4^ P it DE KLEM OPENING .MAISON FLAT' VERKOOPSTERS Vertegenwoordiger Een fraaie kalender voor slechts 95 cent komen Uw vorken en lepels uit 't Presto-sop OFFICIER s.s. Asturias Vrijdag in Rotterdam SCHEEPVAART James M. Fox Rijnvaart 3 UUR FLATGEBOUW Zuidplein 125 Vroom Dreesmann IJZERWAREN (hang-en sluitwerk) BON VOOR DE PAROOLKALENDER 1950 't Beste voor de afwas wat ooit gebruikte! Geen ntpsmadk! Zachter voor Uw handen! „VROUW en HUIS" familie- berichten Woensdag 5 October 1949 Vrijdagmorgen, om 7 uur. wordt de „Asturias", het 22.000 ton- me tende Engelse hulp-passagiersschip, dat, in verband met het grote aan tal passagiers voor de thuisreis, dat zich aan de andere kant van de evenaar ophoopte, voor gezamelüke rekening werd gecharterd te Rot terdam vervyacht. De ontscheping neeint dan om 8 uur een aanvang. Aan boord zfln ongeveer 1500 burger-passagiers, o.w. 633 evaeué's, 300 kinderen en 43 zuigelingen. On der deze passagiers bevinden zich o.a,: Indonesische studenten, die aan. Nederlandse Universiteiten en Hogescholen komen studeren; te rugkerende verpleegsters, voor een groot deel Roode Kruis-zusters; Gouvernementsambtenaren met"hun gezin; R. Katholieken geestlijken; een aantalonderwijzers, leraren, palitie-lnspecteurs, enz. Dr. F, .Wede! maakt op speciaal verzoek van het Ned.-Ind. Gouver- nement de reis mee, als verbindings arts tussen de (Nederlandse) passa giers en de (Engelse) medische dienst aan boord van het schip. Als traits d'unlon" z$n tevens 'n Ned." administrateur en adjunct- administrateur aan boord. Het s,s. „Asturias" steekt In zo- vérre gunstig af btf onze Neder landse -hulp-passagiersschepen, dat het rUljn 1100 passagiers in hutten (vnl. 4-,.6- en 8persoons) kan ver voeren tegen alechtg 360 zaal-pas sagiers, die in ook op onze dergelij ke schepen bekende „standees" moe ten slapen. Aangekomen schepen 4 October BLACK FALCON, New York, NJev„ Goudrlaan, Lekhaven, stg,; LAURENS- KF.RK, Londen, Hol]. Perzische Golf lijn, Lekhaven, stg.; MAINE (motor). Grand Bassam, - Worms, Merwehaven, hout; MAGRIETHA (motor), Malmo, Schellen, Parkhaven, stg.; STEFANOS S-, Amsterdam, Erh. Dekkers, Waalha ven, ledig; WILDA (motor), Lubeck, Dammers, v, d. Heide, Binnenhaven, ijs er; POOL FISHEB, terug uit zee we gens machlneschade; ERH. DEKKERS, bijl., Boek - van - Holland; WINSUM, Georgetown. Hudig Veder, Waalhaven, hout; ARTVINE, Hamburg, v. Omme ren,; Pernis, 'ledig; SANDENBUBGH, Bordeaux, Müller,- Parkhaven, stg.; TON S. (motor),- Dublin, Vermaas, 2e Kathaven. pyriet; TORTUGAS (motor), Brownsville, Cornelder, Maashaven, stg,; VEGEA (motor), Boston, L.D.S.A., Maassluis, ledig; BIRMINGHAM (mo tor). Gooïe, S.S.M., Merwehaven, kolen; MABCELLA (motor), Stettin, Furness, Pakhm'smeesteren, Pernis, glycerine; NANTES, Saigon. Reunis. Merwehaven, stg.; PRINSES BEATRIX, Harwich, Hoek van Holland; BRITSIXM. Boca Grande, Wambersle, Waalhaven, fos faat: EBERHABD ESSBERGER. Ham burg, Furness, Maashaven, olie; HALM STAD. Grinsby, Oudkerk, Waalhaven, ledig: STREEFKERK, Calcutta, Wllhelmlnakade, stg.; FRANS (motor), Londen, Furness, Maashaven, teer; SYLVAPLANA (motor), Plymouth, Schellen, Parkhaven, ledig; DAKAR, Rbuaan, Worms, Waalhaven, ledig. 5 October ARCTURUS (motor). Bergen, Burger, Use!haven, stg.; MALANCHA. Antwer pen. v. Ee, Maashaven/ stg.; RIO QUE- QUEN, -BrcmerhaVenr---.