m HET ROTTERMMSCH PAROOL Weerbare Tito bemoedigt z'n legerleiders J Russisch plan voor een tweede Duitse regering Rotterdamse .goudploeg' kreeg voorwaardelijk Verdediging van Zuidslavië de laatste ademtocht tot Vijfti tien jaar voor Vièbahn en Hühl Engeland neigt tot erkenning van. rood China Van alle kanten stroomt hulp naar geteisterd Benevento Jeugd van Breukelen smult Autobus door trein gegrepen Amerika's economie verliest 30.000.000 dollars per dag Grinnekende verdachten en een vermanende officier Nee toch.Heus! 9t Jaargang no. 232 Bed. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijs: pei week ƒ0.32 per kwartaal '4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 4 October 1949. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39S644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. da Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Scherper DE KOUDE BALKANOORLOG BELGRADO. Maarschalk Tlto heeft, tijdens een noenmaal dat na afloop van de uitgebreide manoeuvres van het Joegoslavische leger, aan zeshonderd generaals en andere officieren werd aangeboden, een toespraak gehouden, waarin h|J verklaarde dat het leger gereed stond om „Joegoslavië tot de laatste ademtocht van zfjn strijders en ongeacht bet tijdstip, waarop een eventuele aanval zon worden uitgevoerd, te verdedigen." Volgens Tito waren de legeroefe- nLngen niet gehouden omdat er ver schillende pogingen waren gedaan om Joegoslavië schrik aan te jagen, doch uitsluitend omdat bet voor elk modern leger noodzakelijk is oefe ningen te houden „Het is ons levensdoel", aldus de Joegoslavische leider, „hen te ont maskeren, die leugens en lasterlijke aantijgingen over ons verspreiden Door dit te doen, dragen wij bij tot de zege van het socialisme in een wereld, wier geloof In dit socialisme aan het wankelen is geraakt. De oefeningen van het Joegoslavi sche leger hebben op mij een zeer goede indruk gemaakt Ik ben er ze ker van. dat ons leger in elk opzicht als uitstekend kan worden be schouwd. Het is beter, kameraden, op het slagveld in een eerlijke strijd voor waarheid en gerechtigheid te vallen, dan het te aanvaarden dat men u vertrapt of dat gy, gelijk slaven, de nek zoudt moeten buigen en het zoudt moeten aanzien dat de grote beginselen van het Marxistisch Le ninisme zonder stryd temet zouden worden gedaan. Wij moeten strijden, opdat niet ëén vooruitstrevend mens in de wereld kan menen dat wij ver raders van de werkende klasse of van de beginselen van het Marxis tisch Leninisme zijn" Omtrent het te Boedapest gevoer de proces tegen de vroegere Hon gaarse minister van buitenlandse zaken, Laszlo Eajk en z'n medebe- klaagden, verklaarde maarschalk Tito onder meer; „Deze' zaak is te Boedapest op touw gezet, omdat men in de Hongaarse hoofdstad de meest corrupte lieden, die de belangen van bun land voor een buitenlandse mo gendheid hebben verraden, aantreft Een andere reden is, dat het Hon- AMSTERDAM. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroor deelde hedenmorgen de 45-jarige Emil Rlihl en de 39-jarige Friedrich Cristian Viebahn, die gedurende de bezettingstijd werkzaam waren als Krim inaisekretar bij de Dienststelle Amsterdam van de Sichérheitsdienst tot 15 jaar gevangenisstraf met af trek van voorarrest Geen van beide verdachten zal rechten kunnen doen gelden op de zogenaamde jubileum gratie. De advocaat-fiscaal, mr. M. H. Ge- linck, eiste veertien dagen geleden tegen beiden de doodstraf. In de sententie overwoog het Hof dat de billijkheid van de bijzondere rechtspleging