HET ROTTERDAMSCH PARCDL Schaïlenberg is Mucke's bezit niet op spoor geweest Amerika ziet licht voor ons en de toekomst van Djokja Melkhandel zendt scherp protest aan Mansholt ,Hooge Vuursehe' bracht geen accoord Smokkelschip geënterd Wj Noord-Stnnatra Kanaalzwemmer Pierre 9e Jaargang no. 233 Woensdag 5 October 1949, UTRECHTS OFFICIER VAN JUSTITIE ZEGT: Kappersbediende moet zich vergist hebben Pamir verloor graanrace Geen arrestaties 'AMERIKA Ford capituleert Voorimie Benelux gereed Onderhandelingen over Leopold bij afslag en opbod 66%, 60 55% Overdag warm Vrijdag komt: Het Duitsland van Russische makelij Bezorging aan huis dreigt in gevaar te komen Bespreking verliep in vriendelijke sfeer Standpunten nog niet verzoend Nederlands korvet maakt einde aan spelletje van John Lie r Nee toch.. -\ Heus! V- -> OFFICIëLE STEM UIT WASHINGTON Deskundige hulp uit Nederland niet te versmaden Houdt U even mijn hoed vast Rad. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonnprljs: per week J 032 per kwartaal 4,10. losse nummers 0,09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur i B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper (Van een onzer redacteuren) UTRECHT. „Naar mijn mening: beeft Schattenberg wc! zelfmoord gepleegd. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de conclusie in het rapport van dr. Hulst, die nadrukkelijk verklaart, dat geen enkel spoor van geweld, vergiftiging of anderszins op het stoffelijk «verschot is ge vonden. Alle verhalen over het vermogen van dr. Mucke vinden wellicht hun oorzaak hierin, dat Schaïlenberg aan derden heeft doen voorkomen alsof hü de „mlllloenen" van Mucke op het spoor was, V!a: t hij was dat vermogen niet op het spoor," aldus mr. A. P. Th. M. Kneepkens, Officier van Justitie te Utrecht met wie wjj gisteren over deze geruchtmakende zaak hebben gesproken. „Wat by deze geschiedenis vast is komen te staan," aldus mr. Kneep kens, „is dat aan een klein Utrechts koopman onlangs zwarte effecten werden aangeboden De koopman, die van de herkomst der effecten mets wist en een groot vertrouwen stelde in het advies van de Utrechtse procuratiehouder K., vroeg hem, wat of hij met deze aanbieding moest beginnen. K. stelde zich daarop in verbinding met zijn patroon J„ die goed bevriend was met Schaïlenberg en diens raad Inwon." „Schaïlenberg." aldus de Utrecht se Officier van Justitie, „deed het tegenover J. voorkomen, alof de aangeboden effecten, waarvan hij, zoals bekend, een monster" ontving oorspronkelijk hadden toebehoord aan een kerkelijke instelling. Hy verzocht J. op de aanbieding in te gaan en verzekerde hem. dat hy, Schaïlenberg, zou zorgen dat ze weer In het bezit van de oorspron kelijke eigenaresse zouden komen Er was daarbij een aanbrengpremie van 10 procent te verdenen. De heer J. menende met deze transactie een goed werk te doen, verzocht de Utrechtse koopman met de effecten voor de dag te komen Juist toen de affaire zover was ge vorderd bleek de betrokkenen, dat de Utrechtse Justitie van alles op de hoogte was cn dat haar ook be kend was naar wie de effecten ten slotte zouden gaan. J. heeft daarop Schaïlenberg op gebeld, dat van alles niets zou ko men." De Officier deelde ons verder nog mede. dat het absoluut onjuist was. dat in deze zaak ook maar één ar restatie was verricht „Tenslotte Is er, door het afspringen der transac tie," zo verklaarde hij, „geen enkel strafbaar feit_gepleegd." Uit het rapport van dr. Hulst Is voorts gebleken, dat de bewering van de kapper, die Schaïlenberg even voor zijn dood nog zou hebben geschoren, op een misverstand moet berusten. De kapper moet zich in de Iri het zoeklicht DE Amerikaanse