van Nederland verslagen. Het was een party met Ter gelegenheid van het 25-jang jubileum organiseerde de biljart vereniging vCaland" wedstrijden tn de btljart-academte. Het be stuur tooonde de «jedstryden bij. komstig® pianStec eD 5 Ponl™. van Dijk Vgüp'eeld, van de bouw van du instrument, doch 7 pmaten. tevens ais bijdrage tot de bestrijding van de vele misverstanden die er ten opzichte van de constructie vaa de Piano DRAVERIJEN IN bREÜA EN TE en. vleugel In bet algemeen bestaan- i ALKMAAR Zondag as., worden zowel tn Breda -Bairnonie heeft ter ge- als in Alkmaar draveryen gehouden, tegenheid van het Sett dat het Concert- j waars-oor onze ups luiden: gebouworkest reeds so Jaar concerten i Breda Aan inoedigmgs-prijs. Midway- to Rotterdam, geeft, «en gedrukt over- man, New Vlatningman. Kapt, Axkit. ach: laten verschijnen van de werken j VUnderco-prijs (ren over ICtXt m Ma- die geerarende die Jaren tot uitvoering óarne de Mauatenon. Missive Ramena, zyn gekomen. H.KJ-prjjs King Sspeneer, Idel Seott. Margretha Hanover; Etna-pry s (hordeo la opdracht van de Nederlands-Ame- ren over 2S0Ö m.): Missive. Fimtculatre. rikaansche Stoomvaart Maatschappij Fair Plav dag breekt dan de dag aan dat het sterkste elftal het veld in moet. Holland—Amen ca Lin« heeft Willyi Schooiemeyer een N_4.SM_-Mars ge componeerd. De Nederlandse en Engelse tekst voor het trio van deze mars schreef S. J. van Pelt. America, we thank you. is de titel van een populair liedje dat b« Louis Noirrt's Music Company te Am sterdam verscheen. De woorden zyn Voor Alkmaar zijn onze tips* Onder duiker g-prys: Metoye v, Maram Spen cer, Master van Vredenhof Nybceiger s; NeJiy Zora-prbs (amateur-ryders): Heny's Gold Karei Diamant, Lucky Ao- vile, Lord Heny: Omar Spencer-prijs (a-iaxigen): Oehoe's. Oranje I, Oscar: Overste van Fresena-pnjs: Maryanne. Kansas Saint. Kind van Cy: Oehoe-prijs ->•- (korte baan) Laetare a, Koningin Drai- van G. Bon en H. J oosten. Wms No-ixei sme g. Mam Axworthy Excellentie Bre- schreef de muziek. f wer. Intussen geldt dit startschot nog met de gehele linie doch alleen de Westelijke eerste klasse, die met haar 30 ploegen in dit seizoen nog altijd de grootste afdeling vormt. Alle otenge afdelingen beginnen volgende week. Allereerst trekt TOGO naar het Blïversumse Be Fair. De Hagenaars hebben een belangrijke aanwinst in de figuur van Han Dry ver. Ook da overige plaatsen zijn waarschijnlijk met zwakker, of liever met mmder sterk bezet dan afgelopen seizoen. Esser. Tekenbroek, Bouzada en de anderen zijn allen nog actief en zy zullen de sege wel ia de wacht kun nen slepen. Temeer, omdat de kee per van Be Fair, Tonny Richter, nog wel ruet van de party zal zyn. Am sterdam en Hilversum zullen zeer weinig voor elkaar onder doen. Wel iswaar heeft laatstgenoemde zich m April op het kantje af van degrada tie kunnen onttrekken, maar in en kele wedstnj den sedert dien ge speeld, is de Hilversumse ploeg zeer sterk voor de dag gekomen Ons oordeel over deze ontmoeting* een zeer kleine overwinning voor Hil versum? H D M. krijgt het tegen B M.H C. waarschijnlijk zeer zwaar. Wij schre\en al over de grote producti viteit van de Bloemendaalse voor hoede en speciaal van Bouman en kunne» dan ook niet gauw aanne men dat de Haagse voorhoede dit scoringstempo zal kunnen bijhouden Wanneer men bedenkt dat Dijkstra, een tweede Leidse afvallige, voor BJHJCC- nog een versterking is en daarnaast keeper Da Lm ey er een „oude rot" weer in het Oranje-shirt (dit