J HET ROTTERDAMSCH PAROOL' Rondetafelconferentie bereikt laatste fase De nieuwe wereldorganisatie belangrijk werk gedaan of op r Voorzitter leefde goed van de bondsgelden V.N-commissie voor Azië achter Bao Dai Plenaire slotzitting vóór de eerste November Nee tóch. Heus! Friesland een uur in hel duister Dr. J. B. Drewes naar Departement van O.K. en W. ENGEL DER GO UDZOEKERS West Berlijn zal hulp krijgen Maatregelen van Justitie tegen twee frauduleus beheerde verenigingen er stuit op moeilijkheden Uitverkoop van kamp „Crailoo" Franse kardinalen steunen looneisen Kóningin zal souvereiniteit en Ónze verliezen Indonesië Rusland en India voor Ho Tsji Minh Militaire waarnemers op vijf conflict-terreinen naar levende realiteit Radio en beperking stroomgebruik WAT VOOR WEER?. Aanhoudend buiig 9e Jaargang, no. 248 Red en Adm. Langs Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn.prils: per week 0.32 pei kwartaal Aio, losse nummers /0.09 Opgericht door do Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 22 October 1949! Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgir» 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrief Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper r DEN HAAG.Er zyn drie.categorieën van overeenkomsten, die waar schijnlijk deze maand als definitieve resultaten van'de Ronde Tafel Con ferentie zullen worden gesloten. In de eerste plaats zal het charter van de SÓu ve relnit e lts o v er dracht met het daaraan beantwoordende charter van overname door de R.I.S. in de plenaire slotzitting van de conferentie •worden vastgesteld. Deze «itting zal, naar verwacht wordt op of vóór 1 November plaatshebben. Voor het einde van de conferentie zal voorts een aantal - afzonderlijke overeenkomsten wörden aangegaan houdende vóor- zieriingen voor de'overgangsperiode tot aan dé overdracht der souvereini- ■tëit èn evéntueèl voor de eerstvolgende periode na de overdracht, voor tover Wettelijke regelingen van de R.LS- nog niet tot stand zijn gekomen. .De derde categorie wordt gevormd door het Unie-Statuut en de daaraan toegevoegde' fWcoordeir op' militair, finandeel-economisch, sociaal en cultureel gebied en op gebied der buitenlandse betrekkingen. De R.Tip?:is jin haar laatste fase getredéii^Dè. verschillende commis- sfes enDsubeommissies van de H.T.C. hebben hun rapporten aan de cen trale-commissie voorgelegcL-In,de fi- nancieêl-economische sub-commis- -sies is met betrekking.tot het vraag stuk der buitenlandse rhandelsaec "«.or den overeenstemming bereikt.Deze -overeenstemming' houdt In, dat de heid'e unie-partners,f gecoördineerd 'zullen optreden bij hetsluiter? van handelsovereenkomsten - met Euro- pese landen. De Unie-partners zullen geheel zelfstandig -én. op eigen ver- antwoordëljjkheid optreden, doch de voorbereidende besprekingen zul len voor de delegaties van béide landen in samenwerking en onderling overleg geschieden. Dé bestaande hahdelsovereen- 1komsten zullen door- de RXS. worden 'overgenomen.' De subcommissie, die de concessies en andere contractuele verpKchtin- gen behandelt, is nog niet. geheeltot "overeenstemming gekomen. Er be staan nog moéilykheden over dejre- gelingen lolj eventuele nationalisa- ties. De Nederlanders wensen dat m ge val van nationalisatie;hét bedrag der schadeloosstelling onmiddellijk en in« zijn geheel zal worden overgemaakt aan de eigenaren in Nederland. De Indonesiërs wensen -wel algehele schadeloosstelling te geven, maar willen zich het recht voorbehouden het tempo en het bedrag van overma- 'Mng naar Nederland te. regelen overeenkomstig de' deviezenpositïe van.het land. V Over een transferregelingvan-gel-- den van salarissen en pèhsioenen'ris