HET ROTTERMMSCH PAROOL Hoofdstad en het Gooi ruim een uur in duisternis gehuld Officieuze streefdatum voor de overdracht is er reeds Hilversumse zen ders u,it aether; kaarslicht in de woonkamers Brandweer in actie met drie schuim- stralen Strijd tegen Tito ook in de V.N. r~ Aanvaring op j de Noordzee Duizend doden in Guatemala Streefmannen Auto-ongeval bij Waalhaven Twee doden Een klein plekje vaderland wacht op de doden opent Ook Sultan Ham id optimistisch over het verloop der R. T. C. Luchtbaby maakt het goed Prinses Wilhelmina de ■oorlogsbegraafplaa ts. Ambtenaren weer vrij Zwarte Zee verloor iundiugeschip Leopold accoord met 55 procent Nee toch... Heus! 9e Jaargang, no. 245 Réd en Adm. Lange Haven 141; Schiedam TeL 69300 Abonn,prijs: pér week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door ds Stichting „Het Parool" DE Woènsdag 19 October 19.49 Uitgava N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur! B. de Vries Hoofdredacteur: W. B."F. Schaper EXPLOSIE IN CENTRALE TE AMSTERDAM AMSTERDAM. Gisteravond omstreeks tien voor negen heeft zich een explosie voorgedaan fn de electrische centrale aan de Hoogte KadJjk te Amsterdam. Uit een der transformatoren sloeg een enorme steekvlam, diè tot tegen de zoldering van de transformatorenhal omhoog schoot. Onmid dellijk ontstond brand In een reusachtig oliebad, dat de Isolatie van de grote transformator vormt. De duizenden liters olie vatten vlam en brand den hevig. Op hetzelfde ogenblik viel In Amsterdam-Oost en Amsterdam- Zuid en enkele wijken van Atnsterdam-West en Amsterdam-Centrum dè: electrische stroom weg. De waarschuwfngslichten op de Oranjesluizen en op de slurs btf Zeeburg gingen uit, zodat de schepen van het IJsselmeer niet meer naar binnen kanden komen. Bussum werd in het duister ge huld en de beide Hilversumsezenders verdwenen uit de aether, omdat ook bet Gooi door de Amsterdamse centrale wordt gevoéd. Dè ontploffing hééft geen persoon lijke ongelukken veroorzaakt Op hét moment dat zij plaats had was in dé grote hal van de centrale alleen de schakelbordwachter Bakker aan wezig. Hij slaagde er in-ongedeerd naar buiten te komen. Even later ging in de centrale seinzaal van de brandweer aan de Nieuwe Achter gracht, die rechtstreeks met de elec- triciteitscentrale is verbonden, het alarmsignaal ovex, dat middelbrand meldde. De brandweer rukte onnuadeUjk met groot matertaai uit en heeft met drie schuimstralen het vuur gedoofd. Omstreeks kwart over negen was de brand reeds volledig geblust en kon de technische staf een onderzoek in stellen. 1 De explosie in de transformator had tot gevolg, dat alle verbindingen met 50 kilovolt uitvielen. Dit bete kende, dat in het gehele Gooi en in dé stad Amsterdam het woongebied van Zuid tot het Leidseplein en het gebied van Oost rond de centrale zonder stroom kwamen. De trams in Amsterdam konden, blijven rijden.. In Zaandam was even een korte sto ring, die slechts enkele tellen duurde. Ook in Amsterdam-Noord is het electrische lïchtnet even gestoord geweest. Het licht ging uit, maar di rect daarna brandde alles weer. Het zelfde gebeurde in alle grote Araster- 'damse ziekenhuizen. Zij waren ech ter gered, hetzij doordat het licht dadelijk weer ging branden, hetzij door het bezit van een gigenkrachf- installatiè,' Op het Centraal Station tc Am sterdam heeft men v,in de storing niets gemérkt"en ook hét electrische treinverkeer kon ongestoord voort gang vinden. De stations Muiderpoort en Amstelstation werden daarente gen in het duister gehuld. De blok- beveiligingsinstoUaties werkten niet meer electrisch, maar werden met de hand bediend. Ook öe seinlichten op deze stations werden buiten wer king gesteld, maar kanden dadelijk weer dienst doen óp stroom uit bat terijen. Het. trein