gold vorig seizoen dubbel!) ziet, dan blyven er voor H-DAtL weinig kansen. HJ3.U C. achten we wel in staat Nieuws uit randgemeenten Qverschi© Donderdag 29 Sept. zal onze plaatsgenoot, de heer Slmon de Waard, cinóast en ornitholoog voor de AVRO spreken van des voor- middags 11.45—12 uur over *»De Vogeltrek". In de Christelijke school aan de Bovendijk zal in de a-s. winter wederom een cursus worden ge houden in tuinbouiy en bloemiste rij. Deelnemers kunnen zich op geven bij de heren C, Treurniet, Bovendijk 245 en A- Poot, Boven dijk 253. Woensdag 28 September zal ter hulpsecreterie zitting worden ge- j houden door de reizende diatribu- tieploeg. Zittingsuren 9.3012 uur en 13lfi uur. De afdeling Overschie van het Nederlandse Leger des Heils mag zeker aldus luitenant de Heus met voldoening terugzien op zün grootse tent actie, die thans achter de rug is. Het Leger heeft voor de a.s. winter nog diverse grootse plan nen op het programma staan. Zaterdag 24 Sept. wordt op de volkstuin Eigen Hof aan de Schans om 3-30 uur een tentoonstelling van eigen producten geopend. De Overschiese kerkorganist de heer A. Verwoerd te Rotterdam, zal op Maandag 26 Sept. voor de AVRO concerteren van 11.15*12 uur. Werken van Reger, Bach, Scheidemann, Karg. Eelert en van de organist zelf. De Koningin Wilhelmlna School, die voorlopig gevestigd wss In het Vereni gingsgebouw heeft thans definitief on derdak gevonden in de nieuwe Finse school aan de Prms Mauritsslngel 38. De Christelijke Vrouwenbond heeft vergaderd. De bijeenkomst werd ge opend door mevrouw Schut, presidente. Mevr. Gilhuis-Smitskamp heeft het on derwerp „Het kind luistert" ingeleid. Daarna was er een prettig debat, van Laren te winnen Het wordt weer de bekende ontmoeting van de gebroeders Rruize, Roepi en Ekkie, die elkaar de stick zullen dwars zet ten Het treffen vindt plaats op Klein Zwitserland, dat, nu het van de wedstrijden voor de hockey dag ge. speend 1b gebleven, wel prachtiger dan ooit zal zijn. Deze eerste berfst- zondag zal wel flink wat belangstel ling naar dit hockey dor ado trek ken. Gooi-HOC is voor ons nog een groot vraagteken. Van beide ploegen is ons nog te weinig bekend, dan dat hierop een voorspelling gebaseerd zou mogen worden. Daarom, af wachten. Competitie-uitslagen van Bedrijfs Klaverjas Bond De competitie-uitslagen van do wedstrijden, die voor de Rotterdam se Bedrijfs Klaverjas Bond geduren de de periode van 12—17 September sjjn gehouden, luiden als volgt: Erc-Afdeling; VB—Oranjcb. 19737 18193; De Maas—EET 17914—18106; Shell—Jansse 18580—18519; Dteadn. Verblifa 18989—16120; WEK- Nelle 19728—16506, Eerste klasse, Aid. A: Tediro K. Hulst 18948—15Ö78- GEB—T. den H. 18085-17415; Debee—H. Elec. 15780—20055; Galak—MFB 18455— 19173. Errsfce klasse, Afd. B: Vies—Cats 16468—19068; DWU—PON 18602— 1S068; v. G. L—Umtas 18370- 19152, DRBHVV 18142—18534. Eerste klasse. Afd. C: RET 2—NRC 18676—19055; Stokvis—PTT 16415— 19119; SSAVRNASM 17883—17579; ERSrtAF—Instiïiöde 19094—17010. Eerste hlasse, Afd. D; AllanNKI 18175—18109; Jamin—v. Berkel 18513 —19717; GLZ—Sozaro 16016—20118; RET 3—PHM 18663—16171- Tweede klasse, Afd. A: Waco—Van Dijk 18169—17414; Neparofa—HWK 19890—17288; Erviro—Z. Bergw. 17881—16633. Tweede klasse, Afd. B: De Koning —OS 17782—19692; Bevebomo— JICS 17508—18030; PCK—Warmtekr. 18982—18625. Tweede klasse, Afd. C: Cieco Vooruitg. 