Leeuwen van Zuid-Afrika zijn oude mannen geworden ABDIJSIROOP] let op üwRbr&t\ Voor de tweede maal bijt een sinds halve eeuw Herdenking van Boerenoorlog Radioprogramma Kerkoieuws Van Dam komt tweede helft van November weer in de ring Giet de Roode tegen Omar Lenoir SCHEEPVAART door James M. Fox Woensdag 12 October 1949 (Van onze speciale verslaggever) AMSTERDAM. Dat zijn ze nu, de helden, waarover vH vroeger als jongens met verhitte hooiden gelezen hebben in de bc-en, die we voor een stuiver uit de bibliotheek haalden, in „Pleter Kortte" en „De leeuw van Modderspruit". Ze hadden lange baarden, ze droegen grote hoeden en tassen vol patronen. Ze joegen op hun snuivende paarden met de buks In de hand over de vlakten en hopjes van Zuld-Afrika, ze gingen door het vuur van een in brand geschoten boerderij, ze kropen door de modder, ze waadden door rivieren en 's nachts tagen ze mulastü in hinderlaag om de gehate roolneks op te vangen. „En de boeren heb ben overwonnen, hiep, hiep, hoera u 51 eeleden dat in Zuid-Afrika de grote vrij heidsstrijd tegen de Britten begon. En ze komen wat schuchter een sfeerloze bovenzaal van het Amsterdamse Krasnapolski binnen. Maar de eremedaille aan een breed lint hebben ze op de borst. In deftige pak ken gestoken, oude mannen zijn het, grijs, kaal, gebogen, sommigen wat beverig. En oude dames, destijds verpleegsters aan het front, die er nog fotos van laten zien, gekreukt, vergeeldNee zuster, in de krant komt er nie» van terecht Er hangen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse vlag gen, Maar dit Is geen strijdtoneel meer. Dit is een herdenkingsbii. eenkomst. I Een halve eeuw geleden, toen ons ladd kookte van verontwaardiging, zijn deze Nederlanders de stam verwanten in Transvaal en de Oranje Vrijstaat te hulp gesneld. Ze hebben gevochten, ze hebben ontberingen geleden, ze zijn ge wond en ze hebben gevangen geze ten, op Sint Helena of op de Ber muda's of „ergens anders. En toen 2ijn ze, nadat alles verloren was, naar het vaderland terug gekomen. Ze werden weer ambtenaar of schoolmeester of schoenmaker en niemand hoorde ooit meer van ze en ze hoorden ook zelden meer iets van elkaar. Tot ze in 1938 bijeen geroepen werden en van de Zuid- Afrikaanse regering hun ridderor de kregen: DTD. Door Trouwe Dienst~ Het waren er toen nog een paar honderd. Nu zijn het er nog 34. Hoevelen zullen het over tien jaar nog zijn? Een oude heer van 83 vertelt me, dat hij nog bij Kimberley gevoch ten heeft. Met die dikke meneer daar. Die komt er ook bij zitten. .Hoe maak jij het tegenwoordig? Rn zie je Henk nog wel eens? Henk is nood, Deze mannen zijn met htm her inneringen aan de bloedige gevech- •ten tegen een tienvoudige over macht als gewone burgers in het vaderland" verder door het leven gegaan. Een enkele is altijd zijn lange baard blijven dragen. En ze groeiden uit elkaar. De een bracht het ver in de wereld, de ander is zijn bele leven een arme slokker .gebleven. En nu zijn ze weer voor »een paar uur de strijdmakkers van "■welder? Maar-helechte van vroe-J ger is er niet meer. Het leven is 'over-hen heen gespoeld. Ze maak ten twee nieuwe, veel grotere oor logen mee. En de rooineks werden ■weer Engelsen en de Engelsen wer den weer vrienden en die vrienden werden onze bevrijders. En we schrijven 1949. De held van onze jeugd is niet meer Christiaan de "Weth. We hebben nu Abe Lenstra. Dat" ze elkaar nog eens gezien (Jngez. fWed.) WOENSDAG 12 OCTOBER 1949 HILVERSUM I: 19.— om de demo cratie 19.15 pianoduo 19.30 jeugd, ge loof en kerk. 19.40 weekkroniek 19.45 van alle dag ZO.— nws 20.05 dingen van de dag 20.15 aoc. nws 20.20 Royal Philharmonic orctu 21.3Q hoorspel 22,16 Ramblers 22.45 tussen mens en nevel vlek 23.nws 23.15 24.— gram. muz, HILVERSUM H: 19.— nws 19.15 reg, uitz, 19.30 spdrtcommentaar 19.40 van daag 20.'nws 20.05 commentaar fami- llecompetitie 20.15 volksliederen uit Ita lië 20.40 orgelconcert 2125 de anti christ in de geschiedenis 21.45 omroep orkest 22.45 avoodoverdenkuig 23. nws 23.15 24.— gevar. prog DONDERDAG 13 OCTOBER 1949 HILVERSUM I: 7.— nws. 7.15 ocb- tenagymft. 7,30 (AVRO) radio-ochtend blad. 7.50 dagopening, 8.— nws. 8,15 radio-ochtendblad 8.40 gr. pi. 8.55 voor de 1 vrouw- 9.— Philharmonia Bohe- mica 9.30 soft and sweet. 10.— mor genwijding. 10.15 arbeidsvitaminen. 10.50 kleutertje luister. 11.— John Re- nova en ork- 11,30 l'Assodatlon des concerts Pasdeloup. 11.45 binnen- en buitenlandse beminnelijkheden, 12,de Jonge Acht. 12.30 lancf- en tuinbouw. 12.33 ln 't spionnetje. 12.38 Maria Za- mora. 13.— nws. 13.15 „Harmonetto 13.45 gr.pl, 14.— met naald en schaar. 14.30 altviool en piano. 15.Klimop. 15,van vier tot vijf. 17,—- kaleidos- coop. 18.— nws, 18,15 sportp raatje. 18,30 reg. uitz. HILVERSUM I 19,— het klokje van zeven uur 19.05 Boston Prom. ork. 19A0 Chopin 19.45 reg. uitz. 2D.