eist dat de hogere chefs de zwaarste verantwoording dragen en daarvoor ook de zwaarste straf krijgen. Beide verdachten wa ren ondergeschikten en dat wil het Hof ten gunste van hen aanmerken. Voorts merkte het Hof als gunstig voor beide verdachten aan dat door hun langdurige dienst onder de straffe discipline van de Duitse po litie hun verantwoordelijkheidsbesef is afgesleten en dat zij na Dolle Dinsdag verscheidene malen mense lijk zijn opgetreden. CHINA In bet Zoeklicht Vergeefs protest HET nationalistische China heeft Rusland bij de Verenigde Na ties ervan beschuldigd op ongeoor loofde wijze hulp te hebben ver leend aan het communistische China van Mao Tse Toeng. Natuurlijk zou het voorbarig zijn thans reeds op de behandeling van deze klacht voor uit te lopen. Toch zijn er allerlei aanwijzingen, die er op duiden, dat de grote moflondhedpa». niet-veel meer zullen doen, aan deze be schuldiging voor kennisgeving aan nemen. De ontwikkeling in China Immers gaat met zevenmijlslaarzen. Op het moment dat net protest tegen de gebeurtenissen in China in de As semblee in behandeling kan wor den genomen loopt de regering in Kanton grote kans Val tot het schim- I menrijk te behc- ren. Dezer dagen is in Beiping de Chi nese Volksrepubliek uitgeroepen. Tsjou En Lai, de communistische minister van buitenlandse zaken heeft tot de mogendheden het ver zoek gericht haar te erkennen. Rus land heeft hieraan onmiddellijk ge volg gegeven. In diplomatieke krin gen te Londen overweegt men een dergelijke stap, ondanks de verze kering van Mao Tse Toeng, dat de buitenlandse politiek van deze Volksrepubliek volkomen in over eenstemming met de buitenlandse politiek van de Sovjetunie zal zijn. Geen erkenning, zou de werkzaam heden van de Veiligheidsraad kun nen verlammen, zegt men in Lon den en men is er van mening, dat de Britse regering „realistisch" zal handelen. Inderdaad bet gaat in de politiek om realiteiten. Die realiteiten zijn nu eenmaal zó, dat aan de Chinese nationalisten de grond onder de voeten wegzinkt en dat protesten, daar weinig tegen uitrichten. Geen fascistisch geraarcheer door Londen LONDEN. De politie heeft alle politieke optochten in het stadsge- 'bred van Londen voor drieinaanderf' verboden. Dit bevel dat door Chuter Ede de Engelse minister van binnen landse zaken is ondertekend is he dennacht van kracht geworden n** minister had protesten ontvangen tegen het plan van de tieo-fascis- tische beweging van Oswald Mosley, heden een mars door Londen te ma ken. gaarse volk zeer ontevreden en om vele redenen de Sowjet-Unie slecht gezind is. Dit maakte het noodzake lijk de gevoelens der Hongaren tegen Joegoslavië op te zetten hetgeen ge schiedde door het voor te stellen als of Joegoslavië de onafhankelijkheid van Hongarije zou bedreigen. Rajk heeft tn bet onzekere ver keerd over de houding, die Hongarije tegenover Joegoslavië moest aanne men; het was om deze reden dat hij zich in 1048, zogenaamd voor herstel van gezondheid, naar Moskou begaf. Nadat Rajk was gearresteerd, werd hij opnieuw .voor herstel van ge zondheid'. naar Moskou gezonden en daar is hij murw gemaakt voor het proces te Boedapest. Ik weet niet, hie men het'klaar speelt beklaagden er toe te krijgen zichzelf tijdens een openbare rechts zitting zoveel mogelijk te beschuldi gen, doch het staat vast, dat monster achtige methoden zijn gebruikt, om dit resultaat te verkrijgen". Boekarest en Sofia breken ook met Tito BOEKAREST. Na de Sowjet- ume, Hongarije en Polen hebben ook Roemenie en Bulgarije het ver