HET ROTTERDAMSCH PAROOL Belangrijke prijsstijgingen zi niet te verwachten Herfstsiemming Gevolgen van dëvaluatie moet- men opvangen Hatta niet van plan naar Djokja terug te keren Voor de Duitsers wordt gedevalueerd „Vrede is slechts, wat Moskou behaagt" Loonsverhoging dient voorlopig vermeden te worden Exporteurs kunnen prijzen verhogen PARTIJBESTUUR VAN P.v.d.A. VERKLAART: Subsidies, loonsverhoging of combinatie van, beide is noodzakelijk Vliegen naar Amerika 30 procent duurder Katholiek Thuisfront treedt uit Niwin Nieuwe gouverneur van Suriname Kritiek van P.N.I en Masjumi voorbarig geacht Ministerraad had voor Den Haag nog geen tijd Zware wapenen uit Amerika Fransen vrezen Duitse exportoverheersing Op d& kohhsd Sarcastische Bevin dient Wisjinsky van re} Wisjinsky's voorstel op V.N.-agenda Ernstig Ongeluk bij „operatie Bulldog" Nee tochHeus 9e Jaargang no 226 Red en Adm, Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week ƒ0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 v Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Levensmiddelensubsidies kunnen uitkomst geven (Van ccn onzer verslaggevers) DEN HAAG. In overheidskringen treedt op dit ogenblik steeds 6terker de overtuiging aan de dag, dat de ongunstige invloeden van de devaluatie zo beperkt zullen blijven, dat éen algemene loonsverhoging niet noodzakelijk zal blijken te zijn. Hoewel de eerste indruk in brede kringen was, dat de waardevermin dering van de gulden ten opzichte van de dollar tot een zo sterke stij ging van de prijzen van eindproducten e» grondstoffen uit de dollarge- bieden zou moeten leiden, dat de kosten van het eerste levensonderhoud er eeu Hink eind door omhoog zouden worden gedrukt, meent men In deskundige kringen, dat dit erg zal meevallen. De verminderde koop kracht van de landen waar de munteenheid is gedevalueerd zal er vol gens de verwachtingen toe leiden, dat de neiging tot prijsdaling in de V.S. nog veel sterker zal doorzetten. Tal van producten welke de expor teurs in de V.S. in het buitenland wensen af te zetten zullen tegen lagere prijzen moeten worden aangeboden, willen zij nog enige kans maken. En daar meent men in de landen waar de munt is gedaald'op te mogen, bouwen,. V oplossing achten, subsidies immers, kunnen de nadelige gevolgen van de prijsstijgingen welke uit de de valuatie moet en voortvloeien goed deels wegcorrigeren. Niet de con sument, doch de overheid betaalt dan voorlopig de prijsstijging-en het gevolg is, dat de'lonen nog niet omboog behoeven. Dat is gunstig, want verhoging van de lonen bete kent immers onmiddellijk een ver hoging van het kostenpeil van de export en dat peil zal toch reeds stijgen door verhoging van de kos ten van ingevoerde grondstoffen. Nederland wil echter de voordelen welke de devaluatie biedt op de. bui tenlandse markten zolang mogelijk in stand houden met een lage export-prijs. Aan de andere kant echter zal het niet noodzakelijk zijn, dat de expor teurs hun fexportprijzén handhaven op het guldenspeil van .voor de de- Een van debelangrijkste vragen op dit ogenblik is uiteraard, wat dé graanprijzen zullen doen, omdat een land als het onze zijn-brood graan voor het grootste deel uit het dollargebied haalt. Doch zelfs als het graan zich handhaaft op een prjjs, welke niet meer in overeen stemming is .te brengen met de. lonen van de arbeiders, Is het nog niet noodzakelijk i onmiddellijk tot looncorrectie over te gaan. Wie zijn oor in regeringskringen te luisteren legt verneemt al