= LWambersie, Schiehaven, stg.; j STRIJPB (motor). Newcastle, v, Es/ Waalhaven, kolen; CATO, Bristol, Müller, Merwehaven, stg.; BELE, Bremen, Vulc3an, bunkeren Vlaardingen; ARNHEM, Harwich, Hu- dle. Pleters, Hoek van Holland: SHE- RINGHAM, Harwich, Hu dig, Fieters, Lekhaven, stg,; DE NEB (motor), Sun derland, Dam co. Waalhaven, kolen; GA LATEA.' Antwerpen, Vair Es, EJLGJC;' ledig; RAPID (motor), Hamburg, Mül- :ler. Parkhaven, stg. „..v -"•.••• - HOLLAND IA, Gothenburg, Kuyper, VanDam, Smeer, Uselhaven, stg EM PIRE PAHKESTON; Harwich, Hoek van HollandVIKING (motor), Harilngen. Mublo, bunkeren Pemis. ledig: BRIIAY, Dieppe. Worms, Waalhaven, ledig; GY- DA, Antwerpen, Anth. Veder, Merwe haven, Stg.: FORT GROUARD, Middles bro, Arm Farlna, Waalhaven, ledig; CAREUA, Mena al Ahmadl. v. Omme ren. Pemle, olie. VertroUktfn schepen 4 October MC KITTRICK HILLS, Pauillac; SIRIII, Kopenhagen; BURNHOPE. Sun derland; KONGSBORG, Calcutta;' MECKLENBURG, Harwich; -FRANKA, Lissabon; AXEL, Danzig: WERNER II. Oslo; JOOST VAN DEN VONDEL. Nar vik; MAP LED ORE, Antwerpen; HIGH-, LAND, Londen; ADRiANA, Antwerpen; WJLHELMINE, StockholmROSA, Duin kerken; EB AN, Emden; IVAN, Tanger; HELENA, Barbados vla Antwerpen; GREENFINCH, Londen; FORT HIGH- FIELD, Barry; SPRlNGCRAF/Londen; HOLLANDIA, Delfzijl; BADZO, Boston (L.); JACOB CATS,. .Narvik; JOSEF EERCENDORFF, Antwerpen: BATA VIER I, Lorden; MELROSE ABBEY, Hull; MAGNA PETE, Noordzee; DIN- KEL, Duinkerken; RIO. SANTIAGO, Bayres; - BLUE BOY, Londen; IBIS, Emden: HASKEKLAND, Leith; PER SIAN COAST, Newcastle; ANTWERP, Harwich; GLOBE, Hull: DUKE OF ROTHESAY, Harwich; AALSDIJK, Golf van Mexico: RABLE, Duinkerken. 5 October TORTUGAS, Bremen en Oslo. Wind 2.O., matige, koelte, kalme zee, mist. STEVNS, Grangemouth; NAVICELLA, Amsterdam; BOLMA, oroefstomen. Troepen- en paHsagiersschepeü naar en van Indonesië ASTURIAS, thuis, pass. 4 's avonds Finisterre. - GROOTE BEER, thuis, 4 óp BOO mill O.Z.O. van Point de Galle (Ceylon). JOHAN VAN OLDENBARNEVELT. uitg., 4 te Lissabon, voor herstel van be schadigde dynamo. TABINTA, uitg., pass. 4 's avonds Gi braltar naar Port Said. VOLEMDAM, uitg,, pass. 5 Malta naar Port Said. WATERMAN, uitg,, pass. 4 nam.. ,10 uur Point de Galle naar Belwan Deli. WILLEM RUYS, thuis, 5-van Colombo naar Suez. ZUIDENKRtUS, thuis, pass.. 5 Gl- bniltar. y.- Grote Vaart AALSDIJK vi Edam n Golf van Me. xtco 4 nam' 11.45 uur in zee; AAG- TEKERK uitg S te Genua; AGAMEM NON 5 te Paramaribo; AKKRBMD1JK p 5 Straat Florida n Rdam; ALCOR p 4 nam Fernando Noronha n Recife; ALWAKI 4 nam v NewYork n -Bos ton Mass.; AMSTELVEEN".p 5- via Trincomali (Ceylon) n Madras; AAL- SUM thuis 4 op 90 mijl ZKW ven Cape Comorin ALBIREO4 ;.te Khorrsms- har; ALNATI uitg..' p S' Fernando No ronha n Rio de JaneiroALPHACCA 5 nam te Rio de Janeiro; AMSTEI* DIJK n Houston 4 op 280 mijl OZ(j van Bermuda's: AMSTELSTAD n Boca Grande 4 op 900 mftl G. ten Z. van Bermuda'sA VERDIJK 4 v New York n Antwerpen, 12 Oct, te Rcjam verw. ABBEDIJK 5 v Trinidad n Recife en Bcunos Aires; ALBLASSERDIJK 5 te Coatzacoalcos; ALCYONE 5 te Bas rah ALP HERAT 4 v Boston Mass n Baltimore: ARENDSDUK n New York 5 te SantosALAMAK 4 narrs van Nar vik n Antwerpen; AALSDIJK n golf- havvens 5 te Aptwerpen; AARDIJK