HET ROTTERDAMSCH PAROOL Zuidwester met orkaankracht raast over 't land RUTH v.. Vele artikelen geheel vrij g van omzetbelastin Waar moet het geld vandaan komen Sylvia word t in Residentie vastgehouden voor de oorlogsschade? Kolbak verdweenmaar de korpsgeest bleef r s Schip in tweeën, gebroken op de Westerschelde MALAN J P.v.d.A. wil meewerken aan een heffing-ineens 9e Jaargang, no. 252 Bed en Adra. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 AbonnprljH: per week 0.32 per kwartaal ƒ4.10, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 27 October 1949, Oltga™ RV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamschê Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper De laatste gele bloedjes van de bomen. gaan een hoofddoek bewijst onmisbare diensten de jeugd maakt van. een pretje ...en het valt zélfs ,de politie moeilijk in het rechte spoor te blijven. DE BILT. Eén dode, enkele gewonden, vergane schepen, travergeworpen schoorstenen en vernielde daken, alsmede enige branden, die door de sterke wind een onverwacht grote omvang aannamen, dat is voor wat Nederland betreft de balans van de zeer zware storm, die gisteren met een gemiddel de snelheid van 120 km. per uur over onze omgeving raasde en die tot dusver de hevigste is geweest van deze herfst. Langs de kusten van het Kanaal, waar de wind een snelheid van 160 km. per uur bereikte en vergezeld ging van tropische regens, heeft hij nog grotere moeilijkheden veroorzaakt. Razende gol ven beukten de stranden van Normandië en Bretagne, dreven schepen op de rotsen, zetten kuststeden onder water en brach ten het verkeer tot stilstand. In Engeland werden huizen weggespoeld, kwamen de rivie ren tot het punt van overstro ming, werden wegen door val lende bomen geblokkeerd en moest het treinverkeer tussen Weymouth en Portland worden gestaakt, nadat het water bo ven de rails was komen te staan en deze had ondermijnd. Onder de bemanningen van tal van schepen vielen slachtof fers. Ernstige ongevallen en vernielingen Een diepe depressie trok justeren over de Noordzee in de richting van. Zuid-Scandinavië. Om zes uur *s morgens bereikte de wind de storrogrens en daarna nam hij voort durend in hevigheid toe. Om 1 uur 's middags had de storm zijn hoogste kracht. In Den Helder noteerde men toen een gemiddelde windsnelheid van^so km. per uur Langs de kust van Noord Holland en op de Wad deneilanden was de windkracht het grootst Toch was deze storm, vooral in het binnenland, minder hevig dan die van 1 Maart jX Een dodelijk ongeluk vond 's mid dags omstreeks hall een plaats in Den Haag. De 24-jarige F. G. uit Utrecht, die op de Nassaulaan liep, ■werd getroffen door een ornament van ongeveer vijf kilogram, dat- van een huis werd gerukt Hü zakte on middellijk in elkaar en is 's middags, om half'vier in het ziekenhuis aan het Westeinde overleden. In het Am sterdamse Weteringplantsoen rukte de wind een zware tak van een boom, die in zijn val twee jongens raakte. De een werd zwaar aan de schedel gewond, de ander brak zijn arm. In Wieringerwerf nam een stormvlaag een deel van het dak van de semi-permaneute school op en smakte dit op de speelplaats neer. Een 15-jarige leerlinge werd door een brokstuk getroffen en moest vrij ernstig gewond naar het ziekenhuis in Alkmaar worden vervoerd. Angstige ogenblikken Angstige ogenblikken beleefden schipper Wïertsemz, zijn vrouw en 2ijn kind, die zich aan boord bevon den van de tjalk „Geri", die by Ameland in moeilijkheden geraakte. Hoge golven sloegen over het met stenen geladen scheepje en ware de reddingboot „Abraham