Meester Bonemans en de vergeet-pralines m Ons eitje zal voorlopig nog een duur hapje blijven In de Biesbosch valt voor PTT niels le verdienen Amerika's kortzichtigheid in haar tegendeel verkeerd r ^■n Akkertje Geforceerde export trekt de prijzen omhoog Engeland betaalt minder dan wij CKefaring 4 Lod. van Deyssel gehuldigd OP STAP MET DE ENIGE POSTBOOT „Als je het ivater niet kent zit je zo aan de grond Een uur varen voor één krant DE KINDERKRANT dioi DAouwij# pimpsdtuüdjs J Rusland staat schijnbaar buiten alles K.N.A.C, VERZOEKT: Marshall-dollars voor onze wegen Zaterdag 24 September 1940 (Van onze speciale verslaggever) BARNEVELD. Wist u, dat er in Nederland meer kippen zijn dan mensen, namelijk naar schatting elf millioen, maar lang niet zo veel nog als voor de oorlog, toen we met een kleinere bevolking over meer dan vjjfticn millioen kippen konden beschikken? WU vertellen dit omdat het de voornaamste reden Is waarom de eieren tegenwoordig zo duur zjjn, wel vier maal zo duur als vóór de oorlog- Men heeft ons namelijk de laatste ttfd herhaaldelijk gevraagd hoe het komt dat de eieren veel meer in prjjs zjjn gestegen dan de andere levens middelen. Nu, het ligt hem er dns aan, dat er niet genoeg kippen zyn. Maar zo eenvoudig ia het toch ook weer niet. Er is nog wel Iets meer aan de hand. Als het u Interesseert kunt u In het onderstaande lezen wat wjj op onze speurtocht vernamen van mensen, die tot oordelen bevoegd zjjn. Uitvoer te dragen. Want doordat de eieren voor de export kunstmatig uit de markt worden genomen, wordt de hinnenlandse prijs door het verminderde aanbod omhoog ge trokken. En daar profiteert de boer weer van. Dat is in het kort het geheim, van de hoge eierpr^s. Als er weer eieren genoeg zyn en dus de spanning tussen vraag en aanbod verdwijnt zal de prijs waarschijnlijk dalen. Dat kan alleen als er meer kippen komen en dat zal, als wjj goed in gelicht zyn, het volgend jaar ge beuren. Men hoopt het volgend jaar zo ver te zijn, dat men genoeg kui kens kan broeden om onze pluim veestapel op het gewenste peil te brengen. Dat betekent dat er in het najaar van 1950 voldoende eie ren zullen zijn. Tot zo lang zullen leder weet, dat w$ vóór de oor log onze kippen evenmin konden voeren met wat wy in het eigen land verbouwden als nu. Maar toen was het zo erg niet, want we kon den net zo veel vocdergraan in het buitenland kopen als we zelf maar wilden. Dat is wel een beetje an ders geworden tegenwoordig. Wilt U wat kopen? Graag, zegt het buitenland. Als u maar devie zen hebt! En die komen we juist tekort. We voeren el weer vry veel eieren uit en voor een deel kunnen we dan ook uit de opbrengst van de eierexport de import van het voer betalen. Maar genoeg kippenvoer laten aanrukken om onze pluimvee stapel op het gowenste peii te bren gen, dat kunnen we toch nog niet. Dat hangt trouwens ook nog samen met de toewijzing aan Nederland van de wereldorganisatie tot ver deling van menselijk en dierlijk voedsel. Geen ei zonder kip Uit het tekort aan kippen volgt zonneklaar, dat er niet genoeg eieren zyn. Maar toch lusten we al lemaal op zijn tyd ons eitje wel en ook het buitenland xs verzot op de eieren uit Nederland, die nog altyd de beste zijn van de wereld. Van de 2,3 milliard eieren, die de Nederlandse kippen vóór de oorlog met elkaar per jaar legden voerden we de helft uit en aten we de rest zelf op. De binnenlandse consumptie is momenteel ongeveer even groot als voor de oorlog: 1,2 milliard dus ongeveer. Maar het aantal liefheb bers is groter omdat de bevolking inmiddels is gegroeid en ook de be hoefte is groter omdat het vlees is gedistribueerd. Onze