— nws 2005 in. het radio, zoeklicht 20.15 Peter van Anrooy 21.40 Chopra 22.— radio Phdh. ork. 22.45 flitsen uit Papoea-land 23.— nws 23.15—24,— gr. Pt, HILVERSUM H 7.— nws 7-15 (KRO) Xareolseptet 7.45 morgengebed B.— nwE 8,15 gr. pL 9.moeders wil ia wet B.40 schoolradio 10.— (NCRV) LI. verpool PhiJh. OTk. 10.15 morgendienst 10.45 orgelwerken 11.He Zonnebloem 11.45 schoolradio 12.Angelus 12.03 om en om-prog 12.55 Zonnewijzer 13.— nwB 12.20 zang, gitaar en luit 13.45 roeromme 14.Metropole ork. 14 30 Helnrich Schiusnus 14.45 tussen de bedrijven door 15.45 claveclmbei 16,— bijbellezing 16.45 Philh. ork, 17.— radio jeugdjournaal 17.30 volksliederen 17.50 reg. uitz. 18."Leger des Heils 18.15 land- en tuinbouw 18130 NCRV- koor 18.55 een goed woord voor een goede Zaak. HILVERSUM II 19.— nws 19.15 de muziek bij nader inzien 19.40 vandaag 20.— nws 20.05 Ster-avond 21.— iami- 11e competitie 21.35 vervolg Ster. avond 22.05 Willem Eavelll 22.15 de vaart der volken 22.35 F.O.K. Symph. Sik. 22.45 avondoverdenking 23.— nW9 23.15, beroemde concerten 23.50—24.— Praagse liederen. hebben, op deze tweede reünie in vijftig jaar, voor het laatst gezien wellicht, was het belangrijkste van deze bijeenkomst. Er zijn twee films over het land van Zuid- Afrika gedraaid maar het verleden herleefde er niet in. En de heer L. R. Middelberg, de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Vereniging, waarvan ook een aantal leden aan wezig was, heeft een rede gehou den. U hebt uw strijd destijds niet voor niets gestreden, zei hij, want door die strijd is het Afrikaner- dom wakker geworden, het heeft zich niet meer laten verstikken en nu krijgt het toch zijn zelfstandig volksbestaan. En er kwameneen paar oud-strijders naar voren om enkele herinneringen op te halen. Daar was de heer Engel bij, des tijds de. liff-telegrafist van Paul Kruger em de veteraan Doode. weerd zei, dat Zuid-Afrika zich zelf gebleven is doordat de bewo ners aan hun moeder aal hebben vast gehouden. De oude liederen klonken. Die stem van Zuid-Afri ka en „Kent gij dat volk vol hel denmoed," En wij zaten er als man van een geheel nieuwe generatie eigenlijk een beetje onwennig bij. Nu wij in de avond dit stukje schrijven zijn de oude heren al weer thuis geko men, in Rotterdam en in Utrecni, en in Friesland en in Limburg. Ze mijmeren nog wat na misschien. En dan leggen ze met bevende vin gers hun trots, hun medaille Door Trouwe Dienst, weer voorzichtig in het doosje (tocz.) Ned. Herv kerk Beroepen te Waalwijk (toez.) Hlntzbergen te Almkerk. Aangenomen naar N(] verdal (vac. W Glashouwer) J Swijnenburg te Lelden; naar Zaamslag G Jansma te Kantens Bedankt voor Hien en Dodewaard W. Brinkman te Asperen: voor Ouderkerk aan de IJssel G, Spilt te Klaaswaal; voor Woubrugge G„ J Hlntzbergen te Almkerk Benoemd tot sanatorium predikant te Lt.rtn (N.B.) Th S. Houtsma, zen dingspredikant met verlof, die deze be noeming ook aannam. Beroepbaarstelltng Ds J W. van Starrenburg, predikant ln de Prot kerk Indonesië stelt zich - beroepbaar Zijn •adres Is Rad en burgerstraat 65. Lelden. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Breda (vac. G Smeenkl B, Boelens Czn te Bellen Bedankt voor Noord-Bergum J H. Antuma te Gorredljk; voor Warffum J. Z Potjer te Koliian. Chr. Geref. Kerken Bedankt voor Groningen J. H. Vel«- ma te Bunschoten. Piept Uw borst bij het ademhalen. Verdrijf V dan het slijm, -dat hoest en benauwdheid I veroorzaakt en zuiver Uw iurhtwegen eens I grondig met 's-We re Ids beste Hoestsiroop I AKKERS' (Eigen bericht) De wedstrijd, die Luc van Dam tegen Caboche zou boksen, gaat niet door, maar het staat nu wel vast dat M in de tweede helft van November in de Haagse "Dierentuin voor'het eerst wéér'in de ring zal komen- Tegen wie wilde mevrouw Van Dam, i die ons dit vertelde, nog niet mededelen. „We zijn wat voor zichtiger geworden na de teleurstel ling met Caboche," zei ze. Of hg nu toch te Parijs tegen een der andere genoemde tegenstander^ zal uitko men, zoals Mickey Laurent, Gus Degouve, Krawzyk? „Neen, mfln man vindt het_nu prettiger om zijn eerste wedstrijd weer voor eigen landgenoten te boksen." Ban Dam is op het ogenblik nog hard aan het trainen onder leiding van Theo Kourimsky en hjj maakt heel goede vorderingen. Zi^n spar ring partner is Glel de Roode, die heel wat te incasseren krijgt, .maar het er graag voor over heeft omdat .hij geladen is met revanche gevoe lens. Hfl komt straks in Den Haag in hetzelfde programma uit als Van Dam en bokst dan hoogstwaar schijnlijk tegen Omar Lenoir van "wie hij in het vorige seizoen ver loor. De wedstrijd tegen Job Roos blijft toch voor hem de hoofdscho tel. Theo Huizenaar organiseert op 17 October weer amateur-wedstrij den in Odeon. Naast enkele eerste klasse deelnemers uit Den Haag en