vertrekt 5 nam van R'dam n Bremen en Hamburg.' -v/ BRITSUM 4 v Boca Grande te Rdam; BOI5SEVAIN 3 te Kobe; BONAIRE thuis P 5 Lizard n Southampton; BON- TEKOE 3 v Menado n Macccsar. BREDA 5 te Manta. CELEBES thuis p 5 Point. de Galle n' Port' Sald'-.' COTTICA "A"ié Trinidad. •DIDO 1 v S a nti ago :de Cub a n aar Curasao; DELFT- '5-:v Chili te Adam: DALERDIJK n New York 4 op MO mijl West v SclllyDRENTE p 4 Kaap Sen Vineente n HlXiax; DELFSHAVEN n Rdam 4 op 500 mfjl West v Seihy. DELFTLAND uitg. 5 te Rio de Janei ro; DELFT thuis 5 v.m. bij Vlissdngen geankerd, EGBERT VINKE (Walvisjager) n Dakar 4 op 170 mijl WZW van Lissa bon. EEMDIJK 5 v Havana n Browns, vllle; EDAM 4. te New York; EUTER PE 4 v Bilbao n A'dam GAASTEHKEHK 5 te Zanzibar. GOUWE, vertrekt 5 v. R'dam n. Brahestad; GANYMEDES, 4 v. Trinidad naar; Guama) GORDIAS, 5 v, MIdd. Zeè'te A'dam. HEEMSKERK 4 ta SydneyHELE NA".; n Barbados 5 te Antwerpen; HERMES 4 v Puerto Montt n Monte video; HBRSILIA thuis 4 op 450 myi NNO -.van,; Paramaribo; .HEELSUM n Nederland 3 op 500 mijl Oost v Belle Isler 'HERA 4 ,'nam v. Hamburg n Adam j HILVERSUMp 5 finisterre n Italië; HOOGKERK i5 vm te Port Elisabeth; HERCULES 4 .v Gibraltar n Adam. HELICON, 5 ,te Curaeao; KESTIA. thuls, 4 op 270 mijl; Noord v. Sombrero Eiland; HERA, p. 5 vm, Texel n. A'dam, INDRAFOERA 5 vm te Sexnarang; TTTERSUM thuis' p 5 Perini n Suez. JOOST VAN DEN VONDEL v Rdam n Narvik,4 nam 2 uur in zee; JACOB CATS v Rdam n Narvik 4 nam. 8.20 uur.ln zee; JOESHAVEN 4v Mayum- ba n Libreville: JAVA p 5 Kaap Se latan (Zuid.Borneo) n Macassar; JU PITER p '5 Finisterre n Gibraltar; JAARSTROOM 3 ie Lagos. KOT A- GEDE uitg. 4 nam. 1 uur te - Genua vertrekt 5 nam naam Batavia XAMERLINGH ONNES p 4 nam Fini sterre n, Rdam; KSILEHaVeN. 4 v Swansea n Dakar: KLIPFONTEIN uitg }.v Teneriffe n Kaapstad: KOTA BA- ROE uitg. p 4 Finisterre n Port Said. •LEKKERKERK thuis 4 te Antwer pen; LAURENSKERK 4 v Louden te Rdamj.^LAAGKERK thüfs nam v Mus cat :.ij Aden 1 LOENERKERK thuis 4 nam v Tenerlfie n Antwerpen; LOOS- DRECHT uigt 4 van Genua naar Port Said; LANGKOEAS thuis p 4 Sabang n-Aden; LEUVEKERK thuis p.. 5 vm Elba Cape (Rode Zee) n Suez;,LIEVE VHOUWEKERK p 4 Ouessant n Rdam: LÏSSEKERK uitg. p 5 vm Ras Fattak n Muscat: LOMBOK 4 v Bagnare n tn- donealë. LEERSUM, 5 v. A'dam n. Montreal. MENESTHEUS 4 te Liverpool MAASLAND thuis 4 op 720 myi Zuul van St. Vincent C.V.; MOLENKERK uitg. 4 op 500 miji West.v ssbang; MAFIA 4 nam. te Singapore; M.O.P. 224 C. (zuiger) n Buenos Aires 4 'op 240 mijl N.N.O. van Madeira: IvlELAM- PUS to Batavia.' MADOERA, thuis. 5 te Suez; MELIS- KERK. thuis, 4 v, Mombaasa n. Aden; MERWEDE.. vertrekt. 18 v. Dar 'es Sa laam n. Port Amelia; MIDAS. 4 'y. Va lencia n. Barcelona, *'J NIEUW AMSTERDAM thuis 4 bp 450 mijl O.Z.OD vah Cape-.Sacé; NIGER-, STROOM 4 te Benguela. L, - NIEUW AMSTERDAM, thuis, 5 op 380 mijl WN.W. van Flcrea (Azoren), a vm. te Southampton en 9 vm.: te R'dam verw.; NlJKERK; 4 te Beira, daarna Lorenzo Marques; NESTOR, 4 v; Volos n..Thessaloniki.' L i OSCAR: <Zw) 6 v Dieppe te R'dam. verw OVERIJSSEL .5., te Houston; ORANJEFONTEIN thuis p 4 nam Fi nisterre; ORPHEUS p 3 Ouessant naar, Lissabon. OSSENDRECHT, pass. 5 .Ouessant n: Genua. PËLEUS 3 te Singapore; POLYDO- RUS p 4 Dungeness.n Liverpool; PO