D HET ROTTERDAMSCH PAROOL Oosteiirijj kse regeringscoalitie blijft gehandhaafd Vijf jaar geleden vielen onze eerste stoottroepers Gerrit de Stotteraar andermaal ontvlucht Patrijspoorten in diggels ravage in de bulten Kanselierschap gaal niet naar de socialisten Or M. van Blankenstein Kanton wankelt Nee toch... Heus Jaarlijkse pelgrimage naar het land van Maas en Waal Utrechtse strafgevangenis bood hem geen onoverkomelijke hinderpalen Thans spoorloos H erdenkings kapel onthuld Zuiderkruis een dag te laat binnen Thuiskerende militairen door mist opgehouden r- J „We hebben er van gelust" zegt lid der bemanning 9e Jaargang no. 237 Red ..en Adm. Lang© Haven 141, Schiedam Tel. <59300 Abonn prijs: per week 0.32 per kwartae] 4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het-Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag,10 October 19.49 Uitgave ,N.V. .De Nieuwe Pers Postgiro 39344$ Bankieri Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper KALME VERKIEZINGSSTRIJD'IN WENEN ^W-sijs Onze medewerker heeft zich speciaal voor ons blad naar Wenen begeven in verband met de verkiezingen die Zondag in Oostenrijk hebben plaats gekad.t Toen hij ons hedenmorgen per telefoon zijn indrukken deed toekomen, waren de totale uitslagen van de stembus strijd nog niet bekend. Hij was echter, door zijn verblijf in de Oostenrijkse hoofdstad tn staat 'ons uit de eerste hand enkele bijzonderheden over de verkiezingsdag en de voorafgaande campagne mee te delen. Men vindt ze in nevenstaand artikel. WENEN. De verkiezingsstrijd te Wenen is een merk waardig kalme aangelegenheid. Discipline is het kenmerk der partyen, -daardoor komen weinig incidenten voor en merkt men er niet veel van in het openbare leven. Gisteren ben ik de hele dag onderweg geweest. In alle delen van Wenen en omgeving, waar een hevige strijd kon zijn, d.w.z. waar socia listen en communisten tegenover elkaar stonden, heb ik stem- bureaux bezocht. Nergens een opstootje, nergens zelfs maar ongewone drukte. De grootste groep die ik heb gezien bestond voornamelijk uit persfotografen. Het was voor de bureaux, waar juist de president en de bondskanselier hun stemplicht v vervulden. De Weense straten waren leeg. Opschuiving naar rechts is onmiskenbaar 's Morgens was er wat drukte geweest, omdat tussen zeven en negen de meeste stemmen werden uitgebracht. Gedeeltelik deed men dit uit partijtucht, gedeeltelik was het ook wel om verder de Zondag vrij te hebben. De deelneming was echter enorm, 94 zoal3 in 1945. Ouden van dagen werden getild, waar zij niet konden lopen, maar men stemde. Eigenlpk was de ver kiezing meer pikant dan spannend. Men wist vooruit wat er na de uitslag zou gebeuren. Oostenrijk Is tot nu toe geregeerd door een coa litie van de in hoofdzaak Katho lieke Volkspartij en de socialisten die samen over 181 van de 165 ze tels in het pari ement beschikten en deze coahtie komt met zekerheid terug. Beide partijen hebben dat van te voren verzekerd en het heet dat zrj zich daartoe met president Renner hebben verplicht. Dit neemt niet weg dat zfl elkaar toch fel hebben bestreden. Het ging daarbij om het minister-president schap. Dit was in handen, van de Volkspartij, die over 85, dus over een volstrekte meerderheid beschik te. Zouden de socialisten, die tot nog toe met 76 zetels achteraan kwamen, de "Volkspartij voorbij streven, aan zou het kanselierschap dn, -hups-handen- s^jnvovergegaan- I-jt was de belangrijkste -inzet. Verder bestond er voor de positie van de coalitie geen gevaar. Ofschoon op dit ogenblik de uit