Foch" van Ameland niet tijdig verschenen, dan zouden de drie opvarenden het er niet levend hebben, afgebracht Dit heeft nog maar een haar gescheeld, omdat de reddingboot eerst dwars op de golven kwam te liggen en werd teruggeslagen. Inwoners van Hollum gingen toen terstond tot aan het middel in het water om de redding boot weer uit de wal te duwen. De 103 ton metende tjalk moet als ver- loren worden beschouwd. Op de Westerschelde raakte het Zweedse stoomschip „Astrid" in de pannen kletterend van een dak, enkele minuten voordat de Koningin op dit punt werd verwacht. Brand weermannen en arbeiders van pu blieke werken renden het dak op en slaagden er in even voordat de Ko- nmklyke auto passeerde alle loslig gende pannen van het dak te ver wijderen. Op het i-angmrterrein aan de Riet landen liep de 56-jarige ondertading- meester S. tegen de wind ih. terwyï de stormvlagen het zand over het terrein joeg. Hy meriste een nade rende electrische rangeeriocomotief met op en liep er pardoes onder. Ernstig gewond is hij naar het Onze Lieve Vrouwengasthuis overgebracht Men vreest voor zijn leven. Prijg van f 25.000 gevallen DEN HAAG. De prijs van f 25.000 is gevallen op nr. 14681, KSiMttuKP wssm moeilijkheden door het afdrijven van de boeien. Het raakte bij Zeeburg aan de grond en brak later in twee- en, Op de Lek bij Schoonhoven zonk de met ijzer geladen „Vrede" die door de hevige golfslag vol water was geraakt. De schipper en zijn vrouw wisten zich te redden in een roeiboot In Tilburg wakkerde de. razende storm een schoorsteenbrandje tot een laaiende vuurgloed aan. De meege voerde vonken zetten toen een op niet minder dan vijftig meter afstand gelegen boerderij in vlammen. Ook in de gemeente Drunen by Den Bosch sloeg een brand door de hevi ge wind naar andere panden over. In Rotterdam De stormschade in Rotterdam is erg meegevallen. In de haven was men op de storm voorbereid, zodat alle schepen extra stevig waren ver- ankerd of vastgelegd. Geen enkel schip is losgeslagen. Voor de kust van Hoek van Hol- land heeft het danig gespookt, zodat de loodsdienst moest worden ge staakt. In de stad Rotterdam moest de brandweer dertig maal uitrukken voor losgeraakte jalouziën, omge waaide schoorstenen en schuttingen. In de -Van der Takstraat werd een juffrouw door een vallende schut- plank van een zonnescherm niet ernstig aan het hoofd getroffen Van de pas voltooide, 103 meter hoge schoorsteen van de electriciteltscen- trale aan de Galileistraat woei de werkstelling op de top weg. De plan ken dwarrelden van 108 meter hoog te als papiertjes door de lucht Ge-, lokkig - waren* er- geen "arbeiders op- de stelling en wera niemand getrof fen. In Amsterdam In Amsterdam woeien, langs de route die de Koninklijke stoet zou passeren, op een gegeven ogenblik en haar negervorst JOHANNESBURG Om Ruth Khama, de vroegere Londcnse typiste, woedt een steeds krachti ger politieke storm De Zuid- Afrikaanse premier Daniel Ma- laa zeïde Woensdag, dat haar huwelijk met Serelse Khama, het opperhoofd van de Bamang- wato-stam in Betsjoeanatand een gevaarlijk precedent heeft ge schapen. Malan zeide, dat het grote ge vaar bestaat dat dit huwelijk door alle inboorlingen in Zuid-Afrika beschouwd zal worden als een teken dat voor hen allen het hek van de dam is. Malan vertelde, dat hij reeds alle maatregelen heelt genomen om te verhinderen dat Seretse en zijn vrouw de Zuid- Afrikaanse Unie binnenkomen In de eerste plaats gericht op belangen der minder draagkrachtigen DEN HAAG. Naar het oordeel der regering: maken de gewijzigde om standigheden als