Ford Maat schappij is tot overeenstem ming gekomen met de United Auto mobile Workers. De pensioenpremie voor de arbeiders zal in zijn geheel worden betaald door het bedrijf. Deze beslissing is uiteraard van de frootste betekenis voor de Amerl- aanse industrie. Het ia moeilijk aan te nemen, dat andere autofabrikan ten of staal maatschappij en zich nog langer tegen dit principe zullen ver zetten nu Ford voor dr> eisen van de employé's heeft gecapituleerd. De Ford-maatschappij had een pensioenregeling ontworpen en was bereid een groot deel van de pre mies te betalen, als de arbeiders ook een klein deel voor hun reke ning namen. Maar de vakbon den verwierpen dit compromis en stuurden aan op een nieuw beginsel in de Amerikaanse motorindustrie. Reeds heeft John Lewis voor de mijnwerkers een dergelijk succes bereikt, Philip Murray, dt, leider van de staalarb eiders, zal vast en zeker niet met minder genoegen nemen. Het merkwaardige van het geval Iff, dat de Amerikaanse arbeiders in deze strijd hun frontaanval tegen de staalfabrieken hebben gericht, maar dat juist Ford onder de druk bezweek, terwijl de staalmaatschap- pijen de voet stijf hielden. Opmerke lijk is voorts, dat de ze hele actie ruet al a in sommige andere lan den al9 een eerste stap wordt be schouwd op de weg naar een pen sioenwet, maar een nationale pen sioenregeling op de voet is gevolgd. Tenslotte is het vermeldenswaard, dat in deze strijd de spits ia afge- betem door de rechtse vakbonden en dat de linkervleugel van de vakbe weging- zich er bijna niet mee heeft bemoeid. (Eigen bericht). DEN HAAG Morgen zul len, zo vernemen w^j bijzonder heden worden gepubliceerd over de totstandkoming van de voorunie van de Benelux. Of ficieel aal dan worden medege deeld op welke datum de voor imie zal worden geacht in'te gaan of te zijn ingegaan. dag vergist hebben, want toen het stoffelijk overrebot werd gevonden bad S. een flinke stoppelbaard. Hier en daar is ook het gerucht opgedoken, dat Schaïlenberg een einde aan zijn leven zou hebben ge maakt, omdat het met zyn natura lisatie niet naar wens verliep. Wij kunnen dit bencht uit betrouwbare bron tegenspreken. Op 24 Decem ber van bat vorige jaar ontving de advocaat van Schaïlenberg te Utrecht, mr. Q., bericht van het de partement van Justitie, dat Schal- ienberg's naturalisatie-aanvrage in behandeling was genomen, nadat deze in het bezit van een „non-en- nemy-verklaring" was gesteld. Deze behandeling duurde op het tijdstip van Schallenberg's dood nog altijd voort BRUSSEL De Belgische Se naatscommissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken hebben de be sprekingen over het wetsvoorstel Struye betreffende het houden, van een volksraadpleging inzake de te rugkeer van konmg Leopold, voort gezet. De besprekingen gingen voor namelijk over het vaststellen van de uitvoeringsbepalingen van de volksraadpleging. De moeilijkheid blijkt vooral hier in te schuilen, dat sommige leden een nationale volksraadpleging wen sen met telling der stemmen in Brussel, terwijl anderen de voorkeur geven aan een stemming per arron dissement Vooral de vertegenwoor digers der-. Waalse provincies- zyn voorstander van het laatste, daar volgens hen u»t de verkiezingen duidelijk moet blijken, dat konmg Leopold door de Walen niet langer wordt erkend. Van een bepaald percentage stem men dat de Belgische vorst zou moeten behalen om naar België te kunnen terugkeren, wordt in het voorstel Struye geen gewag ge maakt. doch men verwacht, dat met betrekking hiertoe een amendement zal worden ingediend. De socialisten eisen, dat 66 pro cent der Belgische bevolking zich ten gunste van hem moet uitspre ken. De katholieken