If ■ft1 p iS II 1I m IftpBEl YalJende ziekte gold bij de Ouden als heilig Bridge-rubriefe Dam-rubriek Schaaferubriek Zaterdag 24 September 1949 HET LIJKT WEL een mo derne kerstboom, maar het is niets anders dan een tennis- seorebord. De .Amerikaanse speelster Dons Hart, die rte Engelse mrs Betty Hilton heeft verslagen, lept de £n gelsc uit hoe het werkt MET DEZELFDE GOEDKOPE BRIL ZONDER GLAZEN, die ook zijn beroemde uader dertig jaren geleden droeg, maakte Harold Lloyd junior zijn de buut in een kleine filmrol. De jonge Harold is nu achttien jaar De film heet Met alle liefde". Hij wordt voor de eerste keer wel voor erg hete vuren gezet. UIT DIT DOZIJN SCHOONHEIDSKO NINGINNEN tcerd in het afgetogen week einde Miss Europa gekozen. Winnares werd Julietta Figueras, de vierde van links, dit Frankrijk vertegenwoordigde. Geheel recht Maria Jochemsede schoonheidskoningi i Nederland. Wij tonen u kaar hier naast aan de maaitijd. MISS BEBE SHOPP mis Ame rik a 1948. viel de eer te beurt miss Jacque Mercer uit Phoenix, Arizona die deze maand als schoonheidskoningin gekozen werd, te mogen kronen ZIJ WAS precict vier maanden toen Dell Geiger Florida be sloot dat het tijd u>erd, dat 2tj op been ktvam Het kind verras te haar ouders door zich overal aan vasthoudend door de kamzr trandeïen BROEK EN ZUSTER TZIMPOS vochten aart verschillende kanten in de Griekse bur geroorlog. Athanasios (links) is 24 jaar en vocht met de nationalistische troepen tegen de 103de guerilla brigade in het Grammos gebergte. Hij hieïp mee een mitrailleumest veroveren, dat bemand was door zijn zeven tien jaar oude zuster Alexandra EEN GELIEFDE SPORT in Schotland is hei werpen met 10 kilo zware hamers. Onze foto Draaf snapte de kampioen George Clark pre hes op het moment, dat hij zijn hamer zou lo laten. Het was een recordverbetering DIT ZTJN DE RENNEN om de Grote Prijs v< Dachau (links). Als er feest is in dit .Duit stadje, dan betekent dat ook, dat cr ossenrci ncn gehouden worden. Het gevaar is nog niet voorbij, na de aanval ZEÏ.FS de leek is tegenwoordig op de hoogte van het grote aantal ziekten, waarmee de mo derne geneeskunde zich bezig houdt, In de Oudheid was dat an ders. Toen kende men maar en kele ziekten. Daartoe behoorde ook de vallende ziekte. Hippocrates noemde haar „epilepsie", afgeleid van het Griekse epiJamhanein, dat aangrijpen, overvallen betekent. Want deze ziekte treedt op als een donderslag biï beldere hemel. Daar om beschouwde men in oude til den deze ziekte bok als heilig. De Djders werdeu met eerbied behan deld, Later meende men, dat zij van de duivel bezeten waren. Be grijpelijk, dat deze ziekte door de mensen zo is nngevat, want meti kan zich moeilijk een ziekte In denken, die in haar symptonCn meer indruk maakt. De epilepsie of vallende ziekte begint meestal reeds op jeugdige .leeftijd; men kan zelfs aannemen, dat verschillende aanvallen, die als „stuipen" bij de zuigeling op treden, onder epilepsie gerang- tot een kwartier toe duren. Wan neer de aanval voorbij is, komt de patiënt zeer langzaam bij en het kan vele uren duren, vóór htf he lemaal bij is. Daarom mag mén een epilépticus ook nooit na de