F -/ aöËi I HET ROTTERDAMSCH PARGOL Meerderheid van 20 stemmen voor wetsontwerp PBO r Kern ber"adTC in sisoI)iIisat ieeentriim in kamp Amersfoort r Naar centralisatie van ziekenhuis verpleging Rotterdam bouwt voort ALLEMAAL EEN HAPJE Meeste tegenstemmers hadden grondwettige bezwaren Muis ter Heide kan versnelde repatriëring niet verwerken Kantons defensie stort ineen Heus! Man vermoordde zijn vrouw in Capelle a. d. IJssel Spoedig oprichting v«-«i van coöperatie Amersfoortse roofoverval tot klaarheid gebracht Dader in Den Haag gearresteerd Dader is gegrepen en heeft bekend Twee Mustangs vermist i T' ti-/" vVv^ r^:■.^;^-:iA 9e Jaargang no. 240 Donderdag 13 October 1949 Bed- en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam JeL 69300 Abona-prlji: per week 0.32 per kwartaal AIO, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Anuferdamsche Baak te Rotterdam. Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper Tij dsns haar ibezoeTc aan. Overijsel werd aan'SM, .Koningin. Juliana door het r Zwólse gémeentebestüur'n reusachtige taart aangeooaen, waarop m suiker en marsepein (Je belangrijkste 'Zwolse torens en gebouwen waren aangebracht. Een deputatie bracht gisteren de taart naar het Paleis 'Soestdyk, waar zij door de secre taresse var* HM. ontvangen werd. De prinsesjes, waren verrukt over.-het prachtige- werkstuk en het ging Prinses Beatrix wel een beetje aan het hart om het mes er in :te'zetten. Maar toen dit dan ge- beur A was smulccn Beatrix en Irene, Margriet en zelfs dde kleine* Marijkervan het kostelijke gebak* Ook de aanwezige Zwollenaren werden natuurlijk, niet vergeten. I ^•^^(V^^^^rtèméhtHtr-e'rèdaGtetir) DEN HAAG. - Het heeft gisteren nog heel wat voeten In aarde gehad, voordat het wetsontwerp regelende de publiekrechtelijk© bedrijfsorga nisatie in kannen en kruiken was. Enige keren moest zelfs dB vergade ring geschorst worden, omdat staatssecretaris, commissie van voorbe reiding en Kamervoorzitter de draad der behandeling een beetje kwijt Waren. Maar tegen middernacht was het eindelijk, na een dagenlang debat, zover dat de beslissing kon worden genomen. Met 65 tegen 35 stemmen verenigde de Tweede Kamer zich met bet wetsontwerp. De K.V.P. en de P.v.dAu stemden gesloten voor en vonden in do andere, fracties alleen steun bij de heer Kikkert (O.fiL). He heer Stapelkamp (A.R.), voorstander van da publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar niet in staat om voor te steramen, omdat hij het ontwerp In strijd met dè grondwet achtte, had zich tijdens de stemming uit de vergaderzaal verwijderd. Het bezwaar, dat de mogelijkheid van instelling van bedrijfschappen by algemene maatregel van be stuur in strijd is met artikel 132 van de Grondwet, belette A.R., C.H., V.V.D., de St. Ger. en de heer Wei ter om voor het. ontwerp te stem» men. De C.P.N. beschouwde het als een middel tot kneveling der arbei ders. Bepaald ingrijpende wijzigingen zijn er in het wetsontwerp gisteren niet gebracht, en bovendienwas de vorige week over de belangrijkste principiële punten de beslissing reeds gevallen. Met name gold dit art. 67, dat de mogelijkheid opent om hoofdbedrijfschappen en be drijfschappen bp algeméne maat regel van bestuur in te stellen, dus zonder medewerking van het par lement Hierin, trokken de RV.P. en de P.v.