SEIDON 4 nam v Santiago de Cuba n Caracal(Haiti)PRINS WILLEM. V 5 te Hamilton "PYGMALION p 'S-Jamai-, ca n Puerto Cabello; PHRONTIS uitg, n 4 Gibraltar n Port Said; POELAU LAUT uitg. p 8 Sabang h Betawan De- li; PRINS WILLEM 133 n Montreal 4 OP 900 mijl Oost van Belle Isie; PRINS WILLEM VAN ORANJE thuis p 4 Bel le Isle n Hamburg. PRINS WILLEM. II; p, 4 's .avonds, Scilly h.'A'dam; PRINS MAURITS, 5, vm. v. Antwerpen n.. R'dam. - RIJNLAND thuis P' 5 v.m. Cape Sao ThOTS (Braz.) n IlheosJRANDKERK uitg. 5 nam, te Djibouti; RIJN n. Port Gentll 4 op 100 mijl -Zuid v Lahou; RIJNKERK-thuis 5 te Aden. ROTTI, uitg., P- 5 Lissabon n. Port Said: ROSSUM, vertrekt 5 nam. v, R'dam n, Mantylpoto; RAKI, 1 te Los Angeles, daarna San Francisco; ROELF, 4 te Bordeaux. STREEFKERK 5 van. v Calcutta te R'dam; STRAAT MALAKKA v Kobe n Hongkong p 5 Formosa; STAD DORDRECHT 4 v Delfzijl n Stettin SOESTDIJK 4 nam v New York n Mo bile; SLOTERDIJK p 4 's avonds Flo- res .(A2oren) t» Atexanfirië en Java; SOMMELSDIJK p 4 Safcang r. Colombo en New York; STAD VLAARDINGEN p 4 v.m. Finisterre n Italië. SCHIE. 4 v. Port au Prince n. Cu rasao; STUYVESANT, vtel Aruba: STAD DORDRECHT, pass: 5 BrunsbUttel n. Stettin; STAD VLAARDrNGEN, pass. 5 Lis&abon n, Savona; STAD ALK MAAR, vertrekt 7 v. Sarei n. A'dam of R'dam; STENTOR, 4 te -Bart, daarna Catania; STRABO, 4 te Kopenhagen, daarna Aarhus. TITAN .4 te Singapore TJIMENTING. v Kobe n, Tarakan 4 op 700 mij» N.N.O. van' Samar (Philippljneh); TARAKAN p 4 nam Perlm n Colombo en Java; TITUS 4 nam te HamburgTERO p 4 Kaap Frio n Buenos Aires;TJITJA- LENKA n Batavia 4 op 120 mijl Oost V. Cape Pad>ran. TELAMON, p." S. vraManaEilanden ri; Puerto Cabello: TAWALÏ, uitg-, B v, Suez n. Belawan Del:: THESEÜS. 4 v. Gibraltar n. Lissabon. ULYSSFS 2 te'Macassar. VAN 'T HOFF n New Orleans 4 op 270 mijl W.N.W. van Flalaterre; VEEN- DAM n New York 4 op 750 mill West v Scllly. VENUS. 4' v. Venetië n. Piraeus. WINSUM 4 v Georgetown te R'dam WAIBATLONG 4 v Singapore n Soera- baja. WATERLAND, uitg.. 5 dwars van Lissabon. EEEMaN n Los Angeles 4 op 350 mij! W.Z.VV van Marcus eUar.d. ZEELAND, 5.te Khorramshar; ZAAN. vertrekt B nam. v, R'dam n. Gefle. Korte vaart AMIGO P 4 VlUsingen n Kopenha gen; ALCYONE-p 3 Finisterre n Rot terdam; ADRIANA 5 ,te Antwerpen; ARAK p 3 Gibraltar n Lowestoft; ANNEGIENA 4: van Mlddlesbro a Oden- se AUDACIA '4 te SundsvallACH- door 2' „Je bent'een echte jager, is het niet, mijn knappe gewetenloze Eric? Ben je teleurgesteld omdat ik Je halverwege tegemoet ben geko men?" Er moét iets; In de sfeer van die kamer zijn- geweest dat me mijn zelfbeheersing dééd .verliezen. Mijn. korte nekharen stonden rechtop. De huid tussen mijn schouderbladen werd plotseling heet en droog onder mijn hemd. Ik gleed van het bureau en deed een paar stappen in de richting, van de canapé terwijl ik aarzelend op haar neerkeek. „Messalina zou geen slechte naam. voor je .zijn," hoorde ik mezelf zeggen met een stem die rauw en onzeker klonk. Haar ógea waron. nu wijdopen, eenbruinrode uitdagende gloed, „Verohika heet ik. En je weet he lemaal niet' pf. ik wel een Messa lina bent, je z'au het eerst moeten proberen...." Ik herinner me alleen nog dat haar, lippenstift naar Parmavio'ol- tjes geurde. .