kippen leggen nu per jaar ongeveer 700 mülioen eieren min der dan in 1039 en dat aantal ex porteren we nu ook minder. De uitvoer heeft het vooroorlogse peil van 1,2 milliard stuks nog lang niet bereikt. In 1948 exporteerden wes360 millioen eieren en dit jaar komen we waarschijnlijk tot 450 millioen, waarmee we dus nog niet op de helft van de vooroorlogse ex. port zijn. Onze voornaamste afne mers zijn in de eerste plaats Enge land en dan Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België en Italië. Nu weet een kind in deze tyd, dat het van betekenis is onze uitvoer te vergroten. We moeten niet alleen deviezen verdienen om zelf weer wat anders in het buitenland te kunnen kopen, maar we moeten ook zorgen, dat we onze klanten niet verhezen. Zegeltjes kopen Maar nu moet u goed opletten. Engeland b.v. wil wel eieren van ons kopen, graag zelfs, maar alleen tegen een bepaalde prijs. En die prys is verscheidene centen lager dan wij in Nederland zelf voor een ei moeten betalen. Wat zou er dus gebeuren als er geen speciale maat regelen werden getroffen? 'Alle eieren zouden in het binnenland verkocht worden tegen de hogere prijs en Engeland zou er nuchter van biyven. En nu komt de intelligentie van het Bedrijfsschap voor de Pluimvee teelt In het geweer. Die bedacht een ingenieuze manier om de eieren, te gen (de lagere) exportprijs van de boeren binnen te krijgen. De boe ren leveren alle eieren tegen de In ons land geldende prys aan de han delaren. Maar als ze een toewijzing voor kippenvoer willen hebben moeten ze eerst bij het bedryfsschap een voor iedere boer afzonderlijk vastgesteld aantal zegels kopen. De prijs van een. zegel bedraagt on. geveer evenveel als het verschil is tussen de binnenlandse prijs en de exportprijs, dat is de ene keer drie cent, de andere keer vier of zelfs wel vflfi cent. Levert een boer dui zend zege13 in, dan is het du3 mo gelijk duizend eieren tegen, de la gere prya aan het buitenland te ver kopen. Dus, zoud u zo zeggen, de boer betaalt de export- Dat lijkt inder daad zo op het eerste gezicht, maar in feite komt het er toch op neer, dat de binnenlandse consument yverlg mee helpt de kosten van de Grootmoeder Cohn daagt Shirley May France uit LAKE GEORGE Een groot- moeder heeft Shirley May France voor een lange afstandswedstrijd uitgedaagd. Shirley heeft doze uit daging echter niet aanvaard. Nu heeft de grootmoeder, die Betty Cohn heet, verklaard, dat zij het volgend jaar wil proberen het kanaal over te zwemmen, in beide richtingen nog weL Zij had Shirley een briefje gestuurd met de mede deling, dat zij het gaarne tegen de jonge generatie wilde opnemen over een afstand van 1 tot 20 mijl, Shirley mocht zelf kiezen. Nu heeft het 17-jarige meisje een tweede briefje ontvangen van grootmoeder Cohn. Betty schreef dat zij Shirley May France dan wel in het Kanaal zou ontmoeten. Shirley verdedigde zich door te zeggen: mijn doel is het Kanaal over te zwemmen en voor dien kom ik tegen niemand uit. wij dus op ons goedkopere eitje moeten wachten Nu moeten wij toch ook nog even vertellen, dat de handel ook niet vet wordt van de verkoop van eieren. Verzamelaar, grossier en winkelier verdienen elk nog geen cent op een ei. Een winkelier zei ons, dat h(j liever geen eieren zou verkopen, maar de klanten vragen er nu een maal om. De vorige week had hij op driehonderd eieren precies een kwartje verdiend, Er breekt eens een ei, er is er eens een bedorven en tenslotte moet er ook nog 3 omzetbelasting van betaald worden. De boeren krijgen momenteel ge middeld een cent of vyftien voor een ei, dat Is heel wat anders dan voor de oorlog, toen ze met drie