0% HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sultan van Djokja vreest dat strijd weer op zal laaien Benelux-conferentie is tot een resultaat gekomen Heintje Davids met Lou Bandy aan 't pannekoeken bakken Gerrit de Stotteraar zit weer achter de tralies „Slechte toestand op Oost-Java vol explosieve mogelijkheden" H VK vraagt aan Den Haag om instructies Moch ontmoet moeilijkheden Noodweer teistert Australië en Guatemala Ontstemming in Den Haag Regering wilde vandaag datum van overdracht bepalen Verklaring sultan van Djokja schept echter een onverwachte complicatie Afwijzende reatie op verklaring van sultan llseKocb komt vrij Rechercheur met fijne neus maakt einde aan kortstondige vrijheidsroes Moeilijkheid van goudclausule overwonnen Laszlo Rajk is opgehangen Verdere versobering in Engeland Morrison kondigt harde betuigt Het ,,communistenprpces":_ Amerikaans Cong re bijval met doodstraf-eis VIJF RASKOMIEKEN SPEELDEN OP STRAAT Snip en Snap op de fiets en achter de kinderwagen Persfotografen haalden een stunt uit Officieel rapport komt over een maand Strijd in Griekenland tijdelijk gestaakt 9e Jaargang, no. 243* Red en^Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijs; per week 0,32 per kwartaal 4-10, losse nummers ƒ.0.09.' Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 17 October 1949. Uitgave N.V. De Niéuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Eotterdam Directeur: B. de Vrie» Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper BATAVIA. De sultan van Djokjakarta, minister van defensie der Indonesische Républiek, heeft te Batavia verklaard, dat „de snel ver slechterende toestand In Oost-Ja Va vol explosieve mogelijkheden is" en dat ..indien de Nederlanders onredelijk blijven, gevreesd wordt, dat een gewapende botsing niet alleen onvermijdelijk Is, doch zich spoedig zal verspreiden over geheel Java en Sumatra." De sultan heeft de situatie met de H-V.K., dr, Lovink, besproken en legde deze verklaring af voor zijn vertrek naar de Republikeinse hoofdstad. In officiële Nederlandse kringen heeft men van zjjn woorden met grote bevreemding kennisge nomen en men acht een dergelijke uitspraak lijnrecht in strijd met het bepaalde in de wapenstilstandsovereenkomst, Jat de partijen zich zullen onthouden van radiouitzendingen, persberichten of enige vorm van pro paganda, beogend de strijdkrachten of burgers van de andere partij uit te dagen of te verontrusten. De Nederlanders overwegen momenteel, welke stappen dienen te worden genomen. Alle radio-programma's werden onderbroken om dit officiële Neder landse antwoord op de verklaring van de sultan te geven. Opgewonden groepen Nederlanders en Indonesiërs verzamelden zich in de café's. Een woordvoerder van de Repu blikeinse delegatie zeide, dat de voornaamste bijdragen tot deze „explosieve, situatie" bestonden in de ontwapening van meer dan an derhalf bataljon republikeinse troe pen in Surabaja, Malang en ande re plaatsen door de Nederlanders en de arrestatie van een groot aan tal republikeinen, onder wie het hoofd van het burgerlijk bestuur in Malang- Kolonel Sungkono, de Republi keinse commandant in Surabaja, heeft hierover verklaard, dat zijn manschappen meer wapens verlo ren, haddensinds het „staakt het vuren", dan in zes maanden gueril- 1 a-oorlog. In verband met zijn besprekm. gen met dr. Lovink zeide de sultan te betreuren, dat h|j er niet in ge. slaagd was hem „de gevaren, ver bonden aan de toestand in Oost- Java" te doen zien. „Eg het gesprek van anderhalf uur", zo zeide de sultan, „overhan digde -ik hem een aide mémolre waarin een zekére handelwijze uit eengezet wordt ter verliehüng van de- gespannen sfeer. In het fiftzon. der