■mm HET EOTTEEDAMSCH PAROOL1 WXf n&iVA'A 4¥ÊMêM I ifM r'*'C V v J Wm4é*4W I Lagerhuis geeft Labour vertrouwensvotum Rechercheurs, voor wie Schallenberg werkte, overtuigd van moord Stalin-Tito-confiict nog verder verscherpt Op Nederland's grootste woongebouw ging de vlag in top Luchtbrug heden voor goed opgeheven Vrijdag 30 September 1940 sm Dr Adenauer valt Nederland aan j. Zakboekje en portefeuille, met zeèr belangrijke gegevens blijven zoek Meerderheid kleiner dan gewoonlijk Moskou zegt verdrag van vriendschap dp Vrouw vermoord in Valburg? Linker Maasoever kan trots zijn op wolkenkrabber aan 't Zuidplein Indonesische onrust over troepenzendingen ongegrond Kansen Records orn trots op te zijn 9e Jaargang no. 229 Red. qd A dm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per weelc 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrie» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper i,Duitsland kan grenscorrecties niet toestaan" - BONN. —i. Dr/ Adenauer, de Duitse bondskanselier, heeft giste' ren in de Bondsdag verklaard, dat Duitsland de „unilaterale Neder landse grenscorrecties" niet kan toestaan. Bij noemde deze grens» correcties „onverenigbaar niet goe de economische betrekkingen tus sen Duitsland en Nederland." Ade. naners verklaring, die het debat over de beleidsverklaring de bonds- dag sloot, werd door alle afge vaardigden met luid applaus be groet. De bondskanselier waarschuwde de parlementsleden echter tegen het uiten van „romantische ideeën over Oostenrijk, Bohemen en Mo* ravië", die in het buitenland ern stig genomen zoucen worden en verdenking op Duitsland laden Adenauer achtte het begrijpelijk, dat de Sudetcnduitsers „in ons raidden" gaarne naar hun geboor tegrond terug wilden keren, doch zij moesten zich ervoor hoeden de zaak van nazistisch standpunt te bezien. Voor Adenauer had prof Carlo Schmdd van de socialistische oppo sitie gesproken, die er eveneens voor gewaarschuwd had de Sude- tenkwestie aan die der Oder-Neis- segrens te verbinden. Prof. Schmid verklaarde, dat de Sudetenduitsers als gelijkgerechtigde burgers naar hun land dienden terug te keren, wat slechts mcgelijk zou zijn in een nieuw Europa, dat, om president Masaryk te citeren, een Zwitser land op hoger niveau moet zijn. Nieuwe koersen van de mark vastgesteld BONN De volgende nieuwe markkoersen zijn bekend gemaakt: gulden: 1.05 mark; pond sterling: 11.76; Australisch pond: 9.412; Zweedse kroon: 0.811; Noorse kroon: 0.588; Franse franc: 0.0119; Belgische franc: 0.084; Canadese dollar:' 3.818; Amerikaanse dollar; .4.2017 en Zwitserse franc: 9.96. Nederlands.- grootste woonge bouw, de flat aan 't Zuiderplein te Rotterdam, werd Donderdag in gebruik genomen. In het zoeklicht BALKAN „Verdeel en heers" HET proces in Boedapest is ach ter dë;rug,'zonder dat de voor naamste .beklaagde- ook maar één Qge^bjjkiplaBts^geapmepi.Aeeft^jflj de yerdachtenbank, Die voornaam ste beklaagde was Tito. De Komin- 1 arm:schildert hem als een fascist, die'een Amerikaans plan voor het vormen van een. anti-Russisch blok op de Balkan uitvoert. Omdat deze beschuldiging -wat fantastisch klonk, heeft men een politieke co- inedie opgevoerd, .waarin diverse bekende personen openlijk ver klaarden de werktuigen te zijn, •waarvan Tito zich bediende. Natuurlijk gist men naar de be tekenis hiervan. Het schijnt, dat - ■- Tito die precies heeft" aangege ven toen hij de zer dagen de Sowjetunieer van beschuldig de op de Balkon een politiek van „verdeel en heers" te voeren. Voor Moskou zijn een „Balkanblok" en 'n „anti-Russisch Balkanblok" volkomen identieke begrippen, omdat het Politbureau zyn eigen machtspositie in Oost- Europa wil handhaven, door de Balkan- en Donaustaten tegen el kaar uit te spelen. Vandaar dat Di- raitrcf. toen hij over een Donau- federatie dacht fluks door Moskou op de .vingers werd getikt. Als de verdachten te Boedapest de waarheid spraken toen zij zei den gedurende de oorlog contact te hebben gehad- met westerse- gehei me diensten en óók toen zij ver klaarden nauwe'relaties met Zuid- slavie te onderhouden, dan zegt dit op zichzelf niéts, vooral niet, wan neer niet is komen vast te staan, dat het tezelfdertijd geschiedde. Dit laatste heeft mén geheel verwaar loosd, zoals men ook verwaarloosd heeft, dat' de betrekkingen tussen, Rajk en Tito geknoopt werden in een tijd, dat de Zuidslaviër nog niet in ongenade was gevallen. LONDEN-Na een debat van drie- dagen beeft het Britse Lagerhuis een motie van de oppositie verworpen, waarin de economische politiek der regering werd afgekeurd- Dé liberalen stemden met da oppositie mee. De regering verkreeg ongeveer 40 stemmen minder dan gewoonlijk. De stemverhouding was 359 tegen 212. Metu 342 tegenstemmen werd een motie van vertrouwen In de politiek der regering met betrekking .tot de «^%oeoq praisch b^Iel d asiiyaard.DeA co nserva tie Ven ont-; hielden,zich van stemming. B|j de leVendige ge dachten wisselingen kwa men partjjpolemiekeh naar voren en ook deden dë aanstaande algemene .verkiezingen hun invloed gelden. t Utlekken; economie betrof met de landen van West-Europa.- Fremier Attiee verweet Chur chill in de slotrede, dat deze een aanval had gedaan op. de integri teit van kanselier sir Stafford Cripps. Churchill kon zeer groot, doch ook zeer klein zijn en het speet hem, Attlee, als hij zag, dat Chur chill afdaalde tot gemeenheden. Er waren pogingen gedaan om de gehele verantwoordelijkheid voor de tegenwoordige positie "op de La- bour-regering te schuiven. Het com_ muniqué, dat in Washington was uitgegeven na de Amerikaans-Ca nadees-Engelse besprekingen, had echter duidelijk uit doen komen, dat het vraagstuk niet-;slechts Enge land of' zijn verhouding met Ame rika betrof, maar het gehele ster- Unggebied. Het vormde een wereld- j vraagstuk. 1 -r./; {Van een onzer verslaggevers) DEN. HAAG. Ongeveer op hetzelfde ogenblik waarop Frits Schallen-, berg in'het slootje achter de Groot Hertoglnnelaan In Den-Haag werd ge-, vonden,, vroeg een rechercheur van de P.R.A. uit Utrecht hem telefonisch in 80n Wónjng "te spreken. Dat was om elf uur 's morgens. Drie uur later verschenen aan dezelfde woning twee rechercheurs van de Haagse politie: om aan 'Schallenbergs hulsgenoten voorzichtig te vragen of SckaUenberg soms thuis was. Toen daarop een ontkennend antwoord kregen, ver-, lelden zjf omzichtig hoe enkele uren tevoren het lichaam van Schallenberg gevonden was. Weer twee uur daarna vroeg opnieuw telefonisch ,de Utrechtse PJl.A.