centen al blij waren. Maar ook de boeren zitten met veel hogere lasten, zo als hogere lonen en hogere voer- prjjzen. Een lezer, die ons vroeg of er de laatste tijd niet meer bedorven eie ren zijn dan vroeger kunnen wij antwoorden dat er in de zomer, vooral by heet weer zoals wy dit jaar hebben gehad, altyd meer vuile eieren zijn dan anders. Maar ze blijven toch uitzonderingen. Maar een feit Is, dat sommige boeren, de eieren, nu ze ze toch gemakkelijk kwijt kunnen, wel eens te lang la ten liggen, zodat ze later dan nodig is by de consument komen. Maar ook dit wordt beter als de boer weer moet concurreren en hy zyn eieren betaald krijgt naar de kwa liteit. De in het begin van dit jaar door het bedrijfsscbap voor de pluimvee, teelt ingestelde controle op de kwa liteit zal er evenzeer toe bijdragen, dat het Nederlandse kippenei ook in het binnenland zijn goede naam. blijft behouden. dnoez. Med.f G—n tijd om xfek t« *ijn7 Dan dadelijk TIGSNPUH6H EN C«1EP,2B JABLEtTEN 7$. Dr. K- H. L. Alberdingk Thym, die zijn 85-ste verjaardag vierde werd Donderdagmiddag in de Re- naissancezaal van het Frans Hals Museum te Haarlem een warme hulde bereid, op initiatief van. de kortgeleden in de Spaarnestad op gerichte sociëteit van letter li even den „Teisterbant", waarvan dr. Thym ere-voorzitter is. Ongeveer tweehonderd belangstellenden wa ren bij de huldiging aanwezig. Haarlems burgemeester, mr. P. O. F. M. Cremers, herinnerde aan de dag in 1916 toen Lodewijk van Deyssel naar Haarlem kwam om er tot aan de dag van vandaag te blijven,. Mr. A. Cohen voerde uit naam van de voorzitter van „Teis terbant", Godfried Bomans, die in de Ver. Staten vertoeft, het woord, en mevrouw Schroder bood na mens het bestuur der sociëteit en kele fraai gebonden werken van Marsman aan. Tot slot sprak An ten van Duinkerken een feestrede uit, waarin hij de betekenis van de figuur Lodewijk van Deyssel voor de Nederlandse letterkunde weer gaf. Anton van Duinkerken bood een merkwaardig geschenk aan, nl, een foto van een oom van dr. Al berdingk Thym, die gevonden Is in oude archieven van een Haagse letterkundige verzameling, en die door de eigenaresse gaarne werd afgestaan ais huldeblijk voor dr. Alberdingk Thyms verjaardag. (Van onze speciale verslaggever} 's Morgens vroeg kan hei stil zijn in de Nederlandse steden en dorpen, maar als je om een uur of acht in Drimmelen komt zie je bijna nog geen levend wezen. Niet dat het er overdag een overdreven lawaai Ia van voorbijrazend verkeer of gon zende fabrieken. Integendeel, op het drukst van de dag ligt de hond van de slager rustig een uur lang op de brug in het hartje van het dorp zonder gestoord te worden en fabrieken ként Drimmelen niet. Maar om acht uur is het er toch nog bijzonder rustig. Dan zijn voor de meeste ruiten de blinden nog gesloten, dan is het mogelijk, dat je slechts twee mannen tegenkomt: Jan Rolaff cn Bernard Verhoeven, twee bestellers van P.T.T., die in het wijde land van de Biesbosch de post bezorgen. Ze hebben zo juist het kleine poststation verlaten In de hoofd straat en lopen nu, hun gevulde tassen op de rug naar het haventje, waar behalve forse Rijnaken en de grijsgroene politie- boot ook een motorbootje ligt, fel rood geschilderd, het voorste deel overkapt, de rest open en bloot. Met zwarte letters is erop geschilderd: PTT—DM. Het is het enige postboot- je in Nederland, waarmee Jan en Bernard meehelpen de schaarse be volking van de polders in de Bies bosch uit hun isolement te verlos sen. Waarmee zy eveneens bewijzen, dat PTT ook la streken, waar niet direct met winst gewerkt kan wor den, toch een. voorbeeldige service verleent. De