1805919007; GWSDWL 17589—18683; RET 4—Hagero 17313— 18765. Tweede klasse, Afd. D: Wilmeta— Diga 17684—17525; HBM—RET 5 19831—17993. Res. Eenste klasse, Afd. A: RET 6 —NRC 2 17285—18067; Stokvis 2~ PTT 2 18477—17657; SSAVR 2— NASM 2 18507—18660. Kcs. Eerste klasse, Afd. B: Allan 2 —v. Nelle 2 16841—19453; InsuL 2— VB 2 10556—18442; v. Berkel 2—So zaro 2 19993—17373, Res. Eerste klasse, Afd. C: GLZ 2 Galak 2 2041213240; „an*se 2— v. G. L- 2 18480—19180. Res. Tweede klasse, Afd. Ar Jamïn 2—v. Berkt i 3 17336—19682; GLZ 3— Vooruitg. 2 17924—18267; HET 7— PHM 2 18712—17558. Res. Tweede klasse, Afd. B: Con tact 2—WEK 3 16508—18718; InsuL 3 —VB 3 18761—16703; H. Elec. 2—v. Nelle 3 16934—17340. Res. Tweede klasse, Afd. Cr De Maas 2—Stokvis 3 uitgesteld; HW 2—PHM 3 18853—18407; DWL 2— Shell 2 17599—19649. Kes. Derde klasse, Afd. A: PTT 3 —Wilmeta 2 17560—18638; Vooruitg. 4—Robur 2 17968—17764. HILVERSUM. Geertje Wiele- ma, de 15-jarige Robben-zwemster, Jan S tenders meest belovende pu pil van het ogenblik, heeft Vrijdag avond in het zwembad aan de Kapelstraat Hilversum haar eerste record veroverd, nl. het Ne derlandse record 400 meter rug- slag. Ware het wereldrecord over deze afstand niet van de lijst ge schrapt, dan zou de recordtijd van de snelle Deense Ragnhïld Hveger met niet minder dan 10,2 sec. ver beterd zijn- Geertje Wielema zwom deze af stand in de bijzonder snelle tijd van 5 minuten 28 sec- Het Neder landse record stond sedert 13 Fe bruari 1938 op naam van Iet van Feggelen met 5 min. 41.4 en werd dus met 13,4 sec. verbeterd. Het „geschrapte" wereldrecord van Hveger stond op 5 min. 38,2 sec. Dol gelukkig klimt Geertje Wiï- Zema het toeter uit om talrijke gelttJcuJOnseri. in ontvangst te nemen. Zondag lf-30 W. de Withstraat 50 F. Wemelsfel der- De kern van bet religieuze. Gevraagd bekwaam groot werker. bekend m. jacquet rok enz. voor thuiswerk. Bekker, Henegouwer la an 65. Aanm, van 912 en 2S u. N.V. van Reeawyk'g Wonmgln rich tin; te Rotterdam, vraagt voor spoe dige indiensttreding voor de afdeling Gordijnen. Persoonlijke of schriftelijke aanmelding by de Personeel chef. JONGKINDSTRAAT 22, ROTTERDAM. LDIIl-UVUIg m rmPa Bïskwie-, Koek- en Beschuitfabrieken vraagt Aanmelden bij de Portier, Rechter Rcfctekade 53 Juist NU adverteren Officiële Publicatie, Met ingang van Maandag, 26 September a.s. is de afdeling KANALISATIE van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (Gas) over geplaatst van Mathenesserlaan 287 naar het hoofdkantoor ROCHUSSENSTKAAT 200, 11 etage. Genoemde afdeling is in het vervolg telefonisch te be reiken onder No 5 X 2 B 0. Rotterdam, 19 September 1949. NASSATJKADE 3 ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding Schrift, soli, worden ingewacht op bovengen, adres ZOEKT ENKELE VOOR HAAR AFDELING VERPAKKING Gegadigden moeten leiding kunnen geven aan een kleine groep arbeiders (sters). De werk zaamheden vragen enig technisch inzicht, terwijl eenvoudige administratie bijgehouden moet worden Leeftijd 25—35 jaar Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, met opgave van ver langd salaris te richten aan: Pers. Afdeling van Van den Bcrgh's Jargens' Fabrieken N.V., Nagsaukade 3 te Rotterdam, vóór 10 October 1949 te Almelo vraagt voor tijdelijk ter vervanging van de tegenwoordige func tionaris. Liefst gepensïoimeerd chef tech nische dienst van grote fabriek of gepen- sionneerd scheepswerktuigkundige. Veel ervaring eerste vereiste Brieven aan dc personeelschef 1—15 woorden 2.iedere 5 woorden meer 0J0 Te loop gevraagd Gevr. 3 Uüs gasradlator. Voor keur hoog model van