gevolg der devaluatie het wenselijk, de uit de voorge nomen opvoering der omzetbelasting voortvloeiende verzwaring van druk zoveel mogelijk te niet te doen. De regering stelt daartoe voor de vrijstellingen voor levensbehoeften, welke voor de minder draagkrachtigen van belang zijn, uit te breiden» Voorts wordt voorgesteld het herstellen van schoenen niet langer aan om zetbelasting te onderwerpen. Voor de aanvulling van de lijst van geheel vrijgestelde goederen heeft de minister van Financiën in de eerste plaats zijn keus laten val len op een drietal goederensoorten, welke volgens het aanhangige ont werp van wet tot verhoging der vindt haar gevaarlijk Ruth Khama had zich eind Sep tember heimelijk bij haar echtge noot in Serowe, de hoofdstad van Betsjoeanaland, gevoegd. Zij reisde per vliegtuig onder de schuilnaam van mrs Tones. Zij woont thans met haar man In een stenen bugalow hun „pa leis." Malan zeide, dat het hem ge noegen deed aat ook Rhodesia af wijzend tegenover de Khama's staat. Hij heeft aan de Britse regering een telegram gestuurd, waarin hij wijst op het gevaar, dat door dit huwelijk ontstaan is, maar Malan is iemand, die zich hoog verheven acht als blanke en die alle kleurlingen in het land als minderwaardige mensen beschouwt. Vrijstelling luisterbijdrage voor sommige invaliden DEN HAAG Hoofden van gezin nen, die vanwege hun geringe ge zichtsvermogen invalide zijn. en hoofden van gezinnen die invalide zijn geworden door oorlogshandelin gen hij de uitoefening van de mili taire dienst kunnen vrijgesteld wor den van de verplichting tot het be talen van luisterbijdragen. een aanvrage om een dergelijke vrijstel ling" moet-eih* dé Rijksverzekeringsbank overgelegd worden. De aanvraag moet worden gericht tot het bestuur van de Rijks verzekeringsbank te Amsterdam. Op alle aanvragen om vrijstelling moe ten de serieletter en het nummer der luisterverguhning worden vermeld. MARECHAUSSEE IS 135 JAAR Zaak van Haagse avonturierster blijkt er vrij onschuldig uit te zien (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Sylvia van der Moer, het 26-jarige Haagse blondje dat na haar avonturen in Finland terugkeerde op Schiphol en daar door twee politiemannen werd meegenomen, wordt nog steeds vastgehouden door de Rijksrecherche te Den Haag. Hoewel er over Sylvia tal van geruchten ondermeer over spïonnage de ronde doen, is hiervan geen sprake. Een zegsman van de Rijksrecherche deelde ons mee, dat Sylvia wordt vastgehouden in verband met een strafzaak, die tegen haar loopt en die al dateert van vóór haar vertrek naar het buitenland. Dat dit niet geheel zeker is blijkt uit mededelingen, die de Rijksrecherche aan Sylvia's fa milie zou hebben gedaan en die in tegenspraak zyn met deze woorden. Van kinderverzorgster tot journaliste-goudzoekster Sylvia zit vol verrassingen. Zo heet zij eigenlijk geen Sylvia, maar Petronella Antoinetta van der Moer. Verder blijkt 2° deelde en re cherche en .Sylvia's familie ons mee dat zij nimmer gehuwd is ge weest. Zij heeft een opleiding op een Haagse vakschool gehad en be haalde het diploma voor kinderver- zorgster. Een paar jaar geleden vertrok de Buiig Wisselende bewolking met plaatselijk regen- of hagelbuien, vooral in de kustprovincies. Vannacht in het binnenland zwakke, overigens meest matige wind tussen West en Noord- West. Vannacht in het binnen land plaatselijk lichte nacht vorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als van daag. 28 Oct.; Zon op 7.27, onder 17.20; Maan op 15.04, onder 22.44. avonturierster naar Zwitserland, waar zij by een familie als