spoedig, dat ér -weinig neiging bestaat de nadelen van- de devaluatie voor de arbei dende bevolking onmiddellijk met een zo ingrijpende maatregel als een loonsverhoging tegemoet te tre den. Wel „erkent nien in dezelfde kring onmiddellijk, dat een corri gerende maatregel noodzakelijk is, omdat de lonen op dit ogenblik in derdaad een nieuwe belasting meer mogelijk maken. Doch. er zijn an dere middelen voorhanden. Heeds heeft de Partij .van de Arbeid gis teren een zeer doeltreffende maat regel voorgesteld, toen zy in een communiqué de wenselijkheid be pleitte van;-invoering- van bepaalde subsidies. Ui de begroting werd nog gesproken van verdere subsidiever laging, dociv deze uitspraak werd in ...een reld gedaan- En inderdaad zyh:er vele deskundigen, die op dit ogen blik een wederinvoering of een op voering van subsidies op eerste levensbehoeften een aantrekkelijke SPANJE Atoom-vrijage Nauwelijks heeft president Tra- man zijr»; verklaring afgelegd over de atoomexplosie in de Sovjetunie, of uit Spanje komt het -bericht, dat mijnwerkers in de buurt van de Pyreneeën nieuwe uraniumlagen hebben ontdekt, die- rijker zijn dan die, welke tot dusver op het Ibe risch schiereiland werden aange troffen- Diplomatieke kringen té Madrid hebben onmiddellijk ver klaard, dat het Spaanse uranium meer dan iets anders invloed zou kunnen uitoefenen op de houding, die de mogendheden van het At lantisch pact in de toekomst zullen aannemen ten opzichte van Franco. Nietvan atoomgeleerden of «mili tairen komt het eerste commentaar op deze ontdekking, maar van de politici. Dat is karakteristiek voor de „koude oorlog", waarin de atoombom geen militaire, maar een politieke rol vervult. Natuurlijk was daar. in -Madrid de wens de vader der gedachte. Maar het' zou verkeerd zijn deze gedachte alleen daarom als dwaas te bestempelen. Sinds de -Verenigde Naties besloten hun ambassa deurs en gezan ten uit het land terug te trekken heeft Spanje on ophoudelijk naar de gunst der westerse staten ge dongen. Er zijn symptomen, dat de koèlbeid, waarmee het tot dusver is bejegend nog eens voor andere gevoelens zullen plaats maken of men dat iiu prettig vindt of niet. De -militaire deskundigen hech ten veel waarde aan Spanje's stra tegische betekenis. Zij hebben daar geen geheim van gemaakt in de tijd, dat het Atlantisch pact nog in de maak was. En militaire overwe gingen spelen nu eenmaal hun rol in de politiek, zoals politieke over wegingen hun rol spelen in'-de oor logvoering. Spanje hoopt, dat de verbintenis, die gisteren nog niet tot stand kwam, omdat er te veel politieke bezwaren waren, morgen tóch zal worden voltrokken van wege de militaire noodzakelijkheid, In dit licht moet men het Spaan se commentaar öp de Spaanse uranium vondsten zien. Het vestigt er nog eens de aandacht op, dat Spanje heus een begeerlijker bruid is, dan men t-töt nu toe misschien wel heeft gedacht. in het soeblicht I J Weinig verandering "Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag avond; In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist .of laag hangende bewolking. Overdag bijna over al perioden met zonneschijn. Droog weer. Zwakke en af en toe matige wind uit oostelijke richtingen. Weinig verandering van temperatuur. 