aanval aan zijn lot overlaten. Hij moet naar huis gebracht worden, want het is al vaak gebeurd, dat een epilepticus in zijn „schemer"-toe stand is verdwaald. Eêrste hulp beperke zich ertoe, te verhinde ren dat de patiënt zich tijdens de aanval letsel kan toebrengen. He inas zijn er nog altijd dwazen, die de ongelooflijkste dingen bedrij ven, bijv. de bewusteloze patiënt een stalen mes in de hand stop pen.De gevolgen laten zïch'radén. De epileptische aanvallen kun nen één of twee keer per jaar, maar in zware gevallen zelfs vele keren pe. dag optreden. De ziekte I als zodanig is niet levensgevaarlijk, maar kan het zijn, 'wanneer de schikt kunnen worden. Zelden be gint de ziekte na hét 3Dste jaar. Duidelijk zijn twee groepen té on derscheiden: één, die door een dui delijk aantoonbare lichamelijke verandering, bijv, schedelletsel, hersengezwel veroorzaakt wordt, een andere groep, waarvan de oor zaak'tot dusverre nog niet aange wezen kon worden. Deze laatste groep is de grootste. De epilepsie wordt gekenmerkt door de typi sche aanvallen, die over 't alge meen altijd op dezelfde manier verlopen. De patiënten voelen de aanval aankomen Dit symptoom heet „aura", i.e. ademtocht, want soms krijgt de patiënt voor een aanval het gevoel als zou hij door iets „aangeblazen" worden. Andere voorboden- zijn plotselinge merk waardige sensaties van reuk, sraa^' gehoor of gezicht, ja zelfs de iging om te lopen of te schreeuwen. Dan eensklaps zet de aanval in, dikwijls met een gil. De patiënt zakt in elkaar, in het hele lichaam treden krampen op en schuim komt op de lippen. Daar de pa tiënt ter plaatse ineenzakt, kan hij -zich ook ernstig bezeren. Niet levensgevaarlijk Typisch is, dat de patiënten r^cb bij de krampen in de tong bijten, waardoor bét schuim ookbloede rig wordt. De aanvallen kunnen aanval in een bepaalde hachelijke situatie bijv. bij het beklimmen van een trap, bij het fietsen, op treedt. De epilepsie wordt met ver schillende geneesmiddelen behan deld, dat zijn hoofdzakelijk bron- zcuten en luminal. Vele patiënten moeten jarenlang deze poeders slikken, die gecombineerd met een 2outlocs dieët de patiënten voor verdere aanvallen kunnen behoe den. Er is nog een groep van patiën ten, waarbij het nooit tot duidelij ke aanvallen komt. Dezen hebben een soort „surrogaat" aanvallen. Dt één houdt bijv. plotseling met zijn werk op; kijkt even wezenlcos voor zich uit en vervolgt z'n. werk weer plotseling. Hij weet verder j Sch. van niets.. Een ander klapt plots in 5, 3 De juiste volgorde (door onze bridgemedewerker) Menigmaal hangt hét succes van een moeilijk spel af van de volgorde waarin de te maken slagen worden afgespeeld: er zijn ook spellen, waarin deze volgorde van weinig belang is, doch deze plegen dan ook gerekend te worden .