V OLKSHUIS V ESTINGwanhoop en hoop voor duizenden Misschien toch een stapje verder tot de schrijvers-solidariteit In een half jaar: 23000 brieven 63000 bezoekers Radio-programma De „Karei Doorman" is nu pas echt 'n Hollands schip Accomodate aangepast aan onze eigen levensstijl Kapsalon aan boord: 40 klanten per dag Schippersjeugd kan prettig leren op de Prinses Irene' Van arbeidersschip tot internaat Annie Romein- Verschoor over het Pen-congres Onvergetelijke indrukken van gratis huwelijksreis Woensdag 5 October 1949 Als wtJ over de dienst van Volkshuisvesting schrijven, dan weten wij Mker, dat duizenden lezers het artikel met meer dan gewone aandacht rallen lezen. Het woord „Volkshuisvesting" Is langzamerhand een begrip geworden, dat nauw samenhangt met de woningnood-misère, waaronder duizenden gezinnen gebakt gaan. Er wordt veel kwaad gesproken van de sociale a/deling van de Volkshuisvesting aan de Gedempte Slaak. Men zou daar volgens velen maar een beetje ,-heen doen" met de verdeling van de beschikbare woonruimte, om van zwaardere beschuldigingen maar niet te spreken. Je moet maar eens een half uurtje bij de ingang van het dienst gebouw luisteren naar de gesprekken van teleurgestelde mensen! Velen wenden zich te laat tot Volkshuisvesting De chef van de „Gedempte Slaak", de heer J. Schippers, zit dat hoog. dat begrijpt U wel. Hij heeft de pers bijeengeroepen, om het publiek van repliek te kunnen dienen. Zijn ver- wijt is. dat het publiek een ontstel lend. tekort aan begrip aan de dag legt voor de moeilijkheden, die zich voordoen bij het zoeken van woon.- gelegenheid, bij ruiling of vestiging. Eet klinkt wel paradoxaal maar de hoer Schippers is van. mening, dat velen nalaten zich tijdig met bün moeilijkbeden tot de Volkshuis- vesting te "wenden. Dit geldt in de eerste plaats voor de mensen, die pas een gezin gevormd hebben. Ook voor hen is het raadzaam rich zo spoedig mogelijk bij de dienst te melden en niet te wachten tot het laatste ogenblik. Ook gevallen van ruiling of ves tiging van buiten de stad moeten, behalve bij het Bevolkingsregister, eveneens bij de Volkshuisvesting "worden gemeld. Want deze laatste verleent de woon-vergunniog. De heer Schippers achtte het noodzakelijk, de gang vaa zaken by de Volkshuisvesting nog eens nader te omschrijven, om eventuele -mis verstanden uit de weg te ruimen. Er zijn op het ogenblik. 17OOG aan vragen voor een zelfstandige woning in behandeline van mensen, die in Rotterdam verblijven en 2500 van mensen, die van buiten de stad zich in Rotterdam willen vestigen. De aanvragen worden genummerd naar datum van binnenkomst. Elke aan vrager wordt1 bezocht door de in spectie-afdeling van de dienst, die een onderzoek instelt Wanneer blijkt, aat Iemand woontechnisch in reer moeilijke omstandigheden verkeert, kan hij voorrang krijgen hij de behandeling in de Huisves ting-commissie, die door W. is ingesteld. In die commissie heb ben zitting: vertegenwoordigers van de huiseigenaren, vakbeweging, wo ningbouwverenigingen, Gem. Wo- ningbezit de wethouder voor open bare werken en de heren Schippers en Van Daal. resp. als voorzitter en secretaris. Eens in de twee,of d?ie weken vergadert de commissie en wordt aan. de hand van. rapporten beslist, wie al of niet in aanmerking komt voor een huurmaehtiging. Voor elke leeggemelde woning wor den vijf hmirmachtïgingert uitge- reikt. Het zijn er zo-ongeveer 1000 per maand voor 200 woningen. Het aantal neemt geleidelijk toe nu er wat meer nieuwe woningen worden gebouwd- Op het ogenblik staan er nog 3750 hum-machtigingen uit van mensen, die inwonend zijn et* 3000 van men sen, die over *n zelfstandige woning beschikken, maar 'n grotere woning nodig hebben. De reden hiervan kan zijne van medische aard f de G.G. en GD. moet het doktersatesl hebben onderschreven) of van sociale aard; b.v. wanneer drie gezinnen van te zamen 18 mensen 'n woning van drie kamers moeten delen Cn voorbeeld, dat aan de praktijk is ontleend). Gevallen van medische 'of sociale aard worden tot de acute gevallen gerekend, waarin, onmiddellijk een huurmaehtiging wordt verleend. Gedemobiliseerde militairen war- "WOENSDAG 5 OCTOBER ÏM9 HILVERSUM I 19parlementair overzicht 12.15 kwartet 19.30 voor de .Jeugd 19,45 causerie over de raad van "kerken in Nederland 20.nws 20.05 ac tualiteiten 20,15 socialistisch. OWs 20.20 dansmuziek 20.45 gram. mm. 21.