drag van vriendschap en bijstand, dat zij met Zuidslavië hadden, op gezegd. LONDEN. Inzake de erken ning van de communistische rege ring in China is Groot-Brittannie van plan een lyn te trekken ihet de Verenigde Staten, Zoals bekend is Engeland meer dan de VS ge neigd tot erkenning over te gaan, maar het wil vermijden dat com munistische staten gebruik maken van een verschillend standpunt door het ene Westerse land tegen het andere uit te spelen. In het communistische deel van China worden de vertegenwoordi gers van de^ Britse regering mo menteel niet als officiële personen beschouwd doch als particulieren, met wie elk officieel contact wordt vermeden, Blykens breichten van het ra diostation, Peiping zijn de commu nistische voorwaarden voor het aanknopen van diplomatieke rela ties met- het Westen. 1. Terugtrekking van alle bui tenlandse gewapende machten uit China. 2. Respectering van eikaars on afhankelijkheid en integriteit. 3. Opzegging van de erkenning van de Chinese nationalistische re gering door het Westen. Het is de Britten niet bekend of de eerste voorwaarde ook betrek king heeft op de aanwezigheid van Britse troepen in Hongkong. ROME. „Het Italiaanse kabinet heeft besloten 'n bedrag van 50 millioen lire beschikbaar te stellen voor het verlenen van hulp aan de door over stromingen geteisterde gebieden in Zuid-Italië. De regering besloot ook uitgebreide schema's op te stellen voor het verlenen van hulp aan de boeren, wier boerderijen en te velde staande gewassen door de over stromingen zjjn weggevaagd. Enkele gebieden twintig meter onder water -Leger, politie en brandweer werken samen om de slachtoffers van levensmiddelen, medicijnen en drinkwater te voorzien. Er wordt vooral naar gestreefd de slachtof fers van drinkwater te voorzien om 't gevaar 'voor het uitbreken van epidemische ziekten te verminde ren. Te Benevento, een twintig dui zend inwoners tellende stad, die op 65 km. afstand van Napels is gelegen, waren Maandagavond twee duizend inwoners dakloos, ■terwijl-een-nog veel ~groter~aatttal der ingezetenen werkloos is als gevolg van de schade, die in de laag gelegen stadswijk, waarin fa brieken zijn gelegen, is aangericht. De schade in het gebied van No- cera wordt op 5 millioen gulden geschat. De paus heeft telefonisch opdracht gegeven, met spoed voed sel en geneesmiddelen uit de voorraad van het Vaticaan naar het overstroomde gebied te zen den. Minder zware stormen in de rest van Italië hebben veel storing veroorzaakt in' de telefoon- en te legraafverbindingen, waardoor het internationale verkeer sterk ver traagd werd. De bemanning van twee verken ningsvliegtuigen rapporteerde, dat het dorp Solopac geheel door het water is ingesloten. Het juiste aan tal slachtoffers heeft men nog steeds niet kunnen vaststellen. De-dood van ruim dertig per senen is veroorzaakt, terwijl een gebied van naar schatting duizend „vierkante „mijl onder water Is. «e- lopeli. Vier Italiaanse provincies zijn door de overstromingen ge teisterd. Door verkenningsvlieg tuigen is gemeld dat sommige overstroomde gebieden twintig meter onder water staan. Allemaal op een rijtje ev niet met open mond eten OP 3 October 1843 werd in Breuke len L. C. Dudok de "Wit geboren. Kent u die met? De wande laars en de kinderen van Breukelen her inneren hem zich zo veel te beter. De wandelsportliefheb- bers kenden hem on der de naam „Kees de Tippelaar" en zij kwamen ieder jaar voor de oorlog naar Breukelen, om op zyn geboortedag de Dudok de "Wit-mars van 45 km langs de Vecht te maken. De