-tot de makkelijke soort. Het onderstaande spél is een zeer in teressant, maar ook een zeer moeilijk tempo-spel. Niet alleen is het moeilijk de juiste weg te vinden, maar wanneer men deze ontdekt heeft dient men nog met de grootste nauwkeurigheid te werk te gaan om tóch nog niet te struikelen. West; de handen, een derde fluit opeens. Ook zij weten daar later niets van. Deze patiënten worden op dezelfde manier behandeld. Het spreekt vanzelf, dat de lij ders aan vallende ziekte -voortdu rend onder medisch toezicht moe ten staan en bepaalde sociale zorg behoeven. Tot het volgende spreekuur! Medicus Onze onvolprezen „Coup Royal" (dóór onze dammedewerker) Vèel, zéér veel is reeds over deze slag- commnatie gepubliceerd en geschreven. Vele vondsten zijn er gedaan 1 Vaak reeds heeft men gedacht dat nu de bodem was bereikt en steeds blijkt weer dat er toch nog nieuwe variaties kunnen naar voren komen, Zo vond ik dezer dagen bij bestude ring van een partij weer de volgende geheel nieuwe verwikkeling: Zwart: 2. 3. 0. 7. 9, 11/13, 13, IS. 18/20. 23/26. Wit: 27. 23. 32/40, 43. 45, 47/50. Wit's laatste zet was 1. 4237, daar mede zijn tegenstander een fraaie val strik spannende. Immers, deze kan ogenschijnlijk de volgende zéér produc tieve ..Coup Hoyal" maken: 1. 24—30: A) 2. 35y<24, 20X29: 3. 33X24. 19X30; 4. 28x17, 11x35. Nu is het echter weer Wtt's beurt en 'deze vervolgt nu met 5. 36—31! 26x28: 6. 4944* 30X33: 7. 44X4. en Wit wint. A) Ook het volgende geeft voor Zwart geert beter resultaat. Deze mogelijkheid is echter niet nieuw: 1. 24—29: 2. 33X 24, 19 X30; 3. 28X17, 11X44; 4. 35X24: 44X35; (gedw.) 5. 45—4011 35 X44; (of?) 6. 49X40! enz. en Wit wint. Toen eenmaal deze nieuwe mogelijk heid was gevonden, kwamen al spoedig ook npg de volgende variaties voor de dag: Zwart: 3. 6. 9, 11/13, 18. 19. 23/26. Wit: 27. 28. 32, 34. 36/40, 43. 44, 50. Als volgt brengt Wit zijn tegenstander op'het slechte pad: 1. 38—33Ü 2429?; 2. 33X24. 19X30; 3. 28X17. UX42; 4. 38—31Ü 26X28; 5. 43—38. 42x33; 6. 34—39, 33x241 39—34! 30X39: 8. 44x4, en Wit wint. -■ Zwart: 3 6, 7, 9/14, 10, 19. 23. 28. 35. Wit': 27/?9, 32/34. 36/38. 44. 46, 47, 49. 50. Het verschil met dit en voorgaande voorbeelden is dat Wit thans zichzelf de ..Coup Hoyal" maakt door:* i; 29—24! 19X39; 2. 23X17. 11X42; 3. 32—27! 39X28; 4. 47—411 42 x33: 5. 36—311 26X37: 6. 41X1. 33—38 (Óf?) 7. 1—29, en Wit wint. Tót: hesluit het volgende: Zwart: 3. 5 6." 7, 9. 11/35. 18, 19. 23/23. Wit:'28/28,'32, 34. 35, 37/41, 44, 45. 47, In deze stand heeft Wit moeilijkheden met de ontwikkeling van zijn' korte vleugel. Als volgt weet hij op ingenieuze wijze deze moeilijkheden te overwinnen. *1. 39—33!! 24—30?? (A) 2.35X24.19X39; 3. 23X17, 11X42; 4. 41—37!! 42x31; (Of?) 5. 26 X 37, 39 X23: 8. 32X1. en Wit wint. A) -1. 24—29; 2 33x24. 19x39; 3. 28X17. 11X33; 4. 35—30 25X34; 5. 40 X 38. én Wit is zijn moeilijkheden te boven. Aldus is de „Coup Royal" weer met enige mogelijkheden verrijkt, waarmede échter geenszins is gezegd dat we thans aan het einde zijn. Voor probleemllefhebberg Auteur: B. Springer 1 (Eerste publicatie) zwart: 8/10. 12. 16. 33, 35. Wit; 17, 19, 24. 25 27. 30. 44, Wit speelt en wtnt. OPLOSSING VORIG PROBLEEM 1 40—34. 38x20. 2 25x1, 16—21 (A) 3 1—29, 21—27 (gedw.). 4 22X31, 26x28 5 29—38, 11—17. (B) 6 38—15, 28—33. (gedw.) 7 16—43, 17—22. 8 43—16, 22— 28 (op 33—39 Wint 16—11 enz.) 9 1643. 28-32 (of?). 10 43x27, .33—39. 11 27—32. 29—44. 12 32—28! 44h-5D (gedw.). 13 28x 6. 35—40. 14 45x34, 50—45. 15 B—1 wint. B) 5 11—16, 6 38—27. 28—33. 