verkeer ondervond slechts minieme vertraging. Toen de duisternis over de betrok ken stadsgedeelten viel, waande men In Het zoeklicht doctor Nehroe SPECIAAL in Nederland wordt -altijd scherp gelet op woorden en daden uit het land van Gandhi, want de verering voor de mahatma (grote ziel, mac** adem) is te onzent bijzonder groot geweest. Zo ergens dan is toch ze ker hier te lande zijn anti-geweld., politiek begrepen en gewaardeerd, geep geweld" en „met* dat er onrecht geschiedt wilden er hier grif in; wij dachten daarom altijd/dat India, eenmaal vrij, ons zou rekenen tot en behandelen als intieme vrienden; het viel met ne- lémséV mëe, _,h.,s Nehroe, Gandhi s hoofdvertegen woordiger-en-op. volger iii het practische, is ieredoctor gewor den in New York De jonge doctor hield een rede over India's buiten landss politiek. „India past er voor verwikkeld te raken in een koude oorlog zei hij; „komen echter de vrijheid 01 de vrede van het mensdom in ge vaar. dan is India bereid te vech ten, want dan zou neutraliteit ge lijk staan met verraad, bonder vooroordeel is India ce lamilie der naties binnengetreden en zonaer vijandschap, bereid te verwelko men en. verwelkomd te worden, en van plan idealisme en eigenbelang te verbinden Vryheid is ons alles, rassendis criminatie moet uit de wereld; nood, ziekte en onwetendheid moe ten worden ongedaan gemaakt. Dat willen wij bereiken met een posi tieve cr vitale politiek". Net als ten tijde van Gandhi Zoiets slaat in Nederland aan. De India'se gedachten wereld en de onze vertonen veel overeenkom stigs. Wjj moesten eigenlijk heel dikke vrienden zijn Het komt nog wel zo ver. zich terug in de verduistering var de bezettingstijd. Voetgangers moes ten geruime tijd blijven'staan om aan het donker te wennen en koniea dan pas heel voorzichtig hun weg vervol gen. Hier en daar .doken de zaklan taarns weer op, die nu met fel 'wit licht schenen. Ook het verkeer hielp de voetgangers, want de auto's, mo toren en fietsen reden langzamer dan gewoonlijk, maar verspreidden licht bundels, die in het donker ongewoon fel en breed - leken. Wonder bóven wonder, zijn geen verkeersongeluk ken gebeurd. Op bet vliegveld Schiphol heeft men vrijwel geen hinder van de sto ring gehad, omdat men daar stroom ontvangt van 'de P.E.N.-centrale fn- Velsen. In het Concertgebouw te Am sterdam kon de muziekuitvoering doorgang, vinden, omdat men daar over een installatie voor noodver lichting beschikt. De kunstijsbaan in de Apollohal kon met behulp van kaarslicht zonder ongelukken wor den ontruimd. Gelukkig viel de, schade van de brand nogal mee, ofschoon .zij toch nog op enkele tienduizenden gul dens- wordt geraamd. Zij beperkte zich tot één van de zes transforma toren, die in de centrale staan opge steld- Zo spoedig mogelijk werd weer spanning gegeven op de hoofdrad, die deze centrale met de centrale Noord verbindt. De eerste kabel, die ingeschakeld werd, was die naar Naarden, waardoor de radio Wèer kon gaan werken. Rusldnd WïlZüiÏÏslavie 8 niet ih Veiligheids raad hébben LAKE SUCCESS. „Iedere po ging om Zuidsïavië in de Veilig heidsraad te bréngen zal een ern stige verslechtering van de betrek kingen tussen oost en west, teweeg brengen. Een dergelijke stap zou tot complicaties in de Verenigde Naties leiden en haar basis mijnen." Aldus heeft de Sowjétnissische mi nister Van buitenlandse zaken Wys- Jlnsky verklaard op een tcLake Success gehouden persconferentie. Hij noemde iedere 1 steun aan .Zuidsïavië een „uitdaging aan de Spwjetunie" en verklaarde, dat de verkiezing van. Zuidsïavië in de Raad niet als; wettig of rechtvaardig zal worden erkend. „De Sowjetunie zal zich nooit ver zoenen met een dergelijke schending van het Handvest der Verenigde Naties", zei Wysjinsky. Hij deelde