Amsterdam zullen vrijwel alleen Rotterdamse amateurs, waaronder enkele veelbelovende nieuwelingen elkaar bestrijden. Het programma voor deze wedstrijd luidt: Piet Voorwinden tegen H. Angel, Piet van Klaveren tegen T. van Oosten, Willie Doof tegen J. de Jonge, A. de Gauwer tegen T. Rug ter, N. Maas tegen J. Matthey, 33. Arkema tegen A. Piepenbroek, P. Möhr tegen W. Schallenberg, B. Koster tegen C. Koops, A Pante- koek tegen A Schuurman, D. Baan tegen J. den Ouden, J. van Eek te gen H, Schelling, H. v. d. Berge te gen G. Doodkorte. Meer klassen in tennis- t competitie Aan de algemene vergadering van de KNLTB zullen voorstellen worden gedaan om het aantal klas sen in de competitie uit te breiden, waardoor de verschillen in speel- sterkte minder groot worden en waard dor de promotiekansen niet meer 1 op 3 zullen zijn, doch 1 op 2 zullen worden. Het aantal van 12, 10 of 8 partijen zal onveranderd blijven, evenals de promotie- en degr a datie-r e geling. Uitslag „Zonnestraal"- loterij De 3 hoofdprijzen van de „Zon- nestraal"-loterjj, bestaande in voor werpen aan te kopen in overleg met de winners, resp. ter waarde van ƒ5000.—, ƒ2000.— en ƒ500.—, zijn gevallen op de lotnummers; 218965, 220199 en 5461. Voor wat betreft de overige 387 prijzen raad plege men de trekkingslijst, welke op aanvrage aan het Bureau „Zon nestraal" Herengracht 386, Amster dam, gaarne aan lotenhouders wordt toegezonden. Aangekomen schepen T 11 October RISBAN ribt met 2 bakken Calais Maurits Dordrecht; VEGEA motor Bos ton L DSA Maasfluts ledig; BADZO motor Duinkerken Wagenborg Maas sluis ledig; ASTARTE per slbt. Schelde vanaf voorgaats Havre Worms boelen Schiedam; AARD IJK Hamburg HAL Rijnhaven St.; MECKLENBURG Har wich Hoek van Holland; WALENBURG motor Boston L Muller Jobshaven, ko len; CANADA motor Amsterdam Soeter- meer Fekkes Vlaardlngen ledig; KA- THE Ritcher motor Hamburg NRV Maashaven lijnzaad; ALDEHAMIN Lu- Jea Niev Goudriaan Waalhaven erts; COGLHAVEN motor Casablanca van Uden Binnenhaven stg.; HJALMAR W ess el Trondheim Kersten Hunlk Waa) haven, erts. 12 October ADMINISTRATEUR en CHEF THO MAS Port Gen til Kuyper van Dam Smeer Waalhaven hout; CASANA mo tor Horsenb Schellen Parkhaven Btg; DUEWAHD motor Grangemouth Burger Usselhaven stg.", LISA Stockholm van Uden binnenhaven cellulose; WEG A motor terug uit zee Damco Parkkade; KATWUK Gent erh. Dekkers Waalha ven ledig; FJORD motor Stettin NBK Waalhaven kolen;, LETJTTA Lykes New Orleans Lykesline Merwehaven stg; UNI K motor Newcastle SSM Merwe haven .kolen; ARIEL Stettin Furness Merwehaven kolen; ARNHEM Harwich Hoek van Holland; SHERINGHAM Har wich Hudig Pieters Lekhaven stg TRE- WELLAHD motor Antwerpen Gen. Steam Uselhaven stgALTNES motor Tampico BPM Ferois olie; BORE Stock holm Burger Uselhaven stg.: ANT WERP Harwich Hoek van Holland; SPEEDWELL Amsterdam Walscheepv. Binnenhaven ledig; VIENNA Harwich Hoek van Holland; OAKLAND Narvik Olid kerk Vlaardlngen erts, FRIARGATE rab, N.R.V.. Waalhaven, Rolen; EN SPE m.b., Aalborg. Van Om meren. Binnenhaven, cement; URANUS, Antwerpen, Intertran sport, Uselkade. ledig; MIZAH, Londen, Schellen, Rijn haven, suiker. VertrokUrn srhepen 11 October SCHELDE slbt Noordzee; TRAQUAIR Grangemouth; CAFE NOME. Jackson ville; EEMSHORN, Delfzijl; GONZEN - HEIM. Emden; HOOGELAND. Goole; NIEUW AMSTERDAM, New York; MA- TINA. Soutnampton: NAUTILUS. Ham burg: WARMIA, Gdynia; NÖRDER- HELL. Emden: ANTJE, Emden; MEL ROSE ABBEY, Hull; OLD DOMINION STATE, Tampico via Antwerpen; RIO GALLEGOS, Montevideo; PRINSES MARUKE. Stromstad; GREENFINCH. Landen: RONAN, Lelth; LOUIS Desire, Boulogne; ALBATROS, Londen; SUS SEX Oak, Middlesbro; AXELDUK, Bre men; EMPIRE STATE, Bremen; BUCK- LOW. Letih: WEGA, Londen; HAM BURG, Antwerpen; LEUVRHAVEN, Antwerpen; FIAT, Londen; CORNELIA B. Antwerpen; FRISIAN coast. New castle: JACOBA CATHARINA. Antwer pen; W£M, Hamburg; EMPIRE Parke- ston, Harwich; ZEFHIR, Paimboeuf; EXPRESS. Parijs; DUKE OF ROTHE SAY. Harwich. 12 October JEAN LAFTTTE, Mobile; NASSAU- HAVEN. Gothenburg; ROBERT MAERSK. Bremen; LIGUR, la Roebel le: SPRINGCRAG, Londen; HARTLE POOL, Gibraltar v.o r ROSA. Stockholm KABLE slbt. Cherbourg. ZW wind, matige .bries, kalme zee, helder GERTRUD H, Hamburg; RISBAN, sleepboot, Boulogne; ALES, Caen; MECKLENBURG, Harwich. Troepen- en jiassagie.rsschrtpen oaar en van Indonesië GROOTE BEER, thuis, pass. 12 Port Soedan naar Suez. INDRAPOERA, thuis, 12 te Singapore; JOHAN VAN OLDENB AHNEVELT Uitg.. 12 te Port Said. ORANJE, 11 van Amsterdam te Ba tavia (verb.). TABINTA, uitg., pass. 11 nm. Brothers (Rode Zee) naar Colombo. - VOLENDAM, uitg.,—pass.12 "Vm: de Dahlae EU. (Rode Zee) naar Aden. WILLEM RUYS, thuis, 12 vm. te Suez. Grote Vaart AARDIJK 11 v Hamburg te R'dam: ALDERAMIN 12 vm v. Lulea te R'dam; AXZLDUK v R'dam n Bremen 11 nam. 8.25 uur