kinderen van Breu kelen worden ook nu nog op de derde Oc- tober getracteerd op poffertjes uit een le- gaat dat Kees de Tippelaar daartoe heeft nagelaten. Of zij zich deze tracta- tie laten smaken.. daar laten onze fo to's geen twijfel aan. Zelfs de allerkleinsten worden door zusje of broertje aan hun portie ge holpen. Straks zullen de kleuters, wanneer de Dudok de "Wit-mars weer in ere is hersteld, waarvan tot nu toe door allerlei omstandigheden nog mets is gekomen, mogelijk wel meemarcheren. Maar of zy zover zullen tippelen als Kees, die op zyn 22ste jaar de wijde wereld intoog en een beroemd geworden wandeltocht dwars door Java maakte en terug wandelde over Singapore, Hongkong, Shanghai, Yokohama, San Francisco en Panama, valt te betwijfelen. Be kend waren ook zijn voetreizen naar Parys in 122 uur (1874) en naar We nen m 235 uur (1875). Twee overlevenden bij ongeluk in California OKTABIO, GUJFOBNI8. Een sneltrein van do Union Pacific la bij een spoorwegovergang op een autobus Ingereden. Van alle kanten zjjn er ambulan ces heen gezonden. Het was een autobus met militairen en htm vrou wen. Volgens de eerste reddinggj ploegen die ter plaatse arriveerden, trof men slechts twee personen on gedeerd aan: een man en een vrouw; beiden waren klaarblijkelijk op onverklaarbaar fortuinlijke wjjze aan de ramp ontsnapt. Alle andere inzittenden van de bu3 waren gedood of gewond. Van velen waren de armen en benen af gerukt. Enkele lichamen lagen te gen de voorkant van de locomotief gedrukt. Vermoedelijk heeft de trein de bus ln de flank gegrepen. Van het personeel en de passagiers van de sneltrein is niemand ge deerd. Een der eersten die op het terrein van de ramp aankwam, was de landbouwer Morgan Hofer, die ver telde dat hfl slechts één man zag rondlopen, die echter te versuft was om iets te kunnen zeggen. Hofer zeide dat woorden tekort schoten om het verschrikkelijke schouwspel te beschrijven. Verscheidene lichamen lagen let terlijk vastgeklonken in het wrak van de bus en moesten met acety leenbranders uit de wrakstukken worden losgebrand. BERLUN, Volgens gewoonlijk betrouwbare Duitse bron te Berlijn hebben vooraanstaande Duitse politieke leiders uit de Sowjetzone een bespreking gevoerd met Sowjet-Russische functionarissen op het Sowjet- Russische hoofdkwartier te Karlshorst om de bijzonderheden uit te wer ken van een nieuwe regering, die voor geheel Duitsland zou gelden. Hoge Britse functionarissen ver- Televisie verovert bij voorbaat de kerk NEW YORK. De directeur van de protestantse radio-commissie in de Verenigde Staten heeft verklaard dat in de komende vijf jaar meer en meer gebruik zal worden gemaakt van televisie bij het uitzenden van godsdienstige plechtigheden. Tengevolge van de geweldige ont wikkeling van de televisie wordt er door experts op radiogebied reeds gezegd dat de gewone radio ver ouderd is, al hoewel er ongeveer 270 radiostations in de Verenigde Staten zijn en er zich in 94.2 procent van de huizen in de Verenigde Staten radiotoestellen bevinden. De directeur drong er tijdens een toespraak, die werd bijgewoond door predikanten en kerkelyke lei ders. op aan, om niet aan het begin te blijven staan, maar om de ont wikkeling te volgen, zodat men ge lijke tred kan houden met de gewel dige vooruitgang van de televisie als hulpmiddeL Verder werden er mededelingen gedaan dat de protestantse radio commissie, die protestanten omvat van 19 kerken en 8 interkerkelijke groepen, programma's heeft samen gesteld voor de voornaamste televi siestations. Rustig weer In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist. Overigens weinig bewolking en droog weer. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tussen Oost oh Zuid. Weinig verandering in temperatuur. 5 Oct.: Zon op 6,46, onder 18.10; Maan. op 17.51, onder 4.43. DE LUCHTBRUG NAAR BER LIJN is opgeheven, maar zeker heidshalve heeft men de 18 me ter hoge radar-installatie op het dak van de I.G, Far ben te Frank fort, dat het hoofdkwartier is, van de Amerikaanse Hoge Com- rmissarisi laten staan. Deze in stallatie is een copy van die op 't vliegveld Tempelhof by Ber lin. De radar-installatie te Ber lijn. Mr J.A Jonkman genoemd als burgemeester van Den Haag Naar wij vernemen wordt mr. J. A. Jonkman, oud-mmïster van overzeese gebiedsdelen, genoemd als ernstig candidaat voor de func tie van burgemeester van Den Haag. Roemenie erkent rode Chinese regering BOEKAREST. Roemenië heeft besloten diplomatieke betrekkingen aan te knopen met het communis tische China. De Roemeense minis ter van buitenlandse zaken Anna Fauker, heeft premier Tsjoe En-Lai een telegram gezonden, waarin zij zegt, dat de betrekkingen „het kamp van democratie, vrede en so cialisme, dat geleid wordt door onze grote gemeenschappelijke vriend de Sowjet-Unie, zullen ver sterk." wachten, dat de nieuwe regering in de komende dagen zal worden uitgeroepen. De besprekingen werden bijge woond door generaal Tsjoeikof, leider van het Sowjet-Russisch militair bestuur, ambassadeur Se- meonof, zijn politieke adviseur, en de hoofden van. alle afdelingen van het Sowjetrussisch militair bestuur, aldus deze bron- De nieuwe Duitse regering zou „Duitse Democratische Republiek" genoemd worden. Na het regelen van de details zou de „Volksraad" de nieuwe regering officieel uit roepen, De Volksraad zou vermoe delijk deze week nog bijeenkomen. Tevoren zouden de Sowjets in een proclamatie de bevoegdheden der nieuwe regering bekend maken en het sluiten van een vredesverdrag garanderen benevens een regeling betreffende de door Duitsland aan de Sowjet-Unie te verrichten her stelbetalingen. Dr. Adenauer/ bondskanselier van W est-Duitsland, heeft met betrekking tot het Sowjet-Rus sisch protest tegen de vorming van de "West-Duitse regering ge zegd: „In die nota wordt beweerd, dat de Grondwet het Duitse volk is opgedrongen en niet door de meerderheid van de bevolking is goedgekeurd. In antwoord hierop dient verklaard te worden, dat de Grondwet door de leden van de parlementsraad vrij en zonder dwang is goedgekeurd. Ook het parlement zelf heeft de Grondwet vrij en zonder dwang goedgekeurd, en wel met een verpletterende meerderheid". Piïjsstop in Argentinië voor al „het essentiële" BUENOS AIRES. De Argentijn se Centrale Bank heeft Maandag de vrije marktkoers voor de peso ver laagd met 47 pet. De vrije markt koers voor de dollar bedraagt thans 9 pesos tegen voorheen 4 80. In ver band met de pariteitsherziening heeft de Argentijnse regering een prijsstop uitgevaardigd voor alle es sentiële goederen. De depreciatie van de peso de Argentijnse autoriteiten hebben ver klaard, dat de huidige wyzïgingen der wisselkoersen geen devaluatie betekenen is groter dan de deva luatie van hef pond sterling. Het ge volg is, dat voor een pond sterling thans iets meer dan 25 pesos kunnen worden, gekocht tegen vroeger 1937. Het gedevalueerde pond sterling, dat tot dusverre 13.53 pesos waard was, zal in het vervolg slechts 9.40 pesos waard zijn, wanneer het ge bruikt wordt voor de betaling van de Argentijnse vleesleveranties. De Centrale Bank heeft voorts be kend gemaakt, dat de Invoer even als tot nog toe beperkt zal blijven tot die goederen, die worden be schouwd als onontbeerlijk voor de volksgezondheid en voor het in stand houden van de basis der cul turele ,en economische activiteiten van het land." Nog verder uitstel van behandeling P.B.O. (Van onze parlementaire redacteur] DEN HAAG. Zoals te voor zien-was/zaia.s.