voorts mee, dat ce Sowjetunie altijd een candïdatuur op geografische basis zou steunen, die ook werd gesteund door de meerderheid der landen van het betrokken gebied. Toen men opmerkte, dat zuid sïavië een zetel in de Veiligheids raad wenste ap grond van zijn .rol in de oorlog, antwoordde Wysjins ky: „Andere landen, waaronder Tsjechoslowakije, hebben ook het hunne in de. oorlog bijgedragen. Overeenstemming tussen de grote vijf over de beperking van het recht van Veto is verhinderd, doordat Rusland geweigerd heeft zijn standpuntje wijzigen. Aldus is meegedeeld door Warren Austin, de Amerikaanss gedelegeerde in dè Veiligheidsraad. Herfstkoelte komt Weersverwachting tot Donder dagavond: •Voor de Waddeneilanden en de kustgebieden van Friesland, Holland cn Zeeland: Matigetot krachtige Zuid-Westelijke wind. -Wisselend bewolkt met enkele regenbuien. Iets koeler. Voor het overige gedeelte van het land: Vannacht vrij koud er. overwegend droog met een ma tige tot zwakke wind uit Zuide lijke richtingen. Morgen over dag: Wisselend bewolkt met en kele verspreid optredende re genbuien en iets koeler dan vfcodöag. Amerikaanse valt van de Eïffeltoren PARIJS Eén 27-jarig Ameri kaans meisje,, miss Patricia Hunter uitNèw' .York; "dat vijf weken ge ledén haar Parijs kwara, is van het tweede platform "van de Eiffeltoren gevallen, een hoogte van 128 meter. In- haar val raakte zij hét eerste platform. Haar polshorloge liep nog toen de politie het deerlijk ver minkte stoffelijk overschot weg droeg. Over de oorzaak van het on geluk is niets bekend, Storm vertraagt schepen op Atlantische Oceaan NEW YORKi Stormen op de Atlantische oceaan hebben Dinsdag de reis van verscheidene schepen, die op. weg naar New York zijn, vertraagd; Men- verwacht, dat de ,;Queen Elizabeth", de ..Nieuw Am sterdam" en vijf legertransport- schepen 12 tot 24 uur te laat rullen aankomen. „Stad Dordrecht" verliest zijn schroef TERSCHELLING Het stoom schip „Stad Dordrecht" "heeft Dins dagmorgen ter hoogte van Schier monnikoog zijn schroef verloren. De sleepboot „Holland" van de firma Doeksen verleende assistentie en sleepte het schip naar de monding van de Eems. waar beter weer wordt afgewacht. Het ls de bedoe ling, dat de „Stad Dordrecht" haar IJmuidèn zaV worden gebracht Maandag verklaring van premier Attlee LONDEN De plaatsvervangen de eerste Britse minister Herbert Morrison, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat premier - Attlee Maandag a.s. een verklaring zal af leggen over de financiële crisis, waarin Groot Brittannië verkeert. .„Ènglandspiel" De Nederlandss boekverko persbond heeft aan al zt)n leden een circulaire gezonden .dat bin- oenfcöri <otólër:71e titcl Eng-:' landspiel" een boek zal verschij nen Van. Joseph Schreieder. De lëdérï wórdt geadviseerd het boek NIET: te etaleren of op welke andere wijze ook te pous seren, omdat de Bond van me ning is, dat de Nederlandse Boekverkópers er niet aan die nen mede'te werken Schreieder geld te laten verdienen aan het Nederlandse volk, dat hij zoveel kwaad heeft berokkend. Propaganda maken voor deze lectuur komt het bestuur onge wenst voor. Zwaar geladen vrachtboot is gezonken ROSYTH (SCHOTLAND)On geveer 6.5 kilometer uit de Schot se kust heeft, bii ruw weer en hoge zee een aanvaring plaats gevonden tussen het Britse vliegcekschin ..Al bion" en het zwaar geladen kolen vrachtschip „Maystone". De 2085 ton metende „Maystone" zonk on middellijk. Dc ..Albion" heeft een gat aan bakboord, vlak bii ce schroeven, maar is nog drijvende. De „Maystone" had 24 koppen aan boord, waarvan er tot dusver drie uit zee ziin opgepikt. Reddings boten zoeken over een grote opper vlakte de Noordzee af, maar heb ben geen overlevenden kunnen ont dekken. De „Maystone" vervoerde een