in zee; ALPHACCA 11 v San tos o Montevideo; ALWAKI 11 's avonds v Norfolk n Philadelphia; ABBEDIJK 11 nam. v. Recife n Rio de Janeiro. ALCYONE 11 te K'norramshar AREND5DIJK a New York 11 op 180 mijl Oost v Fortaleza; AALSDIJK n Vera Cruz 11 op 240 myi WN'W van Flores (Azoren)AALSUM thuis 11 nam. v. Aden naar Suez. AKKRUM- DUK n R'dam 11 op 900 mijl W. ten Z- van Flores (Azoren). ALBIREO 11 nam. te Basrah; ALDEBAEAN pass. 11 nam. Monrovia n EngelandAMSTEL- DIEF n Baltimore 11 op BOO mijl WZW van Scllly; AM5TELKERK 11 te Win- nebahAND UK thuia pass. 11 nam. de Azoren n LoDden- ARNEDUK n New York 11 op 300 müi West v Scilly; A VERDIJK pass. 11 "Wight n R'dam; AMSTELDUK 10 te Port Arthur; AL- NATI uitg. 11 te Santos; ALBLASSER- DUK 10 v Tampico n Brownsville; AP- FINGEDAM 11 te Barcelona; ABEE- KERK uitg. 11 te Alleppey. A T.N ATI, uitg., 12 v. Santos n. Mon tevideo; ALAMAK, pass, 12 Vlisslngen n. Narvik; ALMKERK, thuis. 12 op 420 mijl Z.Z.W. van Keding E1L; AXEL- DUK. pass. 12 t>oet 86 n. Bremen; A VERDIJK, thuis, 12 te Antwerpen. 13 te R'dam verw^ ARXELDUX. 11 te Baltimore. BALI tb As paw- 12 Point de GaUe n Aden- BLOEMFONTEIN thuis 11 dwars van Üondeklipfaaai; BOISSEVAIN 12 te Hongkong; BORNEO 11 te KUWCii; BOSKOOP uitg. pass. 12 vm Ouessant n Madeira.' BREDA, thuis, 11 v. Cristobal n. Cu racao. COTTICA 11 nam. v Demerara tt Pa ramaribo; CELEBES thuls pass. 11 nam Aden n Suez; CERAM uitg. pass. 12 nam. Perim n BombayCONGO- STROOM thuis 11 te Dakar, 2Q te A'dam verw. DELFTDIJK uitg, 11 op 550 mijl N.O. van San Miguel (Azoren); DRACO 10 te Bilbao. EDAM thuis II op 330 mijl Z.O. van Cape Race, FARMSUM 11 v Sorel n Nederland. GAROET, 13 te New York verwacht. HELDER pass. 12 Monj e.Iand n Pu erto Cabello; HECUBA 12 ie Curacao; HELENA n Barbados 11 op 360 mij» N.O. van San MiguelHERSIL1A thuls 12 nam. te Ponta Delgada: HESTIA thuis pass. 12 Fayal (Azoren) n Ant werpen; HILVERSUM pass. 11 SardiniË n Clvita Veechia, HUGO DE GROOT, pass. 11 Old Ba- hama-kanaal n. Kaapstad; HEEMS KERK, thuis, 12 op 300 mijl W.Z.W. v. Adelaide. LNJJKAPOERA thuls 12 te Singapore. JOOST VAN DEN VONDEL 11 nam. v Narvik n R'dam; JUPITER pass. It Malta n Piraeus: JAARSTRQOM 11 v Takoradi n A'dam. KELBERGEN pass. 11 Ouessant n Genua; KEDOE 10 te East London: KAMERLINGH ONNES pass. 12 vm. Wight n Liverpool; KATWIJK 12 v Gent te R'dam; KALABAHl u v Sa- bang n Belawan Deli; KLIPFONTEIN n Kaapstad 11 op 500 mijl Noord v St. Helena; KQTA AGOENG uitg, pass. 12 vm. Finisterre n Port Said; KOTA BA- ROE uitg. 12 nam. te Port'Said. KOTA CEDEH. uitg., pass. 12 vm. Baa Benas, 13 vm. te Djeddah verwacht. LANGKOEAS thins 11 nam, te Aden; LEKHAVEN n R'dam 11 op 300 my] Zuid v Si. Vincent C.V.; LAAGKERK thuds 'pass 12 Port Soedan n Port Said LEEESUM n Canada II op 1000 mijl Oost v Belle Isle; LEUVEKERK thuis pass. 11 nam. Straat Messina n Genua; LISSEKERK 12 te Bahrein. LANGKOEAS thuis 12 v. Aden n Su ez; LUNA pass. 12 Finisterre n Ant werpen; LEÖPOLDSKERK 12 v Ham burg n Londen; LOOSDRECHT uitg pass. 12 nm. Elba Cape (Rode Zee) n Aden: MAETSÜYKER pass. 12 Chnst- mos EiL n. FremantleNIEUW AM. STERDAM Uitg, 12 nm. te Havre; NTJ- KERK 11 v Lorenzo Maynes n Durban. MEERKERK uitg. 12 te Genua MAR- KEN 12 v Philadelphia n Nederland; MADOERA thuig pass. 12 vm Algiers; MAP1A 11 v Rangoon n Pondtcherry; MENTOR 11 V Salerno n Algiers; MOP 224 C. (zuiger) n Buenos Ayres 11 op 150 mijl ZZW van San Thiago (Kaap Verdlsche eiL)MELAMFUS 3 te Sce- rabaja, NIEUW AMSTERDAM v R'dam n New York 11 nam. 6.30 uur in zee; NI- GERSTROOM 11 v P. Noire n Owen- doNOORDAM n New York II op 65C mi,JI West v ScUly, ORANJEFONTEIN 12 vm V Afrika te A'damOSSENDRECHT pass. 11 Ma jorca a Genua; ORPHEUS 11 te Al giers. OSSENDRECHT, 13 te Genua verw. FOELAU LAUT 11 v Singapore n Ba tavia; POSEIDON 12 te New York; PYGMALION 11 a avonds ter rede van La Guayra: POLYPHEMUS U nam. ter rede van Menado; PRINS ALEXAN DER n Montreal u op So mijl Zuid v Fastnet (Ierland) PEINS WILLEM III 10 Le Montreal; PRINS WILLEM H n Philadelphia 11 op 150 miji W. ten N. van Scilly; PELEUS 8 te Batavia; PRINS JOHAN WILLEM FRISO 9 te Montreal. POLYDORUS, 12 v. Liverpool n. A'dam; PRINS WILLEM II. pass. 12 SciUy u. Philadelphia (verb.); PRINS WILLEM IV, 11 te Chicago. ROELF 12 v Bordeaux te A'lam; ROEPAT 11 v A'dam n HamburgROE- BiAH pass. 11 Santa Mam (Azoren) n Bombay; RUYS n Buenos Ayres 11 op 100 mtjl OZO van Rio de Janeiro; RIJNLAND thuls pass. 12 Recife n Las Palmas; RAND KERK n Mombassa 1L dwarf -/van-^Kfla Assuad; -BEYNIERSZ 11 -te Sorcng; ,'BIOUW pass. 12 Ras al Hadd n A'dam; ROT*TI .uitg. ll te Port Said, RADJA, 7 te Los Angeles; ROSSUM. II te Muntyluoto; KOTTI, uitg., 12 v. Suez n. Belawan (Deli); RONDO, 7 te Los Angeles. STRAAT SOENDA 9 v Port Swetten- ham n Yokohama; SARANGAN 10 te Singapore; STRAAT