blijken 55 pro cent te hebben voorgesteld, terwijl de liberalen een middenpositie in nemen met 60 procent. Het wets voorstel zal waarschijnlijk m de tweede helft van deze maand, na het beëindigen der parlementaire vacantie, In Kamer en Senaat wor den behandeld. In de nacht en ochtend: op vele plaatsen mist en weinig wind. Morgen overdag: nu en dan overdrijvende wolkenvel den-maar droog weer, voor de tijd van het jaar hoge middag- temperaturen en zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid-Wes telijke wind. 6 Oct: Zon op 6.48, onder 15.03; Maan op 17.59. onder 5M. BERLIJN. Berichten uit ge woonlijk betrouwbare Duitse bron bevatten de aanwijzing, dat de Oost Duitse staat van Russische ma kelij Vrijdag in het vroegere ge bouw van het nationaalsocialistische ministerie van propaganda officieel zal worden uitgeroepen. Volgens deze berichten zal de Volksraad, be staande uit vertegenwoordigers van alle legale partijen uit de Sowjet- zóne en massaorganisaties, zichzelf tot het voorlopige parlement van de „Duitse Democratische Republiek" verklaren en vervolgens een «rege ring" kiezen. Zeven van de 14 Icabinetszetels zouden aan leden van de SED toe gewezen en de overige onder de Christen-democraten, liberaal-de mocraten en nationaal-democraten verdeeld worden. Soeharno wenst (Nederlanders weg binnen half jaar na overdracht DJOKJA „Binnen Zes maanden na de overdracht van de sonvereini- teit aan de Verenigde Staten van Indonesië zullen de Nederlandse troepen moeten zijn vertrokken", aldus president Sukarno voor de Republikeinse radio naar aanleiding van een herdenkingsdag van het le ger. Hij voegde er aan toe, dat op het moment van de overdracht van de soevereiniteit de Nederlandse troepen reeds zouden moeten zijn samengetrokken in de havensteden van Java en Sumatra. De president sprak in zyn functie van opperbevelhebber van bet Re publikeinse leger. Hy legde er de nadruk op, dat het leger geen poli tieke macht mag vormen, in de V.S. van. Indonesië. Het Republikeinse le ger zal de kern vormen van de toe komstige weermacht van deze staat. Andere bestanddelen van dit leger zullen zyn het K.N.I.L en de troe pen van de federale gebieden. Su karno verzekerde, dat dit ook het standpunt is van de anderhande laars m Den Haag. „Bij het afwachten van de resul taten van de RTC. dienen wij te beseffen, dat alles afhankelijk is van onze kracht. Zijn wij hier zwak, dan staat onze delegatie zwak. Zyn wy hier sterk, dan staat onze dele gatie sterk. Laten wij onze krachten verzamelen en ontplooien. De sterke behaalt de overwinning, de zwakke lydt de nederlaag". UTRECHT. Zal er de komende week ln Nederland een melkoorlog ontbranden met alle nadelige gevolgen daarvan voor bet grote publiek? De beslissing hierover is nog niet gevallen, maar bet is niet onmogelijk, wanneer de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gevolg geeft aan zijn voornemen door een verhoging van de inkoopsprijs de winstmarge op de eonsumptiemelk drastisch te verlagen. In de kringen van de Nederlandse melkhandel heerst over dit plan grote ongerustheid. Op een vergadering in hotel „Noord Brabant" te Utrecht, waar de gehele Nederlandse melkhandel vertegenwoordigd was en die ook werd bijge woond door afgevaardigden van de drie grote transportarbeidersbonden, is gisteren het besluit genomen nogmaals krachtig bij de minister te protes teren. Mocht dit protest, waarvan een afschrift zal worden gezonden naar de Tweede Kamer, geen resultaat opleveren, dan zal men opnieuw bijeen komen om zich te beraden over de te voeren actie. Sedert 1948 heeft Inderdaad de Nieuwe stappen van Praag in conflict met Vaticaan PRAAG. Het