3 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vorming West-Duiïsland door Moskou bestreden Bitter leed uit bezettingstij welt opnieuw naar boven Sibajak*' en „Kola Inten" brengen 2700 militairen thnis „Bonn, hoofdstad van dociele marionettenstaat" In Frankrijk loon en prijs geregeld Nog nooit zijn terugkerende militairen zo enthousiast ontvangen Soldaten ernstiger geworden Koningin Juliana onthult een monument te Putten Sobere, ontroerende plechtigheid Orca op mijn gelopen Rovers halen spaargelden uit linnenkast Nee toch.Heus Nieuwe stakingen in Amerika kunnen lang duren 9e Jaargang no. 231 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljs: per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Maandag 3 October 1949 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur*- B. de Vries Hoofdredacteur; W. 3. F. Schaper LONDEN. De Sovvjet-Russische regering heeft Zondag nota's doen overhandigen aan de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Groot- Brlttannië en de zaakgelastigde van Frankrijk te Moskou/ dat de Sow. jet-Unie het vormen van een afzonderlijke West-Duitse regering als een schending van de overeenkomst van Potsdam beschouwt. >Jn deze over eenkomst"» zegt de nota, „hebben de Verenigde Staten, Gïoot-Brittannië en Frankrfjk, gezamenlijk met de Sowjefc-Unie, dé verplichting op zich genomen Duitsland als één gebied te beschouwen, terwijl deze staten eveneens zjjn overeengekomen Duitsland te helpen, opdat het een demo cratisch, vredelievend land zou worden". De drie westelijke regeringen hebben er echter de .voorkeur aan gegeven een afzonderlijke West. Duitse regering te vormen, welke moet regeren met behulp van de „zogenaamde Grondwet van Bonn". „Deze regering is gevormd met medewerking van reactionnaire po litici, die in nauw contact Staaft met buitenlandse, financiële, krm- gen. „De „Grondwet van Bonn" werd onder drukt van de westelijke be- zettingsautoriteiteh gedicteerd". - „West-Duiteland is thans een marionetten-staat geworden; het vormt een gehoorzaam instrument in handen van de westelijke bezet tingsautoriteiten, dat zij willen ge bruiken by het - uitvoeren van de aanvalszuchtige plannen, die ten doel hebben Europa aan hen te on derwerpen. De „Grondwet van Bonn" is slechts een aanvulling op het zogenaamde „bezettingssta tuut", dat West.Duitsland door de Amerikaanse, Britse en Franse re gering is opgelegd". Een nota die letterlijk alles in twijfel trekt „Ook de bepaling is overtreden, waarin wordt vastgelegd, dat een vredesverdrag met Duitsland moet worden gesloten". „De Sowjet-Russische regering acht niet de minste grond aanwe. zig voor de poging der drie weste lijke regeringen haar optreden te rechtvaardigen, door het te doen voorkomen alsóf zij de belangen van de Duitse bevolking behartigen. „Door het tot stand brengen van de afzonderlijke staat West-Duits- land hebben de drie. westelijke mo gendheden zich ook niet gehouden aan de beslissingen, genomen tij dens de bijeenkomst te Parijs der ministers van buitenlandse zaken van „De Grote Vier". Of in November of in 1950 voorjaar verkiezingen in Engeland LONDEN Men verwacht, dat de Engelse regering, op welke de linkse Labourleden een sterke druL uitoefenen, onmiddellijk alge mene verkiezingen uit te schrijven, binnenkort zal beslissen, of het parlement in November of in het voorjaar 1950 ontbonden zal wor den. De Labourpariij gaat op het ogenblik in het hele 'land na, wat de reactie van de leden is op het spoeddebat over de devaluatie, waarvoor het parlement verleden week van zijn zomervaeantie werd teruggeroepen. De uiteindelijke aanbeveling aan het kabinet zal door minister-president AttLee ge daan worden in overleg met de plaatsvervangende eerste minister Morrison. De nieuwe Engelse kieslijsten zullen in