<LA. een lijn, hoewel het pro gramma van laatstgenoemde partij instelling van bedrijfschappen by de wet verlangt. Waarschijnlijk heeft het feit, dat de P.v.d.A. zich op dit punt zo meegaand heeft getoond, ertoe medegewerkt, dat. zij .met steun van "de K.V.P. gisteren gele genheid kreeg.oittïin het wetsont werp een aantal verbeteringen te bréngen. Ö.a. werd een amendement van de heer Snurhoff aangenomen, In het zoeklicht 'AFRIKA Russische propaganda KORT na de definitieve overwin ning van de Russische- revolu tie begonnen de leiders in het Krem lin naar het Oosten te Iqjken. Tschitscherin» de tweede volkscom missaris voor buitenlandse zaken, belegde een koloniaal congres in Moskou, waar hij afgevaardigden uit Azië en Afrika vertelde, dat de Sovjetmacht bereid was hen te steunen .in hun strijd voor natio nale zelfstandigheid. Moskou heeft de propaganda on der de bruine en zwarte rassen nimmer stopge. .zet. Op het ogen blik -ontplooit het m m-.i-w*' vooral in Afrika een bijzon der,, grote activiteit. In de dorpen van de primitiefste volks stammen zyiï portretten van. Le nin en Stalin aangetroffen. Over geheel Afrika: zijn communistische pamfletten verspreid,waarvan de inhoud zowel tegen Engeland als tegen de Verenigde Staten is ge richt. Men heeft ze gezien zowel op Goudkust in het westen als in Swa ziland in het zuidoosten. Te Londen binnengekomen berichten spreken van 'communistische cellen in Ke nya, Oeganda en Tanganyika. Het centrum van. heel deze propaganda 1b Addis Abeba, waar zich een der grootste Sovjet-legaties bevindt. Het doel van deze actie ts nog altijd hetzelfde als voorbeen. Mos kou droomt van een algehele kolo niale revolutie, die het westen in zijn Achillespees zou. treffen. Het voert zijn koloniale propaganda als onderdeel van heel rijn anti-wester se strategie. Of zij succes zal heb ben is niet zozeer afhankelijk van haar intensiteit dan wei van de vraag wat het westen zelf In de toe komst de koloniale volken zal kun nen bieden. Miooi middagweer Weersverwachting tot Vrij dagavond: Tamelijk koude nacht en och tend en met opnieuw op vele plaatsen mist Overigens droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Later op de dag echter perioden van zonneschijn en voor de tijd van het jaar ho-" ge middagtemperaturen. Langs de kust zwakke tot matige zui delijke wind, elders meest zwakke wind. 14 Oct: Zon op 7.02, onder TMM; Maan op 21.41, onder 15.02. WINSTON CHURCHILL, de lei der der Conservatieve Partij in Engeland, tijdens de slotrede, die hij op de plaatselijke be- stwursconferentie van de Natio nale Unie der Conservatieven-in het Friends House te Londen hield. waardoor ook voor de vertegen woordiging/ van werkgevers werknemers In de productschappen het beginsel der pariteit zal gelden. Door aanneming van eenamende, .meht v^n^de heer Nederhorst. wordt ^©-benoeming vhn 'voorzitters van •hoofdbedrijfschappen en bedrijf schappen onderworpen aan de .goedkeuring van de Kroon. Een gewichtig punt was ook de aanwijzing van de regeringsverte genwoordigers m de bedrijfsorgani saties. Volgens het ontwerp was' de regering- daartoe bevoegd, doch niet verplicht. Dank zij een amendement van de heer Nederhorst is nu de aanwijzing van vertegenwoordigers door de betrokken ministers ver plicht gesteld. Ook wat betreft de stemming in de gevallen, waarin om bijzondere redenen van het be ginsel dér pariteit ia afgeweken, hebben voorstellen van de zgde der P.v.d.A- gesteund door de ;K-V.P. verbeteringen van betekenis ge bracht, waardoor het onmogelijk wordt, dat een wèrkgeversmeer derheid 'een werknemersminder. heid overstemt Ten overvloede is nog de van de rijde der P,v.d-A. aanbevolen bepaling opgenomen, dat bij stemming over een veror dening deze als niet aangenomen wordtbeschouwd, indien de werk nemers of de werkgevers als groep hebben tegengestemd. Een poging van de heer Korthals (V.V,D.) om- de instelling by de wet. die door de aanneming van ar tikel 67. niet verplichtend, is dus desgewenst' wel mogelijk langs een- achterdeurtje weer binnen te halen, mislukte grandioos. Overigens is over de kwestie.van strgd met de grondwet het laatste woord nog niet gesproken en de te genstanders van het wetsontwerp