C 3 Voorman smid-vuurwerker STADSNIEUWS Betaaizegelkas VESTA Heerenpad 19, Schiedam 't BEDDENHUIS SMEDEN Dierenbescherming vroeg de aandacht Voor 50 jaar AGENDA DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB vlaardingen PolUiectcktec Nieuw handelsorgaan opgericht Ida Prestigroot guitariste SCHIEDAM -\ V.- CONTANT KOPEN IN TERMIJNEN BETALEN WIJ ZIJN AAN'TVERBOUWEN! SPECIALE VERKOOP VJ GEVRAAGD Koeriersters 2 Woensdag 5 October 1949 Propaganda-avond in Musis Sacrum Dinsdag- was het Werelddierendag ft» ter gelegenheid hiervan was er m Musis Sacrum een propaganda- avond van de Schiedamse afdeling Van Dierenbescherming, De heer L. Danièls, die voorzitter van de pro- paganda-commissie is, kon de mede deling doen, dat de collecte van Za terdag jd. niet minder dan f 800 heeft opgebracht. Door Wilton is nog een bedrag van f 50 toegezegd. Het dier ts door de mens afhan kelijk gemaakt en wg hebben daar om de plicht te zorgen voor het w-eerloze dier, sprak de heer K. Bosch, de afdelingsvoorzitter, die nog veel tegenkanting b(j velen wist te gen de Dierenbescherming, doch ook met vreugde kon constateren, dat 85 jaar organisatie van de die renbeschermers toch iets heeft wak ker geschud ia het Nederlandse volk. Schiedam wacht nog steeds op een dierentehuis. De actie hier voor gaat gestaag verder, doch de financiën zyn nog bij lang niet toe reikend, Voordat de vertoning van de film „Onze dieren in huis en hor' werd overgegaan, heeft db heer G. Nieu- wenhuyzen uit Den Haag, die als explicateur optrad, in een geestdrif tig propagandawoord die idee van de dierenbescherming nader belicht. H^j wees op het voortrekken op het gebied van de dierenbescherming door Koninging Juliana, die bg haar troonsbestijging duidelijk het uitko men, dat de id°e van de dierenbe scherming nauw verband houdt met de geestelijke vernieuwing van de mens. Namens afdeling Schiedam "betoogde de heer Nieuwenhuyzea met klem, dat de nieuwe Dïerenwet, die op stapel staat, voorwaarde is voor een realiseren van de dieren- beschermingsgedachte. In de laatste jaren kon de Dierenbescherming in Nederland niet minder dan 30.000 nieuwe leden inschrijven. Eergiste ren kwamen er nog duizend brj. Na de filmvertoning, die zeer boeide, was het aan het gezelschap van Jan Brouwer om de aanwezi gen, die de zaal tot de laatste plaats bezetten, bezig te hou "en. De avond is besloten met een gezellig samen zijn onder leldine- van Jo Bleecke, waarbij Leen van Dgk en zijn Band voor de muziek zorgden. ÖNI. toonde wat het waard was Schiedam telt slechts één man doline-gezelschap on dat is O.NJ. Eigenlijk mogen we al niet meer alleen Van een O.N-L-mandoline- gezelschap spreken, want bij de uit voering, die Dinsdagavond in het Verenigingslokaal voor de mensem uit eigen kring werd gegeven, bleek men ook al te beschikken over een guitaarkwartet. Onder leiding van de heer W. de Reus hebban de gul- taristen zich laten horen en ze deden het lang niet onverdienstelijk. Voor de pauze kregen de talrijke aanwe zigen een klassiek programma te horen, terwijl later 0p de avond, ge toond werd, dat men het moderne repertoire ook goed onder de knie heeft Behalve de oude O-N.I.-kem, die met de heer Hakkert aan het hoofd, weer present waa, was er ook de zanger C. Oosterholt met Italiaanse en Nederlandse liederen. Na het muzikale gedeelte van de avond was het de beurt aan Leen de Bruyn om voor het voetlicht te treden met zijn repertoire. Hfl had veel succes, evenals Willem Straat mans, die op marimba enkele nieu we solonummer3, o.a- de Czardas van. Monty, ten gehore bracht. Hoeveel Schiedam las In de maand September 1949 werd in het hoofdgebouw van de Gem, Bibliotheek aan de Lange Haven uitgeleend: 10.597 boeken (vorig jaar 9097 boeken), waarvan 1050 (614) kinderboeken, 3747 (2938) studiewerken, 5800 (5545) romans. Uit het filiaal in de Gorzen las men 1071 (684) boeken, waarvan 304 (115) kinderboeken, 202 (221) studiewerken 585 (348) romans. In Kethel werden gelezen 436 (528) boeken, waarvan 60 (60) kinderboeken, 28 (46) studiewer ken, 347 (422) romans. Aan het Weeshuis der Hervormden werden bovendien nog uitgeleend 88 (257) boeken. Het aantal houders van leeskaarten bedroeg 2514 2516). Vis SEKUBEBIC h t SCSEVENINcEN, 5 October. Binnen van de haringvisserijsch 103 31 last, ach. 40 32 last, ach 106 3o last haring. - Vangatberichteh van hedenmorgen uit Zee: *cb 78 12 k, sch 3C5 5 k, sch 87 10 k. sch 200 4 k. sch 19S 20 k, sch 245 60 k, sch 246 12 k, sch 341 40 k, sch 402 43 k. sch 412 50 k. sch 56 30 k, sch 158 18 k. sch 229 8 k, ach 355 50 k. sch 104 55 k, sch 39 8 k. sch 264 20 k, sch 4 40 k, sch 75 50 k, sch 32 10 k, sch 48 40 k, sch 48 3 k, sch 99 40 k. sch 132 15 k, sch 133 1 k. sch 189 80 k, In 80 netten, sch 233 2 k, sch 262 l k, sch 5 50 k, sch 23 40 k, tch 30 30 k nog 15 netten, ach 35 B X sch 37 40 k sch 45 2 k «ch 89 90 k sch 84 85 k sch 122 2 k sch 248 15 k sch 24Ö 8 k ach 250 1? k sch 297 2 k «ch 107 gisteren 25 k Is thuiskomende, sch 353 8 k sch 20 fl k sch 223 34 k sch 225 gisteren 14 k Is thulsstcntende, sch 79 6 k sch 188 3 k sch 284 15 k sch 351 50 k sch 443 5 k sch 72k sch 46 50 k sch 50 10 k sch 03 5 k sch 81 20 k sch 89 5 k sch 97 2 k «ch 116 100 kantjes uit de halve vleet, 8ch 242 40 k nog 10 netten, sch 275 2 k sch 3 12 k sch 6 gisteren 40 k sch 14 2 k ach 21 gisteren 10 k ach 47 7 k sch 1IÖ 5 kseft 118 gisteren 80 manden, Sch 125 15 k sch 333 gisteren 40 K geen vangst hadden: sch 342 sch 201 sch 339 «Ch 77 sch 130 sch 310 fiCh 141 sch 280 ach 120 sch 325- VI 14 20 k vi 29 10 k Vl 40 17 k Vl 47 30 k nog 30 netten, vl 33 1 k vl 56 15 k Vl «1 6 k vl 71 12 k VI 78 17 k vl 83 3 k vl 84 nog 50 mijl. vl 88 10 k vl 97 «0 k nog 42 netten, vl 112 5 k vl 114 J k vl UB 25 k nog 60 netten, vl 132 5 k vl 142 5 k gisteren 120 k vl 188 1 k vl 172 8 k vl 180 geen vangst vl 197 60 netten in voor 13 last, vl 193 30 k vl 203 G k vl 205 geen vangst, vl 206 7 k vl 207 5 k vl 208 60 k nog1 4S netten, vl 216 85 k nog 45 netten, ma 530 k nog 30 netten. Besommingen kustvissers: sch 38 f S0 sch 76 f 350 ye S3 f 220 th 47 1 130.— od 17 f 270 od 5 2 280 od 6 i 240 sl 6 f 220.— Het alarmfclofcjc op de tnacht aan de Hoofdstraat klepte pisfema- midetogf te S uur weder, ten teeken dat hef uwer een hoogte ren I.7Ö m. A P. hnrf bereikt, Komende van Parijs passeer de Sarah Bernard hedenochtend hier vergezeld van haar secretaris, met bestemming naar Amsterdam, De Dailey Telegraph ontving uii Kaapstad het bencht, dat het aantal betgyzen toeneemt voor het bestaan van een proote Holland" sche samenzwering tegen de Engel" sche suprematie in Zuid-Ajnka. tuciarin, naar men meent, ook de Oranje-Vrijstaat betrokken is. Aan de Ie Openbare Kostc- looze Schoot (hoofd de heer C. Kerdel), te Schiedam, wordt ge vraagd een Onderwijzer. Jaarwed de f 500.benevens 100.voor hoofdakte en 50.voor akte hemdtee kenen. (Adv.). Jaarvergadering van de Schiedamse Kunstkring Hedenavond beeft in de bovenzaal van De Amstelbron de jaarvergade ring van de Schiedamse Kunstkring- plaats. In deze vergadering, die om acht uur aanvangt, komt o.a. aan de orde een bestuursverkiezing. De aftredende hereu K. J. Heyboer en. mr. J. van Boehove stellen zich bei den herkiesbaar. T o n e e 6 October, Passage-theater, S u: Kath. Toneelkring Amst. Toneel gezelschap met „De Ring en de Kelim". Films: Fassage. 2, 7, 930, Za, en Zo 1 45, 4.15. 7. 9.30 u; De Rat, (18 j 1 Mtmopole: Da 2, 7. 9, Za en Zo 3, 5, 7, S ut San Antonio <18 jr.) Lezingen: 6 October. Ver. Lokaal, S uur: Wijk II Ned. Herv. Gemeente. Ds. v Willigen v. d. Veen over „Spintisme" October. Geref Jeugdhuis L Haven. 8 uur: Oost en West. Mr. H. L. de Vries spr. over „Suri name", Vergaderingen: 5 October, bovenzaal Amstel bron. 8 uur: Jaarvergadering Schied Kunstkring. Bijeenkomsten: 8 October, Grote Kerk, 7J30 uur: Jeugdappèl Herv. Jeugdraad. 