- Donder dag-de be handeling van het wetsontwerp in zake de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie nog niet worden voort gezet. De commissie van voorbe reiding uit de Tweede Kamer, die met de staatssecretaris van econo mische zaken de ingediende amen dementen, ruim 50, heeft bespro ken, kan daarover niet voor Don derdag verslag uit brengen. De behandeling kan dus op zijn vroegst Vrijdag .worden hervat. Wanneer deze Vrijdag niet afloopt, wat wel mag worden verwacht, wordt zij pas weer voortgezet op Donderdag 13 October. PITTSBURGH. Uit een enquête is komen vast te staan, dat de enorme staak en steenkoolindustrieën, die de ruggegraat vormen van de Amerikaanse economie, een dagelijks verlies van circa 30 millioen dollar znllen lijden als gevolg van de stakingen in het staal- en steen» koolbedrijf. r Stroef onderhandelen met Praag PRAAG, Uit bevoegde bron wordt vernomen, dat da besprekin gen te Praag, met het oog op de vernieuwing van de BelgischTsje- choslowaakse handels- en betalings overeenkomst waarschynlyk zullen worden opgeschort, om later te worden hervat. De moeilijkheden, die de laatste dagen zyn gerezen, hebben de onderhandelaars die ge zamenlijk het vraagstuk der in Tsje chische ondernemingen geïnvesteer de Belgische bezittingen onderzoe ken, verhinderd tot een overeen komst te geraken. In dit verband wordt er op gewe zen, dat voor het tot standbrengen van een soortgelijke overeenkomst tussen Groot-Brittannie en Tsjecbo- Slowakye vier maanden zyn nodig geweest, en dat de besprekingen voor een overeenkomst met Zwitser land reeds twee maanden duren, Voor het eerst in de historie worden twee fundamentele' in dustrieën gelijktijdig door een conflict van deze omvang getrof fen en naar alle waarschijnlijk heid is nimmer tevoren een zo grote slag toegebracht aan het Amerikaanse bedrijfs_ en zaken leven. Bijna 900.000 arbeiders ln ee steenkool- en staalindustrie heb ben 'het'werk* neergelegd. Vele duizenden andere arbeiders in tak ken van nijverheid, die onmiddel lijk afhankelijk zijn van genoemde industrieën, zien zich eveneens voor werkloosheid geplaatst nu de invloed van het conflict steeds verder om zich heen grijpt. Ge vreesd wordt dat een half millioen arbeiders, werkzaam in de staal- verwerkende bedrijven» tegen het einde van de maand evenzeer zon. der werk komt De enige gunstige noot In het droevige beeld wordt op het ogen blik gevormd door het feit, dat de 78.000 arbeiders van de anthra cietmfjnen in Pennsylvania en de 21.000 man uit de vetkoolindus- trie in de staten ten westen van de Mississippi, het werk hervatten. Het bevel daartoe is gegeven door John L. Lewis, het hoofd van de United Mineworkers als poging om de steenkoolmarkt te redden cn warmte te verschaffen vöor de woningen der Amerikanen. Maar in de overige vetkoolgebieden duurt de staking der 380.000 mijn werkers ongewijzigd voort, nu hun contract-onderhandelingen met da mijn directies in het Noorden en Zuiden doodgelopen zijn. Hetzelfde geldt voor, de, 514-000 arbeiders in de staalindustrie "dfeVrij dag* het bijltje er bij neergelegd hebben. Oud-regent beroofd van 20000 gulden aan