7 27—38. 16—21. 8 38x16.- 33—39: 9 16—32. enz. als ia hoofdvariant. A) 2 26—31. 3 32—27! (Op 1—23 geeft 11—17 enz. remisè), 3 16—21. (gedw. want op 31—36 of 37 volgt 27— 21 "enz. met winst). 4 27x7. 31—37. 7—2. 37—42. 6 2—16. 42-48. 7 16—49 en wint. Zes ton tarwe door brand verloren gegaan ZAANDAM. Zes ton tarwe is verloren eregaan toen Vrijdagavond brand uitbrak in het „Aan. en ver koopbureau akkerbouwproducten" in bet pand „De vrede" te Zaan dam. Vermoedelijk is de brand ont staan, doordat enige gloeiende stof- deeltjes via een. exhauster in een z.g. kaar voor bet drogen van tarwe terecht zfcfn. gekomen, De brandweer had het vuur naeen half uur be dwongen. De waterschade In bet pand is zeer aanzienlijk. R. a, v, b, 8. 8. 4, 2 KL a. h Oost: Sch. a. v, b. H. 7, 2 R. S KI. v. b. 9. 8, 7. 6 West was de gever, niemand was kwetsbaar, West opende met 1 H. N, paste, O. bood 2 KL; nu bood Z. 2 H.. het enige bod dat N—Z deden O—W bereikten tenslotte hét eindbod van 5 KL, te spelen door O. Indien Z. met troef zou zijn uitge komen plaatst hij O. voor vrijwel on overkomelijke moeilijkheden; Z. had het echter blijkbaar niet slecht voor met NZ en speelde Sch. 2 uit. In W. werd de 3 gespeeld, N. speélde de 9 en O.' maakte Sch. b. Zelfs na deze gunstige uitkomst was O, hoegenaamd niet zeker van het winnen van het contract. Klj speelde Sch. a. na en ging vervolgens over en weer troeven; ln slag 3 speelde hl) Sch. B en troefde af met KL h. Ver volgens R. a en R. afgetroefd ln O. BIJ Zuid viel R. h. De laatste Sch. werd af getroefd met KI. a en op R. b werd H, L afgegooid: Z. troefde, Incasseerde een H.-s!ag, waarna O. 1 down ging, omdat N. nog KI. 10, 5. 3 bleek te hebben. O. had bijna de goede weg gevonden; terecht had hij ingezien dat het te ris kant was er op te spelen dat Z. slechts R. h.-x had. De Juiste speelwijze Is in derdaad het over en weer troeven, waar bij de winst verzekerd is Indien N. ten minste 2 Sch. heeft, tenminste 1 R. en in elk geval KI. 10, De eerste twee ver eisten zijn vrijwel zekerheden, op de aanwezigheid van KL 10 bij N. bestaat 50% kans. Wanneer N. KL 10 heeft wint O. het spel zelfs, indien N. 4 of 5 maal KL 10 heeft. Wanneer O. deze kansrijke voortzet ting ontdekt heeft dient hij er nog voor te zorgen zijn slagen ln de juiste volg orde af te wikkelen. Hij moet er n.I. voor zorgen zijn eigen hand zovee! mo gelijk in te korten ln troef. Daarom moet hij niet beginnen met Sch. 1 te troeven, maar moet als volgt te werk gaan. Slag 1 Sch. b. slag 2 Sch. a in W, een H. weggooien, Slag 3 R. a en in slag 4 een R. aftroeven. In slag 5 wordt een Sch. met KL h afgetroefd, vervolgens een derde R, met KI. 7, De laatste Sch. wordt daarna getroefd met KI. a en een vierde met KL 8- O—W hebben dan de volgende kaarten over: Nieuw vlootplan op komst DEN HAAG De minister van Marine meent, dat gestreefd moet worden naar een binnen de gren zen van ons vermogen liggende, scherp afgebakende Marine, welke die elementen bevat, die de beste waarborg geven, dat wij de door ons aanvaarde en nog te aanvaar den verplichtingen, alsmede de taken, welke de regering in eigen handen meent te moeten houden, zo