8 October. Finse School. School, .straat, 10 uur; Inzegening door deken Reynen, 205. In diepst geheim bespreekt VreugdenhÜ zijn plannen met enke le vrienden, onder wis de bootsman, de tim merman en de zeilma ker „Vóór alles moeten wij er zerg voor dragen, dat ons plan niet uitlekt," waarschuwt Vreugdenhll: „want vergeet niet, dat een deel van het volk nog altijd op de hand van de schipper is Spreek er dus alleen over met mannen die gij volko men kunt vertrouwen." Maar Vreugdenhil weet met, dat het gesprek is afgeluisterd door een matroos, die bij zijn roertorn alles aan Van der Deeken vertelt' over drie dagen zullen de muiters toeslaan. De schipper kan nu zijn tegenmaatregelen nemen en hij deelt wapens uit aan 2ijn ge trouwen, die beloven hem te zullen heipen de opstand te onderdrukken Tegenover Vreug denhll iaat Van der Decken niets merken en zo glijden de dagen en nachten voorbij, ter wijl de spanning voortdurend merkbaar is. En de storm raast maar voort De heer W. van Beek werd gehuldigd De heer W. van Beek, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond van ouden van dagen, sedert Augustus tevens voorzitter van de landelijke organisatie, bereikte gis teren de negen en zestigjarige leeftijd. Dat was voor de leden van de afdeling Schiedam reden, om hun voorzitter een fijne verjaardag te bezorgen. Gistermiddag werd de jarige met een auto van zijn woning gehaald en gebracht naar de cantine van Pieterman, welke overdag be schikbaar is gesteld voor de oud jes, die daar hun kaartje kunnen leggen, wat biljarten, een beetje keuvelen, een pijpje of een sigaar tje roken en (voor weinig geld) een „bakkie troost" kunnen drinken. Hij was vergezeld van enkele hoofdbestuursleden van de bond. Velen waren aanwezig, om getuige te zijn van de felicitaties, die aan de voorzitter werden aangeboden en namens de leden van de afde ling, die daarvoor geld bijeen had den gebracht, werd aan de jarige heer Van Beek een mooi horloge met inscriptie overhandigd. Deze was zeer geroerd door dit gebaar, dat hij zea, bijzonder op prijs te stellen. De heer Van Beek beloof de de leden, alles wat in zijn ver mogen is, te zullen doen om het lot,van de ouden van dagen zoveel mógelijk te verbeteren. Burgerlijke Stand Geboren: Wilhelm J., z. v. L ,v. Loenen en J. H. Weber; Johannes z. v. C. A. Dorsman en J. P, v. Leeuwaarden; Jacoba, d. v. J. J. Post en A, v. d. Graaf. Overleden: D. v. d. Well, 41 j. TIJDELIJKE AFSLUITING BEURSBRUG VOOR ZWAAR VERKEER Daar aan de Beursbrug nog enkele •werkzaamheden snoeten geschieden zal deze brug gedurende enkele da gen gesloten zun voor alle verkeer met een relatieve belasting groter dan 800. Verwacht mag worden, dat Maan dag a.s. het verkeer wederom onbe perkt kan worden toegelaten. UITBREIDINGSPLAN TUINDORP KETHEL Het hoofd van het gemeentebe stuur van Schiedam maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 37 der Woningwet bekend, dat inge volge bovengenoemde wetsartikel heden voor de tijd van veertien da gen ter gemeente-secretarie (afd. Algemene Zaken - Stadhuis) voor eenieder ter inzage zyn nedergelegd: a. het door de gemeenteraad op 30 September 1949 vastgestelde plan tot herziening van het uitbrei dingsplan in onderdelen „Tuin- dorp-Kethel", welke herziening betrekking heeft op het gebied begrensd door de Schiedamseweg in het Oosten, de ontworpen Pro vinciale weg no. 15 in het "Wes ten, de ontworpen verbindings weg tussen beide wegen in bet Zuiden en de ontworpen groen strook nabij de bebouwde kom van het dorp Kethel in het Noor den. b. de door de gemeenteraad op Sö September 1949 vastgestelde be bouwingsverordening, behorende by het plan tot herziening van het uitbreidingsplan in onderde len „Tuiadopr-Kethel". UITBREIDINGSPLAN BUITENLAND KLEIN-BABBERSPOLDER Het hoofd van het gemeentebe stuur maakt ter voldoening aan het bepaalde m artikel 37 der Woning wet bekend, dat ingevolge bovenge noemd