in zijn huidige vorm .zien reikhal zend uit naar de behandeling in de Eerste Kamer, in de'hoop;-dat deze de P.b;0. zal verwerpen als strijdig met de grondwet. Intussen, zover zijn we nog niét; De Tweede'Ka mer heeft .een zwaar karwei ach ter de rug, doch ze zal nauwelijks tijd hebben om op adem te komen, want reeds op ,25' October begint de behandeling van het uiterst belang rijke, maar ook bijzonder ingewik- kelde wetsontwerp op de materiële oorlogsschaden. DEN HAAG. Van offi ciële zijde vernemen wy: Heden (Woensdag) kwa men de voorzitters en vice- voorzitters der drie delegaties ter R.T.C. bijeen om te beraad slagen over maatregelen, wel ke genomen kunnen worden om de R.T.C. nog deze maand te doen slagen. Dienaangaande werd over verschillende ponten overeen stemming bereikt." (Eigen bericht) AMERSFOORT. Het Demobillsatiecentruin Huis ter Heide hééft onvoldoende capaciteit om bet groter aantal militairen, dat door de versnelde demobüisering uit Indonesië terug wordt verwacht, te ver werken. Dit blijkt uit een mededeling van de directeur voor de demo bilisatie van de Koninklijke Landmacht naar aanleiding van het reeds eerder door het Ministerie van Oorlog gepubliceerde schema voor de repatriëring. Thans zal een nieuw demobilisatiecentrum betrokken wor den In het voormalige concentratiekamp aan Laan 1914 te Amersfoort, dat voldoende capaciteit zal hebben om de stroom gedemobillseerden te verwerken; zelfs houdt men nog enige reserve. Reeds geruime tijd bestonden er plannen bij-. .het Ministerie van Oorlog het Dëmobilisatiecentrum naar Amersfoort te- verplaatsen. Er moesten .echter eerst tal van moei lijkheden worden overwonnen. Een half jaar is men reeds bezig met de verbouwing van het voormalige concentratiekamp. De werkzaam heden zijn nu zover gevorderd, dat de directeur voor de demobilisatie verwacht het nieuwe centrum te Amersfoort begin December in ge bruik te-kunnen nemen, zo verne men wij.. Het voltallige personeel van Huis ter Heide zal naar Amers foort worden overgeplaatst. De huidige commandant, overste Klomp, zal zijn functie in Amers foort blijven vervullen. De Dienst Identificatie en Ber ging, die enkele gebouwen van bet kamp in gebruik heeft, zal daar blijven gehuisvest. In Huis ter Heide zullen na December de Luchtstrijdkrachten worden onder gebracht. HONGKONG.-De ontbinding van de nationalistische regering In Kanton schrijdt in snel tempo voort Voortdurend daveren vliegtuigen over de stad die de autoriteiten naar het eiland Formosa en de stad Tsjoengking brengen. De militaire bevelhebber schraapt alles wat hij aan defensie heeft bij elkaar in een wanhopige poging om ten Noorden van Kanton een linia te vormen die een corridor open kan houden voor terugtrekken in Westelijke richting. De communisten zouden zich op minder dan 50 kilometer, van Kan ton bevind en. Duizelden, évacné's uit het be dreigde Kanton trekken Hongkong, de Britse kroonkolonie, binnen. Er is onder meer een..schip met 631 Vluchtelingen van 30 verschillende nationaliteiten aangekomen. Onder hen bevinden rich velen, die reeds uit Peking, Tientsin en Sjanghai weggetrokken waren. Nobelprijs voor lord Boyd Orr OSLO. Dé Nobelcommlssie van het Noorse parlement heeft voor dit jaar de Nobelprijs voor de vrede toegekend aan de Britse geleerde lord Boyd Orr, die tot voor ander half jaar directeur-generaal was van de voedsel- en landbouworgani satie van de Verenigde Naties. De prijs bedraagt, ongeveer 105.0Q0 gulden. Lord Boyd Orr is 69 jaar. K^^-zs^i®.-"aK^a?