goed mogelijk zullen kunnen volbrengen. Daarbij zal ten volle profijt moeten worden getrokken van de karakteristieke eigenschap van de vloot, de mobiliteit, welke het mo gelijk maakt de schepen op korte termijn daar ter wereld in te zet ten, waar de strategische eisen van het ogenblik dit noodzakelijk ma ken. Aan de marinestaf is derhal ve opdracht gegeven op korte ter mijn het plan voor een dergelijke marine, blijvend binnen het kader van het financieel toelaatbare en rekening houdende met een rede lijk te verwachten materiële en financiële steun van buiten, als mede een zo groot mogelijke ra tionalisatie van walinrichtirtgen e.d., te ontwerpen. Het ligt in het voornemen naar gelang van de ge reedheid van het plan daaromtrent in de Defensiecommissie en bij de verdere schriftelijke en mondelin ge behandeling van de begroting van Marine mededelingen te doen Bijenkorf niet ontevreden over het jaar 1948 AMSTERDAM.Ondanks een niet onbelangrijke stijging van de omzetten is het resultaat van de N.V. Magazijn De Bijenkorf over 1948 ongeveer gelijk gebleven aan dat van 1947, aldus de Directie in haar verslag. Dit wordt toege schreven aan een verdere daling van de bruto-winstmarges en aan een aanmerkelijke stijging van de onkosten. De exploitatiewinst be droeg f 855.214 (f 849.086); de saldo winst bedroeg f 604.868 (f 583.200). Nederlands schaakjeugd (door onze schaak-medewerker) Hoe staat het met de schaakjeugd in Nederland? Het is spijtig het te moeten constateren, maar ons land verheugt zich niet in een grootmeester-in-de-dop, zoals het 20 jaar geleden wel .een Dr. Euwe en een Daniël Nooteboom had. Weliswaar treden perioden op van successen van een of andere Jonge ster. maar deze successen dijen Jammer ge noeg nooit uit tot zulke met internatio nale betekenis. Zo heeft schakend Ne derland indertijd veel verwacht van reap. v. d. Berg, Wolthuis, Sandliort, van OostervvIJk Bruljn, Tummers, Bunt, Henneberke, Fruijt, Donner enz,, maar verder dan sterke hoofdklassers, die het meesters lastig kunnen maken, hebben genoemde spelers het niet gebracht. Steil was vgak de weg naar de lau werkransen» maar even. steil daalde vaak de succes-curve. Geen is constant gebleven. Zeker, ze zijn nog jong en veel kan er nog bereikt worden, maar het grootmeesterschap verwerven zal een vrome wens blijven. Ofschoon Ne derland ook blij mag zijn met een aan vulling van de groep der (aspirant-) meesters. Twee spelers heeft ons land gehad, die een goede weg bewandelden. n.I, v. d. Hoek en Wijnans. beiden stu denten, maar beiden zijn in de oorlog omgekomen in Duitsland. Bovenstaande regels zijn geenszins be doeld als ontmoediging voor bijv. een. Barendregt, een 25-jarige jongeman, die verleden jaar in de Bondswedstrijden 7 uit 7 scoorde, in groep 2 en dit jaar no. 2 werd ln de hoofdgroep met 4uit 7. Ook ln de vijfkamp van het VA.S., die in het najaar van 1948 plaats vond, toonde hij zijn kracht. Zo versloeg hij o.a. Cortlever ln een buitenwoon fraaie partij (en bracht de onderlinge balans op 2'/>—lA ln zijn voordeel I), Baren- dregts'spel ls zeer .spectaculair. Talrijke prachtcombinatles staan op ziin naam. Blijkens onderstaande partij speelt hij echter ook een fraaie positiepartij, ove rigens. niet zijn fort. Vermelden we nog de reputatie, die B. als blindspeler ge niet. Waarschijnlijk ia hij op dit gebied de beste ln ons land. Hieronder volgt de partij, die Baren dregt van Cortlever won. Let U Op het fraaie eindspel van 2 raadsheren tegen 2 paarden. Wit: J. T. Barendregt Zwart: N. Cortlever. Aangenomen dame-gambiet. 