wetsartikel heden voor de tijd van veertien dagen ter gemeen te-secretarie (afd. Algemene Zaken Stadhuis) voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd; a, het door de gemeenteraad op 30 - September 1949 vastgestelde uit breidingsplan in onderdelen Bui- uitbreidingsplan in onderdelen „Bui tenland van Klein-Babberspolder. b. de door de gemeenteraad op 30 September 1949 vastgestelde be- bonwiugsverordening, behorende by het uitbreidingsplan in onder delen „Buitenland van Klem- Babberspolder". De Geneeskundig Inspecteur voor de Volksgezondheid te V-Gravenha- ge heeft hn verband met het voor komen van pokken aan boord van schepen met repatriër enden, reeds meermalen erop aangedrongen, dat de Nederlandsche bevolking, en vooral familieleden van repatriëren- den zich laten h e rlnentea tegen de pokken, en dat alle kinderen bene den de leeftijd van twee jaren wor den ingeënt. - In verband hiermede geeft het Ge meentebestuur van Vlaardingen ge legenheid tot kosteloze inenting en herinenting tegen de, pokken, op Dinsdag en "Donderdag, 11 en 13 Oc tober des avonds tussen 7 en 7.30 uur. Een ieder, die van deze gelegen heid gebruik wenst te maken; kan zich zonder voorafgaande aanmel ding vervoegen in een lokaal van de BLO. school aan de Zomerstraat 39, alhier. VISSERIJ Binnengekomen VI. 166 L. Muis 36 last Vertrokken VL 65, J. van Duyn en VL 20C Jb. Kuyt TONEEL Het gezelschap „Ons Toneel" hoopt op Zaterdag 29 October een opvoe ring te geven van het blijspel in vier bedrijven van Henri *t Sas „Het £e- neraaUvrouwt je' ER WERD FLINK GESCHOTEN VOOR DE NIWIN Er zijn verleden week heel wat schoten gevallen in Vlaardingen, maar gelukkig was de opzet beter dan in vele andere gevallen, wan neer er geschoten wordt. Het ging er thans om voor onze jongens in Indonesië geld bijeen te brengen, teneinde de Kerstpakkettenactië te do enslagen. Door de schietvereni ging „WiThelmirra" werden wedstrij den georganiseerd, die zeer druk be zocht zijn geworden. Eigenaardig vond men het echter wel, dat er slechts weinig Vlaardingse schutters zijn geweest, terwijl men het hier tóch eigenlijk van had verwacht. Het Is echter van de ongeoefende schut ters gekonen. Op de geluksbaan be haalde D. Bolderhey 697 punten, waarmee hij de eerste prijs won. Op de stadsbaan behaalde J. Bijl het grootste aantal punten, dat behaald kon v/orden op deze baan en wel 108 punten. Dan was er nog een vrije baan, waar de heer W H. Kijk boek uit De Lieir zich met 89 pun ten de beste schutter toonde. De prijsuitreiking vindt plaats op Zater dag S October te 19.30 uur In het café „De Oude Markt" te Vlaardin gen. COLLECTE GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN Op 15 October zal in de gemeente Vlaardingen de jaarlijkse collecte worden gehouden ten behoeve van. de Gezamenlijke Militaire fondsen. Het zijn de volgende fondsen: Fonds 1815 voor Oud-Militairen en nagelaten betrekkingen, de Konink lijk e Nationale Vereniging tot steun aa Miliciens „STAM1L", de vereni ging „Ereschuld en Dankbaarheid", het Karei Doorman Fonds, de Prins Bernhardstichting en de Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds. Deze stichtingen en verenigingen hebben ieder hun eigen doelstellin gen, maar alle werken zij voor on ze militairen. Er wordt steun ver leend aan de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen, aan zie ke of gewonde soldaten, terwijl weer andere stichtingen de zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke be langen behartigen van Land- en Zee macht. Men roept collectricea en col lectanten op mee te werken aan deze collecte. WATERPOLO De Vlaardingse waterpolosters en -poloers wordt niet veel rust ge gund. Net is het zomerseizoen voor bij of de wintercompetitie gaat al weer draaien. Hopelijk zullen de resultaten van deze competitie be ter zijn dan die van de afgelopen zomer; na de oorlog was dit het eerste seizoen dat niet één of twee zeventallen kampioen van hun af deling werden, integendeel, het eerste herenzevental degradeerde na 1 jaar verblijf in de 2e klas KN ZB wederom naar de 3e klas. Maar de VZC-ers zijn toch vol goede moed en de begonnen intensievere training (en verjonging van de ploeg) zal zeker in de toekomst be tere resultaten te zien geven. De dames zijn wel het optimistisch, want voor het eerst in het VZC- b est a an zullen zij met een 2e ze vental uitkomen. De indeling der ZJLO.