Tsjechoslowaaltse kabinet heeft een voorstel goedge keurd, strekkend tot het instellen van een nieuw regerïngsdeparte- ment, onder leiding van een minister van staat, dat tot taak zal krijgen, „eenheid" te brengen m de bemoeie nis van de staat in kerkelijke aangelegenheden. Ook werd de tekst van een wetsontwerp goedgekeurd, dat voorziet in regeringscontróle over de. aangelegenheden van alle kerkelijke genootschappen in Tsje- choslowakye, zoals bet benoemen van priesters en het vast stellen van hun salarissen. Te Praag is men, aldus Reuter, van mening dat het tot wet verhef fen van het ontwerp de regering de mogelijkheid opent cen „nationale katholieke kerk" te stichten, die on afhankelijk zou zijn van het Vati- caan. IA 7EER <L VV krant „Pamir" in de Ja, we konden u, niet aandoen dit toch mooie plaatje te missen van een der laatste windjammersDe Finse kapitein Verner Bjorfelt liep 2 October met zijn viermast- bark de haven van Falmouth Engelandbinnen als laatste in de traditionele graanrace van Australië. De Pamir verliet de haven van Victoria op 23 Mei, met 'n loding van 4200 ton graan. De bark „Passat" volbracht de reis in 110 dagen. Beide schepen zijn bestemd om nu drijvende graanpakhuizen voor het Engel se ministerie van Voedselvoor ziening te worden. Later zullen zij worden omgebouwd tot jeugd herbergen. De Nederlandse melkhandel voelt zich in zijn bestaan bedreigd. De heer C. A. Heuft, voorzitter van de R.K Bond van Handelaren in Melkproducten m Nederland, die tot deze bijeenkomst het initiatief genomen heeft, schetste in een be knopte en duidelijke inleiding de huidige situatie. In 1946 heeft de heer Van Ou- werkerk. hoofdambtenaar van het Bedrijfschap voor Zuivel, opdracht ontvangen een onderzoek in te stel len naar de marges in de detail handel. De wijze waarop hij dit ge daan heeft oogstte de bewondering van de betrokkenen en het be drijfsleven kon zich verenigen met zijn rapport. Hij kwam tot de con clusie, dat in enkele gebieden de marge iets kon worden verlaagd, in andere gebieden daarentegen iets diende te worden verhoogd- In 1948 heeft het Bedrijfschap Zuivel een nieuw onderzoek inge steld, nadat in de omzetten enige wijziging was gekomen. Er werden nieuwe marges aanbevolen, waar mee de melkhandel eveneens ae- coord kon gaan, vooral nadat de toezegging was ontvangen, dat b|j een eventuele daling van de omzet de marge zou worden verhoogd. DEN HAAG. De sfeer der be- sprekutgen op de Hooge^J^ursche was vriendelijk, maar de stand punten der partijen zyn niet nader tot elkaar gebracht, aldus verneemt de speciale correspondent van het ANP nader over de afgelopen weekeind- conferentie der RTC. De hoofdpunten van de besprekin gen betroffen bet vraagstuk van de schuJdenregeling, het probleem der circulatiebank en de garanties be treffende de monetaire politiek der R.I.S. BATAVIA. De Koninklijke Nederlandse Marine heeft Zaterdag een Chinees smokkelschip na een jacht van anderhalf uur In de Noord- Sumatraanse wateren in beslag genomen. Het Nederlandse korvet Boe roe heeft het smokkelschip opgebracht. De bemanning van dit laatste, 18 Indonesiërs, werd gevangen genomen. Het smokkelschip behoorde toe aan de wijd en zyd bekende Chinese smokkelaar John Lie, die al een jaar lang de Nederlandse Marine heeft weten te verschalken en al die tijd wapenen, munitie en andere voorraden uaar Indonesië heeft vervoerd. keiaars zich onmiddellijk over gaven. Nederlandse autoriteiten, delen mede, dat Lie de leider is van een grote smokkel aarsorganisatie die in India, Malakka, Siam en Indo nesië opereert. Het in beslag ge nomen schip is opgebracht naar Belawan by Medan. Toen het in beslag werd