28 Sept.: Zen' op 8.34, onder 18.26; Maan op 14,59, onder 21.20, valuatie. Integendeel. Er is hie minste bezwaar, tegen, dat.de teurs hun prijzen wat hoger Dat is zelfs gewenst. Immers, oude doilarlnkomsten te han zou Nederland 42 pet; meer móeti uitvoeren wanneer de prezen viu onze producten op. de oude guldfO® basis bleven, bepaald. Corrigeren tfcij die prijzen, echtertof een dollar waarde, welke goede voorwaarden' tot concurrentie'biedt, dan kan xnjjtó toch wel tot 'vrij. dicht in de buurt:; van het oude dollar niveau koirtèRyi en tevens tot een veel hoger guIdM-? niveau..; 1. 'h En op zijri.heurfc biedt dat rdeitwdrl mogelijkheden. Reeds heeft; :dé;':Mi4. nister van' Landbouw overwogen; èeii exportheffing te leggen op^'extra^ winsten, welke onze exporteütó; qpT deze Wijze met bepaalde artikelen: kunnen behalen. Dan blijft ,er itög- een ruime winst 'voor hen ovej bovendien ontstaat op die wijze flink deel der middelen ter finar ring van nieuwe subsidies welke zul len moeten worden gegeven op le vensmiddelen. ECA-hnlp? Een. andere, mogel^kheid ligt vobit dé regering-in het z.g. Local Current cy Account: van; de Néderlanösn Bank. Op deze rekening worden thansdoor de Nederlandse impofL; teurs de tegenwaarden iii guldens' gestort voor de producten welke wij in het kader van het MarshaHptón ontvangen. Nu dezé.dollarproduciéb' in guldens omgerekend duurder wdr- den zullen de boekingen op dit Local- Currency Account sterk. stijgeEL -Hèt. lijkt niet uitgesloten dat de regering; van de E.C.A toestemming krijgt omi een deel van de ongunstige gevolgen' van de devaluatie met deze-hogere inkomsten op de Local Currency Ac count te bestrijden. Met dit complex' van mogelijkhe den zijn er dus goede kansen, dat de gevolgen van de devaluatie zonder al te krachtige doch tevens gevaar lijke kunstgrepen als loonsverhogin gen kunnen :ywordent onderdrukt Loonsverhoging kan dan volgen op een ogenblik, dater. meer stabilisa tie is ingetreden. Dan heeft.de rege ring ook nog enige reserves achter de hand, zonder -onmiddellijk de loon- en prijsspiraal onder het oog te hoeven nemen. nb'fi^z^e^ïÊ, 3aï"de* gevoi^^"'^a?"Sé"deva~ luatie zoveel mogelijk worden opgevangen, hetzij door het opnieuw overgaan tot het-verstrekken van subsidies, hetzij:-door een compense rende loonsverhoging of lastenverlaging, hetzij door een combinatie van belde systemen. Tot deze conclusie is het partijbestuur van de Partij van de Arbeid gekomen, na de situatie te hebben onderzocht, die ont staan Is door de devaluatie van de Nederlandse gulden. Na de ontwikkeling die'de ver houding tussen lonen en prijzen ïn het laatste jaar te zien heeft ge geven, aldus het partijbestuur, kan, een teruggang van het aandeel van de loonarbeiders en de econo misch zwakkere groepen in het nationale inkomen, niet worden aanvaard. Daarom moeten de of fers, die in verband met de te voe ren economische politiek van het Nederlandse volk zullen worden gevraagd, redelijk over de ver schillende bevolkingsgroepen wor den verdeeld. Het partijbestuur heeft vastge steld, dat'na de-devaluatie van het Britse pond sterling een v/aarde- vermindering van de Nederlandse gulden t.o.v. de dollar onvermijde lijk was geworden en. acht de be slissing van de Nederlandse rege ring om de gulden met eenzelfde percentage te devalueren als het pond sterling in overeenstemming met de. ontstane situatie. Het partijbestuur verwacht, dat door de waardevermindering van een groot aantal munteenheden t.o.v. de dollar een verminderde import uit en een vermeerderde export naar de dollarlanden zal ontstaan, welke verschuivingen kunnen leiden tot evenwichtiger economische verhoudingen in de wereld. Met instemming begroet het be stuur van de P. v. d. A. de door de