1) d4 d5 2) c4 dc4: 3) Pf3 deze zet dient om t!é opmars cö tegen te gaan. doch het is de vraag, of die gunstig is voor zwart, 3) ad 4) e3 Hg4 de Aljechin- variant, die o.i. Inferieur ls aan de ge wone variant met 4) Pf6 5) Re4: es fl) h3 deze inlassing heeft slechts sub jectieve waarde. B. heeft een eventueel veroverde zwarte dame liever op h3 dan op h2. Rh5 7) Db3r Rf3: 8) gf3: b5 9) Re2 Pfs hier moet direct c5 geschie den: na de tekstzet kan wit met 10)a4 b4 11) Dc4 deze opmars beletten. Wit Laatste tjalkje vaarwel LEEUWARDEN. Het laatste Friese tjalkje verdwijnt Aan de Zomerdijk te Joure is men bezig, het 16-tons tjalkje „de Jonge Sie- men" van schipper Jochem. Poepjes te slopen. Men heeft nog getracht, de directie van het Zuiderzeemu seum te Enkhuizen warm te maken voor behoud van dit scheepje en deze had ook zeker interesse voor dit typisch Friese vaartuig. Het was echter al in een zo verre staat van verval, dat restauratie zou neer ko men op het bouwen van een geheel nieuw schip- Het scheepje dateerde van 1865 van een scheepswerf te IJlst. Het is geruime tijd gebruikt voor het vervoer van boter van Heeg naar Harlingen, waar men alles over laadde op de grote zeeschepen naar Engeland. Later werd het een drij vende winkel, zoals men die in vroeger jaren in Friesland vele kende. De roef, waarin jaren lang vijf personen hebben verbleven was l&.bij 1Y» meter en had ook een hoogtè van VA meter. Aan dividenden worden voorge- i speelde echter li> Dc2 waarna zwart i* - -1nn.r)q4 hH na West: Sch, H. 9, 5 R. v. b. 8 KL Oost: Sch. H. 7. 2 R. KI. v. b. 9 O, heeft nog geen enkele slag verloren en kan er zeker v«n zijn dat N. kl. 10 heeft, omdat Z. de R.'a die O. introefde steeds niet overtroefde, O- kan nu KJ. v spelen en vervolgens H, natrekken. N—Z maken 2 H.-slagen. en de laatste twee trékken zijn voor de Kl. 9 en b van Oost. Dit, op het oog zo moeilijke speelspe). wordt dus eenvoudig gewonnen Indien de Kl. 10 goed zit en O. inziet dat hij de eigen hand a» snel mogelijk kort ln troef moet maken. Het was Oest niet kwalijk te nemen dat hij 1 down ging; zijn wflze'van af spelen als boven geschetst was niet zo slecht en gr zou dep ongetwijfeld zeer vele bridgers geweest zijn, die deze moeilijke speelflguur niet gevonden zou- den hebben. i steld 6 pet. op de cum-pref. aan delen. 