kinder verzorgster in dienst kwam. Sinds dien schijnt zij in Turijn en Dene marken geweest te zijn, waarna zij tenslotte in Finland belandde. In Helsinki kwam Sylvia in aanraking met diverse journalisten en al gauw zag zij zelf kans correspondente van het Amerikaanse blad „Florida Sta tes" te worden. Het schrijven schijnt haar echter niet voldoende te hebben opgele verd om haar hotelrekening in Hel sinki te kunnen betalen. Daarom keek ze naar een beter baantje uit. Zodoende kwam de kinderverzorg- ster-journaliste in contact met enige goudzoekers, die hun geluk gingen beproeven in het Poolgebied, Sylvia ging mee en trad op als verzorg- sterkokin van deze goudzoekers. Niet lang daarna werd zij gearres teerd, niet alleen wegens haar schul den, maar ook omdat zij niet.de ver eiste toestemming van de Finse re gering had om binnen de Poolcirkel te vertoeven. Toen de goudzoekers en haar vroegere collega's in Hel sinki haar schulden echter hadden betaald, werd rij uit de gevangenis ontslagen en door de Finse regering gelast het land te verlaten. Kort ua haar invrijheidstelling wist Sylvia met een vliegtuig naar Kopenhagen te reizen, waar zij kans zag de tocht naar Amsterdam verder te maken met een postvliegtuig. Op Schiphol werd de jeugdige avontu rierster zoals gemeld opge wacht door de politie, aan wie zij bekende „in Finland fout te zyn geweest". De familie Van der Moer, die ge durende Sylvia's zwerftochten in het buitenland zelden post van haar ontving, kreeg dezer dagen bericht van de Rijksrecherche, dat zij In be waring werd gehouden. Men verze kerde de familie, dat de recherche zou onderzoeken in hoeverre Sylvia in Finland strafbare feiten heeft ge pleegd en of zij daar het nationaal prestige heeft geschaad, zo verklaarde ons Sylvia's zuster. De familie ver onderstelt verder, dat de jeugdige avonturierster ieder ogenblik op vrije voeten gesteld kan worden en dan naar huis komt „Voorts heeft zo vertelde Syl via's zusier de Finse legatie in Nederland meegedeeld, dat de jon gedame in Finland niet zulke ern stige zonden heeft begaan, of het zal haar wellicht volgend jaar opnieuw mogelijk zijn naar dit land ie gaan. De familie Van der Moer staat in Den Haag zeer gunstig bekend en ook omtrent Sylvia weten de buurt bewoners niet meer kwaad te ver tellen, dan dat zü vol zit met exen- triekc ideeën. Op haar gedrag tij dens de oorlog is niets aan te mer ken; de Dienst Coördinatie Bijzon dere Rechtspleging weet niets van haar te melden. Ofschoon het goudzoekersmeisje door omstandigheden slechts een eenvoudige schoolopleiding heeft ge noten, kan zij uitstekend leren. Haar vrije uren beeft Sylvia thuis be steed met zelfstudie. Thans spreekt zjj met een fabelachtige flair vijf zes verschillende talen. Intussen zijn wij benieuwd wat het verdere lot van de Haagse avonturierster zal zijn. Voorlopig blijft het nog een vraag of er inder daad een strafvervolging tegen haar zal worden Ingesteld en of zij nog lang vastgehouden zal worden. (Van onze parlementaire redacteur) Het plan de campagne voor de behandeling door de Tweede Kamer van de vergoedingsregeling voor de materiële oorlogsschade houdt in, dat de minister Donderdagmiddag aan het woord zal komen, en dat des avonds behandeling van artikelen en amendementen aan 'de orde komen, terwijl de tussenliggende dagen gebruikt zullen worden voor overleg van com missie van voorbereiding en Regering over de ingediende amendementen. Dit zyn er niet weinig en de consequentie van de aanneming of over neming is niet altijd onmiddellijk te overzien, omdat het wetsontwerp