slag nog niet bekend is, staat reeds vast dat de Volkspartij haar abso lute meerderheid verliest, maar haar voorsprong op de socialisten behoudt. Dus blijft alles bij het ou.de. De Volkspartij was als sterk ste partij bedreigd. In 1945 waren door een Russisch, veto slechts drie partijen toegelaten. De twee ge noemde en de communisten. De communisten hadden het toen schromelijk afgelegd, slechts 4 ze. tels waren hun toegevallen. Nu lie ten de Russen iedere partg toe, die zich aanmeldde. Daaronder was een belangwekkende groep. Onafhankelyken Een zekere dr. Kraus, een avon tuurlijke figuur, die reeds van veel walletjes gegeten heeft,-• had een partij gesticht, die zich „Verein der Unabhangigen" noemde. Hij had een toeloop gekregen van allerlei wilde elementen van geamnestieerde nazi's, van teruggekeerde krijgsge vangenen en van extreme nationa listen, alles uit de gewesten nabij de Duitse grens, die indertijd Hitler het eerst hebben nagelopen. Hg zou zeker een aantal zetels veroveren en men verwachtte dat dit ten kos te van de Volkspartij zou gaan. Deze kon daardoor zwakker wor den dan de socialisten, maar ook deze waren bedreigd. Een man uit de socialistische lin kervleugel, Scharf, had zich afge scheiden. Dit was een dreigend ver schijnsel, gegeven het radicale Marxisme in de Oostenrijkse socia listische partij, die eigenlijk nooit rü'mte heeft gelaten voor de op komst van het communisme. Het gevaar ware groot geweest voor de Socialistische party als Scharf zich niet had laten winnen voor een bondgenootschap met de communis ten, Deze zijn zo onpopulair ge worden in Oostenrijk door- de die pere ervaringen met de Russen op gedaan, dat zij er prijs op stelden in de verkiezingscampagne hun naam te camoufleren. Deze stelden KANTON. De Chinese nationa listen zijn Zaterdag begonnen Kan ton, de nationalistische hoofdstad, te verlaten. Diplomaten alhier deelden. A,P. mede, dat zij verwachten spoe dig te horen, dat de nationalisten Tsjoeng King tot hoofdstad hebben gemaakt. N ^Keei4£ong--is-.zonder--8trljd in han den van de communisten gevallen. De va] van deze stad is door de meeste inwoners van Kanton opge vat als een signaal dat er gevaar dreigt en had tot gevolg dat een run op alia beschikbare transportmidde len ontstond. Actie van Haarlemse sigarenwinkeliers HAARLEM. De Haarlemse ge organiseerde sigarenwinkeliers heb-, ben egn oproep gericht tot alle col lega's in het land om hun actie te steunen tot breideling van de ver koop van tabaksartikelen door al lerlei bedoven wier eigenlijke taak dat niet is zoals,café's, restaurants, foyers, cantines, theaters, enz. De H&arlexnse winkeliers hebben besloten voortaan uitsluitend te ko pen bjj grossiers die niet aan der gelijke bedrijven leveren. TURKIJE Blik naar het Westen TURKIJE kijkt al vele jaren lang naar het Westen. Het Is waar, dat de grote Turkse hervormer Ataturk eens een verdrag met Moskou sloot. Maar dat geschiedde toen de jonge Turkse republiek een heftige strijd om zyn bestaan moest voeren, een oorlog met de Grieken achter de rug had en zich ook door Engeland in zijn bestaan voelde be dreigd. Het westen had Turkije al tijd als „de zieke man" beschouwd. Er bestond In bet zoeklicht in 1915 te Londen gesloten geheim ver drag over de verdeling van het Turkse rijk. Niemand in Turkije wist in hoeverre men in Paz|ja en in Londen aan die overeenkomst zou willen vasthouden. Men had het gevoel, dat men zijn onbeschermde Noordelijke'flank moest dekken, Sinadien heeft Kemal duidelijk blijk gegeven, niets van het com munisme te