-(■„■v-/ Later was het allemaal heel faa- naal; een luchtig© loon en erg „be schaafd" terwijl 2^ hier en daar in de kamer wat opruimde, haar haar In orde bracht en haar make-up herstelde. ..Help me onthouden dat ik een van die sherryglazen afwas, Georg is zo nieuwsgierigl" „Hè?" „Arme slaperige jopgen. moetje nog ver?" „Helemaal terug naar het café." „Wat vreselijk. Rijd maar niet. te snel. Heb je een goede wagen?" ..Ik weet het niet, ik heb er maar, een meegenomen." v.c? „Schat, dat meen je toch niet? Mag ik morgen, weer naar je komen luisteren?"; - ,;Dat mag "iedereen, die. geld voor een consumptie heeft." „Flauwerd." Toen ik weer bij mijn positieven was reed ik flink hard. Het was bijna half vier toen ik de wagen weer parkeerde waar ik hem eerder op de avond ook neergezet had: op de hoofdweg onder de boom. Toen liep ik snel over het gazon naar binnen, Er brandde nog licht en er klonken stemmen uit het souter rain toen ik de zijdeur opendeed. Een plotselinge Ingeving deed me naar benedengaanom eens te'kij ken, Kurt Halbert. - RafaelSardoni en Eddy, de-chauffeur stonden in de gang bü het kantoor. Ze waren blijkbaar juist aangekomen en'et- gens diep van onder de indruk. Mijn. komst scheen hun niet onaan genaam. Sardoni had me bijna de hand gedrukt „O meneer Adler, hoe maakt u het 'we zochten u juist waar was u?" „Ik heb een partijtje golf ge speeld. Wat is er aan de hand?" Ze keken elkaar aan, zo benauwd alsof ze allemaal een visgraatje in hun keel hadden steken. „Er is wat gebeurd," zei Sardoni, „Een half uur geleden telefoneerde ik) m et onze j ongens in- -MfaanJr-.av er schijnen" moeilijkheden te Ik trok mijn wenkbrauwen 'op en leunde tegen de deurpost van het damestoilet van „De Tuin van Ve netië", „Het is toch niet waar?" vroeg ik vriendelijk. SENATOR JAMES J. O'HE ALT Die nacht sliep ik echt lekker. Onder zulke omstandigheden heeft het. nooit zin. je naar te ma ken over de'arme kerelsdie peeh hebben gehad. Als het mij over kwam zouden ze zich van mijn lot ook niet teveel aantrekken. Om'; het. met een cliché te zeggen: óns werk brengt nu eenmaal gevaren mee. Volgens de lezing van. mijn kame-' raad SardonL's vrienden in Miami waren ze op de afgésproken plaats, èn tijd als brave padvindertjes naar het strand geslopen om het gezel schap uit het Vaderland hartelijk welkom, te heten toen ineens: Pang, pang, pang! er eenc geweldig vuur werk op zee scheen te- worden afge- stoken. Zoeklichtenen. fakkels, grote waterzuilen, zwarte schadu wen in de lucht en aan de -opper vlakte van het water, brommende motoren, explosies van bommen en' torpedo's, da capo ad infinitum, het leek wel een generale repetitie Voor de Dag des Oordeels, Het moet voor de betrokkenen e*n geweldige sensatie zijn geweest. „Er is iets gebeurd". Ja, en of, maar bet kan kleine Erie koud la- 'ten. Die Maandagmorgen bracht ik grotendeels in bed door en praatte alleen een beetje met Johnny Wang die voor mijn ontbijt zorgde. Tegen de middag kreeg ik ééri helder ogen blik en trok daarom naar de tele fooncel in de lege vestibule. In een vuile oude. gids vond )ik het num-, mer Uit Scarsdale dat ik op het oog had. De bel was pas voor de tweede maal overgegaan toen, er, al geant woord werd en .een. vlotte manner, stem riep: j,Mct 'de^Crèdiietbapk Ik zei: ,,IÉs|i^ékt JÖëf .idelcbêf. van. de accountancy afdeling