— ,/De Vliegende Hollander", hoorspel 22.15 viool en piano -22.45 populair weten schappelijke causerie 23.— nws 23,15— 24.—- gram. muz. HILVERSUM u 19— nws 19-15 Indo nesisch 'nieuws 19.3D Eportcammentaar 1S.40 radlakrant 20.— rws 20.05 inlei ding familie-competitie 20.IS concert- gebouwork. en- soliste 2L— gram. muz. 21J5 godsdienstige causerie 21.35 marinierskapel 22.1S koor en solisten 22.45 a vond overdenking 23.— nws 23.15 —24.gram. muz. DONDERDAG S OCTOBER 1949 HILVERSUM I; 7.— nieuws. 7.15 och' tendgymnastiefe. 7.30 radio-ochtendblad, 7.50 dagopening, 8.— nieuws. 8-15 radio- ochtendbïad, Et.4 D gr-pL 8.55 voor de' vrouw. S,— Amen ka an Be composities, 9.30 soft and sweet. 10.—- morgenwij ding. 10.15 arbeidsvitaminen. 1050 kleutertje luister. 11.— kerk- en torenklanken.. 11.45 voordracht. 12, Les Gars de Paris. 12-30 land- en tuin bouw. 12.33 in *t spionnetje. 12,38 Pierre palla. 13.— nieuws- 13.15 Harmonetto. 13.45 zangkwartiertje, 14.— met naald eti schaar. 14-30 vloot en piano, 15,— De Wekker, 15.30 Klimop. 16-— Coloriet. 17.— kaleidöEcoop. 17.50 R.T.C. 18,— nieuws. 13.13 sportpraatje. 18.30 reg. ultz. HILVERSUM Ir J9-— het klokje van zeven Uur. 19.05 avondschool. 19.30 cla vichord, 19-45 reg, - ultz, 20.— nieuws, 20,03 in het radio zoeklicht. 20-15 radio phllh. ork. 21.— hoorspel, 22,15 Hugo de Groot en ork. Z2.45 het wonderland Nieuw-Guinea. 23,—nieuws. 23,15 dans muziek. 23.4524,— Ivor Mofeton en Dave Kaye. HILVERSUM n: 7.nietrws. 7.13 (KRO) gr.pL 7,45 morgengebed. 8,— nieuws. g.i5 gr. pl. 9.moeders wil is wet. 9.30 waterstanden- 9.40 schoolradio. 10.— (NCRV) pianospel. 10.15 morgen dienst, 10.45 NCRV-koor. 11.— (KRO) De Zonnebloem, 11.45 schoolradio, 12. Angelus. 12.03 Wiener Sdngerknaben. 12.30 land- en tuinbouw. 12.33 septet Johnny Ombach, 12-55 Zonnewijzer. 13.— nieuws, 13,20 Zevenklapper. 13.45 roeromme. 14.— Metropole ork. 14,30 Cleveland ork. 14.45 (NCRV) tussen de bedrijven door. 15,45 Peter Pears en Benjamin Britten. 18-— bijbellezing- 16.45 Perole strijkkwartet. 17.radio jeugdjournaal 17.30 ensemble La Bo- sarpa, 17.50 reg. uitz, 18,— Leger de» Bei la. 18.15 CNV-kwartler, 18,30 volks liederen, 1850 orgelsflïi. 18,55 een goed woord voor een goede zaak. HILVERSUM II: 19.— nieuws. .19.15 muzikale liltz. voor de jeugd. 19,40 vandaag. 20-nietrws. 20.05 Studiö- steravond. 2I-— familie-competitie, 21.35 Studlo-cteravond. 22.05 Berl. Staatsopera ork. .22.15 de vaart der volken. 22.35 Nationaal symph. ork. van Amerika. 22,'45,-v avondoverder-klng. 23.nieuws. 23.15—24.— beroemde concerten. den zo nodig eveneens met voorrang behandeld. Zij dienen zich eerst tot de Demobilisatieraad aan de Park laan te wenden. Tot nu toe werden 700 aanvragen behandeld, waarvan 178 met een woning „gehonoreerd" konden worden. Van gemeente-woningen, die met steun van het Rijk zyn gebouwd, eist het Rijk 10 op voor bewoning door Rijksambtenaren. Zelf '11 woning zoeken Wanneer men in het gelukkige bezit is van een huurmaehtiging, dient men zelf een woning te zoe ken. maar zo nodig helpt de dienst De huiseigenaar heeft het recht een of meer candidaten voor te dra gen by Volkshuisvesting. De dienst kan eventuele misbruiken bij deze candidaatsstehing (wagen van sleu- ielgeld b.v.) niet controleren of tegengaan. Bij overeenkomst met de huiseige naren is bepaald, dat een bepaald aantal van hun woningen, voor ur gente gevallen blijft gereserveerd. Dit geldt voor de le, 3e, 6e, 8e wo ning enz., die bij de dienst als leeg wordt opgegeven. Van 1 Januari tot 31 Augustus van dit jaar waren er 3350 leegge melde woningen, waarvan 1350 wer den tiegewezen aan urgente geval len (met medewerking van de buis eigenaar). Het komt echter veel voor. dat mensen, die in nood ver keren en als urgent geval behandeld worden, allerlei aanmerkingen heb ben op de hun aangeboden woning- Het heeft op die manier wel eens twee maanden geduurd, voordat een huiseigenaar van zijn huis af was. Het ligt natuurlijk ook wel eens aan de toestand, waarin de