juwelen SURABAJA. Maandagochtend is de oud-regent van Surabaja, R. A. Nitiadiningrat onder bedreiging met een revolver van 20,000 gulden aan juwelen beroofd. Drie gewapende mannen, die met een auto aankwamen, sloten de aanwezigen op in een kamer in de bijgebouwen. De tachtigjarige eige naar had geweigerd de plaats te noemen, waar de juwelen opgebor gen waren, maar de dieven braken een linnenkast aan de achterzyde open en vonden daar toevallig de juwelen. De inwoners bleven twee uur opgesloten eer zij kans zagen de politie te waarschuwen. Om tot gemakkelijker grensverkeer te komen DES HAAG. Een onderzoek naar de vraag, of ïn het stadium van ontwikkeling der Benelux bet paspoort ie het verkeer tussen de drie landen weer kan worden af geschaft, heeft nog met tot een be vestigend antwoord kunnen leiden. Zo vernemen wy dat het goedkope en ongecompliceerde Bewijs van Nederlanderschap voor de volgende zomer vermoedelijk niet in ere zal worden hersteld. Dit identiteits bewijs immers biedt niet de moge lijkheid van aantekeningen in ver band met deviezen en dergelijke zaken, welke het paspoort inhoudt. En daarop is het overleg tussen de Beneluxpartners voorlopig gestrand. De Rotterdamse „Goudploeg", ccn zes man sterke inbrekersbende, welker leden al menige gevangenisstraf hebben uitgezeten, zal met ge noegen terugdenken aan de dag, waarop de hele ploeg netjes in de rij In het verdachtenbankje van de Zutphense rechtbank stond. Want de hele ploeg heeft een voorwaardelijke straf gekregen en dat Is meer of liever gezegd minder dan de grootste optimist onder deze zware jongens had durven hopen. De Goudploeg was in Juni '45 vrij kort na de bevrijding, naar Kootwijkerbroek onder de gemeen te Bameveld gereisd, om daar een zwarte handelaar van 2ija overtol lige bezittingen te ontdoen. Het nachtelijk avontuur leverde een behoorlijke winst op, hoewel de buit geringer was dan men bij het beramen van de overval had ver wacht. De familie v. d. L. werd die nacht f 14000 plus wat gouden en zilveren voorwerpen armer en een griezelige ervaring rijker, want het hele gezin werd met revolvers koest gehouden. Met een van de revolvers werd zelfs geschoten; de andere bleven zwijgen, want men kon er niet mee schieten. Aan het resultaat deed dat echter weinig af, want al viel het zilvergeld wat tegen, de ploeg was toch wel tevreden toen men naar Rotterdam terug tufte. Door allerlei omstandigheden is deze overval eerst thans door de Zutphense rechtbank berecht. „Wie van buiten dit arrondissement komt om ons van ons geld af te helpen, krijgt als regel 50% extra, en als alles normaal was, zouden jullie een heel rare pijp roken," zo merkte de president van de Rechtbank op, „want jullie moeten met denken dat er in Zutphen mensen zitten, waarmee wel zaken te doen zyn". De Goudploeg knikte instemmend, en beloofde in alle toonaarden beterschap. Er waren er by met 12 en 15 vonnissen op hun strafblad, maar ook minder goede klanten, die het maar tot zes vonnissen hadden gebracht. Enke len zijn op het ogenblik op vrije voeten, anderen zitten gevangen, en een moest nog een paar jaar op 's Rijkskosten logeren in verband met een overval op een postkan toor. De officier van justitie hield bij zijn eis rekening met de omstan digheid, dat het ten laste gelegde al enkele jaren geleden is gebeurd. Spr. vorderde voor ieder der ver dachten gelyke monniken, ge lijke kappen een voorwaarde lijke straf van een jaar, „Niet om dat het hier zo'n zoetsappige boel is want als we jullie hier weer zien kom je er met