part. Van "Meen en. Oranjestraat 28. Overschie. Te koop gevraagd, nette ge dragen scho«nen. Br. no. bur. blad. Te koop gevr.» volledig 2 pers. cpklapbed, ledikant en een baard, in goede staat Br. A 1 Bur. Pleretstraat M. Gevraagd, antiek schrijfbu reautje en mooi porcelem. Aanb. Velthuis Scbleweg 67c. K'dam. Tel na S uur 43162. Band- of tranaaimachines te koop revr. Defect geen be zwaar. Groen'g Naaimacn.han del, Vierambachtsstraat 114. TeL 36653. gdam. perzen meubelen, oud porse lein, koper en tin te koop ge vraagd Joh A. Slinkert. Ma- tfcenesserlaan 273. TeL 37021. Hoge prijzen betalen wij voor goede boeken (aan bma te ont bieden). TeL 51530, Te koop eangeb. tegen elk aannem. bod, tevens nikkelen filtreer koffieketel, moer weg. X. Bouwman, Wolphaertsbocbt 6b. Biken Huiskamer, 2 fauteuils. 4 stoeten, dressoir, tafel, pala tum, 2 stel overgordijnen, ta- rpet tez- 395^-. felkleed, karpet In cid-finish "Woninginrlchttag, weg 24—37. - Rook'» GoudsertS' Grote kern en kleinvak. Kousenreparatie, ook Nylon. WIJ maken stof- knopen. Nlggelle, In pr. at. z»-ïariornuls te koop en stofzuiger. Te bevr- oordstraat 44. Mod. Monsters, Japonnen wol- zijde alle mat. ook grote Eng. Tweed Jdadermantete. ook ma, Schmitz, Azaleastraat 33b- Te koop mooi Dsventer tapU* 3J4x4% voor t 460.— en a mtr loper 100/—. HeemraatHsin- gel 304. TeL 33322. Se koop aangeboden: 1 eiken spiegel en 1 herenwinterjas maat 50. Spotkoopje. Paters. Runstraat 52a. Afbetaling Meubelen- Bekende contantzaak levert alle soorten meubelen» tapijten enz. tegen zeer lage prijzen op gem. con dities volgens nieuw systeem. Cehelmh. verz. Br. no. 411 bur. van dit blad. Dames! verzuimt met onze stand No. 23 op de „Femraa" Beurs te bezoeken. Wij expo seren het ..Elja" Rubbercarset; een mtkomst voor iedere Dame. Corsettenfabnek „Vic- toila". Zwart Jansstraat S8, R'dam; Hoogstraat 143, Schie dam. pak- en Theekisten, kratten, ook op maat te leveren. Droog aanrr.aakhout 1.75 per mud- zak. Alle soorten timmerhout in diverse maten, W. van Uriel's Hout- en Kistenbandel, Bellevoystraat 20/30, Rotter dam, TeL 36763. Wegens vertrekt Goudkleurig /ast kleed, eiken snijtafel, spiegel, kastje, kachel Kop pers, Buitenzorg 8, Schiebroek. Behangen afgeslagen 45 ct. per rol, vakkundig werk, 30-jarige ervaring Behang vanaf 48 ct per rol. H. v. d. Bos, Schin kelstraat 44 a. Wolffs Bedbanken met berg ruimte voor beddengoed, 1 en 2 pers. bed. Ieder gewenst model. Wolffs Ateliers voor Woninginrichting, Schiekade I53, R'dam. TeL 41569. Cohen's beroemde boterletters in blik verpakt voor verzen ding naar de Tropen, 1 4.75 (tod. verpakking)- Vroegtijdig bestellen aanbevolen, L. Co hen's Banketbakkerij, Lusthof- straat 64, Tel. 28348. Gedraaide dressoir-, theemeu bel-. tafel-, stoelpoten. Eiken meubelplaat, hardboard 122x92 f 2.53. Triplex 4 mm 122x122 cm. f 4.50 p. plaat. 3. Walvis, Wattierstraat 9. Nw. grijze wjas, ra- 50, z,p. f 50,far. d. molières, m. 40 8.—, een p. mm.potten. Betie wolfstr. 44 m. b. Kostbaar meabllahr. Waarbij chique bankstel gebogen mo del, 3-zitsoank, 2 clubs met losse kussens, geheel verend f 67S,Ryk gebeeldhouwde Engelse rietsalon, bestaande uit 3-rstsbank, 2 fauteuils met losse kussens en wortelnoten tafel f B50,Prachtige gothiekc eet kamer 850,—. Smyrna karpet f 375,'Wortelnoten theecom- mode 205.2 chique dames- fauteuils 125.— per stuk! Verder bfjzetmeubeltjes- Te zien van Zondag tot en met Donderdag bij mevr. van Stra ten» Villa Slamat Datartg, Nieuwe Parklaan 115, Den Haag. Tel. 55.13.80. Gevraagd. 