de loop van October ge reed komen. Het is onwaarschïjn.7 lijk, dat daarvoor op een verkie zing zal worden aangestuurd, hoe wel het parlement te allen tijde ontbonden kan worden. PARIJS Na een vergadering van 616 uur heeft het Franse ka- binet Zaterdagavond overeenstem ming bereikt over Ionen en prij zen, een kwestie die de coalitie regering van Henri Queuille in ge vaar dreigde te brengen. Onmiddellijk na de vergadering heeft het 'kabinet een communique uitgegeven, dat Frankrijk zal ver zoeken om een internationale, con ferentie ter bespreking van mone taire en economische kwesties, teneinde tot - een oplossingte komen van het gehele Europese probleem van. de kósten van. l^.vensoad^feBÏ»4-; Namens de regering verklaarde Francois Millerand, dat nog niet beslist was over ae vraag, hoe Frankrijk het verzoek zou inkle den. Hij voegde daaraan toe, dat waarschijnlijk zou worden voorge steld de conferentie te houden binnen het kader van reeds be staande organisaties, in het bijzon der van de organisatie voor Euro pese economische samenwerking. De Franse regering had reeds eni ge tijd aan zulk een conferentie gedacht. Mogelijk zou worden voorgesteld eind October bijeen te komen. .BELGIë In bet zoeklicht Plebisciet. DE koningskwestie is vijf jaar lang een van de belangrijkste politieke vraagstukken geweest in het na-oorlogse België. Zij is in een nieuw stadium gekomen nu binnenkort bij hét Belgische parle ment een wetsontwerp, zal .worden ingediend tot het houden van een. raadgevend plebisciet. De Belgische grondwet staat niet toe, cat er door middel van een gewoon plebisciet beslist wordt over dc toekomst van een regerend vorst. Het is slechts mogelijk eer. volksstemming te houden, die van informatieve aard is en volstrekt geen bindend karakter heeft. Het spreekt echter f 1 van zelf, dat de" r" Belgische staats lieden het resul taat van een dergelijke volks uitspraak moei lijk kunnen negeren; In België gelooft men,: dat het wetsontwerp zowel door de Senaat als door het Huis van Afgevaar digden, zeker zal worden" .aange nomen. Het enige waarover de partijen nog van gedachten wisse len is het percentage" stemmen, dat beslissend zal zijn voor 's konïngs terugkeer. De socialisten menen, dat de koning afstand van de troon moet do en,wanneer hij minder dan 66 behaalt. De Christelijk Sociale Partij meende., aanvanke lijk, dat-men met een.-meerderheid van 51 volstaankon, de libera len voelden het meest voor een grens van 60 De Christelijkén "beginnen echter hun mening, te herzien en schijnen al over -een grens van 55 te hebben gespro ken. Dat wijst er op, dat men elkaar in een soort van „gentle mens agreement".- zal. weten te vinden. Het Belgische volk heeft reden zich daarover te .verheugen, omdat dit de belofte inhoudt, dat de politieke vraagstukken iri het land, voortaan niet meer door deze affaire zulleii' worden vertroebeld en dus zakelijker kunnen worden gesteld. Zacht des nachts "Weersverwachting geldig van Maandagavond' tot Dinsdag avond: Over het algemeen tamelijk veel bewolking maar overwe gend droog weer. Matige tot 2 wakke wind uit Westelijke richtingen. Des nachts zeer zacht voor de tijd.van het,jaar,, overdag ongeveer dezelfde tem peratuur als vandaag. 4 Oct.; .Zon op 6.45, onder 18.12; Maan op 17.41, onder 3.31. Koningin Juliana legt een krans bij het monument ter nagedach tenis aan de op 1 October 1944 uit Putten weggevoerde mannen DEN HAAG. Er is nog een aantal KLM-vliegtuigen, dat tot dusverre geen naam draagt. Binnen kort zullen vier „Constellations" en vief „Skymasters" namen krygen van Nederlandse steden en provin cies. De vier „Constellations" krijgen de achter hun registratleletters vermelde naam: PH-TDI (Ensche de), PH-TDK. (Amsterdam), PH- •TDN (Vlaardingen) en PH-TDO (Maastricht). De PH-TDN. is een juist aan de-KLM afgeleverde ma chine, de PH-TDO wordt nóg afge leverd. De vier„Skymasters" krijgen de volgende namen: FD-TDL (Gronin gen) PH-TDM Aalsmeer)PH- TEY (Limburg) en PH-TEZ (Zee land). Over eventuele doopplefchtig- heden is. nog nïete bekend. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De eerste onderdelen van de Zeven December di visie zijn thuis! Op de kop af drie jaar zijn deze soldaten wee geweest, maar Zondagmorgen kregen zij dan eindelijk weer vaderlandse grond onder de voeten, toen zij zich ontscheepten van de „Kota Inten", die samen met de „Sibajak" niet minder dan 2709 demobiliserende mili tairen naar huis bracht. De schepen hebben de gehele reis dicht by elkaar gevaren, de Sibajak voorop, de. Kota laten erachter en dit con- vooï in vredestijd heeft voor de opvarenden nogal eens aardige gebeur tenissen opgeleverd. Maar de grootste verrassing voor de jongens van de Zeven December divisie was toch ongetwijfeld, dat hun oud-com mandant: generaal-majóor Dürst-Britt er was om hen te verwelkomen. gers voelden de eersten zich niet meer zo „in dienst" als hun wapen broeders op de Kota Inten, die-uit sluitend militairen vervoerde. Het was overigens een drukte 'van-belang, die zonnige Zondag morgen.- op de Lloydkade. Drie sprekers voerden er het woord, hoge^ófücierenw.o,< generaal .Kruis waren" ;?aah wèzig;'rniinisför -Spitzen kwam eens poolshoogte nemen met mr. J. J. Oyevaar, 'dé directeur- generaal van Scheepvaart, de de fensie-commissie van de Eerste on Tweede Kamer woonde de ont scheping bij en daartussen door krioelde het van militairen en burgers, die direct, 'of, zijdelings bij deze ontscheping waren betrok ken. De soldaten zelf hingen over de verschansingen om te kijken naar al die belangstelling en druk te. Zij hadden een heel rustige reis achter de rug en waren naar men ons mededeelde zelf ook heel rustig geweest. Luitenant-kolonel "Waringa, de commanderende officier aanboord van de Kota Inten vertelde, dat hij nog zelden zo'n rustige troep thuis varende militairen onder zich heeft gehad. „Ze zijn allemaal veel ern stiger geworden in de drie jaar. die zij in de tropen doorbrachte zei hij en de meesten zien hun terugkeer in de burgermaatschappij volkomen nuchter, onder ogen. Er is ook heel veel gebruik gemaakt, van de sociale dienst hier aan tfoord, welke inlichtingen verschaft over demogelijkheden om werk te vin den". Op de Sibajak was de toe stands enigszins burgerlijker gewor den, door de aanwezigheid van burgers en familieleden van de de- mobiliserenden.- Juist door .dit mengelmoes vajv- Soldaten-en bur- (Van onze speciale verslaggever) PUTTEN „En God zal alle tranen van hunne ogen afwissen" staat te lezen óp bet voetstnb van het eenvoudige monument, dat Koningin Juliana Zaterdagmiddag te Putten op de Veluwe onthulde. Vtff jaar geleden, op 1 October 1944, stak de bezetter zijn schennende hand uit naar bet dorp. Door woede tot waanzin gedreven voerde bij er zeshonderd mannen, weg en stak hij 159 huizen In brand. Van de naar Duitsland gevoerden kwamen slechts 49 terug. Driehonderd weduwen bleven achter en vele honderden wezen.... tussen de boompjes symboliseren de zeshonderd uit Putten weggevoer den. Ontroerend was het moment, toen koningin Juliana, haar aandoe- ning nauwelijks meester, Zaterdag middag, in een eenvoudig zwart complet gekleed, de kerk binnen trad, waar bijna tweeduizend geno digden, de meesten nabestaanden der slachtoffers, reeds hadden plaats genomen. Reeds een uur tevoren kon men ze. in stemmige Veluwse kledij, de vrouwen met witte knip muts. de mannen met 2warte, platte pet of hoge hoed, door het dorp kerkwaarts zien trékken. Halfstok wapperde van de toren de driekleur. In deze kerk brachten vele Putten- sb mannen vijf jaar geledenhun