HET ROTTERDAMSCH PARCOL' Oost Duitse republiek thans een realiteit Geen onderzoek naar beleid Haagse politie ;r Praag liquideert resten der „middenklasse" Gepensionneerden willen ere to< en Massale betogingen als in Hitiers gloriedagen Pieckistan V- Noorwegen wijst dictatuur ai Militairen gedood en vermist Wilde eend broedt in zomerse herfst Jules M och thans formateur Tridny Boj-razzia's duren voort in onverminderde hevigheid BOSSCHE RECHTBANK: Van Ho tot Sir Ho Toeng Verdedigers in cassatie Nee toch... Heus.' Massale demonstrate eve vergaderingen in Haagse .Dierentuin m ii U Si -r-1 - 9e Jaargang no. 239 &ed. an Adm. Lange Hoven UI, Schiedam jeL óMOO Abonn.pri]#: per -week ƒ0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting Parool" Woensdag 12 October 1949 Uitgave N.V/Dè Nleuvre Pers Postgiro 398644 '.Bankierii"^AnwtërdamschB Bank te RotterdamDirecteurt JEL de Vrié» Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper BERLIJN. „Ik zweer, dat Ik mijn kracht In dienst zal stellen van het welzijn van het Duitse volk. Ik zal de grondwet en de wetten ver dedigen en nauwgezet mijn plichten vervellen en rechtvaardig tegenover allen handelen." Met het uitspreken van deze eed werd Wilhelm Reek de 73-jarige communistische veteraan bevestigd in zijn functie van president van de Oost Duitse „democratische republiek." Eenstemmig en onder luide toejuichingen is hH Dinsdagmiddag ver kozen door een gemeenschappelijke zitting van beide huizen van bet parlement van deze staat ZUn eerste rede was er geheel en al op geïnspireerd indruk te maken op de nationale gevoelens in West-Duitslandi op welks bewoners hijj een beroep deed de strijd voor Duitslands eenheid voorop te stellen, pieck sprak in gematigde woorden over de federatieve regering van Bonn. Het ging er niet om, zei hy, of de beide Duitse regeringen elkaar zonden erkennen, maar of wij beiden eerlijk zouden streven naar het herstel j ^an de eenheid van Duitsland. I s* -v Fel uittehij zich tegen de Wes telijke bezetters. Voor de Sowjet- Unie had hij geen woorden van lof genoeg. De Sow jet-Unie heeft het heilige recht van het Duitse.volk op onaf hankelijkheid, ontwikkeling, een heid en vrede ten uitvoer gelegd. Wij zijn niet in staat in woorden onze dankbaarheid voor de edel moedigheid van deze beslissing door de Sowjet-Unie en Stalin tot uitdrukking te brengen. De Duitengewone, en gevolmach tigde ambassadeur van de Sowjet--; Unie, W S Demjenof, heeft.de zit ting bijgewoond, doch geen'nadere verklaring omtrent de overdracht van het bestuur aan de Duitse, re gering afgelegd. Het bespelen van het nationale sentiment was ook de voornaamste trek van het uitbundig feestver- toon, waarmee de eenheidsorgani saties van Oost-Berlijn en de Sow- jetZone de nieuwe president heb- BERLIJ2V, Hei met Franse licentie verschijnende Wes$- Bèrlijnse- blad dier Kurier" heeft de nieuiöe Oost-Duitse 'staat, waarvan Wilhelm Pieck president geworden is, „Pieck istan" gedoopt, „Der Abend", dat met Ame rikaanse vergunning werkt, sprak van Wilhelm Pieck als „Wilhelm de Derde"- iWest Duitsland opgenomen in OEEC-kring BONN. De federale regering van West-Duitsland heeft van de geallieerde hoge commissie toe-, stemming ontvangen haar eigen gedelegeerden te benoemen voor de organisatie voor Europese Econo mische Samenwerking, de O.E.E.C., te Parijs- Tot dusverre werd Duits land in Parijs vertegenwoordigd 'door gedelegeerden, die werden be noemd door de militaire regering in samenwerking met Duitse des kundigen, West-Duitsland wil contact als Oostelijke partner j geen satelliet is MUNCHEN. Karl Arnold, de. voorzitter van - de West Duitse bondsraad.b^t' t.e .München ver-, .klaard- dat 'Oost DuitslBddmógeujk is- als OostDuitsland bewijst, dat .het-geen satelliet van de Sowjet- !