Vah de firma Wanamaker, New York. We hebben hier een zekere mevrouw Jakobs, Windemeré Avenue 2204, Scarsdale. Ze wil een kleine vleugel kopen van 900- op afbetaling en ze heeft' haast. Is die dame bij'u bekend?" NIA 4 V IJnruiden n Emden; ALGAR, 1 VE.Londen n Rouaan; ARNHEM 4 v Fasajes n Bordeaux, BLUE BOYv.5 te Londen: .BATAVIER v Vïsby te R'dam verw; BREE-HEL LE 5 v A'dam n Gbole; BADZO 5 te Boston LineBATAVIER I 5 te Lon den.; BERNISSE 4 V A'dam n Stralsund BREM van Oporto n Antwerpen; BOL S. 4 V Antibes n Casablanca BRINDA 5':te-,A'dam. CASANA 3 V Antwerpen te Mlddel- fahrtCORONA 5 te A'dam. DOMBURGH n R'dam.'5 te Londen: DA VINA GOEKOOP 4 v Newport n Irvine; DOGGERSBANK 2 v PemovL- ken n Sables d' Olenne; DINKEL 5 te: Duinkerken; DEPA 3 te Gooïe; DE RUYTER 4 v Mettul n KarlskronaDE- N1 4 v Nurrkopine n Dordrecht. ELMA 4 v Nykjoblng n Karlstad; 'ERNA p'4 Vliaaingen n Newport; ERD. STAAL 'p 3 Lizard n L03den; EEN DRACHT p 2Ouessant n Alexandria ELLEWOUTSDUK 4 v Napels n Ca tania; EVERTSEN 4 v Sandvln n Am sterdam ELISABETH (Vermaas) 4. v. Huil n'Londen; ECHO-4 te Belfast: EL- JO 4 te WUheimshaven- a de Humber. FEROCIA 4 te SkogallFRANKA 5 t© AntwerpenFIDUCIA N 4 te Hel- ï'.nkl. w GAASTERLAND. 4 te Gooïe. HONDSRUG, 2 v. Algiers n. Napels: HOLLANDIA. 5 te Delfzijl: HONDS BOSCH. 3 V. Re if zij! n. loonden; HOOG LAND, 4 v. Methii n. Kopenhagen: HEEMSKERK. 4 te Paskalavlk; HOUT MAN. 4 te Rafso; HAST I. 4 te A'dam. IMPORT, p. 4 Ouessant n. R'dam. JAVA, 3 te HuU; JO. 3 te Coole; JA- BA. -3 v. Havre te A'dam; JACOB A CATKARXNA 3 te Gdynia; JULIA MA RY. 4 te Lowestoft. KONINGSDIEP, 3 v. Liverpool n. Ap- pingedam. MARVA, 4 v. Deifztil n. Kelsingfors; MIES. 4 v, Emden n. Leith; MIZAR. 4 te A'dam; MARIA THERESIA, 4 ■- v, Swansea n. Londen. NAUTILUS, 7 v. Porsgrun tc R'dam verwacht; NOTTINGHAM, 2 te Goole. OLDAMBT, 3 te Londen. PRIMA, p. 3 Ouessant. ROCKET, 3 v. Slite n. Mantyluoto; ROLF, 3 te Rouaan; RIKA, 5 te Kopen hagen. SEAHAM,. 41 'V. Goole te A'dam; I SPEEDWELL, 4 te Emden; SERVES, 4. V. Poole n. Abo; SELVRETTA, 4 te Ny- hamn. -'- TEMPO, 4 v. Dover te Antwerpen; TROMP, 4 v. Newcastle n. Zweden; TWIOD, 2. v. Westervik n. Dordrecht; TEUNA, v. LJusne n. A'dam, 4 te Karls- krona met verlies van ca. zes standaard hout: TROMP. 4 te Blyth; TWEE GE BROEDERS, 4 v.'Middlesbro n. Hango. VENUS, 4 te West Hartlepool; VA DERLAND, 3 te Horeens; VELOCITAS. 2 v. WalKom n. Zaandam; VESTA, 4 te Dublin; VOLKERAK, 5 te Velsen. WARD. B v. Sunderland te Rotterdam 'verwacht A;1 4 v, Abo n. Grouw. Fun It vaart Colombo; BENREOCÏÏ V Japan 4 te Mtassawah. CAROLYN V Knelva 0 verw; CArt RACE 30 v Norfolk; CAEEUAv Me na al. Ahmadl p 3 Quessant; CITY OF EVANSVILLE v Japan l,v Penang n CoLombo. ELENA PARODI vMoblle fl verw., GLENROY v Japan te Penangi^GKEY COUNTY 30 v MontrealGLENART- LEY v Japan I v Otaru. HEELAS v Levant 30 v Xiaaabon. HERWIS TAN 3 v Casablanca. INKERI NUKMINEN v .Londen verw.ISGO van' Haifa 1 te Triëat LI VN O v Ryeka 30 v Algiers. MONT GASPE v Montreal verw; MARIANNE 30 v: TakoradlMANCHU RIA v Oost Azië 3 te vt2aWat?