-winter- competitie 19491950 is, voor wat betreft de VZC zeventallen, als volgt: Dames: Afd. B.: Merwede 2, ODZ 2, RDZ 2, Rotterdam 2< VZC 1 en ZZPC I. Afd. C. LAC 1, Merwede 3, RDZ 3, RZPC 1, VZC 2 en ZPC 1. Heren: Afd. B,; Maas 1, VZC 1, ZPB 1, ZPC 1 en ZZPC 1. Afd. C.: Merwede 3, Rotterdam 2, RZC 3, SZC 2 en VZC 2. Afd. D.: LAC 1, Rotterdam 3, RZPC 1, Start 1, SZC 3 en VZC 3. De thuiswedstrijden worden als vanouds (en voor hoelang nog?) gespeeld in het Sportfondsenbad te Schidam en wel 's Vrijdagsavonds van 9.15 tot 10.15 uur. Het begin was reeds goed, al thans wanneer wij naar de uitslag kijken. VZC 3 startte n.l. Maandag avond met een overwinning op het Schiedamse Start 1. Deze wedstrijd gaf niet veel bijzonders te zien; het samenspel liet aan weerszijden veel te wensen over. De Vlaaxdingers toonden zich Iets geroutlneerder, waardoor zij een 10*overwinning konden behalen, een stand die reeds halverwege de le helft was ingegaan. Het programma voor de rest van de week is: Vrijdag 7-10-49: 19 uur te Rotterdam: RZPC 1—VZC 2 (d); 21.15 uur te Schiedam: VZC 1 —ZZPC 1 (d): 21.45'uur te Schie- damLVZC 1—ZZPC.l ^h>.- Huis vol mensen Met die stofzuiger was het na tuurlijk niet begonnen, het zeer van Grietje en Hendrik zat immers veel dieper ze handen van. die echte problemen weet-u-wel, waar zelfs dr. Van Schelven geen raad voor weet, maar die stofzuiger had toch wel de deur dicht gedaan. Grietje had zo'n mooie stroomlijn-slee ge kocht op afbetaling, schoon Hendrik 't haar verbood. Die vond, dat zo'n volvette gezellin zo'n nieuw-modisch duur ding helemaal niet nodig had. Dat poppenbulshoi&eiitje van hen, dat kou ze best met zwabber en stoffer en blik kuisen Daar zou ze heus geen ongeluk van kragen. Was wel goed ook voor haar lijnenspel, dat uitsluitend halve en hele cirkels en overbloezingen vertoonde. Wat deed die lepe Grietje nu? Ze kocht die machten toch en or het koop contract tekende ze met haar mans naam. Doodgewoon vervalsing dus. Maar er rustte geen zegen op dat trucje. De stofzuiger kon ze alleen gebruiken als Hendrik niet in de buurt was, een hachelgk gedoe, want dat was zo'n rare, je wist nooit waar ie rithlng. Soms stond te Ineens midden op de dag voor je neus. Dat was dus oppassen. En ten slotte had Grietje er zo de zenuwen in gekregen, dst ze het toestel maar bij buurvrouw geparkeerd had. Maar Hendrik was er ten langen léste toch achter gekomen. De beschrij ving van de heibel die hierop m huize Hendrik-Grietje is losgebrand, mogen we V besparen; onze schrrjf- ihkt is er nog bleek van. Kort en goed Hendrik zei ajuus en daar zat Grietje nu, zonder man en zon der stofzuiger. Want buurvrouw, ook met dom, speurde troebel water. Over die stofz. zou Gnetje toch nooit stofzuiger. Want buurvrow, ook met durven beginnen en dus had buur vrouw die maar weer doorverkocht. Grietje had hog schuld bij haar ze had een paar keer een wasje voor d'r gedaan en niet betaald wat buurvrouw teveel ontving, zou ze wel eerlijk afdragen. Maar zover kwam het natuurlek niet Zodat behalve Grietje wegens vervalsing, ook buurvrouw wegens verduiste ring terecht stond voor de politie rechter. Maar de mogelijkheden waren nog niet uitgeput Grietje, die niet erg van „alleen" houdt, had alras een aardige kostganger in huis geno men. Aardig, dat wil zeggen, Grietje vond hem misschien aardig. De be nedenburen allerminst Hun zoontje Koenraad mocht graa" met z'n vriendje wat timmeren op de ge meenschappelijke