woning zich bevindt. De Volkshuisvesting kan de huiseigenaar echter niet dwingen, zijn woning te behangen of te schilderen. De vordering De systematische vordering van. woonruimte is opgezet om jonge mensen te kunnen helpeo. De vor dering gaat van B. en W. uit, nadat de commissie van advies hierover ls gehoord. Iemand, bij wie woon ruimte is gevorderd, kan zelf can didaten voor bewoning aanwijzen, die de dienst moet accepteren- Volkshuisvesting kan jonggetrouw den dan ook al'sen maar aanraden: tracht zelf ruimte voor inwoning te vinden; de dienst verstrekt de ver gunning daartoe. In het eerste half jaar van '49 werden op die wijze 506 gezinnen ondergebracht; slechts in 100 gevallen was vordering van woonruimte nodig. Maar toch wordt er nog voor 2100 jonge gezinnen woonruimte gezocht Een. andere oplossing is de bouw van duplex-woningen (woningen voor dubbele bewoning) - In ver scheidene steden is men daar al mee begonnen en het wordt tijd, dat Rot terdam daarmee ook een aanvang maakt Er wordt wel eens geklaagd, dat Volkshuisvesting te hard optreedt tegen clandestiene bewoning van een huis of gedeelte daarvan. De heer Schippers bestreed dit, met te verklaren, dat Rotterdam juist op dit punt gunstig afsteekt bij andere steden. Van December 1945 tot eind Augustus "49 waren er 770 gevallen van uitzetting maar die mensen zün toch geholpen door de dienst, hetzij met inwoning of een noodtehuis. In 3400 gevallen van clandestiene be woning werd tenslotte gezegd: blijf maar zitten, omdat dit de beste op lossing was. In 860 gevallen werd een pro ces-verbaal opgemaakt In een half jaar tijds zijn er bij de Volkshuisvesting 23000 brieven binnengekomen van mensen, die hun moeilijkheden willen voorleg gen aan de dienst In dezelfde tijd wejden aan de loketten 63000 men sen te woord gestaan. „Ieder die schrijft, krijgt antwoord (tenminste de eerste keer) en ieder, die vraagt aan het loket eveneens. Ieder, die een formulier wil halen, kan dat krijgen." 20 besloot de heer Schip pers zijn uiteenzetting. Kapitein en stuurman van Magdalena „gestraft" Na een zitting, die enige dagen In beslag nam, is het Gerechtshof te Londen tot de conclusie gekomen dat kapitein D- R. V, Lee en eer ste stuurman C. J. Senior van het stoomschip Magdanela schuldig zijn aan de stranding van dit schip op 25 April van dit jaar. Het 17.547 ton metende vaartuig was op zijn eerste reis van Engeland naar Zuid Ame rika en liep op de terugreis nabij Rio de Janeiro op de rotsen en ver ging. Het vaarcertifieaat van kapi tein Lee werd voor twee jaar inge houden dat van de eerste stuurman voor een jaar. Voorlopig jeugd-elftal in lichtwedstrijd Zoals reeds gemeld, zal het voor lopig Nederlands jeugd-elftal een wedstrijd spelen tegen het Utrechts elftal. De ontmoeting is vastgesteld op Woensdagavond. 12 October, aanvang 8 uur. Het jeugdelftal speelt, zoals men weet, op 6 No vember tegen de Belgische jonge ren. Het Utrechts elftal komt 5 No vember tegen Brugge uit. „Sport leven" geeft de opstelling van het jeugdteam voor 12 October als volgt: Doel: Gerberink (Enschede); ach ter: Metselaar (Alkm. Boys) en Smit (Volendam); midden: Klaas- sen (VW). Smeet (Juliana) en Hïddink (JIW); voor: Vermunt (RBC), Van Beurden (BW), Ste- phan (Heracles), Krommert (DOS) en Louwer (NOAD). Reserves: De Rijk (MOC), v. d, Oever (Stormvogels). Van Rhenen (Zeist), De Jong (Willem II) en Vergauwen (Internos). Van de „Karei Doorman" wor den grote houten 4 toot blokken te water gelaten om te voorkomen dat de vliegtuigen, die per Rijn aak worden aangevoerd, langszij de oorlogsbodem beschadigd kunnen morden. VENERABLE", dat ls „Eerbiedwaard!ge", heette de „Karei Doorman", voordat dit vliegdekschip door de Kon. Marine van de Engelsen 'werd overgenomen. Uit een oogpunt van gevechtskracht mag dan het schip de naam „eerbiedwaardige" verdienen, maar wat de accomodatle voor de bemanning aangaat, was dit niet het geval. Althans niet naar het oordeel van onze vlootleiding. die dra had vastgesteld, dat er aan boord heel wat veranderd cn verbeterd moest worden, voordat de Hollandse Janmaat er zich zou kunnen thuisvoclen. Zo heeft de „Karei Doorman", na de eerste oefenperiodes, bil