willen weten, Na zijn dood heeft de dictatuur zich gelei delijk verzacht. In 1945 kregen op positie-partijen wettelijk bestaans recht en toen sommige politieke waarnemers dit slechts als een „ge baar" beschouwden, schreven de Turken democratische verkiezingen uit. Volkomen in overeenstemming met deze binnenlandse veranderin gen is de huidige buitenlandse po litiek. Sedert de Amerikaanse wa- penlevefanties aan Turkije zijn be gonnen is de sympathie van "de Tur ken voor de Westerse gemeenschap toegenomen. Turkse ligt aan deze kant van het Ijzeren gordijn, ook al maakt het dan nog geen deel uit van het Atlantisch pact Bijna nergens mist Weersverwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdag avond:: Koudere nacht met bijna ner gens mist meer. Morgenoverdag enkele overdrijvende wolken velden en- overwegend droog weer. Zwakke, later meest ma tige Zuid-Oostelijke .wind. Iets lagere middagtemperaturen. 11 Oct: Zon op 6.57. onder 17.53;, Maan op 19.12, onder 11.57. DE UITSLAGEN WENEN. De Oostenrijkse ver kiezingen hebben tot resultaat ge had, dat de beide regeringspartijen, de Volksparty en de Socialisten, sa. men 144 van de 165 zetels in het parlement verkregen. Hier volgen de cijfers, met tussen haakjes die van de verkiezingen van 1945. Volkspartij: 77 (85). Socialisten; 67 (76). Onafhankeltfken 16 Linkse Blok: 5 (4). De vooruitgang van het z.g. Link se Blok moet worden toegeschre ven aan de omstandigheid, dat de links-socialist Scharf met de com munisten een gemeenschappelijke lijst heeft gevormd en daardoor da communisten voor stemmenverlies heeft behoed. EEN OVERZICHT tijdens de ont hulling van het herdenkingsmo nument van het Regiment Stoot troepen door de vertegenwoordi ger van H.M. Koningin Juliana en ZKH Prins Bernhard, de ad judant der Koningin, kapitein J. C. Bührmann. Scharf een gemeenschappelijke lijst voor onder de gemeenschappelijke naam van Linksblock. Scharf nam dit aan .zonder bevelen te raadple gen. - De communisten hadden hem .niet enkel nodig vanwege hun naam. Zjj liepen grootr gevaar hun vièr man daten nog te verliezen. Een party moet in Oostenrijk n.l. plaatselijk een mandaat hebben veroverd, voor zy aanspraak kan maken op de stemmen die er verder in het land op haar worden uitgebracht. In 1945 was hun dit slechts in Wiener Neustadt gelukt. Dit mandaat liep nog gevaar ver loren te gaan. Dan ware hun cata strofe compleet geweest. Daarom vooral zochten zij het bondgenoot schap. Nu was de vraag hoeveel zetels dit de socialisten kon kosten. Coalitie niet bedreigd Zo waren belde hoofdpartijen be stookt, zonder gevaar echter.voor de overmachtspositie der coalitie. Er was ook een uitbreiding van het kiezerscorps, tengevolge van het meerderjarig worden van de nieu we generatie en van de terugkeer van de krjjgsgvangenen en van de' amnestie van de nazi's. Er was dus alle reden tot onzekerheid, maar In dé opbouw van de regering kon nietsveranderen. Het is op het ogenblik reeds dui delijk dat flit ook niet is geschied. De Volkspartij verliest haar abso lute meerderheid, maar blijft de sterkste. Het kanselierschap gaat dps .niet over naar de socialisten, maar er is een onmiskenbare op- schuiving naar rechts geweest. De communisten zijn een dwerggroep gebleven. Dit zijn de dingen die vanmorgen reeds vaststaan. OOSTZAAN. Tussen de Ne derlandse Aardolie maatschappij en de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde gemeente te Oostzaan is een contract afgesloten, dat de Aardolie Mij het recht geeft op een perceel land van de kerkvoogden gelegen