la ding van 2600 ton kolen van Metbil naar Londen. J)e ..Albion" is een pas van stapel gelopen oorlogsschip van de Hermes-klasse der lichte vliegdekschepen, dat van Jarrow naar Rosyth werd gesleept om er te worden afgebouwd. De drie over levenden van de „Maystone" be vinden zich aau boord van een der drie sleepboten. Zware wolkbreuken maken 70.000 mensen dakloos GUATEMALA CITY. In de- Centraal Amerikaanse republiek Guatemala hebben wolkbreuken plaats gehad,!1 waardoor meer dan. duizend personen- om het leven zijn gekomen ren 70.000 mensen dakloos zijn geworden. De zware regens begpnnen de vorige week Woensdag. Verkeers- en spoorwegen kwamen onder water te staan en verscheidene steden werdén "geïsoleerd. De mees te slachtoffers: vielen bij het in storten van dé^lemen huizen. Er is grote schadè 'aangericht aan de oogst, waardoor voedseltekorten dreigen.-;'Vv, De regering van Guatemala heeft een nota aan de Verenigde Staten gezonden waarin zij verklaart, dat de schade wan „castastrofale af-, metingen" is, -Men vraagt aan de V.S. een vliegtuig- voor de evacua tie van geïsoleerde personen, on der wië'26 Amerikaanse toeristen, Ook wordt gezegd, dat er dringend kleding, medi.cynen en relïefgoede- r«i «ociR r4r.,.; - 'De schade aan de verkeerswegen bedraagt 3/ millioen dollar, aan de oogst 8 millioeh dollar, aan de spoorwegen 3,5 millioen dollar. De autoriteiten in Guatemala zijn vanmening, dat het reizen maandenlang niet mogelijk zal zjjn en dat de geïsoleerden per vliegtuig moeten worden wegge haald, De regering is van plan bo ven geïsoleerde steden voedsel en medicijnen te doen afwerpen. Gua temala is van plan, zich tot het in ternationale Roode Kruis te wen den. De V.S. hébben e'en amphibie- vliegtuig gezonden met een Roodë j Kruis-deskundige en een arts. H.K.H. Prinses WHheimina in de kapel hij het gedenkbord met de namen der Engelandvaarders, Onder het gedenkbord de krans van HM. Koningin Juliana, DEN HAAG. Officieel Neder land heep op een kwade dag eens een nieuw begrip uitgevonden: de streefdatum. Het woord is niet meer van de luchtIn echt Hól lands betekent dat zoveel als de datum waarop, de regering belooft iets te zullen verwezenlijken, zon der dat zij schuldig hoeft te kijken - wanneer de dag ongebruikt weer uoorby gaat: het was immers niét meer dan een streefdatum. Gistefpn streefde een der jour nalisten uit Indonesië in het ge sprek. dat Sulta# Hamid.aan. -de pers toestond, naar eert""earittnVdp dit afgrijselijke begrip. Hij vroeg dc Sultan, of al bekend was ioelke mannen straks de sauvereiniteit van Nederland zullen, komen over nemen. „Dat kan nog niet bekend zijn, omdat Indonesië nog geen regering heeft," was het antwoord. „Zijn er dan wellicht reèds streefmannen," informeerde de journalist tot ieders uitbundige vreugde. Maar ook de sultan Kèt rich niet onbetuigd in zijn antwoord: „Mij niet bekend! Tenzij u bedoelt of er mannen zijn die er naar streven'. Een ernstig auto-ongeval heeft gisteravond om 6 uur twee mensen levens geëist. Omstreeks die tijd reed een Citroen met grote snel heid langs de Waalhaven, Westzij de, in de richting Pernis. Ter hoog. te van pier 8, waar spoorrails de weg doorsnijden, zagen voorbijgan gers plotseling dc wagen slippen en na een paar zwenkingen met grote vaart tegen een boom botsen. De auto werd totaal vernield, de twee inzittenden werden er uit ge slingerd De passagier, de 52-jarige kapper L. D. Andeweg uit Perms bleek op slag te zijn gedood. De bestuurder, de 40-jarige aannemer C. Verschoor, eveneens uit Pernis, h2d een schedelbasisfractuur opge lopen. Enige uren later is ook hij overleden. De oorzaak van het on' geval is vermoedelijk te wijten aan de grote snelheid van de wagen. Nederland krijgt bijna 100 millioen dollar PARUS - De E.C.A. heeft de tweede toewijzing van Marshall hulp voor 1949/50 bekend gemaakt- Deze bedraagt 1.323.800.000 dollar. Voor Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen bedraagt de tweede toewijzing 98.500.000 dollar en voor België (en zijn overzeese gebieds delen) en Luxemburg 75.700.000 dollar. Tn totaal hebben deze landen thans voor 1949/50 respectievelijk 180.500,000 en 175-000.000 dollar ontvangen. (Van onze speciale verslaggever) LOENEN OP DE VELUWE Een kletn plekje vaderland wacht op de doden. Van de kwart millioen Nederlanders, die tijdens de bezetting In. Duitsland zijn omgekomen of elders vielen als slachtoffers van de oorlog en de terreur, z|fn buiten ons land slechts twaalfduizend graven gevonden. Voor zo ver de familie daar prijs op stelt, zullen de lichamen worden over gebracht naar dat stille stuk hei In Loenen op de Vein we, waar. zjj in de schaduw van dennen en jeneverbesstruiken hun eeuwige rust zullen vin den. Voor vierduizend slachtoffers is tot nog toe overbrenging aange vraagd, 250 liggen, hier reeds begraven. Gistermiddag heert H.K.H. Prinses Wilhelmina, die tjjdcns de bezetting als Moeder dos Vaderlands zo intens mee leefde met de strijders voor onze vrijheid, deze centrale begraafplaats van de Oorlogsgravenstichting offi cieel opengesteld. Zij heeft tevens In de kapel het uit Oranjehaven te Londen overgebrachte gedenkbord onthuld, waarop de namen van onge veer tweehonderd omgekomen Engelandvaarders ziin aangebracht. :t naar de stem, door; een .luidspreker^ installatie', voortgedragen, dié de na men oplas van tweehonderd helden. Zij konden er ook de orgelmuziek horen, die in de kapel werd ge speeld' het. ..God is mijn troost, .mun.LltocyeriaaVV„311JLyj.-mij Heer en andere gewijdemuziek. De „Last Post", na de rondgang over de graven, geblazen door de trom petters van de Huzaren Van Bareel, besloot de ontroerende plechtigheid. Aan de openstelling van de be graafplaats is nog een briHerikomgt vooraf gegaan, waarbij "de deelne mers gedeeltelijk" in een £rote, aèn één zijde open tent en verder daar vóór in de hèi een zit- of staan plaats vonden. Behalve door een kleine twee duizend nabestaanden en andere be langstellenden. werd de bijeenkomst bijgewoond door een groot aantal civiele' en militaire autoriteiten. DIT is WAARSCHIJNLIJK wel de eerste baby, die hoog m de lucht geboren werd. rinka Parker,-de Joegoslavische echtgenote van een Amerikaanse sergeantwas per vliegtuig on derweg van New York naar Frankfort, waar haar man gesta- (Van onze verslaggever) DEN HAAG. „Dïet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zal de Ronde-Tafel.Conferentie nog deze maand tot een accoord leiden," zo deelde Sultan Hamid II voorzitter van de week in de Centrale Com missie der RTC gistermiddag tijdens een persconferentie mede, ter ad structie van de mededeling, dat hij vol goede hoop was. Onofficieel is cr reeds over de datum van souvcreiniteitsoverdracht gesproken. Er be staat dan ook reeds een streefdatum, maar de Sultan mocht zich er nog niet nader over uitlaten; In ieder geval ligt die datum voor de Iste Januari, doch wij kregen ook uit zijn woorden de indruk, dat cr inder daad een goede kans is dat het misschien wel een tot twee weken vroe- iger zal zijn. 1 De souvercjmteitsoverdracnt zal in Den Haag geschieden, doch de leden van de Indonesische delega ties zullen toch eerst raar Indone sië terugkeren om daar de regle mentair voorgeschreven goedkeu ring van de resultaten der RTC te gaan verwerven. In Nederland za! dat dienen te geschieden door dc twee kamers der Staten Generaal. In Indonesië zal echter de goed keuring nodig zijn van 16 vertegen woordigende lichamen in alle delen van de archipel Zes weken was daarvoor gesteld in het memoran