-recherchear Frits Schallenberg; te spreken.Toen werd' hem verteld dat Schallenberg nimmer meer te spreken zon r0n. .Duidelijke zelfmoord", hadden die Schailenberg heeft gevonden, ie'twee; Haagse rechercheurs ge-is inderdaad geweest.dat hij met legd, „Geen twijfel aan moord", een geval van zelfmoord'had* te Het debat- wérd gisteren voortge. zet door de' minister van Volksge zondheid, Bevan, die epn felle aan. vp.1 op Churchill deed in antwoord op diens verklaring van Woensdag. Churchills rede was een „opgebla zen blaas met leugens" die hg met „de degen der waarheid" wilde doorprikken; Churchill diende zich uit het openbare leven terug te trekken „ten einde zyn .reputatie niet nóg meer të"schaden"; Enge land had in 1935 voor het laatst een gunstige betalingsbalans gehad ,-en de Lab our.regering' had een bank roet land" geërfd, aldus spreker, die verder van oordeel was, dat de conservatieven Churchill „als een vuile handschoen" zouden wegwer pen, indien zg aan de regering zou-, den komen. Lyttleton, minister voor de Pro ductie tijdens de oorlog, zeide, dat een der wegen orn aan een crisis te Gntkomen erin bestond, dat de ar- beiders langer uren zouden maken. Bij omwisselbaarhèid vah het-pond, waarover nog geen enkele officiële woordvoerder had gesproken, zou Engeland de leiding in het sterling, gebied* kunnen 'herkrijgen en. zo doende na Amerika de tweede plaats met betrekking, tot de we- reldfinaneïën kunnen innemen. Anthony Eden, ■plaatsvorvangeod 3eider van. de oppositie, drong .aan op een nauwere unie met het Gémë- nebést en een 'nóg intiemere samen werking in alle opzichten wat po- MOSKOU. Rusland heeft zijn vriendschapsverdrag met Zuid-. Slavië opgezegd. De beslissing is bekend gemaakt In een /Russische, hota aan maarschalk Tito's rege ring. Tn de nota wordt gezegd: Cn de loop van het proces, tegen de staatsmisdadiger en spion Rajb en zijn. medeplichtigen, die evereens spionnen van de Zuid-Slavische regering waren, welk proces op 24 Hier en daar enige regen Weersverwachting, geldig van Vrijdagavond 'tot; Zaterdag avond (opgemaakt »te 10 uur): Veel bewolking met plaatse lijk enige regen of motregen." Slechts hier en daar in de nacht 'en ochtend nevel of mist: Wei nig veranderingvan. tempera tuur. Meest matige wind uit Noordelijke- richtingen. 1 Oct.; Zon ap 6.40, onder 18.19 Mean op 17.00 onder - September iu Boedapest is geëin digd, is onthuld: dat de Zuid-Sla vische regering reeds geruime tijd een zeer. vijandige,: verdeeldheid zadiende propaganda tegen de Sowjet-Unïe heeft gevoerd, welke propaganda óp huichelachtige wij ze werd gemaskerd; door leugen achtige betuigingen van „vriend schap" voor de Sowjet-Unte. OP grond hiervan verklaart de. Sowjet- regering dat de Sowjct-Unle zich van nu af ontslagen- acht van de verplichfingen, voortvloeiende uit het verdrag van vriendschap, we- derzïfdse.,biistand en samenwerking van 11 ApriM945.. Verwacht, wordt, datandere communistische landen Rusland's- voorbeeld zullen volgen en de for mele betrekkingen met de Zuid- Slaven 2UlIen verbreken. .Zuid- Slavië heeft verdragen van vriend schap en wederzijdse bijstand met Albanië, Bulgarije, Tsjeeboslowa- kije. Hongarije, Polen en Roemenië. In Belgrado gelooft men nog. al tijd niet,- dat Moskou een oorlog tegen Zuid-Slavië wenst te ont ketenen.- maar wel ziet, men in de laatste Russische stap en in het oprukken van Sow jet-troepen naar de Zuid-Slavische grenzen een aanzienlij ke verscherping van de j „zenuwoórlog". zegd, was het" eerste antwoord van de dodelijkontsteldeUtrechtse re chercheur, en toen deze de volgen de morgén met een collega van de PRA in de. Piet Heinstraat kwam om zichTvan de gebeurtenissen op de hoogte,te stellen, getuigden bei den nogmaals van hun rotsvaste overtuiging:. „Frits Schallenberg moet stellig zijn vermoord". En toen zij. tezamen met Schallenbergs huisgenoot een summier onder zoek instelden op de plaats waar het lichaam gevonden was. toon