regering, afgekondigde prijsstop als een eerste maatregel. Niettemin verwacht het een verhoging van de kosten van levensonderhoud, door het duurder worden van vele importen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, indien geen tegenmaatregelen worden geno men. DEN HAAG. In verband met de devaluatie zal de K.L.M. krachtens internationale overeenkomst uitslui tend .tariefsverhoging in guldens toepassen op transatlantische tra jecten. Deze schommelen tussen de dertig en veertig procent. Voor alle andere trajecten (Zuid-Afrika, In donesië en. binnen Europa) zijn de bestaande guldenprijzen voorshands gehandhaafd. Voorbeelden van. prijs verhoging in guldens zijn als volgt: van Amsterdam af gerekend steeg het passagierstarief, naar Montreal, van 1013 tot 1338, haar New York' van 1016 tot 1422, naar Curagao van 1469 tot 2078, naar Rio de Janeiro van 1878 tot 2315 en naar Buenos Aires van 2103 tot 2628. Dezelfde prjjzeh geldén voor transatlantische vluchten met andere maatschap pijen!" DEN HAAG. „Katholiek Thuisfront" is uit het,,hoofdbestuur van de N.I.W.LN. getreden. Het nieuw gekozen, bestuur van „Ka tholiek Thuisfront" meent name lijk, dat i.de Niwin weliswaar de jongens overzee materieel uitste kend verzorgt, maar dat de geeste lijke zorg te veel genegeerd wordt. De Niwin heeft haar spijt over het uittreden betuigd en tegelijk ver zekerd, dat zij haar zorgzaamheid over alle militairen in Indonesië, ongeacht godsdienst, zal blijven uitstrekken. DEN HAAG. Bij Koninklijk Besluit van 24 September j.1, is met ingang van 1 October a.s. be noemd tot gouverneur van Suri name, imr. J. Klaasesz, die thans burgemeester van Wageningen is. Hij is protestant en zjjn politieke belangstelling gaat in de richting van de Partij van de Arbeid, DEN HAAG. „Mohammed Hatta is niet van plan naar Djokja terug te keren", aldus verklaarde de woordvoerder van de Republi keinse delegatie naar aanleiding van de In Djokja geuite kritiek op de overeenstemming in zéke de Nederlands-Indonesische Unie. De woordvoerder, was voorts van me ning, dat de van de zijde der P- N. L en.de Masjumi naar voren gebrachte kritiek wellicht moet worden verklaard uit het feit, dat men nog over onvoldoende Inlich tingen beschikt over de juiste draagwijdte en formuleringen van Üèt bereikte accoord. Hij achtte daarom de kritiek niet alarmerend. Naar vöbïts verlüicjfc is de voor zitter van de PfN.L,; Sujano Hadi. noto, die als h'd' ^Q de 'Republi- k£unss„4elggati^„JsJQea^H^gwey„ toeft, onaangenaam getroffen door (Eigen bericht) DEN HAAG. De ministerraad heeft zich ook gisteren nog niet met de benoeming van een nieuwe burgemeester van Den Haag bezig gehóuden, in-tegenstelling tot de verwachtingen welke'er op dit punt bestonden. Op - zijn' vroegst zal deze kwestie nu dus volgende week Maandag in behandeling komen. Wij vernemen intussen in de om geving van dr. Patijnomtrent wie wjj gisteren schreven dat hij num mer één op de. voordracht van de Commissaris van de Koningin aan de minister van binnenlandse zaken zou staan dat er weinig kans, is, dat de heer Patijn een benoeming tot burgemeester van Den Haag zal accepteren. Er zijn met hem blijkbaar ook be sprekingen geopend welke er op ge richt zijn hem voor buitenlandse za ken. te behouden. Hij zou dan wor den belast met de leiding van het directoraat internationalezaken, dat eerlang in het kader van de algeme ne interne reorganisatie van" buiten landse zaken zal worden ingesteld. Dr. Patijn zou aan deze functie