2 gestoft, of g«m kamers, met gebr.' of vnje Keuken op goede stand. Br. no. 428 bur. blad. Auto's, Motoren en Rijwielen Auto's zonder chauffeur met stuurversnelling, prima mate riaal- TeL 33293. Rijwielen. Burgers, ENE, Sim plex va. i 107,50 Simplex sport v.a. 140.Vollebregt, Zaag mol en drift 35; Mathenesserdtjk, hoek Math.weg; Beyerlandse- laan 7—0, In het Motorpaleis, Schepen straat lil, Rotterdam, kost een. pracht fiets nog maar 107,30 en over de van betaling valt te praten. Sunnlex, Sparta. Locomotief, Kloon. Autopeds de allerbeste 27,50. En bent het trappen moe? Koop dan een Mosquito, te monteren op elk rywel. Prijs 29S,Ook leverbaar met spe ciaal verzwaarde Lets. Het Motorpaleis, Schepenstraat 111, Rotterdam, Tel. 45710, Geslepen glazen Platen, voor tafels, theemeubels enz. Vlot te levering. E, Zevenhuizen, Glashandel Aelbrechtskolk 41 Tel. 30780. Schuiftafel f 38AC, salontafels 42.50. leerclubs 79150, haard- fauteuils 39AO. rookfauteulls met dubbele verende kussens 76'De Meubelbeurs. Grote Visserijstr. 8—10, R'dam. Tel. Te koop aangeboden een haard, in goede staat. Barto, Groene Zoom 104. R'dam. Zuid. 2 gebruikte wassteUen (bleu), 1 zeepbakje. 1 kambakje. sa men 1 15,—. A. Osterhaus. Kerkepad 1 (West). Monsterjap. wol en rij., jo. da. jap. 24,50, 27.50. NwQ Bin- nen weg 39a. Brandhout, beslist nieuw hout t 2.— P-m-z., ook grof v. cen trale, ook randgero. Huizo Car rie, Nenyto-terreto. Tel. 84100. Lely's invalidewagens, zelfbe- wegers, ook voor kinderen. Leiy's wandelwagens to alle Prijzen. Lely's carriers com pleet. carrier onderdelen, ook 2e hands. Sehietbaanlaan 22, TeL 36342. Dames- en herencostnoms in grote sortering tegen verras send lage prfjzen en zeer ge makkelijke betaltogseondittes. Prachtige kwaliteit, v. Veen, Diargaardestogel 94. Luxe auto's cbauff., p,d„ p.w. en p.nr. ook v. het bui tenland, zuinig benz.verbr. 1 ap 10. Tel. 8O402 's morgen voor 10 uur, 's avonds tussen 19 en 21 uur. Siaapetage of iets dergelijks voor echtpaar met 1 land. on verschillig waar. Br, no, "4734, bur. blad. Echtp. z. k.. vraagt 1 of 2 ongem. kamers, Genegen huish bezigh op zich te nemen. Br. no, 4*92 bur blad. Man. 44 jaar. zoekt kosthuis, alleen inwonend of ongem. ka mer. Br. no. D, 243 bur. Hlllc- vliet. Heer zoekt gem. slaapgele genheid, zond. pensJon. Noor den of Kleiwegkwartier. Br 4790 bur. blad. HetZuiderbruidshois verhuurt nu tegen, scherp concurreren de prijzen. Bruidsfbiletten BruidsdAvondjap., Bontca pes Zwarte herenkleding. Doopjurkjes. Jonkertjes. Snutsman. Dordselaan 60b, TeL 79429. I Personeel aangeb. Erkend stueadoor vraagt wit- en reparatiewerk. ook plas- tiekwerk in alle kleuren Vraagt prijsopgaaf. Noord- plein 30a <C.) Verstelnaaister heeft nog en kele dagen P- w. vry» Br, no. 4788 bur. blad. Kapper. B.z-a. gedipL heren kapper. Br. no. 4?87 bur. blad. Herenfiets te koop, geheel compleet. Essenburgsmgel 36a. „The DogV-rijwiel, {je mooiste flets van Nederland. Komt zien U koopt zeker. Prijzen va. 108,—. Sport-, tour- en kxuls- modellen in alle kleuren. Von Burg. Noordmolenstraat 45, (hoek Toilenstraat 50), Rotter dam. ^Muziekinstrument Te hu»r aa"3eb°len Mooi orgel en prima plano gevraagd. Opgave merk,, reg., prijs. Postbus 9, Maassluis, Te koop, Xhach plano. Br, no 4701 bur. bkd. I Vaartuigen Te koop gevr. eenv, toermo- torhootje of kajuit zeilscheep je. Br, m. prijsopg.. afm, model en ligpl. no. 439 bur. blad. Te huur gevraagd Door