verzoéht -ik- een spoedige be spreking tussen de militaire staven van belde partgen teneinde een sfeer te scheppen geschikt voor handhaving van wet en orde door het vinden van de een of andere op lossing, dit alles in het kader van de hangende overdracht van de werkelijk volledige en „onvoor waardelijke souvereiniteit" Functionarissen van de tJNCI weigerden commentaar, te geven met betrekking tot de toestand. Inmiddels zijn stromen vluchte. lingen uit de gebieden van Midden- Java, waar de Nederlandse troe pen z|jn teruggetrokken, aangeko men in Surabaja en andere centra, waar Nederlandse strijdkrachten zijn. Deze vluchtelingen bestaan voornamelijk uit Indonesische poli tiebeambten, burgerlijke functiona rissen met hun gezinnen en Chine zen, „die niet in de door de Repu blikeinse troepen bezette steden durfden te blijven". Vandaag verwacht men de^ninpterlijst PARIJS. De Franse kabinets formateur Jules Moch, heeft blijk baar onverwachte moeilijkheden op zijn weg ontmoet. Hoewel reeds ver klaard werd, dat het „absoluut zeker" was, dat hij Zaterdagavond de sa menstelling van zijn kabinet bekend zou maken, heeft hij zich gedwon gen gezien de. publicatie van zijn mi nisterlij st uit te stellen. Hij hoopt thans Maandagmiddag met de vor ming van zijn kabinet gereed te zijn. In hét zoeklicht En mi: Hongkong! Europa is niet gelukkig geweest met zjjn zakelijke belangenpositiès aan „de korst van China" Een lan ge trieste geschiedenis, waarin woorden als Bokseropstand even somber figureren als „internationa le concessies" en „onderlinge con currentie". Dik zijn de boeken, •waarin al dit triests opgetekend staat." - Zal Hongkong een voorlopig laat ste hoofdstuk vormen van een voorlopig-voorbije periode die plus ou moms met Marco Polo begon "en metMarshall eindigde? In Hongkong zit de Engelsman; en de boeren-Hannibal die meer van Tito weg heeft dan van wijlen Dimitrof, Mao Tse Toeng staat voor de ..poorten" vari de Britse.kroonko lonie. Veertig- vijfenveertigdui zend tot de tanden gewapende Brit ten verkeren "er in „phase nr." F', dwz. in een alarmtoestand van op perste' paraathèid.- -Commando's". Schotse Hoog landers... Gurkha's-en tankregimen- ten zjjn koortsachtig bezig. Vlak en kr-ombaangeschut .„beheerst" alle toegangen. Spitfire's snorren af - en, aan. De Triumph, de Belfast, en een vlootje van kleinere oorlogs- bodems nemen de Parelrivierdelta en de zee voor hun rekening. Maar in de heuvels rondom Hongkong staat, nog niet één bunker; een mi- niatuur-Maginotliniet.ie' is nergens te bekennen, net als toen mét Kerstmis 1941 de Japanners Hong kong via *de 1000 meter hoge TaD mosjan innamen. maar toen was de situatie anders. De Rus zou;in zijn vuistje lachen als Mao en de Brit om Hongkong zouden vèchten- De Tito in Mao is waarschijnlijk slim genoeg om het niet te doen. SYDNEY Hevige stormen, stortregens en zand stormen heb ben verscheidene streken van Australië geteisterd. Te Mummin- di in Nieuw Zuid Wales werd een kerk door een vloedgolf opgeno men en bij een hoofdweg Weer neergezet. Te Sydney zonken tal van kleine schepen in de havsn. Minstens tweehonderd mensen raakten te water. Sommigen kwa men zwemmend weer aan land, anderen werden gered door poli- tiesloepen en particuliere boten. Ook uit de Centraal-Amerikaan se republiek Guatemala kómen be richten binnen rver natuurram pen. Er hebben daar grote over stromingen plaats gevonden, die aan minstens veertig personen het leven hebben gekost. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. In zijn vergadering van hedenmiddag zou de ministerraad, volgens de plannen van vanmorgen, de toestand zoals deze zich op Java heeft ontwikkeld, en de complicaties welke zijn" ontstaan door de ver klaringen van de sultan van Djokja in behandeling nemen. Zaterdag nog was het in de bedoeling, dat de regering in deze vergadering een beslissing zou nemen over de datum waarop de overdracht van de sonvereihiteit in Indonesië zóu geschieden. Het lag In het voornemen, van deze beslissing morgenmiddag in de vergadering van de centrale eommlssie der Ronde Tafel Conferentie mededeling te doen aan de voorzitters van de Republi keinse en van de BFO delegaties, waarna onmiddellijk publicatie van de datum van souveremïteitsoverdracht zou geschieden. Hoewel men hier algemeen van werd de laatste dagen niet uitge- gevoelen was, dat de overdracht van de eouvereiniteit aan Indonesië zou geschieden op 31 December, NA PRECIES EEN WEEK IN VRIJHEID te hebben doorge bracht keerde Gerrit de Stotte raar Zondagmorgen in het Utrechtse Huis van Bewaring te rug. Wij zien hier hoe deze be ruchte uitbreker door een paar Utrechtse rechercheurs van het politiebureau aan de Tolsteeg naar de strafgevangenis aan het Woluenptetit wordt terugge bracht. Dr. P.- J. Koets, directeur van het kabinet van de H.V.K. heeft op een persconferentie verklaard, dat alle Nederlandse strijdkrachten strikte bevelen gegeven waren, gewapen de botsingen met Republikeinse troepen in Indonesië te vermijden. De critieke toestand in Oost Java aldus dr. Koets, is veroorzaakt door een weloverwogen Republi keinse politiek van militaire infil tratie in Nederlandse garnizoens centra en verbindingslinies over geheel Java. Tot het ondersteunen van deze verklaring, toonde dr. Koets fotocopieën van Republi keinse legerorders. Terstond weer arrestatie AUGSBURG De landsberg-ge vangenis zal Maandag door .een' cor don militaire politie worden omge ven, wanneer Ilse Koch; de „meeste res" van het beruchte iconcentratie- kamp Buchenwald, vrijkomt'na een gevangenisstraf van vier jaar.'opge- legd 'doór een Amerikaans tribunaal voor oorlogsmisdaden.- Zij zal, onmid dellijk na haar vrij lating 'opnieuw worden gearresteerd door de Duitse autoriteiten.' op- beschuldiging van misdaden tegen Duitse burgers. AMSTERDAM Gerrit Cornells Blom, beter bekend als Gerrit de Stotteraar, Is ditmaal niet erg fortuinlijk geweest. Precies een week, na dat h(j er in slaagde te ontsnappen uit de Utrechtse strafgevangenis, heeft de Amsterdamse Centrale Recherche hem opnieuw gearresteerd. De vierde maal, dat hij zich door 'n ontvluchting trachtte te onttrekken aan de straf, die hem voor zijn talrijke inbraken is opgelegd, is zijn vryhetd dus maar van'erg korte duur geweest. Na een kort verblijf in het hoofdbureau van politie te Amsterdam. Is htf weer naar Utrecht overgebracht en opnieuw opgesloten in de Utrechtse strafgevangenis, waar h|j voorlopig wel niet meer de kans zal krijgen olm uit te breken. LUXEMBURG- Zaterdagavond kort na middernacht Is de Donder dag j.I. begonnen Beneluxconferentïe tot een resultaat gekomen. De mi nisters van de drie betrokken landen hebben hun handtekening gezet onder het op 5 October j.I. tn Den Haag geparafeerde accoorcl betreffen, de de Voor-Unie en dit, wat de vr(je goederenuitvvissellng betreft, aan zienlijk uitgebreid. In deze overeenkomst zftri de voorwaarden neergelegd voor de periode tot Juli 1950, op welk tijdstip naar men hoopt de vol ledige unie .tussen de landen van de Benelux zal kunnen worden gete kend. De ervaringen van de Voor-Unie zullen de gevolgen van de deva luatie duidelijker maken en beslissen of de volledige economische unie het volgend jaar terstond kan Worden verwezenlijkt, of dat bepaalde beperkingen ten aanzien van handel en betalingen voorlopig noodzake lijk zullen z|jn. Zoals wij Zaterdag j.l. reeds heb ben gemeld heeft de