Ünie is. jn het ïoeklicht PANDIT NEHROE in Washington PANDIT JAWAHARLAL NSH- ROE,premier van India, is op het ogenblik Washingtons meest gevierde gast. Men heeft hem in Trumans eigen vliegtuig, de „Inde pendence", uit Londen, gehaald, er 'wérd hém onmiddellijk een kamer in de' presidentiële noodwoning, ,iBlair. House", ingeruimd, men zal .'ham een staatsdiner aanbieden, kortom, de Amerikanen hebben er geen twijfel aan laten bestaan, dat zij alles willen doen om hem de drie weken, die ïi§ in de Verenigde Sta- ten zal doorbrengen, zo aangenaam mogelijk te maken. Dat Washington de Indische staatsman met zoveel eerbewijzen'omringt,ris begrijpelijk. Zijn onmetelijk, dichtbevolkt, land neemt in Azië, waar "op hét ogen blik alles iii'beweging is," een be langrijke "strategische positie dn-en- het is- werkelijk niet alleen het Westen, dat naar de gunst van New Delhi dingt. Maar Nehroe is geens zins van plan; deze gunst aan de' meestbiedende te verkopen. Hij wil, naar hij her haaldelijk heeft verklaard, zijn land buiten dé we reldpolitiek,wil zeggen buiten het conflict tussen Oost én West, houden om' het in vrede te kunnen brengen: tot een welvaart,die het: thans nog.zó.bitter mist: Om ech ter de armzaligelevensstandaard van India, te kunnen opvoeren heeft hjj hulp van het buitenland nodig:, kapitaal om ,de. welvaartsbronnen van zjjn .land tot ontwikkeling te brengen, technici om de leiding van dit werk op zich te nemen en on- de.rwfj skrachten om de achterlijke bevolking te leren, haar zaken-zon der steun van derden te behartigen. En het zjjn slechts de Verenigde Staten, die een dergelijke hulp in voldoende omvang kunnen ver- Schaffen. De Amerikanen zullen dit ongetwijfeld doen,ook al is India niet bereid daartegenover politieke concessies te stellen.Want ook al zegt New Delhi, geen partij te wil len kiezen, het ligt In feite in het. democratische kamp en of het daar bljjven zal, hangt hoofdzakelijk af van dé vraag, of Nehroe en zgn me- deleiders er in zullen glagen, het; economisch achterlijke land tot ont wikkeling te brengen. Het scheppen van welvaart immers is de beste verdediging tegen het communisme. ben begroet. Deze organisaties had. I men aanbieden. den óp.Unter den Linden, reeds zo vaak bet toneel van massale, door rode vaandels overheerste demon straties, de grootste en kleurigste massavergadering tezamen gebracht die de stad na de oorlog ge kend beeft. Pieck had plaats geno men op een tribune, die door een woud van fakkels was omgeven. Daar boven uit schoten stralenbun dels van schijnwerpers hoog in de lucht, afgewisseld dooor kleurig stuk- en vuurwerk. Oratorisch vuurwerk dreunde door de luidsprekers, afgewisseld door muziek. De betogers lieten minutenlange ovaties horen, toen Pieck een ere saluut bracht aan lange colonnes van de volkapolitie, wier taak het volgens hem was de nieuwe demo cratie te beschermen en haar vijan den „uit te roeien." Een grote politiemacht was in Oost-Berlijn op de been. Kennelijk moest zij zorgen voor een'passend machtsvertoon bij de geboorte der nieuwe republiek. De overweldigende deelneming aan het eerbetoon aan de „arbei derspresident", zoals Pieck in het parlement genoemd werd, heeft niet nagelaten indruk te maken en heeft opnieuw bewezen tot welke propagandistische effecten de poli tieke leiders der Sowjet-zone in staat zijn. Uit alle delen van Oost-Berlijn hadden mensen zich naar Unter den Linden begeven. Urenlang trokken optochten met vlaggen door de straten. Boeren uit de Rus sische zone waren gekomen met wagens en tractoren, die met bloe men waren versierd. De benoeming van staatspresi dent