echtp. toet 1 kind. 2 gest. of gem. kamers m. gebr, of vrije keuken, op goede st. voor 1 Oct. Genegen 's avonds oj^to passen. Br. ao. 427 bur. Wanneer U 's morgens Uw slechte tanden, bij ons laat trekken, PLAATSEN WIJ NOG DEZELFDE DAG EEN MUURVAST IN DE MOND. Volledige garantieTrekken desgewenst in Evi- panstaap. Behandeling door artsen en tandartsen. Gouden tanden, kronen, bruggen, speciaal Jacket Crowns in de kleur der eigen tanden Spreekuur van 9 uur '3 morgens tot 7 trnr 's avonds. Bovendien Dinsdags- en Donder- n 7—9 uur Aangeb. voor j.m. behoorlijk kosthuis f 20,— p. w.. alles inbegrepen, liefst M.T.S.-er of derj», ook dieet houder. Br. Ietter B. Kiosk Randweg. „Het Bnrtdshuiy verhuurt complete bruldstolletten. chi que avondjaponnen, witte en zilvervos-capes, zwarte heren kleding. Tevens porcelein. glaswerk enz. Volk. Aleldfs- straat 74B (bij de Middelland- straat). Telefoon 36310. Aangeb. gr. zit-sl.kamer met voll. pension voor 2 heren. Tel. aanw. Br. Z, B. Sehone- bergenveg 58. R'dam W. Voor echtpaar z. k. op goede stand ged. v. woning, best. uit woonka., alaapk,, keuken en WC, Br. no, 432 bur. v. d. blad» Lerares coupeuse zoekt een paar, uitsluitend gegoede naai- huizen f 8-50 p. <i,; goed coupe- werk. Br. no. 434 bur. v. d. bl. Conpense heeft nog enige da gen disponibel. Br. no. 349 bur. Cossee, Kleiweg 24, Personeel gevraagd Gevraagd, volslagen naaisters en leerling naaisters. Wldilja, Lange Haven J29, Schiedam. Tel. 63847 en 3705B. Nette fletsjongen gevraaed, Immink de Lange. Coolslngc) Drukkere C, Chevalier, PI ak straat 20. R'dam-Z., vraagt nette meisjes. Vertegenwoordigers gevr. om geh. nieuw artikel, Indien niet ingevoerd onnodig te meiden. Wouter», Acgidius- straat 09. Gevraagd by 2 dames. b.b.b hJj. een flinke hulp in de hnishouding, pL SC j. voor 2 iele en 2 halve dg Zelfst t werisea en koken. Aanm.- 's av. 78. KraaUenbrink Kralingse Plaslaan 28 Gevr nette werkster, Woensd. en Vrftd. van 9 tot 2 u. Mevr. Vermeer, Bergse laan 176b. Gevr. in klein gezin, flink meisje, kunnende koken en zelfstandig werken. Prettige werkkring. Meerdere hulp aanwezig- Mevr. Laming. Heetnraadssfngei 125. N.V. ViCo, SportHecüng-Ate- lier heeft nog plaats voor enige bekwame stik sters. als mede aankomende- en leer- Imgnaalgters. Aanm.: Insulln- üestraat 240. Gevr, bekwame hulp in de huishouding. Lief voor kinde ren. Bergweg 174. Tel 432S0 Eerlijke stege «bediende. Een voudige worst prima kunnende maken. Genegen wjjkklanten; te bedienen. Beslist goede get. Hoog loon. Slagerij D. Tol, Bergse Dorpsstraat 96. H*berg. Gevraagd thui-maaister voor katoenen ondergoederen. Aan melden Lamers Se Terlouw, Noordmolenstraat 6. Gevr. in net gez, (vader en voiw. zoon) eenv. deg. huls- hondster, liefst v. buiten, niet ouder dan 43 J, Br no, 473S bur. blad. Huwelijk Zoekt U een levenspartner? Wendt U Vol vertrouwen tot Bemiddelingsbureau Metropa Mlddellandpleto 21a, R'dam, Tel. 50613, Alle Inlichtingen onder blanco couvert. Discre tie verzekerd. Welke heer met behoorlijk in komen «en woning, 55—68 wil trouwen met aUeenst dame, 50 j„ goeda verscho ning, die graag buiten w!) wonen. Ser, br. ietter A. bur. Polderlaan 24. Gem. ambtenaar w k.m. al- leenst. -vrouw, 50 jbeslist nette verschijning. Br. Itr. B. bur. Fold er laan 24. Vette heer. G.G. gapens., nli onbemiddeld z.k.m. nette wed. 6065 eigen home, kl. pen sioen te R'dam, Br. no. 426 bur. blad Wonlngruil le Etage, Nw, Binnenweg, bev. 3 k-, keuken, halve zol der f 30.