goede tante Pos heeft er geen Van boven naar beneden: Soms moet de postboot een uur naren, voordat men weer het ge voel krijgt in een bewoond land te vertoeven. Voor de postman, die hier dap in dag uit rond- zwalkt, is de wijde stilte heel ge woonvoor ons, die voor een keer de tocht meemaken, is elk. gebouw, dat aan de horizon ver schijnt, een uitkomst. Als het eb gaat worden stroomt het water snel uit de kreken en dan moet de postman snel varen en hard lopen om tijdig in veili ger water te komen. Opa Lou- werse wil op de polder ,£>e Dood" wel even het touw van de boot vasthouden, terwijl besteller Rolaff zijn werk doet. De komst van de post is voor vele bewoners van de polders een oase in een zee van eenzaam heid. Tante Bet van „De Moord- plaat" wandelt 's morgens graag even naar de kreek om de post tegemoet te komen. (Eigen 1oto*s) bezwaar tegen, dat wij zo'n tocht meemaken. „Welnee, bekijk het maar eens," zegt de postdirecteur van RaamsdonKveer als we bet aan vragen. Dus tekenen we in die drui- lige, vroege ochtend een bewijs, dat wy geheel voor eigen risico meeva ren. Ook op dat punt is PTT secuur. Maar zo'n verklaring geeft iets avontuurlijks aan onze excursie De motor van het bootje slaat di rect aan. „De heb er nog niet veel last mee gehad," zegt Jan, „Maar hy heeft wel eens kuren en den ben je in de aap gelogeerd". Als we en kele uren later in de kreek van de „Noordplaat" zitten weten we, wat het kan betekenen als je met motor- pech te kampen hebt in die einde loze vlakten. Achter ons motorbootje dobbert' een roeiboot. Als we de brede rivier de Amer overgestoken zijn, waar enkele vissers ons met onheilspellen de gezichten aankijken, vanwege de deining, die we veroorzaken, stapt Verhoevpn over. De verdere dag gaat hij roeiend langs zijn klanten. Wij' houden het maar op het motor bootje, dat nu met een snelheid van een kilometer of twaalf per uur op een polder af gaat. De regen gutst, zodat we moeten schuilen onder de kleine kap, die maar amper meer dan twee personen kan bevatten. De banken achterin glimmen van het water, dat erop plenst. „Ja, meester, ie mot van oe vak houwe", zegt Jan wijsgerig. .Anders zou ik het er niet zo lang hebben uitgehouden. Ik zwalk nu al dertig jaar in de Biesbosch, eerst per roeiboot en later met deze schuit en het verveelt me niks. Wil je wel geloven, dat de Zondag ma vaak te lang duurt?" We moeten het wel aannemen, maar het verbaast ons toch wel. Eindeloos schijnt de water vlakte. Slechts hier en daar zie je wat riet en wilgentakken. Misschien is het wat voor een paar dagen va- cantie, maar om te werken.En dan durven we helemaal met denken aan wonen, „Zoveel mensen wonen hier ook niet," zegt Rolaff terwijl hij een kreek in manoeuvreert. „Ik heb hier vyftien klanten te bedienen en Ber nard in zijn roeiboot vijf en twin tig. Bijna al die families krijgen da gelijks post, al was het alleen maar een krant. En al heb ik hun niets te bezorgen, dan ga ik er toch even langs, want er is altijd wel kans, dat zij wat hebben mee te geven. Een brief, een pakket, lnlegging op een spaarbankboekje Anderen hebben weer postzegels nodig of briefkaar ten. Als je het goed beschouwt heb ik een drijvend postkantoor." Bij varen blijft het niet. De wo ningen meest boerderijen, staan immers niet aan de rand van de pol der, waar steeds kans op overstro ming is, maar een eind achter de Het Staatsbedrijf der PTT be schikt over slechts één motor boot, waarmee de postin de Bies bosch besteld wordt» ."iDngelijks vaart besteller Jan Rolaff door de xoatervlakte van dit uitge strekte gebied, weer of geen weer. Des winters gaat de boot niet aZ te