laatste nacht door, voor zij werden weggevoerd. Ds. L. Kievit preekte naar aan leiding- van Jeremla 3D vers 10—15 over Tucht Na de kerkdienst liet EM.1 de Koningin een aantal der nabestaan- Vele tranen zijn er vergoten in Putten en worden er nog dagelijks geschreid, Op deze herdenkingsdag kwam het leed weer.heftiger boven. Het welde naar bulten in het harts tochtelijk snikken van vrouwen, eerst 'tijdens de .kerkdienst, later ook bij de onthullingsplechtigheid, toen de koningin rond het gedenk teken Üep. Het monument ^tel* een Puttense vrouw voor, In de karakteristieke plaatselijke klederdracht, met knip muts. De beeldhouwer Andriessen heeft met deze figuur wel treffend de trieste verlatenheid van de ach tergebleven weduwen tot uitdruk king gebracht. Het beeld staat in een plantsoen van palmpjes, ont worpen door 'prof. Bijhouwer. te^Wa- genmgen. De zeshonderd vakken den der slachtoffers aan zich. voor stellen en onderhield zij zich enige tijd met hen. Van. één.gezin waren tien personen, zoons, kleinzoons en zwagers, in Duitsland.omgekomen, In de stralende Octoberzon ston den een half'uur later vele duizen den in dichte rijen rond het monu ment'geschaard. "Jhr. M. L. van Geen, de oud-bur gemeester van Putten,, heeft, nadat H.M. de Koningin had plaats geno men, een-rede gehouden, waarin hy het monument aan het gemeentebe stuur, overdroeg. Hij riep daarbij de smartelijke dagen van October i944 in de herinnering.terug. Een ogenblik van,intense stilto op het grote terrein niet de', duizenden mensen, Koningin Juliana was; naar voren getreden. .Eén eenvoudige handbeweging en daar gleed de Ne derlands© vlag van het beeld. Een vrouw dichtbij snikte, ontroerd trad de Koningin terug. Koningin Juliana, de.; cojnmissa- ris der Koningin in de provincie Gelderland, jhr. dr. C."G„ C. Quarles van Ufford, de burgemeester en een groot aantal afgevaardigdenvan verenigingen hebben kransen by het monument gelegd. Namens de 49 Puttenaren. die van de zeshon derd naar Duitsland -gevoerden;zön terug -gekomen, legden*, de: heren Voahof en KI aas sen eenkrans. Zij werden aan de Koningin voorge steld, evenals de beeldhouwer An driessen.- Om vier uur. vertrok de Koningin weer, maar nog lange ty& défileer- den de duizenden, ale de plechtig, held by woonden, langs het monu-, ment. Spreekkoren De ontvangst van beide troepen- Bchepen is werkelijk fantastisch geweest. Dc stuurlieden van beide schepen vertelden ons; dat vdj-jnog nooit so'n grootse ontvangst had den meegemaakt bü een nachtelijke binnenkomst in de haven van Rot terdam. Om half twaalf begon' het al In Hoek van Holland. Daar stonden honderden mensen om de terugkerende» een eerste weikóm ^toe te roepen. v Er warén spreekkoren gevormd, een auto seinde onophoudelijk groe ten in morsetekenen en de man nen van Dirkzwagers Scheepsagen tuur. die in hun eenzame huisje de wacht houden aan de mond van de Waterweg, schenen 1 er zoveel ple zier in te hebben, dat-zij.met hun schijnwerper groep voor: groep be lichten, waardoor dé;y.: militairen konden zien, wie er waren. Bij Vlaardingen voer de veerboot en talrijke andere boten, hen tegemoet, terwijl zich op het havenhoofd massa's mensen verdrongen. KapiteinFrits De opvarenden van de „Sibajak" hebben het wat amusement betreft goed getroffen, want bij do terug kerende burgers was ook Herman Boüber met rijn vrouw (Bleké- Bet) en zijn dochter. Elke avond waren er twee films en er was cabaret, waarbij; de heer Boubcr regisseer de. Kapitein Fr'its de Jonge van de ,Kota Inten" uit de oorlog be kend- door zijn werk voor dë;',;zee- manspot" heeft zich ook nu weer uitgesloofd om zijn militaire passa giers een zo prettig mogelijke reis te geven. (Zie verder vag. 7) Heemskerk neemt deel aan Britse vlootoefeningen Eea Nederlandse kruiser en drie Noor