zogenaamde goudclausule ter conferentie de grootste moeilijkheden opgeleverd. Vooral België wenste, dat tekorten van de handelsbalans ten dele in goud zouden worden betaald, waar tegen Nederland om verschillende redenen ernstige bezwaren had. Deze moeilijkheden zijn nu in zo verre uit de weg geruimd, dat Ne. derland zich bereid heeft verklaard de goud clausule te aanvaarden, wanneer zij pas dan van toepassing wordt verklaard, wanneer het han delstekort van een .der partners meer dan twintig procent van de totale handelsomvang bedraagt In de komende weken zal België deze voorwaarde bestuderen. De Nederlandse landbouwpolitiek is in principe door de Belgen aan vaard. De Belgische regering heeft er in toegestemd terug te keren tot een bepaalde mate .van ordening en subsidies. De beperkingen inzake het vrjje landbouwverkeer tussen de Beneluxlanden zullen geleidelijk worden afgeschaft, waardoor de concurrentiemogelijkheden op de drie markten dezelfde worden, In het communiqué van de confe rentie wordt voorts gezegd, dat maatregelen zijn genomen tot het vrijmaken van de immer van. ijzer en staal en afgewerkte metaalpro- ducten. De prijs van Belgisch en Luxemburgs staal zal in het begin niet hoger zqn dan de binnenlandse marktprijs. De drie landen zullen vóór 1 Januari 1950 een plan uit werken voor het vrijgeven van tex tiel. Uitbreker gearresteerd in het huis van zijn zuster in Amsterdam De snelle arrestable van de lang zamerhand beruchte uitbreker- inbreker is te danken' aan een Amsterdams rechercheur-, die reeds heel wat appeltj es met Gerrit heeft geschilden die een bijzon der fijne neus blijkt le hebben. Zorgvuldig had h|j zich rekenschap gegeven van alle adressen, waar Gerrit eventueel verblijf zou kun nen'houden of mogelijk een bezoek zou kunnen bréngen. Zaterdag avond besloot hi' met enkele col lega's een inval te-doen in een huis aan de Nieuwe;Kelkstraat te Am sterdam waar een zuster van Gerrit woont. Deze eerste poging de bes te bleek al dadelijk raak te zijn. Gerrit bleek evenwel niet van plan zich zomaar voetstoots weer gevangen te-geven. Het kostte de rechercheurs nog veel moeite hem te pakken te krijgen. Gerrit deed een wanhopige poging zich aan een arrestatie te onttrekken en pro beerde zich ïn der haast door een W.C.-raampje naar buiten te wer ken. De rechercheur, die door zijn actief speuren de gezochte zo snel wist te ontdekken, zag zich ge noodzaakt hem letterlijk bij de haren te grijpen en de politie heeft bij deze arrestatie ook- nog een waarschuwingsschot moeten lossen. Uiteraard is hierdoor in de buurt nog al wat opschudding verwekt. Omdat het in de Nieuwe Kerk straat geen geheim was, dat in een van de huizen een zuster van de Stotteraar woonde, begrepen de wakker geschudde buren onmid dellijk, wie daar zo snel geboeid en wel in een politieauto werd weggevoerd. In de week dat hij op vrije voe ten is geweest heeft Gerrit geen nieuwe wandaden gepleegd. Hij schijnt al die dagen in de hoofd stad ondergedoken te zijn geweest, maar het staat niet vast of hij aldoor op hetzelfde adres heeft vertoefd. Gerrit was na zijn arrestatie zeer zenuwachtig cn van een ver hoor is nauwelijks sprake geweest. sloten geacht, dat de regering be reid was, deze datum reeds te stel len op 15 December. Twee dagen dus na de dag, waarop by de slui ting van de conferentie op 1 No- vemver, het resultaat door alle par tijen. geratificeerd moet zijn, vol gens de bepalingen van het memo randum over de procedure. De wens om reeds vandaag de datum van de souverelniteitsover- dracht definitief vast te stellen, hield nauw verband met de aan drang ten deze door de Hog* Ver. tegenwoordiger van de Kroon, Lo vink op de regering