HET ROTTERDAMSCH PAROOL KYP duldt geen wijziging van het ontwerp PBO Raadsels en geruchten rond de dood van Schalienberg „Ik ga met veel enthousiasme naar Suriname*5 Zes daders van overval hebben bekend r Leven in Engeland zal niet duurder worden Katholieke vrees voor overheidsinvloed groter dan vroeger 7-December-divisie eind Januari 1950 in haar geheel thuis Vrije Rijnvaart komt ter sprake Gouverneur Mr J. Klaasesz over zijn nieuwe taak Over en weer een beter contact gewenst Onderzoek is afgeslotengéén misdrijf in spel, zegt politie Nee toch.Heus Op dc_ Jw/itol 9e Jaargang no. 227 Red. en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: pet week ƒ0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Woensdag 28 September 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdam»che Bank te Botterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: W, B. F, Schaper (Van onze parlementaire redacteur) Het Is zo langzamerhand wel duidelijk geworden, dat er ten opzichte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waarvan de behandeling gistermiddag In de Tweede Kamer werd voortgezet, een gToot verschil van opvatting bestaat. De Party van de Arbeid is een voorstandster van de z.g. functionele decentralisatie, waar by een deel der gemeenschaps* taak gelegd wordt in handen van öedrjjfs- of beroepsorganisaties, doch de Overheid niet wordt uitgeschakeld. De K.V.P. hangt het subsidiariteits. beginsel aan, dat de Overheid In de sociaal-economische sfeer alleen wil laten optreden, Indien de organisaties van belanghebbenden bepaalde be. langen niet zelf kunnen verzorgen. De anti-revoluttonnalren huldigen de souvereiniteit in eigen kring, waarvan de betekenis zonder meer duide lijk is en de V.VJD, en de heer Weiter, die zich gisteren ontpopte als een Katholieke liberaal, bevinden zich min of meer in hetzelfde schuitje met hun vryheld van onderneming. Een geheel afzonderlijk standpunt neemt de C.P.N. in, die in de P.B.O. arbeiders kneveling en bevordering der oor logspolitiek ziet. Doch het uiteenzetten van stand punten heeft zich tot nu toe niet tot een werkelijk debat ontwikkeld en dat was gistermiddag bijzonder teleurstellend, omdat de leiders der twee grootste fracties vlak na el kaar spraken: eerst jhr. Van der Goes van Naters (Arb.) en daarna prof. Romme (K.V.P.) en de laatste met geen woord op de principiële rede van zjjn voorgan ger inging. De heer Van der Goes kon door het citeren van Katholieks voorman nen voldoende duidelijk maken, dat men in die kring vroeger altgd ge propageerd had, dat de bemoeiin gen van de bedrijfsorganisaties niet vallen buiten de werkingssfeer van *t staatsgezag. Behalve prof. Romme zelf citeerde hij het tegenwoordige K. V. P,-Kamerlid pater Stok man en prof. Veraart, die uitdruk kelijk stelde, dat de vertegenwoor. digers der Overheid in de bedrijfs organisaties deel van het bestuur móeten uitmaken en ervoor zorgen, dat hun werkzaamheid op het alge meen belang gericht is. Spr, constateerde, dat terwy! zich bij de socialisten een ontwikkeling heeft voltrokken van klassestrijd naar algemeen belang, de katholie ken van het algemeen helang naar het groepsbelang ztfn gedaald, zo dat het thans voorgestelde wetsont werp eigenlijk een stuk kathobek syndicalisme is. De practische toe passing zou kunnen leiden tot een oplossing van de Staat in syndica- ten zonder gemeenschapsbmding. Uitdrukkelyk verlangde hg, dat brj de functionele decentralisatie het wezen van de Nederlandse rechts staat -onaangvtaat big ft. De heer Romme ging hierop niet in, maar stelde zich meer tot taak om de zedelijke waarde van de P.B.O. te belichten, zowel voor werknemers als voor ondernemers. Naar de katholieke opvatting moe ten productschappen en bedrijfs. schappen geen organen zij" van de