Pieck was een korte proce dure. De christelijke leider Nuschke stelde voor Pieck bij acclamatie te benoemen, hetgeen onder daveren de bvaties geschiedde. Terstond sprong een jonge vrouw uit het parlement op om de nieuwe president een bloemenhulde te ko- OSLO. De Noorse sociaal-democratische party is sterker dan ooit te voorschijn gekomen uit de verkiezingen. Zij zal de komende vier jaren ïn het Storting, dat 150 leden telt, zitting hebben met een Tractie vah 85 leden, waarin het tot dusverre met 76 leden de kleinst mogelijke meerderheid bezat. Inmiddels is de definitieve uitslag nog steeds niet bekend. De communisten hebben een .geweldige duw gekregen en zien hun fractie van elf leden ineengeschrompeld tot één man. Het stemmen- aantal van de communisten is in totaal met 40 procent teruggelopen. Absolute meerderheid voor de socialisten **T°t)êfNóófse rhmis'térpféËtfëhf'Gér." bardsèn hëeft in een radiobood schap verklaard, dat de te vormen r.ieuwe regering niet zal afwijken van de tot dusver door Noorwegen gevoerde politiek, hoewel enkele wijzigingen zouden kunnen aange bracht worden. „Zo zullen wij een ■oplossing bewerken voor de natio nalisatie van de banken en van de verzekeringsmaatschappijen maar zij zal niet van kracht worden, voordat het volk gevraagd is zich hierover, uit te spreken. Daar de communistische partij de enige partij is, die van Noor- Guerill-a-activiteit bij Ckeribon en Malang BATAVIA, In liet Ckëribonse zdjn aanvallen "gedaanop militaire voertuigen,J waarbij zeven militai ren werden, gedood of ontvoerd. Twee -militairen -werden ver mist na-een-aanval'-op een jeep, 15 km. ten zuiden van Cheribcn, Een jeep met 5 militairen werd door een burger aangehouden en ver volgens door 20 gewapenden be sprongen. Drie der militairen kon den ontkomen, twee worden ver mist.. Zes km. ten noorden van Koe- ningan trof men een- militaire truck aan, die doorzeefd was met kogel gaten en geheel verlaten was. Drie inzittende militairen werden ge dood of ontvoerd- Een andere mili taire jeep tenslotte die., met drie militairen van Cheribon. naar Xoe- ningan op weg was werdhet laatst ten noorden van Koeningan gezien. Sindsdien is er noch van de inzit tenden noch van de jeep'Iets ver nomen. In. het Malangse bij het bergoord Tretes in Oost-Java zijn vijf Ne derlandse militairen gesneuveld toen 'een uit acht' man bestaande patrouille werd overvallen dooreen gewapende bende van ongeveer 140 man. wegens toetreding tot het Atlan tisch Pact een verkiezingskwestie heeft gemaakt, kunnen wij veilig ^B.conduye,ir^eAdat_^!UezS£ hun goéokeuring nebben gegeven aan de buitenlandse politiek van de socialistische regering. Hedennacht was de verdeling der zetels in het Storting volgens de op dat ogenblik bekende cijfers als volgt: Socialisten 8.0, conservatieven 21, liberalen 20, boerenpartij 12, Chr. Volkspartij 8, Communisten 1. BOLSWARD. tï-Als ie ap- pe toornen gaan bloeien, de aard beien vruchten gaan dragen, i$ het dan zo'n wotider dat ook de vogels in de waf. -worden ge bracht? Een wilde, eend te Bolstuard, meende blijkbaarf dat wij het voorjaar tegemoet gaan en zit thans ijverig te broeden op een nest met 15 eieren. Daar zonder kunstmatigs middelen van dit, broedsel wel niets terecht zal-komen; houdt een der leden van de plaatselij ke vogelwacht een oogje in het zéiL V S Rechts weigert hem te steunen PARIJS. De Franse socialist en felle anti-communist Jules Moch heeft van de Franse president het verzoek ontvangen een nieuwe re gering tc vormen. Hij heeft dit ver zoek aanvaard, en is daarmede van „informateur" geworden tot „forma teur". De officiële opdracht aan Moch spreekt van de vorming van sen re gering van de .middenkoers". Dit