tussen Oostzaan en Zaan dam, boringen te verrichten. De 42-jarige Canadese zeeman Carl Camlel kan op het ogen blik Tiaar waarheid aan iedereen vertellen, dat men zyn hert met een slagersmes heeft doorboord. Zpn redding is te danken aan zéér snel operatief ingrijpen. Zijn hart werd onmiddelhjh blootge legd en met acht steken gesloten. Een week later kon hij al weer voorzichtig door het ziekenhuis scharrelen, dat hij binnenkort ge zond en wel zal kunnen verlaten. Het eerste jaar mag hij geen zwa re lichamelijke arbeid verrichten, At Verscheidene honderden inwo ners van Bonn en ongeveer honderd leden van het West- Duitse parlement hebben brieven ontvangen, waarin Hitier wordt verheerlijktZij zijn gepost in München, Stuttgart en Koblenz. Men stelt een onderzoek in. Een dertigjarig vrouwelijk lid van de Japanse ryïcsdag, mej. Mttsa Matsoetani, die al driemaal in het Japanse huts van afgevaar digden is gekozen, kan de man die zij lief heeft niet huwen, om dat haar jpader geen toestemming wil geven en in Japan het kind nu eenmaal, der traditie getrouw, gehoorzaamheid aan de vader is verschuldigd. Vader Matsoetani wil dat 'zijn dochter haar gehele leven aan de politiek wijdt en zegt, dat daarin geen plaats is voor romantiek. De gemeente Bergen op Zoom heeft besloten een „zwarte lijst" in te voeren, waarop de namen zullen worden geplaatst van hen, die sich hebben schul dig gemaakt aan openbare dron kenschap. De caféhouders zullen hun geen alcohol mogen verstrek ken. „Het Muizengaatje". De voorge stelde verbetering van het ver maarde muizengaatje op de grens van Rotterdam en HiUegersberg is voor uitbreiding onder handen genomen. Aan weerszijde van de bestaande viaduct, komt 'n nieu we doorgang van 4.5 meter breed. Overzicht vanuit de nieuwe Lu therse Kerk. De te graven door gangen zijn reds duidelijk zicht- haar zdn. iV, (Van onze speciale verslaggever) BENEDEN LEEUWEN, Er hing een dikke grijze mist toen wij Zonr dagmorgen vroeg over de hoge, smalle dijk door het Land van Maas en Waal naar het dorpje Beneden Leeuwen reden. Het was kil. In de diep te, beneden aan de dijk, was hier en daar door de laag over het weiland hangende wolken vaag een vereenzaamde boerderij te onderscheiden. Verder alleen maar sloten, vochtig gras, mist. En wij dachten, dat vijf jaar geleden het land er even troosteloos uit gezien moet hebben, toen een aantal dappere jonge Nederlanders de vijand tegemoet getreden is, hier, in het Niemandsland tussen de ge allieerde en Duitse linies. Ook door de mist, door de nacht, vaak onder een regen van kogels. Een uniform hadden ze nog niet, deze „stoottroe pers" ze droegen hun boeren-boezeroen of een overall en ze liepen cp klompen. Iedere tweede Zendag in October worden in Beneden Leeuwen aan de Waal de gevallenen herdacht, ook de mannen die van het regiment Stoottroepen later in Duitsland en in Indonesië zijn gesneuveld. En gis teren, toen het vijf jaar geleden was, dat de eerste Stoottroepen bij Be neden Leeuwen de, soldatendood stierf, is achter de kloostertuin, bij de graven der eerste gevallenen, een monument onthuld. zinnebeeld is van het godsvertrou wen der stoottroepers en tevens van hun verbondenheid over alle politieke en godsdienstige verschil len heen. Want de kapel, op de muren waarvan de namender 336 gevallenen zijn aangebracht, kan zowel voor protestantse als katho lieke erediensten gebruikt worden. Het concertzaaltje, waarin de protestantse godsdienstoefening gehouden werd, was geheel gevuld met nabestaanden der gevallenen. En ook de grote katholieke