MALAKKA 10 te Manilla; SALATIGA pass. 11 's avonds Saipan (Marfannen) n Manille; STAB ALKMAAR n Nederland 11 op 150 myl Oost van Belle Isle! SAPARQEA pass. 11 nam. Mimkoy n Port Said; SIGIA pass. 12 vm. Finisterre n Batavia. ScHlEDUK pass. 12 vm. Mralkoy n Belawan en Java. SOESTDUK, 11 Mohle te Gal veston; STUYVESANT, 12 v. Barbados n. Madeira, 27 te A'dam verw.; STAD Dordrecht, pass. 12 Rügen n. A'dam. STAD LEIDEN, pass. 12 Ouessant n. R'dam; STAD MAASTRICHT, pass, 12 Kaap de Gate, n. Gibraltar; STAD VLAARDINGEN, 12 v. Saoma n. Casa blanca en A'dam; STAD ARNHEM, 12 nm. te R'dam verw. SLAMAT 12 te Soerabaja; SLOTER- DUK pass. 12 nam. Kreta n Alexandria en Javè; SOMMELSDIJK pass. 12 nam. Kaap Guardaful n Aden en New York; STAD ARNHEM 11 v Brunsbuttei n R'dam; STAD DORDRECHT 11 v Swl- nemunde n NederlandSTENTOR pass 12 Lissabon n R'dam- SWARTEN- HONDT J2 te Macassar. TJIMENTENG 10 v Tarakan n Soera- We wordea wel voor verrassingen gezet ln de voetbalwereld. Nauwe lijks bekomen van de schrik, die nogal haastige collega's'veroorzaak ten, met hun berichten over jDCV en Terlouw (uit het accountant-on derzoek is niets bezwarends geble ken) of er komt weer een stroom vnn geruchten ever prof-aanbiedin gen voor Brandes en Steenbergen, Natuurlijk zullen deze berichten door de voorstanders van het pro fessionalisme wel met open armen worden ontvangen: „Zie je wel! Ze kopen al onze goede spelers weg Wc moeten nu maar voorgoed vaar wel zeggen tegen het amateurisme" Maar voorlopig bevestigen de be trokkenen deze geruchten niet. Bran des deed wel geheimzinnig en Steen bergen wist zoals u gisteren in ons blad hebt kunnen lezen hele maal nergens van, maar misschien komt dat nog. Intussen lijkt het mij wel vreemd, dat de Fransen hU terwijl het seizoen reeds langs be gonnen is nog gaan proberen om spelers te werven. Zoiets gebeurt meestal op een andere tijd. Maar om de wijze koning Salomo te citeren er is niets nieuws onder de zon en zoals er in zijn tijd vreem de dingen gebeurden zo kunnen er ock in onze tyd vreemde dingen ge schieden en we doen dan het wijcl onr er niet over_te verwonderen. Evenmin als over de Kanaalzwem- merij. die langzamerhand dreigt te ontaarden in een grote zotternij. Het verbaast mij helemaal niet dat een zeeleeuw of was het nu een zee hond er in slaagde om over te steken, (Straks is er één of andere Amerikaanse filmmaatschappij, die het met een haring doet en waar over dan de bladen, m dat goeie land van. ome Sam vol geschreven wor- nen). Hoewe] dat nog niet zo'n gro te dwaasheid is als de plannen van de Amerikaanse huisvader, dte het met zijn hele gezin, waarvan de jongsten een tweeling elf jaar zijn, wil proberen. Dit is geen sport meer, dit is sensatie en dikdoenerij evenals dat het geval was bij die aardige Shirley May "France, die veel beter op school had kunnen blijven, en dan ook wel had kunnen zwemmen. .Voor elke ern stige poging kan ik respect opbren gen, maar voor dit kinderachtige ge doe Waarschijnlijk denken de Amerikanen, dat Het Kanaal maar een slootje is evenals de Duitsers, die er met een rijnaak over wilden maar zowel de een als de ander komt bedrogen uit. Maar laat ze hun gang gaan, ze brengen in elk geval bun dollars mee en die kunnen we jammer genoeg nog steeds goed gebruiken. Ik heb beter nieuws van dichtbij. Na meer dan vijf Jaar wilde basket bal de sport naar- mijn hart is het eindelijk zover gekomen, dat we hier in Rotterdam een basket ball bond hebben, waarin mensen aan de bestuurstouwtjes trekken, die ernstig willen trachten om deze mooie en veelzijdigesport hier in behoorlijke banen te leiden. Amster dam en Den Haag zijn ons op dit gebied jaren vooruit, maar bier bleef men deze sport hoofdzakelijk be oefenen binnen de sportscholen, wat zeker niet is af te keuren, raaar waardoor men toch niet tot een bun- celing komt en waardoor Rotterdam nooit een behoorlijk vertegenwoor digend team tegenover de ploegen uit Amsterdam of Den Haag kon. zetten. Het is zelfs zover geweest, dat men bij de spar tui iwisseling met Antwerpen de basketball-wedstrijd van Rotterdamse zyde van de lijvt wilde schrappen, omdat wij toch steeds verloren, maar de mensen uit de Sinjorenstad wilden daar niets van weten. Die zijn zeer terecht ver zot op basket-ball en zij wilden er graag de hockey-ontmoeting, die zij steeds verloren, voor blijven hand heven. Wij moeten dus straks de Bel gen wel een, flinke partij kunnen ge ven al, was het alleen maar omdat wij onszelf respecteren. Nog een andere reden om hierover verheugd te zijn is, dat nu eindelijk de kans bestaat om de beoefening \an deze sport meer te standaardi seren. Iedere ploeg speelde tot nu toe zoals rij zelf dacht, dat het goed was en daar zal dan nu hopelijk ook een eind aan komen door de invoering van de algemeen geldende spelregels van de Nederlandse basket-ball bond. Ik heb me laten vertellen, dat men er bij de afdeling sportzaken op het stadhuis zeer sympathiek te genover staat en dat men daar zal trachten de bond de beschikking te geven over een paai behoorlijke za len. En dat betekent heel wat bij het tegenwoordige tekort aan zalen, dat we hier hebben. ^Tenslotte kreeg ik nog een brief van de Vereniging tot behartiging der belangen van T_B.C.