se torpedojagers hebben zich voor dé herfstmaooeuvres bij de Britse Home Pleet gevoegd. Het Britse vliegdekschip Implacable, loste 17 saluutschoten toen de Neder landse kruiser Heemskerk en de Noor se torpedojagers Stord, Oslo en Ber gen op de marinebasis het anker lie ten vallen. Drie Britse krufsers en zeven Britse torpedojagers nemen eveneens deel aan de oefeningen. KOPENHAGEN. Het Neder landse motorschip „Orca", metende 498 ton, Is In de Oostzee op een nijjn gelopen, maakte 30 graden slagzy en is door twee Duitse sleep boten de Deense haven Nakskov binnengesleept. De Orca.i eigendom van een te Rotterdam gevestigde combinatie en berederd door Cremer en Westers, te Groningen, was op weg. varrlJmui- den (Amsterdam) raar Gdynia (Po len.) het ongeluk gebeurde in de Kielse Bocht, ..Zaterdag in', de och tend. Aan-boord van het scheepje bevond zich .behalve een negenkop pige bemanning ook de echtgenote van de scheepskok. Allen konden worden gered. De „Orca" voer ohder leiding van kapitein Van Wageningen uit Gro ningen met een lading bulldozers naar Gdynia (Polen). Het is een om-' gebouwd landingsvaartuig en deed zijn tweede reis. Kat scheepje is eigendom van de rederij Cremer en Westers te Groningen: het zal te Nakshov worden hersteld. Vier laden van de bemanning werden bij.dé ex plosie licht gewand een van hen, de Rotterdammer Luikens kreeg een kaakwond. De explosie moet zo hevig geweest zijn, dat het schip aan stuurboord een ernstige lekkage opliep. Door het sluiten van de waterdichte schot ten en met behulp van bedden en' matrassen slaagde de bemanning-er in het binnendringende water, enigs zins te kerenen het schip drijvende te houden tot hulp kwam opdagen. Met lichtsignalen beeft men aandacht op de Duitse kust weten te trekken. Vrijwel alles aan dek is-verhield. „Paul RobesonVberg" in Siberië met een top van 7500 meter PHAAG De Praagse bladen "be richten, dat Rusland een berg in Sibe rië naar Paul Robeson, de Amerikaan se negerzanger, genoemd hebben. De berg ligt ia het gebied ALa Tau ln de republiek Kazakstan. De hoogste top in dit gebergte is, de ruim 7500 me ter hoge „Schild der OverwLnnïng"- Dit is de eerste maal, dat een neger zanger op een dergelijke wijze geëerd wordt. - AMSTERDAM Zaterdagavond om kwart over tien is in de Alblas- straat te Amsterdam een vrouw ln haar woning overvallen door twee onbekende mannen, die met een buit, o.m. 1385, verdwenen. (waariiL.zich, .vor- '.yTtóvV^ouw'^anïithuliivinet ;.-.haar vier. khtderien, die .sliepen.: De -echt-, genoot, een kelluer, was. naar zijn werk. Omstreeks kwart over tien werd aan de benedendeur gebeld op de wijze, die haar man altijd, gebruikt. Aangezien de vrouw 'üch al geruime tijd niet erg goed voelt, verbaasde het haar niet dat haar man vroeg thuis kwam. Hij had het teouwens in de afgelopen week al eerder ge daan. Zonder aarzelen drukte zij op de knop, waardoor de buitendeur elec- trisch wordt geopend en rij maakte ook de deur van haar woning open. Od haar roep „wie is daar?" kreeg zij geen antwoord, maar ook dit ver baasde haar niet, want haar man geeft eveneens vaak geen. antwoord als hy thuis komt. Toen zij hét licht m de gang wilde op stéken, werd haar. plotseling een hoed of een sok tegen, het gezicht gedrukt, waardoor zij niets meer kon zien. De aanvaller drukte haar tegen de muur en hield haar in be dwang. Inmiddels was een tweede man In de woning gekomen eh deze heeft voorzover zjj dat kon horen allés doorzocht, Na ongeveer een kwar tier zo te hebben gestean, werd plot seling de hoed of sok van haar ge zicht: weggetrokken, maar voor zij iets kon waarnemen, werd da deur dichtgeslagen en waren beide man nen verdwenen. Na een snel onderzoek bleek haar, borgensfussen' lakens, j een bedrag, van i 1385 bevond, was- leegge-. haald; het