Uitgeoefend. Daarby deelde de regering blijkbaar de opvatting vanrdè H.V.K;,"dat van de bekendmaking van deze datum een zeer heilzame psychologische, invloed zou kunnen uitgaan, welke de smeer op Java, zowel als ter Ronde tafeLconferentie zeer gun stig zou kunnen beïnvloeden. Door de verklaringen van de sul- tan, die als een schenking van de wapenstilstands-overeenkomst zal worden beschouwd, is de regering echter in een zeer moeilijk parket gebracht. Het wordt dan ook een open vraag geacht, of dé regering onder deze omstandigheden, waarin haar geste, gemakkelijk kan wor den uitgelegd als een toegeven aan pressie, de beslissing niet liever een week zal uitstellen. Dat is in de afgelopen weken al eerder gebeurd, toen de Indonesische druk in de fi- nancieel-economlsche kwestie als onredelijk werd beoordeeld. Het antwoord .op deze vraag zal morgen uit de loop der gebeurtenis sen wel kunnen worden afgeleid. In tussen is duideiyk, dat de zaak In Den Haag vrij hoog wordt opgeno men. Da inhoud van het aide mé- moiré van de sultan van Djokja aan de HVK is hier ontvangen, en- zal vanmiddag in het centrum van ACCOORD OVER VOOR-UNIE THANS ONDERTEKEND BOEDAPEST Laszlo Rajk, 4e vroegere communistische minister van buitenlandsezaken van de Hongaarse Volksrepubliek, is Zaterdagmorgen opgehangen. Twee andere beklaagden-uit het onlangs te Boedapest gevoerde proces, dr. Tibor Szonyt en Andreas Szalai ondergingen eveneens de dood door de. strop. Dit geschiedde 's morgens om 6 uur Centraal Europese tijd, nadat een Hongaars Hof van Beroep Vrijdag de dood vonnissen tegen de drie mannen had bevestigd. maatregelen aan DONCASTER De waarnemend Britse eerste minister, Herbert Mor rison, heeft het Engelse volk gewaar schuwd, dat de regering .op het punt staat enige beslissingen te nemen, die nogal onplezierig zullen zijn. Morrison zei, dat de harde maat regelen die overwogen worden nood zakelijk zijn, om le'.voorkomen, dat „het land afdrijft naar economische chaos en werkloosheid''. Zij beogen de moeilijkheden uit de weg te rui men. die ontstaan zijn door het acute tekort aan dollars. Een besnoeiing op deregeringsuit- gaven, waaraan de eerste minister werkt, zal, naar verwacht wordt, ten gevolge hebben, dat enige regerings functies zullen vervallen.. Men ver wacht tevens een vermindering van de invoer van voedsel .en, tabak. Bo vendien is het mogelijk, dat men di verse uitbreidingen, van de sociale diensten zal moeten uitstellen. Koninklijk bezoek aan Amsterdam AMSTERDAM He, bezoek van Koningin Juliana, en Prins Bernhard aan Amsterdam, 'dat wegens ongesteldheid van de Prins moest worden uitgesteld, zal-thans plaatsvinden op Woensdag 26 Oct. De koninklijke gasten zullen 's middags om twee uur aan de grens van de gemeente aankomen. WASHINGTON. - In het Huls van Afgevaardigden Is de bekendma king van de eis doodstraf in hut proces tegen de Amerikaanse communisten met applaus begroet. De mededeling geschiedde door de democratische afgevaardigde Vin cent Quinn uit New York, die verklaarde: De uitspraak heeft onomsto telijk het feit vastgesteld, dat de communistische partij streefde naar omverwerping van de regering door geweld." Wat ook het resultaat van deze zaak geweest zou zijn, de Ameri- de besprekingen staan. Br .schynt een kans dat de regering de kwes tie met de voorzitter van de UNCI zal bespreken, De.Republikeinse de legatie is inmiddels vanmorgen reeds onder voorzitterschap van de heer Hatta bijeen gekomen. Niette genstaande al deze activiteit en het algemene gevoel van onbehagen, heeft men hier echter niet de in druk, dat de RTC daardoor in z\jn gang zal worden belemmerd. (Ongecorrigeerd) Plaatselijk buien Meest matige Zuid-Westelijlce wind. Wisselend bewolkt met voornamelijk in de kustgebied- den van Zeeland, Holland en Friesland enkele regenbuien. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 18 Oct. Znn op 7.09, onder 17.41; Maan op 155. onder 16,39, (Van onze speciale verslaggever) AMSTERDAM. Het Is niet waarschijnlijk, dat Heintje Davids, Lou Bandy, Johan Kaart en Willy Walden met Piet Muyselaar (alias Snip en Snap) weT eens tegelijk op het toneel hebt gezien. Als u dat hadwillen, mee maken had u Zaterdagmiddag op het Museumplein in Amsterdam moeten zijn, waar ze alle vijf midden op straat turn gekste grollen uithaalden, tut groot vermaak van het publiek natuurlijk, dat In dichte rijen opeengepakt van deze gratis voorstelling stond te genieten. Want daar ging het eigenlijk om. De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten had een reünie'in Amsterdam en daar was o.m. een wedstrijd voor de leden, aan ver bonden. En die persfotografen waren er zo waar in geslaagd dit stelletje ras-komieken als lijdende voorwerpen te charteren. Toch wel een bewijs voor ^e hartelijke ver standhouding, die er tussen de pers en de Nederlandse artisten bestaat. Heintje Davids spande weer de kroon. Boven op een kar, in* een gebloemde'jurk en met een steeds snaterende mond, stond ze vol ijver haar pannekoeken te bakken, ze liet haar baksel wentelen in de lucht, tot: daverende hilariteit van de vele dames in het publiek. Want natuurlijk-vlogen de baksels in de lucht in flarden uiteen, maar Ze hebben zich goed geweérd, de vijf- komieken. Snip en Snap in hun potsierlijke kleedij, met hun brilletje op, achter de kinder wagen, op de fiets 1 en hangend achter een paard-en-wagen,. Hein tje mei Lou en Kaart boven op ëen wagen achter een primustoestel, aan het pannekoeken bakken en een paar honderd fotografen er om heen, geknield, op eikaars schou der, elkaar verdringend, om maar een zo aardig mogelijk kiekje te maken. Heintje bakte onverdroten verder. „Sta niet- zo schaapachtig te lachen," riep ze tegen de mensen. „Kunnen jullie het soms. beter? Wat Heintje bakt, smaakt altijd goed. Hier in'n jongske, neem er nog een". En dé arme Johan Kaart kreeg weer een prop pannekoek in ■zijn mond gestopt. „Nog een beetje meer bruine suiker, da's' goed voor je buikje," riep Hein en Kaart wist niet waar hij alle goede gaven zo gauw bergen moest. Smakelijk eten Intussenstond Lou Bandy, in een lange witte koksjas en met een wit mutsje potsierlijk op zijn kruin, alsmaar meer sla-olie in zijn koekepan te gieten. Met de linker hand hield h'j de pan ver voor zich uit en In de rechterhand hield hij zo hoog mogelijk de omgekeer de oliefles er boven. Een sierlijke straal daalde -n de pan en Bandy trok er zijn plechtigste gezicht bij. Dan ging de pan weer op het vuur, nog wat deeg ±r bij, nóg een scheutje olie. „Dat wordt er een voor de commissaris vitn politie," zei Lou. Een fotograaf, die wat dicht in zijn buurt kwam, smeet hij een grote klodder deeg op de wang, een schot in de roos, dat daverend applaus opleverde. „Je kan er niks van," riep Heintje. „Wat ben jjj voor een vent. Kom hier .met je prakkie. Dan zal ik het je leren." En tegen de met hun toestellen opdringende fotografen: „Kalm maar aan kinderen, jullie krijgen er wel een. Maar dóór kan moeder niet tegen aan bakken. Ga je weg, lelijke schrok." En daar kreeg een blozende fotograaf een kletsende oorvijg. „Die zit," zei Kaart. Maar meteen duwde Lou hem een zwarte korst in de mond. Rookwolken siegen op uit de koe kepan van Bandy. „Is de brand weer bij de hand," riep hij. „Het lijkt wei een bosbrand". „Bak je ze altijd zo bruin, Lou," vroeg Heintje met een vies gezicht. „Hou jij je er buiten," zei Lou, „Laat mij maar