geno men, vervoerde het schip twee auto's, een vrachtauto, twee mo torrijwielen, een grote voorraad penicilline en andere geneesmid delen. De Nederlandse autoriteiten ge loven, dat het smokkelschip tij. dens de ontsnappingspoging alle bezwarende papieren en wapenen overboord heeft gezet. De Boeroe slaagde er in het schip te bereiken, toen dit laatste motorpech kreeg. Het korvet loste enkele machine geweersalvo's, waarop de smok- M&igL Dit is nu Pier re, ds zeeleeuw, die Zondag als laatste in de rij van Ka naalzwemmers van dit jaar, eer poging zal wagen Hij besteedt deze week niet meer aan trainen, maar verblijft rustig als gast in de Vincen- nesdierentuin te Panjs, waar hij krachten verza melt voor zijn tocht. Als Pierre, die speciaal ge dresseerd is, zich goed gedraagt, dan zal hij met veel maar liefst 32 km. per meer dan een uur nodig hebben waarnemersdie Pierre vergezel- om de 35 km. over het Kanaal aj len, zullen dus speciale snelle bo te leggen. De zeeleeuw zwemt vol gens de Amerikaanse omroepmaat- schappijdie de tocht organiseert, ten moeten hebben, «rillen zij hem kunnen bijhouden. Over de interne schulden en over name daarvan door de ILLS- is van Nederlandse zijde 'nïèt - gediscus sieerd. Men beschouwt het als ge heel vanzelfsprekend dat deze wor den overgenomen. Ten aanzien van de externe schulden heeft men de volgende tegemoetkomingen voorge steld: 1) Een belangrijke reductie op het totale schuldenbedrag. 2) Men heeft zich bereid ver klaard tot een regeling, die de nieu we staat voor de eerstkomende pe riode ontheft van betaling van af lossingen. Hierbij werd gewezen, op het grote offer, dat Nederland hier mede brengt, gezien de omvang van de Nederlandse staatsschuld. Het werd van Nederlandse zijde nodig geacht dat Indonesië waar borgen verschaft, dat de financiële verplichtingen zullen worden nage komen. Over de aard dezer waar borgen zyn van Nederlandse zijde suggesties gedaan, die thans door de Indonesische delegaties bestudeerd worden. Tenslotte heeft men van Neder landse zijde duidelijk en met nadruk gesteld, dat de voorgestelde planeen een ondeelbaar geheel vormen en dat verandering op een der onder delen met mogelijk is zonder het ge hele plan op losse schroeven te zet ten. Chapin mag naar Den Haag WASHINGTON De Commis sie voor Buitenlandse Betrekkin gen van de Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Allen Chapin, voormalig ambassadeur in Hongarije, tot ambassadeur in Ne derland goedgekeurd. omzet een gemiddelde daling ver toond van 11 Thans echter wot- den m strijd met de gedane toe zeggingen aldus de heer Heuft. de marges niet alleen niet verhoogd, maar Is men zelfs van plan ze te verminderen. Spreker meende, dat de melk handel tot krachtige maatregelen moest overgaan. Ik ben, zo riep hn uit. tegen staking, dat is een on waardig strijdmiddel. Maar het eni ge wat er voor ons opzit is, de pro visieregeling voor de bezorgers te laten vervallen, zodat deze alleen met hun basisloon naar huis gaan. Mochten zij hier geen genoegen mee nemen en tot staking overgaan, wat ik hoop en verwacht, dan komt er een einde aan de m e 1 k b e- zorging van de grote bedrijven en dan ondervindt het publiek ter stond de nadelen. Wellicht dat dit reacties uitlokt, die de overheid tot andere gedachten brengen. Op de vergadering, die o.m werd bijgewoond door vertegenwoordi gers van de middenstandsorganisa ties, de consumptiemelkbedrijven en het kamerlid de heer Comehs- sen (WD), lokte het voorstel van de voorzitter heel wat protest uit De heer Siewertse van de V.VJZ.M. meende, dat bij doorvoering de grootbedrijven het gevaar liepen klanten te verliezen aan de slijters en enkele