zo goedkoop af," aldus de officier. De recht bank wees onmiddellijk vonnis en veroordeelde ieder der verdachten tot een jaar gevangenisstraf met een jaar proeftijd. Verheugd grrn- nekend hoorde de Goudploeg het vonnis aan, hevig ja-knikkend bij al die vermanende woorden. Japanse herstelbetaling wordt stopgezet WASHINGTON. Japan zal aan zijn overwinnaars geen verdere her stelbetalingen behoeven, te doen daar de elf janden, die zitting hebben in de commissie voor het Verre Oosten het nut daarvan niet langer inzien. Aldus verneemt United Press in ge zaghebbende Amerikaanse kringen. Reeds in Mei van dit jaar verzoch ten de Verenigde Staten Japan van zijn verplichting tot herstelbetaling te ontslaan omdat het Amerikaanse volk belasting moest betalen, om de Japanse-begroting sluitend te maken en de commissie niet in staat was gebleken het materiaal van ontman telde Japanse fabrieken tussen ver schillende belanghebbende landen vast te stellen. Deze houding van Amerika werd toen bitter bestreden door de Philip- pynen en China. De commissieleden schijnen thans alle van inzicht te zyn veranderd. De Indische verte genwoordiger heeft gezegd, dat men eindelijk eens moest beginnen met de stabilisatie van Japan inplaats van nog maar steeds Japan te straf fen. Nieuwe tegenslag voor Cripps' goudreserve LONDEN. Vernomen wordt, dat de Britse regering deze week een nieuwe snelle daling van de goud- en dollar-reserves bekend zal maken; men gelooft dat deze reserve onder de 300 millioen pond is gedaald. De goud- en dollar-reserves was Engeland's voornaamste zorg in de afgelopen maanden en het terug lopen ervan was een belangrijke factor bij het besluit tot devalua tie. Eind 1946 bedroegen de reserves 646 millioen pond; eind 1947 wa ren zij teruggelopen tot 512 mil lioen pond; eind Maart van dit jaar waren zij gedaald tot 471 millioen pond en eind Juni tot 406 millioen pond, dus een flink eind onder de 500 millioen pond, die de minister van financiën Cripps als een mini mum in gedachten bad. De Zweedse verzekeringsmaat schappijen slaan de ontwikke ling van de atoomenergie met be nauwdheid gadeZij zijn er nu tDe overgegaan tn de brtMidpoïis- sen een clausule op te nemen, waarin gezegd wordt, dat de scha de, veroorzaakt door atoomont ploffingen, niet door de verzeke ringsmaatschappij vergoed zullen worden. In Bombay heeft men de leden van een smokkelaarsbende doorgelicht, die men tot nu toe altijd zonder enig resultaat fouil leerde. Toen bleek, dat zij het goud, dat zy vervoerden, verbor gen in hun ingewanden. Dank zij een Amerikaanse uit- vmdtng kunnen baby's in de Verenigde Staten nu automatisch hun ouders waarschuwenwan neer zy een schone luier nodig hebben of de fles urillen. ln hun luiers zyn tfrermosplaatsjes aan gebracht, die b\j een bepaalde vochtigheidsgraad een neonlicht boven de wieg aan het branden brengen. Het gehuil van de hon gerige baby wordt opgevangen tn een microfoon, die contact maakt met de electrische verwarmer van de zuigfles. Is de melk op temperatuurdan loopt automa tisch een wekker af. De vader of moeder heeft ntets meer te doen dan op te staan en de melk te geven. Het hoofd van een school bij Milwaukee in de Verenig de Staten zag dat een 14-jarige jon gen op de speelplaats op het punt stond een lucifer te kouden bij vijf staven dynamiet Ze tras er nog -net vlug genoeg bij om hem dat te beletten. De jongens had den de stauen op een. weiland ge vonden en zeiden niet te weten wat het voor goedje was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1