Wilton-FlJenoord, een Inwendige metamorphose onder gaan, waardoor het schip stellig aan bewoonbaarheid heeft gewonnen. Bovendien werden de technische installaties, waar nodig, gemoderniseerd. Examens Aan de Technische Hogeschool (e Delft zijn geslaagd voor het pro* psedeutisch examen voor civielin- genieur de heren. W. J. Beranek te IJsselmonde, H. J. Dalmijn te Rotterdam» P. C. v, d. Gaag te Schiedam, K. H. de Kruijk te Rotterdam. P. Sanders te Schiedam, A. D. Smit te Rotter dam, G. van Tussenbroek te JRot- tedram. Geslaagd voor het propaedeutisch examen voor electrotechnisch inge- ruuer de heer H. van der Made. Geslaagd voor het propaedeu tisch examen voor scheikundig in genieur de heer H. J. Zoeteman. Dinsdagmiddag is in de Coolha- ven het tweede internaatschip van de NederL Hervormde Kerk offi cieel geopend. Het schip, de „Prin ses Irene", is het tweede van een serie, speciaal bestemd voor schip perskinderen. Er ligt ook reeds een R.K. intemaatscbip voor schippers kinderen in de Rotterdamse haven. Er bestond bij de autoriteiten veel belangstelling voor deze officiële opening. De heer G. de Jong, voor zitter van het schoolfonds voor schipperskinderen vanwege de Ned. Herv, Kerk, de initiatief neemster van dit werk hield een korte inleiding over de bedoelingen van deze intemaaischepen. „Wij moeten er voor zorg dragen, dat 't schipperskind dezelfde opleiding krijgt als de kinderen van de wal. Wij hopen, dat dit intemaatsehip 'n kleine bijdrage mag zijn voor. de opbouw van de Rotterdamse ha ven", aldus de heer De Jong. Ver volgens sprak ds. H. J. F. Wessel- dijk, voorzitter van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, de officiële openingsrede uit. Spreker noemde de stichting van dit schip één van de voorbeelden van het „ontwaakt verantwoordelijkheids besef" van de kerk. „De opvoeders, die hier de leiding hebben, hebben, niet alleen een culturele, maar ook een geestelijke taak. Ik hoop, dat het schip 'tot in lengte van dagen tot heil mag zijn van het schippers kind, waarvoor het bestemd is en verklaar de „Prinses Irene" voor geopend", zo besloot ds. Wesseidijk zijn rede. Spr. las nog een brief voor van H.M. de Konignin, waarin Zij haar warme belangstelling voor dit werk betuigt. Vervolgens gaf de heer B. Tazelaar een schets van het schippersonderwijs; hij hoopte, dat dit internaat mee mocht werken tot verhoging van de schippersstand. Wethouder van Tilburg sprak er zijn grote voldoening over uit, dat dit schip in de Rotterdamse haven ligplaats heeft genomen. „Goed la ger onderwijs is een eerste vereiste. Alleen bekwame krachten künnen zorgen, dat het havenbedrijf flo reert", zeide hij o.m. Ds. J. D. Kleyne, Ned- Herv. predikant al hier» sprak namens het regenten- college der Ned- Herv. scholen. Veemarkt Rotterdam Totaal aanvoer 3906; Vette koeien en ossen 360; gebruiksvee 1664; graskalveren 551; nuchtere kalve ren 160; biggen 416; veulens 28; paarden 190; schapen 381; bokken 114; varkens 62. Prijzen kalfkoeien 775, 650, 550; melkkoeien 775, 650, 550; varekoeien 510, 400, 350; vaar zen 550, 450, 350; pinken 450, 350, 275; graskalveren 250, 180, 80; big gen 38, 33, 28; hitten 700, 560, 425; werkpaarden 880, 680, 520; slacht- paarden p. kg. 1.40, 1.3Q, 1.10. Kalf- en melkkoeien: aanvoer als vorige week, handel tamelijk; prij zen ruim prijshoudend; varekoeien: aanvoer iets ruimer, handel kalm; prijzen onveranderd; vaarzen en pinken; aanvoer ruim, handel stug, prijzen constant; graskalveren: groter, handel stroef, prijshoudend; biggen iets kleiner, handel zeer traag, niet geheel prijshoudend; paarden: aanvoer als vorige week, handel tamelijk,, prijzen vooral-niet lager> Ten. slotte bracht de heer 2. Schenk, hoofd der school, mede namens het personeel dank voor deze vele blijken van belangstel ling. Het gezelschap maakte een rond gang door het keurig ingerichte schip. Vooral de hypermoderne keuken valt op. Er zijn keurige ka mers voor het personeel- De "slaap zalen in het „ruim""bieden plaats aan honderd schippertjes, zestig jongens (die niet zo gemakkelijk „pleegouders" kunnen vinden) en veertig meisjes. De Prinses Irene was aanvankelijk bestemd voor personeel van de Nederlandse