Staat maar in de Staat. Hg gaf dan ook met zoveel woorden te kennen, dat als de Kamer de verhou ding tussen Overheid en bedrijf, zo als deze in het wetsontwerp is neergelegd, zou wijzigen, de K.V.P. tegen zou moeten stemmen. Met enige spanning werd de rede van de heer Oud (V.V.D.) tege moet gezien, omdat deze kenner van ons staatsrecht tijdens de rede van de heer Schouten, de vorige week E:, GELAND Attlee blaast verzamelen A LLERWEGE ziet tie LabTOra»- *1 gering zich thans voor ernstige moeilijkheden geplaatst. In de ge lederen van de Arbeiderspartij en bij de vakbonden verneemt men steeds meer critiek op haar beleid. De arbeiders zijn ontevreden over het loon- en prijspeil en voelen zich bedrogen in hun verwachtingen omtrent de socialisatie. Juist opdat moment deed zich de noodzaak van devaluatie voor. De vrees voor duurte is aangewakkerd, de be staande onrust is toegenomen. Daarbij komt dan nog de oppositie der Conservatieven. Het kabinet Attlee gaat nu de vertrouwenskwestie stellen. Niet in de eerste plaats om Churchill c.s. voor de consequenties van hun po litiek te plaatsen. Er is niet de min- mste twijfel over. dat zij bereid zijn die conse quenties te aan vaarden. Maar evenzeer staat 't vast, dat zij dit maal bij het komend devaluatiede bat nog geen motie van wantrou wen zouden hebben ingediend. Attlee stelt de vertrouwenskwes tie bovenal aan zijn eigen partijge noten. Hij vraagt hun als het ware op de man af. hoe ernstig hij de critiek in eigen kring moet nemen. Hij wil weten, wat hij aan hen heeft, wrfftt in een sfeer van wan trouwen kan geen kabinet regeren zeker niet in de huidige omstandig heden. Zijn zij zo verbitterd, datzij hem de -woestijn in willen jagen? Zo niet, laten-zij hem dan steunen, want de "conservatieven zullen het zeker niet doen. Attlee heeft „ver zamelen" geblazen. Zoals hij dezer dagen ook „verzamelen" bÜes in 2ijn grote rede te Llandudno in Wales. In hei zoeklicht Rustig herfstweer Weersverwachting geldig van "Woensdagavond tot Donderdag avond: Vry frisse ochtend met op vele plaatsen nevel of mist. Later op de dag fraai herfst weer met ongeveer dezelfde middagtemperaturen als van daag. Zwakke wind hoofdzake lijk uit oostelijke richtingen. 23 Sept; Zon op 6.30, onder 18.24; Maan op 15.55, onder 22.25, Vrijdag, interrupties had afgevuurd, welke deden vermoeden, dat hg in tegenstelling tot de heer Schouten het instellen van bedrijfsorganisa ties bij Koninklijk Besluit in stede van by de Wet wel toelaatbaar achtte. Hij verklaarde echter gis teravond, dat naar z(jn mening de Grondwet zich niet verzet tegen het regelen van de bevoegdheden der nieuw in te stellen organen bij Koninklijk Besluit, doch wel tegen het instellen van organen en licha men op deze wyze. Op dit punt achtte hij het wetsontwerp op ge spannen voet te gtaan met de Grondwet. De bezwaren, door de regering ontwikkeld tegen instel ling bij de wet o.a. de tijdrovend heid dier procedure vermocht de heer Oud niet te delen. Overigens huldigde hij het standpunt, dat de P.B.O. slechts aannemelijk is als de rechtstreekse overheidsbemoeiing zo gering mogelijk is. De heer Stapelkamp (A.R.) betreurde, dat in het ontwerp op belangrijke punten is afgeweken van het advies der staatscommis sie-Van der Ven. DaaTdoor is bjj de ondernemers veel weerstand tegen de P.B.O. ontstaan. DEN HAAG. Het secretariaat van de landelijke organisatie „Voor onze Militairen Overzee" (de V.O M.O.) deelt ons het volgende mede: Ib overleg met hetvDireetoraat Da- mobilisatie Koninklijke Landmacht wijst de VOMO erop, dat de mede deling in dB toelichting op de be groting van bet Departement van Oorlog, dat de repatriëring van de 7-December-divisie in 1950 wordt voltooid, aldus moet worden opge vat: dat In het raam van het demo- bi lisatiebesluit 1949, de 7-December- divisie, aanvangende October 1849 repatrieert, welke repatriëring einde Januari 1Ö50 zal eindigen. Voorlopig geen devaluatie debat DEN HAAG. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft gister middag meegedeeld dat de minister van financiën hem heeft bericht dat hij met de studie van het de valuatie vraagstuk nog niet zo ver gevorderd is, dat op korte termijn mededelingen aan de Kamer kun nen worden verstrekt DUISBURG. - De Nederlands wens met betrekking tot een vrije deelneming van Nederlandse sche pen aan de scheepvaart op de Duit se wateren, op basis van de overeen komst van Mannheim, die m 1353 door de oeverstaten van de Rijn is ondertekend, heeft ïn Duitse re derskringen een levendige reactie veroorzaakt. Duitse reders zeggen, dat de Duitse Rïjnvloot, die door de oorlog en de herstelbetalingen be langrijk verzwakt is, niet meer op de Duitse waterwegen tegen de bui tenlandse vloten kan concurreren. De bevoegde geallieerde autori teiten hebben aan de consuls-gene raal van Nederland, België, Frank- rijk en Zwitserland verzocht verte genwoordigers van de reders ia hun landen te benoemen voor de aan staande conferentie van de oever staten van de Rijn, tijdens welke al deze vraagstukken besproken zu1 -»n moeten worden met de Duitse verte genwoordigers. Datum en plaats van de bijeenkomst zijn nog met vastge steld. Sultan van Djokja tegen samensmelting van T.N.I. en IC.N.IX. BATAVIA De Republikeinse ministervan Defensie, Sultan Hamengku Buwono van Djokja, heeft gisteren in Batavia verklaard, dat Nederlandse voorstellen tot ge leidelijke samensmelting van de T.N.I. met een onder leiding van Nederlandse officieren staand Indonesisch leger voor de Repu bliek onaanvaardbaar zijn, „Het in elkaar doen opgaan van twee legers, die elkander hebben be vochten" acht de Sultan een nete lig psychologisch probleem. Verkiezingsstrijd op een lyceum, Onder de leerlingen van een Rotterdams lyceum, zijn verkie zingen aangekondigd. Er moet 'n voorzitter van de leerlingen- schoolraad -worden gekozen en een van de ernstigste candtda- ten is een jongeman, die Pim heet. Men heeft de verkiezingen serieus opgevat en pamjletten laten drukken, die de candida- tuur van Pim moeten aanbeve lenKort maar krachtig luidt de ieJcst: V/eest slim, Kiest Pim. Maar onverwachts is er een oppositiepartij gesticht. Deze verspreidt nu strooibiljetten waarop staat: Weest nog,slimmer, Kiest Pitn, nimmer. Het is een sportieve wedstrijd geweest", zei overvaller tag en rechercheur Heren hadden grotere buit verwacht De zes daders yatt de overval heb ben allen een volledige bekentenis afgelegd. Het ztfn de reeds eerder genoemde C. P. van de B. (Cor van de Bels) los werkman, J. L. Bedien de gr<jte vaart, J. de chauffeur J. B. van R., de buffetbediende J. C. van de B. en de twee kort geleden ge arresteerde mannen, de 4S-jarige glazenwasser J. van O. en de 41-jari ge kellner A. J. van M, Na hun ar restatie ontkenden zij aanvankelijk iets met de_ overval te hebben uit te staan, maar toen Van O. gecon fronteerd werd met de overvallen kassier, de heer Klootwijk, herken de deze hem aan zijn scheve nens en. bovendien aan stem en houding. Van O. was de derde man geweest, die de boerenleenbank was binnenge komen. De kellner Van M. werd door de kassier niet herkend, daar hij aan de ingang van het kantoor was blijven staan en niet had gespro ken. Maar ook hij legde een beken tenis af. Beide mannen werden ge confronteerd met Cor van de Bels, de hoofddader en de anderen. Er bleef voor hen niets anders over dan een bekentenis af te leggen. Behalve de zes deelnemers aan de overval bevinden zich in het Huis van -Bewaring dê" reeds' eerder ge arresteerde 36-jange verkoopster J. V. (verdacht van heling) en de 2g- jarlge A. B. die zich