de voorkeur, geven boven het burge meesterschap van de residentie. In dien dit juist is zal de'ministerraad wel niet tot zijn benoeming als bur gemeester - overgaan, - de kritiek van de secretaris-gene» raai van zijn partij in Djokja, Overigens wees men er in Repu blikeinse kringen op, dat het als zeer nuttig wordt beschouwd, wan neer enige belangrijke politieke figuren uit de delegatie naar Djok ja zouden reizen, ten einde bun. partijen in te lichten. In dit ver band zij herinnerd aan de voorge nomen reis van de leider van de Masjumi, dr. Sukiman, naar Djok ja. Het wordt niet uitgesloten ge acht, dat ook de heer Sujono Hadi- noto naar Djokja zal vertrekken. Namen geen overeenkomst zegt Sukarno BATAVIA. „Ik verzoek het In donesische volk de besprekingen in Den Haag rustig en lankmoedig te volgen. Het is mij bekend, dat bet accoord, dat het vorige weekeinde te Namen werd. bereikt, in Indonesi sche kringen allerlei vragen heeft doen rijzen. Ik kan u mededelen, dat -hètgeRü —te- nog geen overeenkomst is.'" Aldus heeft zo meldt radio Djokja president. Sukarno Zaterdag j,L ver klaard in een toespraak ter gelegen heid van het vierjarig bestaan, van de Republikeinse Hoge Adviesraad. „Ik herhaal", zo voegde hij er aan toe, „wat er te Namen is besproken is nog geen overeenkomst. Wij zou den* het het beste kunnen kwalifi ceren als een „meeting of minds". Ik verzoek het volk rustig de officiële bekendmaking af te wachten,; welke mogelijk in de komende week of uiterlijk over twee weken zal afko men. Laten wij ïn lijdzaamheid .wachten, doch tevens op onze hoede blijven", zo zeide hij, Lichtmateriaal uit België Frankrijk en eigen land WASHINGTON. Een gemeen schappelijke commissie van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden heeft de door de Senaat aangenomen versie van het wetsontwerp betreffende de Amerikaanse wapenlevering aan het buitenland ten bedrage van 1.314.01Q.O00 dollar, waarvan een milliard zal worden gebruikt voor bewapening van de Atlantische landen, goedgekeurd. De commissie verwierp het voorster van het Huis van Afgevaardigden om het door de Senaat goedgekeurde bedrag met ongeveer een. vüfde te:vermin deren. Verdeling van de beschikbare gelden voor de wapenhulp_ kan thans spoedig wordend.verwacht. Het staat niet vast in..welke vorm en in welke omvang ons land ge holpen zal worden. Aangenomen wordt, dat vooral de zwang bewa pening uit Amerika 'zal kómen» ;Ho9gsfe -wa^r^ijnl|jk zuilen-:v^n. de toekomsténkele Nëderl&ndse militairen naar het buitenland ver trekken om de bedieningvan bet buitenlandse materieel ie bestude ren, terwijl ook enige buitenlandse instructeurs naar Nederland zullen komen. De lichte wapens hoopt men in Europa te kunnen aankopen bij voorbeeld in Frankrijk en België. Ook Nederland zelf zal het legET van verschillende benodigdheden kunnen voorzien, vliegtuigen, lich te munitie, voertuigen _enz„ omdat een deel van de Amerikaanse dol lars bestemd is voor opvoering van de eigen wapenproduqtïe. BONN. De West-Duitse regering zal °P de hoogte worden gebracht van de besluiten die de bezettende mogendheden genomen hebben over de devaluatie van de Duitse mark. Na de siotbespreking van de drie hoge commissarissen zullen de Duit sers hen ontmoeten in hotel Dreesen, te Bad Godeaberg. Dinsdag 27 September 1949 •Jllgav» KV. De Nieuwe Pers Postgiro 378644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurx B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper VOOR BE KEUS DE laatste