bedrag was verdwenen. UJt een bureau in de voorkamer wa ren drie horloges, waaronder een gouden dameshorloge, en een doublé herenhorloge ;en een vulpen gesto len. De kinderen ztjn niet wakker ge-, worden. De politie staat voor een zeer mysterieus geval, aangezien de vrouw liiet meer dan een bruine hoed heeft gezien. Een uitgebreid onderzoek te ingesteld, dat tot dus ver nog geen resultaat heeft opge leverd. De 90-jarige chauffeur George Wood te Derby in Engeland, die veertig jaar achter het stuur van zijn auto heeft gezetenheeft besloten zijn contactsleuteltje aan de wilgen .te hangen.. „Er zijn mij tegenwoordig Ne veel mensen op de teeg, die daar eigenlijk niet horen", zegt hij. „Goede manleren in het verkeer zijn heden veel zeldzamer dan een auto' het was in 1909,, laen ik begon te chauf feren." it- De technicus Johann Kaiser in Mühchen heeft een fiets 'uitge vonden, waar alle rijwieltoeris ten en kampeerders op .hebben zitten wachten. De hele fiets kan in een rugzak worden verpakt Koers Spaanse peseta gewijzigd MADRID. Spanje heeft de koers vsn de peseta ten opzichte van het por.d sterling en andere gedevalueerde valu ta's herzien. Do koers van het pond is verlaagd van 44 tot 30 peseta. Alleen de koers van de dollar en de Argentijnse peso b'-ljven ongewijzigd. De koers van de Franse fraoc Is verlaagd van .4.26 tot 3.12 peseta per honderd. In een desbetreffend communiqué wordt opgemerkt, dat in Spanjereeds een „stelsel van speciale wisselkoersen, met een., voorbijgaand en veranderlijk ka rakter" was ingevoerd. De notering van de gulden in Spanje wordt 288,157 (voorheen 412,75). PITTSBURGH. Dc Amerikaanse regering heeft, sinds het uitbreken van de staking der Amerikaanse staalarbelders. nog steeds niet gepoogd te bemiddelen. Philip Murray, de leider van de vakvereniging" der staalarbetders ver klaarde dat de staking, waaraan door ongeveer een half .millioen man wordt deelgenomen, langzaam aan .de Amerikaanse industrie verlamt, Functionarissen vanhet Witte Huis verklaren, dat president.Tru man.'niét voornemens is opnieuw in het geschil "tussenbeide1 té koroeia. De zorg,- waarmee de bij .de Cio aangesloten metaalbewerkersbond ;stakingscomité's heeft-opgericht, sta- kingspesten en soepuitdelingen heeft georganiseerd, schijnt erop te wijzen, dat men een langdurige staking ver wacht. De automobielindustrie, die 18% van het in de Verenigde Staten;ge fabriceerde: staal gebruikt, bezit nog voldoende, voorraad voor 3 4 we ken. Truirian niet van plan te bemiddelen Het is niet- uitgesloten dat de sta king zich tot bijna alle fabrieken zal uitbreiden, tenzij de werkgevers in stemmen met de voorstellen, tot het instellen van pensioenverzekerinèen, •welke in de afgelopen week door de door president Truman .ingestelde verzoeningsraad zijn gedaan. Bijna 90 procent van de ijzer- en staalfabrieken in de V.S. liggen:stil;. 53 staalbedrijven en 50mijnmaat- a chapplj en zyngesloten. e?i over de schouder worden ge hangenals,roem eens een gedeel te van zijn zwerftocht te voet wil doen. En mocht men daarbij ver moeid worden, dan is de hele fiets in enkele minuten in. elkaar gezet. ■S De glans die* van Franklin D. Roosevelt en "Winston Churchill afstraalt begint te ver blekenschijnt het. Twéé biosco pen in Brussel, die na de bevrij ding naar hen. warén genoemd, zullen binnenkort weer 'hun oor spronkelijke namen dragenPla- 2a" en „Agora". Bliksem doodt 22 mensen in gevangenis ROME Te Volterra is de muur van een gevangenis:door blikseminslag ingestort, - Zeven gevangenbewaarders kwamen om-hét leven én 15 andere personen werden gedood. Volterra zelf, een plaatsje bij Livor- no, is ook door het zware onweer dat gepaard ging met slagregens en.: zwa re windstoten geteisterd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1