betekent, dat Mocp, in tegenstelling tot zijn voorganger; Queuille, niet de steun zal hebben van de uiterst rechtse groep, die rich groepeert om de financiële expert Paul Reynaud. Koninklijk paar in Zwolle geestdriftigïpgehaald ZWOLLE. Dinsdag om precies drie uur in de middag, het vastge stelde tijdstip, passeerden koningin Juliana en prins Bfernhard de pro vinciegrens van Overijssel bfi de Usselbrug nabjj het Katerveer, Het officiële bezoek, dat het vorstelijk paar gisteren en vandaag aan Over ijssel brengt.wasbégomien. Langsde V drie -é- kilometer lange route naar het centrum van Zwolle stonden talrijke belangstellenden, die van hun 'blijdschap blijk gaven. Maar de ware geestdrift kwam pas in de binnenstad, toen de stoet op weg was naar de villa van de com missaris der koningin, waar het ko ninklijk 1 echtpaar- heeft gelegeerd.. Tienduizenden Uit de gehele provin cie waren naartZwolle gekomen, om de kleurige stdét,- tfnet als felste ac cent, de ;har dro&érisfejes. der jockeys do^,.4^j£^tcljj^4|^ierdA -straten fê" zien gaan. Tjjdënsr.'de rit beierden de klokken van de Peperbus, Laterin de middag"- ishet -konink lijk echtpaar opnieuw uitgereden voor een grote rijtour doOr Zwolle. Heden voert de tocht door de provin cie Overijssel, 28 October zal prins Bernhard Overijssel opnieuw bezoeken voor een studiereis. PRAAG. Honderden burgers waren weer in de netten van de politie gevangen toen Dinsdag de dag aanbrak over Praag, zo verneemt United Press van betrouwbare zijde. „Gisteren was de ergste dag tot nu toe," zeide men de verslaggever na een weck van razzia's. De slachtoffers waren weer dezelfden; doctoren, advocaten, kleine zakenlieden, vroegere fabrikanten en eigenaren van huizen. Vele arrestaties werden ditmaal verricht in de chique voorstad Barandov. De meeste arrestanten werden in allerijl vervoerd, naar werkkampen, waari zö r,een morele, wetenschappelijke en culturele op voeding" zullen krijgen. Velen hunner kregen het advies warme kleren en zwaar schoeisel mede te nemen. Op grond van. de wet is het be- zit van degenen die naar arbeids kampen worden gezonden, onderhe vig aan confiscatie,, en reeds heb ben ploegen van de in blauwe over al geklede arbeidersmilitia de meu bels van menigeen weggehaald. Eventuele verwanten, die in de huizéh^ ixl\J^x]Mev£aT,..rkrijgeh den aanzegging dat zij maar ergens an ders heen moeten gaan. Verantwoordelijke bronnen ont kennen dat de "acties gericht zyn tegen ondergrondse samenzweer, ders. De. communisten zjjn slechts bezig de resten op. te ruimen van de middenklasse, zo wordt gezegd. Dit alles geschiedt op grond van Rustig droog weer Weersverwachting geldig van Woensdagavond, tot Donderdag avond: ri" '.Vri In de nacht en ochtend weinig wind met plaatselijk mist en voor namelijk in het binnenland kou-, der 'i dan de afgelopen nacht. Overdag droog en aanhoudend zacht weer met enkele overdrij vende wolkenvelden afgewisseld met flinke opklaringen. Zwakke t ot matige zuidweistelijke wihtL 13 Oct,: Zoa 'cp 7-00: onder 17.52; Maan op 20.38, onder: 14.12. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH. De Bijzondere Strafkamer van de Arrondissements rechtbank heeft gisteren in de zaak Leemhuis, Feges, Vlëtor bekend gemaakt, dat men geen termen aanwezig acht ech onderzoek in te stel. len naar de bekende 12 punten waarover de Raad van Cassatie nader wenst te worden ingelicht. Zoals bekend, is de Officier reeds eerder tot deze conclusie gekomen. Die wet biedt al evenmin een aan- knoptegspurst, dat het creeren van zo danige uitsLultLngsgrond zou kunnen rechtvaardigen. Het be$taan. van zulk een strafuitsluitingsgrond valt met een goede strafwetgeving bezwaarlijk te rijmen, omdat