overeenstemming bereikt. Ten aan-r zien van de monetaire politiek van. de R.LS. is overeengekomen,'-dat overleg met Nederland zal women gepleegd wanneer de R.I.S. belangrij ke veranderingen aanbrengt op g<> bied van financiële wetgeving, de ■wetten betreffende de federale bank en de koersverandering van de munt eenheid. Beide partijen hebben zich het recht voorbehouden eventueel op de gedane toezeggingen terug te komen •wanneer geen bevredigende oplos sing voor het schuldeavraagstuk zou worden gevonden. - De staatkundige commissie heeft over het vraagstuk Nieuw-Gmnea nog geen overeenstemming_ bereikt. Het unie-verband is thans bijna ge reed. Er is nog enige discussie over regeling van het burgerschap. Over de buitenlandse betrekkingen is algehele overeenstemming.ber^kt. Over de Hoge Commissarissen in el kanders gehied is overeengekomen» dat deze functionarissen diplomatie ke vertegenwoordigers zullen zijn in rang gelijk te stellen met ambassa deurs. - De voorlopige constitutie van de R.I.S.' tenslotte, v is gereed. Zij zal Maandag aan de Republikeinse de-, legatie in haar geheel ter goedkeu ring worden voorgelegd en Dinsdag aan de B.F.O., waarna de tekst on middellijk aan de/ Nederlandse dele gatie zal worden ^overhandigd. De militaire commissie is even eens met haar werkzaamheden ge reed gekomen. Ook voor de kwestie van de. terugtrekking der Neder landse troepen is een accoord bereikt. Nederland zal trachten de terugtrek king aanmerkelijk te bespoedigen 1 In het zoeklicht De eenzame veto-maniak Bezien wij de vernieuwde Vei ligheidsraad nader en concluderen wij,dat Rusland's positie uit de vernieuwing verzwakt is tevoor schijn gekomen. De samenstelling is voorlopig: China, Cuba, Ecuador, Egypte, Frankrijk, India, "Noorwe gen, Rusland, Engeland, de Vere nigde Staten van Noord-Amerika en Joegoslavië. Dat wil dus zeg gen, dat Rusland, de ja-bro erbij val van de Oekraïne zal missen en de zo fel-begeerde ja-broerderij van Tsjechoslowakije fin ruil voor die van -de Oekrainej moet derven, want Tito's Joegoslavië is steeds meer ook .financieel „west ward bound". - N Ecuador, dat de plaats inneemt i van Argentinië, zal vermoedelijk gehoorzamer naar. Washing ton luisteren dan het semi- -'.fascistische/,. Peronië, India, dat Canada ver vangt, heeft, bij monde van de in. de U.S.A. rondreizende én zeer gefêteerde Nehroe, klanken dóen .vernemen, dié buitengewoon ge ruststellend en acceptabel moeten zijn voor westerse, on-Russische oren; Nehroe en hij, imz'n een- tje, is India wil-veel vrede, véél- zelfstandigheid en onafhankelijk- heid, en liefst zo weinig mogelijk of geen communisme, daarnij- communisme, d.i.. Moskou, een on toelaatbaar gevaar voor de wereld t acht.. Als men nu bij de lijst van de Elf ih plaats van China leest „het' oude China", en voor Noorwegen: het Noorwegen dat verleden week, alle elf communisten uit zijn.'parle ment wierp, dan komt men, ken nende de politieke waarden 1 der resterende landen,'tot de conclusie, dat Wysjinski zich in 1950 een zamer zal voelen dan ooit. Weinig verandering Voor- Zeeland, Holland, Fries land en de Waddeneilanden: over het algemeen tamelijk veel be wolking' met nu en dan buien, sommige met onweer en enkele met hagel. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Voor. hef overige deel vah het land: wisselend bewolkt met slechts enkeje verspreid optre dende buien en voora] gedurende nacht flinke opklaringen. Meest matige wind; tussen Zuid- West en Zuid. Weinig verandering in temperatuur. 23 Oct.: Zoq op 7.18, onder 17-30; Maan op 9.41, onder 17.54. 