den zij zich. in hun overtuiging slechts gesterkt. In een 20 ondiép •water zoekt een wanhopige immers nauwelijks de dood? Dat is inder daad een conclusie zonder bewijs, zoals alle uitspraken in de ver schillende kranten dat Schallen berg vermoord is, iedere grond van bewijs ontberen. Dóch iets 'onderscheidt de con clusie van deze. beide rechercheurs van die der schrijvers. Deze beide mannen zijn immers in de loop der jaren telkenmale in contact ge weest driët Schallenberg om vast te stellen hoe de collaboratie-misdrij ven in Utrecht en omgeving ge pleegd, huh loop.hebben genomen, Schallenberg diebij de Feldgen- darmerie heeft gewerkt, kon in vele gevallen de oplossing bren gen, soms ontlastend soms vernie tigend. Ook de opsporing van. vijan delijk vermogen, van door collabo ratie verdwenen bezit, heeft Schal lenberg goede, diensten, kunnen be wijzen. Nog zeer onlangs,, enkele weken voor zijn dood, toonde hi]: zijn huisgenoot plotselingtwee aandelen,.eenHollands - en een Amerikaans, met de vraag of zijn vriend dacht dat zij vals waren.' Trimbach.wist het uiteraard niet. Doch Schallenberg zou het laten- .uite®ÉSs)oCrï?-¥v.v^n:-:'i,V; Zo iemand van een en- "'ander moet hebben geweten, dan zeker de twee rechercheurs van de FRA uit Utrecht, Zij wisten waarom het hier ging. Zij wisten, als iedere andere PRA-man in het .Westen des lands; welke krachten er in de grote, vaak nauw met elkaar sa menhangende collaboratie-zaken; aan het werk zijn. De twee uit Utrecht wisten 'dat Schallenberg zich die Dinsdag midden in dat krachtenveld had gewaagd en zij- achtten dat geenszins zonder risico. Moord was dan ook onmiddellijk hun conclusie. En zo zjj het be wijs niet konden levéren, hun conclusie is begrijpelijk. Maar is daarmede de moord bewez en? Men'zou het ook andersom kun nen'stellen; Is de zelfmoord, welke de- Haagse politie onmiddellijk meende te mogen constateren be wezen, ook na de. gevolgde sectie op het lijk? De eerste indruk van de agent maken. Daarin heeft hij zijn supe rieuren gekend en die deelden al spoedig zijn inzicht., Op dat ogen blik is naar onze indruk wellicht door de Haagse recherche de eer ste fout gemaakt. Zij is er blijkens de ondervraging van Schallenbergs huisgenoten volledig van uitgegaan dat het hier' zelfmoord betrof en zij heeft slechts dkkrvoor het bewijs gezocht .,Had Schallenberg financiële moeilijkheden?", was de eerste vraag. „Wel enigszins", was het ant woord, doch verdere 'vragen waar uit kon blijken,dat Schallenberg iets anders had dan een belasting schuld van '1500 gulden, zijn daar over niet gesteld. „Had Schallenberg wel eens moeilijkheden met .zijn vrouw?" „Soms wel", luidde het - 'ant woord, en dat was alweer -voldoen de voor de mannen die een. grond zochten voor zelfmoord.Doch is een huiselijke twist zonder, enige verderediepgang daarvoor een grond?. Vooral als zo'n twist zich slechts sporadisch en zeker niet omstreeks het ogenblik van Schal lenbergs dood had voorgedaan? „Had Schallenberg- wél eens over -zelfmoord gesproken?" i.Ja'Ylüiddè het antwoord van de geheel :uit'het veld geslagen.'huis- 'ge'nóot. Eii deze' dacht* aan eén op-, merking yan -Schallenberg uit' 1943; toen hij door-dé-Duitsers onder de^ wapenen werd. geroepen.- Doch daafnaar.v infarnièerde ;d'ê allang overtuigde" politie al met''"meer.