ver de polders in. Dan is het lopen. En voorzichtig aan, want het ijs is soms net niet dik genoeg om de besteller £e dragen. (Eigen foto) dijk en dat kost dan vaak nog een half uur lopen, heen en terug. De mensen in de polders zijn har telijk. Ze ontvangen je gastvrij en offreren graag een kop koffie. Of een glas karnemelk als ze net aan het kamen zijn, Geen wonder ook, want de besteller is niet alleen de koerier van P.T.T. Als de mensen die dikwijls slechts eens per week naar het „vasteland" varen en daar voor een hele week provianderen eens krap in het brood komen, brengt de bode wel een broodje mee. En van het nieuws op het dorp weet Mj ook alles, Maar niet overal Is evenveel tijd gist en ze vertelden het verhaal ie, daar was het een rumoer, «fat Och, lieve deugd, zei de dro: horen en zien je verging.^ Aue O, wat ben ik verkouden, zei meester Bonemans, o, wat ben ik verkouden. Uche, uche! Zijn huishoudster was erg be zorgd en zei: Meester Bonemans, U moest bij de drogist op de hoek maar een zak drop kopen, voor U naar school gaat. Ja, ja, want meester Bonemans was on derwijzer en moest naar school, elke dag, dat gaat zo. Goed, dat zal ik doen, zei hij. Uche, uche! Een ons drop! zei hij tegen de drogist op de hoek. Astublieft meneer, zei de dro gist en hij gaf hem een zakje vol zwarte dingetjes. Maar. dót was nu zo verschrikkelijk en zo heel erg, het waren geen dropjes, die in dat zakje zaten, De drogist had zich vergist, het waren ver- geet-pralïnes. - Wanneer je op zo'n vergeet-praline zuigt, dan vergeet je alles. Je vergeet waar je woont en je vergeet wat je moet gaan doen. En je vergeet zelfs hoe je heet. Meester Bonemans nam op straat al direct zo'n zwart dinge tje uit het zakje en begon er op te zuigen. Hy liep de straat uit en ach, daar wist hij het verder al niet meer. Waar ben ik? vroeg hij zich zelf af. Wat doe ik hier? waar moet ik naar toe? Wie ben ik eigenlijk? Hij wist het werke lijk niet meer. Hy liep maar door, hij liep maar door, net zolang tot hij de stad uit was en buiten op een heel vreemd weiland stond. Daar ging hij boven op een hek zitten, meester Bonemans. De zon scheen en hy voelde zich werke lijk heel pleizierig en heel ge lukkig. Hij was zelf5 vergeten, dat hij zo verkouden was en vergat helemaal om te hoesten. Gek is dat, zei hij tegen zich zelf, nu weet ik niets meer, maar eigenlijk is het wel heel prettig, wanneer je niet eens weet, hoe je heet Maar onderwijl zaten de kin deren in de klas te wachten. Ze wachtten eerst heel rustig tot kwart over negenen, maar toen begon er een te gichelen en roet propjes te gooien. En al gauw ging de hele klas met propjes gooien, allemaal, behalve een klein jongetje: Joost! Joost dacht bij zichzelf: De zon schijnt, de meester is er niet, waarom zou ik hier blijven ik ga wandelen. Hij wandelde de straat op en de stad uit en al heel gauw kwam hij bij hetzelfde hek. waar mees ter Bonemans op zat. Maar meester Bonemans, zei de kleine Joost, waarom zit U hier? Wy zitten allemaal op U te wachten. Ik weet het warempel niet, jongen, zei de meester ,wat denk jij, waarom ben ik hier? Bent U dan ziek? Nee, zei meester Bonemans, ik weet alleen nog dat ik een drop je heb gegeten, kijk. zo'n dropje en nu ben ik alles vergeten. Dat is verschrikkelijk, zei Joost. U zult weer iets anders moeten innemen om het weer goed te krijgen- gaat u maar mee naar de drogist. En zo kwamen ze bij de dxo- gist, daar heb ik" warempel kinderen stonden boven 'op de vergeet-pra lines gegeven in plaats banken en schxeewden en gil- -- J—dat is wel ontzet- den. Maar toen meester Bone van dropjes. tend erg. Slikt U gauw dit