24 Oct.j Zon op 7.19, onder17.23 Maan op 11.16, onder 1824. Meneer. Albera in Denver In de Verenigde Staten is 1500 dollar rijker geworden door de inzendingvan de foto van deze. twee poesjes in een'- jaarlijkse wedstrijd van een dagbladcon cern vaor-.'de beste amateur opname. LEEUWARDEN. Door een tech nische storing bij hot. provinciaal clectricitcitsbcdrijf in Friesland heeft deze hele provincie Vrijdag-, avond een uur zonder stroom ge-: zeten. Om zes uur ging in -Leeuw arden de .straatverlichting uit. even als in Huizum. In Lemmer' was.de Blokjesbrag over het vaarwater Groningen—Lemmer juist opge haald. De brug moest met hand kracht worden neergelaten. De scheepvaart ondervond enige ver traging. Ook de electrische' haven lichten vleien uit. Met behulp van petroleumlampen konden de moei lijkheden enigszins worden vermin derd. De straten van Lemmer wor den met gas verlicht, zodat men hier dus "geen duisternis ."beleefde. Om 7 uur: gingen de eerste lampen in Leeuwarden weer branden. Twin tig minuten later was de gehele sto ring opgeheven. Tót administrateur bij het ..De partement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen In de functie van Chef van. de afdeling Voorbe reidend Hoger- en Middelbaaronder- wijs (V.H.M.O.) is per 1 November a.s. benoemd de heer dr. O/ B. Dre- wes te Amersfoort. De heer. Dre wes was voordien officier-fiscaal bij' het.. Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam," De heer Drewès zal zich te zijner tyd in Den Haag vestigen. Aankomst van „Groote Beer" AMSTERDAM. Het troepen- schip „Groote Beer" wordt in de loop van.Zondagavond 23 October 19.49 of in ,de daarop volgende'nacht in de haven van Amsterdamverwacht, Behoudens onvoorziene omstan/ digheden begint de ontscheping Maandag 24 October des morgens: té 9.00 uur.'.7. BONN. /-De Westduüse rege ring heeft egn program aangekon digd vooronmiddelüj kè economische financiële hulpverlening aan 'West-Bérltfö'. "Mén gelooft,- dat voor dit doel maandelijks zestig .miUioeH' mark beschikbaar zal worden ge steld. f Ook de drié geallieerde Hoge Commissarissen hebben een verkla ring uitgegeven, waarin aan West Berlijn „algehele morele en mate riële hulp" wordt beloofd, In deze vêrklaring wordt uiting gegeven aan de'„onwrikbare wil van de drie geallieerde besturen, hun rechten en plichten in.' öe stad Berlijn te handhaven, alsmede de economische en politieke belangen van-haar in woners te behartigen". Ö\AK is dan eindelijk. Syl via van der M(oer). 26 jaar oud, blond en van zessen Maar. 'Zij rustthans uit 1 in een gevangenis te Helsinki van enkele onbetaalde hotelrekeningen, maar de Finnen maken het haar ge makkelijk zij vinden Sylvia geen oplichfster, doch een jongedame wie het nietaltijd is meegelopen in de ■wereld. Iemand, die, zoals zij, in de laatste tijd de fcou- de van.de Poolcir kel nietschuwt en. bovendien nuttig werk doet als kekin bij zeventig „ge baarde, ruwe goud zoekers" is niet itti, weet van aanpak ken en 'durft voor hanr broodje te werken. Natuurlijk blijft er voorlopig veel duister 'omtrent Sylvia. Want hoe kan iemand vandaag „studente" zijn {waarin'? en waar?), morgen in Tu nis zitten, overviorgen door heel Europa zwerven, in Helsinki- opdui ken,-zich .daar laten', fêteren, om ver volgens „aan de Pooi" onder te dui ken- in een goudzoekerskolonie van. louter mannen, 'die allemaal zo gék op haar zijn, dat zij dreigen de ge vangenis te kómen afbreken, als men Sylvia niet stante pede de uruhéid hergeeft. Heus, het riekt toch een beetje naar Zone Grey en Oliver Curwood, gelijk wij gisteren schreuen. Syluia, die haar goudzoekers gentlemen vindt, is, onder al die bedrijven door, nog getrouwd geweest ook. met de Amerikaan McCormackEn thans betelen Finse journalisten haar. schulden. Wat '.n roman! LEEUWARDEN. Op