•- Untussen was de Utrechtse'P.R,A, 'actief geworden en heb gevolg .was' dat ede; Haagse .politie, tenslotte Za terdagmiddag ëm- drie 'uur/dd fami lie vroeg de begrafenis te willen uitstellen, omdat er alsnog sectie zou worden verricht. Die sectie' heeft geéh positieve;-bewijzen voor moord aan het licht gebracht; Doch' is daarmede., gezien de om standigheden- een aanneming :van zelfmoord gerechtvaardigd? Nadat: de politie zelf toegaf, dat een zeer bejangrljk schijnend zakboekjén een portefeuille spoorloos; zijn ver dwenen? Nadat de politie geen .af doend antwoord heeft kunnen gé ven. op ,de<mededeling van Schal lenbergs "kapper, - dat ,-de ,man nog Woensdagmorgen is' geschoren,: ter- .wijl de .voorgaande nacht als het ogenblik van dé dood was aange nomen? Nadat bok "vast stond dat niets in Schallenbergs overige-, ger. dragingen op een zo aanstaand, af scheid van het leven kon wyzen? En vooral nadat was gebleken dat de redenen voor zelfmoord aange voerd, Ih werkelijkheid niet be stonden? Want eén belastingschuld van 1500 gulden voor een man- als Schallenberg was een onbelangrij ke moeilijkheid. Wij .achten. bij. voorbaat zelf moord niet uitgesloten. Doch ver langd mag thans worden dat de nolit.Ie zelf *n duidelijk antwoord kan geven od de vraag wat deze man tot die vertwijfelde daad zóu kunnen hebben gebracht. En zolang dat antwoord niet "kan vrorden ge geven lijkt een diepgaand-onder zoek een gerechtvaardigde eis. ELST. Woensdagavond troffen voorbijgangers langs de -spoorbaan Kesteren—Nijmegen bij-/.het dorpje Valburg het ontzielde lichaam aan van een jonge vrouw. Zij bleek te zijn de 26-jarige Van de ,B." uit Val burg, echtgenote van een losse arbei der,,<I.. 'Onmiddellijk waarschuwden; zij] de politie.Mie "aanvankelijk een ongeval veronderstelde. Verscheidene om standigheden waren echtEfde 'ooru zaak, dat'het Parket te Arnhem haar man, de eveneens* 2S-jarige Van 'de B. aan eenverhoor onderwierp, waarna hij; ih arrest werd' gesteld. Het stoffelijk .overschot van de vrouw-- -is -^voorn- een - - gerechtelij ke schouwing naar Nijmegen overge bracht. r"1 Naar* wjj-nader vernemen, bestaan er stérke ;a anw ij zingen; dat de - vrouw niet"door een passerende'treip.'-ia ge- grép.én., ~r.j Nog meer hoogbouw in Rotterdam? TV/rEER dan 42 meter boven de-be- fV-L gane grond, op hét. hoogste plekje van. het woongebouw aan het Zuidplein, werd Donderdagmiddag om half vyf de vlag gehesen, ten te ken. dat het gebouw officieel in .ge bruik genomen was.. Van een yis- kraampje op bet plein hing eveneens de driekleur uit en dat waa dan doK al het uiterlijk feestvertoon. Beschei dener kon het niet. Aan de voet van de stenen holos stonden en drentel den wat meer ménsen dan normaal, maar hun belangstelling richtte zich voornamelijk op de genodigden voor de officiële opening, Het waren er velen, die door" de met bloemstukken getooide centrale hal van hét ge bouw zich met een der beide comfor tabele liften naar het terras op de 13e etage lieten brengen. Wij hebben al heel wat openingen van nieuwe gebouwen in Rotterdam meegemaakt, maar ditmaal was het toch wel een byzondere sensatie. 