zolder, die boven de verdieping van Grietje en haar commensaal Is gelegen. Ook houtjes hakken behoorde to", de geliefkoosde bezigheden van het knaapje Koen- raad. Buurvrouw Grietje had pa Koenraad al eens een paar keer ge moedelijk gevraagd of dat nu niet een beetje kalmer an kon, en op een keer dat Koenraadje weer zo hevig bezig was had 2e het nog eens be leefd maar dringend gevraagd. Pa Koenraad trad. met haar in onder handeling en het zou misschien nog allemaal heel vredi- verlopen z$n, als daar niet die commensaal van Grietje achter zijn verzorgster was komen oudoemen, net de duidelijke bedoeling zich in het conflict te mengen. Maar pa Koenraad, die altijd goeje vrienden wac geweest met opgemelde Hendrik (de wettige echtgenoot) wenste de staat van commensaal Piet niet eens de facto te erkennen. Hd beet hem toe: met Jouheb ik niks te maken. Gnet- le'ff Plet, dit niet nemende, diende hem van repliek met een zevental treffers op rijn gezicht. En zo stond dus ook Piet voor de politierechter. Die heeft hen allen maar eens wat strafjes gegeven en gezegd, dat ze de wrange vruchten der gedwongen samenwoning maar nog niet zuur der moestenmaken. Het was al erg genoeg zo. De reizende beiaard komt naar Schiedam De reizende beiaard, een op een vrachtauto gemonteerd klein klok kenspel, vervaardigd door de firma Eijsbouts-Lips te Asten (Noord Brabant), zal op zijn tournee door Nederland ook Schiedam bezoeken. Dit bezoek zal Zaterdag a.s. plaats vinden. Onze beiaardier, de heer Ferd. Timmermans heeft zich be reid verklaard dit carillon, dat uit 35 klokken en klokjes bestaat, te bespelen. Het programma zal nader worden bekend gemaakt. Er worden twee uitvoeringen gegeven: één op Plein. Eendragt, 's middags van vijf uur tot half zes en één ap de Grote Markt, 's avonds van zeven uur tot half acht. Vóór vijf uur wordt een rondrit door de Gorzen gemaakt vla Wilhelminapleln en Rozenbur- gerpleim Open Deur-avond Hedenavond vdndt in de We ster- kerk een bijeenkomst plaats, waar in ds. P. Lugtïgheid uit Den Haag, zal spreken over het onderwerp: „God roept U." De samenkomst, die georganiseerd wordt door de commissie tot verspreiding van het tijdschrift du Open Deur, vangt aan om acht uur. UTRECHT Dezer dagen ls in een te Utrecht gehouden vergadering met vertegenwoordigers van meer dan vijftig vrije organisaties op het ter rein van landbouwproducten en levensmiddelen, unaniem besloten tot op richting van het algemeen orgaan voor de handel in en verwerking van producten op het terrein van landbouw en voedselvoorziening- voedsel- Algemene organisatie voor verwerking van landbouw producten Deze nieuwe organisatie zal kun nen optreden als de representatie ve organisatie op dit terrein Dit wordt hooogst noodzakelijk ge acht, omdat tot nu toe naast alge mene organisaties voor landbouw. Industrie en middenstand Reen vrije algemene urgurusatie bestem, welke kon optreden als representa tieve organisatie van groothande. laren, grossiers, tussenpersonen en aanverwante bedrijven, zo deelt bet bestuur van deze nieuwe orga nisatie mede. Dat het terrein, dat door de or ganisatie wordt bestreken uiterst belangrijk is, moge hieruit blijken, dat op dit terrein ongeveer 500 ondernemingen werken, die voor een zeer belangrijk deel bij' vrije vakorganisaties voor de verschil lende takken van bedrijf zijn aan gesloten. De omvang van de handel m landbouwproducten en levensmid delen bedraagt; wat de buiten landse handel betreft ongeveer de helft van de totale handelsomzet, terwijl het aandeel in de binnen- lat dse handel van deze producten zeker met minder groot is Ook de handel in landbouwpro ducten en levensmiddelen en daar mede verwante sectoren beschik ken thans over een algemene re presentatieve organisatie, welke er zorg voor kan dragen, dat de stem van de handel kan worden ge hoord met name bij het overleg van de regering met het bedrijfs leven en andere colleges, waarm