last van de Officier van Justitie te Leeuwar den zij op 4 October de boekhoudingen in beslag genomen van de „Bond. van Mobilisatie-invaliden en hunne Nabestaanden" en van de stichting ,JDe Nederlandse Soldaat". Op grond van het onderzoek zijn inmiddels I'. de Boer, te Drachten, die directeur van deze organisatie was en zijii uog jeugdige boekhouder in arrest gesteld. Het kantoor van heide orga nisaties, dat zich ten huize van de B. bevond, is verzegeld. Het vermoeden bestond, dat de Boer gelden, welke door leden der vereni gingen aan hem waren afgedragen te eigen gunste aanwendde. Boven dien bestond bij de belasting-inspec tie de verdenking, dat de B.-een gro ter inkomen genoot, dan bleek uit de door hem aan de fiscus gedane op gave. Gebleken is, dat de B, de beschik king hsd over twee luxè-auto's en twee kampeerwagens. Voorts kwam vast te staan/ dat grote huishoude lijke uitgaven van de B. gedaan wer den uit de kassen der organisaties. Zo werd achthonderd gulden besteed Zelfs"Amerika wordt hier en daar modern! Laten ze nu in 'Colorado..Springs officieel de verordening hebben afgeschaft, dat dames) ^hoedenpennen niet ■langer mogen zijn dan 35 centi meter! Vinita, Oklahoma,bevordert op zijn manier het vreemde lingenverkeer. met grote nèon- borden langs de toegangswegen „Welkom", staat er op, „Laat u neder in Vinita, waar 7539 pret- tïpe mensen wonen, en slechts een paar naarlingen". Amerïka's vrouwelijke am bassadrice, Perle Mesta, in Luxemburg (zij heeft Truman's verkiezingscampagne gefinan cierd) maakt: zich populairder dan alle oude buitenlandse ver tegenwoordigers bij elkaar. Haar jongste ambassade-feest opende zij met een wijd,- gul, armge baar en met de woorden: Noem mij allemaal by mijn voornaam Perle!; dat' w huiselijker!" Sinterklaas is reeds in Brus sel gcarriveerdf.per he fschroef- vliegtuig!; hij tuil er zich per soonlijk van overtuigenof de kleine Brusselaartjes zich tot en met 5 December goed houden. PARIJS, premier RenMayer is Vrijdag op moeilijkheden 'gestuit by de samenstelling van een.meuw Frans coalitie-kabinet. Volgens wél ingelichte politieke kringen is er een- hopeloze impasse ontstaan. Het zijn de socialisten, die de nieuwe minister-president de meeste last bezorgen. Na verbitterde, discussies onder elkaar hebben zij-in de Na tionale. Vergadering weliswaar voor zijn premierschap gestemd, maar zij bleken gisteren, opnieuw verdeeld te zijn over de vraag of zij al dan.niet tot zijnregering moesten toetreden. Tussen hen en, Mayerschijnt on enigheid te bestaan over de salaris- kwestie en over de politiek in ïtido- china. LAREN. Ook op de tweede dag van de algemene uitverkoop der in ventaris van het" voormalige delin- guentenkamp ...Cra-ilóo" was-de be langstelling groot, a! was zij Yjièt zo overweldigend als op de eerste dag. Er waren thans hoofdzakelijk koop lui, maar toch waren er ook ver scheidene „oud-bewoners" van het kamp, die de veiling van het begin lot einde bijwoonden. De prijzen waren ook ditmaal zeer hoog. Een gedemonteerde barak bracht ruim tweeduizend gulden op, de uitkijk torens gemiddeld 150 gulden per stuk. De veiling had een rustig verloop. PARIJS De Franse kerke lijke hiërarchie heeft zich Vrijdag achter de arbeiders gesteld, die ho gere lonen éisen. „Ons sociaal klimaat is niet goed", aldus de Franse kardinalen en aarts bisschoppen. „Er is te veel leed onder de ar beiders en minder bevoorrechten in ons land, de lonen zijn te laag. en de bedreigingvan werkloosheid hangt te zwaar over.de gezinnen der wer kenden. Het is de plicht-der katho lieken, in de eerste linie te staan van degenen, die vechten voor be tere lonen en betere levensomstan digheden voor