voor kaaskoop-i man uitgeeft. De politie zoekt nog uit in hoeverre hij bij overval be trokken is geweest, AJUTO IN BESLAG GENOMEN Enige dagen geleden heeft de po litie de kleine grijze auto, merk Ci troen, in beslag genomen, die, naar men vermoedde, is gebruikt bij de overval op de Boerenleenbank te IJsselmonde. Tevens werden, hierby de 26-jarige chauffeur J. B. van R. en de 38-jarige buffetbediende J. C. van de B. gearresteerd. Aanvankelijk ontkenden zy iets met de overval uitstaande te hebben, maar getuigen verklaarden, dat de auto dezelfde was, die gezien werd na de overval. Ook klopten de alibi's van deze heren met, terwijl de auto pas om half tien m de garage terug was. De auto was eigendom van een particulier, die haar gebruikte voor het transport in zijn bedrijf. Hij ver- SURINAME'S NIEUWE GOUVERNEUR (Van onze speciale verslaggever) WAGENINGEN. Een scherpe echt Friese kop, als hij spreekt een licht Fries accent, wat terughoudend bij het eerste contact, een obser veren van de bezoeker terwijl de vingertoppen van beide handen tegen elkaar gedrukt wedden. Zo zit Mr. J. Klaasesz tegenover mij in de kleine burgemeesterskamer van het stille raadhuis van Wageningen. Deze zoon van het Noorden, geboortig uit IJIst, het dorp waar de schaatsen van daan komen, gaat over een goede maand scheep naar Zuid-Amerika om daar de eervolle, maar zo moeilijke post van gouverneur van Suriname te gaan hekleden. Als ik naar buiten kijk zie ik aan de overkant van het pleintje het paard van de groentenbaer stil houden voor een huis. Een kist aardappelen wordt met een plof op de straat gezet. „Dat zal een hele overgang voor u zijn", zeg ik, „van hier naar Paramaribo". „Dat zal het zekeh", zegt de burgemeester. „Hoe bet komt, dat men juist mij heeft aangezocht om gouverneur van Suriname te worden kan ik u niet zeggen", antwoordt hij op mijn vraag. „De uitnodiging was ook voor mij een volkomen verrassing. Minister Götzen, die me de vorige maand ontbood, zei dat men iemand nodig had met bestuurskwaliteiten. Men neemt dus aan, dat ik daar over beschik. Verder heeft mijn studie van het internationale recht en mijn arbeid op internationaal gebied (bij de TJnesco) mij natuur lijk ïn aanraking gebracht met problemen, die zich ook in Surina me, met zijn bijzondere ligging, dagelijks voordoen. De gedachten, die ik heb over het werk, dat ik ginds krijg te ver richten, wil ik liever nog niet uit spreken. Daar is de hele affaire nog te vers voor. Ik moet eerst een grondige studie van land en volk maken en van de gehele pro blematiek. Ik heb daartoe al tal van relaties in het land aange knoopt en ik heb ook al enige ma len gesproken met de vroegere gouverneur, de heer Huender, die momenteel te Utrecht ziek ligt. U weet natuurlijk, dat de positie van de gouverneur in de toekomst iets anders zal liggen dan vroeger. Maar de gehele staatsrechtelijke constructie is momenteel nog op de helling. Ik vergelijk de positie van de gouverneur in de toekomst min of meer met die van de com missaris der koningin in een pro vincie, bestuurstechnisch althans, hoewel zich natuurlijk tal van an dere problemen voordoen. De in vloed van de gouverneur zal, zeker voorlopig, nog vrij groot blijven. Dit kan ik u wel zeggen, dat het mij altijd verwonderd heeft, hoe weinig de gemiddelde intellectueel in Nederland van Suriname weet. Als ik iets van plan bon, dan is het wel te streven naar een veel nauwer contact tussen de bevolkin gen van Nederland en Suriname. Het moet fo.v.