witte poeder, dan gaat het weer over- En meester Bonemans slikte haastig het witte poeder en toenwist hij ineens weer wie bij was en wat hij was. De school! riep hy uit. ik moet naar school! Hij greep Joost bö de hand en samen holden .ze naar school. En daar, dat begrijp meester mans binnenkwam, was het gauW allemaal weer goed. En toch, vertelde meester Bo nemans later, toch had hij het eigenlijk heerlijk gevonden, om even alles vargeten te zijn. Maar dat vertelt hij alleen aan hele goeie kennissen, want in zijn hart schaamt hij er zich voor, begrijp je wel? Wiïwfei Daar icocmt in een huisje, heel diep in het woud een vrouwtjedat klein is en dik en oud dat vrouwtje dat heet Pimpeluurtje. Als is Pimpeluurtje-verschrikkelijk arm, haar huisje is netjes, haar huisje is warm en elke dag brandt er een vuurtje. 't Is waar, Pimpeluurtje is armhet is waar maar elke dag heeft ze een pannekoek klaar, en iedereen mag dat ook weten. Het sist en het spettert en spat in die pan daar komt al een aardig kaboutertje an t die map er vandaag blijven eten! Dan zegt Pimpeluurtje: Let op, hop, hop? Ik gooi 'm near boven, ik vang 'm weer op; Ik vang 'm weer op in. mijr. pannetje En buiten is 't grimmig en buiten is 't guur hier zit hy zo knus en gezellig by 't vuur dat kleine kaboutermannetje! Hy vraagt: Pimpeluurtje, ik heb nog een vrittd, een vrind, die het hier zo gezellig vindt, hy taoont ergens hoog in de bomen Dan zegt Pimpeluurtje: Och hee, och het! breng jij al je vrindjes gerust maar mee Ze mogen hier allemaal komen. Zo bakt Pimpeluurtje bij nacht en by dag en iedereen weet het en iedereen mag daar pannekoek eten by 't vuurtje. Dus als j eens trek hebt, klop daar maar eens aan dan zie je haar bakken, dan zie je haar staan, die aardige vrouw Pimpeluurtje! om een babbeltje te maken. De va rende postbesteller moet danig re kening houden met het getij, want als het eb is komt een groot deel van de Biesbosch droog te liggen. Dan wordt het een race met de tyd. Je ziet het water uit de kreken stromen en als je dan niet heel goed oppast, zit de boot in de klei vast voor je het weet. En wat dan? „Och, vaak overkomt je dat met," zegt Jan, „maar als het gebeurt moet je een nacht overblijven bij een of andere boer. Je bent hier nu een maal afhankelijk van het water." We hebben het bijna meegemaakt. Een uur moesten we varen om de „Moordplaat" alle polders heb ben hier namen te bereiken. En dat voor één krant, die bij abon nement gefrankeerd P.T.T. nog minder dan een cent opbrengt. Toen wc aan het eind van de kreek kwa men konden we met de hand de bo dem raken. Heel wat werk kostte het om een geul te bereiken en toen moest de motor op voile kracht draaien om ons tijdig in veiliger ge bied met méér water te brengen. Een goudmijntje Is de Biesbosch dus niet voor tante Pos. Een uur varen voor een krant mag dan tot de uitzonderingen behoren, veel omzet is er toch met. Een. stadswijk met veertig klanten zou reeds een ver liespost betekenen .en wat dan te denken van deze streek, waar om veertig gezinnen te bereiken twee bestellers van 's morgens acht tot 's middags vier "als het tenminste mee zit. soms ben je ook later" nodig zyn, waarbij dan nog komen de kosten van de boten Kamt er nog een telegram over dag, dan wordt de veerman met zijn motorboot ingeschakeld. En die laat zich betalen naar de afstand, wat soms wel drie rijksdaalders per tele gram betekent. En de afzender, die een familielid iu de Biesbosch „har telijk gefeliciteerd" toewenst, betaalt er een cent of veertig voor. Doch dc monopoliepositie nood zaakt P.T.T, het werk, dat de oude Verhoeven, een oom van Bernard, 53 jaar