het bedrijfsleven vertegenwoor digd is Door genoemde vergadering is een voorlopig bestuur gekozen van 16 personen, die optreden als ver tegenwoordigers van de akker bouw., tuinbouw-, veeteelt en im portproducten, alsmede namens de handel in vis en alcoholhoudende en alcoholvrije dranken terwijl ook enkele vertegenwoordigers van organisaties van tussenpersonen deel van het voorlopig bestuur uitmaken. De naam van bet orgaan zal nog nader worden bezien om te doen uitkomen dat het algemeen orgaan niet bedoelt op te treden als ver tegenwoordiger van zuiver indus triële bedrijfstakken, hoewel het anderzijds wel wenst op te treden voor de handelsbelangen van die bedrijven, die landbouwproducten Driedaags congres in het beursgebouw In de Blauwe zaal van et Beurs gebouw is Dinsdagavond een drie daags congres geopend van de Al gemene Bedrijfsbond van arbei ders (sters) in het voeodings- en genotmiddelenbedrijf De voorzit ter van het hoofdbestuur de heer J. B. Dinkier opended de eerste bijeenkomst met een woord van welkom in het bijzonder tot de vertegenwoordigers van organisa ties uit verschillende Europese landen, ïn zijn openingstoespraak gaf de heer .Dinkier een overzicht van wat de bond in het afgelopen jaar het eerste jaar na ded fusie heeft weten te hereiken. Hij wees op het vakonderwijs in het banket bakkerij- en slagersbedrijf waar van wij hoopte dat dit in 1950 een onderdeel zou vormen van het nij verheidsonderwijs. Er waren voorts toespraken van enige hoofdbestuursleden van de bedrijfsbond en van enige der aan. wezige buitenlanders. Na de pauze werd aan het hoofdbestuur een nieuwe bondsvlag ten geschenke aangeboden Dagelijkse ongevallen Toen Dinsdagmiddag puin ge stort werd in een vrachtauto op de Nieuwe Terbregseweg, viel een brok steen op het hoofd van de 33- jarlgeN losse werkman Joh. J. M. Stotijn uit de Mr, Willemstraat. De man kreeg een bloedende hoofd wond en moest naar het zieken huis aan de Bergweg worden Ver voerd. - Een arbeider van de Heine- ken's Brouwerij aan de Crooswijk- sesingel viel bij het beklimmen van een stenen trap en werd met een scheur wond aan het achter hoofd op een stenen vloer aange troffen. Het was de 37-jarige C. S. uit de Clement Tolstraat 13, de man werd in het Zuiderzieken huis opgenomen. De zevenjarige Peter 't Hart uit de Claes de Vrieselaan kreeg Dinsdagmiddag op de Mathenes- serlaan het rechter voorwiel van een passerende personenauto over hem heen, toen hij plotseling voor een aantal geparkeerde auto's de rijstraat overstak. Met een hersen schudding, enige bloedende hoofd wonden, schaafwonden aan de linkerpols en kneuzingen aan de linkerheup werd het ventje opge nomen in het kinderziekenhuis. of grondstoffen voor de voorziening bewerken en waarvan de belangen parallel lopen met die van de handel. Het secretariaat van het alge meen orgaan is gevestigd aan de Jan van Nassaustraat 85 te 's-Gra- venhage, telefoon 77,68.14, Lading vlas op vrachtauto vloog in brand In de nacht van Dinsdag op Woensdag is op de Rijksweg no. 16 nabij IJssetmonde een truck met oplegger, geladen met vier ton vlas, ip brand gevlogen. Brand weerpersoneel van gereedschaps wagen G 1 trachtte het vlas met sehuimblusapparaten te redden maar slaagde hierin niet, evenmin als de motorspuit A 3 ,die met zes stralen uit de sloot langs de weg werkte. Het vlas ging geheel in de vlammen op. De auto was eigen dom van de N-V. Waay uit Noord- Scharwoude. De oorzaak is onbe kend, Men vermoedt dat vonken uit een locomotief op het vlas zijn terechtgekomen, toen de wagen langs de spoorbaan aan de Sta- dionweg reed. De auto kwam van de Wieringermeer en was op weg naar Zeeuwsch Vlaanderen. Dubbele winkelweek in het Noorden De Zwart Jaftstraat en de Noordmolenstraat zullen in de we ken van 15 tot 30 October van zich doen spreken. Circa honderd win keliers van deze drukke winkel straten zullen in deze dagen deel nemen aan twe