- mogelijk zijn, dat hier in de leeszalen de dagbladen uit Suriname en trouwens ook die uit Indonesië liggen. De verzending zal dan veel minder kostbaar moe ten worden. Ik zie in Suriname een land met een grote toekomst, ook om in de industrie Nederlanders op te ne men. Denk aan de boscultuur, aan het hout uit de oerwouden, denk aan het bauxiet. Het land is wèl vier maal zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 200.00Ö mensen, waaronder maar enkele duizenden Nederlanders zijn. Met het oog op het klimaat zullen de Nederlanders er echter geen zwaar lichamelijk werk kunnen doen, wel leidende en toezichthoudende ar beid. Dat wil niet zeggen, dat ik de inheemsen als de werkpaarden wil beschouwen. Integendeel. Aan de scholing van de heterogene in heemse bevolking is nog veel te doen. Ook in dit opzicht wacht mij een interessante taak. En dan moet er zeer veel ge bouwd worden. Er is wel hout ge noeg, maar ander bouwmateriaal ontbreekt. Het land heeft behoefte aan veel meer mensen om het werk te doen, maar er zijn geen huizen voor. En om huizen te bouwen heb je. afgezien van het materiaal, weer arbeiders nodig, die ergens moeten wonen. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Samenvattend kan ik u wel zeg gen, dat mijn vrouw en ik met ons zoontje van acht jaar in November vol goede moed naar Suriname gaan. Ik ga ook met veel enthou siasme, hoewel het mij leed doet, dat ik Wageningen, waar ik al aar dig ingeburgerd raakte en waar ik nog veel op mijn programma had staan, vaarwel moet zeggen. Wij vertrekken op 11 November en wij gaan met de boot. Dat is beter met het oog op de protocolaïre ont vangst. Eind November zal in de Staten van Suriname de ambtsaan vaarding plaats vinden. A.s. Vrij dag neem ik afscheid als burge meester. Mijn benoeming 'tot gou verneur van Suriname gaat op 1 October in". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Rond de Duitser Frledrlch Schalienberg, die in de vroege morgen van de 14e September door een agent van politie dood in de vijver langs de Groot Hertoghmelaan werd gevonden, worden thans de wildste verhalen gesponnen. .De Haagse recherche was tot de conclusie gekomen, dat er geen misdrijf in het spel was. Nadat geruchten over moord i'erspreid waren, heeft dr. Hulst nog sectie op het stoffelijk overschot verricht, doch ook hij heeft geen spoor van misdrijf kunnen ontdekken. -Naar wfj thans vernemen is door de hoogste autoriteiten b{j rijks- en gemeentepolitie deze zaak afgesloten en wordt geen verder onderzoek naar de dood van Schal ienberg ingesteld. In bepaalde kringen blijven echter hardnekkige geruchten de ronde doen, dat Schalienberg is vermoord. Deze geruchten schijnen, voort te ko men uit kringen van de fiscale re cherche voor welke instantie het slachtoffer diensten verrichtte. S. zou opsporingen hebben gedaan naar een gedeelte van het vermogen van de Duitser dr. ir. F. A. Mucke, die in de bezettingstijd in Nederland werkzaam was als inkoper voor het Reichsministenum für die besetzten Ostgebiete. Dr. Mucke, die een te genstander van het nazi-regiem was, onderhield nauwe betrekkingen met personen die met de illegaliteit in contact stonden, o.a. met de voor malige burgemeester van Den Haag, mr. Visser, In 1944 verdween Mucke naar Italië, waar hij zich aansloot bij de partisanen. Na de oorlog ver huisde hij naar Zwitserland, maar een gedeelte van zijn vermogen, dat uit effeeten en sieraden ter waarde van minstens twee en een half mil« lioen gulden bestaat was nog in Ne derland. Ook de fiscale recherche was van dit vermogen op de hoogte, doch heeft, ondanks jarenlange po gingen, dit vermogen niet weten op te sporen. Slechts enkele personen wisten op welke wijze dit vermogen was belegd. Schalienberg nu, zou een spoor van de raadselachtige verdwij ning van het vermogen van Mucke hebben, gevonden. Het wordt niet onwaarschijnlijk geacht, dat de „tip" over het ver mogen van dr. Mucke, de aanleiding is geweest tot de dood van Schalien berg. Enkele weken geleden kreeg een inwoner uit Utrecht, die Schal ienberg kende uit