de arbeiders". voor de aanschaffing van. nieuwe vloerbedekking in de woning van de B- en een gelijk bedrag om een nichtje van hem te. laten studeren. De Boer fungeerde niet alleen _als bezoldigd voorzitter van de béide In stellingen, maar bovendien als direc teur, administrateur, procuratiehou der. propagandist.en feitelijk boven dien nog als finaricieér - controleur- De laatste maanden zijn zeer grote bedragen bij de :B. binnengekomen, ten gevolge van de in het najaar va» 1948 door de Staten Generaal aan genomen wet welke aan de mobi- hsatie-slachtoffers uit de jaren 1914 —1918 uitkeringvan soms belang rijke sommen toekende. De B. had bij de leden van de beide instellïn- gen, waarvan hij voorzitter was, be dongen, dat zij vijftien procent van de door hen te ontvangen uitkering zouden.storten in de bondskassen.- Het.onderzoek naar de boete;» stuit op grote moeilijkheden, doordat deze zeer onvolledig zijn. Over vele maan den zijn de boeken-niet by gehouden. in DEN HAAG. De regering' maakt bekend., dat 'tót haar leed wezen de volgende verliezen in In donesië zijn gerapporteerd: Koninlelijke Landmacht: soldt 1ste klasse J. Dijkstra uit Oostdongera- deel; Soldt -H. Korsten uit Schijndel -CN.-B,); Soldt J. W. de Waal uit. Zoelen <Gld,); Koninklijk Ned. IncL Leger: geen verliezen. WEER EEN RUSSISCHE NEDERLAAG SINGAPORE. Pal nadat de Sowjet.llnie de bittere pil te slikken kréég van Zuidslavlë's lidmaatschap van de Veiligheidsraad, heeft z\j op nieuw een stevige politieke nederlaag geleden. Vrijdag heeft de Econo mische Commissie voor Azië en het Verre Oosten (Ecafe) van de Ver enigde Naties de met Franse steun opgerichte staat Vietnam, onder leiding van keizer Bao Dal, üSegelaten als lld met beperkte rechten» Een Russische resolutie tot toetating van de „democratische regering van Vietnam" onder leiding van Ho Tsjl Mlnh werd verworpen. van het/bewind van Ho Tsji Minh blekenaflfeëhRüèlanden-'Indla.hlcf voorstanders van' te zyn. Birma, de PhilippÖnen en Thallajid onthielden zich opnieuw van stemming. De overige staten stemden tegen. Pa kistan was bij beide stemmen af wezig. Voordat de stemmingen piaata hadden trachtte India de commissie er toe te bewegen» zowei de rège- stemmfng. Rusland stemde'tegen, jring van Bao Ddi als die van Ho By de stemming over de "toelating Tsji Minh als lid te aanvaarden. Voor de regering van Bao Dal stemden Australië, China, Frank rijk, India, Nederland, Nieuw Zeeland, Groot-Brittannië en de Vër. Staten. Birma, de Philippljnen en Thailand onthielden zich vah VERENIGDE NATIES WORDEN VIER JAAR De Verenigde Naties zullen weldra voor de vierde maal hun verjaardag vieren. Nadat op 26 Juni 1945#te San Francisco vijftig verbonden staten hun handtekening onder bet Handvest plaatsten, begon de nieuwe wereldorganisatie op de 24ste October van dat jaar officieel haar werkzaamheden. Vier jaar zijn sindsdien ver streken. Met een historische maatstaf gemeten is dat geen erg lange tjjd. De oude Volkenbond, die zoveel verwachtingen heeft gewekt en tenslotte zo bitter heeft teleurgesteld, heeft het nog altijd twintig jaar uitgehouden. De tijd om een balans van de Verenigde Naties op te maken is nog niet gekomen. Dat riecmt niet weg, dat men grif kan erkennen, dat zij in de korte periode van hun bestaan een uitzonder lijke, hoeveelheid goed werk hebben verricht. Soms zelfs hebben zij prestaties Van betekenis geleverd, iets, waarop de oude Volkenbond nimmer heeft kunnen bogen, Men slaat de plank waarschijnlijk niet ver mis als men beweert, dat dit een gevolg is daarvan, dat men bij de opbouw van de Verenigde Naties zorgvuldig enkele fouten heeft vermeden, dia zich altijd gewroken, hebben bij de