geleden begon op eigen ini tiatief, voort te zetten Daarom varen Jan en Bernard dagelijks door de kreken en plassen naar de polders, naar Franse Gat, Sint Petrus, Maltha en Den Dood, om daar zwijgend te demonstreren, dat de service van P.T.T. ook perfect is als er niets aan te verdienen valt. BRITSE DEVALUATIE BEWIJST: DE week is beheerst door de deva luatie, die door Engeland is in geluid. Het blijkt dat Cripps rijn verzekeringen, dat het pond sterling gehandhaafd zou worden, met ern stig heeft gemeend. Dit is mislei ding geweest van de wereld, maar een noodzakelijke misleiding. Een devaluatie, die niet onverwacht in trad, zou een wilde speculatie uit lokken, waarvan de rampzalige ge volgen niet te overzien waren. Wij zijn volslagen om de tuin geleid ten aanzien van de devaluatie van het pond. Maar men hoort geen enkel verwijt daarover uiten, omdat alge meen de onvermijdelijkheid van dit „vroom bedrog" wordt ingezien. Er zijn staten van financieel be lang wier besluit nog op rich wach ten laat. Voor velen is het een lasti ge positie. België b.v. had zijn franc heel goed kunnen handhaven. Maar zijn prijzen op de wereldmarkt zou den nog hoger zijn geworden dan zij nu al zijn. Reeds wordt het land ge plaagd door werkloosheid. Het kon zich de weelde van zijn hoge munt- sfandaard dus niet meer veroorlo ven. Het dreigende verlies van af zet, of van tounstenverkeer uit den vreemde 13 ook voor andere landen, wier munt „hard currency" is, een reden om de grote stroom te vol gen, of deze stap in overweging te nemen. Buiten dit alles staat Rusland schijnbaar. Het bepaalt de waarde van zijn roebel naar heel andere maatstaf dan de landen buiten zijn machtsgebied. Toch wordt het door het besluit van Londen getroffen. Rusland doet een belangrijk deel van zijn transacties in het aterling- gebied. Het vindt daar zijn belang rijkste afzet en een groot gedeelte van de dingen, die het nodig heeft. In dollars is het al evenmin sterk als de overgrote meerderheid van de volken, van Europa. Het heeft met het sterlinggebied zelfs een bepaal de band, formeel dezelfde band die ons daarmee verbindt. Rusland be hoort evenals wij tot de lan den, die met 't sterlingblok een af spraak hebben hun pcmdenbezit niet zonder voorkennis van Londen te gen „hard currency" m te wisselen. Door het bestaan van deze regeling kan dus ook Moskou met onberoerd f door: M. v. Blankenstein zijn gebleven door de monetaire storm, die nu over de wereld gaat. A MERÏKA, dat zelf zijn dollar op peil houdt, is bij de algemene devaluatie welwillend toeschouwer. Het was zelfs zo ver gegaan de noodzakelijkheid ervan voor Enge land te bepleiten. Wie ruim 16 jaar herinnering heeft moet opmerken, hoezeer de wereld veranderd is. In 1933 was er een economische we reldconferentie te Londen. Het was daar dat de Duitsers hun onbe schaamde memorandum aanboden met het betoog, dat hun landbouw gebied in Oost-Europa, dus in Rus land, moest worden toebedeeld. Het was niet Hitler, die dit betoogde, maar zijn Duita-nationale minister van economische zaken, de gewezen tieke misstap te hebben begaan. Dat grootmachtige in Krüpp, Hugen- was hem meer overkomen. Het was berg. Hugenberg was de vriend en bondgenoot van Dr. Hjalmar Schacht. -Zijn betoog had zo slecht effect, dat Hitier besloot hem met te handhaven. Boze tongen beweer den dat Hitler gretig de gelegenheid had aangegrepen om deze met-nazi overboord te zetten. Er waren wei nige lieden ter conferentie, die toen reeds ten volle de ernst van de e^s beseften. Op die conferentie nu stelden Ie Britten een stabilisatie van de ver schillende valuta voor. Het was dui delijk, bij een