dum voop de RTC. Doch de sultan deelde mede. dat die tekst was ver- anderd en wat minder bindend was gemaakt, omdat dc Nederlandse regering niet gerechtigd was het parlement voor te schrijven hoe het heeft tc handelen, en binnen welk tpdsbestek. Niettemin be hoeft nauwelijks gevreesd te wor den. dat Nederland er langer dan zes weken over zal doen voor het klaar is de overeenkomst te ratifi ceren. Sultan Hamid zeide te verwach ten, dat rie Ronde Tafel-Conferen tie zal volstnan ir.et de aan-'em van drie stukken: het Uniestatuut, het Charter van Souvereiniteits- overdmeht en de Constitutie voor de RIS In die stukken ziin de hoofdza ken alle verwerkt. Ook de kwestie Nieuw Guinea, waarvan de status naar uit de antwoorden van de Sul tan bleek, zal moeten worden neer gelegd in het Charter van Souve- reinlteitsoverdracht, in de Consti- fionneerci is. Op 650 km. van het Ierse vliegveld Shamson werd een kleine geboren, met behulp van een dokter, die aan boord was en de stewardess. Miodrag zo-zal- dè jongen heten,-verblijft met zijn moeder in een hispitaal in Ierlandbeiden maken het tutie van de RIS. welke het terri toir van de RIS stellig zal om schrijven, en wellicht ook in hel Uniestatuut, voorzover betreft de samenwerking van Nederland en Indonesië met betrekking tot de ontwikkeling van Nieuw Guinea. Intussen Ls dit nunt nog niet opge lost en het is vermoedelijk" het eni ge nog open punt in de ontwerp constitutie cn een van de weiniee het. Charter. Doch de Sultan scheen ook wat dit betreft vrij hoopvol De Sultan zcide te verwach ten dat in de plenaire zitting- van de RTC aan het slot van de conferentie deze drie stuk ken bekend zullen worden ee- maakt. Daarna keren de hoofdmachten van de Indone sische delegaties-dat kan om- streeks de ma andwisseling ziin onmiddellijk tiaar hun land terug. Doch het is geens zins uitgesloten dat experts in Den Haag blijven Dm de de tailzaken verder te rceeten. In de vergadering van de Cen trale Commissie is cisteren ook de toestand op Java besproken, in uiterst goede sfeer, aldus de Sultam Over het besprokene deelde hij uiteraard niets mede; wel zeide hij echter de overtuiging te zijn toe gedaan. dat de moeiliikheden voor een groot deel het gevolg waren van .verkeerde indrukken, welke mede tengevolge van de bericht geving in Indonesië hadden post gevat. Er is ginds ongetwijfeld een indruk gevestigd, dat het in. "Den Haag tnis gine. En daaruit is een angst voortgevloeid, angst voor verlenging ;van de oi^ekerheiri. angst ook voor een eventuele nieu we militaire botsing, welke de spanningen heeft opgewekt. De vrees is ongerechtvaardigd, aldus de Sultan, doch zii was ér. In dat licht moet men de gebeurtenissen zien. Men moet ze niet overschat ten. Bii de huidige ontwikkeling in Den Haag zag de Sultan alle reden om ook wat Indonesië betreft opti mistisch te ziin. De Italiaanse politie heeft in een bosachtige streek bij Milaan een aantal geweren en munitie gevon den, die. daar waren begraven. Het kleine arsenaal bevatte 78 geweren, een mortier, 60 handgranaten, en 13.000 patronen. Het was een trieste, donkere mid dag. De eerste herfststorm gierde over de hei en joeg de verkleurde bladéren bij duizenden uit de eiken en beuken langs de lanen. Ver ach ter de dennebossen rommelde de donder en een fijne motiegen viel. toen enkele duizenden n n besta ander» ontroerd achter onze vroegere ko ningin over de hei. door de kapel en vervolgens door het bns langs de graven trokken in een lange, zwij gende stoet. Het'klokje van de ka pel beierde, de vlag hing halfstok Met èen sleutel, door twse kleine meisjes op een kussen aangedragen ontsloot Prinses Wilhelmina het bek van de begraafplaats en met een enkele handbeweging liet zij in do kapel het doek van het gedenkbord