«saK^u;«ö}ÉSïK'wissK2iei' Nederlands sportvliegtuig neergestort, geen doden Ben Herkeuring afgekeurden voor militaire dienst DEN HAAG. Nederlanders, die arts of tandarts zijn, of voor arts of tandarts studeren en als inge schrevene voor de dienstplicht voor 14 Mei 1940, ongesehikt voor dg dienst zijn verklaard en nog geen 45 jaar oud zijn zullen worden op geroepen om zich opnieuw aan een onderzoek omtrent hun geschikt heid voor de dienst te onderwerpen. Aldus een mededeling in de Staats-, courant van gisteren. Gestapo-leider afgetuigd na rechtszitting GENT. Bij het proces tegen de 43-jarige Joseph Hentringer, vroe ger hoofd van de Gestapo in bet Belgische West-Vlaanderen, is bet tot heftige tonelen gekomen- Een vrouwelijke getuige .zeide door Hentïinger verhoord te zijn. om haar namen van verzetslieden te doen noemen had hij haar aan de voeten opgehangen. Van de publieke tribune klonk gejoel. De getuige wendde zich tot' de president en zeide: „Deze schurk is niet eens waard, dat men hem doodschiet". Een andere getuige wilde hem met een stoel te lijf gaan. Toen Hentzinger onder geleide van zes gendarmes naar buiten werd ge leid verbrak de menigte, die ,voor het merendeel uit vrouwen bestond het poiitiecordon. De gendarmes wa ren machteloos en Hentringer werd overal geslagen. Hij zakte doorzijn knïeen een een vrouw trok hem van achteren aan zyn haren/ Nee toch.. Toen te - Keulen een vuur- werk werd afgestoken zag 't publiek op eév. gegeven ogen blik tot zijn stomme verbazing een enorm hakenkruis.aan de hemel starvv„.'W*2!&x selijk bic o®. r- as 'net een oud Stu van vol. gè' ooriögruöiripef geluk tussen de overige was ger raakt. Volgem. een correspondent van Associated Press heeft 'n arbeider ih de gemeente Ostero- ae in het Harzgèbergte in drie maanden tijd veertien honden opgegeten. Toen de Johan van Olden- bamevelt, na vertraging door machinedeject in; Cairo, aan kwamverscheen er een be richt, waarin werd gezegd, dat de passagiers „costly Dutch wi ves and children" waren. Bij het opnemen van het bericht werd een foiH gemaakt. Het scheelde maar één letter met de oorspronkelijke tekst, die luidde mostly Dutch unues and chil dren". Menige Nederlandse huisvader zal gedacht hebben; dat het oorspronkelijke bericht niettemin een grote waarheid bevatte. Dr. Scm Pring Poeaug Geo uit Siam vertelde op het in ternationale congres van chirur gen te New Orleans, dat de Sia mezen eigenlijk te veel eten maar dat het warme klimaat hen slank houdt. Men is nu in Siam met een grote campagne begonnen om de mensen te he lwegen minder ie eten. De 20.000.is er Dit In de 508e Staatsloterij tweede' klasse, tweede lijst is de f 20.000 gevallen op 12338. .N-Ancy. „Piper Cub" door de eportvli egtuig, gevlogen heren Groen én Bëèk uit Rotterdam ia; /Dinsdag..byNancy verongelukt. 'Het toetrcef-HvSfc op weg' rittar Ofari (Noord-Afrika) om daardeel te nemen aan een.internationale rally. De machine is' tengevolge van de mist in aanraking gekomen met de toppen van bomen van een bos. Het vliegtuig is vernield, de inzittenden bleven ongedeerd. i SOUTHAMPTON. Ernest Bevin is Woensdag van zijn verblijf van Vijf weken In de V.S. terugge keerd. Op vragen, jan 'journalisten antwoo rade. k -hy^op^Mhét*^genfcÖfc-' geen bepaalde mening te hebben over de mogelijkheid van algemene verkiezingen in Engeland in dit na. jaar. Ten aanzien van het .vredes- verdrag met Oostenrijk was te Nèw York slechts weinig voortgang ge maakt, aldus zeide Bevin verder. (Eigen bericht) Binnen afzienbare tijd zal een ingrijpende en belangrijke reorganisatie van de Ziekenhuisverpleging in Centraal Nederland tot stand worden gebracht. Op initiatief van het bestuur van de Stichting Ziekenhuisver- pleging Amersfoort en Omstreken, werd enige tijd geleden getracht te komen tot de vorming van een nieuwe Stichting, die alleen bestaande Stichtingen in het centrum van Nederland zou omvatten. Hiertoe werden in Amersfoort be sprekingen. gevoerd metde bestu ren van alle op het gebied