Spoorwegen, die de electrificatie van Noord naar Zuid verzorgen. Daar dit werk minder hard op schiet dan gedacht was, heeft men het schip aan het schoolfonds over gedaan. De leeftijden van de jeug dige bewoners van het internaat variëren van zes tot zestien jaar. Zij gaan dagelijks naar de Ren- drachtstraat voor hun lessen. Ik wil het vandaag eens over dammen hebben. Niet zo maar, omdat ik er zin in heb, maar om dat de omstandigheden me er toe nopen. Een eigenaardig kenmerk van het damspel is dat de felste te genstanders in deze niet-bloedige strijd als het ware opgaan in el kanders succes. Zo was 't in „Con stant". En zo is het daar gebleven en dat verklaart het feit, dat Con stant vijftig jaar lang voorspoedig heeft geleefd. Constant bleef con stant. Ernstige ziekten heeft het niet te verduren, hoogstens een neus-verkoudheid, En ernstige on gevallen waren er ook al niet. Zo heeft Constant 2ijn vijf kruisjes bereikt en heeft zich daarmede de eer verworven, de oudste damver eniging in Nederland te zijn; maar zij lijdt niet aan ouderdomskwaal- tjes, een dokter komt niet over de vloer, een bril zou haar misstaan, er is geen enkel symptoom van ge heugenstoornis en ook de apothe ker verdient geen cent aan haar. Drie mannen richtten „Constant" in 1899 op: het driemanschap Ver vloei, Blankenaar en Troley Du- weL Men noemde de club naar de eigenlijke grondlegger, die echtex de eigenlijke opbouw niet meer zag: Constant Stams. De kernachti ge voornaam van deze pionier werd het devies voor de duo, wel ken aanvankelijk huisde in 't Pool se koffiehuis. Daarna nam zij haar intrek bij Coomans, en in de derti ger jaren verhuisde men nog eens: nu werd het oude raadhuis het to neel van de strijd. In 1940 werd men gedwongen weer naar een an dere zaal om te zien en men vond die in „Het Vaderland getrouwh" aan de NoordsingeL Behalve de drie bovengenoemde dammers heeft „Constant" een reëks van erkende meesters en bonds officials voortgebracht. Al hun namen vermelden doe ik niet, maar ik wil wel de hoogtepunten noemen in het bestaan van de ver eniging zelf. Dat waren: de lande lijke clubkampioenschapstitel in 1907, 1915, 1919, 1943 en 1947, het behaalde persoonlijk landskam pioenschap door Piet Roozenburg in 1943 en '48 en wie herinnert zich niet de strijd om de wereldtitel, welke eindigde met de schitterende overwinning van Roozenburg? Naar men mi} vertelt heeft maakt men zich thans op om op gepaste wijze het gouden jubileum te her denken en wanneer dan alle „gro ten" de revue passeren zal in 't bij zonder worden stilgestaan bü wij len Constant Stams en bij de grond legger van het nationale georgani seerde damleven, de aristocraat uit de darmvereld: G. C. Vervloei.. Hadji's keren terug naar Indonesië Zaterdag zal de „Kota Ago eng" van de Kon. Rotterdamsche Lloyd als laatste pelgrimsschip van dit jaar uit de haven van Rotterdam vertrekken om in :Djeddah de Indo nesische Mekka-gangers, die in de loop van Augustus aldaar aan land werden gezet, weer aan boord te ne men en naar Indonesië tërug 'te brengen. Beide andere pelgrimsschepen van de Lloyd, die dit.iaar aan het ver voer der duizenden hadji's deelna men, de „Kota Gede" en de „Kota Baroe", zijn reeds met hetzelfde doel onderweg. Op pik der schepen staan aan dek drie hokken met in ieder hok een grote .zware etter, een „sapi", die straks door de kepa- la-hadjï's (leider van een groep hadji's), op de in de Koran voor geschreven wfjze ritueel zal worden geslacht, onder de extatische toe juichingen derhadji's. Het vlee3 wordt dan door de pelgrims zelf aan dek van het schip op een houtskool vuurtje gekookt. Vanmorgen is begonnen met het plaatsen van de tweede schoorsteen op het dak van het gebouw van de stadsverwarming aan. de Delftse- vaart Laten wjj hopen, dat de „Karei Doorman" nooit in ernst behoeft te worden ingezet. Het schip is er nu eenmaal en het wordt beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van onze vloot. Het is echter tevens de verblijfplaats, het „woonhuis" kan men wel zeggen, van bijna 1000 Ne derlanders. Hoe die daar wonen, hebben de commandant, kapitein ter zee C. W. Slot en zijn officieren ons laten zien. Op de werf zyn de bemannïngs- verblijven