immers, aldus de recht bank. het voeren "van een daarop ge baseerd verweer tot ongelimiteerde nadere onderzoeken moet leiden. Met betrekking tot de invloed, die de on gelijkheid va» de berechting zou kun nen hebben op de „.hoe grootheid" der op te leggen straf, wordt overwogen, dat hij het vaststellen der straf uitslui tend de consciëntie van de rechter be slist, uiteraard met inachtneming van het door de strafwet voor het bewezen delict bepaalde minimum en maximum der straf en zijn plicht tot motivering der opgelegde straf. Uit het voorgaande volgt, aldus de rechtbank, dat de hogere rechter de lagere geen bindende voorschriften kan geven door deze in acht te nemen bij het bepalen der straf, daargelaten, nu nog de practische onmogelijkheid van de nakoming dier voorschriften, waar nimmer is vast te stellen of inderdaad en zo ja in welke mate met die voor schriften Iel feite rekening is gehouden. De rechtbank oordeelt, dat een gerech telijk vooronderzoek met betrekkingtot de bedoelde twaalf punten achterwege kan blijven. Zij kan evenmin termen vinden tot het horen van getuigen dienaangaande. Nadat de president mr J. E.' Poerink de overwegingen van de rechtbank had voorgelezen, - werd de datum waarop de getuigen a décharge kunnen worden gehoord, bepaald op 30 November Mr Heuser een der verdedigers zeide, dat het blijkens het stand punt van de rechtbank verboden Is bepaalde getuigen te horen; Bo vendien is het niet toegestaan ver- Aan de zeer uitvoerige motive ring ontlenen wij het volgende: Ee rechtbank leidt a£ (uitgaande van het standpunt, dat de Haad de be doeling had het onderzoek bepaal delijk aan haar op te dragen) dat de Bijzondere Raad van' Cassatie op het standpunt staat, dat de straf baarheid van een verdachte, en de zwaarte van de eventueel op te leg gen straf, o.m. afhangt van de om standigheid of andere personen, die gelijksoortige feiten gepleegd heb ben, niet zijn vervolgd'of gestraft. Verder heeft de rechtbank over wogen, dat indien dit oordeel juist ware een strafuitsluitingsgrond zou worden geschapen, die niet in onze strafwet of elders is opgenomen. Deze oude Chinees beport als - vloeren- schrobber; toch heette hij Ho. Nadat het schrabben hem een en ander had opgeleverd werd hij Ho Toeng. Als Ho Toeng-- heeft htj verstandig verder „geboerd" en verwierf hij zich buitenlandse relaties; dezen kenden hem als Robert Ho Toeng-by afkorting Bob Toert)- Hij maak te zicK' verdienstelijk voor officieel Enge land, won in aanzien, geld en machtzoaat hij zich opgenomen S A^rtiïd S1Hervey toegewijd vrouwelijk stelhotel rie Ai/tóter- Hendrik) Detérding. personeel. dam poseerde de Chi- i;, J Robert Ho Zifn tecretwresie - nese sir. bemdmMg Toena reUt hü thans (links) heelt vwr in- voor onze fotoermj, fn WeslEvrom rond, vloed op hem dim 20 toen de kleine Zy hem ook in Êederlani met IWrtsen. Ir. het Am- zulks aanried.. gelijkingen te treffen met soortge lijke gevallen. De verdediging is nu wel in een zeer moeilijke positie komen te verkeren. Na de zitting hebben, naar wij nader vernemen, de verdedigers van de drie verdachten cassatie in gesteld, hetgeen werd toegestaan. (Wij tekenen hierbij aan, dat dit wel eens^een langdurige, geschiede nis kan worden. Want de Raad van Cassatie zal toch, wanneer de. zaak weer terug is, met deze uitspraak van dé rechtbank geen genoegen nemen.; Ook at heeft de Raad geen opdracht gegeven, doch slechts een wens gèuit. "Waar de rechtbank over „andere personen" spreekt, vinden wij haar uitspraak wel wat vreemd.