paar avonden trilt de lucht van het ■motorgeronk van zware vliegtuigen. Het geluid zwelt aan en sterft weg, keert te rug, verflauwt en komt weer dich terbij AI luisterend naar dit mono tone en onheilspellende gegrom 'breekt ons het klamme zweet. tu« het is alsof een onzichtbare nana ons de keel dichtsnoert en voor. een ogenblik herleven de dramatische luchtaanvallen uit een recent ver leden, waarvan wij nog steeds^ niet los. zijn. Wat heeft dit te beteke nen? Gebeurt er ergens in Europa 'iéts. wat wij niet weten? Deze vragen werden ons gister avond telefonisch door een groot aantal lezers gesteld en wij hebben er slechts op geantwoord, dat het hier vermoedelijk de actie „bulldog betreft, waaraan ook Nederlandse militaire vlie'gers deelnemen, Niets bijzonders, slechts een manoeuvre. Werkelijk niets bijzonders? Mis schien. Bijzonder in elk geval waar het hier' om de grootste manoeuvre gaat, die 11a de bevrijding wordt ge houden. Amerikaanse superforten, zware bommenwerpers, straalvlieg tuigen en razendsnelle MosqUlto'S doen. er aan mee. Hoog in de lucht formeren zij zich en doen nachtaan- vallen op industrie], centra. Er val len. denkbeeldige bommen, er wordt denkbeeldig vernietigd en denk beeldig gevochten. Verder niets. Intussen hebben enige honderd duizenden vreedzame burgers angs tige ogenblikken doorgemaakt. Zij hebben naar de donkerblauwe avondlucht gekeken, verward, on gelovig en.misschien wel met tranen in dé ogen en zij hebben kort maar scherp geleden onder de „Alpdruk' der herinneringen. Verder niets. Maar in het sinistere geronk...der propellers klonk een waarschuwing, die wij niet mogen misverstaan. Nu de tranen van weduwen, en wezen nauwelijks zijn gedroogd, en.de aar de der graven.: nog vers is. zullen wij naar die waarschuwing moeten luisteren, want het 'gaat niet goed in onze wereld- Het is gewoonte ge worden om de mogelijkheid van een nieuwe oorlog en de kansen van de partijen af te,wegen: Wij worden als het. ware met een nieuwe oor log, vertrouwd" gemaakt; De roep om vrede is allang een frase. Wij zün geneigd,, om het woord „vrede" te glimlachen, omdat wij er niet meer in geloven. En dat is gevaar lijk. Toch hebben wy geen keus, Als wij willen blijven leven, zullen wij de vrede moeten kiezen. In 1945 kwam het oude Europa met de hak ken over- de sloot. Het was eéri zwaar gehavend Europa eh zpwel.de jaren, die- achter ons liggen, als hét heden leveren het sprekende ibèwijs hoe verarmd, verzwakt en bloedarm dit Europa was en is. Het kan niet eens op eigen Vbenen staan en,;héf- zél j af enritturén1vóöréöTdéép het weer in hét bezit is van rijn vi taliteit. Oorlog betékent voor 'Euro pa het einde. Het geronk der superfortenhééft ons aan het denken gebracht. "In 1939 werden er verduisteringsproe ven gehouden, ook slechts een ma noeuvre, maar in hetzelfdejaar brak de oorlog uit De verhoudin gen zijn gewijzigd, de gevaren; rijn dezelfde gebleven, en mij staan op nieuw voor de keus. Maar Rusland dan? Het saat er, volgens - de wetten der economie niet beter voor dan w«. Als Rusland wil blij ven leven zal hét de vrede moéten kiezen. Het bezit van de atoombom kan daar niets aan veranderen, het kan de noodzaak alleen maar. accen tueren. Het gifgas is in Wereldoor log n niet gebruikt omdat heteen. wapen, is dat zich tegen de aanval ler kan keren. Amerika en Rusland zijn thans quitte. Thans moet de roep om vrede der in angst levende; volken dediplomatieke ((Schermutse lingen aan de conferentie tafel dui zendvoudig