anders ingedeeld en ver groot door het wegbreken van een aantal pantries (kombuizen). Bij de Engelse Marine slapen de onderoffi cieren in hangmatten evenals de manschappen. In Nederland is dit geen gewoonte, zodat op de „Karei Doorman" voor de 100 onderofficie ren (van sergeant af) kooien werden gebouwd, d.w.z. stalen britsen, drie boven elkaar. De Jantjes hoeven hun kommaïiewant (borden en be stek) nu ook niet meer in hun plun- jekasten op te bergen, maar kunnen dit kwyt in extra gebauwde baks- kasten. Door het verplaatsen van een groot aantal plunjekasten kon een recreatieverblijf worden Ingericht voor de korperaaL en manschappen en een toko (winkeltje) met twee bierkoelers. zodat thans onder alle omstandigheden koele dranken kun nen worden verkocht. Met het comfort en de hygiëne in de bad- en wasruimten hebben de Engelsen het blijkbaar niet zo nauw genomen. Bij de overname van het schip werden deze ruimten in staat van verwaarlozing aangetroffen, ter wijl de accomodatie maar zo. zn was. Toiletten en badkamers werden voor zien van tegelvloeren en roestvrije stalen wasbakken en onbreekbare spiegels. Het aantal wasbakken werd met 39 vermeerderd, dat van de dou ches met 15. Op verschillende plaatsen in het schip werden in totaal zeven drink- waterkoelers geplaatst, waarmee (speciaal voor de dienst in de tro pen) in een grote behoefte werd voorzien. In de scheepskombuis werden vier moderne kookketeïs en andere appa- raturen aangebracht, zodat de kook- capacïteit aanmerkelijk is gestegen en ook de behandeling van het eten hygiënischer is geworden. Aan boord van de Karei Doorman Kruythof wint nationaal biljarttournooi te Breda BREDA. Dinsdagavond werd te Breda het nationaal biljarttour nooi, kader 35/2, om de „zilveren broodmand" beëindigd. De uitslag werd: Kruythof 2. Eichelsheim 3. Wijnen 4. Bokhoven 5. De Jong 8. Franken 7. Schmidt 8. Kastelijn gew. alg. gem. 6 31.41 5 28.84 4 15.25 4 22.12 3 22.67 3 17.56 2 17,82 0 17.77 LONDEN. Volgens de „Daily Graphic" hebben Russische geleer den aan Stalin gerapporteerd dat de Russische stoomfabrieken thans elke drie weken twee atoombom men kunnen afleveren. hoeven de manschappen hun plunje niet zelf te wassen; moderne machi nes voor het wassen, drogen en strij ken hebben die taak van hen over genomen. Er is een kapsalon aan boord met gemiddeld 40 klanten per dag en. een drukbeklante schoenma kerij. De ziekenboeg is verbouwd en gemoderniseerd, evenals de ope ratiekamer. Zelfs een complete tand artsinstallatie ontbreekt niet in het dorp van 1000 inwoners. Twee uur hebben, wij nodig gehad om het een en ander te bezichtigen en toen hadden we nog maar een zesde deel van het enorm schip ge zien. Het ging maar door gangen en trapje op, trapje af, zodat we op 't laatst niet meer wisten of we voor of achter waren. Het is een doolhof, waarin alleen de insider de weg kan vinden. Zeven dekken telt het schip, van de dubbele bodem tot het vlieg- dek, dat 210 meter lang en 25 meter breed is. De vliegdekinstallatie is op de werf bruikbaar gemaakt voor het snelste type vliegtuig aan boord van vliegdekschepen. Zoals bekend, Zan den de vliegtuigen op het vliegdek met uitgestoken haak. die in de rem- kabels grijpt, waarna het vliegtuig na 15 meter tot stilstand komt. In noodgeval word het opgevangen in een stalen net. De Karei Doorman kan maximum 12 jachtvliegtuigen en 24 verkenners meevoeren. De machines worden van het dek met liften neergelaten in de drie hangars die tezamen circa 150 meter lang zijn en acht meter hoog. In de ge weldige ruimte staan auto'tjes, die je zó in een autoscootei zou kunnen zetten. De wagentjes dienen voor het transport van de vliegtuigen, op het vliegdek. Gisteren heeft dé Karei Doorman een aantal vliegtuigen aan boord ge nomen, die met een lichter werden aangevoerd. Donderdag vertrekt het schip naar de Engelse Zuidkust voor proefnemingen. Begin November worden vlxegoefeningen gehouden, onder de Schotse kust. ■- De vliegcentrale van het vliea- kampsghip: „Karei Doorman "C Men kan lang of kort praten over de waarde van de architectuur van het Dogen-paleis te Venetië cn vooral lang. Maar wel niemand onttrekt zich geheel aan het Indrukwekkende