— p. Tand, voor ben.- huis m, tu£n, 4 k.. keuken. Geen Zuid, Br. no, 425, Wonlngruil In stad en land- De Gids aan alle kiosken, Rott. Zaken Bureau, Schone- bergerwe* 88, B'dam-W. Tel 31578. Woning le etage in den. Haag, bev. 3 kamers, keuken, bal- con. tegen dito huis Rotter dam. Br. Hoogevlama, Gra ve nweg 182. R'dam O. Vrij bovenhuis, 6 kamers, badX., tel.» omg. Heemraads- stngei, rullen voor klein huisje Blij dorp. Br. no. 433 bur. van dit blad Gevr. liefst in R'dam Z. Be schikbaar nieuw halsje m Arnhem (ZMevr. de Vries. Spijkeriaan 13, Arnhem. Lessen A.N.W.B. Bonds-anto-motor- rij school Eversteyn, de oude vertrouwde school met de be kende gele leswagens. Desgew wordt U thuis cehaald en ge bracht. Violierstraat 32. Telef 73150. Henegouwerlaan 6. Tel 36666. Handelschool W. Houtman, Bergselaan 368 D. Tel. 41390 Steno, Talen. Boekhouden en Middenstandsdiploma. Asso ciatie examens. Pnvé en club- lessen. Accordeonles. f 5.— per mnd Instrumenten beschikbaar Studeergeiegeaheid, ïnsenr. 1010. Centrale Muziekschool» Spocrsmgel 71. Tel 49330, Voor pianolessen naar Toos v Berkum. Schietbaantaan 100b, R'dam. GedipL piano lerares. Lessen v.a. ju in. (pract. en theor.) RljbewUs nodig? Autorijschool Palace zorgt er voor. gedipl AJST.W.B. Instructeur, Prima lesmateriaal. Spec. curs. .*oor dames. Graü* proeflej. Schied singel 133 TeL 38312 Bonds-Auto-MotorrlJschooi de Groot, gedipl. Instructeurs Gratis theorie- Tevens verhuur. Aelbrechtskade W2. Tel. 39513- 39701. A.N.WJS. Bond s-aotorij school „Eureka" Telef. 39617. GedipL Instr. door dame of heer. J Stolker, Aelbrechtskade 156b. AutorIJschooi W. v. Henswou- de. Erkende ervaren instruc teurs. Wij halen en brengen U thuis. Boergoensestraat T9 TeL 74022. .ds Autorijschool D. v. Rog- t rfjdt m. nieuw lesmate riaal. R'damsedljk 164, telefoon 69990. Thang °°k Harddraver- straat 43 (Blijdorp). Gev. se dert 1929. Dansclub Je, Bij op te r. gezell dansclub kunnen zich nog eni ge d. en h., beslist van goede stand aansl, Br. no. 391 bur blad. Een goed adres voor autarkies A.N.W8. Bondfl Autorijschool .Correct". J. Wuyts, Engelse straat 47. Tel. 38233, Instituut Ort voorheen Hene gouwerlaan. 1, Dlergaardesm- gel S3. Opleiding steno en typen. Spoedcursus. privaat- en cursuslessen. Diversen Reiniging zijden lampekap- pen. Binnen enige dagen ais nieuw terug. Beker, vlaggc- manstraat 21a, TeL 80621, Verhuizingen en meubelver- voer vea en naar alle plaat sen, tegen zeer lage prijzen Jac. Middelhoek, Math, dijk 173. Tel, 34373 en Staten weg 5 C. Tel. 49894. Uw, bed slecht? Beddenmake rij Hendrik sen weet raad, vraagt prijs. ZamenhofstTaat 29, (awe naam v. Flantagc- weg). Tel, 21932. Glas in lood. gLasplaten glai inzetten, spiegels modernise ren. Glasverzekering Hoozen s GlashandeL Boezemstraat 59 Tel 26470 Coolsestraat 53 Tel 50a32. Na 6 uur iel 20927. New look ook voor Uw haar. Vraagt onze nieuwste short- wave permanent met olie- en crèmebehandeling i 8-50. f 10 Maison Femie Math.weg 23 lel. 31273. Woonhuis. Salons in Pa rij se stijl. Let op no. 58. Bedden repareren, bij vullen met Java-kapok. 3-delig ma ken, Keurig Werk bq Hen- dnkserZamenhof straat 29 (awe naam Vr Plantageweg) Tel. 21992. Rechtszaken, recherche, infor matie, echtscheiding, reques- 'tn enz Bur, ..Succes'' Roden, rijselaan 36 b. R'dam. Tel. 83645. Gevestigd 1918 Kan- tooruren 9—20 uur Uw matras slecht? Speciale reparatie-inrichting Bel eve* op. Tel. 22985. Gebr. Vermsat Westzeedijk 39 (t.o v. Vollen, hovenstr Voor prima behanqwerk W. P. Kn oester, Adr. Mflderstr. 