andere sprekers, in. het bijzonder de heer Van Dam van de Ned. R.K.. Bond van Transportar beiders» waren onaangenaam ge troffen. dat de heer Heuft: de strijd wilde laten uitvechten door en af wentelen op de ruggen van de ar beiders. Tenslotte kwam men overeen, dat de grote werkgevers in deze bran che, de slijters en de betrokken transportarbeiders gezamenlijk zul- dit niet mocht helpen. SURABAJA. Oost-Java is thans weer geheel pokkenvrij. De patiën ten, die allen uit andere delen van de archipel zyn binnengekomen, zyn thans geheel genezen verklaard- De vaccinatie op Madura en Oost- Java verloopt over het algemeen bevredigend, ofschoon bier en daar op Oost-Java moeilijkheden be staan. Het aantal gevallen van wa terpokken op Oost-Java is nog steeds tamelyk groot. Als u nu nog niet gelooft dat een hoefijzer geluk aan brengt De bestuurder van *n vrachtauto te Des Meines (Am.) vond in een drukke straat een hoefijzer. ,JDat kon wel eens iemand een band kostendacht htj en hij smeet het ijzer ut zyn auto. Vijf minuten later vond hij een biljet van 20 dollar. Belastingen lev -i langer dan olifanten. Enkele Indische staten zijn daar om dit te be- vnjzen. De staat Lakhtar in West-fndia, placht voor jaren een ohfantenbelasting van acht annas per jaar te heffen voor de verzorging van de staatsohfant. De olifant ging dood, maar de belasting bleef De Russen hebben een nieu we film gemaakt onder de ti tel ,JConstantia Zaslonof', De rolprent eindigt met een waar schuwing aan iedereen, die ge looft. dat een militaire campag ne tegen Rusland gemakkelijk zou zijn. ,JL,aat iedereen er van overtuigd zijn", zegt de held aan het slot, „dat ons volfc gr en- zenloos vredelievend is, maar evenzeer verschrikkelijk in zijn toom als hel gedwongen wordt de wapens op te nemen". In veroand met het alarme rend hoge aantal verkeers ongevallen 44000 in 1948, waarvan 750 met dodelijke af loop wordt thans te Brussel een veihgheidsweek gehouden. Maandagde eerste dag, waren 's middags om 12 uier al meer bonnen uitgedeeld dan anders in veertien dagen. Een dame, rit» by het oversteken in vier minuten vier «jaarschuuiingen ontving, kreeg tn de vijfde mi nuut voor de vijfde overtreding een bekeuring. Algemene leveringsplicht voor eonsumptiemelk DEN HAAG In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Borst over de stagnatie m de melk- levering naar het Westen des lands m de week van 1824 September j.L heeft minister Mansholt geant woord, dat de stagnatie zich ln hoofdzaak beperkt heeft tot Den. Haag. Met het oog op het grote belang van de melkvoorziening heeft het bedrijfschap voor zuivel onverwijld de verschillende bij de levering van melk naar het Westen betrokken groepen van bedryven en de melk- mkoop-vereniging m een gemeen schappelijke bespreking byeenge- bracht, tijdens welke ten aanzien van de voorwaarden, waarop in het vervolg de levering van melk aan ds-.-leden. van -deLMJ-V, zal. .plaats hebben, tussen leveranders en ko pers overeenstemming werd bereikt Onder deze omstandigheden be staat er voor de minister geen aan leiding verdere maatregelen ter zake te nemen. Het bedrijfschap voor zui vel verzekert door het opleggen van een algemene leveringsverplichting aan de zuivelbedrijven m geheel Ne derland het beschikbaar komen van voldoende melk voor de consumptie en blijft uiteraard op de naleving daarvan en het verdere verloop van de eonsumptiemelk voorziening bij voortduring attent. WASHINGTON. In bet jongste door het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gepubliceerde persbulletin is een meer dan drie bladzijden beslaand artikel opgenomen, dat zich bezig houdt met de po litiek der Verenigde