overstemmen, krachti ger en sterker dan het lugubere ge ronk der superforten. Kanselier Konrad Adenauer, vice-kanselier Franz Blücher, Lud- wig Erhard en Fritz Schafer re spectievelijk minister van economi sche zaken en van financiën, zullen het besluit in ontvangst nemen. Erhard zeide toen. hij de federale kanselarij na de bespreking van het kabinet verliet: „Het enigé wat. de SCHIPHOL. De héér N. Palar, P.epublikeins vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, arriveerde, vanmorgen om kwart over negen met de Constellation „Norway' van dE American Overseas Airlines op Maxkos was eerL.:vredeaapostel, on- het vliegveld Schiphol, verschijlig of btf met" buitenlandse FLUSHING MEADOWS. Ernest Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft In antwoord op Wlsjinksky's voorstel'tót slui ting van een vredespaet verklaard, dat de atoombom kan worden uitge bannen, als de Sowjet-Unie „uit haar schelp" uil komen en „fle weg wil openen voor het controlestelsel, dat door de Algemene Vergadering der V.N. Is aanvaard". Bevin verklaarde te blijven b(j de gemeenschappelijke Amerikaans. Brits-Canadese declaratie van November 1945, waarinTruman, Attlee en Mackenzie King zich bereid verklaarden tot mededeling van weten schappelijke en Industriële Inlichtingen over de atoomenergie op basis van wederkerigheid en onder afdoende ivaarborgen tegen het gebruik van de atoomenergie voor oorlogsdoeleinden. Bevin, die In-zijn -ode een groot aantal kwesties aanroerde, zei on der andere; „Geen land heeft; met groter succes rijn imperialistisch beleid onder een nieuwe vermom ming uitgevoerd dan de Sowjet- Unle. Voor zover ik kan opmaken uit de; naar voren gebrachte argu menten Is vréde slechts vrede, wan. neer h|j de'door het-Politburo ge wenste resultaten heeft. In de on-, dersteboven gedraalde taal der Sowjet-diplomatie betekent demo cratie de dictatuur van de cómmti. nistische party, godsdienstvrijheid vervolging en burgerlijke vrijheid het bewind van de geheime politie. hulp tegen de wettig gekozen rege ring vocht. Plotseling, hield hy ech ter op een man des vrédes te zftn. Eveneens .heette -• Zuid-Slavïë de vrede toegedaan zolang het bij het Politburo in de gunst, stond. Eens_. klaps werd het echter een oorlogs- stoker. Eduard Kardelj, de Zuidslavïsche minister van Buiténlandsche Zaken, verklaarde dat hij iets moest zeg gen over „bepaalde antLdemocratl- séhe praktjjken van de Russische regering, gericht tegen de federale volksrepubliek Zuid-SIavie". Hij sprak daarop van een ongehoorde lastercampagne, een bijna volledige economische blokkade, .pogingen^ om. op zwakke zenuwen te werken door lange nota's en..openlijke drei gementen, demonstratieve, troepen bewegingen. langs de! grenzen, hét systematische uitlokken van grens incidenten en het in elkaar zetten van sensationele procéssen. In.de-periode:van 1 juli 1948 tot 1 September 1949warén door Al banië,: Roemenië,. Bulgarije en Hon. garije 219 .grensincidenten uitge lokt-en was het. luchtruim 69 maal geschonden, dit alles omdat Zuid- slavië wenste zijn socialistische maatschappij volgens eigen inzicht op'te bouwen. Toen Kardelj zfln rede beëindigd had, werd luid geap plaudisseerd. FLUSHING MEADOWS. De agendacommissie van de Algemene Vergadering der V.N. heeft een parig, op een onthouding (Chili) na, besloten, het voorstel van Wis jinsky,- waarin -wordt voorgesteld de oorlogsvoorbereiding te veroor delen eneen vredespact tussen de vijf grote mogendheden uit te wér ken, op