'Jammer, -dat het wat heiïg Was, zodat' het uitzicht van dat wolken krabber-terras niet 20 ver en over weldigend was als bij helder weer. ;Er'waren toespraken en er werd getoast, terwijldaar heel diep be neden ons, de mensen: als mieren be wogen cn speelgoed-autö'tjes over de Pleinweg. reden...,. Er werd gesproken; het eerst door ir. A, Plate, namens het béstuur van de N.V. Volkswoningbouw Rotter dam, die de bouw van de woonflat heeft gerealiseerd. Uit 2«n woorden kwam nog eens duidelijk naar voren met welke- moeilijkheden en tegenslagen, men hy de voorbereiding en houw van dit hoogste, .woongebouw in Neder land te kampeh'heeft gehad. In Juni 1940 werd opdracht gegeven tot de bouw van. een-eerste van vijf aan het Zuidpleïn geprojecteerde hoge flatgebouwen. Met het heien zou juist worden begonnen, toen de Duitsers op instigatie van dé N.S.B. de bouw deden stopzetten.Dat was op 23 Mei 1941. In de loop van 1945 werden/de oude plannen wederom voor de dag ge haald, maar in overleg met de dienst- van stadsontwikkeling zodanig ge wijzigd, dat:ernu slecht3 sprake whs van één flatgebouw; dat aan de oost zijde van het Zuidplein zou worden gebouwd. Volkswoningbouw ging een vennootschap aan met de ge meente. Aanvankelijk ging de bouw voorspoedig, want reeds op 1 Augus tus 1948 kon wethouder Meertens de vlag hyscn op het gereedgekomen betonskelet. Ir. Plate was van,mening, dat er nog weinig valt te. zeggen over de betekenis van hoge woongebouwen, aangezien de ervaring hiermee nog te gering is. Uit eert oogpunt «gvan 'volkshuisvesting zijn zij niet ge schikt voor de volksklasse, maar wel voor alïeenwonenden en kleine ge zinnen, intellectuelen en kleine mid denstanders, Over het financiële as pect van hoogbouw is nog niet het laatste woord gesproken; er zijn voor- en nadelen, die nóg niet nauw keurig tegen elkaar zijn afgewogen. Ir Plate sprak tot slot de hoop uit, dai de 118 gezinnen en 14 alïeenwo nenden, die op en na 1 October hun intrek in het flatgebouw zullen ne men, daarin met levensvreugde zul len mogen wonen. Ir, W. van Tijen, de architect van het gebouw, hees de vlag in top, waarmee het gebouw officieel ge opend was. Nog meer hoogbouw? Dat het niet onmogelijk I's, dat In Rotterdam nog meer hoge woonge bouwen zullen verrijzen, meenden wü te hebben kunnen beluisteren uit de woorden van de heer J. Meer tens, wethouder voor openbare wer ken. Onomwonden gaf hij uiting aan zijn grote bewondering voor de woonflat aan het Zuidplein. De wet houder achtte het gebouw-van het grootste belang, voor wat hij noemde de'emancipatie.van Rot terdam-Zuid en het doen-verdwijnen van een zeker daar aanwezig gevoel van-achterstelling bij de Reehter- Maasoever. De voltooiing van het flatgebouw aan het plein is echter nog slechts een begin van de vor ming van een centrum'vóór Zuid. Er zullen nog meer. grote en hoge ge bouwen komen aan het. Zuidplein, Als wethouder, "die levens belast is met de volkshuisvesting, sprak de heer Meertens er zjjn vreugde .over uit, dat voor 118, gezinnen in..het gebouw woonruimte was geschapen. De opzet was,, dat het flatgebouw bewoond zou wórden door goed ge situeerde arbeidersgezinnen. ,Dit is niet mogelijk geweest door de stij ging van de bouwkosten van tot 2Ü millioen gulden, met als gevolg een stijging van de huren. Déze ble ken uiteindelijk geen bezwaar te zijn voor de middenstand, een cate gorie. waarin de woningnood veel groter is dan in die van. de. arbei dersgezinnen, Middenstandsgezinnen, dia anders nog lang op een woning zouden' moeten wachten, .konden nu direct met een woning In het flat gebouw worden geholpen. Nu er steeds meer verzet kobit legen onteigening van gronden vóór de woningbouw vooral van de zijde van de landbouw), ligt.het voor. de hand, dat Rotterdam het in de toe komst meer in de hoogbouw zal moe ten zoeken. Architectonisch achtte de heer Meertens de hoogbouw ver antwoord;'het thans 'gereedgekomen flatgebouw was hiervan een spre-, kend voorbeeld naar .zijn