buitengewoon ingewikkeld is. Een onleesbaar stuk, dat de ontoereikendheid van het wettelijk apparaat demonstreert, was in de nacht van Dinsdag op Woensdag het oordeel van de financiële expert van de P.v.dA., de heer Hofstra. Het is jammer, dat het geforceerde tempo van behandeling meebracht, dat zijn redevoering, welke belang rijk was om haar principieel karak ter, in de nacht moest worden uit gesproken, waardoor zij minder aan dacht kreeg dan zij verdiende. De heer Hofstra hield zich in het bijzon der bezig met de vraag, waar het geld vandaan moet komen - om de voorgestelde vergoedingen te beta len. De Regering heeft het oorspron kelijke dekkingsplan losgelaten en de kwestie der dekking verschoven naar de begroting. Doch als de be dragen voor de ooriogsschaderege- ling door de gewone begroting gaan lopen is het in het geheel niet uit gesloten. dat een volgende generatie de gewone aflossing gaat verminde ren, zodat van een financiering in 50 jaar niets terecht komt Men zal het betreuren, zei spr., dat niet een zelfstandig fonds voor de wederopbouw is opgericht. De F.v.dA. zou bereid zijn om mede te werken aan een heffing-ineens of aan eezi gesplitste heffing om de schade te kunnen omslaan, maar spr. bleef van mening, dat het ontwerp aan onze financiële draagkracht zul ke hoge eisen stelt, dat uitbreiding der vergoedingen niet kan worden aanvaard. Het was kwart voor één, toen de heer Hofstra concludeerde, dat hij niet verrukt was over het ontwerp, o.a. oradat hot te veel aan de minister overlaat. Hy achtte het echter aanvaardbaar als compromis tussen het financieel mogelijke prTjirr wrwp-p*» eraw DE OUDERWETSE kolbakken, die lange tijd voor hef wapen der Marechaussee zo karakteristiek zyn geweest, waren opnieuw voor de dag gehaald ter gelegenheid van een plechtigheid, die gisteren in Apel doorn plaats had. In verband met het 135-jarig bestaan van het corps, heeft H.K.H. Prinses Wilhelmina op het terrein van de Koning Willem. Hl-kazerne een monument onthuld ter nagedachtenis van de in ce jongste oorlog gevallen Marechaus sees en manschappen der politie. Weinig onderdelen schillen, ipaarmee de dienst doende korpa- van onze landmacht moviormslapen der raals in voorbije dagen genieten bfj het pu,- bliek een zo grote be kendheid als het wa pen der Kontnklyfce Marechaussee, dat thans zijn 135ste ver jaardag viert. Dat is wellicht in de eerste plaats te danken aan de blauwe uniformen, de helwitte knorden met nestels en de don kere kolbakken der gala-uniformen, die bij na tachtig jaar langde trots zijn geweest van elke stoere jongen, die in dit politie-corps heeft gediend. Na de jongste wereldoorlog zijn die tiitmonsterings stukken tot peler spijt, niet in de laatste plaats can de meisjes uerdtoenen om plaats te rpafce» voor platte petten en groen grijze kleding naar moderner snit. Maar wanneer het tooord Marechaussee ge noemd wordt, dan denkt men nog onwil lekeurig aan het vroe gere blauw.en aan de brede witte bananen- ..1869. in 1949 in'ere her steld. toaren versierd. Bekend zijn de ma rechaussees, omdat zij lang in kleine gemeen ten de voornaamste dragers van het poli tioneel gezag zijn ge weest, dragers, die meer ontzag en daar door ook meer respect inboezemden dan de soms wel wat al te ge moedelijke veldwach tersmet wie men op een veel vertrouwelij ker voet stond Beroemd zijn de ma rechaussees tenslotte omdat van de vroegs*z tijden tot op heden het korps gekenmerkt is door een geest can saamhorigheid en dis cipline. Talrijk zijn de daden van strenge plichtsbetrachting en zelfopoffering van vroegere