90a Tel. 36540. Vraagt staalboeken Joh. H. Verbrugge, Wesfersin- ge] 31. TeL 26245, laatïïfer nw mcnhelen opnieuw bekledfip. Grote sortering prima bekle ding en nieuwe meubelen. Mot- of hcutwonnverdelgwg. Mot-echt prepareren. Ch*.m reinigen van meubelen en ta pijten. Ook ter plaatse. „Ne- cob" R'dam, Tel. 46132. Dansclub. Bij geanimeerd dansclub bestaat gelegenheid tot aan al. voor enkele heren van goed® huize. Br. no. 424 bur. blad. Uw veren of kapokbed 3-de Ug maken, bijvullen met Java' kapok, 1 d. klaar. Vertrouwd en vakkundig adres. Bedden- mag. C. Uljee. Kooidrift 129 TeL 34479. Naar indlë. Pakkisten, kolen- kisten en kratten in alle ma- Jaffa 40. Telef. 24664- Worat wakker! Direct van stoffeerder dus goed en goed koop. alle meubelreparatlën Joh. Bakker Bergweg 162— 164 TeL 49153. Spiralen vermaken tot opklap- bed. netten strekken ver nieuwen, repareren, lassen enz. Nieuwe opklapbedden m. onze 2-delLge Jumbo matras sen. 2 pers. f 42 50, 1 pers, f 27.90. divan bedden f 25 90. Spiraal raatrassen 2 pers f 27.50. Ledikanten 2 per?, f 41.—» 1 pers. f 32.50. Ook combinatie divanbedden. A onze Ju mbo net ten zijn gega randeerd. Bijpassende bed- s tellen. 1 pers. met kussen f 39.50, 2 pers. 3-dellg en 2 kussens f 59,50 Deze maand koopt U b(J ons de beroemde Cleco Peerless bedstellen met 10% korting, grote bedrepara- tielnrichting. Gebr Bos. Sam Mullerstr. 9 a-b-c. Tel. 36811 Behangen f 0 45 per rol, be hang v.a. f 0.48 p, rol, ook z bijlevering. Speciaal adr. voor vakk. bediening. SchT. brief kaart. j, v. d, Wagt. Mathe- nesserstraat 34, R'dam. Binnenscheepvaart kantoor vraagt: Br. .no. 429 bur. v, d. blad Goedkoop verhuizen? Onder garantie door Nederland. BL Lubbers, Vlaggemanstraat 36. TeL 47642. Prima materiaal; 1B jaar ervaring^ Prijsverlaging. Wollen dekens» chemisch reinigen 75 ct„ Ja ponnen v.a- f 2.-—. Cbenu. Wasserij en Ververij Jansen» Heem s kerkstraat Tel. 8094p, Pijperstraat 29. Tel. 25388: Eben Haezeretraat 66 R'dam. Doe mee aan de apaar-actle en bespaar op UW kleding 1 Leer is practised onverslijt baar, 't gaat jaren en Jaren mee en.»., 't Is nu weer goed koop. Lange lederen jassen va. f 95,— damesmantels v.a. f 98.—. jekkers v.a. i 75.—, korte suède manteltjes v.a. f 44.75. De meest ideale regen jas v.a. 49 75. een perfect waterdichte storm-guards <66. Dc grootste keus..., de laagste prijs, alleen in „Het Motor- palels" Schepenstraat 1U. Telefoon 45710, Rotterdam. Voorm. belasttogamhtenaat» ruim 20 jaar praktijk, wil gaarne Uw boekhouding enz. verzorgen. Tarief vdot kleine bedrijven f 5.per mud. Br. no. 890 Adv, Bureau Betcke, 's Gravend 13kwal 95. Gratis 14 a. op proef. Nieuw ste Philishave droogscheerapp. alleen "bij de Philishave-Spe- cialist, Walenburgerweg 09. Tel. 42612, R'dam. StoJzuigcranker wikkelen, met 1 jaar garantie. Separatie aan alle merken. Vraagt vrijblij vend prijsopgaaf aan huis. Zendt briefkaart. De Anker- wikkelaar. Noordehhavenkade Schildersbedrijf D. C. Kerstens. Hooidrift 115, tel. 30378. voert alle voorkomende schilderwer ken uit binnen en buiten de stad. Bon! Dames op vertoon van deze bon kunt U nog slechts enkele dagen Uw oude hoed laten vervormen tegen de ge reduceerde prijs van f 2,80. Garnering naar keuze, J. K. Ulrich, Zoomstraat 39—61, R'dam-Noord. TeL 40731. Tehuis gezocht voor Jong hondje, reu. 8 weken oud. Den Ottolander, Volmarljnstr, 69a. «ÜI11I9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4