de bezettingstijd toen hij daar bij de Feldgendarmerie werkte, effecten aangeboden. Ver moedelijk zijn deze effecten een ge deelte van het „ondergedoken" ver mogen van Mucke. Meerdere perso-' nen poogden echter deze effecten ra handen te krijgen. Schalienberg moet dit hebben geweten en er evenzeer van zijn evertuijgej geweest, dat men, er 'niét Voor zou terugdeinzen "hem uit de weg te ruimen, indien hij voor bepaalde personen te lastig werd. De laatste tijd althans heeft hij zich zeer geheimzinnig gedragen. Hij had vele conferenties in Utrecht en omgeving en ook in Den Haag kreeg hij bezoek van verscheidene, voor de overige bewoners van zijn huis, onbekende personen. Opmerke lijk is dat deze bezoeken meestal in de avonduren plaats vonden. De kennis uit Utrecht pleegde overleg met Schalienberg en deze bracht hem met degenen die de effecten zouden bezitten, in contact. Schal ienberg zou het voorstel hebben ge daan op een neutrale plek, waar de politie nimmer zou kunnen ingrij pen, te onderhandelen over Mucke's vermogen. De enige plek, waar deze onderhandelingen zouden kunnen plaats vinden is in Den Haag en er zijn er zelfs vele. In de Residentie toch zijn de legaties der buiten landse mogendheden gevestigd, die alle ex-territonaal gebied zijn. Het merendeel dezer legaties huist aan de Andries Bickerweg en de Alexan der Gogelweg. Schalienberg is irt 1943 hy was immers Duitser in Duitse dienst opgeroepen en geplaatst bi) de Feldgendarmerie in Utrecht. In deze functie heeft hij veel illegaal werk kunnen verrichten. Zo moest hy dikwijls gevangenen uit het Oranjehotel te Scheveningen naar het Kbiegsgerïcht in Utrecht bren gen. van welke gelegenheid hij ge bruik maakte om de familieleden te waarschuwen, die dan de ge vangene by Schalienberg thuis m de Piet Heïnstraat nog een keer konden ontmoeten. Hoewel deze ontmoetingen soms wel eens erg lang duurden, omdat de familie leden uiteraard moeilijk afscheid van hun bekenden konden nemen, is Schalienberg noo:t tegen de lamp gelopen. Na de oorlog was Schallenberg's activiteit nog niet afgelopen, daar Niet minder dan 250 chauffeurs nemen deel aan het chauffeurs- examendat door de EVO (Alge mene Verladers- en Eigen uer- voerders-Organisatie) voor het district Zuid-Holland in Rotter dam wordt afgenomen. Voor het motor-technische gedeelte wor den de candfdaten aan de tand gevoéld door de heer J. J. Gre- vink, chef van de vervoersdienst van Van Neïle. Het commerciële gedeelte van het examen wordt afgenomen door de heer DWar- naar van Kolenhandel Sintmaar- tensdyk. Op de foto zien toy de heer Bon fees nan de verkeerspo litie uit Gouda, bezig, een der candidal en te testen, gp, zijn ken- - nis uan de verkeersvoorscKriftèn'. huurde deze auto vaker zonder chauffeur aan anderen. Op Maandag 26 September zijn de aangehoudenen voor de Officier van Justitie geleld en uit hun bekente nissen blijkt, dat de reeds gearres teerden C. P. van de B„ los werk man en J. J. L„ bediende grote vaart de hoofddaders zijn. Zij hebben ver binding gezocht met twee mannen ook oude bekenden van de politie van de Rechter Maasoever. De buffetbediende J. C. van de B. en de chauffeur J. B. van R. zorgden ieder voor een pistool. De chauffeur huur de de auto en zou de wagen ook rij den bij de overval. Enige dagen, voordat de overval zou geschieden, hebben ze in de omgeving van de Boerenleenbank eens rondgeneusd om de kust te verkennen. Daarna werd de datum van de overval be paald op 14 September. DE BEWUSTE AVOND Op de bewuste avond vertrok de auto 's avonds om acht uur van de Pretorialaan, waar de heren samen gekomen waren. In de auto namen plaats de los werkman C. P, van de B., de bediende grote vaart J. J. L. en de chauffeur J. B. van R., als mede de twee zware jongens van de Rechter