winkelweken. Be halve de versieringen en verlich tingen die aangebracht zullen wor den, zijn er diverse attracties voor de bezoeker. Er worden bonnen verstrekt en er ls een z.g. fouten- wedstrijd: voor de deur van iedere deelnemende winkelier wordt een schild geplaatst met foutieve voor stellingen. Wie de meeste fouten ontdekt is winnaar van een rijwiel radiotoestel, stofzuiger etc. Men zal bn zijn aankopen niet gestoord worden door schetterende muziek. De overheid heeft luidsprekermu- ziek verboden. Ida Presti. Deze naam moet u goed onthouden en wanneer zich de gelegenheid voordoet m geen geval verzuimen haar te gaan ho ren. Want Ida Presti is een groo\» guitariste. De wijze waarop ze haar spel m technisch opzicht heeft op gevoerd, grenst aan het ongeloof lijke. Er bestaat voor haar geen enkele moeilijkheid meer. De guitaar, dit weerbarstige in strument, met haar ongekend groot aantal mogelijkheden maar even zovele problemen, wordt onder de handen van deze kleine Frangaise een gewillig speeltuig, meer nog: een levend klankorgaan. Het veel zijdig karakter van de toon, die sprankelend, zangerig, juichend, weemoedig kan zijn heeft zij ge heel in haar macht en deze geniale beheersing van de gultaarspel- kunst, een product van intense studie en uiterste concentratie wordt gedragen, door een prachtig ontwikkelde, wanne, beheerste mu zikaliteit. Gisteravond hebben de leden van de Volks Universiteit, bijeen gekomen in de nieuwe V.U.-Auia van dit wondere spel kunnen ge nieten. Het intieme karakter van de zaal waarvan de acoustiek de beperkte klankkracht van het In strument prachtig tot zijn recht deed komen, schonk het optreden van Ida Presti de juiste sfeer. Men luisterde stil en geboeid naar stuk ken o.a, van Rousseau, Rameau en Bach, tot slot van de avond naar de bekoorlijke werken van de Falla, Granados en Aibeniz en naar het virtuoos geschreven SeviUa van. Pujol. Er waren bloemen voor Ida Pres ti en drie toegiften moesten volgen, vooraleer men haar liet gaan. Herman van Bom Verkeerslichten aan de Wolphaertsbocht Zonder enig cermonleël is de verkeerslicht-installatie op het kruispunt PleinwegWolphaerts bocht in gebruik genomen. De ver keerslichten zijn in de eerste plaats aangebracht om de voetgangers te beschermen. Op de oversteekplaat sen van dit drukke kruispunt. De installatie is nog niet compleet want er ontbreken nog herhalings- lichten, die wat later zullen ko men. AMSTERDAM BIJKANTOOR NOG STEEDS GEVESTIGD Dagelyks geopend van 12.303 uur. Om ruimte te maken voor nieuwe goederen, hou den wij van 6 tot 14 October een van diverse meubilaire goederen met kortingen van 2050 J Dit Is een gelegenheid, welke U niet voorbij mag laten gaan; Iet U maar eens op: Compt. HUISKAMER van 525.— voor 875*— SLAAPKAMER vaQ f 475vOor 335.— BANKSTEL van 785.— voor 560,— Boekenkasten, losse Fauteuils, enz. halve prtf» Alles zonder gebreken en met onze bek, garantie Door de verbouwing kunnen wij niet eta leren, maar ieder kan zonder verplichting binnen de aanbiedingen rustig bekijken. Trouwlustigen: hier ls Uw kans! BROERSVEST 64—66 Firma 3. C. KROES bekend met STOOMHAMER, en enige Brieven onder no. S 102 bureau van dit blad Te' huur aangeboden een winkelhuis met kantoor op gegoede stand. Ook in te richten voor kantoor. Br. onder no. S 103 bur. v. d. bl. Te koop wintermantel met bont m 48 65.- z.g.a.n., fan taste winterjas 30,-, 2 paar brinne schoenen m. 40 3.50; zw. veulen bontjas m. 48. Nassaulaan 41. Babyconunodo 35.-, mooi gelakt, nieuw. Ombouw 27.50. Tussenbroek, Edison- straat 3la, Schiedam. Te koop aangeboden een grijze bontmantel. W. Noor dirk. L. Kerkstraat 15. Rij wielhandel. Aangeboden mooie gem. ait- slaapicamer met of zonder pension op nette stand, V^f min, gaans van tram en trein Brieven no. S 101 bureau van dit blad. Te koop haard, vul-, pot en petroleumkachel. Schie damseweg 52, Kethel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2