kerk was tot in alle hoeken vol toen de oud-aalmoezenier drs. L. A. M. Goossens er de mis celebreerde en hij ieder opriep zich het offer der gevallenen waardig te betonen. Een lange stoet In een lange stoet zijn in het middaguur de duizenden nabe staanden uit alle streken van het land, voorafgegaan door de staf- muziek en een vaandel-compagnie der stoottroepers en vergezeld van een groot aantal belangstellenden, waaronder vele hoge officieren, door het dorp langs de kerk naar het monument achter in de kloos tertuin getrokken. De mist was op getrokken. De October-zon wierp haar zachte licht over het eenvou dige stenen gebouw, over de bo men en heesters in de'tuin en dé boerenhuisjes rondom, waaruit do HIJ VERKOOS DE VRIJHEID UTRECHT. Gerrit de Stotteraar, een der beruchtste Amsterdamse insluipers die bekendheid verwierf .omdat hy tot tweemaal toe uit een politiebureau en eenmaal daarna uit het Huis van Bewaring te Amsterdam wist te ontsnappen, heeft Zaterdagavond kans gezien ook uit de strafge vangenis te Utrecht, waar h(j in verband met ztfn veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf verbleef, te breken. Hoe het ditmaal is gebeurd slaat nog niet vast, daar de Utrechtse politie een uitgebreid onderzoek in stelt, waarvan het resultaat nog niet bekend is. Het is zo deelde men ons mede, niet uitgesloten, dat hij hulp van buitenaf heeft gekregen. geklommen zijn. Hij heeft een der gelijk stout stukje eveneens gepres teerd toen hij destijds uit het huis van bewarmg te Amsterdam ont snapte; doch toen lagen er tegen de muur enkele lege vaten en had hij de tijd een tegelpad op te breken en met de tegels en vaten een soort trap te maken Zaterdagavond was bet zeer mis tig en daarvan heeft hij waarschijn lijk kunnen profiteren. Vooralsnog staat de directie van de strafgevan genis voor een raadsel Onmiddellijk nadat zijn ontsnap ping bekend was. zijn de politie autoriteiten overal in den lande ge waarschuwd. De Amsterdamse re cherche Gerrit is Amsterdammer en zowel zijn vrouw als zijn. moeder wonen in de hoofdstad was direct op pad om op de diverse adressen een onderzoek in te stellen. Voorlo pig echter nog tevergeefs. Tot tweemaal toe ontsnapte hij na een arrestatie uit een. politiebu- -xeaji. Een derde keer zat reeds in -diet huisvvan- bewaring'. Daar kreeg, hij een <paar schoenen in de zolen waarvan vijlen verborgen waren, zodat hij een spijl van zijn cel kon doorvijlen en zoals reeds beschreven is over de buitenmuur kon ontsnap pen. Na deze laatste ontvluchting duurde het geruime tyd voor men hem in Den Haag weer wist te vin den, Meer dan zestig insluipingen en inbraken werden hem ten laste ge legd. Baron Baud geen secretaris dér Koningin meer SOESTDIJK. Met ingang1 van 1 November heeft H.M. de Konin gin eervol ontslag verleend aan mr. J. C. Baron Baud, haar particulier secretaris, die benoemd is tot graoti. officier in speciale dienst Baron Baud is voorts benoemd tot lid en voorzitter van de raad van beroep voor het personeel der Koninklijke hofhouding en tot kan selier der Koninklijke Huisorden. Zoals gebruikelijk was Zaterdag avond een aantal gevangenen onder wie Gerrit zijn ware naam is Gerrit Cornells Blom bijeen in de recreatiezaal waar geschaakt en ge damd werd. Deze zaai ligt buiten het eigenlijke gebouw maar binnen de ringmuur. Gerrit moet kans ge zien hebben dit lokaal ongemerkt te verlaten waardoor hij op de binnen plaats kwam en daarna over de ring muur welke enkele meters hoog is, Hety is een uniek gedenkteken. Een kapel, die, zoals de oud-veld