Maasoever. Vijftig meter vóór de bank werd gestopt en de laatste twee stapten uit,, verkenden de omgeving en kwa men weer terug in de auto. Deze reed de bank voorby en stopte voor het volgende pand, waar het zeer donker was. De auto werd met de kop naar de Kerkedijk gezet, de chauffeur bleef in de wagen en de vier anderen begaven zich naar de bank. De loswerkman en de bedien de grote vaart namen, ieder oen pis tool, waarna C. P. van de B. als eer ste naar binnen ging. Vervolgens had de overval plaats. Direct waren de Zie verder pag. In een boekwinkel in de Pa- rijse Rue de Rivolï bladerden twee statige Amerikaanse da mes in werken van Rimbeaud en Verlaine. Plotseling zei die, welke belangstelling voor Ver laine toonde: „Van het moment af, dat we naar San Francisco terugkeren moeten we werke lijk serieus beginnen met Frans te leren. Als uw tomaten het niet goed doen, geef zs dan bomllon van rundvlees en bier. Dit re cept is afkomstig van een ge- pensionneerde Britse scheeps kapitein, die van deze ingre diënten zelf lekker opknapte toen hij zich wat s7ap voelde en toen op het idee kwam, dat het misschien ook wel iets zou zijn vaar zijn tomatenplant-jee. Hy kreeg een recordoogst en de vruchten smaakten bijzonder lekker. „Honden en andere dieren worden niet toegelatenstaat er te lezen op een bord by de ingang van de Londense dieren tuin. De heer C. J. Clark uit het Amerikaanse plaatsje - Paris in Tennessee is vader van zijn 25e kind geworden. Zijn vrouw is 29 jaar. De heer Clark zelf is 75 jaar en voor de zesde rriaal getrouwd. hij uiteraard van vele strafzaken alles af wist, in de nasleep werd betrokken en van het een in het ander kwam. Uit de handelingen van S. op de laatste dagen voor zijn dood blijkt met dat hij met zelfmoordplannen heeft rondgelopen. S. was geen eigenaar of ook maar compagnon van het Haagse sporthuis in de Piet Heïnstraat. Wel woonde hij er boven in het huis van de eigenaar van deze zsak, de heer Trimbach. (Ongecorrigeerd) Knap werk jl E overval op de Boerenleen- *-* bank te Rotterdam is tot klaarheid gebracht. Nog geen week na de overval had de politie de vermoedelijke daders te pakken, weer een week later legden zij een volledige bekentenis af. Voor dit viotte en knappe speurderswerk verdient de politie woorden van lof en ofschoon wij weten hoe on gaarne zij ïn de een of andere hulde wordt betrokken tenslotte is het niet meer dan een staaltje van haar plicht en verwachten wij niet anders dan dat zy misdaden tot oplossing brengt ditmaal willen wy toch niet aan. de opmer kelijke gebeurtenis zwijgend voor bijgaan. De roofoverval op de Boeren leenbank zal in de annalen der ge schiedenis geboekstaafd blijven als een vrij schokkende gebeurtenis, die in de stad en daarbuiten, maar vooral in de sted druk is bespro ken. Niet altijd zijn overvallen van dit soort dermate sensationeel en. brutaal, dat ze een meer dan op pervlakkige indruk maken. Meestal Zijn 2e alleen maar laf en minder waardig en wekken ze gevoelens van verontwaardiging.Het geval op IJsselmonde lag nog even iets anders en het heeft er zelfs een ogenblik naar uitgezien, dat wij hier met een volmaakte misdaad te doen hadden, in elk geval met een misdaad die een sterke overeen komst vertoonde met een geslaag de „crïme-story" waarin, zoals wij weten, dergelijke roofovervallen dank zij een geniale boef altijd lukken. Het isdeze keer niet gelukt, maar wel waren er allerlei ele menten in deze overval, die tot de verbeelding spraken. Mannen met maskers of met doeken voor het •gezicht -ver&citijnea-nog^steedS- tfen - tonele, maar mannen met üylon- kousen over het hoofd Is iets nieuws en duidt op fantasie, Dat die nylonkous Cor de Bels, zoals wij kunnen lezen, toch de das heeft omgedaan, is een speling van het lot. Geluk hebben zy