bakken. De pers heeft me in zijn critieken zo vaak een koeke- bakker genoemd, nu zal ik ze laten zien, dat ik een koekebakker ben." En hij mepte een nieuwe plens deeg in zijn pan. U kunt zeker wel begrijpen wat een spectakel het werd, daar boven op die wagen, met drie artisten, die op het laatst zelf bijna naar beneden rolden van het lachen. En u kunt zich ook wel voorstellen welk een tumult Snip en Snap op het Museumplein, veroorzaakten, toen ze met hun kinderwagen en op de fiets op alle mogelijke ma nieren verkeersregels gingen over- De eerste fotograaf Daguerre probeerde Zaterdag op de „Dag der persfotografen" een illuster gezelschap naar het vogeltje te laten kijken. Geen kans! Lou had het te druk met proeven van zijn befcsel, Konrt met beslag maken en Heintje met critiek op het geknoei van Johan Kaart, 't Werd tocheenheel leuk plaatje.' treden, met de schallende luid sprekerwagen van de politie op hun hielen. Tranen hebben de mensen zich gelachen. Toen voorzitter Presser nog een aantal luchtballo -netjes had opge laten, die gekiekt moeiten worden, renden de fotografen allemaal weg om zo snel mogelijk hun foto's bij de jury té kunnen inleveren. Lou Bandy stak een sigaret op. Heintje werd met vereende krachten van de wagen getild en Johan Kaart stootte een lelijk woord rüit omdat hij zag, dat de mouw van zijn mooie bruine colbertjasje vol met grote, nog druipende vetvlekken zat. „Dat zal .k op jouw kosten laten stomen," zei hij tegen Hein tje. Maar zb' stak alleen maar haar tong tegen hem uit. kaanse rechtspraak kan erop bo gen, dat er maar weinig.gury's zijn geweest, van wie zóveel geduld voor en trouw aan wet en recht geëist is." Het proces werd begonnen on der leiding van procureur-generaal Tom Clark, die nu zitting heeft in het Opperste Gerechtshof. Het hoofddoel van ,de openbare aanklager was1 een onomstotelijke uitspraak van de rechtbank te ver krijgen, dat de communistische partij gewelddadige omverwerping, van de regering nastreefde. Het proces is gevoerd tegen de hoogste communistische leiders omdat het moeilijk was de partij zelf aan te klagen, Na de uitspraak werden de ver dachten die geboeid waren, met een gevangeniswageri naar de gevange-^ nis gebracht om daar het. vonnis af' te wachten, dat op 21 October ui1>. gesproken .wordt; Zij hadden een verklaring gereed die reeds geschreven, was voor de uitspraak. Hierin wordt de schuld, gegeven aan: president Truman, Wall Street, de republikeinse, par tij en Q.W.-ers van de „schandali ge uitspraak van dit Hitler-proces." Verdediger Sacher. heeft 'mede gedeeld, dat er in hoger beroep zal worden gegaan. De hoogste rechter is het Amerikaanse Opperste Ge rechtshof. De verongelukte „Nijmegen", LONDEN Een woordvoerder van het Britse ministerie van 'burger luchtvaart heeft medegedeeld, dat het rapport over het officiële onder zoek naar het ongeluk met hét KLM- vlicgtuig „Nijmegen", op 20 October van.het vorige jaar te Prestwick, in ieder geval niet eerder dan over een maand zal worden gepubliceerd/Het rapport is voltooid en wordt ge drukt. Het wordt aan de Nederland se regering toegezonden. Wellicht zal een afspraak voor de publicatie wor den gemaakt. Het onderzoek werd op 22 Januari 1949 gesloten, nadat gedurende tien dagen 70 getuigen waren gehoord. ATHENE De „voorlopige Griek se, regering" heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin wordt gezegd, dat. het Griekse guerlllaleger zijn operaties „tijdelijk hééft gestaakt, om te voorkomen, dat geheel Grieken land zou worden verwoest". In de proclamatie wordt verder neg ver klaard, dat de .guerillastrijdexs de wapens niet hebben neergelegdi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1