-patienten in Nederland met het,verzoek onder staand stukje te plaatsen. (Een ver zoek waaraan ik dan hiermede gaar ne voldoe): Op Zondag 27 November opent Arie's Vrienden een nationaal kla- verjastournooi ten bate van boven staande vereniging. Voor- dit con cours zijn een wisselbeker en ander© ruooie prijzen beschikbaar gesteld. Inschrijvingen hij de heer J. J. van Setten, Obreenstraat 17a. bajaTEGELBERG 11 nam. v Zanzi bar n Tanga; TERN ATE pass. 12 Al giers n R'dam; TIB A pass. 12 Madeira n Buenos Ayres: TJIBESAE pass. U Bintang n Batavia; TJiSADANE n Mauritius 11 op 750 mfjl OZO van Die go Garcia ,-TJITJALENKA 12 vm te Macassar- TOSARI thuls ll te Belawan Deli: TROILUS thuls 11 v Port Said. TELAMON, 12 te Guanta; TJITAM- PEK, 12 te Montevideo: TITUS, 12 v. Hamburg te Amsterdam. UTRECHT 11 v Rangoon n Belawan Dell. VALERIUS 11 te Tarakan; VAN OUTSHOORN 11 v Menado n Macassar. VAN T HOFF, n. Port Arthur. 11 op 1000 mijl O. ten N. van Bermuda; v. d. "WAALS, 10 te Calcutta. WELTEVREDEN. ll_y. Batavia, n, Sin gapore; WALBALONG IT v Soerabada te R'dam; THAMES met drie faartui- gen n Port Said pass 10 Pantellaria; TYNE met bok naar Abidjan 10 op 100 miji ZW van Freetown. WITTE ZEE met twee landingsvaartuigen naar Ran. goon 9 op 600 mfjl West van Minlkoy. ZWARTE ZEE met-drie vaartuigen 10 van Vlissingen naar Port Said. WAARNE MINGEN Hedenmorgen 8.40 u. te Rotterdam; luchtdruk 1024.7; wind WZW 2; temp. 152; max. 19.8 gistermiddag 2 uur); min. 12.6 gistermorgen 8.40 uur; weers gesteldheid; licht bewolkt. (lagen Med.) Veemarkt Rotterdam Dinsdag 11 Oct '49: totale aan voer 4615; vette koeien en ossen 450; gebruiksvee 1975; graskalveren 590; nuchtere kalveren 179; biggen 586; veulens 37; paarden 224; scha pen 275; bokken 168; varkens 131. De prijzen waren als volgt: kali koeien ƒ825,—, 709,— 575,—; melk koeien idem; vare koeien 525, 400,—, 350,vaarsen 559.—, 450,—, 350,pinken 450,—, 350,—, 275,—; graskalveren 250,180,80; big gen 38,—, 33,28; hitten 700, 550,425,—; werkpaarden 880, 680,—, 520,—; slachtpaarden 1,35,1,25 1,10 per kg; Kalf- en melkkoeien; aanvoer ruim, handel redelijk, stij gende prijzen; vare koeien: aanvoer groot, handel kalm, eerste kwali teit iets stijver in prijs; verder on veranderd; vaarsen en pinken: aan voer groot, handel slepend, prijzen als vorige week; graskalyeren aan voer ruim, handel matig, prijzen constant; biggen: aanvoer aanmer kelijk groter, handel lui, vooral met hoger - in prijs; paarden: aanvoer ruim, handel zeer kalm. pryzen werkpaarden en hitten onveranderd, slachtpaarden niet geheel prijshou dend. Onderscheiding Bii K.B. is toegekend aan de heer H. Hilgers, pakhuisbaas bjj de M.v. Handelsmaatschappij v.h. Pot en Van Nes te Rotterdam de eremedail le, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver. Verwijdert vlekken en onaangename geuren PatsHl Zo'n knie is anöerg een gevoelig ding. Er zijn mensen die er niet van houden, als je hun knieën kietelt met een paar decimeter hard rubber. Maar sommigen schijnen er aardig goed tegen te kunnen. Maar goed dat de tent op Maandagavond dicht was. De kleine Veronïka zou ook ;vyel een beetje teleurgesteld rijn, "maar zij en haar lieve man zoudsn tenminste geen reden hebben om zich af ta vragen waarom, de knap pe Eric niet aan het werk was om zijn dagelijks brood te verdienen op de voor de hand liggend© manier. Zo'n tent moet nu eenmaal wel eens sluiten om de hardwerkende staf een vrije avond te bezorgen. Fats!!! Nee, .die tent is nog niet zo be roerd. „Dank je, mijn jongen," zei ik tegen Stellinger en nam het gevulde glas uit zijn niet meer vaste hand aan. Geen schone vork te bekennen jn de hele flat, natuurlijk. Ik houd van een toetje en een kop koffie met cognac om een maaltijd mee af te ronden. Maar je kunt custard en gestoofde perziken nu eenmaal niet eten met je blote, onbeschermde handen. Ik leunde" achterover, -2ocht een sigaret'en begon me te vervelen en rusteloos te worden. Pats!!! De dikke schreeuwlelijk toonde geen merkbare tekenen van ver zwakking, leek me. Hij wrong zich in allerlei bochten en trachtte te schoppen, maar hij incasseerde de slagen die Clark uitdeelde als een man. Zijn adem ging zelfs niet veel vlugger dan normaal en hij permit teerde zich zelfs geen. grom van er gernis. Pats!!! „Ingosnaam," zei ik klagend, „schei toch 'es uit met dat kinder achtige gedoe, Daer ka'je de hele nacht nog mee