overigens ge noeg gehad en het feit, dat alles bliksemsnel in zijn werk ging en geen mens behalve de kassier iets van hen te zien heeft gekregen, werkte er als het ware aan mee, dat het misdrijf ten eeuwig'e dage onopgehelderd zou blijven. In een grote stad gebeuren veel dingen die het daglicht niet kunnen velen, grote en kleine inbraken zam er aan de orde van de dag en soms worden wij opgeschrikt door mis drijven met een ernstiger karakter. De krant registreert met een haast eentonige regelmaat deze gebeurte nissen en dikwijls kan zij er aan toe voegen, dat de daders zijn gepakt en opgesloten. Toch blijft er altijd een bepaald percentage misdrijven over waarvan wij nimmer meer iets bo ren. Dan worden de daders niet ge pakt en verdwijnt de zaak in een dossier, De politie stelt wel alles in het werk om tot klaarheid te komen, maar almachtig is zij niet. Alle per- nose-jongens weten dit en zij nemen het risico, de kans van een op zo veel, om door de mazen van bet net heen te glippen. Dat risico hebben ook Cor de Bels en zijn kornuiten genomen Het staat er allemaal zq eenvou dig, dat zy zijn gegrepen en dat zjj hebben bekend. De letters en de drukinkt in de krant verraden niets van de geweldige inspanning die de politie zich heeft moeten getroos ten om de zaak, zoals dat heet, rond te krijgen. De arbeid en de inspan ning willen wij alleen, maar even vermelden; men zou het ons trou wens kwalijk nemen als wij er die per op ingingen want dan zouden wb de geheimen van het vak ver raden. Zo is het voldoende. Huldcl LONDEN. De Britse minister van Financiën* sir Stafford Cripps, heeft gisteren In het Lagerhuis de devaluatie verdedigd. De opkomst van de afgevaardigden op deze speciale bijeenkomst was «eer groot. Sir Stafford kondigde aan. dal de belasting op uitgekeerde winsten van 25 tot 30 procent zal worden verhoogd. Waarnemers zien In deze maat regel de invloed van de vakbeweging. De minister voegde er aan toe, zich vrij te achten, in zUn volgende begroting de grootte van dc dividen den wettelijk vast te stellen, indien de maatschappijen nog verder van de vrijwillige overeenkomst tot beperking van de dividenden zouden afwij ken. Loonsverhogingen aan arbeiders zullen slechts In uitzonderingsge vallen worden goedgekeurd. De minister doelde hier speciaal op de laagstbetaalde arbeiders. De rest van z|jn rede was In hoofdzaak een her haling van hetgeen h|j reeds eerder ten aanzien van do devaluatie en de in Washington genomen besluiten had opgemerkt. klaarde niet voor de vrije wissel koers te zijn, doch vroeg zich af of er niet een middenweg, eeü „fluc tuerende koers" gevonden had kun nen worden. David Eccles, de tweede spreker der conservatieven verklaarde, dat de regering de dominions en de Europese landen had moeten raad plegen in een gezamenlijke bestu dering van de koers, welke de beste uitzichten op grotere dollar verdiensten zou openen. „In plaats daarvan," aldus Eccles „is een unila terale devaluatie de Westeuropese landen in het gezicht gesmeten op het ogenblik, dat zij bereid waren een, unieke stap vooruit in economi sche samenwerking te doen". Sir Stafford zei verscheidene ma len hatelijkheden aan het adres van de conservatieve oppositie, waarvan de leider. Winston Churchill, om dii speciale debat heeft verzocht. Maar Churchill bleef onverstoorbaar en liet zich niet uit zijn tent lokken, Cripps voorspelde ten slotte, dat door de devaluatie de kosten van levensonderhoud tegen het einde van het jaar slechte met ongeveer een procent zullen rijn gestegen Voor de conservatieve oppositie verklaarde Oliver Stanley, dat zijn party geen vertrouwen in de rege ring had. Hij noemde de devaLuatie een lapmiddel meer in een hele reeka lapmiddelen, Stanley ver-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1