™;l,T, NORBRYN v India 6 verw; ;NORD- VEST v Yokohama 8 verw. OUVIAN COAST v New Castle 5 verw; OLD DOMINION STATE v Ta. coma 7 verw; ORIENT CITY V Phila delphia 7 verw. P.L.M. 17 van Calais 8 verw. SUMATRA V Calcutta 3 v Cochin r SIRANGER 29 v Nuevitas. TERGNIER v Ron a an 7 verw; TAi PING YANG V Japan 3 fe MarseiLe; TARANAGER v Vancouver vla Havre 27 v Cristobal VAlRES v Nantes 8'verw. - Sleepvaart GANGES met zuiger 4 yBrunsbut- tel n R'dam. - HUWEER 2 v. Colombo naar Pem- sche golf. Waterstanden Pannerden*—IJsselkop 1.50*. Ueselkop-j- Malb. Haven 1.40; Malb. Haven—Wijk bh Duurstede lh5; Wijk bij Duurste- de—'Vreeswfk 1.20; Usselkop—Doesburg 1.05; Doesburg—Zutphen L20; Zutphen— Deventer 1,25; Deventer—Katerveer 1.75; Waterh. bij Arnhem 6.10 onveranderd; minste waterdiepte Waal 2T5. Waarnemingen te Rotterdam heden-', morgen 8.40 uur. Luchtdruk 102C.I; wind Z.W. 1; temp- 11.4; max. temp. 18.8 (gistermiddag 5 uur); min, temp. 10.8 (hedenmorgen. 8: uurweersgesteldheidOnbewolkt, 8 Oct. Hoog water te Rotterdam le tij 4.32 2e tij 16.20. .OPVAART .- LOBITH, gepas», op 5 October 1949. Naar Duitsland: Maruieistein, Senger. Johanna. Trouwborst. De tijd zal het leren, PoIb. Avontuur, v Dam. Roelof Je. Timmer. Nooit Volmaakt,Stuut. Rijn stroom. Furman. Hoop op Behoudt, v a Wai. Rivaal. Vos. Marie, WillemB. Gees je, Vos. Geardina, Venema. Jose. Jan sen, Lisette, v Drunen. Geertruida, Friellng. Excelsior- Blokland. Onderne ming, de Vries, Christina, Kuipers.. Er-, neatina v Veen Eliae, Verberght St SfLS't i FMTU. c.». v st». St. .iUrtoMa. 400 mijl Zten O.'van Recife; CORYDA 5 nam. te Miri. DORDRECHT p» 5 Cape Barbas.-n. Brake. ESSO DEN HAAG n. Aruba 4 bp 380 mijl West'v. Finisterre; ETREMA pass. 3 Lizard n. Port Arthur. FRIS1A 4"v. Port Jerome n. Bayonne, LUCITA 5 v. Falmouth te Heysham. MACUBA pass. 5 Natal Bras. n. Para River; MIRZA 4 te Singapore; MURE- NA pass. 4 nam. Ras Fartak n. Mena al Ahxnadi; MONICA 5 te Londen. NEDERLAND n. Teneriffe 5 vm. te Suez. OLEUM 4 v. Middlesbro te Londen; Omala n. Curasaotraan ni.cdzzzHDPRh. OMA LA n. Curacao 4 op 480 mijl N.O. van Tercelra: - ONDINA pass. 5 Ras al Hadd'.n. Colombo. PERNA pass. 4 Trinidad naar Cura cao; FAPENDRECHT. n. Hamble 5 op 165 mijl N.N.O. van Benghazi. SAID JA pafiB. 5 vm. de Natuna eilan den n. Fladjoe; STANVAC PENDOPO 3 te Soengel Gerong; SUNETTA pass. 5 Singapore n. Port Said, WTF.TiDRECHT 4 nam, v. Abadan n, Melbourne; WOEN5DRECHT n, Mon tevideo 4 05 yZOjl mijl -N.QA v, Cayenne, Buitenlandse schepen op weg naar Botterdam BENDORAN v Japan 5 v Port Said; EENLOMOND v Japan 4 te Londen, 13 verw; BRAUY v Dieppe 7 verw. BRYN- JE v New York 4 te Autwe»t>en, 8 verw BEiVCLEUCH v Japan 2 v Penang n Bouman. Hencor, Derksen. Naar Basel- Emma, Smits. Navexmotor 7, v Heöghen, Sanara 101, Kohjeb. Wes terkade, v d Werken. Rhetnuntón 4, Vergauwen. Wijkdienst 22, den Toorn. Cantabria, Tempelaars.. Hammonia, Val-, kenburg. Slompwijk, v Bcnnekom. AFVAART LOBITH. gepass. 4 October voor 16 U- - Naar Rotterdam: Palu, v He ij gen. Condor, v Halt Marabu, Durinck. Roer- land. v Balen. NSB 1, Hoen der op. Ex press 39. Islaessen. Geertje. Vermeulen. Naar Amsterdam; Kerkwijk. Janssen. Naar Weurt: Wico. V Dort, Naar Coe- vorden: De Goede Verwachting, Schrik. Naar Nijmegen Axalp, Frtedmann. Naar Zutphen; Rival. Buler. Drie Gezusters, v Uren. Naai' Zaandam: Vios, Bastlaan- se,.Naar Vries (Dr) Dolfijn, Kremer. Naar Millïngen: Hubs, de Graaf. Naar Blauw-Verlaat: Fidutic.