prediker, ds. H. J. Ter Haar Ro- meney het tijdens de kerkdienst der protestanten uitdrukte, het TTZ heldere stemmen klonken van kinderen. Een groot, misschien te groot, aantal sprekers heeft daar.; het woord gevoerd. De oud-comman dant der B.S. en voorzitter van hej- herdenkingscomité. J. de Groot opende de rij. Daarna spraken de commandant van het regiment, kol. C. Walraven, de bevelhebber in het 3e militaire gewest gen. maj. J, A. A. Sitsen, de commissaris der Koningin in de provincie Gelder land, jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford, de chef van de generale staf, generaal mr. H. J. Kruis, (die wees op de grote betekenis van het voorbeeld der stoottroepen voor de toekomst van ons volk), de bur gemeester der gemeente Wamel, de heer B. DItters en een vertegen woordiger van de nabestaanden. Voorts werd nog een rede voorge lezen van de vice-moorzitter van de Niwjn, Ir. P. F. S. Otten. Ontroerd stonden de duizenden rondom het grote zwarte kruis en de drie kleine witte kruisen, die ieder het graf van een gevallene aanwijzen. Tientallen bloemstuk ken werden tijdens de plechtigheid neergelegd. Toen het doden-appèl gehouden werd, het geweersalvo klonk, de trompet werd geblazen, en de geallieerde vlaggen lang-1 zaam omhoog gingen, werden ve len, snikkend, overmeesterd door hun aandoening. De vertegenwoordiger van H.M. de Koningin, kapt. J. C. Buhrman, verrichtte, terwijl de klokken be gonnen te luiden, de onthullings- plechtïgheld door de Nederlandse vlag voor het gesmeed ijzeren hek der kapel weg te trekken en. ver volgens met een sleutel, door een klein-meisje op een kussen aange dragen, de kapel te ontsluiten- Wild zwijn werd het haasje HAAKSBERGEN. Na een klopjacht rijn enkele jachtopzieners er in geslaagd een wild zwtfn van 170 pond te schieten. Het dier was een dag tevoren reeds opgemerkt in een weide. Men organiseerde een jacht, waarbjj een jachtopziener het dier aanschoot. Het vloog daarna op een andere jachtopziener af, die het met een welgemikt schot neer'4 legde. De strafgevangenis aan het Wol- uenplein te Utrecht: hoge, dikke muren en zwaar betraliede ven sters. Ze waren tóch niet in staat Gerrit de Stotteraar tegen te houden. De mist, vijand van al wat vaart, heeft de Zuiderkruis Zondag ver hinderd, op tijd in Rotterdam te zyn. Zondagmorgen zat de kust potdicht en er was geen doorkomen aan. De repatriërende militairen moesten er genoegen mee nemen, dat het schip buitengaats voor an ker ging. Pas om kwart over vier kwam de Zuiderkruis aan de Lloyd kade aan, waar familieleden en an dere belangstellenden van 's mor gens vroeg af, ongeduldig hadden gewacht. De officiële begroeting, die wel een half uur in beslag zou nemen, mocht niet worden overgeslagen en dus was er weinig kans meer om alle opvarenden nog diezelfde dag thuis te brengen. Samen uit, samen thuis, vonden de officieren en dus moesten ook de Rotterdammers aan boord, hoewel heel dicht bij huis, tot vanmorgen wachten. Dat wachten is op pleizienge wijze be kort, dank zij de inderhaast ge- engageerde artisten Kostja van Katwijk, Paolo Smith, Les Deux Pico's en Santos. Vanmorgen vond de debaikatie normaal doorgang. Met de „Zuiderkruis" zfln 1564 man naar het vaderland terugge keerd, «L 622 van het sub. batal jon Kon. Landmacht, 678 van da mariniersbrigade, ,240« van de Kon. Marine,vam-^etcrK-N-XL.. em?, 15 man vaste ètaf. Allen houden van daag d© plaat3 van bestemming be reiken. Zuid-Slavië zoekt handel met Turkije INSTANBOEL. Een officlSIe Zuid-Slavische delegatie ia in Tur kije aangekomen, om