zwevende waarde van de voornaamste betaalmiddelen kon geen herstel van het solide za kenleven tot stand komen. In de bittere strijd om uitvoer van die dagen wenste echter Amenka de vryheid te behouden, anderen te on der bieden door verdere verlaging van zijn dollarkoers. Roosevelt ver loochende botweg zijn vertegen woordigers, die het Brits® voorstel hadden willen aanvaarden. Daar mede viel de hele conferentie, en alles wat men ervan gehoopt had. in duigen. Dr. Colijn, als president van een der twee secties van de conferentie verkondigde toen, dat men. na de weigering der Amerikanen, de con ferentie als mislukt moest beschou wen. Als 'n sensatie kwam deze uit spraak in de pers. Juist was zij onge twijfeld; diplomatisch was zy met. Te genover Amerika had iedereen vrees het kind bij de naam te noe men. Het was Dr Colijn, die op die manier de kastanjes voor Britten en Fransen uit het vuur haalde. Z|jn diplomatieke raadgever, Mr. van Kleffens, was die dag in Nederland, Mr. Trip. zijn zeer temperamentvol le en weinig politieke financiële raadgever was echter te Londen En voor diens oog van vakman kon het geval niet twijfelachtig zijn. Colijn begreep weldra een diploma- DEN HAAG. De K.NAC. heeft zich tot de ministerraad ge wend met "het voorstel om voor de spoediger uitvoering van de be langrijkste wegenverbeteringen een beroep te doen op het plan Mar shall. Zij is van mening, dat er alle reden is via het plan-Marshall de verbetering van ons wegennet te bespoedigen, omdat in de voort schrijdende industrialisatie het ver voersvraagstuk een minstens even belangrijke rol speelt als de indus trialisatie zelf. Wanneer zou wor den besloten op deze wijze de tot standkoming, buiten de begrotin gen om, van vijf of zes der belang rijkste werken te bespoedigen, dan zou daardoor bereikt kunnen wor den dat ook de bouw van de ove rige urgente voorzieningen wordt versneld. De opheffing van de ach terstand in onze wegenbouw, ver oorzaakt door het jongste wereld conflict zou dan tevens niet lan ger worden uitgesteld, dan in ver band met de economie van ons land te verantwoorden is. In haar adres deelt de KNAC. mede, dat zij tot dit voorstel is ge komen, omdat voor 1950 een be drag voor uitvoering van werken van het rijkswegenplan is aange vraagd dat slechts weinig hoger is dan dit jaar. Zij is van mening dat dit het scheppen van gezonde eco nomische voorwaarden remt en weinig m overeenstemming is met de hoge bijzondere heffingen op het motorwegverkeer. DEN HAAG. In de loop van de maand October zullen frankeer zegels van 25 cent (bruin-rood) en 30 cent (paars) van het nieuwe type aan de postkantoren ea -agentschappen verkrijgbaar wor den gesteld. Tevens zal dan worden begonnen met de verstrekking der frankeer zegels van ƒ5,- en ƒ10,onder de tot nu toe geldende beperkende bepalingen. (Ingez. Mechj "Nare dagen"? dan altijd een genoegen te zien, hoe knap hy de verkeerde indruk wist uit te wissen. Hij deed dat ook toen, door een zeer indrukwekkend be toog over het nut der conferentie ta houden. Met dat al, de kortzichtigheid, dia toen Amerika kenmerkte, is nu in haar tegendeel verkeerd, Amerika vreest niet meer de verlaging van de koers van het pond, ter wille van de concurrentie, maar moedigt de devaiuatie j'uist aan, om Enge- lands industriële mededinging te vergemakkelijken, tot op da Ame rikaanse markt toe. Marshall-hulp, Atlantisch ver drag, dus verloochening van het iso lationisme. en nu dit weer, het Sa- tuigt er alles van, dat een nieuw inzicht, nieuw begrip van solidari teit, hun intrede hebben gedaan in de werela.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5