Staten ten aanzien van Indonesië. Het artikel be handelt achtereenvolgens „De Geschiedenis van het Geschil," „Ge maakte Vorderingen bij het Streven naar een Oplossing" en ,^)e Voor uitzichten.' In „Do Vooruitzichten" wordt verklaard, dat de Amerikaanse regering 't „niet onredelijk acht te verwachten, dat de Ronde Tafel conferentie een gunstig resultaat zal opleveren," waaraan wordt toe gevoegd: „Indien de Conferentie slaagt, zal het bet streven der Ver enigde Staten zyn de Indonesiërs te helpen bij het verkrijgen van een samenhangend en doelmatig bestuur. Ook zijn de Verenigde Staten dan bereid om, indien bun dit wordt verzacht, de Indonesiërs technische hulp te verlenen, voor zover dit wet de begrotlngseisen in overeenstemming is te brengen. Het is duidelijk, dat de Indo. nesiërs er coed aan zullen doen een zo volledig mogelijk gebruik te maken van de bekwaamheid der Nederlanders op technisch gebied en in bestuursaangelegenheden. De Nederlanders hebben de beschik king over duizenden hoogst be kwame en ervaren personen, die een nieuwe souverelne regering van Indonesië kunnen bijstaan. Indien de regering der Verenigde Staten van Indonesië van de diensten van Nederlanders gebruik zou maken, zou dit niet slechts ten voordeel strekken van het Indone. sische volk, doch het zou tevens heilzaam zyn voor de Nederland se belangen in dit eilandenrijk. Indien Nederland en Indonesië "de grote voordelen,- welke zij el kander wederzijds kunnen bieden. opnieuw op hun juiste waarde zouden schatten, moet worden aangenomen dat een deelgenoot schap tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Sta ten van Indonesië mettertijd steeds hechter zou worden," aldus het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken. Wordt „Staakt het vuren" bevredigend nageleefd? DEN HAAG. Bet Tweede Ka- merlid Krol heeft de Minister van Overzeese Gebiedsdelen gevraagd of deze overtuigd is dat op grond van de inhoud der ambtelyke rapporten in zake de naleving van de sedert het in werking treden van de zgn. „Cease Fire"-overeenkomst de ont wikkeling :van de toestand in Indo nesië, inzonderheid op Java en. Su matra, van die aard is, dat de be vredigende uitvoering op militair terrein en van de tussen de nartijen overeengekomen politiek aan de verwachting der regering heeft be antwoord. Is de minister bereid, vraagt hy verder de inhoud dezer rapporten zonder verplichting tot geheimhou ding ter kennis van de leden, der Kamer te brengen? Toen de Britse minister-pre sident Clement Attlee in Nor folk (Engeland) een AB-50 van de Amerikaanse luchtmacht pp het RAF-vliegveld, grondig «ril de beïcyken, moest de Ameri kaanse generaal Leon W. John son even zijn hoed vasthouden. kJ „Oldenbarnevelt" heeft oponthoud De op 1 October van Amsterdam naar Indonesië vertrokken „Johan van Oldenbarnevelt" wordt heden te Lissabon verwacht ter reparatie van een lichte schade aan een dy namo. Een drietal experts is met re serve dynamo-onderdelen per spe ciaal vliegtuig naar Lissabon ver trokken. Omtrent de dim™ van het opont houd kunnen nog geen mededelin gen worden gedaan. AMSTERDAM. Het nieuwe Am sterdamse stadhuis zal moeten ver rijzen in de gesaneerde Jodenbuurt, zo blykt uit een voorstel, dat B. en W. van Amsterdam Dmsdag de ge meenteraad heeft doen toekomen. In dit voorstel wordt de raad een wederopbouwplan voor deze buurt aangeboden. Het plan wordt be grensd door de Amstel, Zwanen* burgwal, Houtkopersburgwal, Mar ker gracht en de Nieuwe Heren gracht. Bedrijven, die zich in dit deel van de stad bevinden, zullen moeten verdwijnen naar een elders te stich ten industrie-flati

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1