van de Ziekenhuisverpleging werkende verenigingen en stichtingen, in het centrum van ons land. Deze be sprekingen heebben tot resultaat gehad, dat nagenoeg alle stichtin gen. zich in principe accoord heb ben verklaard met de Amersfoort- se plannen, en wensen mede te werken aan de vorming van een Coöperatieve Ziekenhuisverpleging „Centrum Nederland"' Men heeft inmiddels mr, J. A, E. Knocke van der Meulen te Amers foort opdracht gegeven de statuten 'voof de nieuwe Coöperatie te ont werpen, waarna deze ter goedkeu ring aan de besturen van de stich tingen in 'centraal Nederland zul len worden voorgelegd. De ingrijpende reorganisatie van de: Ziekenhuisverpleging in het Centrum van Nederland, is een ge volg van de uiterst moeilijke posi tie waarin tal van Stichtingen in Centraal Nederland zijn komen te verkeren. De basis van de Stichtin- de voorpagina het relaas was ver meld van de gewapende roofover val op de pensionhoudster F. te Amersfoort. Tn dit bericht 'stond vermeld, dat deze vrouw was be dreigd met een dolkmes. Deze omstandigheden deden de rechercheurs veronderstellen dat de gearresteerde wel eens de man kon zfjn, die de roofoverval had gepleegd. Nadat zij het signalement van de dader van de roofoverval van de politie te Amersfoort had den gekregen, bleek, dat hun ver moeden juist was geweest. Na een streng verhoor bekende de man de dader van bedoelde overval te zijn. De verkregen sie raden had hij ter hand gesteld aan een onbekende, die ze voor hem zou verkópen. Deze man is nog niet gevonden. Het geld. dat B. had buitgemaakt, 100.had hij voor levensonderhoud besteed. Hij is ter beschikking van de politie te Amersfoort gesteld. DEN HAAG. Spoediger dan verwacht, heeft de politie de roof overval in Amersfoort kunnen op helderen. De misdaad is gepleegd door de 28-jarige schilder E, R., die opi 22 September ontvluchtte uit het huis van bewaring te Arn hem, waar hij verbleef in verhand roet door hem in Zwolle en Deven ter bedreven diefstallen. Op II October om kwart over elf 's avonds werd deze man door twee rechercheurs in een café in de bin nenstad van Den Haag gearres teerd. Bij zijn arrestatiedroeghij een scherp geslepen dolk en in de voeringi van de binnenzak-van rijn colbertjasje.werd een.courant van 10 October gevonden, waarin op ie kunnen-dekken, terwijl het aan tal voorzieningen, die de Stichtin gen bieden, te gering zijn. De nieu we Coöperatie zal, naar men ver wacht, in totaal ongeveer V/2 mil- lioen zielen omvatten. - Het kantoor van de Coöperatie zal waarschijnlijk in Amersfoort worden ondergebracht. ROTTERDAM. In een woning aan de Nijverheidsstraat In Capelle aan de IJssel heeft Woensdagavond omstreeks 9 uur de 29-jarlge schip persknecht H. van L. zijn 29-jarige vrouw van het leven beroofd. De dader nam onmiddellijk de vlucht en meldde zich later op de avond aan het politiebureau Bergsiixgel te Rotterdam. Hierna Is hjj door de rijkspolitie gehaald en in Capelle opgesloten. De dader; heeft een wol- Ie ttlké^fekëntttsis* af Hétgè-* zin heeft twee kinderen; een van twee jaar en een van 7y„ maand. Wij vernemen,, dat van L. in Ca pelle aan de IJssel niet goed stond aangeschreven. Hij moet zelfs als verminderd toerekenbaar worden becshouwd. De verhouding tot zijn vrouw liet, als gevolg hiervan, te wensen over. Van L. heeft zich reeds verscheidene malen 1 hevig opgewon den wanneer - hij zijn echtgenote niet thuis vond. De vrouw was dan op familiebezoek; op haar gedrag was niets aan te merken. Woensdagmiddag kwam van L. te gen vier uur thuis/Zijn vrouw was toen bij rijn ouders en kwam-tegen acht uur .in; haar woning. Van L. moet zich over bet lange uitblijven van zijn vrouw nogal driftig hebben gemaakt. Tegen 9 uur verzocht hij haar even mee r.aar boven, naar de