-Want deze „andere perso nen" zijn meerderen van verdach ten of gelijken in rang, thans nog iri diënst). De Staatscourant bevat een bekendmaking van de,directeur van het ^Rijksbureau voor hout krachtens welke de tot dusverre ten aanzien van iepen-én esseh- hoüt'geldende distributie is opge heven. In de V.S. heeft I op 4 men sen een. auto, m Canada I op 0, in Wesl-Europa l op 25 en in de Sówjet-Unie 1 op 200. Oostenrijkse regering ontbonden WENEN. De Oostenrijkse rege ring is ontbonden. De federale pre sident dr: Karl Renner, heeft kanse lier dr. Leopold Figl, wiens rechtse volkspartij als sterkste uit de ver kiezingen te voorschijn kwam, op dracht gegeven een nieuw kabinet te vormen. Dr, Figl zal. daartoe besprekingen voeren mét de socialistische rieiders. ;aneinde te trachten' .wederomeen ccalitie-regemg te-vormen De Raad voor Werkloosheids steun in Pennsylvania heeft bepaald, dat meisjes, die hun baantje zyn. geraaki, om dat zij niet in dienst willen blij' ven bij werkgevers, die opdringe-. rig. zijn. met hun attenties, recht hebben op geldelijke steun tijdens hun werkloosheid. Een viool, waarop aan de bin nenzijde zeer duidelijk is te le zen: „Antonius Stradivarius 1705", gevolgd door de letters ,yA..F.", omringd, door een dub béte cirkel, -mei bovenaan een kruis vdh fiiatta, ts in het Franse stad jeCharente ontdekt. Na Januari; 1951 zullen er in Rangoon geen riksja's meer ryden, omdat zij de dood van le veel mensen, veroorzaken. "Het stedelyke bestuur hoapt, dat hierdoor het leven gered zal -wor den ven vele koelies, die thans op jonge leeftijd sterven als ge volg van het trekken van de kbri-. ne voertuigen, die in het Oosten als t<txi dienen. het lang voorbereide T.B.-plan het Tridny Boj plan of het plan van de kiassestrijd. V Op grond van dit plan zouden in Praag alleen een 10.000 mensen ge arresteerd" moeten worden en een totaal van 40.000 in het hele land. De regering heeft voortdurend geweigerd .commentaar op de ar- réatariébëöfcht^n'teUcvérén^èngëeri krant heeft, er ooit een régel over gedrukt. Volgens inlichtingen van com munistische zijde zullen de razzia's nog vele dagen voortduren. Tot dusverre is er slechts een bericht geweest over arrestanten die naar de uranium mijnen ge stuurd zouden 2ün. Bevestiging daarvan is niet te kragen. Volgens bevoegde waarnemers zijn er drie acties tegelijkertijd aan de gang, namelijk: 1. De grote actie tot opruiming van de middenklasse. 2. Een actie om de regerlngsbu. reaux en de communistische, partij te zuiveren. Door deze actie zijn reeds twee hoge functionarissen van de informatiedienst gearrea- teerd en. zijn tientallen ambtenaren van het ministerie van buitenland se zaken en andere bureaux verwij- derd. 3. Een voortgezette campagne te gen de R.K. geesteiykheidL Er zijn nog altijd geen redenen om te geloven dat een minister van Titoisme beschuldigd zou worden □f dat een groot politiek proces als dat tegen Rajk in Boedapest op touw gezet zou worden. DE „OSLOFJORD' IN HET DOK. De „Oslofjord", het nieu- we vlaggeschip van de Noorse koopvaardijvlootr dat bij de Ne derlandse Dok en Scheepsbouw. Maatschappij "te Amsterdam 'werd gebouwd, is bijna voltooid. Het prachtige schipt ligt thans in het „stenen üók?\ waar de kiel rnordt geschilderd en de schroef assen. uJOrden aangebrachtEen overzicht van 't- machtige.schip, dat nu nog op het droge ligt, en over enige dagen zijn proefvaart gaat maken: Koningin Juliana in wassenbeeldenkabinet SOKSTDTJK. Van de zijde van het secretariaat van H.M. de Ko ningin verzoekt men ons mede t« delen, dat in het oorspronkelijke J Reuter) bericht over het plaatsen van de beeltenis van Koningin. Ju liana in het wassenbeeldenkabinet van madame Tussaud, ten onrechte is vermeld, dat Hare Majesteit het kronlngskleed, dat Zij bij Haar in huldiging droeg, aan dit kabinet heeft afgestaan. De japon, die thans de beeltenis van Hare