de agenda van de vierde zitting te plaatsen. De Amerikaan se .afgevaardigde Warren Austin, zei dat zijn instemming met de plaatsing van het ontwerp op de agenda geenszins betekent, dat hij zijn goedkeuring hecht aan de. In die tekst voorkómende bepalingen, die hij als „dagelijkse propaganda der Sowj ets" bestempelde. De poli tieke commissie .zal- het So wj et- ontwerp eerst onderzoeken. Duitsers iSinnen doen, is: toekijken en afwachten." De Amerikaan, McCloy had voor gesteld aan de Fransen om de west- mark met 25 percent te devalueren en hém dus terug te brengen op. 22y3 Amerikaanse cent. De Fransen bleven vasthouden aan hun stand punt dat de mark slechts met twin- tijEj percent moest zakken, want Frankrijk is van mening dathet, wanneer de Duitse mark met' 25; ■pereent.devalueert, rich niet staan- "de zal kunnen hóuden en- het zal: moeten afleggen tegen de' Duitse export."". Verwacht, wordt dat vandaag een •compromis bereikt 20u worden met een devaluatie die ergens ligt tus sen de 20 eh 25 percent; Twee bommenwerpers in botsing: 14 doden Newark, (Engeland. Twee vier motorige Lincoln-bommenwerpers van de R.A.F. zün hedenoch tend vroeg b|j een schUnaanval op Newark hel kader van de „Ope ratie Bulldog" verongelukt. De toesteilen vlogen enkele kilometers van Newark tegen elkaar Naar ver nomen wordt, z(jn tot dusver de lichamen van 12 slachtoffers gebor gen. Er zouden nog twee slachtoffers vermist worden. Brandweerlieden, hulpploegen en politie speurden in de mist bij het licht van toortsen naar de nog niet gevonden slachtoffers. De wrakstuk ken van de in vlammen neergestor te vliegtuigen liggen wijd en zijd verspreid. LONDEN. In Londen wordt- deze week een conferentie van lei dende atoomdeskundigen, van de V.S., Canada en Engeland gehouden, Zij. is zo geheim, dat de-datum van begin en eind, noch de plaats, waar zij precies gehouden wordt, bekend rijn. „Volendam" morgen naar Indonesië DEN HAAG. Het troepenschip' „Volendam" zal morgen met aflos singsdetachementen van het Kon. Ned. Indonesisch Leger, de. Kon. Marine en de Kon. Landmacht uit de haven van Rotterdam naar 'In donesië vertrekken. In een Belgische kolenmijn nabij het plaatsje Tamines trok een mijnpaaTd ongeveer honderd meter onder de grond een JcoEentoapen. Op een pepe yen moment bleef het dier plot seling staan, verbrak zijn tuig, draaide zich om eti zette het op een lopen. De zes mijnwerkers, die by de vmgen hoorden na men het zekere voor het onze kere en renden ook weg. Wei nige seconden later stortte de mijngang in. Zijn instinct Had het dier niet bedrogen. „Neue s Europa", een Zurit- sers blad, dat zich bezig houdt met astrologie en psetido- icefenschappelyJce voorspellin gen, tceet te berichten, dat op een spiritistische séance „er gens tn Duitsland" de „geest van Hitier" roerd géinteroiemd, De „geest" verklaarde, dat hij „een strijder, voor de menselij ke vrijheden" zou worden, als hij nu terugkwam. „Van het hiernamaals uit heb ik een an dere kijk op de dingen gekre gen", zei de geest en hij voegde er aan toe: „U kunt mij, wan neer nodig, weer oproepen". Een 26-jarige Fransman kwam voor de verrassing van zijn léven te staan toen hy een militair aanmeldingsbureau te Bordeaux binnenstapte en - te horen kreeg, dat hij sedert 1947 dood was. De jongeman was op 20 December 1940 als uermist opgegeven en in 1947 olfideel van-het bevolkingsre gister af gevoerd met de aante kening „Mort pour la France"/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1