de mogelijk heden van de ontwikkeling der Turks-Zuid-Slavische handelsbe trekkingen te onderzoeken. Dit jaar 10.000 schepen in Rotterdam Voor het eerst sinds 1939, het laatste normale scheep vaart jaar van vóór de oorlog, zullen weer meer dan 10.00IK schepen in één jaar de Nieuwe Waterweg binnen komen. Zondagmiddag is name lijk het Zweedse stoomschip Eo- sa, komende van Duinkerken, met de Continentale Handels- en Transport Maatschappij als carga door, als 19.000 schip van dit jaar de Nieuwe Waterweg binnenge komen en opgestoomd naar de Waalhaven te Rotterdam. Ver leden jaar bedroeg het totaal aantal schepen, dat in de Nieuwe Waterweg arriveerde, 9451. Ook Rotterdam zal dit jaar de 10.000 schepen halen. Zaterdagmiddag arriveerde het Engelse motorschip Magrix reeds als 9900-sle schip in de Rotterdamse haven. Met nog bijna drie maanden voor de boeg aleer het jaar teneinde loopt, zul len dus ook in Rotterdam dit jaar de 10.000 schepen worden gehaald voor het eerst sinds de bevrij ding, „NIEUW AMSTERDAM" IN ZWARE STORM ROTTERDAM. De „Nieuw Amsterdam" van.'de Holland Amerika Lijn is Zondagmorgen In Rotterdam aangekomen na een stormachtige reis over de Atlantische Oceaan,tijdens welke passagiers gewond raak ten, vaatwerk brak en patrijspoorten werden verbrijzeld. Onder de ge wonden bevond zich de heer Abraham A. RlblCoff, lid van het Ameri kaanse congres, die, toén de storm op zjjn hevigst was, door de lounge werd geslingerd en een wond aan het hoofd kreeg, die moest worden ge hecht. Een andere Amerikaanse passagier brak een hand en verder waren er enkele reizigers met snjjwonden en builen. De bemanning heeft dag en nacht gewerkt om de schade te herstellen en het meubilair vast te sjorren. hetzelfde ogenblik zagen, de .hutten er uit alsof er een bombardement had plaats gehad. Alles lag kort en klein. Toen was het werken geblazen. De hele nacht is'men bezig geweest om de boel weer toonbaar te ma ken. Afijn, u heeft natuurlijk al ge. boord, dat er -een collecte onder de passagiers is gehouden, die onge veer - 500 dollar opbracht. Dat geld is verdeeld onder da mensen „beneden", het personeel, dat de passagiers nooit ziet en dat op zo'n voorbeeldige manier de boel geredderd heeft. Ja meneer, het ztfn niet altijd plezierreisjes. Om de dooie dood niet. Op een rnyl of zo van ons af lag een scheepje van de Cunard- l(jn. Dat had het ook Spaans. Soms zagen we alleen de schoorstenen, de rest was verdwenen en toch kwam het altijd weer te voorschijn. Maar als wij twee flinke golven ne men, neemt een kleiner schip er maar één/Die lui hebben zo'n beet je op d'r kop gestaan. Nee, ik was toch'erg bljj, dat het spul was afge lopen. Intussen hadden we vieren twintig uur vertraging. We hebben er wel van gelust, vertelde ons gisteravond de heer Visser, keilner aan boord van de „Nieuw-Amsterdam", maar eigen lijk ben je het weer gauw vergfetén. De storm kwam opzetten in de buurt van. Cape Race daar kan het trouwens wel meer spoken en hfj nam aanhoudend toe in kracht. Het werd op het laatst zo erg ,dat we 1 eenvoudig niet meer vooruit kwamen. Door de kracht van de wind maakte- de boöt zwaar slagzij. Ik voelde me - als een bergbeklimmer. Toen z|jn we^htet de kop In de wind gaan liggen. Er braken een paar zware uren aan, dat kan ik u wel vertellen. De -golven hadden zulk een enorme kracht, dat op een ge geven ogenblik een aantal patras-, poorten,' die wan binnen versterkt waren, in diggelen werden geslagen. Het water sloeg naar binnen en op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1