- v d Veer, Naar Wageningen; Spes, Cazemier,Naar de Steeg; Sema. v Keulen., Johanna. San ders. Naar ArnhemEnerglé 8, v Bon. Naar. DelfzijlReboboth, Boersma. Naar r- Blauw- Verlaat: Voorde-TUd. Raldt. Naar Wageningen; Trio,: Bronsema. Naar Hoogczand: Rika, Drost. Naaf Lochem: Nenuphar, Toering. Naar De venter: Result, wijnen. Naar België: Luzem, Ollalagers. Salt t 3, Dua. Maloja, Beekman/, RÜnschelde 19. Sroits. Carmenna, v Campen. Ex press 35, FhUlpp. Neptun 83, Dennet Almar, v Loof). DONDERDAG 6 October DAMESKAPSALON Algehele haarver/orging MANICURE-PEDICURE ANNIE BYLEVELD Te bereiken met lijn 2 en 12 -en bus X en Z BETIMMERING VAN „MAISON FLAT" werd uit gevoerd door de Firma S C H E V E R INStlUNPgSTRAAT 10& - Rotterdam - Telef. 80754 In verband met de St. Nicalaas-drukta vragen wij nog: beschaafd in manieren en kleding, met kennis van verkopen. Leeftijd boven 18jr. Gelegenheid (of aof/i'd'ie- rert Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 9-11 uur aan onze AM. Personeelszaken, Gouvarnedrant 97» Rotterdam, "Wij'zoeken yo&r ROTTERDAM: een vakkundig' die .bü architecten en aannemers goed is ingevoerd Alleen zij,', die bewijzen, vah verkoopkracht kunnen overleggen, gelieven te solliciteren. Voor_ prima kracht..zijn goedé vooruitzichten aanwezig. Brieven onder I7o. 4671 bureau van dit blad Dat is de Paroolkaleader 1950. Een artistiek verantwoorde -J kalender met zes met zorg uitgekozen foto's. Bestelt U vooral tijdig. TJ kunt dit doen door onderstaande bon in te vullen en deze aan ons op te zenden. U kunt deze ook aan de bezorger ter hand stellen. AAN DE AFD. .CALENDER" VAN HET ROTTERDA1USCH PAROOL SCHIEDAMSE6INGFL 42 ROTTERDAM HET ROTTERDAMSCH PAROOL verplicht zich voor 1 Januari 1950 mij te sturen ex. van de fraaie Paroolkaiender 1950 05 cent per stuk. Beta ling geschiedt aan de bezorger bij aflevering. Postabonné's kunnen uitsluitend bestellen onder gelijktijdige overschrijving cp postgiro no, 398644 of per postwissel. Gelieve bij betaling te vermelden: Kalender 1050. (Gelieve met drukletters in te vullen). Naam Straat Plaats Handtekening: Bij voorkeur ontvangen wij Uw bestelling via de bezorger(ster). No. 3 ^^7 Nimmer tevoren ;ag TJ 2uJk spiegelschooo vaatwerk! Nooit was U 20 gauw klaar! t Actieve Presro:sop „doodt" vet ep, vuil - in de teil ontstaat geen vuile rand, de kwast blijft schoon. WÜU *n gemak - óók voor het inweken van, wasgoed. Zet Presto steeds /°nri bovenaan de boodschappenlijst, .waat U kunt er niet buiten. EEN SUNLIGHT PRODUCT De nieuwste ontdekking op afwasgebied P 11-024 MORGEN VERSCHIJNT het nieuwe nummer van thans met een omvang van 48 pagina's en met gratis patroon. Verkoopprijs.0.35pernummer, Voor wederverkoop en abonnemenen in R'dam en 'omgeving wende men zich uitsluitend tot: Harbman's Couranten- en Tijdschriften-Exploitatie, Zaagmolen- ;etraat 19, R'dam, Tel, 83755J Proefnummers worden op aanvraag gratis gezonden. Geboone-, verloving»-, ondertrouw-, trouw-, jubileum- en overlij densadvertenties wor den tegen goedkoper tarief ct Z.w7— per m.m. éangen oman; Ook tele fonisch onder no. 25430. GEVRAAGD EEN'BEKWAAM - die de leiding op zich kan .nemen in -kleine' sulkefw'erkfabrièk. Loon nader overeen te komen. Brieven onder letter MTR aan Nijgh Van Ditmar, Advertentie Bureau Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 5