oude Volkenbond. v Zo, op hét eerste gezicht vertonen beide organisaties" veel'punten v^n overeen komst. Beiden zijn ontstaan na een grote wereldoorlog. Beiden kennen al zijn de benamingen, dan ook niet precies hetzelfde een algemene vergadering, een raad eri een secretariaat. Precies als bij de oude Volkenbondsraad is ook in de Veilig heidsraad een aantal zetels permanent bezet door de grote mogendheden. Maar daarmee houdt dan ook.de gelijkenis op. De oude Volkenbond^werd hierdoor tot een Brits-Frans machtsinstrument gemaakt. Wat er ook op de niéliwe wereldorganisatie moge zijn aan te merken, dit kan. er in ieder geval niet van worden gezegd, omdat zowel Amerika, dat nooit, als Rusland,-dat pas in 1934 tot de oude Volkenbond toetrad, ér van het beg;in af aan d«el van hebben uitgemaakt. NERGENS hebben de militaire waarnemers van de Verenigde Naties zo lang dienst gedaan als in Griekenland. Men ziet hen hier met, hun witte jeep en de armbanden, waarop „United. Na tions" slaat, op een tocht naar een der fronten even pauzeren voor een gesprek met een lid der plaatselijke burgerwachten. Va*-» aKctrnóf Rdcrrir* ken mogendheden 'diende te z&n en de Naties de diepe belangstelling Y d.11 cUJö IA dU L JjcglijJ. dat de Verenigde Naties geheel ge- verdienen van. ieder mensenkind. scheiden daarvan dienden te wor- Men kan mét zeggen, dat zij in de den opgetrokken. afgelopen vier jaar deze belangstel- Zo is het ook geschied om de Ver- ling onverdeeld hebben genoten, enigde Naties van het'begin af aan. Misschien kómt dat wel hierdoor, dat volkómen de vrije gelegenheid te ook de vroegere Volkenbond verhe- Er is- nog een ander belangrijk geven op onafhankelijke en boven- ven doeleinden kende, die bij echter verschil. De oude Volkenbond was partijdige wijze te streven naar dat- nooit heeft kunnen verwezenlijken, door ziiit ontstaan, onverbrekelijk gene, wat in artikel 1 van "het Hand- Er heeft zich, na die mislukkingen verbonden met liet vredesverdrag ves£ wd' ontschreven als: „de en de oormg, die er op. is gevojgd. Vpr.jRHle'ï Za hfï pmi DirH handhaving van internationale vrede van de mensheid een zekere scepsis SïtwS tot handbavin/van de eir veUigheid, on in verband daar- meester gemaakt t)at is misschien tuut was. CMnanonavlng_ van de h£?t BMnra van doeltreffende goed, omdat uit té hoog gestemde Collectieve, maatregelen om alles, verwachtingen, vaak wensen voort- wat de vrede zóu kunnen bedreigen vloeien, die toch niet. kunnen wor- vrede, dan toch in de allereerste plaats van' déze vred e ën de machts verhoudingen, die ér'-- door waren vastgelegd. Bt) de. opbouw van de voorkomen en uit de weg te rui- den vervuld. Het heeft echter ook RALPH BUNCHE? Vrede in^PaJèstma TiiJtho t,-men, om alle daden van geweld en een schaduwzijde, omdat tenslotte Verenigde^ Naties heeft men een elke inbreuk op de vrede tegen te de Vei'enigde Naties nog volstrekt dergelijk verband niet willen con- gaan< en op vredige wijze en over- geen blijk hebben gegeven deze strueren. eenkomstig de beginselen dergerech- scepsis te verdiénen en zij. bóven- Toen in 1943 op een byeenkomet tigheid en van het volkenrecht do dien in-zoveel opzichten zo belang- van ministers van buitenlandse za- oplossing van internationale ge- rijk van de voormalige Volkenbond ken te Moskou/de grondslagen voor schillen te bevorderen.verschillen. de nieuwe statenbondr werden ge- Dit'is een doel,; dat begerenswaard Een van de verschillen, behalve degd en in 1944 op^de conferentie te m o e t zijn voor al die volken en al dié welke wij reeds noemden, is dit. Dubartön Oaka deze grondslagen die mïllioenen individuen over de. dat volgens hét Handvest, de Ver- verdej/ werden