van de massaliteit van het Interieur; hoe bescheiden is b.v, het Mauritshnis of zijn de Lnasso-zaaltjes van het Stedelijk Museum te Am sterdam, b|j de onoverzichtelijke reeks van zalen zolders en wanden een weelde van schilderijen en goud van het Palazzo Ducale. In een van die zalen heeft het 21e Pen-congres vorige maand zitting gehouden, waarvan als misschien belangrijkste besluit de algemeen toegejuichte verkiezing van Benedetto Croce, de bejaarde Italiaanse historicus en literaire theoreticus tot opvolger van Maeterlinck als voor zitter valt te vermelden. Algemeen toegejuicht, al blijft er iets van spijt hangen, dtet de F?!) zich nu voor de tweede maal ziet aangewezen op een representatieve voorzitter, wiens leeftijd hem de werkelijke uitoefening van zïjn: functie belet, die dan ook opnieuw aan de Engelse Fransman Saurat wordt overgelaten. De resultaten van het Congres laten zich samenvatten in prac- tisch-organisatorische en beschou welijke. Veel gerucht gaf de behandeling van de Unesco-zaak d.w.z. de kwestie van de samenwerking van Unesco en Pen. waarbij in de eer ste plaats is gedacht en daarom is deze zaak ook voor ons van bij zonder belang aan het bevorde^ ren van \'ertalingen van werken» die daarvoor in aanmerking komen uit minder toegankelijke talén in het Frans en Engels. Er kwam daarbij nog al wat critiek op de Unesco los, die. van verschillende zijden werd geschilderd als. een organisatie, waar veel geld* om ging, waarmee het contact belem merd werd door een voortdurende wisseling van personeel, -waar slecht en omslachtig georganiseerd werd, etc. etc. en de welwillende en verzoenende speech, waarmee Saurat aan het eind van deze de batten de goede wil -van de in Unesco-verband werkende perso nen trachtte té redden door de noodzakelijk omslachtige democra- tische!-organisatie tot zondebok te maken, vond alleen instemming bij geheide oud-liberalen. Een teer punt in de Unesco-zaak bleek het feit, dat de onderhande lingen met de in Parijs zetelende Unesco geheel van Londen uit ge voerd werden, waar vooral het Franse centrum geen genoegen mee nam, ter./ijl de Engelsen daarentegen, in het algemeen toch al gevoelig waar het om de ver schuiving van. machtsposities gaat, geen touwtjes uit handen wilden geven. Na veel binnenskamerse be raadslaging kwam men met een aanvaardbaar compromis: er wordt een nieuwe TJnesco-Uaison-com- missie ingesteld, vaarin, omdat het hier speciaal over de belangen der kleine naties gaat, deze een be hoorlijke vertegenwoordiging zul len vinden. Voor Nederland werd Victor van Vriesland aangewezen. Verder zal deze commissie niet uitsluitend in Londen bijeenkomen,, maar ook in Parijs en zullen de nationale centra beter op de hoogte worden gehouden van haar werk zaamheden. Op voorstel van de Engelse schrijver Stephen Spender zal de commissie zich ook bezighouden met de vraag van steun aan jonge schrijvers. Critiek en critiek "Wat het beschouwelijk gedeelte betreft kan men in het algemeen zeggen, dat hier de resultaten niet aan de bedoeling beantwoord heb ben. Wie zich wel eens met het probleem daf hier aan deorde 'kwam, heeft bezig gehouden, zal zich daar niet over verwonderen. „De critiek" is een zaak om wik kend, en wegend een essay over te schrijven, of misschien in kleine kring over van gedachten te wis selen, maar een reeks onsamen hangende opwekbeurtenover een dergelijk thema en dan nog vaak in een voor velen moeilijk toe gankelijke taal, want er werd veel onvertaald Italiaans gesproken, kan moeilijk veel resultaat opleve ren. De beide internationale figu ren, die aan de besprekingen deel namen: Benda en Croce (de laatste alleen door een ingezonden bood schap) zijn met alle respect het hoogtepunt" van hun productie te boven. Van de vele andere sprekers zouden we de Fransman Ives Gon- don kunnen noemen, die klaagde hoe met name de dagbïadcritiek door sport en gemengd nieuws verdrongen wordt. De Indiër Dhingra, een curiosum, in zoverre hij zijn toehoorders als broeders en zusters aansprak, verklaarde, dat Gandhi, hoewel geen literator, voor de schrijvende Indiër onver mijdelijk de norm was. Onze landgenoot Tielrooy stelde voorzichtig de vraag: Fautil