5 pet. op de prioriteitsaan delen en 5 pet. op de gewone aan delen. Onder de reserve diverse belangen f 4.361.813 zijn o.a. be grepen voorzieningen wegens te betalen belastingen. Opgemerkt wordt, dat niet meer de beschikbare „punten", maar de koopkracht van het publiek de af zet van textielgoederen bepaalde; variatie in kwaliteit en indivduele smaak bleken weer beslissende factoren. De vooroorlogse intrensieke waarde van het bedrijf zal pas hersteld zijn als de vernieuwde panden (Bijenkorf Rotterdam, en Hema: Rotterdam en Nijmegen) in hun oude omvang zijn herrezen eri de voorraden kwantitatief het Dude peil hebben bereikt. wèl 11) c5 kan spelen, omdat h(J na 12) dc5: Dc7 13} Tgl Pd7 de pion toch herovert, ook al is Rf8 gebonden aan pion g7. Er volgde 14) c6 Fe5 15) Pd2 Dc6: 16) Dc6; Pcfi: 17) Pb3 en het is wel duidelijk, dat wit al iets beter staat door de verborgen krachten van de raals- beren. die nü nog niet, maar in net verre eindspel superieur moeten- zijn aan welke sndere combinatie van lichte officieren ook. 17) g6 18) Rd2 HdB 19) Tel Kd7 2D) Tg5 met de bedoeling PC5. Rc5 Tgc5en de listige bijbedoeling H7—h6 uit te lokken, waarom blijkt later. 20) h6 na e5 is Rc4 sterk 21) Pc5: Ke7 beter dan kc7 wegens Pa6: Ta6; Ra6: hg5: Rb5. Er volgde 22) Tgl Rc5: Weliswaar had de zet a5 grote bezwaren, omdat hierdoor zwarts raads heer zgn. ..slecht" wordt, de pion boven dien grote gevaren loopt na een later Hb6 en de witte raadsheer tenslotte ook nog goede velden gaat verkrijgen, maar zij had o.i. de voorkeur verdiend boven deze ruil. Thans Ir er geen dam meer tegen de witte raadsheren. Enzwart wordt toch tot a5 gedwongen! 23) Tc5: kd6 24Tc4 a5 25) Kfll! Een grootmees- terlijke conceptie. Wits redenering is: op een gegeven moment volgt e3e4; pion h6, die dan aangevallen wordt» mo&t naar h5 en dan dringt mijn ko- niiy* via h4 en 95 de verzwakte vleugel binnen. Het vervolg stelt hem in het ge lijk, 25) Thc8 26) Kg2 Fa 7 26) Tgcl Tc4; 28) Tc4: Tc8 29) e4( valt h6 aan. zie boven 29) Tc4: 30) Rc4: zwarts taak is hopeloos: de twee paardsn hou den het nooit tegen de raadsheren. 30) h5 (op g5 volgt h4 en pionwinst na gh4: Rh8:) 31) Re3 Fc6 32) Kg3 Pd7 belet Rb6. Zwarts spel gaat verloren door zgn. feflexzwakte: hij kan de uiter sten van zijn front niet meer ravitail leren. Met name is a5 zeer zwak. 33) f4! fG 34) Kh4 dreigend f4—f5 Pe7 35) Eb5 e5 er ls niets beters; op Fc5 volgt e5! en na ruil op e5 Kg5 35) Rd7: Kd7: op ef4: volgt Rd41 37) fe5: fe5: 38) Kg5 de pointe van wits 25e zet, of eigenlijk reeds van de 20e! Ke6 39) Hc5 en wit wint de pionnen op de K-vleugel. Zwart verloor. Oplossing vorige keer: 1) Pd7 K«3, c3, 64. d5; 2) D resp. f4. f2, f3. f6, Comp. H. H. Davls. Nieuwe opgave tweezet: Kbl - DgS - Tb3 - Tf4 - Rf3 - Fb5 - Ph4 - pi - d2 - dS - h2. Ke5 - Dh? Rh3 - Pe6 - Pg2. Zaterdagse puzzle 71JF NEDERLANDSE GEMEENTEN U kunt 5 Nederlandse gemeenten vinden wanneer U met de paarden sprong utt het schaakspel van letter naar Ietter springt. U begint met de 2e letter van boven linker koiom. R E B Z S RED G A G W NE U A V E r. L D AID nekssogr EVTMOLIE eseabnkk LTETMIHU TKESRRB'U OPLOSSINGEN KRUISWOORDRAADSEL Horizontaal: 1 bananen. 4 koerier. 7 leguaan, 9 kraters, 12 dog.' 13 bever- ratten, 16 rog, 18 normaal. 19 Epe, 20 notitie, 22 naailes, 24 daveren» 25 tem pelieren. 28 nalopen. Verticaal; 1 beneden, 2 nog, 3 naam. val 4 kranten, 5 Ede, 6 religie. 7 lege. ren. 8 nerveus. 9 klagend, 11 straten, 13 Brabant, 15 noteren, 23 lijmen. 25 va- ren, 27 jongensnaam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6