Majesteit in. de wassen beelden verzameling siert, is 'n ont werp ridor-.hét-statiekleed."Het Is van ander materiaal vervaardigd dan het gewaad, dat Hare Majes teit op 6 September in de Nieuwe Kerk te Amsterdam droeg. r „Wiener Sangerknaben" werden geranseld Ingrijpen van de politie WINTERSWIJK De palttie te Winterswijk heeft een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van Peter Lacovich, de 22-jarige diri gent van de Wiener Sangerknaben, die na afloop van de op 4 October te Winterswijk gegeven uitvoering twee koorknapen achter de coulis sen een pak slaag zou hebben toe gediend, Het resultaat van dit on derzoek is geweest, dat tegen de dirigent, die sedert.April van dit jaar bij de Sangerknaben is ver bonden, proces-verbaal is opge maakt terzake „vermoedelijke mis handeling", DENVER <V„S.) Door een hevige orkaan die over. Colorado heeft gewoed, .zijn 24 personen om het leven gekomen. De orkaan heeft bovendien grot® materiële schade aangericht. (Van een onzer verslaggevers) .ri'.! DEN HAAG, Schrijnend onbillijk noemden de duizenden;gepension neerden, die gisteren In de Dierentuin demonstratieve vergaderingen hielden, de wijze, waaróp zjj doör de regering behandeld worden. En b(j deze enkele woorden bleef het niet. Drie sprekers zetten In drie bijeen komsten uiteen, waarin rtfé onhHiykheid schuilt. Al de vvoórdeh wérden behalve door applaus en toejuichingen onderstreept door; een resolutie, waarin do regering op enkele wantoestanden werd gewezen. De opkomst van de gepension. neerden was. aanmerkelijk groter dan de organisatrices, de Algeinene Nederlandse Bond van Gepension neerden, do Bond van Gepension neerden der Nederlandse Spoor, en Tramwegen én de Algemene Mili taire Pensioenbond, hadden ver. wacht. Niet één, doch drie vergade-; ringen warennodig om allen,: die naar de Resideutie waren gekomen,' gelegenheid.té geven mee te demon- streren.Rond vierduizend gepension neerden, met tientallen autobussen uit alle delen van het land samen gestroomd, luisterden hier naar toé-" spraken van deheren Groen, Gas- tricum en Klooster,.die'de drie or ganisaties in de. evengerioemde volgorde vertegenwoordigden. Hiér werd uitgesproken, wat fla ter in eenresolutie werd vastge legd: men wilde openlik uiting ge ven aan de grote teleurstelling en ontevredenheid welke er heerst ten. gevolge van de volstrekt-onvol doende behartiging van de mate riële belangen der gepensionneer den door de regering. Met klem.werd;de regering.ver zocht, de schrijnende; onbillijkheden weg :te nemen, welke voornamelijk veroorzaakt worden doorwat meri. Sleen voorstond, nodig .maken. noemde de ongemotiveerde wanver houding tussen de toeslag op de pensioenen en de stjlging van de le venskoster.. Het 'grootste deel van de gepensionneerden ontvangt een tegemoetkoming van ten hoogata 25 procent, terwijl'de'kosten van le vensonderhoud veel meer gestegen Daarnaast wordt bij het toeken nen van een toeslag'--onderscheid gemaakt tussen gepensionneerden van vóór 1 Januari 1947, resp: 1045 en van na dte datum. Volgens do sprekers motiveert men dit met de, wat men noemde drogreden, dat zij, die voor genoemde data gepenaion.- neerd werden, zich wel zullen heb- ben aangepast aan lagere inkom sten. Waardering werd. uitgesproken voor de leden der.Tweede Kamer, die het amendement Van Sleen steunden, alsmede vöor het voorlo pigs verslag van de Commissie van Rapporteurs, waardoor de mogelijk, held tot verbetering der pensioen- toestagen is geopend. Evenwel werd er ook de aandacht op gevestigd, dat do tijdsomstandigheden en prijs, stijgingen inmiddels een hogere toeslag dan die, welke de heer Van li .'•Kil -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1