uitgrawerkt, heeft gehéïe aarde, die de. gesel van de men. zich- op het. standpunt ge-, oorlog reeds tweemaal, in één gene- macht zijn toegerust. En nu is het plaatst, dat het alultenjvan de vre- ra tie hebben ondervonden. Het is dit w t» desverdragen het werk der betrok- doel-alleen ah waardoor de Verenig- Zie verder paff. 5 ÖV (Van ónze verslaggevers) DEN HAAG. In goedingeUchle kringen in Den Haag meent men te loannën aannemen, dat de over dracht van de souvereiniteitsrechten. over Indonesië door Nederland aan de RepubUk Indonesia Serikat op óf omstreeks de 20ste December In de Ridderzaal in Den Haag zal ge schieden. De wyze waarop de souvereini- teitsoverdracht zal plaats vinden ia uiteraard afhankelijk van de formu leringen, welke door de Ronde-Ta. fel-Conferentie zullen Avorden geko zen, en van de wijze, waarop zij in het wetsontwerp in zake de souve- reiniteitsoverdracht door de Rïoon. zullen worden vervat. Wannéér echter, naar mag wor. den aangenomen, de vertegenwoor digers van 'de dan gevormde- Repu- .bliJC'. Indonesia Serikat naar/ohs land konién om de souvereiniteit ta ontvangen, móet het wel als zeker worden beschouwd/ dat deze over» dracht door. Hare Majesteit de Kó. ningtn persoonlijk zal geschieden. Een andere vorm van overdracht ia niet wel denkbaar, mede ïn vérband met het feit, dat de overdracht ge paard zal gaan met de gelijktijdige totstandkoming.van de Nederlands. Indonesische Unie, aan het hoofd waarvan Koningin Juliana en haar wettige opvolgers zullen komen te staan. Hoewel er een ogenblik aan ge dacht schijnt te zyn, dat do over» dracht van de souvereiniteit in Amsterdam,de hoofdstad van het Rijk zóu-moeten geschiédep,en lh dit verband het vermoeden voor de hand lag, dat dit dan zou gebeuren in de Troonzaal van'het Koninklijk Palels" aan de Dam, is het nu vrij. wel zeker, dat de plechtigheid, waarbij de voltallige Ministerraad en de beide Kamers van de Staten- Generaa! tegenwoordig zullen zifn< in de Ridderzaal zal worden gehou. den. - i" DEN HAAG. Naar aanleiding; van berichten over het stopzetten van de radiozenders in de spitsuren van stroomverbruik vernemen wij ta bevoogder plaatse, dat hieromtrent nog geen beslissing',is/genomen.. - Deze wordt op het laatst dezer, maand verwacht. In de eerste zes maanden van 1949 kwamen in Canada.-57.275 im migranten aan, bijna 4000 meer dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Het merendeel bestond uit Po len, Esten, Italianen en personen van Duitse origine. De laatste dagen is over het zee gebied tussen Groenland en New Fouudland, koude polaire lucht de oceaan op gestroomdDeze lucht wordt thans in Europa aangevoerd. Tijdens haar tocht over ae oceaan is zij weer enigszins opgewarmd, maar zij is toch altyd nog enkele graden kouder dan de lucht die de laatste tijd boven onze omgeving heeft gehangen. Vrijdagmorgen passeerde het begrenzings/ront tus sen warme en koude lucht onze kust. Vrijdagmiddag omstreeks 5 uur passeerde het front de Duitse grens. Ons land bevindt zich dtts thans in het gebied van koudere lucht. Aangezien deze zeer onsta biel is opgebouwd blijft de buiig heid aanhouden. De lucht die thans wordt aange voerd heeft een iets kleiner voch- tigheidsgehalte. Tijdens nachtelijke opklaringen ontstaan dientenge volge wat lagere temperaturen. In Ierland bijvoorbeeld liggen deze niet ver meer van nachtvorst af. Doordat de lucht, echter eer zij ons land bereikt de wat warmere Noordzee passeert, zal bij ons voorlopig nog geen - nachtvorst voorkomen. Wel echter zullen de temperaturen hier wat zakken en meer overeenkomen met hetgeen tn deze tijd van Jt jaar normaal is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1