slaapkamer, te gaan. De vrouw deed dit volkomen argeloos. In de kamer volgde, zoals Van L. later heeft me degedeeld. een korte ruzie, met het noodlottige gevolg. Het gezin woonde in bij de 70- jarige tante van bet slachtoffer, dia tijdens dc moord thuis was, maar hiervan niets heeft gemerkt- De moordenaar heeft zelfs, voordat hij de woning verliet, nog een praatje gemaakt met zijn zwager, die even eens in de woning was. Toen hjj even later was vertrokken, heelt men de vrouw levenloos op bed ge vonden. Pogipgen. ojn .de dader -nog te "pakken te" krijgenzijn inialukt. Van L. wist ongehinderd Rotterdam te bereiken, waar hij zich aangaf bij de politie aan de BergsingeL HM; heeft hij verteld wat er gebetwj was: de man was volkomen rustfg. De rijkspolitie heeft reden om aan te nemen dat hier niet van doodslag maar van moord srrake is. Van L. zai dezer dagen naar Rotterdam wordeo overgebracht. Een B-50 verongelukt; bemanning omgekomen NEW MARKET. Een B50, één van de modernste Amerikaanse bommenwerpers, is bij Newmarket (Cambridgeshire, Engeland) neer gestort. De gehele bemanning kwam om het leven. Het toestel, dat op een tarweveld neerkwam, vloog in brand. De brand sloeg over op hooistapels en boerderijen. Nieuwe interimregeling Suriname op komst DEN HAAG Het wetsont werp, dat als vrucht van het her nieuwde overleg met Suriname dezer dagen de Tweede Kamer zal bereiken, is reeds hjj de Raad van State. In parlementaire kringen wordt verwacht, dat bij de behan deling in de Tweede Kamer geen grote moeilijkheden meer zullen worden ondervonden. Minister Van Schaik zal het wetsontwerp weder om verdedigen, dat de subsidiëring van het bijzonder kweekschooton- derwijs aan Suriname zal overla ten. LONDEN. De Fransman Ray Famechon, Europees kampioen ve dergewicht zal 18 November te Manchester zijn titel verdedigen tegen de Britse kampioenRonnie Clayton. BATAVIA Twee Mus tang-jacht vliegtuigen van de militaire lucht vaart, die voor een dienstvluebt uit Medan naar Bandung waren ver trokken, zijn spoorloos verdwenen. De vliegtuigen zijn om acht uur uit Medan vertrokken, waarbij in Zuid oostelijke richting werd gevlogen; sindsdien is niets meer van de toe stellen vernomen; zij hebben .rich ook niet langs radiografische weg met Medan. of Falembang in verbin ding gesteld. Opsporingswerkzaamheden zyn direct begonnen. Yzrcnös schepen en K.L.M.-toestellen is verzocht eveneens uit te zien., De mogelijkheid dat de „Mustang"- jagers, als gevolg van hét slechte weer, onder de vlucht met elkaar in botsing rijn gekomen, moet niet uit gesloten worden geacht. De namen van de bestuurders der toestellen zullen bekend worden ge maakt, zodra de familieleden zijn in gelicht. Bij een scherpe 'schermutseling tussen Nederlandse en republikeinse patrouilles ten zuidoosten van Sura- baja zijn vijf Nederlandse'soldaten gedood- Republikeinen omsingelden de Nederlanders en bevalen hun de wapenen over - te geven.. De Neder landers weigerden en de Republi keinen openden toen bet vuur, aldus de Nederlandse lezing van het inci dent. Drie militaire waarnemers van de V,N. zijn te Surabaja gearriveerd om ccn onderzoek in »e stellen naar de militaire situatie op Oost-Java, die gestadig slechter wordt. "kS'L - Overzicht van het in aanbouw zijnde Leuvehavenbekken. Het uitgraven van de tweede insteek- haven is thans zóver gevorderd dat binnenkort zal toerden be gonnen met het slopen van de kademuur aan de oostzijde pan de Leuueharen. Tevens zal de aarden wal daarachter worden weggegravenLinks boven op de foto de nieutve bankgebouwen aan de Blaak. Op de voorgrond de Schiedamsedljk, die in de toe komst een brede bouleuara zal morden met lager gelegen losioat. 'r-&- :lv' M M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1