mening. Het is echter de vraag, zo 2ei hij, of. de bevolking hoogbouw zal willen. De ervaringen wijzen echter niet In de richting van een mislukking. Na de rede van de wethouder was er gelegenheid het' gebouw te' bezich tigen. De 'duikboot, dip sinds de héury- ding in de tuin van het Stads- timmerhuis lag, wordt op een auto geladen om naar HJ. Am bacht ie worden vervoerd. Daar zal het gevaarte dienen ter ver siering van. de ingang hart eert sloopwerf. NEW YORK? Amerika heeft de Sowjet-Unïe bij - monde van Warren Austin,' hoofd van de per manente Amerikaanse delegatie bij: de V.N., verzocht een. nieuw plan' naar voren té bréngen voor de in ternationale contróle op de atoom energie, DEN HAAG. Het feit, dat In de oorlogsbegrotingvoor 1950 voorzien wördtrin de uitzending van Neder landse troepen in de loop van dat jaar naar Indonesië, heeft in Indo nesië een zekere verontrusting ge wekt/. Van/ gezaghebbende Neder landse zijde wordt nu'verklaard, dat voor een dergelijke verontrusting geen enkele grond-bestaat. De ont- werp-ooriogsbegroting werd opge steld lang voor de Ronde Tafelcon- ferentié. MIJN MAN LOOPT al twee jaar lanterfantend in mili taire dienst rond. Nadat hy ruim een jaar behoorlijk werk had ge had, kreeg fclj een baantje van geen betekenis en nu hij een goede positie in. de burgermaatschappij kan krijgen.' en alleszins voor de mobilisatie in aanmerking komt, laten ze., hem riiet los. Niettegen staande. er superieuren zijn die vil den dathij best gemist kan wor den en dat zijn diensttijd erop zit." Dit is .dé kern van een klacht van een Utrechtse dame. Geen hartekreet, want daarvoor is de toon van haar gestencilde brief ip zakelijk. Een klacht die tot doel heeft, de pers eens op de hoogte te stellen van dit, naar haar mening, alle pérken te'buiten gaande geval. Zich wel bewust van het; feit dat zij hnët een persoonlijke' aangele genheid bij "de krant komt, is haar gehele betoog gebaseerd op de on rechtvaardigheid, dat men haar man de gelegenheid ontneemt een hem aangeboden goede betrekking te aanvaarden, waardoor het 2e- zin ernstige financiële schade lijdt. Wij kunnen deze klacht, deze wrevel jegens dat. bureaucratische, stijve militaireapparaat volkomen begrijpen. Talloos zijn de gevallen van mannen'die door dé vervui ling van hun dienstplicht kansen zien voorbijgaan. Allerlei kansen. Studiekansen omdai men te oud is als de dienst is afgelopen- Trouw- kansen omdat men hét meisje 't niet kan'fiandoen haar zoveel jaren op sleeptouw te houden. Promotie kansen omdat anderen 7niet dienstplichtigen voortgaan zich in te werken, zich te bekwamen en dus een voorsprong krijgen. En dan zijn er nog al die andere, nau welijks onder woorden te brengen, gemiste kansen. De kansen van de familiebanden, de kansen in de vriendenkring de -kansen in die hele éigen 'samenleving, waaruit men van de'ene dag óp de andere wordt weggerukt, Om'.'een nieuw leven te beginnen als militair, als onderdeel van een apparaat, welks verrich tingen en constructie voor: ö§:tneës- téii onoverzichtelijk ik;'dóch-; waar van men vrijwel overal aanneemt, dat wij er helaas toch nog niet.bui ten kunnen. 