juger? Maar overal was duidelijk dat men niet alleen filologisch gespro ken, maar ook begripmatig met vele tongen sprak èn dat velen het critieke probleem van de norm die men. nü aan de critiek moet stel len, ontweken in historische be schouwingen, waarbij dan. uiter aard de nationale historie een on evenredige plaats kreeg. Saurat, in zijn slotbeschouwing, formuleerde Mevrouw Annie Romein- Verschoor vonden wij be reid voor ons blad neven staande beschouwing te 'schrijven over het PEN- congres, dat in de laatste dagen van September te Ve netië is gehouden. dit laatste verwijt t.a.v, zijn gast heren, die hier wel het meest zon digden, in de formule: voor de Italianen schijnt spreker over cri tiek te betekenen: vóór of tégen Croce spreken. Nadat een nogal zuur stuk in het avondblad, dé Corriere della Sera, fel de spot gestoken had met het ieder jaar herhaald gratisf!) hu welijksreisje van de Pen-leden» die „meer belangstelling hebben voor de druiven van de San Mar co, de gondels en de restaurants dan voor literaire problemen", na die reprimande, zeg ik, durf ik niet goed uitweiden over de onver getelijke bijkomstigheden, die dit Pen-congres bood. Laat ik om de criticasters in het vaderland gerust te stellen en zon der afbreuk te doen aan de kok van Excelsior verzekeren, dat de hoogte punten (o.a. de Giotto's in Padua en de vertoning van een zangspel van Monteverdi) in het prachtige oude theater-tje van Vicenza van zuiver geestelijke aard waren. Bij de schrijver in de Corriere spelen er trouwens afgezien van mogelijk persoonlijke kennelijk ook nationalistische passiën ónder door. Hij ergert er zich niet alleen aan, dat al die vreemde barbaren over critiek spreken, terwijl Croce „onze" Croce, niet meer dan een naam voor hen is, maar merkt ook met verontwaardiging onder de eregasten Julien Benda op, de eni ge met-communist die Triest aan Joegoslavië wou geven. Laat ik liever in plaats van met déze boze-fee-critiek met een klei ne tragi-co me die eindigen. Zuidelijke incidenten Op 'n zitting van het congres trad plotseling een Italiaan naar voren, die het wóórd vroeg. Wel werd hem dat niet verleend, óm. dat de secretaris van hét Italiaanse centrum verzekerde, dat hij niet als lid was ingeschreven, maar dat belette hem niet een daverende rel te onketenen, een echte Zuid- Europese machtscène, waar noch de stem noch het bescheiden voort- rinkelende belletje van de voor zitter bovenuit kwamen.. Te min der omdat zijn landgenoten, „het niet namen" en hem overtuigd van repliek dienden, tot een lange Schot rustig naar voren stapte en met dg gebaren van een resolute verpleegster de opgewonden spre ker van het podium voerde. Ach teraf pas hoorden wij onze frag mentarische indrukken tot het volgende aannemelijke geheel sa menvoegen. Ook bij ons in Holland is eem zekere Margaritha SHrfatti, die een. ik meen zelfs bij ons vertaald, verheerlijkend boek over Musso lini schreef, geen onbekende. Wel nu deze dame was de vorige dag, toen de autobussen voor de tocht naar Vicenza volstroomden, door Silonë gedwongen de bus te verla ten, waarin zij had plaats geno men, omdat er voor haar geen plaats was in de Italiaanse Pen- club. Zij had in de heer Henri Furst een ridder gevonden die voor haar belangen opkwam en al deed hij dat in een vorm, die ons wat ongewoon voorkwam, niet zonder een tikje bitterheid herken den wjj zyn argumenten: de intel ligente lezer begrijpt él, dat Mar garitha Sarfatti een belangrijke rol in de Italiaanse illegaliteit ge speeld heeft.,.. Het Perscongres te Venetië is met een uitstapje naar het eiland Fcrcello in de Lagune geëindigd en met een souper met dans in de Casa Rezzonico, een van de on telbare paleizen, die tegelijk als oesters op de zandbanken van de Lagune zijn gegroeid. Geen wereldschokkende gebeur tenis, geen belangrijke bijdrage tot bevordering van de wereldvre- den en hoe een al te gemakkelijke rhetoriek zulke ontmoetingen ver der wenst te karakteriseren, maar misschien 'toch een stapje nader tot de .solidariteit van die indivi dualistische wezens die schrijvers heten en een reeks onvergetelijke herinneringen voor de deelnemers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4