leden van het Wapen, die daarvan getuigenis afleggen. Deze da den en de uitstekende discipline die er alf{jd in het korps heeft geheerst hebben het een uitste- kende naam- bezorgd. de verschillende opvattingen, die in de Kamer leven. Ook bij de sprekers van Woens dagmiddag ontbrak elk enthousias me over het wetsontwerp. Sprekers als de heer Van de Wetering CCH), Den Hartog (WD) en Drossen (.KVP), die de afwezig heid van de integrale vergoeding be treurden, verdiepten zich in details van het wetsontwerp, welke by de behandeling der amendementen we derom aan de orde komen. De heer We Iter (RK) vond de Regering een slecht psycholoog. Zij had het recht op integrale schadevergoeding moeten erkennen en daarna moeten aantonen, dat zy slechts ten dele uit voerbaar was. De betrokkenen zou den dan deze regeling gemakkelijker aanvaard hebbeD In aansluiting op de critiek van de heer Hofstra op de onduidelijkheid van de wet vroeg hij: voor wie maakt de Regering eigenlijk zulke wetten, voor de be langhebbenden of voor de ambtena ren? zy is zo helder als een aan giftebiljet voor de belasting! De hoer Hoogearspel CCPN) was van mening, dat de devaluatie het ontwerp op losse schroeven had gezet en dat aan de behandeling, een devaluatiedebat had behoren vooraf te gaan, opdat de Kamer zich de uitwerking op het ontwerp zou kun nen realiseren. Het uitsmeren van de oorlogsschade over een groot aantal jaren achtte hij onjuist. Een tweede vermogensaanwasbelasting zou voor de dekking moeten zorgen, In tegenstelling tot de heer Hofstra bleek mej. Tendeloo Arb.)die zich in het bijzonder met het hypo- theekvraagstuk bezig hield, dat bij de vergoeding van onroerende goe deren een belangrijke rol speelt, van mening, dat het wetsontwerp een knap stuk werk is, al komen er wel Onvolkomenheden in voor. Om half acht sloot de heer Jans sen (KVP) de rij der sprekers omzetbelasting slechts gedeeltelik vry zouden zyn- Het betreft hier eieren, gerookte haring en kaas. In de tweede plaats worden nog onder de geheel vrijgestelde goede ren gebracht: beschuit, krenten brood en andere tot dusverre niet vrijgestelde broden en broodjes, ontbijtkoek en peperkoek, haver mout, stroop en jam koffie en thee, vleeswaren, gestoomde en gerookte vis en vis in het zuur en dergelijke, alsmede groenten in blik en andere geconserveerde groenten. Daaren tegen zal vlees en vis In blik of luchtdicht verpakt aan omzetbe lasting blijven onderworpen. De aangebrachte wijzigingen zul len de opbrengst van de omzetbe lasting doen dalen met naar schat ting 30.000.000 per jaar. Tezamen met de in het ontwerp reeds in overweging gegeven vrijstellingen bedraagt uit dien hoofde de ver mindering in opbrengst ongeveer 50-000.000 per jaar. In het zoeklicht Nederlands elftal samengesteld DEN HAAG. Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen België die Zondag, 6 November in het Feyenoord-Btadion te Rotterdam wordt gespeeld, is als volgt samen gesteld: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Van Bun (MW) en Schy- venaar (EDO). Midden; Van SchUndel (SW|, Terlouw (Sparta) en De "Vroet (Feyenoord) (aanvoerder). Voor; Lenstra (Heerenveen), Schaap (Gooi), Roosenburg (Sneek), Timmermans (ADO) en Clavan (ADO). Reserves: Sarls (BW), Everse (Neptunus), Stoffeïen (AJax> en Van der TuUn (Hennes-DVS) De tien-millioenste Nederlander DEN HAAG. Hedenavond van kwart voor acht tot acht uur zal dr Ph. J. Idenburg, directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek in de rubriek „de rege ringsvoorlichtingsdienst antwoordt" een causerie houden over het on derwerp „De TienmiDioenste Neder lander''. - J ENGELAND V erso beringsdebat HET versoberingsprogramma van de Britse Labourregerüig heeft een storm van protest verwekt. Niet alleen de conservatieven en de liberalen zyn terstond in het geweer gekomen, maar zelfs In de gelede ren van de Arbeiderspartij zijn er van alle kanten aanvallen op ge richt Sommige critici beweren, aat het niet ver genoeg gaat, anderen zeggen, dat 't tot op zekere hoogte te streng is. De afkeuring is echter algemeen en nog nimmer sedert het aan de macht komen van Labour Ia er zoveel oppositie geweest tegen het binnenlandse beleid van het ka binet. Het debat over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen is gisteren in het Lagerhuis begonnen^, -.--Sir Stafford Cripps heeft het ge opend en na,, hem •'-■-fc^*<I*7epla»t8ver~ vangend codservatief leider Antho ny Eden aan het woord gekomen, die de regering onder meer verwe ten heeft, dat haar politiek niet ge baseerd was op de werkelijke ver houdingen in het land. Vandaag zal het debat zijn hoogtepunt bereiken tijdens de redevoeringen- van Win ston Churchill en Aneurin Bevan. De regering heeft een vertrouwens votum gevraagd en algemeen ver wacht men. dat de Conservatieven dit zullen weigeren. De Conservatieven willen, dat het kabinet gedeeltelijk het socialisti sche program loslaat, afziet van de nationalisatie van de staalindustrie en het gezondheidsplan ingrijpender beperkt. De opposanten in de La bour-party willen de defensie-dras tischer besnoeien en de dienstplicht opheffen, waar ook sommige Tories voor zyn, Churchdl daarentegen vierkant tegen. De uitslag van het debat onder deze omstandigheden, wordt met spanning tegemoet ge zien, omdat ieder voelt, dat het be staan van de arbeidersregering nog nimmer zó op het spel heeft gestaan als in deze dagen. Mr F. M. A. Schokking Haags burgemeester DEN HAAG. Tot burgemees ter is benoemd mr. F, M. A. Schok- king, thans burgemeester van Al- phen aan de Rijn, die voordien, burgemeester in 's-Gravenzande is geweest. De nieuwe Haagse burgemeester Is de zoon van een bekend Dordts predikant. Hjj werd op 5 Mei 190S te Dordrecht geboren, maar ver huisde al heel jong naar Leiden, waar hij de lagere school en het gymnasium bezocht, en waar hij in 1933 zijn meestertitel behaalde. Nop toch... Heusl De Verenigde Provinciën van India zouden voedsel overhou den als de aap daar niet een heilig dier wasde 20 millioen apen die er leven worden vet en de 60 mlUioen mensen grotendeels ma ger. Want apen en mensen eten hetzelfde voedsel en de apen eigenen zich meer toe dan hun rechtmatig deel In de kolenmijn te Zwartberg (Belgisch Limburg) kan men door middel van een lucht/coeter de temperatuur van 30 graden tot 18 graden herleiden aan de voet van de pyler en van 34 tot 30 graden aan de kop van de pijler, zonder ten sterke luchtstroom, te veroorzaken. Door de draaplyker temperatuur kan de productie met 20verhoogd worden Fredrik Lund, psycholoog" en specialist in liefdeszaken, die als huteetijksaduiseur aan de Temple-Universiteit te Philadel phia is verbonden, heeft een eis tot echtscheiding ingesteld tegen zijn tweede vrouwdie zelf ook psychologe en huuieiyksadviseuse is.. Een vrouw in het West-Finse stadje Knllaa klaagde dezer dagen over hevige maagpijnen. De chirurg ontdekte tot zijn niet geringe oenoonderinp een kreeft die zich in het lichaam uön de vrouw had vastgezet. Vermoede lijk was het dièr daar beland, toen de vrouw als meisje een* on gezuiverd, ongekookt water uit een rivier had gedronken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1