der Engelandvaarders vallen. Zij legde bü de met de Nederlandse driekleur bedekte catafalk, die in het eenvoudige gebcuw tussen bran dende kaarsen stond, opgestêld. richt ba ar onder de indruk, een krans neer.' Minister Mr F. Teulings legde een krans namens de regering en de voorzitter der Eerste Kamer, Prof. Mr R. Kranenburg, namens het parlement. Nog een groot aan la! andere kransen werd neer gelegd, namens tal van uit de oorlog en het verzet ontstane organisatie» En terwijl de tientallen kransen werden aangedragen, hield Mr H. P, Linthorst Homan het Dodènappèl der Engelandvaarders. Met ontbloot hoofd, de militairen het saluut' bren gend, stonden bulten In de hei de duizenden, die in de kapel geen plaats konden vinden en luisterden BERN, (Reu(cr) Het Zwitserse kabinet heeft besloten de. drie ge arresteerde ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Finan ciën uit te w-yzen. Het kabinetsbesluit volgt op de overhandiging van een Nederlandse nota, waarin, naar verluidt, veront schuldigingen worden aangeboden voor het gebeurde. Een Zwitserse woordvoerder heeft verklaard, dat de Zwitserse regering na dc uitwijzing het incident als ge sloten zal beschouwen. Rode Zee ter assistentie uitgevaren Naar Lloyds ons meldt heeft de motorsleepboot Zwarte Zee met drie vaartuigen onderweg van Vüs- singen naar Port Said Dirisdagmid. dag om 6 uur op 47.35 N.-br. en 6,51 W. L (iiv.dè; Golf van Biscaye) een van deze schepen, het lan dingsschip Ballah, verloren. Ket schip brak los tengevolge van de hooggaande zee; Twee runners be rinden zich nog aan boord van het op drift geraakte schip. De sleepboot Rode Zee is op het verzoek om hulp van de Zwarte Zee Dinsdagavond nog vanLa Co- run a vertrokken om assistentie te verlenen. Men verwacht dat; de Rode Zee de Ballah hedenavond zal bereiken. BRUSSEL, De Belgische ko ning Leopold is bereid afstand van de troon te doen. indien minder dan 55 nrocent van het Belgische volk voor zijn'terugkeeris. Dit werd Dinsdagavond officieel "be kend gemaakt in 'een communiqué dat gelijktijdig-door de eerste mi nister en het secretariaat van de koning werd gepubliceerd. Volgens het communiqué zal de koning bij een meerderheid van 55 procent of meer vóór zijn terug keer, overwegen welk besluit bij diende te nemen. a - Het wetsontwerp voor het hou den van een referendum over de koningskwestie zal op 25 October in de Senaat worden bespraken. Later zal het de Kamer van Afge vaardigden moeten passeren. Ver wacht wordt dat beide kamers het wetsontwerp zullen aannemen. De ministers van justitie Her elf Westduitse staten zijn het eens geworden over een amnestie, waar onder alle gevangenisstraffen bene den een half jaar en geldboeten be neden 5.000 mark komen te verval len. De electrische weide-afraste ring, 'tzogenaamde „schrik draad", beg\nl steeds meer toe passing te vinden en houdt bij na overal koeien en paarden binnen (je perken. De gemeente Bergen, die al jarenlang sukkelt met dit probleem," hoe de schade aan tuinderijen te beperken, zonder dat de wildstand wordt gedecimeerd, meent nu. de op lossing gevonden te- hebben. Te Warren (Ohio, USA) werd èen4 meneer gearresteerdom dat hy een „kantaor-met-toebe- Itoren" door 'elkaar geslagen had. Schaapachtig verontschul digde hij zich: „Ik dacht dat die eert belastingbureau was" Het was til. een verenigingslo kaal van oudstrijders. JVfeuioste Weense galanterie!: de politie moet 't officie el!) goed vinden als actrices en an dere dames-artiesten niet meer dan 10 jaar jokken met het op geven van haar leeftijd in offi ciële stukken, Enige xüens van een jubile rende meisjesschool in. Ar kansas „langzaam draaien, van een film over ongeoorloofde voetbaltrucjes": r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1