't "Allemaal gemiste, kansen. En-het ié goed dat. üe\Nederlar,der het nog 2t> kan gevoelen eh niet, gelijk- in Sparta, meent, dat de jongen aan het leger-behoort in plaats van aan zichzelve. Maar. er is nog meer. Er zijn. ook' de gekreg ëh-; kansen. A, f De kans om, juist doordat men uit het eigen kringetje wordtrweg- gehaald, eens een andere 'kijk;op de samenleving te krijgen. Juist door dat men door de discipline gaat fhegrüpep7idatërf-ye)ho.udingöïzi^a Öie" anders liggen d aril m'ehoor- spronkeüjk dacht. Dat zelfde stug ge, onbegrijpelijke militaire appa raat heeft heel wat jongens, tót mannen gemaakt,'met alle. voor en tégen -vaxi deze, lang hiét in alle opzichten foutloze levensschool. Er zijn banden gelegd, betrekkingen aangeknoopt, inzichten verkregen die anders nimmer waren ge komen. Er zijn ontdekkingen ge daan en velen hebben het,, voor recht gehad werelddelen overzee te zien, waarvan „onze jongens" vroeger misschien nog niet eens wisten waar zij ze op de kaart moesten aanwijzen. Dit zijn de gekregen kansen voor jongens, die het in zich hadden rnatmen - Ie worden. Maar er zijn ook nog andere 'ge- 3tregen kansendie van het snéu- velen in datzelfde Indonesië en die van de verminking' naar lichaam en geest. Daar zijn de jongens die ér nooit meer bovenop kómen, voor wie die paar jaren dienst betéke nen, dat zij voor hun leven lang versteend, verbitterd, verminkt :.of geestelijk vermoord zijn., Daar zijn de gekregen kansen van goedaardige,vriendelijke, kna pen die van huis weggingen en als harde, onbegrepen voor familie en vriendenkring, onbruikbare man nen terugkomen. Het zijn de ges kregen, wrede.kansen en-men kan het militaire apparaat erom schu wen en verfoeien: Maar zij zijn er. En als wij nu lezen hoe die Utrechtse dame zich beklaagt over de onrechtvaardige .behandeling die haar man ten deel valt, waar door haar gezin financiële schade lijdt, dan kunnen wij haar slechts dankbaar zijn dat 'zij' door haar klacht ons weer eens duidelijk heeft/gemaakt welke grote' voor delen en ontzeltende nadelen ver bonden zijn aan een plicht, waar van wij liever .hadden dat de nood zaak ervan niet bestond. Maar de kwestie van de man, die mogelijk een burgerbaantje mist, moet dan toch gerekend worden tot.de lichte gevallen. BERLIJN. De Berljjiise luchtbrug wordt hedenavond, na ;15 maan den onafgebroken dienst, definitief opgeheven. Dit Is een maand eerder dait: oorspronkelijkAvas vastgesteld. Het laatste vlcr-motorlge vrachttoe stel zal om 18.30 uiir Duitse tjjd met een lading van Hen ton van'het RheJn-Main-vliegveld bjj Frankfort opstegen om ongeveer anderhalf uur later op het Berlins0 vliegveld Tempafhof fco landen. vermüjdeiyk en in totaal kwamen 31 Amerikanen, 36 Britten en'7 Duit sers de Iaatsten verongelukten, op een speciale evacuatie-vlucht om het leven. - De gecombineerde Brits-Ameri kaanse luchtbrug voerde tot giste ren 2.323,738 tón aan voedsplj steen kolen, machines en andera goede ren naar Berl0n aan. Eg werdin gesteld dè laatste week; van Juni 1948; toen généraal Lueiua D. - Ciay besloot de worgende Russische blokkade-taktiek te bestrijden met dezelfde luchtmacht, die drie jaar tevoren de Duitsers; had' verslagen. - De 'luchtbrug boekte-;? het bekte veiligheldsrecord, dat óóit ia-geves tigd, Ongelukken waren echter on- Toen de Russen ten slotte op J2 Mei 1948 hun blokkade ophieven, had. de luchtbrug een" vervoerscapa citeit van 8.000 ton per dag bereikt. In Juli maakte de Amerikaanse luchtmacht bekend, dat de activi- teit van de luchtbrug geleidelijk zou afnemen en dat zg op 31 Octo ber definitief- zou worden stopge zet. v/.,; De luchtbrug kostte de Amerika- nen 3.000.000 dollar-per w.eek, ter- wtjl de Britten in het, eerste jaar 8.600.000 pond uitgaven. -. .s /b

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1