door gaan!" Clark hield even op, keek me be ledigd aan en veegde het zweet vao zijn hoofd met de achterkant van zijn vrije hand. „Misschien weet u iets beters," zei Sardoni nonchalant. „Goezo," meende Stellinger, nogal vaag. „Misschien wel. In mijn werk leer je wel dat soort lui te hanteren. Als je snelle resultaten wilt bereiken met zulke vlezige lieden heeft slaan niet veel zin. Ze veren te gemakke lijk om te barsten." „Oké, professor," zei Clark. „Laat dan maar eens zien." En hij krulde een hoek van zijn mond sceptisch op. Ik rekte me uit en kwam langza merhand overeind, in mijn zakken zoekend naar mijn manicuurschaar tje, Ik ben dol op dat instrumentje van prima Solothurn, waarvan da punten vlijmscherp zijn en be schermd worden door een goedslui- tend sterk zwartleren houdertje. Ik haalde het uit het etui en schoof het gesloten schaartje stevig tussen mijn rechter wijs- en middenvinger. Het zat zwaar verankerd in mijn vuist en alleen de punten staken er een paar centimeter utt. „Hou 'em goed vast, Eddy, „In strueerde ik. Dat was njet overbodig. O'Healy zag me aankomen en schoot bijna recht overeind van de divan voor dat de meedogenloze druk op zijn gevangen arm hem weer naar be neden drukte. „Kom, senator," zei ik. „Zullen wij nou 'es gezellig babbelen? Kijk 'es jongen, ik zal het je gemakkelijk maken. Ik zal Je vertellen hoe ik denk dat de zaak in elkaar zit en dan hoef jij niets anders te doen dan ja en amen te zeggen, net zoals je dat doet in Washington als ze aan 't tellen van de neuzen toe rijn. Oké?" „Prachtig. Je hebt je de laatste tijd niet zo lekker gevoeld. Jij dacht, wat drommel als dit zaakje mis loopt dan is 't met me gedaan. Ik moet zien dat ik een alibi krijg on dat moet wat goeds zijn anders. Ik lachte tegen hem en vervolg de: „Nou moet je niet denken dat Ik dat niet kan begrijpen. Als sommi ge lieden je een kijkje op het gehele plan hadden gegeven zou je je mis schien meer op Je gemak hebben gevoeld. Maar daar is nou eenmaal niks an te doen. Zij hielden hun mond dicht en dat beviel Jou niet En dus kreeg je een prachtig idee. Het leek je overbodig dat wij uit Duitsland kwamen om het vuile werk op te knappen. Je meende dat Sardoni altijd mannetjes genoeg daarvoor bij elkaar zou kunnen trommelen. En dus leverde je de onderzeeërs uit aan de vijand op een manier die voor jou persoon lijk niet gevaarlijk was maar waar door je toch altijd een parapluutje had voof een regenachtige dag. Nou, was het zo niet?" Hij had nu de kleur van een vent die ïk goed kende. Reuzenzwemmer was dat. Hij zwom twaalf dagen aan één stuk onder de oppervlakte in de baai van San Francisco met zijn pootjes in een vaatje cement (Wordt vervolgd) Kalianget; WAINGAFOE 11 V Soe rabaja n Tegai. WESTERDAM, n. R'dam. 11 op 200 müi Z.O. van Cape Race. IJSSEL, 12 v. Maracarto n. Ba- ranguilla. ZEEMAN n Los Angeles 10-11 mid dernacht op 3SO my] NNW v Midway eiland: ZWUNDRECHT pass. 12 Finis terre n Huelva. ZEEMAN, n. Los Angeles. 11 op 450 mijl N.N.O. v. Midway. Tank vaart CIRMILLA 11 V Moes» rivier n Sin gapore BARENDRECHT pass. 12 Para maribo n CuracaoCERONtA pass. 11 Port Soedan (Rode Zee) n Suez; CHA- MA 9 v Singapore n Mirt CLAVELLA pass. 11—12 's nachts Malta naar Alex andre CLEODARO pass. 12 tm, Tri nidad n Curacao. DORDRECHT pass. 12 nm. ouessant 15 te Brake verw.; ERINNA IX v Batavia n Mlrl; ESSO DEN HAAG n Aruba 11 op 400 mijl ONO v Guadeloupe; ESSO A'DAM 12 te Rlo de Janeiro. FRISIA II V Donges n Ambes; GADILA 12 nm te Durban. MA CUBA. pass. 12 Cayenne n. Cu racao: MACOMA. 11 nm. te Kuweit; MALVLNA, pass. 12 nm. Sabang n. Mlrl; MIRZA, 12 te Pladjoe; MIJ DRECHT. 12 te Buenos Rires; MAR- CELLA, 12 v. Bayonne n. Port Jerome. OMALA, n. CuraCao, 11 op 1100 mijl ON.O. van sonbrero Eil.; OVULA, pass. 12 vm. Natuna Eil. n. PJadjoe. PAULA, 10 te Pladjoe; FAFEN- DRECHT, pass. 12 Burlings n. Hamble; PERNA, pass. 11 nm. Mina EU. n. FauiHac, RUFINA, 7 te Fort de France. SAROENA, 11 nm. te Mlrl; SAIDJA, 11 nm. te Mlrl; STANVAC BENAKAT, 12 te Tandjong Oeban; SWETTA, pass. 31 nm. Point de GaHe, n. Port Said, TANKHAVEN II, 11 te Palembang: T AR LA, pass. 11 nm. Bahrein n. Aba- dan; TIBIA, pass. 11 Ras Al Had n. Abadan. WOENSDRECHT pass. 11 Kaap Frio n Montevideo WIELDRECHT n Melbour ne ll op 200 mijl "WZW van Kaap Go» morus. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam ANNA KNUDSEN 10 v Swansea. BENLOMOND v Oost AziS 13 verw.; EENARES v Japan v Port Swetten- ham; BULK PETROL 10 v Hampton Roads, CLAUDIUS MAGNIN 11 v Rouaan. DENBIGSHIRE v Japan 11 te Alexan dria FORMOSE v Buenos Aayres fl v Da- GUNDA v Levant 8 te Nemours; GURUN n. Midd. Zee 13 verw. HEDJA v Vesteras 12 verw; HAL,E- SIUS v Cochin 10 v Port Said. KONINGSBERG v Skutskar 13 verw. LALANDIA v Antwerpen 12 vm bij Temeuzen aan de grond; LIVNO v Tyeka fl v Casablanca. MINDQRO v Japan pass B Gibraltar; MORELLA v Japan 10 te Manilla; ME- ONIA v Bangkok 11 v Pepang. NORMA v Hosario 7 v Santos. OLIVIAN COAST v Newcastle 13 verw, RIÓ DIAMANTE pass 8 Ouessant. SERBISTAN v Abadan pass 11 Gi braltar; SEABROOK 10 v Barry. TAI PING YANG V Japan S te Casa blanca; TENNESSEE 8 v Houston 29 verw; TAI SHAN V Oslo 12 verw; TRI- GONOSEMUS v Mena al Ahmadi 12 v Port Said. ULLA v Levant 7 v Algiers. VIBEKE MAERSK 7 v New York; VIRGINIAN v Levant 7 V Lissabon. YAMHILL v Perzische Golf S v Port Said. Sleepvaart EBRO van Bltzerta n Marseille pass 10 Sardinië. GANGES 10 v K'dam te KopenhagenHUDSON met kraan en bak naar Abidjan.,10 op 160 mijl Z ten W van Kaap 'Blanco. NOORDZEE met vijf pontong naar Duala- en Port Gen. til pass 10 Kaap Barbas. POOLZEE met twee landingsvaartuigen naar Ran goon 8 op 70 mijl Zuid van Soeotra; RODE ZEE van. Takoradi n Maassluis pasa 10 Sherbro eiland. SCHELDE met baggermolen en bak lo van corcublon 14 Oct.: Hoop water te Dordrecht; le tij 9.34, 2e tij 21.53; Helievoetsluis: le tij S.24 2e tij 2Q.5B; Hoek van Holland: le tij 6.50, 2e,tfl 19-07. Buenos Ayres (Wegens een technische storing ia de lijst van scheepsl zwegingen TtteS zo volledig als'gewoonlijk. Ri in vaart Opvaart; Lobïth gepaseerd 11 October voor 16 uur: Van Dijk, Van Winssen; Kanaalvaart 24, Sarfety; Kanaalvaart 13 V. d. Vlag; Fadix, De Graaf; Schwenhlï- de, Van Eek; Gonod, Pijper; Leegh- water. De Kroon; Etzel, Van 't Noord en de; Fesett. Klaassen; Flat Voluntas 6, Remie; AlconJs. Mejjntjes; Wespengouw De Wachter; Gerdlna, Van Zoest; Sint Antopius, Van Zoest; Therd. Beekman; Jeanne, Jansen; Hanlel 2, Reltzen; Noechat. EwaJd; Wanne. SchoII; Rhei- nau, Schwan; Gebr Stamm 7, Steger; Energie. Hartmans; Hl caul, Vos; Johan na. Trouwborst: St. Anionic, Mertena; 6 Gebroeders, Do Vriee; Leendert. Jie- koot; Rival, Hoogenbout; Elisabeth, Touben; Maria, Van Steen; Marijke, Gerrits; Risico, Bruinsma; Geertruida. Frfeling; Catliarina, Wiegers; Trio, Broiisema; Vertrouwen, Speksnijder; alle naar Duitsland; Express 35. Phi- Hpp; Molenaar, Van Donk; Wijkdienst 32. Mouthaan; Augst, Van Eersel alle naar Bazel; Hhenania 13, Henuner naar Straatsburg. Afvaart: Lobith. gepasseerd 11 Octo ber voor 15 uur; Xhobro, Thonissen; Milo, Franss en; St. Joseph, Westdök; Cormoran, Beeckmans; Kara, v. <L Sluizen; Undavla, Van Deurscn: Alle- manla, Baumeisler; Prinses Juliana, Peters: Isalco, Lagerwaard; Gelderland, 13. Vos; Bellatrix. Vos; Adjo, Koman; Marconi, Binnendijk alle Rotterdam; Beta, De Koster, Amsterdam; Kromwijk Roeborsen, Arnhem: Vianen. Van Keu len; Toilery 4, Van Geest; Ollevos 2. Slagter: Adrians, Smits: Mema, Van Weelden; Bar ba, Kriek; Tamporr.es. Bems, alle Rotterdam; Usland. Hovnuc, Amsterdam; Scarpe, Buitendijk, Dor drecht; Result, Wijnen. Deventer; Ne nuphar, Toering, Deventer: Janny. Vel- Unga, Delfzijl; St. Petrus CanMus, Oeh- ten; Ziet op U zelf. Koens. Dedems- vaart; Egeberdlan, Smeding, Hattem: Harmin, v. d. Enden, Roermond: Gene vieve Haller, sturzenegger, Arnhem; Klazina, Van As peren. Bergen op Zoom; Rival, Boswijk, Groningen; verwisse- Jlng, Venema. Oude Pekeia: Antonie. v. d Linde, Zaandam; Johanna, Van Boa, Breda; Hoop op Behoud, v. d. Wal, Ouderkerk a, d Amstel; Anjo, Tromp. Utrecht: Emy Haller. Hamersma, Laura Spruijt; beide België; Engelina, v. d. Velde, Lobith; Vrea, v. d. Drlesch; Georges, Coslez; Jean Borluut, De Kes- sel; Ay, Krebs; Coraptoir 5, Van Geün; Jobskade, De Getlder; Express 42. Brouwer; Industrie 74, Engeler; FDJon, Vermeieren; Navexmotcr, Van Landi- ghem; Neska. Blom; Express 42, Stol; Chablis. Hermann alle België. Lobith: Opvaart gepasseerd 11 Octo ber. voor 18 uur: Rescape, Bracke; Edor, Nouloo; Josephine Charlotte, Du- xinck; Candli, De Smet) "Nautilus 4, Durlnck, alle 'naar Duitsland. Afvaart: gepasseerd 11 October voor 16 uur: Adrlanus, Van Gulik; Frlso, Westerbeek: Condor, Huibers; De Hoop, Maasbach; alle Utrecht: Albert; Laijen- decker; Norvi. Stavast; Knrine, Kloot wijk; Israels, Moesland; Presto, Bakke ren; St Joseph, Gerlach: Dlna, Pass man; Keulsche Vaart 10, Van Dijk; alle Rotterdam; Keulsche Vaart 12, Plomp, Dordrecht; Teirma. Bauwens. Gouda; Guldo. Somers; Eliea Maes, beide Bel gië: Mineral 3. Spier, Mineral 5, Beuke laar, belde Rotterdam. Moordenaar van 13-jarig kind veroordeeld ALMELO. De rechtbank te Almelo heeft Dinsdag uitspraak ge daan in de strafzaak tegen de 35- jarige voormalige politieke delin quent H. J. Visser uit Almelo, die in de nacht van 22 op 23 Aprü de 13-jarige Eppie Meilof van het le ven heeft beroofd door deze zoda nig met een hamer op het hoofd te sla&n dat de dood bijna onmiddel lijk intrad. "V. werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De eis luidde levenslang.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3